Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 1 ChongQing Road & Bridge Co.,Ltd R&B A A A X

4 ( ) : : 73,145, ,046, ,257, ,073, ,945, ,928, ,592, ,623, ,122, ,137, ( ) : : 900, ,100, ,623, , ,527, , ( ) : : (%) 402,893, ,891, ,891, ,472, ,472, ,145, ,712, ,712, ,151, ,151, ,046, ,333, ,333, ,589, ,589, ,257, ,619, ,619, ,319, ,319, (%) 2,249,500, ,021,560, ,021,560, ,483,285, ,483,285, ,074,735, ,040,746, ,040,746, ,152, ,152, ,122, ,912, ,912, ,998, ,998, (%) ( ) ( )(%) ( )(%) ( ) ( )

5 ( ) ( )(%) ( )(%) (%) % : : ( ) : : 310,000, ,036, ,297, ,415, ,996, ,040,746, ,504, ,504, ,046, ,055, ,067, ,067, ,000, ,036, ,802, ,920, ,110, ,074,735, ,504, ,504, ,046, ,504, ,000,000 58,

6 ( ) 1 1 : 220,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 90,000, ,000,000 90,000, ,000, ,000,000 2 (1) (2) (3) ( ) 1 46,126 1 A 46,

7 ( ) (%) : 220,000, , , , , , , , , , % 5% 1, , (3)

8 (1) 163, (2) 200, (3)

9 % , , % (4) 5 A B H 373,900 A 285,320 A 245,000 A 239,585 A 217,000 A 175,200 A 168,800 A 160,039 A 156,800 A 153,156 A

10 ( ) 1 : ,000 8, ,000 8, ,000 8, ,000 8, ,000 8, (1) 42 (2) 51 (3) 42 (4)

11 (5) 59 (6) 54 (7) 53, (8) 40 (9) 49 (10) 60 (11) 51 (12) 37 (13)

12 (14) 49 (15) 56 (16) 43 (17) 36 (18) ( )

13 ( ) :

14 ( )

15 ( ) /3 4 5

16 ( ) ( ) ( )

17 ( ) ,046, % 2 (1) (2) (3) ( ) 1 1 (1) ,051, % (2) BOT

18 (1) ,056, % (2)

19 ( ) BOT , , ( ) 1 (1) 40, , , (2)

20 : : (%) (%) 151,490, ,339, ,402, ,733, : 402,893, / 128,073, / / / 402,893, ,073, (3) : : (%) (%) 170,866, ,712, ,027, ,361, : 402,893, / 128,073, / / / 402,893, ,073, (4) 10% : : (%) 151,490, ,455, ,402, ,602, (1) : : 2,000, ,579, , ,000, ,528,699, ,372, ,551,850, ,731,644, ,177, ,000, ,018, ,202, ,500, ,350, ,

21 , , , , , , ,

22 ,500 25% (2) 10% : : (%) 74,372, ,076, (1) (2) ( ) 15, , (1)

23 BOT (2) % ( ) : : 1 ( ) 2,249,500, ,021,560, ,939, ,073, ,869, ,203, ,046, ,333, ,287, ,137, ,593, ,730, ,074,735, ,040,746, ,988, (1) 1 7,564 (2) 2,600 (3) 1 2, , (4) , ,819 3,

24 (5) 6, ,100 2 ( ) (1) (2) 2004 ( ) 1 (1)

25 2003 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) BT (9)

26 ) ) (1) , (2) 2004 BOT (3) 2004 (4) ,

27 ( ) ,145, ,099, ,046, ,504, ,504, ,996, ,000, , ,975, , ( )

28 ( ) ( ) ( ) 2004 ( ) ( )

29 3, , ( )

30 ( ) ( ) , , % 3.6 / ( ) BOT BOT % ( ) , , % 3.6 /

31 ( ) ( )

32 ( ) [2005] ( )

33 资产负债表 : : : 1 735,009, ,308, ,048, ,707, ,197, ,599, ,784, ,939, ,124, ,651, , ,911, ,905, , ,357, ,090,781, ,051, ,528, ,051, ,528, ,505, ,810, ,205, ,583, ,299, ,226, ,299, ,226, ,072, ,299, ,298, ,315, ,954,

34 资产负债表 ( 续表 ) : : : 12 15,536, ,938, ,852, ,892, ,021,560, ,249,500, ,000, ,000, ,190, ,350, , , ,925, , ,797, ,860, ,463, ,754, , , ,417, ,414, ,400, ,450, ,000, ,000, ,814, ,164,765, ,000, ,000, ,000, ,000, ,814, ,174,765,

35 资产负债表 ( 续表 ) : : : ,000, ,000, ,000, ,000, ,036, ,036, ,713, ,722, ,415, ,920, ,996, ,975, ,000, ,000, ,040,746, ,074,735, ,021,560, ,249,500, : : :

36 利润及利润分配表 : : : ,893, ,891, ,057, ,831, ,762, ,190, ,073, ,869, ,945, , : 39, , ,814, ,161, ,235, ,694, ,928, ,743, ,592, ,747, ,025, ,514, , , ,145, ,712, ,099, ,378, ( ) - 65,046, ,333, ,996, ,269, , , ,985, ,863, ,504, ,933, ,504, ,933, ( ) 265,975, ,996, ,000,

37 利润及利润分配表 ( 续表 ) : : : ( - ) 234,975, ,996, ( ) 4. ( ) : : :

