Microsoft Word - 101陳麗桂

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 101陳麗桂"

Transcription

1 h ˆnf Œ 2014 v 9 Œ 1-32 ¾ hn ˆÄ à g íf y! î á üø w µívn Ã} ø ~ ø à Ökª ýã ôív Ø æ ë Û v Á h ý ðv ³ n t tƒ ø Ø } kt rô Ãø ~ f Ø ~ ƒ Èà v à Õæ ø v µ~ ƒ uû ø v l ³ {vãý y ¾Ð uáhn ˆÄ Ì ƒ 1

2 h ˆ n f Œ Synonyms of Tao and their Derivative Implications-- The One and Permanence Chen Li-Kuei Distinguished Professor, Department of Chinese, National Taiwan Normal University Abstract As a source of Taoism, various philosophical concepts were derived from Tao in the Book of Laozi - Tao Te Ching and were disseminated in many sects of Chinese philosophies for centuries. Among those studied and expounded most popularly, the derivative concepts such as Yi (one), Chang (constancy) and Heng (permanence) mainly surrounded two implications; that is, the origin of creation and recurrence. However, the concept of Chang (constancy), according to the manuscript Tao Te Ching unearthed recently, had specific philosophical implication that was distinct from the denotation of Heng (permanence). The handed down editions in later generations had confused the meanings of the two. Therefore, the original connotation of Heng (permanence) became similar to that of Tao. From metaphysical point of view, the subtle and profound explanation of Tao Te Ching had minor qualitative change due to such derivation. As a matter of fact, this also showed the continuous and regenerative development of the philosophy of Laozi. Keywords: Laozi, Tao, One, Permanence, Constancy!! 2

3 õ ³ ½ Ë á Ñ Ã g íf y Í! õo n Ÿ Ën å çô ˆ õ ³Ë ëo õ ëo³ õ Ë ÄnÍ Ën n x z n á ˆ Îh ˆâƒá³thÎùÑh p³g p y Ën Ôn Ë ÔË yõo õ yœ š Ën n ³ h õ Š p ÈÇ០{ à Ø! õ y³ æ jˆ Ën Ð Ën jå õ sˆì ëo³ o æ³ o 1 w Ôn h ô z Ÿ ³ h n y Œ õ è Ì 2 æ z ³p³ ä ŠŒ z ³p v h y õ õ h uœ u ³ Ð ŠŒ h h ìì õy h hx o Ði ná ¼ˆ» ³o nñî õonçñ õ ³ v 1 ä u ÅÑ Ëz º }Û Ôn ù Ð Õ p xˆyw Ôn { Œ y 3

4 h ˆ n f Œ â¼ð y 3 çõ ³çšŸ¹vi õ ³ n y á ³ èhë ¹o Ën ì Ën j³ Ën â h tå n õ Œ Ën ¾ç š š h hšõ õšð 4 õ ˆ h h h š Ÿ Š h Ôn h h Ìâùˆn Ñ o h õ ³r ¹¾ Ì Ën ƒáõç æh ³ èi z á á y n ná ³ùä n nሠõ h³x Ñ p Œˆ ˆŠ ÑÁu Š š ˆÄ åç Ñ z åç y oˆw w ³p h³ šo œ ³ á ³  oô x ˆ ƒå! çy Œ Ën ö ôv ³ ½ÂuŒ Ën i e uœ v ÂŒ h ÂŒ Ën â Ö Ÿ³ t Œ õ á Ñ õ ô ³ Ën â õ x n äoë æä ¾ Ö n ¾ Ö i 5 ¾ h ¾ Ën ½ ëº «¾ õ Ä jÿ ŸË Ën ç n õõ Ñ eá õõ y jîšõ z u { Ën ç 3 u ÅÑ Ëz x Ën x Ð š º xˆyw Ën { Œ y 5 i n x xvù ô ä x Ën x Ð š º š i Ú å õ Ö Ú o ä š Ë nõyåš ¾ Õ p pwh Ëå i Ëi ë n ŒŸ Ÿ i wh o Ëh ŒÃy Ú xä Ë 4

5 õ ³ ½ Ë á Ñ u u u u À Àí kઠp u Ç Ÿ É Ý õ Ö ³ õ š ³ Ñ x Ë ç Œyn xy Ën pnnç³ õ ³ ìñ Ä p çè Ën ˆ ç õ Ö n Ö i Š ç à e k } k k kã À ku Éj kàe í é e k þ } k þ k þ kã þ À ku þ Éj k þ ¾ h n Ñp³ y Ñ Ÿ õ v ˆ õ Ën ç Ì h w ¾ ò Î ¾ Ë š ³çô xë ³çô p ³åç õ v ˆ õ p õ p Æn ö Úˆ ýz³ y Ÿ ΃ƒ ö n ö i pî h w pîz õ Ð õ f À i xç ˆ j Ö n ³ õ ¾ õ Ì õ õ Œ 6 Î õ ³ ˆ õ Ñ~ p Ì š Œ ÑjŸ³Ð p õ å ªši xõonëƒá³ ç i u õ hð ³ yñ Ë ~ p hä ÐjŸËŒ p Ën ¾å Ì Ö ~ p³çô ¾ ò p ³çô Œ jÿ 6 x ç ˆ j õ Ö n ˆ j³ Ö n ³ õ ä x Ën x 55 5

