Microsoft Word - 105魏鴻鈞.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 105魏鴻鈞.doc"

Transcription

1 ªˆŠ ª ˆ Š È ¼ Ô { u f! î Ð linguistics typology Ò ð d Ðs é³ Ò f É Á ð s ~ n Ù Á n kk Á ÌÃÙ m adstratum interference ÕÃÙ superstratum interference Ù ª Ò }ð Á Õ Á ð Õ n Ù ÐÁ n ± Áò s ª i Ò ~ nk É n ð d ÕÁ Ù ð dõáz s p Ò f Á ª z q Á Ðä{ { jì ž Á Ò ~ } ª q ~ Á d Ðä è keò ª { ð d Á Ð Ãf äï nk Ù Ò ð d Ájì} ñ f Ô Éˆ Š È ˆ 107

2 ª ˆ Š Analysis of Guang yun Fully Voiced Initial Characters be Pronounced as Unaspirated Consonants in Western Fujian Hakka Wei Hong-Jun Ph.D. Candidate & Adjunct Lecturer, Department of Chinese Language and Literature, Taipei Municipal University of Education Abstract The ancient Guang yun fully voiced initial characters should be pronounced as aspirated consonants in Hakka dialects, but today some are pronounced as unaspirated consonants. In western Fujian Hakka dialect, for example, these unaspirated consonant words may be a result of an areal diffusion from neighbouring, or they could be affected by standard language. Either way, it destroys the phoneme correspondence both in the ancient Guang yun and western Fujian Hakka language. As to what is the major impact of the unaspirated consonant words? And how to be affected? In this paper, it compares unaspirated consonant words and tone of Hakka interior dialects, Mandarin, western Fujian Min, She languages, and then we know the unaspirated consonant words and tone are close to the Mandarin phonetic system. Accordingly, we can explain why the oblique tone category of these words is even more than the level tone category. And why should most of the unaspirated consonant words be pronounced as yin-tone categories? It is an universal phenomenon that the ancient Guang yun fully voiced initial characters are pronounced as unaspirated consonants. Keywords: initial devoicing, Western Fujian Hakka, Western Fujian Min, She-language, Language contact 108

3 ä ±ü ážš ¼ Ô { u f 1 Í! Š ΠψÚç Ú Ú ñ ú å â Ø õí ö þí ±ü 2 ±ü Ú š Ø â â ò ü Ž á ã É à É Â ÛÛ š Š 3 1 Þ ë É «µáœ Á ¼ ¾ œ È ü É È NSC H MY2 ë ªã 2 ¾ Ö ¾ éë ÉŠ ë ˆµÍ Š É é«1988 B12 109

4 ª ˆ Š 1992 Ð 1994 Š ˆ é ± ë ¾ Рɾ â Ž á ú ñ ú úú å âú Øú É ë â Ðþ ±ü È 4 ±ü ëó 5 ±ü ë ±ü ë Ð 6 ã ±ü ë Ô 7 ±ü É 8  ±ü É ë 9 ±ü 4 ±ü È ˆ ÈÞ ˆ ±ü ëó «13 Š ±ü ë Ð É È ã ±ü ë Ô É È ±ü É ñ ñˆ éë  ±ü É ë «Â Éë È Í 110

5 ä ±ü ážš ë К Í ü Ý áž ë ãþ ö ü ë 10 Èî ÉŠ ëáž 11 ±ü ë áž Í íë æ áž þ ü ã  14 Њ Á à ហë þ bµ pµ 15 ± Š superstratum interference ëéý á ÒØ Š 16 Ð Î Ì Ì Ø É h } h ~ Þ Š adstratum interference ëéý Ò Š 17 Èî 18 Œ ü Ý Ý «ážš ë ÎÎ ã  þ ë æ åá ëáž ù Ü Îš Ý ë ç ± Š Èî Š É ëéý Î ážš ë ÉÍ Ã â ãþ ö ü ë É Èî ÉŠ ëáž È ã ±ü ë Ô ±ü É Â ±ü É ë «Â Éë È ±ü É ±ü È ãþ ö ü ë Èî ÉŠ ëáž

6 ª ˆ Š á ë ô «Ãë æô Í Š ÔØ ŒŠ Š ëáž ù Ãë š Þ ÎÔ ± ¾ ÈîÞÍ ë ü É á áü ë«þé ã û David Prager Branner Wann an is fundamentally a variety of Miin µ ë œ «Ã á ÍŠ 19 ëœ Ú Ÿ ±ü ážš ë ð 1 Œ á 2 «Š 3 á Ð ±ü öü ³ ò ü Î ˆÎž Î š áò É áž kš ëð Š Ø ážš Ìò ªë Ý Ð ª Š ü ü Þ þ Ž ë µø ±ü ážš ÒÐ Ø É Œ Š ë Œ Š ë á Š ¾ Þ ÒÐ ùë Š á ëî Ìò ëî Øþ Ô Ã ñ! Èî É áž ù 20 1 z d ð ðáq h 2 z d ð ðá d q ã Ò 19 ã û (David Prager Branner), Problems in Comparative Chinese Dialectology: The Classification of Miin and Hakka (Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2000), p Èî ÉŠ ëáž È