38 现金流量表 : : : 198,658, ,533, ,191, ,628, ,473, ,985, ,228, ,314, ,122, ,195, ,647, ,398, ,046, ,288, ,889, ,743, ,436, ,069, ,218, ,000, ,000, ,000, ,232,

39 现金流量表 ( 续表 ) : : : 966,232, ,232, ,137, ,046, ( - ) 5,140, ,704, ,369, ,223, ( : ) 156, ,235, ,879, ,994, ( ) -146,325, ( ) 43,258, , ,122, ,872, ,009, ,137, : : :

40 ( ) [1997] ,000 31,

41 % 7 (1) (2) (3) a. 5% 30% b. 6% (4) 8 (1) (2)

42 (3) (4) 9 (1) % 20% 20% 20% 20% 20%

43 A B C D (2) 1 1 (3) 10 (1)

44 2000 (2) (3) % % (4) (1)

45 (2) a. b. c. 3 (3) 13 (1) (2) (3)

46 (1) (2) (3) 16 (1) (2) (3) (4)

47 ( ) (1) (2) : % % 2 70% [2002] % %

48 % * 50 * % 10% ,579, ,350, ,509, ,513, , ,593, , , , , ,308, ,584, * 17,985, ,403, ,308, ,009, * 16,436, (1) 38,669, ,632, , ,669, ,632, ,

49 170,588, ,587, ,588, ,587, ,912, , ,485, ,912, , ,485, ,581, ,873, ,635, ,587, (2) 1 8,674, ,120, ,052, ,656, ,903, ,660, ,038, ,600, , , ETF 1,137, ,137, ,070, , , , (3) 3,632, ,632, , , ,396, ,396, ,243, ,243, , , ,587, ,587, , , ,083, ,083, , , , , , , ,587, ,873, ,587, ,873, (4) 3 (1) 22,197, ,197, (2) (3) (1)

50 a % % 1 715, , ,140, , , , ,605, , ,012, , ,012, , ,580, , ,580, , ,345, , ,339, , b 9,309, % c 5% 5% (2) a % % 1188,479, ,108, ,052, , * 2,608, , ,467, , ,649, , , , , , , , , , ,855, ,731, ,638, , ,929, b 190,929, % c 80,000, ,000, ,000, ,000, ,929, d 5% 5% (3) a ,000,

51 XT ,000 b ,000, XT ,800 c ,000, XT ,000 5 (1) % % 1 574, ,651, , ,651, (2) 5% 5% 6 (1) 124, , , * 230,737, ,784, ,905, ,911, * 227,000, (2) a (2) 7 189, , ,

52 8 (1) 1,434, ,536, ,756, ,874, ,051, ,463, ,000, ,463, ,528, ,000, ,051, (2) %, 3, ,479, * * ( ) (3) % ,963, ,000, ,500, ,434, * ,000, ,756, ** ,000, * 5, % 1 (4) a % 3, ,311, , % ** 1 (4) c (4) 5,000, ,000,

53 5,000, ,000, (5) 91,799, , ,601, ,029, ,912, ,116, ,900, , , ,750, , , (6) 26,935, ,693, ,814, ,935, ,693, ,814, (1) 699,302, ,302, ,367, , , ,575, ,102, , , ,734, ,732, , , ,196, ,505, ,291, , ,810, (2) 216,497, ,377, ,875, ,575, ,049, , ,541, ,703, , , ,927, ,428, , , ,237, ,205, ,809, , ,583, (3) ,072, ,072, ,072, ,072, (1)

54 49,754, ,911, ,185, ,389, , , ,954, ,315, ,000 (2) 57,853, ,911, ,000, ,389, , , , ,894, ,315, , ,157, ,099, ,754, ,203, ,814, ,185, , , , ,369, ,939, ,954, (3) 12 4,291, ,538, , ,419, , , , , , ,555, ,516, , ,044, ,008, , ,672, ,508, ,659, ,936, ,536, ,223, ,181, ,109, ,230, , , , ,394, ,160, ,372, ,672, ,823, , ,662, ,623, , ,938,

55 : ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000 2 (2) e 44, % 1 (4) b 14 (1) a b 5% 5% (2) a 521, b 5% 5% (3) a * 100,000, ** 75,643, * ( ) 2 ** ( ) b c 5% 5% 15 % 2,998, , ,496, ,171, , ,

56 14, , ,754, ,463, ,450, ,400, ,450, ,400, (1) ,000, ,000, ,000, ,000, (2) 45,000, ,000, ,000, ,000, % 1 (4) b 18 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,773, ,773, ,641, ,641, ,621, ,621, ,036, ,036,

57 53,577, ,504, ,082, ,415, ,504, ,920, ,720, ,720, ,713, ,009, ,722, % 213,996, ,269, ,046, ,333, , , ,504, ,933, ,504, ,933, ,000, ,975, ,996, ,734, ,284, ,628, ,764, ,756, ,171, ,093, ,997, ,402, ,602, ,169, ,069, ,893, ,057, ,891, ,831, % 9,371, % 7,131, % 651, , % 283, , % 456, , ,762, ,190, ,132, , ,005, , , , , , ,152, , ,945, , ,282, ,643, ,046, ,949, ,235, ,694, (1) 14,325, ,955,