6 h ˆ n f Œ! Ën õ ç õ õõ Ö ³ { ³ Ën ç Ö ì Ì š šœ õ ³ ç å ¾ šœ Ôn â h Œj ƒ ç ç h f hnu ç Ñõ Ë Ë o õ h ƒ ½ iãy³ Í Í Ì ÌÍ y Í y ÌÍ ç Ë ÜÌx õ Ü Ôn ç õõõ½ ³ Í ³Ãºy Ñh ³if õ ³t h y n Ì Ðy h hf Ì j³ð Ð Ñh hf ß õ ³~æ áˆh Ä ÌÐ ³õ ç ³ hf hnu õ h ³ eœ õ ºh ŒÏ ô ó õh ³ö eœ õ m Ôn h xœõonë ƒ Ën ì Ì š ³ Ä h ƒá h p ¼ ³nnç Ën³hŒ ½ nn³ Àn ³ Á õ n šñ š Ö ç à ³ šyç â ö nœ ˳ n åë æù Ë n ³õyç ¼ ¼ Œ çñ à šñç ä ³ n Ĉn nnç³n w v nn ç³ d w Ì Àn n ¼ n â à ìä³ã ç Ĉ xõo õ Ð á³eœç Ën «õ ³ ç Ënš ¾ ³ ç Ë n Ñ hvå ³n ç Ð Š Œn ³ h Ðn nowò Œ ³ ç ô h ³ ç Äô 6

7 õ ³ ½ Ë á Ñ ³v y n n yná ˆ y¼n ˆá v çè³ y Ä œo hh ç hw ìˆhh Š š Ä òn ³åç j Äç oˆƒå! ç ç oä ç g š õy šë ä onç ç x äöo š è õy ³õoÌå Ën ç õ å á å ƒç Ì ËÐo è Ì ÎÐ šh ³ ä Ën å õ å á á ³³p½ t Ú ŠŒ³šoÀ ³ Ñ ˆ«õ tâó ³ Æ Ñ ³Åyá ³ Ëš õ ³ á ä ì ç toäõ½ õ ³ á ôëñî j ˆ â ³ n Ñåç ç È h à À sã sã à à À ã 8 7 õ ³Œ Ü ³ Ãy³ á õ ë ³ ÎÑ ³ è ƒ Ì ç Ü ³õ ö ƒ ³õ ì çç Šǽî õ! ¼x ç ç oä Úˆy ½ õo nç ½ á Ì ½ á çç õo á Ü Œ y å 130 h Ðv 8 yç õo ½ ¼äeŒ Ü Ðn w Ð ³ á 30 Úˆy 9 õ á 7 ìç ˆ Ð p ö å Ð ˆ p Ð ˆ p

8 h ˆ n f Œ å³ õo o õ ³ åxx p á ç Œñ Ë ³nË ìçðæ Ë h ƒ õy Ë ö ç Šý Œ ³šo Ën õ ³ á šo Ë hn ìç³zå å Ì Ê ç ìç Ê õo ½Œjˆ å ³ õo Œp šá ³ Ëõo ä õ á p Ð Ìy ³ Œ õ ³ á ˆ p õ ³~ t Œoˆ õo ˆ«o õ ³ å Ñæù ƒå 10 Œˆ håç çœ Œ Ñ ³ Ñ q Ø! çp Œö  uœ Ën u Ën z ³ùä y Ën ç é À Œk eàææ h Ù ««h  h  ~ d  û û j j e e Ý js Œ Ën ƒ u Ü Œ 15 î 12 î  uœ v✠eu Œ h ÂŒ Œ z Œj u Ì o ³ˆ h ˆnf 22 Œ åˆ 2014 v 12 Œ 11 Œ ÂuŒ Ën 12 Ü z Œ Ën ³ u ³ ŒnËæ öˆu z ç Ä zù zœy v✠Ën ³ ov Š Ð öç z ³ eu Œ Ën Ìå f v ä ˆu 12 v ä 168 v ov ˆ æ Î ˆuŒ µi Ð öç Ì h Â Ë n Ë t ƒ ä yˆn šœ î ˆ ov ³ ƒè Ó n ƒô ³ y Î u Œ Î Šu ç ~æöˆu ç xpò ˆ ³öç ˆ æñ è è ³öçxo ä  i å çˆån çá ˆ«i j  û p  e fu öç o h nˆˆ öçò» ò o eu Ën h  Ën p» ú oˆ 12 Ü z n çˆ u ç i ç Œ Ën z u Œy öç Ì Œ çæä t ä Ën ³ˆŒ y ná hn ˆ«½Æ hnúä ì œ œ  º

