Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 20,232,000 4,310, ,232,000 19,134, % 4,310,000 5,184, /15 2

4 100% 5.7% 20,232,000 19,134, /15

5 20,232,000 19,134, % 14,351,000 13,032,000 16,783,000 16,326,000 4,310,000 5,184,000 94,400,000 94,400,000 99,100,000 98,200, /15 4

6 53,000,000 48,900,000 52,900,000 51,700,000 7,400,000 11,200,000 1,700,000 2,000,000 99,100,000 12,500,000 12,000, ,900,000 5,000, /15

7 2014/15 6

8 /15

9 34 4,310,000 48,400, /15 8

10 3 10,395 9,730 20,232 19,134 (3,012) (2,846) (5,881) (6,102) 7,383 6,884 14,351 13, (3,679) (3,937) (7,791) (7,440) (5,100) (4,454) (8,992) (8,886) (1,329) (1,425) (2,347) (3,114) 6 (477) (487) (949) (951) (1,806) (1,912) (3,296) (4,065) 7 (451) (679) (1,014) (1,119) 8 (2,257) (2,591) (4,310) (5,184) 10 (0.17) (0.20) (0.33) (0.40) /15

11 (2,257) (2,591) (4,310) (5,184) (28) (28) 244 (1,950) (2,485) (4,338) (4,940) 2014/15 10

12 11 1,979 1,643 3,494 4,812 5,473 6, ,414 11,209 52,875 51,680 60,289 62,889 1,705 2, ,120 12,463 12, ,288 14,032 (52,999) 48,857 (47,526) 55, /15

13 13 98, , ,374 (48,400) (44,062) 14 12,947 12,947 (61,347) (57,009) (48,400) (44,062) 2014/15 12

14 12,947 1,072,549 8,320 1,903 1,522 (1,132,580) (35,339) (5,184) (4,940) (5,184) (4,940) 12,947 1,072,549 8,320 2,108 1, (1,137,764) (40,279) 12,947 1,072,549 8,320 2, (1,140,171) (44,062) (28) (4,310) (4,338) (28) (4,310) (4,338) 12,947 1,072,549 8,320 2, (1,144,481) (48,400) /15

15 1,868 (3,840) ,558 25,221 (12,507) (37,655) (747) (556) (662) (12,981) 1,206 (16,821) (11) ,680 59,248 52,875 42,607 52,875 42, /15 14

16 1. PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 1104, Cayman Islands /15

17 (a) (b) 2014/15 16

18 3. 10,395 9,730 20,232 19, /15

19 5. 20,232 2,751 35,689 1,017 19,134 2,594 34,055 1, /15 18

20 2,751 2,594 (949) (951) (1,014) (1,119) (5,098) (5,708) (4,310) (5,184) /15

21 ,329 1, (164) (165) (325) (447) ,014 1,119 25% 25% 2014/15 20

22 ,299 1, ,299 1, ,012 1,644 2, ,952 1,656 2,528 2,371 4,575 4, ,715 2,501 4,909 5, /15

23 10. (a) 2,257,000 2,591,000 4,310,000 5,184,000 1,294,697,017 1,294,697,017 (b) , , ,155 8, ,237 2,422 7,414 11, /15 22

24 13. 94,427,000 94,427, ,000,000, , ,000 1,294,697, ,947 12, ,054 1, /15

25 17. 2,619 3,244 1,955 3,127 4,574 6, ,415 9,759 20,313 19,237 (1,509) (1,515) (3,002) (3,017) (427) (394) (840) (750) (2,112) (2,122) (4,203) (4,224) (477) (487) (949) (951) 2014/15 24

26 571 XV (a) XV 7 8 (b) 352 (c) ,844,000 2,844, % XV (a) XV 7 8 (b) 352 (c) /15

27 XV % 1 356,542, ,542, % 356,542, ,542, % 2 128,205, ,205, % 128,205, ,205, % 3 128,205, ,205, % 128,205, ,205, % 4 128,205, ,205, % 5 107,169, ,169, % 109,900, ,900, % (1) (2) 90% 128,205,128 (3) 97% 128,205,128 (4) 128,205,128 (5) 107,169, /15 26

28 XV % ,000,000 2,000, /15

29 /15 28

30 2410 A.6.7 E.1.2 A.6.7 E /15

31 /15 30

* % 279, ,642 (30.7) ***** 89, ,493 (48.4) 368, ,135 (36.0) * % 60, ,922 (52.2) ***** 24,550 38,508 (36.2) 84, ,430 (48.