58 -15,426, ,738, ,827, , ,401, ,585, , ,673, ,951, ,693, ,693, , ,203, ,000, ,592, ,747, (2) 28 14, , ,308, ,584, ,985, ,403, ,436, ,872, ,009, (1) 170,000, (2) 6,046, ,000, ,046, (3) 16,436, (1)

59 , (2) 103,373 60, , (3) % % 22, , (4) a , b 44, , , , , , , ,

60 , , c ,500 25% 3,000 30% 2,500 25% 2,000 20% [2003]109 2 (1) * * [2003]406 42, , % ,000 20, % (2) a BT BT Build-Transfer

61 ,000 2, , , , ,097, ,902, b % c , , , d

62 ,800 / % 1,186 / % e 20, , , ( ) BOT BT BOT

63 % 10% - *110% , , , , , A A

64 , ,604, A B 25, ,165, C C 17, ,258, ( ) , ,

65 , , , , , , % 2.3%

66 BOT ,929, ,245, ,245, BT

67

68 % , , ,100, ,998, , ,316, ,527, , (1) (2) 2 (1) ROE ROE P/ E0 NP 2 Ei Mi M0 Ej Mj M0 P NP E0 Ei Ej M0 Mi Mj

69 (2) EPS EPS P/ S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0 P S0 S1 Si Sj M0 Mi Mj

70 2004 1,438, ,033, , , ,292, , , , , , ,033, ,731, ,587, ,873, ,587, ,587, ,873, ,873, ,873, ,587, ,587, ,587, ,000, ,000, ,000, ,000, ,025, ,907, ,766, ,766, ,166,

71 30% 30% 5% 5% 10% 10% % 37,707, ,048, ,340, ,124, ,939, ,184, , ,905, ,911, ,994, ,414, ,417, ,997, , ,893, ,891, ,002, ,057, ,831, ,226, ,814, ,161, ,653, ,235, ,694, ,541, ,592, ,747, ,154, ,000 5,000 4,000 1, , ,000 7, ,700 20,

72

73 ( ) ( ) ( )

( 未经审计 ) 2005 7 1 2 4 5 6 8 10 30 2005 1 1 chongqing road & bridge co.,ltd R&B 2 600106 3 1 1 400060 http://www.cqrb.com.cn cqrb@cqrb.com.cn 4 5 1 023 62803632 023 62909387 cqrb@cqrb.com.cn 6 http://www.sse.com.cn

More information

1

1 Tibet Mineral Development Co.,LTD OO 1 -------------------------------- --------------------------------...1...3...4...5...6...8...8...9...13...13...15...57 2 Tibet Mineral Development Co.,LTD 14 0891

More information

2006 CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD. 2006 2006 01 20 1 2006 02 04 05 07 12 19 22 24 36 38 44 90 2 2006 2006 2006 2006 3 2006 CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD UKF 023-63858883 023-63858883 xgm_123@sina.com 1 1 023-63856995

More information

招股说明书0608.doc

招股说明书0608.doc ... 8... 10...10...12...12... 13...13...13...16... 17...17...17...18...19...19...20...21...21...22...23...23...24...25...25... 26...26...26...29...31...31...32...33...34 ...35...36... 39...39...45...48...54...59...64...66...67...69...

More information

44

44 2004 00 43 44 3 5 7 10 15 18 20 27 29 30 70 45 NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD MEILI PAPER 000815 751700 HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM MLZY@CHINA-MEILI.COM 0955 7679339 0955 7679216 7679339 YXT@CHINA-MEILI.COM

More information

2

2 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. ANNUAL REPORT 2003 1 2 (4) (5) (8) (10) (12) (14) (15) (30) (31) (34) (70) 3 1 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 2 3 4 6 2-1-B(

More information

OO

OO OO OO : :CHONGQING TONG JUN GE CO. LTD. T J G 1 5 400012 023 89885208 023 89885201 ytyzfox@taiji. Com 1 1 5 400012 http://www.tjgcq.com cqtjgco@cta.cq.cn http://www. cninfo.com.cn 000591 1987 3 7 2002

More information

重庆万里蓄电池股份有限公司

重庆万里蓄电池股份有限公司 CHONG QING WANLI STORAGE BATTERY CO.,LTD 2004 1 ..3 4 5 7.. 9.11...11.15.16.16.30 2 CHONGQING WANLI STORAGE BATTERY CO. LTD CQWLSB 31 023 62597905 023 62591155 31 31 400054 info@wanlibattery.com http //www.sse.com.cn

More information

HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2001 2001 1 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2 45 430077 zfhbcydl@public.wh.hb.cn 3 4 45 027-86778352 86778357 027-86786970 zhaohu310@163.net dd312@sina.com 5 www.cninfo.com.cn 45 6 0966

More information

( ) 00 00 1 ----------------------------------------------------------3 ------------------------------------------------4-5 ----------------------------------5-7 ----------------------------------7 -------------------------------------------8-11

More information

600116 2005 0 ... 1... 1... 2... 3... 6... 10... 12... 12... 20... 21 32... 33 1 1 2 3 1 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd. TGWC 2 3 183 12 023-63801161 023-63801165 E-mail

More information

600303曙光股份_ bnbqw.doc.doc

600303曙光股份_ bnbqw.doc.doc 2003 2003 8 18 1 2003 3 3 4 5 6 9 11 41 2 2003 1 DANDONG SHUGUANG VEHICLE AXLE COMPANY LIMITED 2 600303 3 50 50 118001 www.chinasgaxle.com E-Mail shuguang@chinasgaxle.com 4 5 50 0415-4146825 0415-4142821