9 õ ³ ½ Ë á Ñ ½ÂuŒ Ën 12 Ü z ËÑ 3 Ü u Ë Ë ŒŒx ³ z Ë Ñ z³xoæñ æ 3 Ü u ËjŒ n³ në Ì x Ž õoˆ«z âì n³ në ùäz ⃠ÐÑ õ v ³ ³jŸ õ Â Ñ eu õ Œ ³ x ˆæÄçè Ô ç o õ ³ {š Ã~ íf! Ðy Ën j n Ñ Îp ³ y x x ç Ôn ö ³õoˆ«oˆõ Ë ³ Œ ³È Ñó Ðá h Ûg~ Á n ý Ã! Ôn hnu ç e ði kÿe} x i k s g n hh n þ kä» e ñ¹ i zù ˆ½³ö õ hnu ç õ hˆë ³ y hnu h Ôn h ç n à ¹ k} h Œk } h ˆuï ˆ ul u j ãõ ë ˆ y Ìt ˆh «Ó± 9

10 h ˆ n f Œ Œ õ y ƒ ô ~ µu Ì ŒË 12 ³ p õ õoˆõ ³Ë æù ѱ h Œ h ä³ i Î Ñ ä³ Á p³ Ÿ ѱ y Ë çõ õ p ö çi ô ~ Ä y ³ µu Ñ Œ h Áù n y ± Äy ô Ÿ ç y Ÿ õ x ³ Ën ¾ e k } k k Œ½ç³ Ôn hnu ³ z ½ õ Œ Ë n õ Œ ³ Ôn ³ å Ën ¾³ Œp õ ƒ õ ½ Ôn h â Û ½ yü u Å ³ e Ëu hå š ³ z ½ õ x š ç Ããe h Óu kre} k p k s ks j à s e} Ù p ˆkÂ Ç e p ì À ~ ã  e}{ 13 hü ³µ Ñx Ö Ö õ ³ j Ñ hå š Š ü î³ eu õ n Ëüo Ñ õ Œ ô ³ ³n Ñ ÎŠç wy Æ {f {à ð À ku k Ã Ä Œà ª u e} p hh Ù ýã u rà f ãe rà ~ }Û Ôn ù š ºÆò Æ u Ën Ð š º š ºÆò Æ u Ën

11 õ ³ ½ Ë á Ñ o ôõv wˆ Ñ Ën ¾ o æ áô À oë Ð Ën ¾³ãôÑƒá ³ Ën ¾³ çoë hnu õ õ õ Ñ ½ Ì çç õ ö ç çô³ o h n γ Ÿ Ì hå š ½ ³ õ x ƒ æh³ º õ Ñ ³Æo çn h œ u õ³ y ý Œx x ³Çä õ x á x Ö Ö å ³ ý š ç½ õ ³ š õ õ ˆ Œ 464 n Á õ ç õw o õw h õ x çô š ç xõ Œ 15 ô z jzy hh 16 Äh Ñ Ën õ ³zy õ½½³áô è õ ³p õ õ ç Ë Ü õ î Ën n ³ õ ³t õ š Ën o æ y Î ö áæ ³ z u ÑÅ ³ õ ³¼v Ën o õ õ Å Ën o}ëùxå ³½è n ½ xöä â ³ ì h õ õ e n õ Ë 17 ä Ën Ñ õ Œ ³ õ õ õ ³ õ õ Ì n ö õ ³ ~æ n Ì Ü õ ³ Ë ç Ë Ü ƒå ö 15 š ºÆò Æ u Ën š ºÆò Æ u Ën Ën ¾ç Œ h o o «¾Ì áì h n õ w h h õ õ õ õ 11

12 h ˆ n f Œ Ð jÿ h ³ u z Œ õ õ wå³ n Ìo n³õ j eá ³ În ˆ õ Î ³ u z ôì Å ò½ n ³ Ü º ò n ³ õ p õ Ñ h v õoˆ«h ç õ n 18 õ n òî ö Øõ jÿ³ o ì š 19 Ç Ën h n õ ³ õ Ë ç ˆ«Âuˆ«x Èу u ³½è eá³ p ò õ õ Û vf ÁÃÈ! È Ën õ h ½ õ «ç õ x Ôn h ç Æ Œ Œ Œ s À ku «Ó± Œ Œ Æ fæ à À s Ù fæ ± Ö j o ë î Œ ÌŒx Ã Æ Ã e É õ ÖŒ j õ Ü 18 Ô t Æ v f  ˆ º oä é ç hynj õ h Œ Š šª} òîõ õ jÿ ³ y äœ v ÂŽéågåŒ hn º

