AAMMSS WWMMOO WWMMOO FFrriieeddmmaann 2200 PPaallmmeerr -- PPaallmmeerr SSWWSSII SSPPII DDMM11 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AAMMSS WWMMOO WWMMOO FFrriieeddmmaann 2200 PPaallmmeerr -- PPaallmmeerr SSWWSSII SSPPII DDMM11 22"

Transcription

1 AARRIIDD MMEETTEEOORROOLLOOGGYY VVooll NNOO.. 11 MMaarr RRiicchhaarrdd RR.. HHeeiimm JJrr PPaallmmeerr TThhoorrnntthhwwaaiittee PPaallmmeerr KKeeeettcchh -- BByyrraamm SSPPII2200 DDMM PPaallmmeerr PPaallmmeerr PPaallmmeerr AAMMSS WMMOO AAMMSS CCoonnddrraa DDIIBB55JJ

2 AAMMSS WWMMOO WWMMOO FFrriieeddmmaann 2200 PPaallmmeerr -- PPaallmmeerr SSWWSSII SSPPII DDMM aa WWiillhhiittee GGllaa-nnttzz aa WWMMOO TTaannnneehhiillll WWMMOO aa WWiillhhiittee GGllaannttzz WW.. PPaallmmeerr MMuunnggeerr hh mmmm KKiinncceerr hh << mmmm 33 dd MMaarrccoovviittcchh BBlluummeennssttoocckk hh mmmm PPaallmmeerr PPDDSSII PPHHDDII KKeeeettcchh -- BByyrruumm SSPPII AAVVHHRR

3 AAbbbbee LLiinnsslleeyy QQ HHeennrryy LLiinnsslleeyy YYeevvjjeevviicchh DDrraaccuupp FFrriicckk aauu.. SS.. WWBB 2211 dd MMuunnggeerr %% HHeennrryy SStteeiillaa MMuunnggeerr 2244 hh << mmmm dd dd 11 // 33 MMuunnggeerr %% MMuunnggeerr %% %% FFrriieeddmmaann == 11 // 22LL 22 LL KKiinncceerr dd << mmmm mmmm ~~ KKiinncceerr 3300 dd 2244 hh dd << 55 mmmm << mmmm dd bbeeaann bbeeeettllee 55 << mmmm MMaarrccoovviittcchh // == 11 // 22 NN // R 22 NN 22 dd >> R MMaarrccoovviittcchh AAbbbbee HHeennrryy BBlluummeennssttoocckk

4 hh 22.. MMccQQuuiigggg WWaaggggoonneerr OOˊˊCCoonnnneellll mmmm 11 BBlluummeennssttoocckk BBlluummeenn-- AAPPIIAAPPII ssttoocckk MMuunnggeerr TThhoorrnntthhwwaaiittee EETT AAPPII AAPPII WWMMOO PEE PEE %% TThhoorrnntthhwwaaiittee PEE >> mmmm // dd %% PEE >> mmmm // dd 33 TThhoorrnntthhwwaaiittee %% PEE >> mmmm // dd TThhoorrnntthhwwaaiittee TThhoorrnntthhwwaaiittee KKööppppeeoonn WWMMOO ddrroouugghhtt aarriidd TThhoorrnntthhwwaaiittee MMaatthheerr TThhoorrnntthhwwaaiittee 22 MMccGGuuiirree PPaallmmeerr TThhoorrnntthhwwaaiittee vvaann BBaavveell VVeerr-- lliinnddeenn dd 11 dd %% 00PPeennmmaann DDiicckkssoonn vvaann BBaavveell SStteeiillaa VVeerrlliinnddeenn 5555%%

5 PPaallmmeerr XX11 XX22 XX WW.. PPaallmmeerr TThhoorrnn-- PPaallmmeerr tthhwwaaiittee PPaallmmeerr PPaallmmeerr 22 PPDDSSII PPaallmmeerr %% >> 00%% >> 00%% %% PPaallmmeerr CCAAFFEECC 33 XX11 XX22 XX33 33 XX11 XX22 XX33 PPaallmmeerr PPDDSSII 33 PPDDSSII PPHHDDII ZZ PPaallmmeerr XX11 PPDDSSII 1155 XX %% XX33 XX33 44 XX11 XX22XX33 PPaallmmeerr PPaallmmeerr PPHHDDII PPDDSSIIssPPDDSSIIss 22 KKaarrll NNWWSS PPDDSSII 33 HHeeddddiinngghhaauuss SSaabbooll NNWWSS CCAAFF-- PPMMDDII PPDDIIPPDDSSII EECC 11 P 44 CCAAFFEECC %% -- PP PPaallmmeerr PPaallmmeerr ZZ JJuulliiaann FFrriittttss PPaallmmeerr WWMMOO KKooggaann HHuu WWiillllssoonn PPaallmmeerr KKaarrll PPHHDDII

