BO GIAO DUC VA PAG TAG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Ppc lap - Ty do - Hanh phuc A' ^^^^ S6;.J^ ^r--^-\^\^-^- Chuyen :.R^r0.dTCC^ Lliuh6sds6:...B

Size: px
Start display at page:

Download "BO GIAO DUC VA PAG TAG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Ppc lap - Ty do - Hanh phuc A' ^^^^ S6;.J^ ^r--^-\^\^-^- Chuyen :.R^r0.dTCC^ Lliuh6sds6:...B"

Transcription

1 BO GIAO DUC VA PAG TAG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Ppc lap - Ty do - Hanh phuc A' ^^^^ S6;.J^ ^r--^-\^\^-^- Chuyen :.R^r0.dTCC^ Lliuh6sds6:...Ban.hanh.q 8/TT-BGDDT Hd Noi, ngdya^thdng^ nam 2018 THONG Tir ly dinh chuan nghe nghiep giao vien co* so" giao due pho thong r f ^ J ^ ^"^^ ^^"'^ 69/2017/ND-CP ngdy 25 thdng 5 nam 2017 cua. ip^^ <Jhinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen hqn va ca cau to chuc cua Bo Gido dup va Dao tao; cu Nghi dinh s6 75/2006/ND-CP ngdy 02 thdng 8 nam cua u quy dinh chi tiet va hu&ng dan thi hdnh mot so dieu cua Lugt Gido i dinh s6 31/2011/ND-CP ngdy 11 thdng 5 nam 2011 cua Chinh phu bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngdy 02 thdng 8 nam 2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va hudng dan thi hdnh mot so dieu cua Lugt Gido due; Nghi dinh sd 07/2013/ND-CP ngdy 09 thdng 01 nam > -y ciia Chinh phu sua doi diem b khodn 13 Dieu 1 ciia Nghi dinh 31/2011/ND-CP ngdy 11 thdng 5 nam 2011 ciia Chinh phu sua doi, bo sung mot sd dieu ciia Nghi dinh sd /5/2006/ND-CP ngdy 02 thdng 8 nam 2006 ciia Chinh phu quy dinh chi tiet va hu&ng dan thi hdnh mot so dieu ciia Lugt Gido due; Theo de nghi cua Cue trudng Cue Nha gido va Cdn bo quan ly gido due; Ed tru&ng Bo Gido due va Dao tgo ban hdnh Thdng tu ban hdnh quy dinh chuan nghe nghiep gido vien ca so gido due pho thdng. Dieu 1. Ban hanh kem theo Thong tu nay quy dinh chuan nghe nghiep giao vien CO sd giao due pho thdng. \ Dieu 2. Thdng tu nay cd hieu luc thi hanh ke tu ngay /Q thang /jo nam Thdng tu nay thay thd Quyet dinh so 14/2007/QD-BGDDT ngay 04 thang 5 nam 2007 cua Bp trudng Bp Giao due va Dao tao ban hanh quy dinh chuan nghd 7 f nghiep giao vien tieu hoc va Thdng tu sd 30/2009/TT-BGDDT ngay 22 thang 10 nam 2009 cua Bp trudng Bp Giao due va Dao tao ban hanh quy dinh chuan nghe nghiep giao vien trung hoc ca sd, giao vien trung hoc pho thdng. Dien 3. Chanh Van phong, Cue trudng Cue Nha giao va Can bp quan ly giao due, thu trudng cac dan vi cd lien quan thupc Bp Giao due va Dao tao.

2 2 giam doc sd giao due va dao tao, thu trudng cac dcm vi va ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thue hien Thdng tu nay. Nod nhan: - Van phong Trung irong va cac Ban cua Dang; - Van phong T6ng Bi thu; - Van phong Chu tich nuoc; - Van phong Qu6c hoi; - tjy ban VHGDTTNND ciia Qu6c h6i; - Ban Tuyen giao Trung uong; - Bo truong; - Uy ban TlT Mat tran T6 quoc Viet Nam; - Cue Kigm tra VBQPPL (Bp Tu phap); - Uy ban Qu6c gia 36 i mo-i giao due va dao t^o; - Hoi d6ng Qu6c gia Giio due va Phat trisn nhan lye; - Cdc B6, CO quan ngang Bo, co quan thupc Chinh phu; - HDND, UBND cac tinh, thanh pho tryc thupc TU; - Nhu Di6u 3 (de thue hien); - Cong bao; - Website cua Chinh phu; - Website ciia Bp Giao due va Dao tao; - Luu: VT, Vu PC, Cue NGCBQLGD (10 ban). KT. BO TRirONG TRITONG ruyen Hiru Dp

3 ^0 GIAO DUC VA BAO TAO CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu- do - Hanh phuc I QUY DINH Chuan nghe nghiep giao vien co* so* giao due pho thong (Ban hdnh kem theo Thdng tu so^v/2018/tt-bgddt ngdy O^thdngSnam 2018 cua Bo truang Bo Gido due va Dao tgo) ChiroTig I QUY DINH CHUNG Dieu 1. Pham vi dieu ehinh va doi tu-gng ap dung 1. Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien co sd giao due pho thdng bao gdm: ehuan nghe nghiep giao vien eo sd giao due pho thdng (sau day goi la ehuan nghe nghiep giao vien), hudng dan sir dung chuan nghe nghiep giao vien. r 2. Quy dinh nay ap dung doi vdi giao vien trudng tieu hoe, trudng trung hoe CO sd, trudng trung hoc pho thdng, trudng pho thdng ed nhieu cap hoe, trudng chuyen, trudng pho thdng dan toe noi tru, trudng phd thdng dan toe ban 7 > tru (sau day goi chung la eo sd giao due pho thdng) va eae to chuc, ea nhan ed lien quan. Dieu 2. Mue dieh ban hanh quy djnh ehuan nghe nghiep giao vien 1. Lam can eu de giao vien eo sd giao due phd thdng tu danh gia pham r r 7 / \ chat, nang lue; xay dung va thue hien ke hoach ren luyen pham chat, boi dudng nang eao nang luc chuyen mon, nghiep vu dap ung yeu eau doi mdi giao due. 2. Lam can cu de eo sd giao due phd thdng danh gia pham chat, nang lire chuyen mon, nghiep vu cua giao vien; xay dung va trien khai ke hoach boi duong phat trien nang lue nghe nghiep eua giao vien dap ung mue tieu giao due eua nha trucmg, dia phucmg va cua nganh Giao due. 3. Lam can eu de eo quan quan ly nha nude nghien euu, xay dung va thue hien che do, ehinh saeh phat trien doi ngu giao vien co sd giao due pho thdng; 7 r lua ehon, su dung doi ngu giao vien eo sd giao due phd thdng cot can. 4. Lam can eu de cac co sd dao tao, boi duong giao vien xay dung, phat 7 7 V 7 7 / trien chuong trinh va to ehue dao tao, boi duong phat trien pham chat, nang lire chuyen mon, nghiep vu eua giao vien co sd giao due phd thdng. Dieu 3. Giai thieh tii' ngu- Trong Quy dinh nay, eae tu ngu dudi day dugc hieu nhu sau: t