13 õ ³ ½ Ë á Ñ ³ õ eá ÖŒ³t Œñ Î Œ õõ e á ³ äwçö Ì õ j ÖŒ ~æ Œ çn Ði «Ó± õë Œ Ì Ö ª õ õ x Ö Œª õ áö Œ õ Ö Ö j j Œ ìz Œ y õ ì y õ ³ jª} h hnu ç ÓÎ nƒì õ ³nƒÌ ~é Î ˆoh õ Ü oo³ õ f Ñõ õ oh ë ˆoo ÌÑh ³p õf õfðü Ðo Ð ÌŒj Ñ õ h Åä Ôn h Ñ hnu o³ õ Ö j Ôn h w hå š ç õ uš y ý ç à s ì ~ ã  e}{ o š Ñ h o Ën ¾ õ Ö ¹ o õ Ÿ õ Š õ Ö ³ j õ õ õ eá Œx â³ õ }³ õ y j Å i³zyñ h Î y š ³áô ³ ºo Ën õ Ñ õ ˆ ÑË ³È n ³åù õy n ç eg à v Àuž À ã f ãl È l õ È 13

14 h ˆ n f Œ À {l à À s 20 ò š ³ åœä ÖåŒÇ Ö h ³ ½ n Áæ ù p w h å ù Š Ën õ Ñ ³ n çx h! n ³ y ä ú än y õ Ë n ¾ç ò Î ½ õ y x n xœõoñõ ç n³çæñth hå š ä Ç n 1993 v œ íð ž v³ ˆ«x ˆx Áô 500 n ½ õ hç n Ñ y Ð ñ š ³ ý hh³ƒ ³ ÎÑi ˆ õ á õ o õáçô ç 21 ô³ õ ë ³ y Ñš ñ ³ ý ä x ç ý g ˆ yâp 22 k k e g g e u u ÙÙ e e w ÙÙ kó ¾ û Ì À p ~ Ì À 20 ˆ å Ð ˆ º n oùé è e n x o Ñ Á oš n ä o ËËò y o çä ô v Âuˆ«z ½ Ð Œ wç 22 Œ o ˆÑùé Ð ü ¾ˆ Ñ Œ ¾ À Ñ Ë r Ë Œ Åo³çŒ n ç o çä ô v Âuˆ«z ½ wç 14

15 õ ³ ½ Ë á Ñ p ~ Õ kàe} 23 h n ³ õäe ³ yth h Á³ x o oç È x x ¼ ç h ç ³i Ñ Î ç ç ² À Õ ÙÂ Ì À d n Ù ç i hh nþ h n Ò n ÙÂÂ Ì n Ù Ìn À ª n Ù Ìê e} ̈ ˆÀ 24 äwç ³i Ñ Î ~ é Êyá yìõˆ n õ ÁÚ Â Î ç ô x ô on ΃ƒ h š õ ÇÅõ n ç j dp À Ùž 25 õ op ˆ õ õõ½ õ õ Ën õ ~ p ³ƒ õ ŠŒÐ¼ õ½hí ç n o e γ nˆ«½¾öœho n x Î Å ŒÐ¼ ½ á³ ç ŒõoÅ hvå ³ ç n ó ½o ³ ýá hvå ç ä n y Ñõ ç äõ ³ån nì Ë n õ n n Ö Ö j j å ä hvå ˆ è õ p ä n n ½ õ è³ õ hvå ç 23 Ÿ Æ œ Ú œ œ  º æåö ¼ ù Ð ˆ p ˆ å

16 h ˆ n f Œ à Ãu à Ãe ç í½ Ã «g j ó Í ½ 26 ³ ŒÑ y p ñ Ìå p ³ ³yº y n ñ i³ hvå ç Ãg ² i p 27 n p än ³yº y z yº o Ìpõ ³ ä Ìå yº x Œ ³ y ñ Œ n ³ öš ç à s Ãv à à à g pã à g à à è 28 õ Ð y îy Î Ï Í õ á ý³ù p n ³ Ì ñ³ y Êp Ï n ù n Ï Ì º ç e Ã Ä à e 29 õp õ Ä ow á Ï Ð y ³ Ën Œ ºöx³ ä y âó ýx³ á ç yºë³ ö x y³ Ën Œ ý y Ë ö â È n q g! ¼ ç Ö x Ìx eœ wè Ën Ö 26 Æ hvå Ž Õ p Æ hvå Ž Æ hvå Ž Æ hvå Ž

