Buddha Bh2=ita3 Samanta Jvala M2l2 Vi0uddhe Sphurita Cint2ma5i Mudra H4daya Apar2jita Dh2ra51 Prati-sar2 Mah2 Vidy2 R2ja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Buddha Bh2=ita3 Samanta Jvala M2l2 Vi0uddhe Sphurita Cint2ma5i Mudra H4daya Apar2jita Dh2ra51 Prati-sar2 Mah2 Vidy2 R2ja."

Transcription

1 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼 Buddha-bh2=ita3-samanta-jvala-m2l2-vi0uddhe-sphurita-cint2ma5i mudr2-h4daya-apar2jita-mah2-vidy2-r2ja-pratisar2-dh2ra51. 唐 - 不空三藏法師譯版 1 Nama` sarva tath2gat2n23. Namo nama` sarva buddhabodhisattvebhyo, buddha-dharma-sa3ghebhyas. Tadyath2, o3, vipulagarbhe vipula vimale, jaya garbhe, vajra-jvala garbhe. Gati gahane, gagana vi-0odhane. Sarva p2pa vi-0odhane. O3, gu5avati gharghari5i g} g}, gamari gamari, gaha gaha, gha-g2li gha-g2li, gha-gari gha-gari, gambhari gambhari, gati gati, gamani gare, guru guru guru5i. Cale acale mucale, jaye vi-jaye sarva bhaya vi-gate. Garbha sa3-bhara5i. Siri siri, mil1milin giri giri samanta 2-kar=a5i, sarva 0atru pra-mathani, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca, v1ri v1ri vi-gh2ta 2-vara5a bhaya n20ani. Suri suri, ciri ciri, kamale vimale, jaye vi-jaye jay2vahe jayavati. Bhagavati ratna-maku6a-m2l2-dh2ri5i, bahu vi-vidha vi-citra-ve=a-r9pa-dh2ri5i. Bhagavati mah2-vidy2 dev1 rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca samanta sarvatra. Sarva p2pa vi-0odhani. Huru huru nak=atra-m2l2 dh2ri5i rak=a rak=a m2m, an2thasya tr25a par2ya5asya pari-mocaya me sarva du`khebhya0. Ca57i ca57i ca57ini vegavati, sarva du=6a ni-v2ra5i, 0atru-pak=a pra-mathani vijaya v2hini. Huru huru, bhuru bhuru, curu curu, 2yu`-p2lani. Sura-vara vandani, sarva devat2 p9jite, dhiri dhiri samantaavalokite. Prabhe prabhe su-prabha vi-0uddhe. Sarva p2pa vi-0odhane. Dhara dhara dhara5i-dhara dhare, 0umu 0umu ru ru cale c2laya anu- =6h23. P9raya me r1-vapur-dhara3, jayaka3 m2re k=15i k=15i, varade varad23 ko0e. O3, padma vi-0uddhe 0odhaya 0odhaya 0uddhe. Bhara bhara, bhiri bhiri, bhuru bhuru, ma{gala vi-0uddhe pavitra-mukhe. Kha7gi5i kha7gi5i, khara khara, jvalita-0ire samanta pra-sarita avabh2sita 0uddhe. Jvala jvala, sarva deva-ga5a samanta 2-kar=a5i,