4 2 7 r r f 1. Pham chat la tu tudng, dao due, 161 song eua giao vien trong thue hien eong viee, nhiem vu. 2. Nang luc la kha nang thue hien eong viee, nhiem vu eua giao vien. 3. Chuan nghe nghiep gido vien co so gido due phd thdng la he thong pham ehat, nang lire ma giao vien ean dat dugc de thue hien nhiem vu day hoc va giao due hoe sinh trong eae ea sd giao due pho thdng. 7 > > 7 / 7 4. Tieu chuan la yeu eau ve pham chat, nang luc d tung ITnh vue cua chuan nghe nghiep giao vien. 5. Tieu chi la yeu eau ve pham chat, nang lue thanh phan eua tieu chuan. 6. Muc cua tieu chi la cap do dat dugc trong phat trien pham chat, nang luc eua mdi tieu chi. Cd ba mue ddi vdi mdi tieu chi theo cap do tang dan: muc dat, mue kha, mue tdt; mue eao han da bao gdm eae yeu eau d mue thap ban hen ke. a) Mue dat: Cd phdm ehdt, nang lue td ehue thue hien nhiem vu dugc giao trong day hoe va giao due hoe sinh theo quy dinii; b) Mue kha: Cd pham chat, nang lue tu hoc, tu ren luyen, ehu dpng ddi mdi trong thue hien nhiem vu dugc giao; e) Mue tdt: Cd anh hudng tich cue den hoe sinh, ddng nghiep, cha mc hoac ngudi giam hg eua hoe sinh trong viee time hien mue tieu giao due ciia co sd giao due phd thdng va phat trien giao due dia phuong. 7. Minh chwag la eae bang chung (tai lieu, tu lieu, su vat, hien tugng, nhan ehirng) dugc dan ra de xae nhan mot each khaeh quan mire dp dat dupe ciia tieu chi. 8. Ddnh gid theo chudn nghe nghiep gido vien la vice xac dinh mire do dal dugc ve pham chat, nang lue eua giao vien theo qui dinh cua chuan nghe nghiep giao vien. 9. Gido vien co sd gido due phd thong cot can la giao vien ca sd giao due phd thdng ed pham chat dao due tdt; hieu biet ve tinh hinh giao due; cd nang lire chuyen mon, nghiep vu tdt; ed uy tin trong tap the nha trucmg; ed nang luc tham muu, tu van, hd trg, dan dat, ehia se ddng nghiep trong hoat dgng chuyen mdn, nghiep vu va trong hoat dgng boi dudng phat trien nang lire nghe nghiep. 10. Hoe lieu so la eae tai lieu, du lieu thdng tin, tai nguyen dugc sd iida, luu trd phuc vu eho viee day va hoe. Chuang II CHUAN NGHE NGHIEP GIAO VIEN

5 1' 3 A A A ' Dieu 4. Tieu chuan 1. Pham chat nha giao Tuan thu cac quy djnh va ren luyen ve dao dure nha giao; ehia se kinh nghiem, ho trg dong nghiep trong ren luyen dao due va tao dung phong each nha giao. 1. Tieu chi 1. Dao due nha giao a) Muc dat: Thue hien nghiem tuc eae quy dinh ve dao due nha giao; b) Mue kha: Co tinh than tu hoc, tu ren luyen va phan dau nang cao pham chat dao due nha giao; f r fv -y c) Muc tot: La tarn gucmg mau mue ve dao due nha giao; ehia se kinh nghiem, ho trg dong nghiep trong ren luyen dao due nha giao. 2. Tieu chi 2. Phong each nha giao a) Muc dat: Co tac phong va each thue lam viee phu hgp vdi eong viee eua giao vien ca sd giao due pho thdng; ; b) Muc kha: Cd y thue tu ren luyen tao phong each nha giao mau muc; anh hudng tdt den hoc sinh; c) Muc tdt: La tarn guong mau mue ve phong each nha giao; anh hudng tdt va hd trg ddng nghiep hinh thanh phong each nha giao. ^ 7 7 Dieu 5. Tieu chuan 2. Phat trien chuyen mon, nghiep vu Nam vung chuyen mdn va thanh thao nghiep vu; thudng xuyen cap nhat, nang cao nang luc chuyen mdn va nghiep vu dap ung yeu cau ddi mdi giao due. 1. Tieu chi 3. Phat trien chuyen mdn ban than a) Muc dat: Dat chuan trinh do dao tao va hoan thanh day dii eae khda dao tao, boi duong kien thue chuyen mdn theo quy dinh; cd ke hoach thudng xuyen hoc tap, boi dudug phat trien chuyen mdn ban than; b) Muc kha: Chu ddng nghien euu, cap nhat kip thdi yeu cau ddi mdi ve r kien thue chuyen mdn; van dung sang tao, phu hgp cac hinh thue, phuong phap va lua chon noi dung hoc tap, boi dudng, nang cao nang luc chuyen mdn cua ban than; e) Muc tdt: Hudng dan, hd trg ddng nghiep va ehia se kinh nghiem ve phat trien chuyen mdn cua ban than nham dap ung yeu cau ddi mdi giao due. 2. Tieu chi 4. Xay dung ke hoach day hoc va giao due theo hudng phat trien pham chat, nang luc hoc sinh a) Muc dat: Xay dirng dugc ke hoach day hoc va giao due; ' i

6 4 b) Muc kha: Chu dong didu chinh k hoach day hoc va giao due phu hgp vdi dieu kien thue te cua nha trudng va dia phuong; c) Muc tdt: Hudng dan, hd trg ddng nghiep trong viee xay dung ke hoach day hoc va giao due. 3. Tieu chi 5. Su dung phuong phap day hoc va giao due theo hudng phat trien pham chat, nang lue hoc sinh a) Mue dat: Ap dung dugc cac phuong phap day hoc va giao due phat trien pham chat, nang luc eho hoe sinh; b) Muc kha: Chu ddng cap nhat, van dung iinh boat va hieu qua cac phuong phap day hoe va giao due dap ung yeu eau ddi mdi, phu hgp vdi dieu kien thue te; e) Muc tdt: Hudng din, ho trg ddng nghiep ve kien thue, id nang va kinh nghiem van dung nhumg phuong phap day hoe va giao due theo hudng phat trien pham chit, nang lue hoe sinh. 4. Tieu chi 6. Kiem tra, danh gia theo hudng phat trien pham chat, nang lue hoe sinh a) Mue dat: Su dung cac phuong phap kiem tra danh gia ket qua hoc tap va su tien bd eua hoe sinh; b) Muc Icha: Chu ddng cap nhat, van dung sang tao eae hinh thue, phuong phap, eong cu idem tra danh gia theo hudng phat trien pham chat, nang luc hoc sinh; e) Mue tot: Hudng din, hd trg ddng nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua viee idem tra danh gia ket qua hoc tap va su tien bd cua hoc sinh. 5. Tieu chi 7. Tu van va hd trg hoc sinh a) Muc dat: Hieu cac ddi tugng hoc sinh va nam vung qui dinh ve cdng tac tu vdn va hd trg hoc sinh; thue hien long ghep boat ddng tu van, hd trg hoc sinh trong boat dgng day hoe va giao due; b) Muc kha: Thue hien hieu qua cac bien phap tu van va hd trg phu hap vdi tung ddi tugng hoc sinh trong boat ddng day hoc va giao due; c) Muc tdt: Hudmg din, hd trg ddng nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua boat ddng tu vin va hd trg hoc sinh trong boat ddng day hoc va giao due. Dieu 6. Tieu chuin 3. Xay dung mdi truong giao due Thue hien xay dung mdi trucmg giao due an toan, ianh manh dan chu, phong, chong bao luc hoc duong

7 5 1. Tieu chi 8. Xay dung van hoa nha truang a) Muc dat: Thue hien day du noi quy, quy tac van hoa ung xu cua nha trucmg theo quy dinh; b) Muc kha: De xuat bien phap thue hien hieu qua noi quy, quy tac van hoa ung xu cua nha tru'bng theo quy dinh; co giai phap xu ly kip thai, hieu qua cac vi pham noi quy, quy tac van hoa ung xu trong lop hoc va nha trudng trong pham vi phu trach (neu cd); c) Muc tdt: La tam gucmg mau muc, ehia se kinh nghiem trong viec xay dung mdi trudng van hda ianh manh trong nha trudng. 2. Tieu chi 9. Thue hien quyen dan chu trong nha trucmg a) Muc dat: Thue hien day du cac quy dinh ve quyen dan ehii trong nha tardng, td chuc hoc sinh thue hien quyen dan ehu trong nha trudng; b) Muc kha: De xuat bien phap phat huy quyen dan chu cua hoc sinh, cua ban than, cha me hoc sinh hoac ngudi giam ho va ddng nghiep trong nha trudng; phat hien, phan anh, ngan chan, xu ii kip thdi cac trudng hop vi pham quy che dan chu cua hoc sinh (ncu cd); c) Muc tdt: Hudng dan, hd trg ddng nghiep trong vice thue hien va phat huy quyen dan chu cua hoc sinh, cua ban than, cha me hoc sinh hoac ngudi giam hg va ddng nghiep. 3. Tieu chi 10. Thgc hien va xay dung trudng hoc an toan, phdng chong bao luc hoe dudng a) Mue dat: Thue hien day dii eae quy dinli cua nha tmdng ve trudng hoc an toan, phdng chong bao luc hoc dudng; [ b) Muc kha: De xuat bien phap xay dung trudng hoc an toan, phdng chong bao lire hoc dudng; phat hien, phan anh, ngan chan, xu li kip thdi cac tmdng hgp vi pham quy dinli ve trudng hoc an toan, phdng chong bao lue hoe dudng (neu ed);. e) Muc tdt: La dien hinh tien tien ve thue hien va xay dung trudng hoc an toan, phdng chong bao lue hoe dudng; ehia se kinh nghiem xay dung va ihuc hien trudng hoe an toan, phdng chong bao luc hoe dudng. ^ 7 7 / Dieu 7. Tieu chuan 4. Phat trien mdi quan he giua nha trudng, gia dinh va xa hoi Tham gia td ehue va thue hien cac boat ddng phat trien mdi quan he giua nha trudng, gia dinh, xa hoi trong day hoc, giao due dao due, idi song cho hoc 1 i I j I ^

