Microsoft Word 四技二專-國文試題

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word 四技二專-國文試題"

Transcription

1 105-5 hiôd! 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hv±m h (A) Çë ôà Ç múî ô (B) y Ç pêç y ³ pê ÊyÊëlfÊëlsÊà põ (C) ÀÏ sü¾é»d ³d Ï yi zky (D) ƒhžýƒvy ôí É Žký kž k 2. hiþmv±ºãòi (A) ƒ (B) ª± (C) è ƒ (D)ƒ 3. ÇÁp à ð ñ óyhûv ± y œ ð () Î épõéhƒ Ãf sp ð n ðî íõ () Ú gî ()  j  f()sçð ƒs (A) ð ÑÎ() (B) ()ƒ (C) ()ÎÕ (D) ()Î 4. h v±ºãòi (A) ƒxá~ á (B) ù tƒlƒç³ü lƒ (C) éë ùqùq (D) sž{ûû 5. hh n Èá ys mkçú () Ò ÇnÚ () Çs Ý~ () l ï l () Çs (r s ÇÚ ) (A) (B) (C) (D) 6. hûv± (g)œ ýáÿœe hžú ttî (œ ññ) (A) e μ Š (B) g«œ ú (C) Š Î (D) tî Š 1 Þ

2 105-5 hiôd! 7. Û () s αüô óãuüô ± óãu±² º±e ± s s º ±s ±(Às ) () ó ØsÎ ÑÒë Òë± p ± ë wsôi ±ë ºwŒˆ ü µ ± ( Œð) (A) w±î wnh º w (B) w±î wnh Ìs «(C) w±ñwkº wn (D) Æ zç ë wn 8. hv± ǵ gýtá Ãéwƒp ƒkpƒ ºp u«pe(what we are)e(what we do)ež(what we say)ç á» Çk (xùðµá ) (A) u (B) Þuj (C) Ãéá (D) ƒà áà 9. ñëdã Îv± k ñr¾ kâ òò (A) kr¾tkò (B) kr¾tkò (C) kr¾tkò (D) kr¾tkò k t ð()xz ŽØvkpÜ tzéðï oºãåtpzü Àpq(pgƒ) Þummfñ²o( )z Îmº«i jtª{ zþ Åz zƒ ps(ù ) 10. hûv± (A) Æw± š (B) zéæ Ç çé (C) (D) u iz 11. Û Ëm v± (A) Ñé (B) ÑÎò¾Ì w (C) éç (D) Ûg ˆ 12. ép ð hv± ³ gð ÞÞÕÇÇ Ç ºl (A) Û š (B) p (C) ³Æˆ k (D) kç 2 Þ

3 105-5 hiôd! 13. ñþh v± o 65 g d õ à (š( t 20 g é È i 8 j 7/31 º )200/350/450/600 )100/250/350/500 (A) Îüon nç 7 31 º (B) sëøúhø 18 áòp 7 31 º (C) ñé pî s (D) ñé pjî ýë 14. ÇÈÕé Þ hûv± ƒàçé Õé «ô mð šrƒ ಲxá pîgjjt kå 999 z mu±h t (A) ÀÚÀ «(B) ô± Þ (C) õé¾õ (D) Þá«Â 15. yv±û ëù ÃãkÇà«ÚÇù m pãì r ±pî dçq ëpù à kj ùú ë Ô sçú mkã± tõþý kú ( Î ô) (A) ë à «(B) ëýú gç ùmk (C) ëúîù «l (D)õÎm k º(Ûs) 16. p Ûhyv± (A) nîë (B) sëî ± (C) Û (D) ë 17. Òhv±ãà (A) ë» (B) º (C) ë» (D) ë 18. hv±µ p šu ržkòì Ò(Êœ) x껚uþyw pe (p) (A) Êœ ª (B) Êœd (C) Êœ oã (D) Êœ k ð 106 n ~ á à ƒ à Ý Ã s Ž Ú Ç k i x Ç 3 Þ

4 105-5 hiôd! k () pôƒôƒ Œt (œ) () sþsôzôz Ž() 19. ñh v± (A) ()Æi (B) () (C) á (D) ËmÑ ë 20. h ôƒôƒ v± (A) Î tt (B) κu²º (C) p ã ²œ (D) ÎÌ hýð é ( 二 ) 篇章閱讀測驗 6 篇, 共 18 題 k Ã1 ì 2 3 ² ¾4 ÎðttÒ 5 à œÿ6 tñ7 Åõi8 œ (úãò9 ) 1 ujã gœ ÛÃÞs2 Æ e 3 Æ Ìkôˆ ý 4 ¾5 ÒÆ 6 ŸÆ à wn7 ÑðÌ 8 i 9 ò Ç 21. ñúãî hiîv (A) Ñ ùj (B) Ñp (C) ÇÝÚjt (D) ÑÅt Ç i 22. ñw±î œ ÚãkÎv (A) ¾Îðt (B) ŸtÑ (C) Åõi (D) ² 23. ñhûv± (A) ok ± (B) o ô (C) ok o (D) wé k ü pü±nù éàv1 ÐÚºŽÌ wƒ µuã qsdk ge mƒçiu¼ 2 ló Žmpe wmv qçé wïþ Ÿ s3 m Œ úムÑþÞ ²Ñkî²Çv qpvþ ŽÃh mž ²éhþ¹þé s áj m µºhsìœe h (ü) 1 v ñhûv± (A) s Ò s (B) sìçkîkÿy (C) séã (D) qkîâã 4 Þ