2 2 satyavate tara tara t2raya m23. N2ga vilokite, lahu lahu, hunu hunu, k=15i k=15i, sarva graha bhak=a5i. Pi{gali pi{gali, cumu cumu, 0umu 0umu, cumu cale. Tara tara, n2ga vilokini t2rayatu m23. Bhagavati a=6a-mah2- d2ru5a bhayebhya` samudra s2gara paryant23 p2t2la gagana-tala3 sarvatra samantena di02-bandhena vajra-pr2k2ra, vajra-p20a bandhanena. Vajra-jvala vi-0uddhe, bh9ri bh9ri garbhavati, garbha vi- 0odhani, kuk=i sa3-p9ra5i. Jvala jvala, cala cala jv2lini pra-var=atu deva samantena divyodakena am4ta-var=a5i. Devat2 devat2 dh2ra51 abhi=i#catu me. Sugata vara vacana am4ta vara vapu=e rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarvatra sarvad2, sarva bhayebhya`, sarvopadravebhya`, sarvopa-sargebhya`, sarva du=6a-bhaya bh1tasya, sarva kali-kalaha vi-graha viv2da du`-svapn23 dur-nimitta ama{galya p2pa vin20ani, sarva yak=a r2k=asa n2ga ni-v2ra5i. Sara5i sare, bala bala balavati, jaya jaya jayatu m23 sarvatra sarva-k2la3 sidhyantu me im23 mah2-vidy23. S2dhaya s2dhaya sarva ma57ala s2dhani, gh2taya sarva vighn23. Jaya jaya, siddhe siddhe su-siddhe, sidhya sidhya, budhya budhya, bodhaya bodhaya, p9raya p9raya, p9ra5i p9ra5i, p9raya me Sarva vidy2 adhi-gata m9rte jayottari jayavati, ti=6hat ti=6hat samayam anu-p2laya, tath2gata h4daya 0uddhe vyavalokaya m2m, a=6abh1 mah2-d2ru5a bhayebhya`. S2ra s2ra pra-sara pra-sara sarva 2- vara5a vi-0odhani, samanta-k2ra ma57ala vi-0uddhe. Vi-gh2te vi-gh2te vigh2ta-mala vi-0odhani. K=15i k=15i sarva p2pa vi-0uddhe mala vi-gh2te. Tejavati vajravati trai-lokya adhi=6hite sv2h2. Sarva tath2gata m9rdh2na abhi=ikte sv2h2. Sarva bodhisattva abhi=ikte sv2h2. Sarva devat2 abhi=ikte sv2h2. Sarva tath2gata h4daya adhi=6hita h4daye sv2h2. Sarva tath2gata samaya-siddhe sv2h2. Indre indravati indra vyavalokite sv2h2. Brahme brahma-adhyu=ite sv2h2. Vi=5u namas-k4te sv2h2. Mahe0vara

3 3 vandita p9jit2ye sv2h2. Vajradhara vajrap25i bala-v1rya adhi=6hite sv2h2. Dh4ta-r2=6r2ya sv2h2. Vir97hak2ya sv2h2. Vir9p2k=2ya sv2h2. Vai0rava52ya sv2h2. C2tur-mah2r2ja namas-k4t2ya sv2h2. Yam2ya sv2h2. Y2ma p9jita namas-k4t2ya sv2h2. Var952ya sv2h2. M2rut2ya sv2h2. Mah2-m2rut2ya sv2h2. Agnaye sv2h2. N2ga vilokit2ya sv2h2. Deva-ga5ebhya` sv2h2. N2ga-ga5ebhya` sv2h2. Yak=a-ga5ebhya` sv2h2. R2k=asa-ga5ebhya` sv2h2. Gandharva-ga5ebhya` sv2h2. Asuraga5ebhya` sv2h2. Garu7a-ga5ebhya` sv2h2. Ki3nara-ga5ebhya` sv2h2. Mahoraga-ga5ebhya` sv2h2. M2nu=yebhya` sv2h2. Am2nu=yebhya` sv2h2. Sarva grahebhya` sv2h2. Sarva nak=atrebhya` sv2h2. Sarva bh9tebhya` sv2h2. Sarva pretebhya` sv2h2. Sarva pi02cebhya` sv2h2. Sarva apasm2rebhya` sv2h2. Sarva kumbh257ebhya` sv2h2. Sarva p9tanebhya` sv2h2. Sarva ka6a-p9tanebhya` sv2h2. O3, dhuru dhuru sv2h2. O3, turu turu sv2h2. O3, bhuru bhuru sv2h2. H2na h2na sarva 0atr9n23 sv2h2. Daha daha sarva du=6a pra-du=62n23 sv2h2. Paca paca sarva praty-arthika praty-amitr2n23 ye mama ahitai=i52 te=23 sarve=23 0ar1ra3 jv2laya du=6a-citt2n23 sv2h2. Jvalit2ya sv2h2. Pra-jvalit2ya sv2h2. D1pta-jval2ya sv2h2. Samanta-jval2ya sv2h2. Ma5i-bhadr2ya sv2h2. P9r5a-bhadr2ya sv2h2. Mah2-k2l2ya sv2h2. M2t4-ga52ya sv2h2. Yak=i51523 sv2h2. R2k=as1523 sv2h2. "k20a-m2t}523 sv2h2. Samudra v2sin1523 sv2h2. R2tri-car2523 sv2h2. Divasa-car2523 sv2h2. Trisa3dhya-car2523 sv2h2. Vel2-car2523 sv2h2. Avel2-car2523 sv2h2. Garbha-2h2rebhya` sv2h2. Garbha sa3-t2ra51 sv2h2. Huru huru sv2h2. O3 sv2h2. Sva` sv2h2. Bh9` sv2h2. Bhuva` sv2h2. O3 bh9r bhuva` sva` sv2h2. Citi citi sv2h2. V17i v17i sv2h2. Dhara5i sv2h2. Dh2ra51 sv2h2. Agni sv2h2. Tejovapu` sv2h2. Cili cili sv2h2. Sili sili sv2h2. Budhya budhya sv2h2. Sidhya sidhya sv2h2. Ma57ala siddhe sv2h2. Ma57ala