7 ä ±ü ážš 3 z d ð ðá d q ã 4 z d ð ðá d ~ f xn h 5 z d ð ðá d q n h 6 ð ð Þ Õý ð 7 d ð d d áž ü ë ±ü ŠÎš Š Î â Ž á ñ ú å â Ø Ì pʰa pʰa pʰa pʰai pʰe pʰa pʰɑ pʰai Ø tʰau tʰau tʰɔ tʰɒ tʰɔ tʰɔ tʰɔu tʰɔu ʦʰoŋ ʦʰɔŋ ʧʰiɔ ʧʰɒŋ ʧʰɔŋ ʦʰɔŋ ʦʰɔ ʦʰɔ kʰiu Kʰəu kʰɤ ʧʰiəɯ kʰiəɯ ʦʰiu ʦʰiu ʨʰiu ʦʰau ʦʰau tsʰɔ tsʰɒ tsʰɔ tsʰɔ tsʰɔu tsʰɔu µ ʦʰu ʦʰu ʦʰu ʦʰu ʦʰl ʦʰ(ə)u ʦʰu Û Â Ê ± Þ Ý Ý áž ë ÀÐ ü Éë ü ëˆ 21 É Þ Î á Ýë µ ε ˆ Ý ë É æ â«ë áà Î š È À Í ³ Í Š íë æûû ˆ æ ˆ ë Ð á É ë ô ³ Ýë µ æ ε æ Î ë ü ë ±ü Š ë ë Þ ãš ±ü É «Š ë 21 Û Œ á ë È É È É ë «Š É É 1 Šš È É ÈÞ Â Ê ö Šë ± «Â Éë È ã ü É ö ¼ 1996 ±ü É ±ü È 113

8 ª ˆ Š š Í Š ³ Š ë ô² à ± éë ɾ ±ü «Š í ðþ 22 É ±Š x â Ì ß Ÿ pa ß h Ÿ pe ~ pa Û pau m pi x38 pi piau piau hˆ pieŋ poŋ Ø taŋ te tɛŋ tɛŋ tɛŋ ti ti h tiau tue taiŋ ʧi ʦau ʦɤŋ ʦoŋ kɛŋ kɛŋ âkɛŋ kɛŋ ² ko ßkua ky ky ky ʦieŋ ʦiɤ á ʦø ʦo ʦy Ž 23 x24 á x23 ñ x51 Ì pau pɔŋ e pi pi piau piɛŋ pio puk Ø ptaŋ tiek tiek to tua ʦɑŋ ʦɔŋ ßKa Kiɔŋ Kik Kiŋ Kiŋ ʦie ʦiɛŋ ʦɔ ʦuaŋ Ì pɛ pi pi Ø ta ˆ ta tã ³ tã taʔ tie toŋ tuɛ tuɛ tɛ ë ʧieʔ ʧieʔ ʧieʔ Ø ʧiɤ ʧioŋ ßkua ky ky ʦĩ ʦioʔ Ì pa h pa h pɒ pɒ paŋ Þ áhò pɒŋ pe pe ë h pe peŋ m pi e pi h piaŋ Êh pĩŋ Ø tai te ti tĩŋ to tue éh tue teŋ h ti ž tĩŋ ʧɒŋ ʧue ʧʒ ʧʒ tsoŋ tsoŋ ± tsoŋ tsue ßkue kue ʧi Þ ʧi hˆp í ʧia ʧiəɯ ʦɒ ʦai h ʦaŋ ʦi ʦi ʦi ʦi ʦi 22 á Ï í ±ü «Š æ Î á á Š ±Š ë ðš é ÌÏ «â pa³³ë æ Î á á Š ðš 23 Ž ¾ ÉÒ Š K Kµ S ± L(n) ¹³ ˆ É Ž ¾ Ö Ž ¾ ÉÒ ã ãþ éë

9 ä ±ü ážš ú x8 å x14 â x18 Ø x27 ʦiɒ t ò ʦiaŋ ʦiɒŋ ʦĩŋ â h ʦĩŋ Ì Ÿ poa Ø te kiəɯ kieŋ kieŋ ßkua Ÿ ʦoi ʦɿ Ì piɛŋ Ø ³taŋ taŋ ti tiɛʔ ʦɔ ʦiuʔ ke ßkua Þʦi tɛŋ ʦaŋ ʦiaʔ ʦa Ì pɒ pɔʔ pɔʔ h Ÿ pei Ø ³tɑ tɑ ¹tɛ tei tieʔ tɛ ʦeʔ ʦəŋ ʦɿ ßkuɑ ã h Ÿ ʦiɑ ʦiɔʔ ʦiẽ ʦiə Ì pa pau pɔ pɛ piəu poŋ Ø tɑŋ h ˆ Ÿ tɑŋ h Ÿ h tɔu tɔu tei Ÿ tuoi tiɛʔ  tu ʦɔ ʦuõ ßkuai ¾ ʨi ʨiɛ ʨiŋ ʨiŋ ʨiŋ ʨiɛ Ÿ ʨiəu ʨiəu é ʦɔ ʦəu ðî ± ážš Î Þ Í Š ë 24 ð «å d ¹s! 24 ô Š ± Ô ë ô ð â Ž á ú ñ ú úú å âú Øú