8 6 sinh 1. Tieu chi 11. Tao dung moi quan he hgp tac voi cha me hoac ngudi giam hd eiia hoe sinh va eae ben lien quan a) Mue dat: Thue hien day du eae quy dinh hien hanh ddi vol cha mc hoac ngudi giam hg eua hoc sinh va cac ben lien quan; b) Mue kha: Tao dimg mdi quan he ianh manh, tin tudug vdi cha me hoac ngudi giam hg eua hge sinh va eae ben lien quan; e) Mue tdt: De xuat vdi nha trudng cac bien phap tang eudng su phdi hgp chat che vdi cha me hoac ngudi giam hp eua hge sinh va eae ben lien quan. 2. Tieu ehl 12. Phdi hgp giua nha trudng, gia dinli, xa hoi de thue hien hoat ddng day hoe eho hge sinli a) Muc dat: Cung elp day du, kip thdi thdng tin ve tinh hinh hge lap, ren luyen eua hge sinli d tren Idp; thdng tin ve chuong trinh, ke hoach day hoe mdn hge va hoat dgng giao due eho cha me hoac ngudi giam hg eua hoe sinh va cac ben ed lien quan; tidp nhan thdng tin tu cha me hoac ngudi giam hg eua hoc sinh va eae ben ed lien quan ve tinh hinh hge tap, ren luyen eua hge sinh; b) Mue kha: Chu ddng phoi hgp vdi ddng nghiep, cha me hoac ngudi giam hd eua hge sinh va eae ben lien quan trong viee thue hien cac bien phap hudng din, hd trg va dgng vien hge sinh hge tap, thue hien chuong trinh, ke hoach day hge mdn hge va hoat ddng giao due; e) Mue tot: Giai quyet kip thdi eae thdng tin phan hoi tu cha me hoac ngudi giam hg eua hoe sinh va eae ben lien quan ve qua trinh hoc tap, ren luyen va thue hien chuang trinh, ke hoach day hoe mdn hge va hoat ddng giao due cua hoe sinh. 3. Tieu chi 13. Phdi hgp giua nha trudng, gia dinh, xa hoi de thue hien giao due dao due, loi song eho hge sinh 7 / ^ / a) Muc dat: Tham gia td ehue, eung cap thdng tin ve ndi quy, quy lac van hda ung xu cua nha trudng eho cha me hoac ngudi giam hg cua hoe sinh va cac ben lien quan; tiep nhan thdng tin tu cha me hoac ngudi giam hg eua hoc sinh va eae ben lien quan ve dao due, 161 song cua hoc sinli; b) Muc Idia: Chu ddng phdi hop vdi ddng nghiep, cha me hoac ngudi giam hg eua hge sinh va eae ben lien quan trong thue hien giao due dao due, idi sdng eho hge sinh;

9 7 c) Muc tot: Giai quyet kip thdi cac thong tin phan hoi tu cha me hoac ngudi giam ho cua hoc sinh va cac ben lien quan ve giao due dao due, loi sdng cho hoc sinh. Dieu 8. Tieu chuan 5. Sir dung ngoai ngu' hoac tieng dan toe, ung dung cdng nghe thdng tin, khai thac va su dung thiet bi cdng nghe trong day hoc, giao due Su dung dugc ngoai ngu hoac tieng dan tgc, ung dung cdng nghe thdng tin, khai thac va su dung cac thiet bi cdng nghe trong day hoc, giao due. 1. Tieu chi 14. Su dung ngoai ngu hoac tieng dan tgc a) Muc dat: Cd the su dung dugc cac tu ngu giao tiep dcm gian blng ngoai ngu (uu tien tieng Auh) hoac ngoai ngu thu hai (doi vai giao vien day ngoai ngu) hoac tieng dan toe ddi vdi nhung vi trl viec lam yeu cau su dung tieng dan too; 1 b) Muc kha: Cd the trao ddi thdng tin ve nhung chu de dcm gian, quen thupc hang ngay hoac chu de dan gian, quen thupc lien quan den boat dong day hoc, giao due (iru tien tieng Anh) hoac biet ngoai ngu thu hai (ddi voi giao vien day ngoai ngu) hoac tieng dan toe ddi vai nhung vi tri viec lam yeu cau su dung tieng dan too; c) Muc tdt: Cd the vidt va trinh bay doan van dcm gidn ve cac chu dd quen thupc trong boat dpng day hoc, giao due (uu tidn tidng Anh) hoac ngoai ngu thu hai (ddi vdi giao vidn day ngoai ngu) hoac tieng dan toe ddi vdi nhiing vi tri vide lam ydu cau su dung tidng dan tdc. i 2. Tieu chi 15. TTng dung cdng nghe thdng tin, khai thac va su dung thidt bi cdng nghe trong day hoc, giao due ' a) Muc dat: Su dung dugc cac phan mem ung dung co ban, thidt bi cdng nghe trong day hoc, giao due va quan ly hoc sinh theo qui dinh; hoan thanh cac khda dao tao, boi duong, khai thac va ung dung cdng nghe thdng tin va cac thidt bi cdng nghe trong day hoc, giao due theo qui dinh; b) Muc kha: Ung dung cdng nghe thdng tin va hoc lieu sd trong hoat dong day hoc, giao due; cap nhat va su dung hieu qua cac phan mdm; khai thac va su dung thidt bi cdng nghe trong boat dpng day hoc, giao due; c) Muc tdt: Hudmg dan, hd trg ddng nghiep nang cao nang luc img dung cdng nghe thdng tin; khai thac va su dung thidt bi cdng nghe trong boat ddng day hoc, giao due.

10 8 Chirong HI HI/QNG DAN SU^DUNG CHUAN NGHE NGHIEP GIAO VIEN Dieu 9. Yeu cau danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien 1. Khaeh quan, toan dien, cdng bang va dan chu. 2. Dua tren pham chat, nang lire va qua trinh lam viec ciia giao vien trong dieu kien cu the cua nha trudng va dia phuong. 3. Can cu vao muc cua tung tieu chi dat dugc tai Chuong II Quy dinh nay va cd cac minh chung xac thue, phu hgp. X A ' A Dieu 10. Quy trinh danh gia va xep loai ket qua danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien 1. Quy trinh danh gia a) Ciao vien tu danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien; b) Co sd giao due phd thdng td chuc lay y kien cua ddng nghiep trong td chuyen mdn ddi vdi giao vien dugc danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien; c) Ngudi dutig diu CO sd giao due phd thdng thue hien danh gia va thdng bao kdt qua danh gia giao vien tren co sd ket qua tu danh gia cua giao vien, y kidn cua ddng nghiep va thlrc tien thue hien nhiem vu cua giao vien thdng qua minh chung xac thirc, phu hgp. 2. Xep loai ket qua danh gia a) Dat chuan nghd nghiep giao vien d muc tdt: Cd tat ca cac tieu chi dat tu muc kha trd len, toi thiiu 2/3 tieu chi dat muc tdt, trong do cd cac tieu chi tai Dieu 5 Quy dinh nay dat muc tdt; b) Dat chuin nghd nghiep giao vien d muc klia: Co tit ca cac tieu chi dat tu muc dat trd len, toi thidu 2/3 tieu chi dat tu muc kha trd len, trong do cac tieu chi tai Didu 5 Quy dinh nay dat muc kha trd len; c) Dat chuan nghe nghiep giao vien d muc dat: Co tat ca cac tieu chi dat tu muc dat trd len; d) Chua dat chuan nghd nghiep giao vien: C6 tieu chi dugc danh gia chira dat (tieu chi dugc danh gia chua dat klii khdng dap ung yeu cau muc dat cua tieu chi do). ^ K ^ A Dieu 11. Chu ky danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien 1. Ciao vien tir danh gia theo chu ky mot nam mot Ian vao cudi nam hoc.