6 ~~ 77 PPaallmmeerr PPaallmmeerr DDooeesskkeenn PPaallmmeerr PPaallmmeerr GGuuttttmmaann aa 22 PPaallmmeerr AAlllleeyy PPaallmmeerr PPaallmmeerr PPDDSSII ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ PPaallmmeerr PPaallmmeerr 99 AAlllleeyy GGuuttttmmaann GGuuttttmmaann AAlllleeyy PPDDSSII XX11 XX22 XX33 PPDDSSII PPHHDDII AAlllleeyy GGuuttttmmaann PPDDSSII KKaarrll CCAAFFEECC KKaarrll CCAAFFEECC PPaallmmeerr GGuuttttmmaann PPHHDDII 44 aa 22 PPDDSSII HHuu WWiillllssoonn PPDDSSII PPDDSSII PPaallmmeerr NNDDMMCC hhttttpp // // eennssoo.. uunnll.. eedduu // nnddmmcc // WWiilllleekkee aa PPaallmmeerr CCMMIIPPDDSSII CCMMII CCMMII UUSSDDAA WWWWCCBB WWiillhhiittee GGllaannttzz CCMMII 33 PPaallmmeerr PPaallmmeerr PPDDSSII PPHHDDII Z PPaallmmeerr PPaallmmeerr

7 SShheeaarr SStteeiillaa SStteeiillaa PPaallmmeerr KKeeeettcchh BByyrraamm mmmm 88 DDII DDII KKeeeettcchh -- BByyrraamm KKBBDDII DDrraaccuupp HHuuffff CChhaannggnnoonn WWhhiippppllee YYeevvjjeevviicchh YYeevvjjeevviicchh DDrraaccuupp YYeevvjjeevviicchh 33 RR // P RR P RR // P FFrriicckk SSWWSSII SSWWSSII PPDDSSII WWiillhhiittee GGllaannttzz DDooeesskkeenn GGaarreenn SSWWSSII SSWWSSII PPDDSSII CCDDAARRPPSSWWSSII SSWWSSII DDooeesskkeenn DDooeesskkeenn GGaarreenn SSWWSSII SSWWSSII SSWWSSII FFrriicckk FFoorrtt CCoolllliinn FFrriicckk PPoouuddrree FFoorrtt CCooll-lliinnss aa FFeerrnnaannddeezz SSaallaass aa MMaarrkkoovv FFeerrnnaannddeezz SSaallaass bb MMccKKeeee SSPPIIPPaallmmeerr GGaauussssii-aannGGuuttttmmaann PPeeaarrssoonn -- Ⅲ SSPPII SSPPII 77PPDDII SSPPII 88

8 PPaallmmeerr ZZ AAVVHHRRRR SSPPII VVCCII PPDDII SSPPII KKooggaann VVCCII GGuuttttmmaann PPDDII 9900 aa SSPPII KKööppppeenn PPDDII VVCCII SSPPII PPDDII SSPPII 1122 SSPPII PPDDII GGuuttttmmaann SSPPII VVCCII PPaallmmeerr NNOOAAAA NNCCDDCC GGuuttttmmaann WWiilllleekkee TTeeqqnniiccaall SSeerrvviicceess PPMMDDII GGuuttttmmaann ~~ LL -- mmoonnmmeenntt GGuuttttmmaann GGuuttttmmaann NNCCDDCC EEaasstteerrlliinngg GGuuttttmmaann DDII8800%% LLee HHoouuoorroouu GGoommmmeess PPeettrraassssii RRII RRII AADDWWSS 33 WWiillhhiittee GGllaannzz FFrriieeddmmaann PPaallmmeerr PPeennnnyy WWMMOO aa bb HHaasseemmeeiieerr WWiillhhiittee HHooffffmmaann WWiillmmaattee WWoooodd NNOO-- AAAA FFrriicckk LLeeaatthheerrss RRoobbiinnssoonn NNOOAAAA USSDDAA NNDDMMCC 77 dd DDMM SSvvoobbooddaa LLeeaatthheerrss DDMM TThhoorrnntthhwwaaiittee MMaatthheerr NNOOAAAA PPDDII CCMMII USSDDAA

9 VVHHII VVCCII SSWWSSII KKBBDDII SSPPII UUSSDDAA // 55 DDMM 33DD00 DD44 AA WW FF DDMM SSvvoobbooddaa DDMM DDMMDDMM 33 DD 00 DD 11 RR.. DD 22 TTiinnkkeerr DD 33 DD 44 DDMM DDMM UUSSDDAA DDMM NNOOAAAANNOOAAAA DDMM DDMM SSvvoobbooddaa DDMM IInntteerr hhttttpp // // eennssoo.. uunnll.. eedduu // mmoonniitteerr // mmoonniitteerr.. hhttmmll TThhoorrnntthhwwaaiittee ~~ 88 BBAAMMSS PPaallmmeerr 3355 aa PPaallmmeerr PPaallmmeerr 22 PPaallmmeerr SSWWSSII PPaallmmeerr SSWWSSII 2200

