Microsoft Word - 01特優教案.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 01特優教案.doc"

Transcription

1 j u à j v uumáïìš } uì Áu vju ì u Á l m Ô àu ì ² dº pÿ Ò nkì ~ì Á Ò òá Ëï kó â Ô~Èf l kò Ù}à knknì r ÌË kìï óì Á d Èf Ì ì} u ˆ u h Á Á u oùó ì q óu Þ v uƒí ÁÙ gu y ÁèÕ u ÆÁ n un u u u ÞÁu k ÙÙÁ g u Á ÙÙÁ ÙÙÁ Ù Ù u u ¹ n g u Áu 1. k Ãò g u klœ jë r ï 2. Á à }uáu u Á à n Áu v Á 3. uì Áu vju ì 1. { Áäd p ý { } Á Ô Áò 2. } u Á } d Þì û ÆÁ ÆÁ 1 40 ìã ã 50 d } Ò 1. v uƒí ÁÙ gu u 2. un u uþáu power point u ƒí Gangnam Style MV n Þ Þ Þ û (õì) 1

2 y ÁèÕ n u ¼ g 1. ý k }g ÙŒ } g Ù Á Ç Á }ª u u Æ 2. ý gä ònâ Ù g 3. ý ƒí è Ù PSY u à h} Youtube l Gangnam StyleŒ à Youtube o Á i ð z v y ÁèÕ ÁÙ ƒ Í É à ç 19 { óâ 35 ~¹Ù ÙŒ Ù nª ûþ 1. ýnu 2. u nid q Ù Á n nø±áá n Ù Á 3. Á Øl ÁÌ 4. ää Á TOP10 jìdš} Øln Ù ± Á hd õ} Top10 } ïí u Áo u n 5. ý njì uø Á u Á { óá wn Ùu Á ó ÀÊ Â ûðõ àý 6. Án Ù Ù u Á nk Á Þ 1. ý{ d náø 2. u Ø Á TOP10 n}u ý yud n } u ni Š niz PPT Gangnam Style MV n u ýu ý uáøn } ý} 2

3 ÙÙÁ ÙÙÁ 2 40 ìã ã 50 d } ~ Ò 1. k ÙÙÁ g u Á v Ù 3. u ¹ n gu Áu power point u ná Þ Þ Þ û (õì) g ÙÙÁ 1. ý { ò ä ÙÙÁ 2 PPT ýu Á Ù ª u u Æ 2. ý}}uþ p ( Õý 2222 Ù u ÙÁ ç) 3. ý àˆê y k n y ª 4. ueõ Á ± Ù ûþ 2/ 2222 ûlkàjá Ð dº  Á ³ âðá EsfbnHjsmt Ô{ z EsfbnHjsmt Á ¹ 3/ u 2222 g iuuq;00bttfttnfou/2222/dpn/ux0dtubs0 4/ u ¹ ý ÙŒ ü 5/ ýk ¹à uõ ó ÁÙ À½ ÇÙ Ð ì v j Ìn j ³ÁÞ sù Á ÅhÙ ÐÐ ó Á{ Å ÙuÐ Á Áj ³m Á ~ }Æd vy 6/ ý ìùùdq u d Á Þ 1. u u 1111 Ù ¹ 2. ý vì Á lª ná u ê n n ku 1111 Ù ¹{ 3

4 ¼ Á 3. ý Á TOP3 l ká d nk~ˆ m u v ~ { èg õìk n u n 3 ý} Á à Á à 40 ìã ã 50 d } Ò 1. k Ãò g u klœ v 2. }uáu u n Áu v 3. uì Áu vju ì power point Á Ãu Þ Þ Þ û (õì) jë r ï 2 PPT Á à Á g 1. ý  Ãò Á À óz{á «Ù jë r ï ëg The one who wants to wear the crown, bear the crown. 2. ý jýá Ãò j Ë Œ îd ì/ ìá¹ jë r } ˆ Áïê ò ó } u ÁjË wear it, bear it 3. ýjë Ù~ ÁÉ n Õ r à Á uí ý Á Ãò ò~à Á m ûþ 1. ýu u} Ì u u ˆ ó Ø Á n Á u v 2. ýv ~ˆ Á à 3. u Þ 1. ýá Á Á ü~ ÁìŒ Áh àˆ 2. ýg Á ~ gþ gâ e Æàˆì ~¹p Ù Ù 3. ý Ö i äé äé d Áïì³ 4. ý u ä Á{ { p Áà ˆu} û Á à ý uáøn } 4