10 ª ˆ Š x x35 Œ x168 ± ážš x x4 x4 m x2 x2 x2 Û x1 ² x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 ã x1 x1 x1 x1 Œ x1 x1 x1 x1 Œ x8 ß x8 x5 x4 x4 x4 x4 x4 x3 x3 x3 ³ x3 x3 x2 x2 x2 Þ x2 x2 x1 e x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 â x1 x1 x1 x1 x1 p x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 ˆ x1 Ø x1 x1 Þ x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 â x1 x1 ¹ x1 x1 x1 x1 x1  x1 x1 ¾ x1 x1 é x1 x1 x7 x3 x3 x1 x1 x1 x1 ë x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x3 x3 x2 x1 e x1 x1 t x1 x1 x1 x1 ß x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 35 Œ 168 ³ ážš ë 17.24% 82.76% 25 ü ážš ÒØ Š Œ á ö É 26 Ÿ ð ÍŠ Š³ ³ Ø Î «Øþ 27 ƒ ~Å!! 25 35/(35+168) 100%=17.24% Œ 168/(35+168) 100%=82.76% ó Ø ± ɾÞÎžëœ ë Š þ 26 ±ü È «í «Œ «ÎŒ á á Í Š éœ «² Ò Ò 9741 Ò 4804 Ò 5339 Ò 5383 ³ 38.55% Œ ³ 61.45% ã ážš ÔŒ žë ¼ ¹ ±Þ ëœ Š 82.76% ÒÐ Œ Š É ù Þ Ò É ã É ¹

11 ä ±ü ážš ±ü ážš É ñ ñ ñ Ž â Ž å â Ž Ø Ø â á å â â Ž â á ñ â Þ ñ Ž ñ ñ ñ Ž â Ø Â Ø Ø Ø Ø â â å e ñ t ñ ñ ñ â Ž ú Ø â â å Ø p Ž â ß â ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Ø ñ ñ á â á ñ ð 1 ±ü 2 ±ü 3 ±ü 4 ±ü 5 ±ü Í ÿ ± ë ɾ œ Í Ð ±ü ë 2.Šë ±ü ü ë Î ü ë þ Ý ³ â Ž å pieŋ Ý pi ŋ Š æ ëœ ë 28 pieŋ Ý pi ŋ á ë ç 28 æ ü É ëý É

12 ª ˆ Š ü œ Ý ³ â Ž Ø piau Ý piəu Š ëœ ë 29 â Ž Øë æ á ë ö Œ Î ü Ý ³ Ø pau Š Î «ë æ Ø ë Ô ±ü ë ôî Í ŠëΚ Ð Š šë Ìò ± É¾Þ ëœ «á ëî š ñ ú Å«Š ù e Å 85.92% g 14.08% 30 Å á 68.42% g á r 31.58% 31! É Î x â 33 ßßÛm ² x h x14 Ž x e œh x11 31 x1 á 33 x3 45 ˆ ³ Ø x13 32 ñ 33 me hˆp í h t 29 ã É Œ É ¹ k 100%=122/ %=85.92% k 100%=20/ %=14.08% Š 13 Ž «Ï Š 19 13/19 100%=68.42% 6/19 100% =31.58% 118

13 ú å â Ø ä ±ü ážš ò x13 24 h éh ž x10 42 h Þ áhò ë h Êh ß x6 55 h h ± Þ h â h x22 21 h x1 53 x5 35 x1 24 x4 22 x1 32 x h x5 22 ã h x1 43 x3 35 x2 24 x4 21 h ˆ h x x1 ˆ 1 ±ü ážš 85.92% öš á á ±ë ð jš á jš j á j 2 Š j ±Š ë 14.08% ÐÎ ³ 68.42% ã 32 Κ ³ 31.58% 3 Í ³ ù Å«œ ô ñ 32 ë š «ë æ 119