* % 279, ,642 (30.7) ***** 89, ,493 (48.4) 368, ,135 (36.0) * % 60, ,922 (52.2) ***** 24,550 38,508 (36.2) 84, ,430 (48. Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 368,972 576,135 (36.0) 735,602 129,959 170,971 (24.0) 220,730 239,013 405,164 (41.0) 514,872 250,101 361,134 (30.7) 457,267 188,002 208,054 (9.6) 243,245

More information

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159, ,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220, , ,335 (32.3) 514, ,390 12

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159, ,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220, , ,335 (32.3) 514, ,390 12 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159,870 222,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220,730 107,820 159,335 (32.3) 514,872 105,390 128,270 (17.8) 457,267 82,022 67,441 21.6 243,245 ***

More information

4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3,

4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3, CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 1432 1,383,627 905,629 +52.8% 637,465 443,725 +43.7% 333,609 279,090 +19.5% 1 4 1,383,627 905,629 (746,162) (461,904) 637,465 443,725 33,385 10,016 4 9,634 9,235 (119,841)

More information

* % 243, , ,147 87, ,315 85, , , ,250 31, *** 82,108 56, * % 558, ,937 3

* % 243, , ,147 87, ,315 85, , , ,250 31, *** 82,108 56, * % 558, ,937 3 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 701,413 481,821 45.6 681,262 317,129 303,664 4.4 406,197 384,284 178,157 115.7 275,065 429,537 297,299 44.5 416,209 214,086 101,508 110.9 135,507 *** 235,931

More information

44801-02A 1..33

44801-02A 1..33 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA

More information

2018 Hope Education Group Co., Ltd

2018 Hope Education Group Co., Ltd 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 2 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 Hope Education Group Co., Ltd.

More information

: 978 2014 2 3 5 12 18 19 21 22 23 168 200 17 1701 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

More information

C Ann.indd

C Ann.indd Modern Education Group Limited 1082 20121231 20121231 128,180,0002011167,060,00023.27% 4,050,000201110,590,00061.74% 2012123120110.025 20121231 2011 1 1231 2012 2011 4 128,176 167,056 5 21,555 1,050 7

More information

* % 146, , ,124 20,694 (26.9) 61,026 20, , , * % 123,341 76, ,029 93, , ,

* % 146, , ,124 20,694 (26.9) 61,026 20, , , * % 123,341 76, ,029 93, , , Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 222,370 170,196 30.7 745,194 63,035 66,374 (5.0) 260,004 159,335 103,822 53.5 485,190 128,270 107,444 19.4 471,708 67,441 59,630 13.1 211,271 *** 70,711

More information

* % 219, ,720 (20.9) ***** 64, ,985 (51.8) 284, ,705 (31.0) * % 91, ,500 (30.7) ***** 33,231 57,835 (42.5) 124, ,335 (34

* % 219, ,720 (20.9) ***** 64, ,985 (51.8) 284, ,705 (31.0) * % 91, ,500 (30.7) ***** 33,231 57,835 (42.5) 124, ,335 (34 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 284,235 411,705 (31.0) 735,602 96,219 116,645 (17.5) 220,730 188,016 295,060 (36.3) 514,872 193,984 252,438 (23.2) 457,267 153,778 141,369 8.8 243,245 ***

More information

* % 403, ,104 (8.4) 53, ,120 (53.0) 80,140 73, , ,957 (14.4) * % 135, , ,059 26,067 (42.2) 35,607 29,539 20