11 I 9 2. Ngudi dung dau ca sd giao due phd thdng td chuc danh gia giao vien theo chu ky hai nam mot Ian vao cudi nam hpc. 3. Trong trudng hgp dac biet, dugc su ddng y cua ca quan quan ly cip tren, nha trudng nit ngan chu ky danh gia giao vien. Dieu 12. Giao vien ca sa giao due phd thdng cot can. 1. Tieu chuan lua chon giao vien ca sd giao due phd thdng cot can a) La giao vien ca sd giao due phd thdng cd It nhat 05 nam kinh nghiem giang day true tiep d cung cap hoc cho toi thdi diem xet chon; b) Dugc xep loai danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien dat miic kha trd len, trong do cac tieu chi tai Dieu 5 Quy dinh nay phai dat muc tdt; c) Cd kha nang thiet ke, trien khai cac gid day mau, td chuc cac tga dam, hdi thao, boi duong ve phuong phap, ky thuat day hoc, giao due, ndi dung ddi mdi lien quan den boat ddng chuyen mdn, nghiep vu va bdi dudng cho ddng nghiep trong trudng hoac cac trudng tren dia ban tham khao va hoc tap; d) Cd kha nang su dung ngoai ngu, img dung cdng nghe thdng tin, khai thdc su dung thiet bi cdng nghe trong day hoc va giao due, xay dung va phat trien hoc lieu sd, bdi dudng giao vien; e) Co nguyen vong trd thanh giao vien co sd giao due phd thdng cot can. Trong trudng hgp co sd giao due phd thdng cd sd lugng giao vien dap ung > 7 A > cac dieu kien dugc quy dinh tai diem a, b, c, d, e khoan 1 Dieu nay nhieu hon theo yeu cau cua co quan quan ly cap tren thi uu tien lua chon giao vien co sd 7 / 7 1 giao due phd thdng cdt can dua tren cac tieu chuan sau: cd trinh do tren chuan trinh do dao tao; dugc xep loai danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien d muc tdt; dugc cdng nhan la giao vien day gidi cap tinh hoac cd thanh tich dac biet xuat sac trong day hoc, giao due; cd san pham nghien euu khoa hoc ki thuat, giai phap ddi mdi trong day hoc va giao due dugc cdng nhan va sir dung rdng rai trong nha trudng, tai dia phuong. I 2. Quy trinh lua chon giao vien co sd giao due phd thdng cdt can a) Co sd giao due phd thdng lua chon va de xuat giao vien co sd giao due phd thdng cdt can va bao cao co quan quan ly cap tren; b) Trudng phdng giao due va dao tao lira chon va phe duyet giao vien co sd giao due phd thdng cdt can theo tham quyen; bao cao sd giao due va dao tao; i

12 10 c) Giam d6c sd giao due va dao tao lua chon va phe duyet danh sach giao vien CO sd giao due pho thong cot can theo tham quyen; bao cao Bo Giao due va Dao tao theo yeu cau. 7 / 3. Nhiem vu cua giao vien co sd giao due pho thong cot can a) Ho trg, tu van cho dong nghiep trong tmdng hoac cac truong tren dia ban phat trien pham chat, nang lire chuyen mon, nghiep vu theo chuan nghe nghiep giao vien, phu hgp vdi dieu kien niia trudng, dia phuong; b) H6 trg, tu van cho dong nghiep trong trudng hoac cac trudng tren dia ban cac van de lien quan den dam bao va nang cao chat lugng day hoc, giao due cho hoc sinh; tham gia bien soan tai lieu chuyen de mon hoc, tai lieu hudng dan (cho giao vien, hoc sinh); to chuc hudng dan cac de tai nghien ciiu khoa hoc cho hoc sinh theo yeu cau cua ngudi dung dau co sd giao duo pho thong va co quan quan ly; c) Hudng dan, ho trg dong nghiep trong tmdng hoac cac trudng tren dia ban vh cac boat dong xay dung va thue hien ke hoach giao due nha trudng, ke hoach giang day mon hoc; ve viec thue hien cac khoa dao tao, boi dudng giao vien qua mang intemet; ve boi duong, tap huan nang cao nang luc chuyen mon cho doi ngu giao vien trong tmdng hoac cac tmdng tren dia ban; tham gia tap huan, boi dudng giao vien theo yeu cau hang nam cua nganh (cap phong, sd, Bo); r r t -y I d) Tham muu, tu van cho cap quan 11 tmc tiep ve eong tac xay dung ke hoach giao due nha trudng phu hgp vdi dieu kien cu the cua dia phuong nham bao dam muc tieu, chat lugng day hoc, giao due va nang cao nang lire chuyen mon, nghiep vu cha doi ngu giao vien; tham gia to chuc, bao cao chuyen mon. nghiep vu tai cac hoi nghi chuyen de, cac buoi sinh boat chuyen mon cua trudng hoac cac tmdng tren dia ban; e) Thue hien ket noi, hgp tac vdi cac co sd dao tao, boi dudng giao vien, cac don vi nghien crhi, ung dung va chuyen giao khoa hoc giao due (dac biet la klioa hoc su pham ring dung). Chirong IV TO Clltrc THlTC HIEN Dieu 13. Trach nhiem cua Bg Giao due va Dao tao Cue Nha giao va Can bo quan ly giao diic chi dao, hudng dan, kiem tra vice thue hien cac quy dinhi cua van ban nay; xay dung ke hoach dao tao, boi dudng, 1^

13 > > phat trien doi ngu giao vien ca sd giao due pho thdng dap ung yeu cau ve pham / 7 \ chat, nang luc theo chuan nghe nghiep giao vien. Dieu 14. Trach nhiem cua sd giao due va dao tao 1. Chi dao, td chuc thue hien Quy dinh nay theo tham quyen; cap nhat, bao cao Bd Ciao due va Dao tao ket qua danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien trudc ngay 30 thang 6 hang nam. 2. Xay dung va thue hien ke hoach dao tao, bdi duotig, phat trien ddi ngu giao vien ca sd giao due phd thdng theo tham quyen dua tren ket qua danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien. i Dieu 15. Trach nhiem cua phong giao due va dao tao 1. Chi dao, td chuc thue hien Quy dinh nay theo tham quyen; cap nhat, bao cao sd giao due va dao tao ket qua danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien. 2. Xay dung va thue hien ke hoach dao tao, bdi dudng, phat trien ddi ngu giao vien co sd giao due phd thdng theo tham quyen dua tren ket qua danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien. 7! Dieu 16. Trach nhiem ciia co' so giao due phd thong 1. Ngudi dung dau co sd giao due phd thdng chi dao, td chuc danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien; cap nhat, bao cao co quan quan ly cap tren ket qua danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep giao vien. 2. Xay dung va thue hien ke hoach dao tao, boi dudng, phat tridn ddi ngu giao vien co sd giao due phd thdng theo tham quydn dua tren kdt qua danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien. 3. Tham muu vdi co quan quan ly cap tren, chinh quydn dia phuong vd cdng tac quan ly, bdi dudng nang cao pham chat, nang lire chuydn mdn, nghiep vu cho ddi ngu giao vien co sd giao due phd thdng dira trdn kdt qua danh gia theo chuan nghe nghiep giao vidn. i i KT. BO TRUONG