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600116 2004 2004... 1... 1... 2... 4... 8... 13... 15... 17... 31... 32... 46... 47 1 2004 1 2 3 4 1 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd. TGWC 2 3 183 12 023-63801161 023-63801165

More information

SH600129 2005 00 2005... 3... 3... 5... 6... 6... 7... 17... 66 2 2005 1 2 3 4 1 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 2 A A A 600129 3 1 1 408000 http://www.taiji.com tjzq@taiji.com 4 5 023-72800072

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600116 2005 2005..1..1..2..4..4..6.15.15 1 2005 1 2 3 4 1 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd. TGWC 2 A A A 600116 3 72 183 12 400010 http://www.sxsl.com.cn sxsldb@vip.sina.com

More information

重庆太极二○○二年度报告.PDF

重庆太极二○○二年度报告.PDF CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 1 4 4 5 6 8 10 12 19 21 29 98 2 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 68 023-72800072 023-72800072 xiaxue600129@sina.com 68 68 408000 http://www.taiji.com tjzq@taiji.com

More information

00 2 3 5 8 12 14 15 28 30 41 111 1 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 1 023-72800072 023-89886129 023-72800072 023-89886129 xiaxue600129@sina.com 1 1 408000 http://www.taiji.com tjzq@taiji.com http://www.sse.com.cn

More information

nb.PDF

nb.PDF ..2..3 4 6 8 10 12..13...20...21...23.. 55-1 - - 2 - 1 HENAN HUANGHE XUANFENG CO., LTD ( HHXF ) 2 600172 3 200 461500 HTTP://WWW.HHXF.COM E-mail pxuanfeng@sina.com 4 5 E-mail pxuanfeng@sina.com E-mail

More information

600531 2005 2005... 2... 2... 3... 5... 9... 13... 16... 16... 25... 27 29... 70 1 2005 1 2 3 4 1 G HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.LTD. 2 3 1 0391-6665836 0391-6688986 E-mailyuguang@yggf.com.cn 1 0391-6665836

More information

2004 1 ...3...3...4...6...11...16...18...19...28...29...33...33 2 2004 : Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 224 0531-5105606 0531-5105600 3 E-mail 600756@langchao.com 224 250013 http://www.langchao.com.cn

More information

600729 2005 2005... 3... 3... 3... 5... 8... 12... 13... 13... 17... 18... 21... 29 2 2005 1 2 2005 3 4 1 Chongqing Department Store Co.Ltd CBEST 2 3 2 023-63843197 023-63844212 E-mailcbcfo@cqbhdl.com.cn

More information

2007 2

2007 2 2007 000657 2007 2 4 5 6 10 14 19 20 28 29 33 111 3 CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD CHINA TUNGSTEN HIGHTECH 17 19 0731 4650990 0731 4650800 jinhaizq@public.hk.hi.cn 2 18 17 19 410100 jinhaizq@public.hk.hi.cn

More information

招股说明书.PDF

招股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 9.8Mpa A 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 2002 3 Q2002061 1134 AR1 GB/T19001-ISO9001

More information

2004 2

2004 2 2004 1 2004 2 2004 2004 1 CHINA WUYI CO. LTD. 2 3 89 33 0591 83170122 83170123 0591 83170222 gzb@chinawuyi.com.cn 4 240 89 33 350003 http://www.chinawuyi.com.cn gzb@chinawuyi.com.cn 1 2004 5 http //www.cninfo.com.cn

More information

国电长源电力股份有限公司

国电长源电力股份有限公司 2004... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 5... 5... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 11... 12... 13... 14... 15... 15. 15... 15... 16... 16... 16... 16... 16... 18... 18... 18... 18...

More information

成都 股份有限公司

成都 股份有限公司 2001 2001 2001 3 4 6 7 9 12 32-2- 2001 2001 1 CHENGDU HUALIAN BUSINESS BUILDING CO. 2 55 hldb@mail.sc.cninfo.net 3 4 LTD. 55 028 4312393 4310018-20172 028 4299233 hldb@mail.sc.cninfo.net 5-3- 2001 http://www.cninfo.com.cn

More information

GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD

GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 2006... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 5... 5... 8... 9... 9... 9... 9... 13... 14... 15... 15... 15... 15... 15... 16... 16... 16... 16. 17 5%... 17... 18... 18... 18... 18... 18...

More information

: 2002 3 4 7 11 14 16 18 25 27 32 62 2 2002 2002 1 DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD. 2 3 316 0714-6293836 0714-6294678 0714-6481917 4 : 316 435001 http://www.daye-steel.com hbygzq@public.hs.hb.cn 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

2005 ...2...4...5...6...10...13...13 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-85105606 0531-85105600 E-mail:600756@langchao.com

More information

深圳市长城地产(集团)股份有限公司

深圳市长城地产(集团)股份有限公司 SHENZHEN CHANGCHENG REAL ESTATE (GROUP) HOLDINGS CO.,LTD 2003 1 -- - - - - - - - - 3 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 6-8 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - -- 12 - - - - - - - - - - - - 13 - -

More information

A股02年报.PDF

A股02年报.PDF 1 2 00 3 4 2002 2001 2000 39,477,608,24229,027,806,604 22,550,549,788 1,947,852,9671,670,519,9021,552,747,919 0.10 0.11 0.12 0.66 0.76 % 5.3 6.9 % 7.0 7.1 (%) 7.1 8.3 2002 12 31 2001 12 31 2000 12 31 149,949,102,922127,953,155,099112,884,229,787