* % 403, ,104 (8.4) 53, ,120 (53.0) 80,140 73, , ,957 (14.4) * % 135, , ,059 26,067 (42.2) 35,607 29,539 20 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 536,604 626,957 (14.4) 813,480 194,608 258,784 (24.8) 333,941 341,996 368,173 (7.1) 479,539 341,849 328,178 4.2 427,944 197,569 136,038 45.2 357,799 ***

More information

i

i Boyaa Interactive International Limited 0434 238 1 2 12 15 183 17M 48 ... 1... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 12 i 238 1 2 12 15 1 5 571 0.00005 6 2 Boyaa Interactive International Limited

More information

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170,

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 220 12,590.838.2% 32.1%7.6% 999.2 14.8% 519.1 26.4% 4.326 (GDP)397,98310.3% 11.3%19 1 12,590.8 682.5 2 3 3 12,590,784 9,108,610 4 (8,547,727) (5,491,943) 4,043,057 3,616,667 55,848 15,187 74,962 62,266

More information

CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED 256 6 9 183 22 ................................................................ 1.......................................................... 3...................................................

More information

* % 403, , ,126 53,150 (43.3) 142,367 80, , , * % 125, ,082 (6.8) 5,315 15,059 (64.7) 33,193 35,607 (6.8)

* % 403, , ,126 53,150 (43.3) 142,367 80, , , * % 125, ,082 (6.8) 5,315 15,059 (64.7) 33,193 35,607 (6.8) Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 576,135 536,604 7.4 745,194 170,971 194,608 (12.1) 260,004 405,164 341,996 18.5 485,190 361,134 341,849 5.6 471,708 208,054 197,569 5.3 211,271 *** 216,412

More information

untitled

untitled 0151 2011 6 30 6 30 2011 2010 % 1,279,454 1,002,392 +27.6 421,920 381,658 +10.5 203,595 195,451 +4.2 1 239,122 224,216 +6.6 167,018 161,259 +3.6 % % 33.0 38.1-5.1 15.9 19.5-3.6 13.1 16.1-3.0 15.3 16.6-1.3

More information

untitled

untitled 0151 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 9,709,476 11,137,915-12.8 4,640,456 4,728,961-1.9 2,375,732 2,273,497 +4.5 1 2,831,773 2,695,484 +5.1 1,756,442 1,749,939 +0.4 % % 47.8 42.5 +5.3 24.5 20.4 +4.1 29.2 24.2

More information

untitled

untitled 0151 2014 12 31 12 31 2014 2013 3,775,338 3,817,711-1.1 1,519,239 1,586,053-4.2 776,785 883,180-12.0 1 898,929 988,802-9.1 620,505 687,316-9.7 % % 40.2 41.5-1.3 20.6 23.1-2.5 16.4 18.0-1.6 2-11.4-41.3

More information

22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

* % 277, , ,811 38,091 (34.9) 109,174 44, , , * % 131, ,960 (5.4) 9,687 17,397 (44.3) 48,148 24,

* % 277, , ,811 38,091 (34.9) 109,174 44, , , * % 131, ,960 (5.4) 9,687 17,397 (44.3) 48,148 24, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 411,705 350,856 17.3 745,194 116,645 132,485 (12.0) 260,004 295,060 218,371 35.1 485,190 252,438 223,580 12.9 471,708 141,369 129,675 9.0 211,271 *** 147,322

More information

untitled

untitled 0151 2015 6 30 6 30 2015 2014 % 1,817,278 1,852,601-1.9 771,584 747,219 +3.3 370,939 394,743-6.0 1 439,799 454,823-3.3 285,527 318,450-10.3 % % 42.5 40.3 +2.2 20.4 21.3-0.9 15.7 17.2-1.5 2-13.6-10.5 1

More information

C160210242Ann.indd

C160210242Ann.indd 220 2015 22,101.91.7% 36.8%4.3 2,669.4 36.6% 834.5 192.3% 20153.864 2015(GDP)6.9% 1 2015 201522,101.9834.5 2015 20157,567.4 4.9% 520155 20165 2015 201514,051.10.3% 1.2% 2015 25 2 2016 2015 201512313.864