14 ª ˆ Š Š â 24 Ž 13 á 45 Ž Š ñ 42 ú 53 Š Š ëéý ä ± ± Š Þ³ë ÌŠ â Î k kkʰ К ±ëš É Š Š k Š k +Š Š â Ì pkpʰ 10 /(106+10) 8.62% Ø tktʰ 9 /(127+9) 6.62% t ʧ ʦktʰ ʧʰ ʦʰ 5 /(80+5) 5.88% kkkʰ 9 /(67+9) 11.84% ʦkʦʰ 3 /(64+3) 4.48% Ë ʦkʦʰ 0 /(9+0) 0% ʦkʦʰ 1 /(14+1) 6.67% 0 /(0+0) 0% ʦkʦʰ 1 /(6+1) 14.29% 33 ë Î Š Œ К Éë b d Î ááž í þ Ô ëì ì þ ± Î Œ Ô k ë ūК Ôá ë â á Œ á š 34 ¾ È ëš á ð k kʰ Î ð kʰ Š ð 35 É ë Œ k ë ô Œ kʰ Î Ý «šë Œ ó ëš k «ë ù«í ážš ± Þ³ë ÌŠ Š Œ Š Î 33 s ʃ æ Š Š Î 14.29% œ 34 ¹ E9%A1%8E%E5%A1%9E%E9%9F%B ¾ ë 1947 «¾ É ³ Í Š ¼

15 ä ±ü ážš É Š Š k Š k +Š Š â kkkʰ 9 /(67+9) 11.84% Ž kkkʰ 5 /(64+5) 7.25% á kkkʰ 3 /(41+3) 6.82% ñ k ʧkkʰ ʧʰ 6 /(60+6) 9.09% ú kkkʰ 4 /(40+4) 9.09% å k ʦkkʰ ʦʰ 3 /(38+3) 7.32% â k ʦkkʰ ʦʰ 1 /(58+1) 1.69% Ø k ʨkkʰ ʨʰ 6 /(44+6) 12% ± ëâ Ô öë Ø 11.84% 12% ³ë â 1.69% ³ 10.31% ± ɾë Î â þ Ÿ Ž á à þª Ÿ â Ÿá Ô ë â É Ø ð Ô Ô ë 36 š Éë ª Éë Ž Î Ì ë É Š Ÿ É â Ø ë Ô 37 É Î ü áž ë ùšáó â 41.3 ¹ ü É Ÿ Ã Þ ü ú ˆ µî Ø Þ ü Û â Ø â 38 ë É ó ¼ ëü Ã Í ážš «æ É Š É Š Š â Ì ß pa Ÿ pʰa pe h Ÿ pa h pʰo pi pʰi Ø tɛŋ tʰɛŋ Šµ Ÿ tɛŋ Ÿ tiau h tʰiau h ʦiɤ ʦʰiau Ÿ 36 â ¾ Ö â ¾ Í ¾ éë Ø ¾ Ö Ø ¾ Í Š éë â ¾ Ö â ¾ ã ãþ éë

16 Ž á ñ ª ˆ Š Ì e pi pʰa ʦɔŋ œh ʦʰɔŋ Kiɔŋ Kʰiɔŋ Kʰiɔŋ Kik Kʰi ʦuaŋ tsʰuaŋ Ø taʔ tʰaʔ toŋ tʰoŋ ë ʧieʔ ʧʰieʔ Ì pɒ pʰɒ peŋ pʰeŋ h ti h ʧʰʒ ʧɒŋ ʧʰɒŋ tsoŋ tsʰɒŋ tsoŋ ± tsʰɒŋ kue kʰue h kʰui ʧia hˆ ʧʰio h ʦai tsʰai ú å â ã ʦiɑ h Ÿ ʦʰnŋ ʦʰiɑ h Ÿ Ø Ø tɑŋ h ˆ Ÿ tʰɛ tɑŋ h Ÿ tʰɛ h tʰɛ ˆh tɔu h tʰɔu ʨiəu Ÿ ʨʰiəu ʨiəu ʨʰiəu há Ÿ Ÿ Î 1 Š ± «Š ë Î â Ì Ø Š Ÿ Ÿ 2 Ÿ «kš Ï â t ŋ tʰ ŋ Šµ â ã id h ʰiɑ h É Ÿ «Š ë 3 ë ç â Ÿ â ««Ÿ Ø k Š «Ÿ 122

17 ä ±ü ážš 4 ± Š Ø ùë Ž Œ tsʰuaŋ ë ç«1 ë Š ÌŠ É Îë Œ Ø Ò ¼Å ŒŠ ù Î á ñ Œ ë ù 39 2 «Ø ë Å«ÒÐ ëø Þ ÞÎžë Š ü ùëš Š¼ ëš Ÿ ÎëΞí á Ð Ÿ Š 40 5 ±Ÿ œ ü ùë â ß Š pa pe tɛŋ Ý bidirectional diffusion ë ã µÿ ª ª Ÿ 41 ë ç Ýë ±ü Ÿ ë ôþ mô µ à ñ! Š ð ±ü ë Øë Ž ± ü É ç Š öü É È ü É È ±žã ü É È ª ü È Š 39 Ê ñ Êë Œþ áž þë ˆ ážþ Œ È Š þª ë ëðð Œ ± ž ûý ö Š ã ± ŒŒ ážþ Œ þ ë ù ¼Å Êë Œ þë ˆ ážþ ŒŠ È ¼ þª ë ÐáŽþë ª Ø É ˆ Œˆ ëø É á ŒŠ ù É ážë ½ öˆ ë é Ð Ð Ð É ëœ Îžë É Ð Ô Éë ð ³ ÒÐ «É Ñ Š ë ÝŠŒ Š¼ ë É É Šë É É È Íþ É Í Š ë éë