17 õ ³ ½ Ë á Ñ ³ Ì ºõ Ö ³ öœ ³ Ÿ Œ Š i h Á ³ ö h n ½ h ½ õ ç w Ð ³ ŸË o Ën Ö Œ ÄÆ ³å h ç à nà nà Ù f À l f d 30! h åù o½ Ÿ h jˆ ¼ ¼ Ôn h ƒ õo î p ËÌ n tåç nç³ y w u Œ h õž Œ Ën Œ Ñ u Œ h ç h x Î p ç «Ó± Ôn h ç fã k à Ø à Ù f h ½õ wh È ¼ x n½õ±»å»õ»yœˆh ç h Ë èh Œ š h h h Ö Ÿˆ h ˆ h ³ h šœ } õ h ½ õ n Ö n õ n j åù Ën õ Ö ³ p ç³ xä š¹æ h ½ ³Ÿî Ðo ¼ v v  h ˆ«tŒ h jÿ ij ç öâ h õõ Œ ˆ Ën ¾³ ˆw n ã ³ ò òˆw Åh h º Š o ³ õ¼ Ĉn Š ³ õ¼à Ö nx ª} Ì õ¼ ìì Ì ò ò ³ vxô ³ Ö Ì á Š ³ ªš oˆ Ën 30 æåö ¼ ù

18 h ˆ n f Œ Ën y ³äy â ùä h ç f ui ie f Ùk e ee f Ùk } e}åæç Ùk ä Ùk ä Ùk p p Æ Ùk ä Ùk ä h f i ª k à Às ã k à À 31 îw ò Ạh Î ƒ Œ y ò h i â ~æ e} ä f Ùk ä f Ùk ä f Ùk p p ä f Ùk ä f Ùk ä f h 32 ƒå h ³º Š o ³ h õõn ³ Ë xë h Ä ÄŒ 33 õá h ³ o ³õ ³ ô h õõ ³ ò h Ú Îõ õá ³ Œ Ì Œ yô h Î ³ h ³ ³ ò h ³ Ën áì y xy³ Ì j y É ³ ò w y è É x ³ y œx xœ ³ wõá ³ Šò o ô Ëõ xëñ xëõ Ëy x o¾ o w ò õ ³ x} 31 Ô t Æ v f Â Ô t Æ v f  äîw v f  h ±è ~ Æ õoˆ ½ 17 ò v ÂoÜ é ˆ Í v

19 õ ³ ½ Ë á Ñ h ³ Ñ É j³ y äy Ñ Ën ŒwÈ h o î Ën Áu o î ÈÄhj³ n Ñ ³ n ì y! Ãø! ˆçõ Ën z u Œ Œ ³ y ½ÂuŒ Ën Ó e ½u Ën v  Ën h  Ën Ë n u ³ Œ Œ 3 Ü ½ n³ n y çæ z ³Œ 12 Ü u ƒôz nz³xoæ æ ³ në Ì Œ çš Œ Œ öœ xœ ö hœ ö 12 Ü z n â u n y 15 Ü u n õp Œ Ën 15 Ü u nçô³ p Œ z nâ u Ën Œ u n³ në õâã äo Ën u n³ù äë ö y 3 ÜÂuŒ u ³çô å ÂuŒ u Ñ Œ г 3 Ü 1 kt e! é À Œk eàææ h Ù ««h  h  ~ d  û û j j e e Ý Œ ¾ ÂŒ ¾ ÐÜ ½ µ u Œ ÐÜ n á Œ n µ v✠ÐÜ «ˆ! 19

20 h ˆ n f Œ 2 kt! u y Ý Ù ö hœ xœ š Œ Ëu v✠u Œ äu Œ É n Œ Í u! 3 kt! ªh  h Œ š Œ Œ Œ³! ÂuŒ ªh ªh h  ¾! ªhÄ ªh v Ä ªh ªh u Œ!  h u Œ õ ¾ äwç³ Ën ùä³ u Ñ ä Ë u ³äy õ u x ³ Œ ³ Ën oœ ùä³ n y n Ën ùä³ y ͳ j½ u u Î Î õ Å õ ¾³ z äwç³ p õ y ƒå Ñ u õ õ ³ yä Ën ¾ç õ Ö ³õ¼ À ì Ì y š Î Î ½ª} õ Ö ³õ¼ vá½n³ çª} u ½ª} ½x ½ ŒŸ y t {³ª}Ñx è³ y ƒå u õ ³õ ª} Ö õ ŒŸ³äx Î åõ ª}Ñ äxp Î õ Ën ä y äâ ë ³ ÒÒ Ö Öëô äîæ ŒŸ ŒŸ ƒƒ µ Î õ u õ õ ³x u Œ õ ³ ª}Ñ 20