More information

A 20%

A 20% TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 18 1518 48 18 15 18 5A 20% 15 18 1 5B 10% 571 0.1 2 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7 EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016

More information

5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58

5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58 Dali Foods Group Company Limited 3799 11,012,220 9,888,914 11.4% 4,337,593 3,815,622 13.7% 39.4% 38.6% 0.8 (EBITDA) 2,824,982 2,520,522 12.1% 1,969,879 1,754,799 12.3% 17.9% 17.7% 0.2 0.14 0.13 12.3% 0.085

More information

1 2 4 5 16 21 23 24 25 26 27 28 1 CA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 43 19 10 1009 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street

More information

China Water_C_GM Cir.indb

China Water_C_GM Cir.indb 1129 (1) (2) (3) (4) 3-4 1721 38 338 2333301-04 48 * .................................................................. 1............................................................ 3.............................................................

More information

* % 745, ,480 (8.4) 260, ,941 (22.1) 485, , , , , ,799 (41.0) *** 232, ,726 (38.7)

* % 745, ,480 (8.4) 260, ,941 (22.1) 485, , , , , ,799 (41.0) *** 232, ,726 (38.7) Boyaa Interactive International Limited 0434 745.2 813.5 8.4% 471.7 427.9 10.2% 211.3357.8 41.0% 232.8 379.7 38.7% 46.5% 1 * % 745,194 813,480 (8.4) 260,004 333,941 (22.1) 485,190 479,539 1.2 471,708 427,944

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 20171231 20171231138.792016 46.2% 23.6%0.5 8.112016 101.3% 6.5%20164.3% 33.192016101.2% 12.299.93 * 1 20171231 20171231 2017 2016 3 13,879,207 9,495,022 (10,598,430) (7,202,155) 3,280,777 2,292,867 4 106,810

More information

C110122D_Vitar.indb

C110122D_Vitar.indb VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 195 3 6 1 2607 13 16 48 28 26 .................................................................... 1 2..............................................................

More information

2 3 7 8 18 29 31 33 34 36 37 39 100 01 Floor 4 Willow House Cricket Square P.O. Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 18 2 13 2-12 305 33 18 0660 www.0660.hk 02 373,582,000 380,680,000 1.9% 8,798,000

More information

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5.....

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5..... Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 8 14 3 50 2 16 20 (www.hkexnews.hk) 48 183 22 2015 7 14 ............................................................ 1........................................................

More information

Nexteer Automotive Group Limited % 3, , % %

Nexteer Automotive Group Limited % 3, , % % Nexteer Automotive Group Limited 1316 2016 12 31 14.3% 3,842.2 2015 12 31 3,360.5 21.4% 661.7 2015 12 31 544.9 43.5% 294.7 2015 12 31 205.4 256 2016 12 31 2015 1 2016 12 31 12 31 2016 2015 2 3,842,244

More information

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52 Link Holdings Limited * 8237 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM * 1 3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828

More information

Shineroad International Holdings Limited 1587 6 17 18 19 20 35 291103 06 43 44 (www.hkexnews.hk) (www.shineroad.com) 48 18322 ...................................................................... 1...............................................................

More information

KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) *

KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) * KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) 5 17 627 42 43 48 183 22 * ... 1... 5... 18... 19... 37... 42 6 27 1 5711 6 BUILDMAX HOLDINGS LIMITED 2 25% 10,000 571 0.01 60.0% 40.0% 1508 26.7%26.7%26.7%

More information

Agile Property Holdings Limited 6 14 2007 3 28 .................................................................. 1-5............................................................. 6.............................................................

More information

................................................................ 1 1....................................................... 4 2.......................

................................................................ 1 1....................................................... 4 2....................... WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1305 11 17 21 183 22 ................................................................ 1 1....................................................... 4 2..................................................

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9.