18 ª ˆ Š ± ö ã ãþ ± š ü «À Š ë Њ 42 ŠÞ ë ¼ Ì Š Î e í 43 ±ü Š ³í ážš Š 2002 ö Ì p50-51 p Ì Å p Ì Ô~ è hö p hî h h Ì Å Á p Ì p h ~ à h Ì p ããh h Ì h ˆ p ããh h h h à Ì ú p h ²Þà h Ì h e Ôh h h ß öú Ø p Ì à h ²Þ h h h Å h h à h e h ââ Ú è hö ß p h à h Ì h ö h h Ôh h h Åó hã h hè hö Ÿ p óhø h h Ì à h h Þ² Åó h h à h h Š öü 11 É kš ë ð 44 Á ˆ ú Ø Ÿ Š ³ 91.5% 90.8% 84.3% 88.1% 86.6% 85.6% 82.7% 71.3% 58.7% 67.4% 64.4% ë Š ³ 8.5% 9.2% 15.7% 11.9% 13.4% 14.4% 17.3% 28.7% 41.3% 32.6% 35.6% ë 42 Ž ±ü É ç öá ± éë 2001 Š öü É È ñã ö ˆ ˆ 2002 ü É È Í Š ë éë 2003 ±žã ü É È Í Š ë éë 2004 ª ü È Í Í Éˆ É ÈÞ ˆ Š öü É È Š öü É È

19 ä ±ü ážš Š ë öü 45 Á ˆ ú Ø Ÿ Њ ú Ø Ÿ É Š ³ ë ± ã Š ë Î ö ³ Ûö ë ÈÐ Á ˆ ü ÒÐ ÒÐ ë ë ü áž ë áó ú Ø Ÿ ÒбöØ ë 46 Ï Ø ùº ü ë š Ø À öô ± ážš ð 1 ± ö «Š á ë æ 2 ± ö š Œ 3 Š ³ ë Î ö Ø 41.3% ³ 8.5% ³ 32.8% ± ³ ˆ 10% ò ü Î ˆÎž Î š áò É áž kš ëð Š Ø Ã ä Œ ü ážš Šš Ý ÒÐ á Œ ö ± ± š ü ± ã ü Î ážš ü œ«ë Ý µ Êh ~ ü Š á 47 µ ~ ki ʦui ʦɛn pan ʦam ʦat ²Ù ki tui ʦen pan ʦʰam ʦʰiɛt 45 ü «Š ³ ÉÈ õ Š ã Š õ Þ œ š ü ë Ð É Š öü É È Š öü É È ü ë É

20 ª ˆ Š kʰi tui ʦən pan ʦam ʦɛt Ø ki tei ʦɛn pan ʦan ʦaʔ ʨi tui ʦɛ pʰã ʦã ʦa ü ážš Ыë Ý Î ± ã â kɛŋ³¹ kiun³¹ Ž Kiŋ²ˡ ˆ kiun³¹ ú kieŋ²¹³ kin³¹ Ø ʨiŋ³¹ â kiun⁵³ Î ± ã â taŋ²⁴ tan⁵³ á tã⁴⁵ ˆ tan⁵³ å taŋ⁴⁵² tan⁵³ â tɑ ⁴⁵² â tan⁵³ Î ± ã â te⁵ tiɛtˡ Ž tiek⁵ ˆ tied²ˡ ú tie⁵⁴ ted²⁴ Ø te²⁴ â tied² É ö ± ± š µ ~ Š Þ ü ë æ á ÒÐ Ý ü Š ö ÒÐ þ š Ý ñ ÎÒÐØ È ë õíìò Šã Š Œ ã Š Œ á ð Š á š «kš Ï ë 48 ã ü Ž Žë Ùá ã þ á ë Í ã Ôü ë á æ «ë¾ª Š æ Š «ëš æþ Ÿ É ü Š ë 48 Šã ã È á

21 ä ±ü ážš š É É Þ žë ö«49 1 higher prestige Éþ ³ É ž 50 2 Ÿ ž ë ç Ï É 3 ³ É É ž Î ëü ˆ Ž à ¼ þ š ˆÀ ÙÐ ã ö ã Ù ë ˆ Ž Á ü ë ç 1 3 µü ³ ž 51 á ë É ÁΞü É 52 Sarah G. Thomason ë ³ É ëš contact-induced interference À Ð É 53 ö ü Š ò Ú Ý Ã É É Þò ð 54 ã Œ Þ ë Š ë 84.1% Š 49 Íþ É Íþ 5 «ë ë Celtic ž õí ë Í ç â áþí Þ 5 11 ë Old English ŠÐ É É ³ ˆ ò ë ë Ì É ³ ë çö ŠÐ ë ó ˆ «Ý ˆ ž ŠÎž ë É ³ ž þíîžá ÞÙ±ë Þ«ž ë Š 90%ë Ξ ë É 10%ë öîž ž ³ š ýë Î Á œ ž ëîž 50%ë šþ Á Ð 100% ž ž ë É ˆ þš É šþ Š Ξ É É Í Íˆ éë ÎžÏ É ã ú ë Îžë «³ ˆë š Ð ³ ˆ ë Ξ ëü É ü É Îžëü ÉŠ¼ ü Éë Š Þ ë Ð«Ø ëü É Þ ëü Šš ë é Sarah G. Thomason, Language Contact. (Edinburgh: Edinburgh University, 2001), p É É ã ãþ éë