4 4 bandhe sv2h2. S1m2-bandhani sv2h2. Sarva 0atr9n23 jambha jambha sv2h2. Stambhaya stambhaya sv2h2. Chida chida sv2h2. Bhida bhida sv2h2. Bha#ja bha#ja sv2h2. Bandha bandha sv2h2. Mohaya mohaya sv2h2. Ma5i vi-0uddhe sv2h2. S9rye s9rya vi-0uddhe vi-0odhani sv2h2. Candre su-candre p9r5a-candr2ya sv2h2. Grahebhya` sv2h2. Nak=atrebhya` sv2h2. _ive sv2h2. _2nti sv2h2. Svasty-ayane sv2h2. _iva3-kari, 02nti-kari, pu=6i-kari, bala-vardhani sv2h2. _r1-kari sv2h2. _riy2-vardhani sv2h2. _r1ya-jvalani sv2h2. Namuci sv2h2. M2ruti sv2h2. Vegavati sv2h2. O3 sarva tath2gata m9rte pra-vara vi-gh2ta bhaye 0amaya sva me. Bhagavati sarva p2pebhya` svastir bhavatu, m9r5i m9r5i vi-m9r5i, cale calane bhaya vi-gh2te bhaya hara5i. Bodhi bodhi bodhaya bodhaya, buddhili buddhili sarva tath2gata h4daya jye=6he sv2h2. O3, vajravati vajra prati-=6hita 0uddhe, sarva tath2gata h4daya adhi=6han2dhi=6hita mah2-mudre sv2h2. O3, muni muni, muni vare abhisi#catu m23, sarva tath2gata sarva vidy2 abhi=ekai, mah2 vajrakavaca mudr2 mudritai, sarva tath2gata h4daya adhi=6hita vajre sv2h2. 大隨求根本印 : 二手內相叉, 二中指合豎, 二頭指於中指後微屈如鉤, 二小指二大指合豎微屈即成 無能勝妃大心真言 四首 Om, am4ta-vare, vara vara pra-vara vi-0uddhe, h93 h93 pha6 pha6 sv2h2. Om, am4ta vilokini garbha sam-rak=a5i 2-kar=a51 h93 h93 pha6 pha6 sv2h2. O3, vimale jaya vare am4te h93 h93 h93 h93 pha6 pha6 pha6 pha6 sv2h2. O3, bhara bhara sa3-bh2ra sa3-bh2ra indriya vi-0odhani, h93 h93 ru ru cale sv2h2.