21 õ ³ ½ Ë á Ñ Ø Œ! z yâuœ Ën 12 Ü z n³ š Œ Ën z nhð uœƒô ³xoæ æ ÂuŒ Ën Ü œ z n³áôi! js!! s Ö! 1 n É n É 45 n ÉÖ À n«éö Ù js ¼ s s! s! ÙÖ Ö m s! n ÉÖ n ÉÖ ÖŒ Ö us! n Ö ÙÖŒ Ö s! 3 s  j ¼ s! 47 Ö s m s! sœâœ s! Ö sœâœ su! ± s! 27 À j ¼ s!68 Ö m s! Ö È us! Ö È s! Ö Ö Ö j ¼ s!! m su! ± s! 33 j ¼ s! Œ s! 73 Ö m s! w ± s! ÖŒ su! 34 n! 74 ÙÖ ž n m s! ÌÖŒ n su! ± s! 37 à à! j ¼ s! 48 e k j ¼ s! e à k!! 77 Ö à m s! w à ± s! ÖŒ su! 48 m s! e Ö su! e ÖŒ s! ± s! 49 g j ¼ s!12 Ö g m s! Ö g s! su ±! 21

22 h ˆ n f Œ 61 k j ¼ s! k s! k s! 65  ٠t js!  ٠t ¼ s!  ٠t s! 74 ê s â! j ¼ s! 24 Ök m s su! Ök s! ± s! 29 Ö Ã w Ö Ù t m s! Ö à w Ö t su! ± s! 38 sö â ê söâ m! êsöù s u! êsöjâ â söjâ s! ±! ôõ 12 ÜÂuŒ z Œ³ u ³ n šœ Ü xoæ æ ÂŒ  Œ ¾ ³ z u õ z u Ñ ÂŒ  Œ ¾ ³ z u y õ Ñ y uo³x Ì u n Ü Ñxoz³çæ š Œ Ü º Œ ³ në ä Œ Ën z Åu ³ në ~ˆxŒõoÂuˆ«³{š z xozçæ u n äx e Ëu Åš õš ç e} Ö s Ö Ö Ö s ÖÔ 34 õ Ë çx d³ hõ ì õ šhõ ˆ õ³çô õ z e Œ xozçæ õš xè³áô èh ³ zu Š Š Ž nò Šh Ú Ð ëñäx èö z ôit n Í ìì z ì Í n Í Ð zõ Î õ zv»ì¾ z z hõ Ð x 34 š ºÆò Æ u Ën

23 õ ³ ½ Ë á Ñ z õ õ z ³hõ¼v ƒ ³ n Ѽv õ õä ³ õ z z h õ³ z Ën Œ³äxË z ³ Åš³e ³ ù n Ñ ¼v Ë ôœë ò ÂuŒ Ën Œ³ z Ë ôˆ zõ z zy ³ z Ë t uœ ¼v³ n äx ¼v Ë Ì Ñ³xozçæ! ä Ën Œ ŒÑ ¼Ž Âuˆ«u Ñ z Œ Œ ³ u n³ nçæ z ẠÅu ³xozçæ Åu Ë á Åš õš õ u n ¼v äx³ë Å Œ Ën z u x Ën Œ u z šœ ³{šõâ à u Ën Œ³ në õ â y Ø Ã ý! xœõoˆ«z ³Ë â n â Ñ õ ô³ Ÿzn š e Ëu õ  õ ³jŸËâçôƒá  n 5 1.wy 2. Ù u w u Ù u 3.w u 4. Ö u Ã{ 5. e Ö É 35 õv n æz Ë x¹n æ Ñ Å æ Åo nz³çæ Ì o ¼v³ ŸjŸ Ë 35 Ÿ Æ œ Ú œ œ  º

24 h ˆ n f Œ ³ âü 36 Œ ù ç z Ä ³ 37 õ çš v ÂËn ŒÂ ³ ÐÜz Œ³ ÐÜ šœñ 12 ÐÜu v ÂËn ŒÂ š h ¾³ Š Ì Â w  w nk 38 Œ h ÂŒ Ü ³ Õ š eu Çô ç Œhz Œ o hz h Œh n ç õ Çô ³Œ 39 ä Ën Ñ Çô ³ õ¼ z â u h Œ Â Ì Ë Œ Ën ¾ ÐÜ ³ ˆ n Á ³ Á o á¼v³ æ Ì o ³ ù á¼v³ æ Œ 4 o ³çô p õ ÄÍÅ ç wç ³Ð n z o ³ ô õ¼ «¾ v ÌŒ Ñ è Œ Ñ ³ Ñ åh Î õ ÌÎ x õ ÀÑ ç œ në Œ åù õ ³ jÿë âü ä o ù ö n Œ h Ð Ðõ³jŸË 36 â æ Âu n É Ñ çˆ z n ˆ x  Œ yˆ ³ z n Ñw  ù n yˆë z š u n âç ä z ö Ð hn ˆ nä Æ 2007 v Âun çg çˆ Ð Ð hn ˆnÄ çä v ù ž Í º ä ä xozçæ u ³jŸË 38 Ô t Æ v f  ä n u Äô hz ç ž Æ e f ½ˆ š ž º