14

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng 5 nam 017 V/v huong din danh gia, hoan thanh h6 so BDTX nam hoc 016-017 Thuc hien KS

More information

MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM)

MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM) MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM) TAP DOAN HOA CHAT VIET NAM CONG TY CO PHAN BOT GIAT

More information

BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0CfflNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, n

BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0CfflNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, n BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0ClNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, nang cao chat hrong, hieu qua boat dong cua Lien hiep

More information

UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE

UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Xu- do - Hanh phiic Hd Tinh, ngdy/flf

More information

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc Dia< M3D1 16/12/201 ~.98 T*. Khai,HaN6i

More information

(36).pdf

(36).pdf Ủy ban Nhân dân Quận 10 12.06.2019 19:30:23 +07:00 UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tt do - Hanh phuc /QD-UBND Qudn 10, ngayjj thdng 6 ndm 2019 QUYET DIINH Thanh

More information

UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 na

UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 na UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 nam 2018 KE HOACH Boi duong thuong xuyen can bo quan

More information

BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG T

BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG T BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG TIT Sua d6i, bo sung Thong tir so 23/2010/TT-BKHCN ngay

More information

UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap-tir do-hanh phuc S5: 69 /KH-UBND Son La, ngay 19 thang 4 nam 2017 KE HOACH To c

UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap-tir do-hanh phuc S5: 69 /KH-UBND Son La, ngay 19 thang 4 nam 2017 KE HOACH To c UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap-tir do-hanh phuc S5: 69 /KH-UBND Son La, ngay 19 thang 4 nam 2017 KE HOACH To churc thi thang hang vien chuc tu nhan vien, can su

More information

BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Q

BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Q BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Quy djnh ve dao tao cap bang tot nghiep thu* 2 trinh

More information

UBND THI XA DONG XOAI PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic S6: /PGDDT-THCS DSngXoai, ngay Zttthd

UBND THI XA DONG XOAI PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic S6: /PGDDT-THCS DSngXoai, ngay Zttthd UBND THI XA DONG XOAI PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic S6: /PGDDT-THCS DSngXoai, ngay Zttthdng 12 nam 2017 Ve viec huong dan bac cao so ket hoc

More information

UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3

UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3 UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3 nam 2019 QUYET DINH A A A A A A Ve viec thanh lap

More information

CONG TY CP NHI/A BINH MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DAI HQI CO DONG

CONG TY CP NHI/A BINH MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DAI HQI CO DONG CONG TY CP NHI/ BINH MINH CQNG HO X HQI CHU NGHI VlfT NM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DI HQI CO DONG THUONG NIEN NM 2018 - Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13

More information

?f^ (Co Bieu chi tiet kern theo). Ty le lao dong nong thon sau dao tao nghe co viec lam mdi hoac thu nhap tang them dat 8% trd len;.% xa, thi tran trong tinh thuc hien tuyen truyen, tu van hoc nghe va

More information

BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG ' " ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay th

BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG ' ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay th BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG 2016 --- ----1 ------------ '---------- " ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay thang 12 nam 2016 V/v trien khai to chuc hoi nghj khach

More information

BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam

BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam 2019 2 2 C I L 2 Sira doi, bo sung mot so Dieu cua Quy che

More information

HUYEN UY BINH GIANG BAN TUYEN GIAO * So 32 - CV/BTG BANG CONG SAN Vl^^T NAM Binh Giang, ngay 30 thdng 11 nam 2015 GIAY MO1 Kinh gui: B/c Bi thu chi bp

HUYEN UY BINH GIANG BAN TUYEN GIAO * So 32 - CV/BTG BANG CONG SAN Vl^^T NAM Binh Giang, ngay 30 thdng 11 nam 2015 GIAY MO1 Kinh gui: B/c Bi thu chi bp HUYEN UY BINH GIANG BAN TUYEN GIAO * So 32 - CV/BTG BANG CONG SAN Vl^^T NAM Binh Giang, ngay 30 thdng 11 nam 2015 GIAY MO1 Kinh gui: B/c Bi thu chi bp trudnghoc Thuc hien chuang trinh cong tac nam 2015

More information

TRU'CfNG CDCN THU fiuc CONG H6A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM KHOA CO KHI 6 TO D$c lap - Tu- do - Hanh phiic KEHO^CHDAOTAO KHOA TUYfeN SINH NAM 2017 (Ban

TRU'CfNG CDCN THU fiuc CONG H6A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM KHOA CO KHI 6 TO D$c lap - Tu- do - Hanh phiic KEHO^CHDAOTAO KHOA TUYfeN SINH NAM 2017 (Ban TRU'CfNG CDCN THU fiuc CONG H6A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM KHOA CO KHI 6 TO D$c lap - Tu- do - Hanh phiic KEHO^CHDAOTAO KHOA TUYfeN SINH NAM 17 (Ban hanh theo Qityet dinh so Aki./& $ {N7- -$l~..sjsjaj..c./.rf/&&./&-...

More information

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE 30001 DOAN THI AI 05.01.1993 30002 DAO THI AN 17.05.1995 30003 DO VAN AN 09.08.1995 30004 DO XUAN AN 20.09.1993 30005 LE HONG AN 29.07.1992 30006 LE XUAN AN 19.02.1994 30007 MA MY AN 25.08.2005 30008 MAC

More information

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/11/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 BUI PHAM DANG NAM 11/06/2010 3 2 3 8 2 LE PHUC ANH 07/07/2009 2 4 2 8 3 VO GIA

More information

CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN

CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN CHUONG TRINH TAp HuAN Sau khi ky HQ'P dong tham gia ban hang da c~p voi Cong ty, Nha phan phoi c6 nghia vu hoan

More information

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN 40001 NGUYEN VINH AI 26.10.1995 40002 DO XUAN AN 03.05.1998 40003 HOANG VAN AN 25.09.1994 40004 LUU LE HONG AN 19.03.2003 40005 NGO THI THUY AN 17.11.2000 40006 NGUYEN CONG AN 07.07.1997 40007 NGUYEN HUU

More information

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc S6:656 /KH-GD&DT Khdnh San, ngay 25 thdn

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc S6:656 /KH-GD&DT Khdnh San, ngay 25 thdn UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc S6:656 /KH-GD&DT Khdnh San, ngay 25 thdng 10 nam 2016 KEHOACH Thu-c hien Chi thi so 05-CT/TW

More information

UBND THI XA DONG XOAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUCVA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6 : ^bg /KH-PGDDT Dong Xoai, ngayjl tha

UBND THI XA DONG XOAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUCVA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6 : ^bg /KH-PGDDT Dong Xoai, ngayjl tha UBND THI XA DONG XOAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUCVA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6 : ^bg /KH-PGDDT Dong Xoai, ngayjl thang 12 nam 2017 KE HOACH To chu-c Hoi khoe Phu D6ng

More information

BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve d

BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve d BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve dy an Luat Nhap canh, xuat canh, cu tru cua ngiroi nircrc

More information

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc' S6: /I^Oj /SGDDT-VP JY I^^ ^^g^y ^5 f^^^g j2

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc' S6: /I^Oj /SGDDT-VP JY I^^ ^^g^y ^5 f^^^g j2 UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc' S6: /I^Oj /SGDDT-VP JY I^^ ^^g^y ^5 f^^^g j2 ^dm 2017 KE HOACH Tuyen truyen ve cong tac Cai each

More information

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin TS. PHAM VAN SINH (Chu bien) NGAN HANG CAU HOI THI, KlfeM TRA MON NHUNG NGUYEN LY C(T BAN CUA CHU NGHIA MAC - LENIN (Dung lam tai lieu tham khao phuc vu thi, kiem tra cho cac trirang dai hoc, cao d^ng)