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. 1. 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 3. (a) (b) 4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. A 1 2 3 4-7 8-9

More information

C Ann.indd

C Ann.indd SHIFANG HOLDING LIMITED 1831 1 19,125 20,443 1,266 1,500 4 5 27,013 22,907 47,404 44,850 6,472 5,583 50,511 51,527 6 101,021 7 10,314 9,714 5 4,390 5,382 220 522 117,729 109,492 290,657 182,220 338,061

More information

C140130200Ann.indd

C140130200Ann.indd SHIFANG HOLDING LIMITED 1831 377.228.3%270.3 111.932.1%76.0 514.4 (i)(ii) (iii) 0.61530.1799 3.4%0% 1 2 55,146 60,045 21,466 37,957 4 75,134 5 59,993 60,162 7 160,947 431,250 297,552 664,548 6,789 7,900

More information

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

More information

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224

More information

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM Reach New Holdings Limited () : 8471 2017 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 2017 2 3 4 10 11 14 15 24 25 34 35 38 39 40 41 42 43 44 79 80 PO Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1 1108

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 220 16,931.934.5% 29.2%2.9 957.8 4.1% 311.9 39.9% 2.6 (GDP)9.2% 16,931.934.5% 10,0005,000 1 67.3% 165.1 2 10,688.621.5% 60.2% 1. 3 2. 3. 4. 5. 4 3 16,931,929 12,590,784 4 (11,989,317) (8,547,727) 4,942,612

More information

( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424 28,405 (265,468) (128,111) (107,470) (101,733) 6 (99,147) (

( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424 28,405 (265,468) (128,111) (107,470) (101,733) 6 (99,147) ( CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 1432 3,100,711 2,132,428 45.4% 1,477,543 1,069,808 38.1% 800,652 711,228 12.6% 1 ( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424

More information

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7.

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7. Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 350,856 437,036 (19.7) 813,480 132,485 178,200 (25.7) 333,941 218,371 258,836 (15.6) 479,539 223,580 221,873 0.8 427,944 129,675 73,830 75.6 357,799 ***

More information

2 3 13 20 21 22 23 24 25 1 178 22 2202 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box

More information

Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1

Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1 Glorious Property Holdings Limited 00845 886.9 26,374 1,364.4 24,761.2 425.0% 1,585.0119,895 1 886.9 62.3% 1,364.4 1,676.9 18.6% 0.18 0.22 2 3 886.9 2,349.9 62.3% 123,81479.4% 25,535 26,374 18,980 39.0%

More information

UKF (HOLDINGS) LIMITED Kopenhagen Fur Auction 2,000,000 50% 75% 1

UKF (HOLDINGS) LIMITED Kopenhagen Fur Auction 2,000,000 50% 75% 1 UKF (HOLDINGS) LIMITED 01468 Kopenhagen Fur Auction 2,000,000 50% 75% 1 341,390 6.4% 319,570 33,154.12 16% 27,788.52 34.61% 2.9% 2 571 1 4 9 163 3 3 60,819 106,577 (48,501) (67,737) 12,318 38,840 4 2,199

More information

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 3, , % % 20.5%

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 3, , % % 20.5% REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 17.4% 3,502.8 3,194.6 2.8% 347.2 13.2% 20.5% 4.0 4 64.0 1 3 3,502,804 2,984,586 4 (2,556,547) (2,018,459) 946,257 966,127 (2,446) 20,679 4 (82,821) (53,655) 4 (141,818)

More information

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 1, % 1, % , %

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 1, % 1, % , % REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 28.4% 1,646.8 48.2% 1,694.9 113.3% 289.1 1,256.4 44% 3.8 18.07 1 4 1,646,835 1,282,569 (1,026,015) (944,546) 620,820 338,023 2,069 278 (45,785) (26,606) (85,022) (75,145)

More information

i

i GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD 8003 353 36 54 55 48 183 17M http://www.hkgem.com http://www.gwchl.com i ..................................................................... 1...............................................................