5 ¼ lá à Ák Á à 5. u Þ p Ò Á ÁìÌ Ãsmd opuh {p Æ ýn ³ Á Æh ê nz {Þ pd p 4 40 ìã ã 50 d } Ò 1. v { Áäd ý { } Á Ô 2. } u Á d power pointà Á à ( ï)ò Þ Þ Þ û Á à Áò g 1. ýg Á à Ádàg zl eìùì òá dà l ò Á 2. ý Á {r kï k Á ûþ 1. ý g e ì k { Á ì à à ç à u Á 2. Á{ kmd op z k 8~10 {pd Á à 3. p ÆÁ{ À p { { ì ý} { 4. { à Á à à Áì ä Ê Þ 1. ì he ò ð Áu ÈÉÁ g 2. ò ðuk Î 3. ýg e Á ï ~Ø ÙÁ ~{ dà 4. ý} lá à Ák PPT Á à À ò (õì) {g l k ý}

6 ¼ 5. ý o Á Án ³ Ëý p ÆÁ{Ì ÆÙ Á uù Á Á u jú l ( ) 1111 ÁÙ û h h 11 h ( ) 1111 g ( ) PSY(ƒÍ )-GANGNAM STYLE( «)MV (p) j h 10 h v Ç Á ò ªm 1059 h h 11 h ( ) É á h h heèé ö Ý u h h 11 h ( ) he É è Ù æ ( ) ÎÒ h 30 h}ý ÙÙÁ Çž 10 ETtoday h h 28 h ( ) Ö 2012 Á pmù ( ) Ö äé äé ( ) ƒí è Ù æ %9F%E5%8D%97Style () Ä 2010 Áu pms () ÙÙÁ æ %E8%87%AA%E6%98%9F%E6%98%9F%E7%9A%84%E4%BD%A0 () jë r ï Ãò æ %AC%B2%E6%88%B4%E7%8E%8B%E5%86%A0%EF%BC%8C%E5%BF%85%E6%89%BF% E5%85%B6%E9%87%8D%EF%BC%8D%E7%B9%BC%E6%89%BF%E8%80%85%E5%80%91 ( p) 2012 ÙÌ Á pm h () u () () () Á à ò 6

7 2014/8/19 y ÁèÕ Â y ÁèÕ Í ð Á ä }i kuíç ¹ ã Á ½ Š ƒ Šƒ l Ÿ Ç } Õ} Í g Š s yˆ i li ˆ Š Ž u ûe ر {z ûø ±â Á à n³ g eõ} iá i Õÿ u i li ƒ } ûhzk { ukj Ájâäjr Šƒ àk } í }~ lø ر p Õí Ák dg }¹e l Š {ر h k 7 1

8 2014/8/19 ÃèÁ ð }hspéä } Ùók Á g } où ÃèÁ ~¹k qù ó lƒ ƒ Ž Õuóhe u à h } lƒ ƒ Ž Œ à oá i ð z v Š ƒ Š ˆ Ô~ kàù u Æ ƒ ƒ Ž u u { óâ ~¹Ù Œ}Ú Úh Á Æ è i Á û Á Õk káû Ì s Á Ç Ÿ u ki Á o ƒ }àá m ñã pù uád poù Ád ~ˆ pà u Ád pò} ÙÙÁ e Á{ é 8 2

9 2014/8/19 ÙÙÁ  q Ù k k ƒ ¹ Ê Õý ç Ê Õý ð ±Â ~ xá çâ ª ò Á ää Ù Ù 9 3

10 2014/8/ Ù Š ƒ ƒ ƒ Ž EsfbnHjsmtÙ ¹ ÇÙ Ð ì v j Ìn j ³ÁÞsÙ Á ÅhÙ ÐÐ ó Á{ Å ÙuÐ Á Áj ³m Á ~ }Ædvy Ù ÙÙÁ d Ù Â Ãò Á À óz{á «Á à 10 4

11 2014/8/19 jë r ï j Ç g Á ód à Á jë Ç ÌÙ Ì ÁÌ j þ Él È kr fás}r ~ Á ~ kùxø jë r ï 7KHRQHZKRZDQWVWRZHDUWKH FURZQEHDUWKHFURZQ jýá ÃòjË Œ îd ììá¹ jër } ˆ Áïê ò ó } u ÁjË ƒ ƒ ~à Á mjë n dkwd ) * Á à Ãì Á ) Á Í ð Á  2/ Í 3/ íˆ 4/ ~ˆ m À à í Á à Á à Á Á mì Á ü~ Á kù v k fg kæ žz Ì Ïi y½ fgd Ç ô Ç ì 11 5