5 105-5 hiôd! 25. ñéoå ¹v± (A) s sää (B) s sù (C) s (D) s ì 26. ñh v± (A) é wï sqsk (B) Ÿ sçî é (C) ÇkÎs Ñkî² (D)ÑþÇkÎs w k ns yuktª»u mð1 i oýý l 2 ýûý i ß Ý ýi i lžû3 z Ý ûýz zs ýzš Ú ssùûúýi t im 4 ý Çš ýût Žpymˆ¼ sã {stu ˆpýŸëÐ Øeà sˆjsœxþðˆxšážˆkxt s ˆrt stáýÿëûã sçøéˆsy (ð) 1 ð2 u 3 ÛýÛà Ýs 4 Ý 27. hv± (A) uktª» (B)Ý ýi (C) ˆ (D) xþdç 28. hv±çsˆœjk (A) t Žpym (B) ˆpýŸëÐ (C) ØeÃsˆ (D) 29. ñûmhv±µw± (A) s hçkà ý (B) sht (C) ð weþkýî (D) ð ÕÇðÎ n k ýpáyjw oî ºÇƒàk g Çáým x yg ÇýÚ ƒk x ôìýç¹ Œá g Žk ÀkÞº á dkî p g ƒãçýú ÿ x k ƒh ñ ƒàt ýƒày ý yýçiðç u ÚÎÇ mt ýkî p n ýðƒt ý i áúsdçáý ãk ÈÞÇmp kýpýpåý pýý ú ÝÚÝÚ Çý ý ƒàâç È ÇÇ ÇjÌǃàÌÌp k ƒ p iñ ý ý téãðtkxƒmpµµ ƒkx»kx Ãôkxˆ 5 Þ

6 105-5 hiôd! ǃÿkxƒ ƒÿx ýçã û ƒkpx º p µ ( ý) 30. hv±µýç¹ Œ (A) ýmk ¹ (B) ýç mk (C) ý pâžg (D) ýçj«mk 31. ñºãhv± (A) Çl lšçl Æ (B) Çl Çl Æ (C) ÄÇl Çl Æ (D) Çl lšçl Æ 32. hp v± (A) hþ»ò (B) w±î úý (C) kå pýs (D) ý { k Á pç éþâ±õý Ñ Áäœ üœ ü p üœñpîã g üœž Ç Àtüœ ðã«md±~ s üœ Ç Ž«{Ñ üœ pvçzî üœ Ç ÞÂ Ç üœ zvzpƒïäœ ä«ästûî¾üœz {ts()ëpƒzç éþâúã üœzk ppƒ u«sîz ÃüœÇ «usüœ ºk Ç s Çgei»pºÎÇ éþâ p ÎpsüœÞºiÎðÞ Ðsó óâð sþ pim ºØf ØÞóÂØÌsœÅsüœi püœç Þ Π(Ç éç ÞÂ) 33. hv±jw± üœ Ò«(A) üœ oîç é (B) üœç (C) üœ œ «(D) üœ Ç ÞÂékÝ 34. ñhûv± (A) ðt üœ (B) üœåmdîë¹ (C) üœã pj t (D) Ç éeeže 35. hv±çw±î üœàg Ç Þ (A) md g (B) p Ç ƒ (C) kt es»p (D) óâþá 6 Þ

7 105-5 hiôd! k Þ xçp r{ Ç Þ Þ؟؟ïpÌ Ç Î õx{ ( ) 36. ñºãónÿ (A) (B) (C) (D) çô 37. h v± (A)Çp r{ dr (B) uçækÿì Ÿ (C)ÆÃüô «(D){ à Ä 38. w±çîú Î hv±e (A) Ì ô ( dànyñð ) (B) ón»õxêó³íÿþ(ð) (C) pãrúm â () (D) fàwòã(øf) 二 寫作測驗 ëãkî ± «i ñh gï ñ Æduw ï ï ë Ú ãhçî sëp l ëv Ç» olp ˆ( wú ) ßÀ Ç Ç Ý q ë ÇÕwÇ œm t t ytës Çé gsktp ƒ þ(ë ÇÕÇ) Ò ïãh nð tûd (1) Ëh gï éúx ÒŽ Ý m (2) Ëp gîxá x Ò«¹Ý ï 以下空白 7 Þ