More information

zb.PDF

zb.PDF 0 ..2...2.4.4..5.8..9..9 1 2002 1 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 2 A 600600 H 0168 3 56 266071 http://www.tsingtao.com.cn info@tsingtao.com.cn 4 5 0532 5713831 0532 5713240 secretary@tsingtao.com.cn

More information

四川迪康科技药业股份有限公司

四川迪康科技药业股份有限公司 600466 2005 2005 2 2 4 5 5 9 14 63 1 2005 SICHUAN DIKANG SCI&TECH PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD. DIKANG 600466 610041 HTTP://www.dikangyaoye.com dkyy@dikangyaoye.com 028-85123856 028-85123859 dkyy@dikangyaoye.com

More information

nb.PDF

nb.PDF 00 2 3 4 2002 2001 2000 39,477,608,24229,027,806,604 22,550,549,788 1,947,852,9671,670,519,9021,552,747,919 0.10 0.11 0.12 0.66 0.76 % 5.3 6.9 % 7.0 7.1 (%) 7.1 8.3 2002 12 31 2001 12 31 2000 12 31 149,949,102,922127,953,155,099112,884,229,787

More information

00 00 00 1 2.3 5 9.11 12.. 13 19 20 26.26. 65 00 2 1. YORKPOINT S & T CO. LTD. GUANGDONG 2. 3. 5 0755-26433212 0755-26433485 szsqdq@public.szptt.net.cn 4. 5 518064 5. ST 000008 6. http://www.cninfo.com.cn

More information

2004 OO 2004 11 11 2004 ...1...3...5...6...10...15...15...16 :...21 2004...39 2004 Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd. 600967 014032 http://www.bt-bfcy.com E-mail:bt-bfcy@163.com 0472-3117903 0472-3116791

More information

年度报告正文

年度报告正文 2003 1 3 4 5 8 9 10 12 21 23 24 55 2 2003 TeBian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd TBEA 52 0994-2724766 0994-2724766 gjx-tbea@sohu.com 0994-2724766 0994-2724766 jhh_008@sohu.com 52 52 831100 http://www.tbea.com.cn

More information

Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. 00 ------------------------------------1 ---------------------------2 -----------------4 ---------------6 ---------------------------6 -----------------------------------8

More information

2004 ( ) ( ) 2

2004 ( ) ( ) 2 2004 ( ) ( ) 2 2004 3 4 6 9 16 19 20 35 36 37 38 3 2004 1 SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 2 3 1021 22 0755 25850936 25850688 2203 0755 25850936 a0061@163.com 4 : 1021 22 518019 www.szap.com a0061@163.com

More information

青岛双星股份有限公司

青岛双星股份有限公司 1 QINGDAO DOUBLESTAR COLTD 2 3 5 0532 2657986 0532 2657986 0532 2657986 0532 2657986 gqb @ doubles/tar.com.cn 5 4 266510 266229 www. doublestar.com.cn ZHLQ @ doubles tar.com.cn 5 httpllwww.cninfo.com.cn

More information

冠农招股说明书 (发行稿).doc

冠农招股说明书 (发行稿).doc 200346 2003 5 26 A 4,000 5.75 / 2003 5 23 1400-1800 2003 5 21 1 http//www.p5w.net 2 2003 5 20 86 1 1.00 5.75 0.318 5.432 4,000.00 23,000.00 1,273.50 21,726.50 40,000,000 2003526 : 2003425 20021231 9,724.24

More information

00 -------------------------------------2 -----------------------------3 -----------------------4 ---------------------------6 ---------------10 ---------------------------------14 -----------------------------16

More information

00 2004 1 78 00 2004 2 78 00 4 5 7 10 13 15 17 28 30 34 35 3 78 00 CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD 023-66372632 023-66372648 cdlydm@mail.sc.cninfo.net 023-66372632 023-66372648 zsdlhuang@163.com

More information

600231 122087 11 2012-006 2012 3 6 2012 3 4 9 9 2012 2 26 2012 2 29 [2011]41 2011 1 1 2011 2008 1,319 1,319 1 2011 1 1 2008 329.76 329.76 2011 10 1 2011 2011 738.55 9 0 0 2012 3 7 2 2012 2 26 [2011]41

More information

Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. 00 ------------------------------------1 -------------------------------2 -----------------4 ---------------6 ---------------------------7 -----------------------------------11

More information

2002 2003 3 9 2002 2003 3 9 1 2002 3 3 5 8 9 11 13 18 20 22 22 2 2002 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd. 31 0391 3903848 3903796 jzwf0612@371.net 31 454003 454172

More information

中国联合通信股份有限公司

中国联合通信股份有限公司 600050 2005 1 ... 1... 1... 2... 3... 6... 10... 11... 11... 21... 21... 23... 31 0 1 2 3 4 1 China United Telecommunications Corporation Limited 2 3 1033 29 021-52732228 021-52732220 E-mail laojh@chinaunicom.com.cn

More information

(2004.1.1 2004.6.30) 1 2 3 1 3 5 8 9 12 17 38 2 1 Henan Zhongfu Industry Co. Ltd. 2 600595 3 31 451200 http://www.zfsy.com.cn zqb@zfsy.com.cn 4 5 31 zqb@zfsy.com.cn 0371 4381551 0371 4399595 6 http://www.sse.com.cn