22 ª ˆ Š ë 15.90% ±ü Š Š âü Š ª ± ážš ë Éòð 1 Ø É Îž ˆ ë É Ð š ëˆ öð ãð± ë Ì Š 26 Ξ ˆ³ ˆë 70% 55 ü ÒÐØ È «ö ëå Œ ã ± ± š ü ¹«À Š ë Í ÒÐØ È ë Œ Í Š ð ±ü ë Ý ü ü Ìò ªŠ á ë q ~ Ã! ±ü ážš œ Ðë «ü ë Œ á á Î ü «Š á æ ±ü ážš 82.67% Š Œ 17.33% Ø Œ Š ë ù Š Œ Š ù š ±ü Š Œ Œ ë Í ± Ýí Ýí ±ü Š ë ôìš Ú ª Î 55 Ý Ø É È ö ë

23 ä ±ü ážš 1 ±ü Š ± ±ü ± poŋ Ø poŋ â pɔŋ Ž pa pµo pau Ž pɒ ñ pau pµau 2 ±ü Š ± ±ü ± Þ pɒŋ ñ áhò pan pµan ¹ tɛ â tunn tµun ʧue ñ t uei tµui p taŋ Ž tan tµan 3 ±ü Š ± Š ±ü ± ky â ky á ʧi ñ ʨy ki ky â ʨy ki ʦo â ʦɔ Ž t a ʦat pi á pi pi pi á pi pi pɒ ñ pau pau hî pau taŋ â tã á taŋ å tɑ â tan tan pe ñ pei pue pɔ Ø pa pa  tu Ø tu tu ʦuõ Ø t uan ʦian ʨiɛ Ø ʨian kian tue â tua Ž tue ñ ti å tei tuei tui â tei Ø tuoi Ø Ÿ tuɛ á ʦoŋ â ʦɔŋ Ž ʧɒŋ ñ ʦɔ Ø t a ʦua to tɛŋ â tuɛ á tunn tun tun ʧiəɯ ñ kiəɯ ú ʨiou kiu tɛŋ â tunn tun ti â ti ti tiau â h tiau tiau ta á tai tai Ø ʧiɤ á t ou ʦiu 129

24 ª ˆ Š tĩŋ ñ tian tian tsoŋ ñ ± t ua ʦua tɔu Ø tuo to ¾ ʨi Ø ʨi ki é ʦɔ Ø t ua ʦua ʦəu Ø ʦou ʦau ʧʒ ñ t ï ti pa â pa ñ pɒ â pa Ø pa pa Þ ʦi⁴² å ʧi ñ ʨy ki ³ taŋ å tɑ â tã á tan tan ʦuaŋ Ž t uan ʦuan pĩŋ ñ Êh pan pan ʦaŋ å t an ʦiam à ± Š ÒÐŒ ë Ú ªš e ª Ã! ² e Œ Î Š an t a ² ² y t ia ² t iama ÒÐ ¾ Š Í é á Þ ± ü Š ë ¾ ÒÐ Þ á ± e Š ò Ñ Î Œ Ý Š Þ t au huan žëþ á â au å ÒÐ Þ Þ ˆ Ð «Š biāo «Ÿ Ý Ÿ ¼ë òˆ ö ž É áž ªŠ á e ª ÑÃ! to 130

25 ä ±ü ážš Í ±ü Ý Š Î ± «ë æ Ý Ò Š ù Þ ³ Š ±ü ± 56 ñ tsoŋ tsoŋ h Ø tɑŋ tuã â ʦiə Ø ʨiəu ʦiau ñ ʦiɒ ʦiau e Ê Ã ñ u! m Û Í Ð ±ü ë ±ü m â ñ pi Ð Ñ Û â pau Ð ³ á ùñ «Ô ³Û Ø pau Ð «Ÿ ³ â Ž Œ ˆ Ð ³ Ø piau piəu â Ž å pieŋ piɛŋ Ð ³ ñ ʧia Ð m Û t ye ë æ ±Š á ë q e à Ö! ã t 2 à Ì! ±ü ã Š Š Í Ô Ø ë ùìš 56 É È ð éë