5 大隨求大護明王大心陀羅尼 唐 - 不空三藏法師譯版 5 Namo buddh2ya. Namo dharm2ya. Nama` sa3gh2ya. Namo bhagavate 0akyamu5aye mah2-k2ru5ik2ya tath2gat2ya arhate samyaksa3buddh2ya. Nama` saptebhya` samyak-sa3buddhebhyo. E=23 namas-k4tv2 buddha-02sana v4dhaye aham id2ny23 sa3-pravasy2mi. Sarva sattva anu-kampay2, im23 vidy23 mah2-teje mah2-bala par2- krama3, ye=23 bh2sita3 mantrayan vajr2sana man1=in vigraha, sarve vin2yak20 ceva tat-k=a5a vilaya3 gh2ta. Tadyath2, g} g} g45i, g}vati gu5avati 2-k20avati, 2-k20a 0uddhe p2pa vi-gate, 2-k20a gagana-tale, 2- k20a vi-c2ri5i. Jvalita 0ire ma5i muktik2-cita mauli dhare, su-ke0e, suvaktre, su-netre, su-var5a-mauli. At1te anutpanne mana gate pratyutpanne. Nama` sarve=23 buddh2n23. Jvalita-teja` sa3buddhe su-buddhe. Bhagavati su-rak=a5i su-k=ame, su-prabhe, su-dame, sud2nte c2re. Bhagavati bhadravati, bhadre su-bhadre, vimale jaya bhadre. Pra-ca57a ca57i, vajra-ca57i, mah2-ca57i, gauri gandh2ri bh9cari ca572li m2ta{gi pukka0i 0avari dr2vi7i raudri5i sarva-artha-s2dhani. Hana hana sarva 0atr9n23, daha daha sarva du=62n23. Preta pi02ca 72kin1n23 manu=ya amanu=y2n23 paca paca h4daya3, vi-dhva3saya j1vita3 sarva du=6a grah2n23. N20aya n20aya sarva p2p2ni me, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarva bhayopadravebhya`. Sarva du=62n23 bandhana3 kuru. Sarva kilbi=a n20ani. M2t2-nandi m2niti cariti. Ta6i ta6ini tudai ghora5i v1ra5i, pra-vara 0ambare cand2li m2ta{gi varca` su ru pukka0i 0avari sa3kali dr2vi7i dahani pacani mardani. Sarala-sarale s2ra lambhe, h1na-madhyot-k4=6a vi-d2rini vi-dh2rini, mah1-ri maho maho-r15i, ga7e ni-ga7a bha#je. Ma57i ma57ini, ma57i cakra-v2kin. Cale cule 0avari 0abari 02vari sarva vy2dhi hara5i. Cau7i cau7ini ni-mi ni-mi nimi3-dhari.

6 6 Tri-loka jahani, tri-loka loka-k2ri, trai-dh2tuka vyavalokini, vajra para0u p20a kha7ga cakra tri-09la cint2ma5i mah2-vidy2 dh2ra5i, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarvatra, sarva sth2na gh2tasya, sarva du=6a bhayebhya`, sarva manu=ya-amanu=ya bhayebhya`, sarva vy2dh1bhyo vajre vajravati vajrap25i dare, hiri hiri, m1-ri m1-ri, cili cili, sili sili, vara vara varade sarvatra jaya labdhe sv2h2. P2pa vi-d2ra5i sarva vy2dhi hara5i sv2h2. Sarva tr2saya hara5i sv2h2. Pu=6i svastir bhavatu mama sv2h2. _2nti sv2h2. Pu=61 sv2h2. Jayatu jaye jayavati, jaya vipula vimale sv2h2. Sarva tath2gata-adhi=6h2na p9rti sv2h2. O3, bh9ri bh9ri vajravati, tath2gata h4daya p9ra5i sa3-dh2ra5i, bala bala jaya vidye hu3 hu3 pha6 pha6 sv2h2. 轉譯自 : 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 ( 二卷 )- 唐 - 不空三藏法師譯 大正新修大藏經 第二十卷密教部三第六一六至六三七頁 藏經編號 No 參考 : 1. 佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經 ( 一卷 )- 唐 - 寶思惟譯 大正新修大藏經 第二十卷密教部三第六三七至六四四頁 藏經編號 No 金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌 ( 一卷 )- 唐 - 不空三藏法師譯 大正新修大藏經 第二十卷密教部三第六四四至六四九頁 藏經編號 No 注 : 以上諸陀罗尼的手印请参考 大正新修大藏經 第二十卷密教部三第六五零至六五一頁 ( Transliterated in the year 1983 from volume 20 th serial No of the Taisho Tripitaka by Mr. Chua Boon Tuan ( 蔡文端 ) of Rawang Buddhist Association ( 萬撓佛教會 ). 8, Jalan Maxwell, Rawang, Selangor, West Malaysia. ) R. B. A. Tel : [ Saturday after p.m. ] Residence Tel : [ Monday to Sunday after 9.30 a.m. ] Handphone : Revised again on 24/1/2010.