12 2014/8/19 Ö Á Á à p ÁÀ½ Ùf~ Á } jk ØØ Õ jk Á Ù³ ä ó l Á Á ó Ù x~á Á Á ò Š ƒ Š äé äé p g{ Á { hr { Á { ê { Á ~ Á{ kmd {pd pd Á{ À p { { 12 6

13 2014/8/19 à { à Á à à Áì ä Ê Â kù ÈÉÁ ý È u jý Òìž ý È {kââç vý È ç hej Þ¹ Î ƒ ƒž e ìã äéð Ĺ z ûî ƒ ƒžƒˆ nâ ÈÉÁû è h h }ÈÉ sá û èp yiš l f Ù l eì é Á Á jªé jeíû Ê özá u n û} Ád Û ÈÉÁi } he Ì n hû ÈÉ ûjä Š ÈÉi p k { Á l f}r Ì} æ } Ù ¹ ém Áp dg ÙÈÉÁ ö 13 7

14 2014/8/19 ÈÉ ûjä Š ûjè ÈÉ Š Ù s eu Á mø sv ºï s g s j ªÉj Í é Á ä ÈÉû ª u Á Íw n ÈÉ Á} ûá g Ô~ vì }Ç }û Á g É { ÂÔ¼ï òá Ç ì ò ûl m oà ò ~Á ~Á Ÿ Á l ÈÉ Á} }lu Ì û i i É ~Á i ªn Á l ð Á}ð Á ÈÉ Á} } Ç ÁÌ qq~}à ò n zû e gá Ù}ÿ Ç Á e } qqá Ì Á þ ~ ó Á~ nk~á}e ÈÉ Á} Õ à x Á û òé Á s he Ù Á ~Áð û z{ì ÙÕ l è Á ÁÇ u«á m É ÈÉ Á Á ò ð ÙÈÉ} û xg Á Î lèéáû è ÈÉ }ÈÇ { plèé gkáàkí ug û ~ ~ }m }à oèá Ë ~ f Á Ë ká ŠŠ }ÁÂËÍ}àk ð Á } pì î r Á }Á 14 8

15 2014/8/19 ò ÈÉ ÈÉ he ªjâ ÙkõŠõ ~¹ ~¹ Œ õ õ çá Ù Á } ÞÁ}h ª ÕÁò g Ù Ùe p ª Áò }ð Á à ª Áò Á Á«Ô Ÿ Ág Ù y }k Á ± ä Á i l ðáh ð ³ È o³ ï ª ÕÁò g Ù Ùe p ª Áò }ð Á à ª Áò ª ÕÁò g Ù Ùe p ª Áò }ð Á à ª Áò p ª Áò isg ÈÉ ð } Á f{ n» n n Áis } Ág ²ð Á eo ójâ ó ÁèÕ Á n Á n ûðá s ÙÁ }k Á ± i ä Á l Á Ù Á Ù Áò Áò } Œ ð ÆÁ ƒí ÙÙÁ Á à p ƒ Ž Ãò { heèé 15 9

16 2014/8/19 y ä nôç y èõ g Õ â Ô ñð ó o Á Ãò 16 10

17 u Á Ù ¹ Ù Ô Ð 2 & 3 & 4 & ïá ¹ 17

18 n UPQ4 ) * Á Á Ã Ãì ) Á * ) * Á ) Â * ~ˆ m Á 2/ 3/ 4/ ) Á * ) * Á ) Â * ~ˆ m Á 2/ 3/ 4/ ) Á * Á ) Â * ~ˆ m 2/ 3/ 4/ jë r ï The one who wants to wear the crown, bear the crown. 18

19 f à k Á d d à k { d 26 d Õ ˆ Á à à Áì ä Ê 2 ``````````````````` 3 ``````````````````` 19

20 ò ÈÉ ÈÉ he ªjâ ÙkõŠõ ~¹ ~¹ Œ õ õ çá Ù Á } ÞÁ}h ª ÕÁò g Ù Ùe p ª Áò }ð Á à ª Áò Á Á«Ô Ÿ Ág Ù y }k Á ± ä Á i l ðáh ð ³ È o³ ï ª Áò ///p /// ª Áò 20