26 ª ˆ Š Ï ±ü Š Ïí Š Î t ʨin ʦai Œ Š ù ±ü Š ë ùš 3 à Ì! ± ã ʦʰin ʦʰin Ý kµi tʰam tʰo tʰi to ʦai Š Í Ô ± Š æ Š t É È ë ð «Ò ± ù Øþ ±ü Š ÒÐ ¾ ÒÐ ùë Š á ëî Ìò ëî Øþ þ ë ±ü Š ë í 85.92% 14.08% É šþ Ø ð ±ü Éë ç á Š ë ª ÉÐÎ Ìò ë Í ážš Î áø ùážþë á ¾ª Ð ±ü È É Í Š ë ÒØ ážþë Þ á ë ñ Î É Î ñ 24 h éh ž Í š Œ ±ü ÒØ ùë â Í ážš Š Ý Ø ë ù 132

27 ä ±ü ážš! É ù linguistics typology ü áž ùœ«ý ±ü Š Î Ìò ë ë 57 Ò Î ë õí Š adstratum interference þí ± Š superstratum interference Š Š Ô ±ü ± ë þ ë Îÿ ÍŠ ùë Î á Ú ë Ô ±ü Š Í ÌòŠ áž þë à Πáø ážþë á ¾ª š ±ü ë ÔØ ë ù â Í ÒÐØ È ë á ±ü Š Š Œ Ô Š Œ ëáž ù ü Ô áž ë ù Ïí Š ÌŠ â ± Š ±ü ážš ë É Œ ë Š ÒÐÔ ÉÝ Éë ² ÉÝ É ë È coexisting system ÉŠ Éë Î ë Ÿ ÌŠ É É ë Ýí é œ É É ëë ð Š ë ñ Î Éë 58 š ë ±È ÞΞë ÉŠ Þ ðë ª ÛÛŠ ô Éë Š ë ñ žøü ü ëœ Ú «ë Í ð Í ë é «57 ³ É Ð ë ž Ô Ž Ý É Î ë É Î ³ š ª ë ù É É Íþ É

28 ª ˆ Š ë É Ð ¹ ª Ý É ñ ¾ ë Î 59 á ñ Ø Îž ±öø ë ˆ þˆ Ø È ë Øüˆˆ Ð ëˆ þ É Ô ë ð ³ ÒÐ «ü É Ñ Š ë ÝŠŒ é ñˆ ñ þ š ë ΠΞ ã è É ë ±ü ÒØ È ˆë ü ëî ž Î ü šëîž ˆ É ý³ Ø Ò ý ëîž ˆ É ý Ø Ò ý œ Š ³ ë öš ë Ø 41.3% ³ 8.5% ³ 32.8% ± ³ ˆ 10% ò ü Î ˆÎž Î š áò É áž kš ëð Š Ø Ã Ø ü Ø Èë ü È Ì þí¾ª á Î ùë œ Ôü ë ô ë Ð Éëë Њ Éë ç ü Î æ ŽëÉý ëø± ü ë ážš Ð ë š Ø ü áž ù ë š Ð ù ë æ Š É ë É Š ý Ã É Èªã«¾ª Ô ë þ Ð œ 60 æµ ã È É Ž ë ã æ œ ε É ëè Œ ë ô µ ±ü À ážš Ž ë³æ Žë ³æ À Ô 59 ñ ¾ Ö ñ ¾ Ú óí É É Íˆ ë é

29 ä ±ü ážš Œ ü ë ô ùë³æ«ðõ Ý À ª ë È Ü Š Œ ü Ý ü ª¾ õ Ý ë Ðšë µî Š É ù þë 61 œ õ É ù ëéý Š ü ùë ážš É ë òü ë Ý Ã þ Ã É À µó ثᎊ æàð ë þ þ ³ š œ á á ±ü Š ë Ž á ðýë è ² Í É Šë þ ë 61 ³ Š À Èë ª Á«ë È ë ª Â Þ ë Éé ë Š Þ ë É Š Ô¾ª ³ë É ³ ýî š Š ë É É É

30 ª ˆ Š hv w! i! ¼ ¼œ ŽÍ «2001 á ž Ð Ú éë 1985 Ž ¾ Ö Ž ¾ ã ãþ éë 1992 ¾ Ö ¾ éë 1992 â ¾ Ö â ¾ ã ãþ éë 1993 ñ ¾ Ö ñ ¾ Ú 1993 Ø ¾ Ö Ø ¾ Í Š éë 1994 â ¾ Ö â ¾ Í ¾ éë 1997 È! Š ë ˆµÍ Š É é «1988 ±ü ëó «á 13 Š Â Ê ö Šë ± «Â Éë È Í â  ±ü É ë «Â Éë È Í â Íþ É Í Š ë éë 2011 É È éë 1996 ¾ ë «á ¾ É ³ Í Š ¼ é Éë «á Š É É 1 Šš È É ÈÞ