More information

... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i -

... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i - 1319 13 16 20 48 148 31-1 - ... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i - 13 16 20 Kwan Lik Holding Limited - 1 - 20% Kwan Lik Holding Limited Kwan

More information

I-1... II-1... III-1... EGM-1 i

I-1... II-1... III-1... EGM-1 i CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED 527 3 10 23 18 1801 EGM-1 EGM-2 48 183 22 ... 1... 3... I-1... II-1... III-1... EGM-1 i 1 86.55% (36) 6 % 2 CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

More information

............................................................. 1....................................................... 3 1............................

............................................................. 1....................................................... 3 1............................ CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED 6898 1 3 Lavender www.hkexnews.hk 48 ............................................................. 1....................................................... 3 1.......................................................

More information

untitled

untitled SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 631 2012 6 30 2012 6 30 % 2,345.1 1,781.8 +31.6 951.8 809.8 +17.5 485.0 415.6 +16.7 493.7* 415.6/387.2** +18.8/+27.5 0.16 0.13 +23.1 * 2011 **

More information

HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED ( ) : 1689 2016 2 3 5 9 11 19 26 28 29 30 32 33 34 77 183 1906 07 Clifton House, P. O. Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton

More information

: 1966.HK 2017

: 1966.HK 2017 : 1966.HK 2017 目錄 1. 2 2. 3 3. 5 4. 6 5. 24 6. 27 7. 30 8. 32 9. 34 10. 36 11. 37 1966.HK 21 2017 50 500 1,209 02 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 1588

More information

2 4 9 13 14 15 17 18 20 Clifton House 75 Fort Street PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 18 1 12 1203A www.starproperties.com.hk HKICS 2018 2 29 16 1601 486 83 1 Estera Trust (Cayman) Limited

More information

7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4,

7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4, KWAN ON HOLDINGS KWAN ON HOLDINGS LIMITED 1559 4 207,275 316,341 (183,115) (290,857) 24,160 25,484 464 608 (67) 355 (16,967) (11,825) (6,899) 1 7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 (

3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 ( 1181 989,048 902,420 * 1,236,310 1,128,025 9.6% 53,200 36,853 * 66,500 46,066 44.4% 12.69 8.83 * 15.86 11.04 43.7% 9.5 6.6 43.9% 58 50 * 1 : 0.8 1 3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162)

More information

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45 Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 3 31 3 31 2015 2014 1,801,000 1,473,691 22.2% # 1,266,388 1,105,011 14.6% 522,188 355,412 46.9% ## 12,424 13,268 (6.4%) 157,591 156,043 1.0% 157,407 156,031 0.9% 184

More information

* % 305, ,513 (18.6) 87,053 62, ,194 20, , ,951 (4.6) * % 138, ,879 (27.4) 31,975 35,170 (9.1) 22,596 10,275 1

* % 305, ,513 (18.6) 87,053 62, ,194 20, , ,951 (4.6) * % 138, ,879 (27.4) 31,975 35,170 (9.1) 22,596 10,275 1 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 437,036 457,951 (4.6) 945,319 178,200 216,982 (17.9) 409,544 258,836 240,969 7.4 535,775 221,873 283,851 (21.8) 567,852 73,830 137,836 (46.4) 280,065 ***

More information

2 981, ,770 7 (240,945) (77,087) 740, ,683 (24,901) (1,014) 715, , , , , , , , , ,28

2 981, ,770 7 (240,945) (77,087) 740, ,683 (24,901) (1,014) 715, , , , , , , , , ,28 CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1240 2 3 4 11,053,456 7,302,293 5 (9,247,614) (6,227,767) 1,805,842 1,074,526 9,598 3,763 4,228 1,504 5 (165,624) (123,375) 5 (552,981) (389,389) 1,101,063 567,029 5,681

More information

China SCE_12IR_Cover_ol.pdf 1 12年8月23日 下午5:54 C M Y CM MY CY CMY K 1. 2 2. 4 3. 5 4. 15 5. 17 6. 19 7. 21 8. 23 9. 25 10. 26 1 2012 5 10 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 Cricket

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2 Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman

More information

Billion_C_GM Cir.indb

Billion_C_GM Cir.indb BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2299 1 15012529 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.baihong.com) 18317 1712171648 ............................................................. 1 1....................................................