25 õ ³ ½ Ë á Ñ Â h eu Ën ˆ«õ n Ë ç wy Æ {f {à Ö h s 40 ܳ ŒnËù Ì i o Ñu õ 41 ä ç Œ Œ õ õ «Œ ò { n ³ ½ ˆ õ ³jŸª} h æç nn³î ˆƒÈƒô zyñ ª} y Ñ õ 眚œœ õ¼ Ñ Ä i ³ ½ ˆ õ ³jŸn eu õ Á õ çô y õ ƒô ³zy o hh h hðñ Ën õ ³zy õ ç³ õ Œn õ Ñ Ën Œ ¾ o æ Œ h Ü Ì «¾Ì áì hô õ Œp æù Ën Œ ¾ ç 42 ³ p h ³ õ q y! çô Š o Ën Œ z ³ Åu Ë ƒ ƒ ŒŸ jÿ³ Œ ³ˆn Ën õ ³jŸ y ³çè jÿ³zyñn ªš Ì ä ç y ³ Ñ Î ç 40 š ºÆò Æ u Ën ä ~ u Å é Ð Ð Œn u õ ½ ž Æ e f ½ˆ 2 25

26 h ˆ n f Œ wy ± ±Ã s e} s ul à ê { s s u Ù u w u Ù u w u u u ðuð ÉuÉ 43 ÍuÍ u u u} ue É Î äu Éãe} {l u ³ }u e} e k e Ù k k e u{ 44 j Ñ Ën n {š ô Ñ ³ n Ñ y y Áo õ jÿä 500 n t ³çô n⃠5 y n⃠7 õ n 1 h õ jÿë æ Ë Œ è³ Ën õ º oœÿ³ˆ å ˆ Ën õç ³Ž o 45 ç ³ Ë ˆ Ën õ ³Ž o õ x ³ ä Ën ¾o u ˳ n Ö y ôœ u y u ³ ä o u ³ ä p y 5 ƒ ³ Š ä 7 ƒ y wç y Ì u À Î o Î Î Î h Ð õ y u õ ÐoöŒ 5 äõ u Îò Ñ õ õæ Ë ö õ Ì ä ç y ³ õ y Ën ¾ öô ¾ õ õ õ x Î ô áì Œy xy ³ y ~æ Œ ŒÑy ä ³ Ë š Ën õ ³ìz Ü 43 ÂŒ Œn Œ ˆ y ç ä  ¾ùË Âu ½Æ 2004 v 4 Œ 23 Æ org/admin3/html/lixueqin01%htm 2008 v 5 Œ 5 Æ 44 Ÿ Æ œ Ú Ñ Ën h ˆnf

27 õ ³ ½ Ë á Ñ ³ äìz p ˆ³ Ð ³ ç Ën õ ˆ ³eŒ ƒ oyœã ËçôjŸ³ o ¾ šœ hõ ƒå ò Ën ¾ô³ ª} Àh çô ä ³ µ ³ h j ±Ã s e} s ul u} ue É Î äu Éãe} {l ³ }u e} e k Œ h åœ ª} ë šœ j yx h x h õá ë h y xy³ w õá³ Î Ä wç Ð Õ Ð Ð Œ x šœ Ì ˆ ³ õ p Î ö «y «y ³ hõ Ì h hü h ³ Ð Ð ³ n ³jŸ ³ Œ o Ñ Ìèn hõ ³ x xœõo p Ë ³Ë} õ ³ y ç õp x hç åwê Ç oˆ Ën õç Œ ȳ Ën ¾çÖ µ ³ y j y Ën ¾ y ³ u ñõ á g ³ x} ëo õo ç³ o Ìoˆ y ³ u wõá ö h ³ jÿœ h hü h ƒç g ˆË ³ Ä pp õn Ì Ën Œxùä ³ u ³ yää y â ùwç 27