More information

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NGUYEN THI NGOC HUYEN NGUYEN VAN DAN NGUYEN QUANGMINH

More information

XAY DUNG VA PHAT TRIEN HO SO DAY HOC GOP PHAN NANG CAO CHAT LUONG GlAO DUO DAI HOC TS. DINH THI KIM THOA Khoa Suphqm - DHQGHN Thuat ngir "Hd so day hg

XAY DUNG VA PHAT TRIEN HO SO DAY HOC GOP PHAN NANG CAO CHAT LUONG GlAO DUO DAI HOC TS. DINH THI KIM THOA Khoa Suphqm - DHQGHN Thuat ngir Hd so day hg XAY DUNG VA PHAT TRIEN HO SO DAY HOC GOP PHAN NANG CAO CHAT LUONG GlAO DUO DAI HOC TS. DINH THI KIM THOA Khoa Suphqm - DHQGHN Thuat ngir "Hd so day hgc" cung khong phai xa la ddi vdi cac nha giao ciia

More information

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN THACH TUONG ANH 12/05/2008 5 4 5 14 2 VO GIA BAO 18/05/2008 4 4 5 13 3 NGUYEN

More information

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 1 NGO GIA HAN 12/12/2011 4 5 5 14 2 BUI HOANG CAM TU 25/05/2011 3 4 5 12 3 NGUYEN

More information

n5 SBD HO TEN NGÀY SINH LE NHU AI DINH THAI AN DOAN THI HOANG AN HO MY AN LE

n5 SBD HO TEN NGÀY SINH LE NHU AI DINH THAI AN DOAN THI HOANG AN HO MY AN LE 50001 LE NHU AI 23.02.2002 50002 DINH THAI AN 04.10.2000 50003 DOAN THI HOANG AN 05.08.2006 50004 HO MY AN 19.10.2005 50005 LE TRONG AN 13.10.1987 50006 NGUYEN NHU AN 17.04.1998 50007 NGUYEN QUI AN 15.12.2003

More information

Khoa học xã hội và nhân văn: mười năm đổi mới và phát triển

Khoa học xã hội và nhân văn: mười năm đổi mới và phát triển r- 5. PHAM TAT DONG (C h u b ie n ) CK.0 0 0 0 0 6 0 0 3 9 Miroi n a m DDI MOI VA PHAT TRIEN n h A x u a t b a n k h o a h o c XA HOl HA NOl-1997 GS. PHAM TAT DONG (Chii bien) KHOA HOC XA HOI VA NHAN VAN

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty

UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty thdng 7 nam 2016 V/v: phat dpng thi sang tac bieu trung

More information

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx277 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx111 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 3 DO DINH DAO 0943xxx000 03. TITANIUM STEPUP CREDIT

More information

UBND HUY N IRAN VAN THCH PHONG GIAO DUC VA DAO TAO C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:^fKH-PGDDT-GDMN Huyen Iran Van T

UBND HUY N IRAN VAN THCH PHONG GIAO DUC VA DAO TAO C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:^fKH-PGDDT-GDMN Huyen Iran Van T UBND HUY N IRAN VAN THCH PHONG GIAO DUC VA DAO TAO C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:^fKH-PGDDT-GDMN Huyen Iran Van Thai, ngaytfthdng 9 nam 2013 V/v Huang dan thuc hien

More information

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay-z^thdng 7 nam 2017 QUYET DINH Phe duyet danh muc nhiem vu d

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay-z^thdng 7 nam 2017 QUYET DINH Phe duyet danh muc nhiem vu d UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay-z^thdng 7 nam 2017 QUYET DINH Phe duyet danh muc nhiem vu dot 4 (Ian 2) cua Chu'cng trinh khoa hoc va cong nghe

More information

SBD HO N5 TEN NGAY SINH BUI NGOC AN HOANG THI NHI AN HOANG THI UT AN NGUYEN BINH AN

SBD HO N5 TEN NGAY SINH BUI NGOC AN HOANG THI NHI AN HOANG THI UT AN NGUYEN BINH AN SBD HO TEN NGAY SINH 50001 BUI NGOC AN 16.08.1989 50002 HOANG THI NHI AN 19.08.1993 50003 HOANG THI UT AN 19.08.1993 50004 NGUYEN BINH AN 15.12.1995 50005 NGUYEN HUU AN 06.10.1993 50006 PHAM THI AN 05.04.1984

More information

TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 1

TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 1 TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 15 thang 5 nam 2019 THONG BAO TUYEN SINH VAO LOT 10

More information

BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vic

BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vic BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vice dang ky liu hanh thuoc, nguyen lieu lam thuoc Can

More information

UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA S6: A7^ /KH-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc Scm La, ngay /\T thang 10 nam 2017 KE HOAC

UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA S6: A7^ /KH-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phuc Scm La, ngay /\T thang 10 nam 2017 KE HOAC UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA S6: A7^ /KH-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - T do - Hanh phuc Scm La, nga /\T thang 10 nam 2017 KE HOACH Trien khai thang hanh dong vi binh dang giai va phong,

More information

BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q thang nam 2019 QUYET DINH Ve viec b

BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q thang nam 2019 QUYET DINH Ve viec b BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q nam 2019 QUYET DINH Ve viec ban hanh danh muc 07 thuoc san xuat trong nuoc duoc cap giay

More information

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET Boc lap - Ty do - Hanh phiic NAM S6:^^0 /KH-GD&DT Khdnh San, ngay2, ^ th

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET Boc lap - Ty do - Hanh phiic NAM S6:^^0 /KH-GD&DT Khdnh San, ngay2, ^ th UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET Boc lap - Ty do - Hanh phiic NAM S6:^^0 /KH- Khdnh San, ngay2, ^ thdng 4 nam 2017 KE HOACH Xet duyet Sang kien kinh nghiem

More information

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN GIA HAO 19/05/2008 4 4 5 13 2 NGUYEN BAO THY 01/09/2008 2 2 3 7 3 LE GIA

More information

TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, n

TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, n TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, ngay 21 thang 02 nam 2019 Hl/ONG DAN To chirc Thang

More information

BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG T

BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG T BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG TIT Quy dinh ve phan tich an toan doi \m nha may dien

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PR Class: Intermediate 1 1 Dang Quang Anh 8.0 6.0 6.1 7.9 6.8 7.3 7.3 7.7 7.1 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 8.3 6.4 6.0 7.5 6.6 7.3 5.4 9.1 7.1 C 3 Nguyen Tran Ha Anh 8.8 6.4 8.5 8.7 9.0 7.1 9.9 8.5 8.4 B 4 Chang

More information

LIEN DOAN LAO DONG TINH HA TINH CONG DOAN GIAO DUG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: ly/kh-cdgd Hd Tinh, ngay O^thdn

LIEN DOAN LAO DONG TINH HA TINH CONG DOAN GIAO DUG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: ly/kh-cdgd Hd Tinh, ngay O^thdn LIEN DOAN LAO DONG TINH HA TINH CONG DOAN GIAO DUG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: ly/kh-cdgd Hd Tinh, ngay O^thdng 3 nam 2019 KE HOACH To chuc cac boat dong ky niem

More information

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 08/12/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 WANG NAN SIANG 28/02/2010 3 5 5 13 2 CHEN HSUAN BANG 08/04/2012 5 5 5 15 3 HUANG

More information

N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN LUU LE HONG AN NGUYEN CONG AN NGUYEN DINH NGAN AN

N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN LUU LE HONG AN NGUYEN CONG AN NGUYEN DINH NGAN AN N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN 23.10.1996 0002 LUU LE HONG AN 19.03.2003 0003 NGUYEN CONG AN 07.07.1997 0004 NGUYEN DINH NGAN AN 13.01.2000 0005 NGUYEN HAI AN 05.12.1995 0006 NGUYEN QUOC AN

More information

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAG TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: OZ/GD&DT Khdnh San, ngay 03 thdng 0

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAG TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: OZ/GD&DT Khdnh San, ngay 03 thdng 0 UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUG VA DAG TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc - Tir do - Hanh phuc S6: OZ/GD&DT Khdnh San, ngay 03 thdng 01 nam 2017 V/v huong dan bao cao so ket hoc ky 1 nam hoc

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

Phục hồi chức năng bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Phục hồi chức năng bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não Cao D ing Y te Plu'i Thp - Tlur vi?n PGS.TS. BSCC TRAN VAN CHUONG PHUC Hdl CH LfC NANG b n h n h a n l i t n u a n g u o i D O T A I B IE N M A C H M A U N A O NHA XUAT BAN Y HOC Ha Noi - 2010 PGS. TS.