More information

2

2 Baguio Green Group Limited 1397 1,028.7 821.3 25.3% 98.2 83.9 17.1% 17.7 62.5 71.7% 1.3 5,395,000 1 2 3 2013 2022 48% 55% 10 4 18 821.3 25.3%1,028.7 26.2% 930.5 737.4 17.1% 98.2 83.9 9.5% 10.2% 4 71.7%

More information

i

i 8307 2015 7 27 77 3 183 22 www.hkgem.com 2015 6 24 i ............................................................ 1 2 1...................................................... 3 2.......................................

More information

2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2

2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 813 2014 12 31 1. 560.81 2013 35.1% 2. 24.5%182.25 2013 146.41 201335.3% 201432.5% 3. 9.7%81.04 79.078.0% 4. 234.3 2013 9.8% 5. 2014 702.16 4.7% 6. 2014 12 313,607 7. 2014

More information

i

i JETE POWER HOLDINGS LIMITED * 8133 21 33 9 13A 14 17 48 18322 http://www.hkgem.com http://www.jetepower.com * i ................................................................. 1.............................................................

More information

i

i Sun International Group Limited 8029 10% 22-2622 15 19 28 26 www.hkgem.com i ............................................................. 1........................................................ 3....................................................

More information

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457, , , , , , ,969 92, , , ,231

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457, , , , , , ,969 92, , , ,231 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457,951 308,927 48.2 681,262 216,982 216,094 0.4 406,197 240,969 92,833 159.6 275,065 283,851 191,231 48.4 416,209 137,836 70,160 96.5 135,507 *** 153,823

More information

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1 Virscend Education Company Limited 1565 707,690 626,007 81,683 13.0 296,353 254,623 41,730 16.4 125,150 114,321 10,829 9.5 * 151,444 114,321 37,123 32.5 109,677 79,120 30,557 38.6 0.0487 0.0352 0.0135

More information

untitled

untitled China Candy Holdings Limited 8182 2015 ................................................................................ 2................................................................................

More information

, ,499 (622,462) (586,764) 146, ,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6

, ,499 (622,462) (586,764) 146, ,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6 Genes Tech Group Holdings Company Limited 8257 1 2017 6 30 6 30 2017 2016 5 769,142 720,499 (622,462) (586,764) 146,680 133,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6 38,593

More information

C Ann.indd

C Ann.indd SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED * 2313 4,772,638,000 9.5% 56.9%6.4% 14.0%63.5% 1,375,023,000 6.6%0.828.8% 920,962,000 11.3% 0.690.656.2% * 1 4 4,772,638 4,358,808 5 (3,397,615) (3,068,940)

More information

i

i COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5

More information

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite 1 3 10 17 19 20 22 23 24 2018 9 5 2018 8 9 Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands 25 22 2207 25 22 2207 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor,

More information

01 / P.O. Box 309 Ugland House South Church Street Grand Cayman Cayman Islands

01 / P.O. Box 309 Ugland House South Church Street Grand Cayman Cayman Islands Stock Code 256 01 / 28 26 P.O. Box 309 Ugland House South Church Street Grand Cayman Cayman Islands 1 19 1902 04 http://www.irasia.com/listco/hk/chinahaidian http://www.chinahaidian.com 02 / 959,089,000

More information

* % 945, , , , , , , , , , *** 306, , (3.4

* % 945, , , , , , , , , , *** 306, , (3.4 Boyaa Interactive International Limited 0434 945.3 681.3 38.8% 567.9 416.2 36.4% 280.1 135.5 106.7% 306.2 218.7 40% 30.0% 0.059 0.075 0.121 0.153 1 * % 945,319 681,262 38.8 409,544 406,197 0.8 535,775

More information

GEM 2

GEM     2 JLOGO HOLDINGS LIMITED 8527 GEM GEM 1 GEM www.hkexnews.hk www.jlogoholdings.com 2 GEM GEM GEM GEM GEM GEMGEM 1 3 4 5 6 7 8 19 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 2 CPA, FCIS, FCS 1 22 151 Chin