28 h ˆ n f Œ! ³ o xxp ³ h h³ nnn ³ å ç ynn ½³t Ën å õ á ³ ½ n n i š õ n³æhåö y o¾ ŠÊ õwp { Œˆ x òhƒ òœ p ³v õ ³á y èi u z Ñ á äž ¼  ˆ«Â ƒá³p³ªš äën nw ˆ p ô v n ÂÓ x h Ñ Ëu õ ƒ Ñ ˆ«Œ ~ z³ Ñ z o Ën n³ƒáñ ³ Œ ÂuŒ Ën në w³ u Œ â z w ³ në õõ â Ã Ì z x õo nˆ«œ ô õ jÿë Ì Ën n x õoˆ«òh ÑÈ ³ äö jÿñy xy³äy Œ õ á ³ ½ hð ö Ç Ën Ñ y Ë ³p Ñ z i h Š Ä çô³ Ñ á ³ á y«n³åv Ën n «i³ië õ ñì Œéì ï o õ Ën nx ˆ³ø ³e p! Ê tiì i ƒ¹o n i æ µµl ² ü æ Ô i õ iè tiè 20000!! 28

29 õ ³ ½ Ë á Ñ hv w! i! ìç ˆ Ð p 1967 ö å Ð ˆ p 1981 Ð ˆ p 1986! š ËnõyÅš ¾ Õ p 1997 x Ën x Ð š º 1978 }Û Ôn ù Ð Õ p 1982 hvå Ž Õ p 1985 š ºÆò Æ u Ën Ð š º 1975 Ô t Æ v f  ˆ º 1998 Ÿ Æ œ Ú œ œ  º 2003 Ÿ Æ œ Ú œ œ  º 2008 æåö ¼ ù Ð ˆ p 1984 ˆ å Ð ˆ º 1992 È! Ñ Ën h ˆnf u ÅÑ Ëz º 1989 Œ v ÂŽéågåŒ hn º 2007 Œn u õ ½ ž Æ e f ½ˆ š ž º Œn  ¾ùË Âu ½Æ 2004 v 4 Œ 23 Æ jianbo.org/admin3/html/lixueqin01%htm 2008 v 5 Œ 5 Æ ~ u Å é Ð Ð 1995 ô v Âuˆ«z ½ Ð Œ

30 h ˆ n f Œ âü z ö Ð hn ˆnÄ Æ 2007 v Âun çg çˆ Ð Ð hn ˆnÄ îw v f  h ±è ~ Æ õoˆ ½ 17 ò v ÂoÜ é ˆ Í v t ä Ën ³ˆŒ y ná hn ˆ«½ Æ hnúä ì œ œ  º n u Äô hz ç ž Æ e f ½ˆ š ž º ¹ wí x Å { Selected Bibliography 30

31 õ ³ ½ Ë á Ñ Selected Bibliography Chau, Juan-Wei, Guodian Chumu Zhujian Taiyi Shengshui Shuzheng, in Daojia Wenhua Yanjiu (Taoism Culture Research) 17, ed. Chen, Gu-Ying, (Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1999), pp Chen, Li-Gui. Jin Sishi nian Chutu Wenxian Sixiang Yanjiu (The Unearthed Bamboo Slips and Silks Studies in Recent Four Decades). Taipei: Wu-Nan Culture Enterprise, Han Wei, XiHan Zhushu Lao Zi De Wenben Tezheng Han Xueshu Jiazhi, in Beijing Daxue Cang XiHan Zhushu (Peking University Western Han Dynasty Bamboo Books) V.2, (Shanghai: Shanghai Ancient Book Co, 2012), pp He, Shang-Gong, Lao Zi Daode Jing He Shang-Gong Zhangju (Heshanggong s Chapters of Tao Te Ching). Beijing: Zhong Hua Book Co., Li, Xue-Qin, Boshu Dao Yuan Yan Jiu, in Gu Wen Xian Lun Cong (Collection of Chinese classics). Shanghai: Shanghai Far East Publishers, Li, Xue-Qin, Chujian Hengxian Shouzhang Shiyi. on < com/qhjb/cjhxszsy.htm> (23 April, 2004). Qiu, Xi-Gui, Shi Hengxian Haishi Jixian, in Proceedings of Chinese Bamboo Silk Research International Symposium, 2007 (December, 2011), pp Rao, Zong-Yi, Boshu Xici Taiheng Shuo, in Ma Wang Dui Hanmu Yanjiu Wenji (Research on Mawangdui Tomb of Han Dynasty). Changsha: Hunan Publishing, Wang Bi, Lao Zi Wang Bi Ju (Wang Bi s Commentary on Lao Zi). Taipei: He Luo Book Publishing, Wang Bo, Hengxian yu Lao Zi (Hengxian and Lao Zi). Bulletin of Department of Chinese Literature National Chengchi University, V. 3 (June, 2005), pp Yu, Ming-Guang, Huang Di Sijing Yu Huang Lao Sixiang (The Four Classics and Thoughts of the Yellow Emperor). Harbin: Heilongjiang Publishing Group, 1989.!! 31

32 h ˆ n f Œ! 32