10 BBlluummeennssttoocckk MMuunnggeerr AAPPII PPaallmmeerr ZZ PPaallmmeerr ZZ MMuunnggeerr AAPPII MMaarrccoovviittcchh 22 PPaallmmeerr ZZ PPDDSSII 55 PPMMDDII % MMaarrccoovviittcchh 22 PPaallmmeerr ZZ PPDDSSII PPMMDDII

11 PPaallmmeerr ZZ PPDDSSII SSPPII 11 SSPPII PPaallmmeerr ZZ 99 SSPPII PPDDSSII SSPPII 2244 SSPPII SSPPII SSPPII JJeeffffrreeyy CC MMoogguull.. BBiigg MMeemmoorriieess oonn tthhee DDeesskkttoopp AA.. IInn PPrroocceeeeddiinnggss ooff tthhee FFoouurrtthh WWoorrkksshhoopp oonn WWoorrkkssttaattiioonn OOppeerraattiinngg SSyysstteemmss CC.. LLiisstt ooff ppuubblliiccaattiioonnss ffrroomm tthhee DDBBLLPP BBiibblliiooggrraapphhyy SSeerrvveerr -- FFAAQQ iinn uunniitteedd ssttaatteess LLeeee DD CCrroowwlleeyy PP BBaaeerr JJ eett aall.. "" EExxeeccuuttiioonn CChhaarraacctteerriissttiiccss ooff DDeesskkttoopp AApppplliiccaattiioonnss oonn WWiinnddoowwss NNTT"" tthh AAnnnnuuaall IInntteerrnnaattiioonnaall SSyymmppoossiiuumm oonn CCoommppuutteerr AArrcchhiitteeccttuurree IISSCCAAˊˊ9988 UUSSAA RRiikk vvaann RRiieell.. PPaaggee RReeppllaacceemmeenntt iinn LLiinnuuxx MMeemmoorryy MMaannaaggeemmeenntt FFRREEEENNIIXX TTrraacckk TTeecchhnniiccaall PPrrooggrraamm.. BBoossttoonn MMaassssaacchhuusseettttss UUSSAA JJuuaann EE NNaavvaarrrroo AAllaann CCooxx MMiittoossiiss.. aa hhiigghh ppeerrffoorrmmaannccee ssccaallaabbllee vviirrttuuaall mmeemmoorryy ssyysstteemm AA.. TTeecchhnniiccaall rreeppoorrtt TTTTRR CCCCSS DDeepptt.. RRiiccee UUnniivveerrssiittyy iinn AAmmeerriiccaa TThhee DDeessiiggnn aanndd IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff PPrreellooaaddiinngg DDLLLL AAllggoorriitthhmm uunnddeerr LLiinnuuxx PPllaattffoorrmm WWAANNGG RReenn -- ttaanngg WWAANNGG RReenn -- bbiinn DDeeppaarrttmmeenntt ooff CCoommppuutteerr SScciieennccee LLaannzzhhoouu CCoommmmeerrcciiaall CCoolllleeggee LLaannzzhhoouu CChhiinnaa AAbbssttrraacctt AAiimmiinngg aatt pprroobblleemmss ssuucchh aass ssllooww ssyysstteemm rreessppoonnssee bbaadd iinntteerraaccttiioonn tthhaatt eexxiisstt iinn ddeesskkttoopp LLiinnuuxx OOSS ssuuppppoorrttiinngg aapppplliiccaattiioonn pprroo-ggrraammss wwee pprreesseenntt pprreellooaaddiinngg DDLLLL aallggoorriitthhmm iinn oorrddeerr ttoo sshhoorrtteenn ssyysstteemm rreessppoonnssee ttiimmee aanndd eennhhaannccee ssyysstteemm iinntteerraaccttiioonn ccaappaabbiilliittyy mmeeaann-wwhhiillee ddeessiiggnn aanndd iimmpplleemmeenntt iitt uunnddeerr ddeesskkttoopp LLiinnuuxx ppllaattffoorrmm.. BBaasseedd oonn tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc tthhaatt aapppplliiccaattiioonn pprrooggrraammss iinnvvookkee DDLLLL hheeaavviillyy tthhee aallggoorriitthhmm sseelleeccttss ssoommee DDLLLLss tthhaatt aarree rruunn ccoommppaarraattiivveellyy ffrreequueennttllyy aanndd pprreellooaaddss tthheemm ttoo pphhyyssiiccaall mmeemmoorryy ssoo aass ttoo ssppeeeedd uupp rruunnnniinngg pprroocceessss aanndd sstteepp uupp ssyysstteemm iinntteerraaccttiioonn ccaappaabbiilliittiieess.. KKeeyy woorrddss pprreellooaaddiinngg sshhaarriinngg DDLLLL hheeuurriissttiicc ssttuuddyy ddeesskkttoopp LLiinnuuxx OOSS