More information

2003 000099 An2003000099b CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 2003 OO 2003 2003 1 2003 1 3 5 6 9 13 16 17 28 29 31 72 2 2003 : CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. COHC 0755-26723692 0755-26723684 board@china-cohc.com

More information

untitled

untitled SHENZHEN ZHENYE GROUP CO.,LTD 1 3 4 6 8 11 13 14 19 20 25 70 2 SHENZHEN ZHENYE GROUP CO.,LTD. 30 0755 25863061 0755 25863012 szzygp@public.szptt.net.cn 29-32 518008 http://www.cninfo.com.cn A 000006 1989

More information

2004 OO 1 59 03 03 06 08 09 14 19 59 2 59 2004 : FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD FYG 0591-85383777 0591-853836660591-85382719 danych@fuyaogroup.com 0591-85382725 3 59 0591-853836660591-85382719 chenxiangming@fuyaogroup.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. 600252 2005 8 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 9 ( )... 14... 53 2005 1 2 3 4 1 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. 2 A A A 600252 3 3 3 543002 httpwww.wz-zhongheng.com

More information

重庆华邦制药股份有限公司

重庆华邦制药股份有限公司 1 1 2 4 6 10 12 14 22 24 26 59 http://www.cninfo.com.cn CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD HUAPONT PHARM 55 023-68695322 023-68698316 huapont@163.com 55 55 400041 www.huapont.com.cn huapont@huapont.com.cn

More information

600089 2004 2004... 3... 3... 4... 6... 9... 13... 14... 15... 23... 24... 27... 58 2 2004 1 2 3 4 1 TBEA co.,ltd TBEA 2 3 52 09942724766 09942724766 E-mailgjx550003@163.com 52 09942724766 09942724766

More information

600807 2004 2004... 1... 2... 3... 5... 8... 13... 15... 16... 23... 25..28... 65 1 2004 1 2 3 4 1 2004 1 SHANDONG JINAN DEPARTMENT STORE(GROUP) CO.LTD S.J.D.S.G 2 3 180 05316030094 05316030094 E-mailwangshengwen807@163.com

More information

,

, 2004 OO 1 , 3 4 5 7 8 11 17 17 2 CHINA KEJIAN CO.,LTD. KEJIAN 000035 5022 B 518026 http://www.chinakejian.net cnkj@public.szptt.net.cn 0755-82940181 0755-82940095 cnkj@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

2003 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 2003 ОО ---------------------------------------------------------------------3 ------------------------------------------------4 ---------------------------------------------5

More information

untitled

untitled () ( 3845 ) ...10... 10... 11...12... 12... 12... 15... 16... 18... 18...19... 19... 19... 20...21... 21... 21... 23... 23... 23... 24... 24... 24... 24... 25...26... 26... 27... 31... 57... 58...

More information

2012 *ST 000892 2012 2012 2 3 4 6 7 12 14 46 1 2012, 2012 2 2012 STELLAR MEGAUNION CORPORATION STM 15 2 1402 023 88639066 023 88639061 stellarmegaunion@yahoo.cn 50 15 2 1402 400020 stellarmegaunion@yahoo.cn

More information

2 7

2 7 1 2 7 3 % -3.05% 8.56% 11.61 % -7.11% 6.82% 13.93 4 1 2 2 5 6 1-6 2055 181 9.66% 664 57 9.39% 6 1 71,686,794.91 136,376,851.19-64,690,056.28-47.43 23,697,282.21 37,588,815.47-13,891,533.26-36.96 22,338,224.29

More information

2002 ( ) ( ) ( ) 2

2002 ( ) ( ) ( ) 2 2002 2002 1 2002 ( ) ( ) ( ) 2 2002 3 2002 1 SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 2 3 1021 22 0755 25850936 0755 25850936 a0061@163.com 25850688 2203 4 : 1021 22 518019 www.szap.com a0061@163.com 5

More information

untitled

untitled 2005 600718 2005 1 2005...3...3...5...6...7...12...14...14 2 2005 1 2 3 4 1 Shenyang Neusoft Co.,Ltd. Neusoft 2 A A A 600718 3 3 11 110179 http://www.neusoft.com investor@neusoft.com 4 5 0242378300085712

More information

2002 2003 4 16 2003 4 12 1 3 4 5 7 9 10 11 17 19 21 51 2 00 SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD 22 0755 83793863 83790775 83790431 sztmzq@sz.gd.cninfo.net 22 22 518031 http://www.tianma.com.cn admin@tianma.com.cn

More information

路演公告.PDF

路演公告.PDF [2003]66, 8,2003 6 30 100 /, 12.88 /, 2003 6 27 1400 1800, 2003 6 25, 1 www.p5w.net 2 2003 6 24 1-1-1 1-1-2 845933 20% 30% 650990 4 2001 2001 2001 7 31 2001 16 2.58 26.68% 0.71 51.37% 1 7 31 2 2001 3 29

More information

2002

2002 2002 2002 2002 2002 1 2-6 7-8 9-11 12-13 14 15-22 23 24-27 28-31 32 33-92 93-98 99 100-142 143 144 2002 1 2 : : Jingwei Textile Machinery Company Limited : 3 : : 8610 84534078-8188 : yxh@jwgf.com 8610