7 7 讀者如想知所念誦之陀羅尼可獲得的利益或修法, 請參考密部大藏經 大正新修 大藏經 可在網上下載, 其網址為 : 萬撓佛教會網址 : 注 : 有關咒語的讀音问题請安裝 Skype 軟件用免费互聯網電話聯繫, 我的 Skype 名為 : chua.boon.tuan

gautamaka n2ga-r2jan pari-v4te, sarvatra sarva-k2la3 mah2-d2ru5a agny udaka s2gara pavana-cakra mah2-v2ta-sam9ha vidyutprapatana bh9mi-kampa prap2ta-p

gautamaka n2ga-r2jan pari-v4te, sarvatra sarva-k2la3 mah2-d2ru5a agny udaka s2gara pavana-cakra mah2-v2ta-sam9ha vidyutprapatana bh9mi-kampa prap2ta-p Buddha-bh2=ita3-samanta-jvala-m2l2-vi0uddhe-sphuritacint2ma5i-mudr2-h4daya-apar2jita-mah2-pratisar2-vidy2-r2ja-dh2ra51. 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼 唐 - 不空三藏法師譯版 Namo bhagavate nava-navat1n23 tath2gata ga{g2-nad1-v2luk2

More information

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 唐 - 不空三藏法師譯版 地天真言 誦一百零八遍 Nama` samanta buddh2n23. P4thiv1ye sv2h2. 無能勝明王真言 誦一百零八遍 Nama` samanta buddh2n2m. O3 huru huru ca572li m2ta{gi sv2h2. 塗地真言 無限遍數 Nama` samanta buddh2n2m. A-pratisame

More information

蘖 路 荼 成 就 者, 龍 成 就 者, 拏 枳 尼 成 就 者, 藥 叉 成 就 者, 摩 尼 跋 捺 羅 成 就 者, 俱 尾 羅 成 就 者, 水 天 成 就 者, 梵 王 成 就 者, 如 是 無 量 持 明 成 就 者 為 上 首, 各 與 百 千 眷 属 俱 復 有 日 月 天 子 為

蘖 路 荼 成 就 者, 龍 成 就 者, 拏 枳 尼 成 就 者, 藥 叉 成 就 者, 摩 尼 跋 捺 羅 成 就 者, 俱 尾 羅 成 就 者, 水 天 成 就 者, 梵 王 成 就 者, 如 是 無 量 持 明 成 就 者 為 上 首, 各 與 百 千 眷 属 俱 復 有 日 月 天 子 為 Bodhi-ma57a-nirdeśa-ekāk=aro=51=a-cakravarti-rāja-s9tra 底 本 : 房 山 石 經 T25 相 P1 参 考 : 高 麗 大 藏 經 K. No. 1290 菩 提 場 所 說 一 字 頂 輪 王 經 卷 第 一 特 進 試 鴻 臚 卿 大 興 善 寺 三 藏 沙 門 大 廣 智 不 空 奉 詔 譯 菩 提 場 所 說 一 字 頂 輪 王 經

More information

若 欲 得 知 一 切 成 就 不 成 就 事, 即 燒 香 發 願, 啟 白 聖 者, 願 決 疑 心, 若 右 轉 即 知 成 就, 左 轉 即 不 成 就 又 取 好 花 念 誦 一 百 八 遍, 遣 一 童 子, 洗 浴 清 淨, 著 新 淨 衣, 以 香 末 塗 手, 捧 花 掩 面 復