31 ä ±ü ážš ü É ö ¼ 1996 ±žã ü É È Í Š ë éë 2004 É É ã ãþ éë 2002 Ž ±ü É ç öá ± éë 2001 Ý Ø É È ö ë 2010 ü É È Í Š ë éë 2003 ±ü É ñ ñˆ éë 1999 ³ É Í Íˆ éë 2010 n i! ±ü È ˆ ÈÞ ˆ 1999 ª ü È Í Í Éˆ É ÈÞ ˆ 2009 Š öü É È ñã ö ˆ ˆ 2002 óí É É Íˆ ë é æ ü É ëý É Û Œ á ë È É È ãþ ö ü ë É ã ±ü ë Ô É È Šã ã È á Ê ážë ½ öˆ ë é ü ë É Èî ÉŠ ëáž È ±ü ë Ð É È Þ ëü Šš ë é

32 ª ˆ Š Šë É É È q i! David Prager Branner, Problems in Comparative Chinese Dialectology: The Classification of Miin and Hakka. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, Sarah G. Thomason, Language Contact. Edinburgh : Edinburgh University, 2001.! ã É ¹ ã É ¹ ¹ 9E%E9%9F%B

33 ä ±ü ážš ÊÈ! É É òãþ ± ã 4 13 ð ë œð Š ë ÐÞ ë š Š Ë µ Œ kš œðš ðî Ú åí Š Š Œ Š ë Î ³ 84.1% Š ³ 15.90% Š Š Ï ±ü «Š æ š Ô ±ü Š Î / ã ã â á ö Š ã ã ã Š ö ã ö ö ö Š ã ã ˆ/Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) /Ì p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) p(2) pʰ (2) º/ ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(?) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦʰ(1) ʦ(3) ʦ(3) é/ì pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) / ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) Ã/Ì pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) pʰ (6) / ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) tʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʦʰ(6) ʧʰ(6) / ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʦʰ(6) ʧʰ(6) / ʦʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ɕ(2) tʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) s(2) ʧʰ(2) /Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) /Ì pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) /Ì pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) pʰ (2) / ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) /Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) ¾/Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) /Ì p(2) p(2) p(2) p(2) pʰ(2) p(2) pʰ(2) p(2) pʰ(2) p(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) /Ì pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) / ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) ʦ(6) /Õ pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) Ÿ/Ì pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) /Ì pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) pʰ(1) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) /Ì pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) /Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) / ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) ʨ(6) / ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) / t(6) t(6) t(6) t(6) t(6) t(6) ʦ(6) t(6) t(6) ʦʰ(6) ʦ(6) t(6) ʧʰ(6) / k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) / tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) / k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) / t(2) t(2) t(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) t(2) ʦʰ(2) t(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) 139

34 ª ˆ Š / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʦʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʦʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) /Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) /Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) Ê/Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) /Õ pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) /Õ pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) / tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) ʦʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) tʰ(2) ʧʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʦʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) ʦʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) ʨʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) / kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) / ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) /Ø tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(6) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(6) tʰ(1) / ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) /Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) /Ø tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) /Ø tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) /Õ pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) f(2) pʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) / kʰ(6) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) k(6) Ÿ/Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) /Ì pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) /Ø tʰ(6) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(1) tʰ(1) tʰ(6) /Ø tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) t(8) tʰ(8) tʰ(8) t(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) / ʦ(2) ʨ(2) ʦ(2) ʦ(2) ʨʰ(2) ʦ(2) ʨʰ(2) ʦ(2) ɕ(2) ɕ(2) ɕ(2) ʦ(2) ʨʰ(2) / ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʨ(8) ʨ(8) ʨ(8) ʨ(8) ʨ(8) ʦʰ(8) ʨ(8) / t(2) t(2) t(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) tʰ(2) t(2) t(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) tʰ(2) ʧʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) á/õ pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) / t(2) t(2) t(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) t(2) ʦʰ(2) t(2) t(2) ʦ(2) ʨʰ(2) t(2) ʧʰ(2) ï/ kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) ʨ(2) ʨ(2) ʨ(2) kʰ(2) kʰ(2) ð/ kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) ʨʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) kʰ(1) / kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) /Õ pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) k(8) /Ì pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) /Ø t(2) t(2) t(2) t(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) t(2) t(2) t(2) t(2) t(2) t(2) / ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) / ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ñ/ ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) / ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʦʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʨʰ(6) ʦʰ(6) ʧʰ(6) ½/ ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) /Õ pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) /Ì pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(8) pʰ(6) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) / ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) / ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʨʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ʦʰ(8) ë/ ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) ʨʰ(8) Ÿ/Ì pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) pʰ(8) /Ì pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) 140

35 ä ±ü ážš /Ì pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) pʰ(6) ã/ ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) ʦʰ(2) /Ì pʰ(2) pʰ(1) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) Ø/Ø tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) /Ì pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) pʰ(2) /Ø tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) tʰ(2) /Ø t(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) tʰ(6) /Ø tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) tʰ(8) / ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) ʦ(8) /Ø t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) t (8) / ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) tʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) / kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) k(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) ʨʰ(2) kʰ(2) kʰ(2) / ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) tʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʨʰ(2) ʦʰ(2) ʧʰ(2) / ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) tʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʨʰ(1) ʦʰ(1) ʧʰ(1) / kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) kʰ(6) 141

36 ª ˆ Š 142