More information

An b.doc

An b.doc 2003 2003 2004 2 17 2003 1 2003..3..4..6..9.14.15.20.21.23.25 2 3 2003 NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD MEILI PAPER 0953 7679339 0953 7679216 7679339 0953 7679334 7679339 0953 7679216 7679223 751700

More information

600718 2005 2005... 3... 3... 4... 6... 11... 15... 16... 17... 25... 26... 28... 29 2 2005 1 2 3 4 1 Shenyang Neusoft Co.,Ltd. Neusoft 2 3 024-23783000-85712/62115 024-23783375 E-mailinvestor@neusoft.com

More information

00 2

00 2 00 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD OO OO 1 00 2 00 4 5 8 13 16 18 19 32 34 36 98 3 00 : SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD MXEP 88 0825 2210076 0825 2210017 q-jiang@sn-public.sc.cninfo.net.

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600284 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 7 ( )... 9... 54 1 2005 1 2 3 4 1 2 A A A 600284 3 1028 489 5 200122 www.pdjs.com.cn pdjs@pdjs.com.cn 4 5 021-58206677 021-68765759 E-maildonghanyou@163.com

More information

安徽长江农业装备股份有限公司第一届第一次

安徽长江农业装备股份有限公司第一届第一次 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL STRUCTURE GROUP CO.,LTD 2004 2004 ANNUAL REPORT 2004 2 2004 4 5 6 9 13 18 20 22 38 41 45 103 3 2004 2004 http://www.sse.com.cn 4 2004 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL STRUCTURE GROUP

More information

1

1 1 2 3 4 5 2002 1 1 2004 12 31 ( ) ( ) [1992]03092 ( ) 1992 7 6 000817 366 256.20 70.00% 109.80 30.00% 3,160.50 65.10% 20.00% ( )2.40% 6.42% 2.09% 2.03% 1.96% [2001]109 2001 10 31 2001 12 27 3300001008381

More information

北京同仁堂股份有限公司

北京同仁堂股份有限公司 2004 A 600085 10 2004 9 15 1-1-1-1 BEIJING TONGRENTANG CO., LTD 10 52 42 600085 1 2002 12 31 331,799,933 10 3 29,884,982 11 32,873.48 2004 9 22 2004 9 23 2004 9 23 2004 10 13 2004 8 20 1-1-1-2 1 2 3 69.98%

More information

2002 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 2002 ОО -----------------------------------------------------------2 --------------------------------------------------3 --------------------------------------------------------4

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600660 2004 2004... 1... 1... 2... 4... 8... 13... 15... 16... 26... 28... 31... 69 2004 1 2 3 4 1 FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD FYG 2 3 0591-85383777 0591-85383666 0591-85382719 E-mail chenyuedan@ifuyao.com

More information

1

1 2004 1 3 4 6 10 16 19 21 31 33 39 69 2 SHENZHEN PKU HIGH-TECH CO., LTD. PKU HIGH-TECH 1 23 2 0755 26954161 0755 26954157 jwc@pku-ht.com lilu@pku-ht.com 27 A-D 1 23 2 518057 http://www.pku-ht.com szpkuht@pkuhi-tech.com

More information

1

1 1 ...3...3...5...9...9...14...20 2 2008 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO.,LTD NEW HOPE 376 028 82000876 028 85950011 028 85950022 dongshiban@newhope.sina.net 376 028 85953835 028 85950022 : lidongbing@newhope.sina.net

More information

1 1 1 2 4 5 6 6 10 10 11 30 YANTAI MOON CO., LTD. 80 0535-6243451*6503 6243558 0535-6243558 zqb@yantaimoon.com 80 264000 http://www.yantaimoon.com zqb@yantaimoon.com http //www.cninfo.com.cn 000811 2003

More information

2005 2005 1

2005 2005 1 LUOYANG BEARING SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2005 2005 2005 1 2005 2.4.4.5.7.7.10.11. 11 2 2005 1 LUOYANG BEARING SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. BEARING-SCITECH 2 002046 3 6 471039 http: www.zys.com.cn stock@zys.com.cn

More information

OO 1 1 2 3 5 8 10 10 11 17 18 22...51 JILIN LIGHT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD LIG 81 0431-8523476 0431-8540236 E-mail jlligco@public.cc.jl.cn 2413 130061 http://www.cninfo.com.cn ST 000546 2 (1) 1992 10 23

More information

2004 2005 4 15 3 4 5 8 10 12 13 18 20 22 51 1 SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD ( TIANMA) 22 0755 83793863 83790775 83790431 sztmzq@sz.gd.cninfo.net 22 22 518031 http://www.tianma.com.cn 2 admin@tianma.com.cn

More information

广东锦龙发展股份有限公司

广东锦龙发展股份有限公司 GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. 000712 2 1 511518 http://www.jlgf.com zqsw@jlgf.com 1 07633369393 07633362693 zqsw@jlgf.com http://www.cninfo.com.cn 16 4,781,230.30 7,342,129.04 5,820,395.28 7,473,481.68

More information

招股说明书定稿(科华生物).doc

招股说明书定稿(科华生物).doc 111 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd. A 18,000,000 2004 199449 19962 1999503 1999 2002 4 15% 19992002 2000 2002 20022 2001684 112 113 2001 2003 12,195,337.95 6,401,570 12.6139% (Know-how) 2001-2003