More information

UBND HUYEN KHANH SON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUG VA DAO TAO Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: S^1-/CTr-GD&DT Khdnh San, ngay 30

UBND HUYEN KHANH SON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUG VA DAO TAO Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: S^1-/CTr-GD&DT Khdnh San, ngay 30 UBND HUYEN KHANH SON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUG VA DAO TAO Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: S^1-/CTr-GD&DT Khdnh San, ngay 30 thdng 12 nam 2016 CHirONG TRINH CONG Nam 2017 TAC I.

More information

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 16/12/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN HUU XUAN KHANG 10/04/2009 4 4 5 13 2 TRAN LONG MINH DUY 01/10/2008 2 2

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Doan Ngoc Truc Giang 8.6 9.9 9.8 9.5 9.2 9.8 9.9 9.5 A 2 Lee Hong Hai 8.2 7.3 6.1 5.4 6.4 6.0 7.9 6.8 C 3 Doan Khanh Gia Han 8.7 9.0 9.9 8.9 8.9 8.9 9.1 9.1 A 4

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER 1 SCHOOL YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER 1 SCHOOL YEAR Class: Pre- Intermediate 1 1 Tran Phuc An 8.6 6.7 6.8 6.5 6.9 7.4 8.7 8.4 7.5 C 2 Nguyen Manh Dan 9.1 8.4 7.9 6.9 5.2 6.7 9.5 6.7 7.6 C 3 Huynh Tuan Dat 8.7 7.4 6.8 6.3 4.1 7.7 9.7 7.6 7.3 C 4 Lam The

More information

Movers PM.xlsx

Movers PM.xlsx BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/03/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN LINH CHI 31/12/2009 5 5 5 15 2 BUI HOANG QUAN 19/06/2008 5 4 5 14 3 BLINO

More information

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phiic S6: dojfqb-ljbdt Ha Noi, ngay ^5 thdng 4 nam 2018 QUYET DINH Phe duyet

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phiic S6: dojfqb-ljbdt Ha Noi, ngay ^5 thdng 4 nam 2018 QUYET DINH Phe duyet UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phiic S6: dojfqb-ljbdt Ha Noi, ngay ^5 thdng 4 nam 2018 QUYET DINH Phe duyet Ke hoach xay dung De an xac dinh thanh phan, ten goi

More information

Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/ /12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG G

Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/ /12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG G Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/2018-31/12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN 422076XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG GIANG 457353XXXXXX8460 1,000,000 3 NGO VAN PHUC 422076XXXXXX7476

More information

Results- Vietnam 2015 (OK).xlsx

Results- Vietnam 2015 (OK).xlsx No. Name of Student School ID No. Award 1 Nguyen Manh Quân Hanoi Amsterdam Secondary School HN404 Platinum Invited to Round 2 2 Tran Dinh Quan Hanoi Amsterdam Secondary School HN411 Platinum Invited to

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/ LAO VAN DOAN

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/ LAO VAN DOAN STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 15/05/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE Class: Upper-Intermediate 1 History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Le Hai An 8.3 8.7 8.8 9.0 9.4 9.6 7.4 9.1 8.8 B 2 Hoang Truc Anh 7.1 5.5 7.2 7.4 8.0 7.7 6.0 6.9 7.0 C 3 Nguyen Phu Cuong

More information

UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi,

UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi, UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi, kiem ta danh gia tong cac ky thi ket thuc hoc phan

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR 2016

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR 2016 Class: Intermediate 1 History Economic Math Biology Physics 1 Vu Nhat Chuong 9.3 7.6 6.6 7.9 8.6 8.1 9.6 7.3 8.1 B 2 Nguyen Tran Anh Duy 9.1 7.8 5.4 7.9 7.2 7.2 8.5 6.7 7.5 C 3 Do Le Y Duyen 9.7 8.8 8.8

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS Class: Pre-Intermediate 1 Grammar Reading & Chemistry Mathematics History Literature 1 Dang Quang Anh 8.1 7.9 4.8 6.7 7.6 6.2 9.0 6.4 7.1 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 7.9 8.7 7.2 6.8 8.4 7.4 7.1 6.7 7.5 C

More information

Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam

Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam G'.0000016852 A I H O C Q U O C G I A H A NGUYEN BA THANH g i A o t r i n h i n DUY TH0 HIEN DAI VIET NAM O K ] O D G Ha NQI NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NO' GIAOTRiNH TITDUY THAT HIEN DAI VIET NAM

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Chemistry Mathematics 1 Dang Quang Anh 7.8 7.6 6.8 7.9 7.0 6.2 8.7 8.4 7.6 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 7.6 8.7 6.7 7.3 6.5 6.1 6.8 7.3

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Nguyen Ngoc Kim Anh 8.4 8.6 7.6 8.0 5.8 6.5 8.3 7.6 C 2 Do Thien Bao 8.4 6.6 6.0 6.9 6.3 7.4 7.1 7.0 C 3 Phan Dien Ky Boi 9.0 8.3 7.9 8.4 6.9 7.8 8.4 8.1 B 4 Bui

More information

Luật hải quan Việt Nam và quốc tế

Luật hải quan Việt Nam và quốc tế TRl/CSNG DAI HOC KINH TE Q U O C DAN KHOA THLfflNG MAI VA KINH TE QUOC TE' Chu bien: PGS. TS. NGUYEN THlTA LOC WIMAN (XMf; NHA XUAT BAN DAI HOC KINH TE Q UO C DAN TRLTCJNG DAI HOC KINH TE QUOC DAN KHOA

More information

BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink

BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink boat Doan tren dia ban dan cu Kinh giri: Ban Thucrng

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II ACADEMIC Y

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II ACADEMIC Y Class: Upper-Intermediate 1 History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Nguyen Doan Thanh An 7.9 6.9 7.6 6.8 7.8 5.5 5.0 4.8 6.5 C 2 Lieu Tan Anh 8.2 6.9 6.6 7.2 8.3 7.1 6.3 8.5 7.4 C 3 Ly Vinh

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Nguyen Ngoc Kim Anh 8.5 8.0 8.9 8.4 5.7 9.1 6.5 7.9 C 2 Do Thien Bao 8.9 6.5 7.5 6.4 4.1 8.6 4.9 6.7 C 3 Phan Dien Ky Boi 8.1 7.5 8.5 8.2 6.5 9.7 7.6 8.0 B 4 Bui

More information

UY BAN DAN TOC CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: S /BC-UBDT ~ '' Ha Noi, ngay.j^ thdng 02 nam 2017 BAO CAO Tinh hinh

UY BAN DAN TOC CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: S /BC-UBDT ~ '' Ha Noi, ngay.j^ thdng 02 nam 2017 BAO CAO Tinh hinh UY BAN DAN TOC CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: S /BC-UBDT ~ '' Ha Noi, ngay.j^ thdng 02 nam 2017 BAO CAO Tinh hinh thyc hien muc tieu quoe gia ve binh dang gidi nam

More information

CONG TY CP DAU TU^ THlTONG MAI SMC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2015/SMC TPHCM, ngay 20 thang 07 nam 2015

CONG TY CP DAU TU^ THlTONG MAI SMC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2015/SMC TPHCM, ngay 20 thang 07 nam 2015 CONG TY CP DAU TU^ THlTONG MAI SMC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: 1 4 8 /2015/SMC TPHCM, ngay 20 thang 07 nam 2015 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 THANG DAU NAM

More information

BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA H0ICHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu do - Hanh phuc So 10/2016/TT-BGDBT Ha Noi, ngay 05 thang 4 nam 2016 THONG TIT r

BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA H0ICHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu do - Hanh phuc So 10/2016/TT-BGDBT Ha Noi, ngay 05 thang 4 nam 2016 THONG TIT r BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA H0ICHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu do - Hanh phuc So 10/2016/TT-BGDBT Ha Noi, ngay 05 thang 4 nam 2016 THONG TIT r Ban hanh Quy che cong tac sinh vien r doi voi chwmg

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR Class: Pre- Intermediate 1 1 Tran Duc Anh 6.5 5.7 4.3 4.9 4.0 4.0 5.9 6.7 5.3 D 2 Tran Ngoc Van Anh 7.6 8.2 6.9 8.2 7.3 7.3 8.9 9.4 8.0 B 3 Pham Dai Duong 7.4 8.2 7.6 7.4 6.6 7.1 8.5 9.2 7.8 C 4 Le Xuan

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLISH

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLISH Class: Movers 1.1 No. Name Speaking Listening Grammar Social Studies 1 NGUYEN CAO THIEN AN 7.7 9.3 9.8 8.8 9.7 8.9 8.9 9.6 9.1 High Distinction 2 LE PHUONG ANH 7.7 8.7 9.0 7.8 9.1 6.5 7.8 8.6 8.2 Distinction

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG Class: Elementary 1 1 Nguyen Hoang Anh 6.7 7.4 7.5 6.4 7.9 2.7 5.9 6.3 D 2 Nguyen Phuoc Dat 9.0 9.4 9.0 8.4 9.1 8.1 6.7 8.5 B 3 Tran Thanh Hien Duy 6.8 7.4 7.2 6.9 7.2 3.9 6.8 6.6 C 4 Le Truong Giang 9.7

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Date of issue: Ja

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Date of issue: Ja Class: Intermediate 1 Geograph Histor Econom ic Math Phsics Chenistr GPA 1 Vu Nhat Chuong 8.9 9.0 6.4 8.6 7.6 6.5 7.5 7.0 7.7 C 2 Nguen Tran Anh Du 9.0 8.9 6.7 8.3 8.7 8.4 7.6 8.2 8.2 B 3 Do Le Y Duen

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

Quy tắc mô tả tài liệu thư viện

Quy tắc mô tả tài liệu thư viện 0000023981 u EN THI KIM LOAN (Chu bien) HI HANH, LE THI NGUYET a * a a QUY TAC MO TA TAI LIEU THU5VIEN I a t NHA XUAT BAN THONG TIN VA TRUYEN THONG ThS. N G U Y E N THI KIM LO AN (Chu bien) PH A M TH I

More information

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx277 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx111 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 3 DO DINH DAO 0943xxx000 03. TITANIUM STEPUP CREDIT

More information

UY BAN DAN TOC So: ^f/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phuc Ha Noi, ngay thdng 3 nam 2017 QUYET DINH Phe duyet ke ho

UY BAN DAN TOC So: ^f/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phuc Ha Noi, ngay thdng 3 nam 2017 QUYET DINH Phe duyet ke ho UY BAN DAN TOC So: ^f/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phuc Ha Noi, ngay thdng 3 nam 207 QUYET DINH Phe duyet ke hoach to chuc tap huan cac chinh sach dan toe nam 207

More information

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY ,403 2 NGUYEN THI

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY ,403 2 NGUYEN THI DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY 025355865 152,403 2 NGUYEN THI HUONG HUYEN 320635110 1,500,000 3 HA DUY THANH 023146891

More information

N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH DUONG QUOC AI CHU MINH AN NINH VAN AN PHAM THI THUY AN

N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH DUONG QUOC AI CHU MINH AN NINH VAN AN PHAM THI THUY AN N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH 50001 DUONG QUOC AI 16.09.1993 50002 CHU MINH AN 14.08.1990 50003 NINH VAN AN 22.06.1994 50004 PHAM THI THUY AN 17.05.2000 50005 VUONG THI AN 03.09.1992 50006 BUI THI ANH 08.08.1997

More information

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng LU THAO NGOC

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng LU THAO NGOC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng 1 117654390 LU THAO NGOC 294 119801351 PHAN THI LAM OANH 2 117189474 THAI HUU TUAN 295 120880161

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG Class: Elementary 1 1 Tran Nguyen Binh An 7.6 6.0 6.1 6.9 6.8 5.9 7.1 6.6 C 2 Phung Lam Ngoc An 8.2 6.8 8.1 7.9 8.2 6.4 8.7 7.8 C 3 Tu Pham Tieu Bang 7.4 8.1 8.4 8.4 8.6 8.3 9.3 8.4 B 4 Nguyen Thi Truong

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR Class: Starter 1 1 Tran Nguyen Binh An 7.2 5.6 7.1 5.3 3.8 5.3 8.6 6.1 D 2 Phung Lam Ngoc An 7.8 8.2 8.6 7.6 4.3 7.1 9.3 7.6 C 3 Tu Pham Tieu Bang 7.5 8.3 9.2 7.4 4.4 7.9 9.6 7.8 C 4 Nguyen Thi Truong

More information

Giáo trình luật môi trường

Giáo trình luật môi trường / TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI r t G I A O T R I N H LUAT MOI TRUONG G la O TRlN H LUAT MOI TRUtJNG 22/2006/C X B/221-1883/CAND TRlfCJNG DAI HOC LUAT HA NOI Giao trinh LUAT M6l TRl/CJNG CTKAI> TRUNG TAM

More information

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name  Speaking Listening Grammar RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Chemistry Mathemati 1 Le Hai An 8.9 9.0 7.6 7.7 9.9 7.4 7.3 9.0 8.4 B 2 Le Minh Anh 7.1 5.6 6.6 5.4 7.3 7.7 7.7 5.3 6.6 C 3 Hoang Truc

More information

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20, xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500, xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20, xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500, xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20,000 090xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500,000 091xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI 20,000 090xxxx466 3/15/2017 9:04 DO VIET PHUONG 20,000

More information

BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA V

BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA V BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA VE TINH HINH KINH TE THE GI6I NAM 2015 Tinh hinh kinh

More information

UY BAN NHAN IAN TINH THAI BINH CQNG HOA XA 1401 CHU' NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tr do - Hanh phuc So: 46j /CT-UBND Thai Binh, ngay 31 thong f nom 2017 C

UY BAN NHAN IAN TINH THAI BINH CQNG HOA XA 1401 CHU' NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tr do - Hanh phuc So: 46j /CT-UBND Thai Binh, ngay 31 thong f nom 2017 C UY BAN NHAN IAN TINH THAI BINH CQNG HOA XA 1401 CHU' NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tr do - Hanh phuc So: 46j /CT-UBND Thai Binh, ngay 31 thong f nom 2017 CHI THI Ve viec day manh thyrc hien hieu qua, ben virng

More information

BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN VIET NAM BAN CAN _SV DANG : : : BQ Npl VU m Nft ngbyjz thong Jo nam 2011 Kien toan to chirc bo may cua Lien hie

BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN VIET NAM BAN CAN _SV DANG : : : BQ Npl VU m Nft ngbyjz thong Jo nam 2011 Kien toan to chirc bo may cua Lien hie BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN VIET NAM BAN CAN _SV DANG : : : BQ Npl VU m Nft ngbyjz thong Jo nam 2011 Kien toan to chic bo may cua Lien hiep Cac hoi khoa hoc va ky thuat 6" Tung io'ng va tinh,

More information

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20, xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20, xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20, xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20, xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000 Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20,000 090xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20,000 093xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000 098xxxx068 3/3/2017 9:00 DO TUAN ANH 20,000 012xxxx122

More information

QUY CHE HOAT QNG CUA BAN TONG GIAM DOC (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6: 039 1/2014/QD-HDQTngay ciia HDQT Tong cong ty xdy dimg cong trinh giao thong

QUY CHE HOAT QNG CUA BAN TONG GIAM DOC (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6: 039 1/2014/QD-HDQTngay ciia HDQT Tong cong ty xdy dimg cong trinh giao thong QUY CHE HOAT QNG CUA BAN TONG GIAM DOC (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6: 039 1/2014/QD-HDQTngay ciia HDQT Tong cong ty xdy dimg cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP) HOI DONG QUAN TRI - Can cu Luat Doanh

More information