若 欲 得 知 一 切 成 就 不 成 就 事, 即 燒 香 發 願, 啟 白 聖 者, 願 決 疑 心, 若 右 轉 即 知 成 就, 左 轉 即 不 成 就 又 取 好 花 念 誦 一 百 八 遍, 遣 一 童 子, 洗 浴 清 淨, 著 新 淨 衣, 以 香 末 塗 手, 捧 花 掩 面 復 佛 說 七 俱 胝 佛 母 准 提 大 明 陀 羅 尼 經 唐 天 竺 三 藏 金 剛 智 譯 如 是 我 聞, 一 時 薄 伽 梵 在 名 稱 大 城 祇 樹 給 孤 獨 園, 爾 時 世 尊, 思 惟 觀 察 愍 念 未 來 諸 眾 生 故, 說 過 去 七 俱 胝 准 提 如 來 等 佛 母 准 提 陀 羅 尼, 乃 至 我 今 同 說 即 說 大 明 曰 : 娜 麼 颯 哆 ( 二 合 引

More information

前 久 植 善 根, 即 得 彼 一 切 如 來 加 持 護 念, 猶 如 愛 眼, 亦 如 慈 母 愛 護 幼 子 若 人 讀 誦 此 一 卷 經, 即 為 讀 誦 過 去 現 在 未 來 諸 佛 所 說 經 典 由 如 是 故, 九 十 九 百 千 萬 俱 胝 一 切 如 來 應 正 等 覺,

前 久 植 善 根, 即 得 彼 一 切 如 來 加 持 護 念, 猶 如 愛 眼, 亦 如 慈 母 愛 護 幼 子 若 人 讀 誦 此 一 卷 經, 即 為 讀 誦 過 去 現 在 未 來 諸 佛 所 說 經 典 由 如 是 故, 九 十 九 百 千 萬 俱 胝 一 切 如 來 應 正 等 覺, 一 切 如 來 心 祕 密 全 身 舍 利 寶 篋 印 陀 羅 尼 經 特 進 試 鴻 臚 卿 大 興 善 寺 三 藏 沙 門 大 廣 智 不 空 奉 詔 譯 如 是 我 聞 : 一 時 佛 在 摩 伽 陀 國 無 垢 園 中 寶 光 明 池 側, 與 大 菩 薩 及 大 聲 聞, 天 龍 藥 叉 犍 闥 婆 阿 蘇 羅 迦 樓 羅 緊 那 羅 摩 睺 羅 伽 人 非 人 等 無 量 百 千, 前

More information

* ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00

* ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,? :,,, ;,!,,,,,,,,,,,,, : 2 ,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

More information

目錄

目錄 目 常 用 朝 暮 課 誦 本 ( 增 訂 版 )... 1 佛 部... 1 華 嚴 經 心 陀 羅 尼... 1 華 嚴 經 心 陀 羅 尼... 2 金 剛 般 若 經 真 言... 2 金 剛 般 若 無 盡 藏 真 言... 5 金 剛 般 若 波 羅 蜜 經... 5 The Diamond Sutra... 6 法 身 緣 起 偈... 6 往 生 被 三 大 往 生 咒... 8 東

More information

論文標題:試論咒語發音的未來 – 以宗薩欽哲仁波切在台傳尊勝法為例

論文標題:試論咒語發音的未來 – 以宗薩欽哲仁波切在台傳尊勝法為例 試 論 國 際 共 修 藏 傳 咒 語 表 記 法 的 發 展 以 宗 薩 仁 波 切 的 藏 梵 文 尊 勝 咒 本 為 例 林 光 明 副 主 任 佛 光 大 學 佛 學 研 究 中 心 mantraom@ms72.hinet.net 摘 要 傳 統 上, 藏 傳 咒 語 是 以 藏 文 或 與 其 對 等 音 的 羅 馬 拼 音 或 當 地 文 字 ( 例 如 漢 字 ) 來 表 記 也 許