More information

2000(天勤审)附件.PDF

2000(天勤审)附件.PDF . 1. CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD. CMSH 2. 3. 30 0755 6819600 0755 6819680 4. 30 0755 6819616 0755 6819680 ning68@21cn.com 5. 30 30 518067 6. http://www.cninfo.com.cn 7. A B 0024 2024 1 1 1

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 9 2010 5 6 () -018L-FH002 () 7 -018L-FH002 1 2012 6 24 8 9 10 11 % % % % 12 13 14 0 0 0 51.375% ( ) (1) 22333.74 22333.74 (2) (%)(3) (2)/(1) 40% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

600089 2005 2005... 1... 1... 1... 3... 6... 10... 11... 12... 18... 19... 24... 45 1 2005 1 2 3 4 1 TBEA CO.,LTD TBEA 2 3 52 0994-2724766 0994-2723615 E-mail gjx550003@163.com 52 0994-2724766 0994-2723615

More information

nb.PDF

nb.PDF . 1 3 5 7 10 12 14 15 25 27 30 99 2 3 4 5 6 7 8 9 1 41 2002/5-2005/5 0 0 2 45 \ 2002/5-2005/5 0 0 3 53 \ \ \ 2002/5-2005/5 0 0 4 40 \ 2002/5-2005/5 0 0 5 36 2002/5-2005/5 0 0 6 39 \ 2002/5-2005/5 0 0 7

More information

( ) TIANJIN PORT (GROUP) CO., LTD A 64,566, ,853,

( ) TIANJIN PORT (GROUP) CO., LTD A 64,566, ,853, 600717 2004 2 28 ( ) TIANJIN PORT (GROUP) CO., LTD. 2 600717 A 64,566,422 1.00 9.5 6.13 2001 659,853,799 10 3 2004 3 9 2004 3 22 2004 3 8 700717 1-1-2 2001 659,853,799 10 3 197,956,140 64,566,422 :,,,

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 600660 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 7... 12... 14... 14... 22... 24... 28... 71 1 2005 1 2 3 1 FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD FYG 2 3 0591-85383777 0591-85383666 0591-85382719 E-mail chenyuedan@ifuyao.com

More information

1-1江西长运招股说明书上网稿.PDF

1-1江西长运招股说明书上网稿.PDF ...7...10...10...11...12...13...14...14...15...18...19...19...21...22...27...29...34...35...36...37...38...38...40...40...62...63...68...72...79...79...87...90...94...103...106...107 ...107...108...109...109...110...110...113...114...128...129...131...132...133...135...135...137...139...143...143...146...151...151...153...155...161...162...163...164...164...167...167...167...169...174...176...177...179...179...180

More information

2002 000099 An2002000099b CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 2002 OO 1 2002 2002 2002 5 21 2 2002 4 5 7 9 13 16 17 27 28 31 71 3 2002 : CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. COHC 0755-26723692 0755-26723684

More information

Guangdong Macro Co., Ltd. OO 2003 Annual Report 00 ... 2... 2... 3... 5... 8... 10... 12... 14... 23... 24... 30... 31 1 : Guangdong Macro Co.,Ltd. 0757-22321218 0757-22321200 liuyl@macro.com.cn 0757-22321232

More information

路演公告.PDF

路演公告.PDF 10000 A [2003]48 6.00 / 1 2003 6 3 14 18 2 http://www.p5w.net 3 2003 5 30 2003 5 30 100,000,000 1 100,000,000 1.00 6.00 2003 6 4 2003 4 17 1-1-4 1-1-6 1-1-11 1-1-22 1-1-47 1-1-69 1-1-86 1-1-92 1-1-106

More information

2014年半年度报告全文.doc

2014年半年度报告全文.doc 2014 2014 2014-053 2014 08 1 2014 ( ) 2 2014 2014...2...5...7...9...15...34...37...37...38...39...126 3 2014 ( http://www.cninfo.com.cn) 2014 4 2014 000751 24 24 0429-2024121 0429-2024121 0429-2101801

More information

网上路演公告_7.10_.doc

网上路演公告_7.10_.doc 5700 A 2003 76 2003 7 17 8.51 1 2003 7 16 14 00 18 00 2 www.p5w.net 3 2003 7 14 2003 7 14 A 57,000,000 : 99 1-1-1 A 57,000,000 8.51 2003 7 17 2003 6 11 7,600,278.51 2000 519,772.28 2001 2,815,902.52 2002

More information

康美药业股份有限公司公开发行公司债券

康美药业股份有限公司公开发行公司债券 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 摘 要 ) 股 票 简 称 : 宜 华 木 业 股 票 代 码 :600978 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 ( 注 册 地 址 : 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 槐 东 工 业 区 ) 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )

More information

浙江京新药业网上路演公告.doc

浙江京新药业网上路演公告.doc 1760 A 1.00 10.05 0.67 9.38 1,760 17,688.00 1171.00 16517.00 2 ...7...10...10...11...12...13...14...14...15...17...17...18...18...19...23...25...26...27...29...30...31...33...33...33...47...48...49...51...52...57...60...60...67...69...73...86...88...89...92

More information

XXX股份有限公司

XXX股份有限公司 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 六 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责

More information

2005 1 3 4 6 8 10 11 11 14 15 17 17 2 2005 1 SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD. STHC 2 3 518031 0755-83776043 0755-83776139 cjane@mail.china.com 4 518031 sztext@szonline.net 5 http://www.cninfo.com.cn

More information