More information

: 01250 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited 2015 2 3 5 10 11 12 13 14 15 24 28 01 2015 Clifton House 75 Fort Street, PO Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands 18 67 6706-07 Appleby Trust

More information

2 4 7 17 24 25 27 28 29 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 88 35 81 16 617000 168 200 37 3702 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House

More information

i

i Merdeka Mobile Group Limited * MERDEKA MOBILE GROUP LIMITED ( *) 8163 (1) (2) (3) 14 18 48 18322 (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) *

More information

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359)

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359) Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2017 895,772 904,841 (1.0)% # 561,805 590,505 (4.9)% 325,481 303,899 7.1% * 8,486 10,437 (18.7)% 72,286 115,562 (37.4)% 14,410 48,009 (70.0)% 1.02 3.40 (70.0)%

More information

Asia Cement (China) Holdings Corporation % 11,330,300,000 7,815,500,000 2,420,800, ,400,

Asia Cement (China) Holdings Corporation % 11,330,300,000 7,815,500,000 2,420,800, ,400, Asia Cement (China) Holdings Corporation 743 45% 11,330,300,000 7,815,500,000 2,420,800,000 602,400,000 1.545 0.384 62 1 3 11,330,347 7,815,527 (6,943,932) (5,905,183) 4,386,415 1,910,344 4 170,675 101,821

More information

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508 CROSSTEC Group Holdings Limited 3893 1 4 132,719 130,578 (85,425) (86,376) 47,294 44,202 6 4 4 125 44 (19,949) (15,615) (11,183) 16,293 28,635 (3) 5 16,293 28,632 6 (4,785) (4,849) 11,508 23,783 (59) (59)

More information

3 11,384,495 9,399,992 (7,535,027) (6,149,547) 3,849,468 3,250,445 88,845 65, , , , ,330 (480,788) (376,568) (851,590) (661,

3 11,384,495 9,399,992 (7,535,027) (6,149,547) 3,849,468 3,250,445 88,845 65, , , , ,330 (480,788) (376,568) (851,590) (661, MINTH GROUP LIMITED 425) 21.1% 11,384.5 9,400.0 18.4% 3,849.53,250.4 17.8% 2,025.3 1,719.1 1.782 1.536 0.8500.680 76.1% 2,140.8 1,215.6 14.2% 12,398.1 10,855.7 1 3 11,384,495 9,399,992 (7,535,027) (6,149,547)

More information

00C1502076 AR.indb

00C1502076 AR.indb 2014 2 3 7 11 14 23 30 32 34 35 37 38 39 114 1 2005 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 GT, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 18 49 4902-03 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

More information

Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3,

Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3, Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

, % % % % % % %

, % % % % % % % PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 1833 2018 6 30 2018 6 30 6 30 2018 2017 1,122.8 448.6 308.9 186.9 (444.2) (456.0) (0.50) (0.54) 2017 448.6 150.3%1,122.8 2017 186.9 65.3%308.9 2.6%444.22017

More information

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4 Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2014 952,446 893,451 6.6% # 668,256 623,420 7.2% 276,281 263,018 5.0% ## 7,909 7,013 12.8% 154,968 148,286 4.5% 81,266 88,862 (8.5%) 5.75 6.33 (9.2%) 9 30 34 29

More information

2 3 4 6 8 9 19 22 31 45 46 47 48 50 52 55 56 140 2007 8 8 2008 5 5 GDP 19 39 1.2 64% 7 11 12 9 39 235,523 261,906 394,162 305,762 1,197,353 www.maoye.cn 28 26 2 3 12 31 2012 2011 2010 2009 2008 1 11,067,240

More information

Kingsoft Cloud Chi.indb

Kingsoft Cloud Chi.indb Kingsoft Corporation Limited 03888 KINGSOFT CLOUD 2013 2 278 78 48 183 17M 2013 2 7 ......................................................................... 1 3 1..................................................................

More information

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 148 323 54 59 48 183 22 ................................................................ 1......................................................... 5................................................

More information