More information

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 生 物 及 地 球 科 學 科 第 三 名 031708 本 土 天 蝗 傳 奇 ~ 台 灣 大 蝗 蟲 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 學 校 名 稱 : 臺 北 市 立 麗 山 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 一 陳 夢 晴 竇 俊 明 國 一 林 宜 潔 國 一

More information

大 正 藏 No. 1043 请 观 世 音 菩 萨 消 伏 毒 害 陀 罗 尼 咒 经 炉 香 赞 炉 香 乍 爇 法 界 蒙 薰 诸 佛 海 会 悉 遥 闻 随 处 结 祥 云 诚 意 方 殷 诸 佛 现 全 身 南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 ( 三 称 ) 净 身 三 业 真 言 唵

大 正 藏 No. 1043 请 观 世 音 菩 萨 消 伏 毒 害 陀 罗 尼 咒 经 炉 香 赞 炉 香 乍 爇 法 界 蒙 薰 诸 佛 海 会 悉 遥 闻 随 处 结 祥 云 诚 意 方 殷 诸 佛 现 全 身 南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 ( 三 称 ) 净 身 三 业 真 言 唵 南 无 本 师 释 迦 牟 尼 佛 大 正 藏 No. 1043 请 观 世 音 菩 萨 消 伏 毒 害 陀 罗 尼 咒 经 炉 香 赞 炉 香 乍 爇 法 界 蒙 薰 诸 佛 海 会 悉 遥 闻 随 处 结 祥 云 诚 意 方 殷 诸 佛 现 全 身 南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 ( 三 称 ) 净 身 三 业 真 言 唵 ( 引 ) 娑 嚩 ( 二 合 ) 婆 ( 引 ) 嚩 秫 馱

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

Sutra del Corazn con Comentario por el Ven

Sutra del Corazn con Comentario por el Ven El Sutra del Corazón con Comentario por el Ven. Gran Maestro Jy Din Shakya. 般 若 波 羅 蜜 多 心 經 註 述 知 定 註 述 (BIG5 Traditional Font) El Sutra Del Corazon 般 若 波 羅 蜜 多 心 經 註 述 知 定 註 述 初 釋 經 題 心 經 譯 本, 自 姚 秦 以

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

(Microsoft Word - \246D\252k\267\247\255n_\275\306\277\357_.docx)

(Microsoft Word - \246D\252k\267\247\255n_\275\306\277\357_.docx) 二 多 重 選 擇 題 : 1. 下 列 何 種 情 形, 有 我 國 刑 法 之 適 用? (A) 菲 律 賓 人 甲 在 航 行 於 釣 魚 台 海 域 之 我 國 國 籍 的 漁 船 上 打 傷 印 尼 人 乙 (B) 台 灣 人 甲 與 大 陸 人 乙 在 日 本 通 姦 (C) 韓 國 人 甲 在 美 國 殺 死 台 灣 人 乙 (D) 越 南 人 甲 在 越 南 販 賣 海 洛 因 給

More information

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc 新 疆 伊 宁 市 城 市 交 通 改 善 项 目 社 会 评 价 报 告 伊 宁 市 人 民 政 府 伊 宁 市 世 行 贷 款 项 目 管 理 办 公 室 2011 年 12 月 1 目 录 1. 简 介... 3 1.1 对 项 目 的 简 单 描 述... 3 1.2 社 会 评 价 在 项 目 中 的 作 用... 5 1.3 主 要 结 论 及 建 议... 14 2. 社 会 评 估

More information

這 是 表 示 佛 與 菩 薩 特 有 的 勝 德, 菩 薩 修 行 的 獨 到 法 門, 也 表 示 了 利 益 眾 生 所 特 有 的 方 便 ( 二 ) 能 成 為 眾 所 共 知 的 佛 菩 薩, 應 有 傳 說 的 淵 源 與 特 殊 的 適 應 性 以 初 期 的 大 乘 經 而 論,

這 是 表 示 佛 與 菩 薩 特 有 的 勝 德, 菩 薩 修 行 的 獨 到 法 門, 也 表 示 了 利 益 眾 生 所 特 有 的 方 便 ( 二 ) 能 成 為 眾 所 共 知 的 佛 菩 薩, 應 有 傳 說 的 淵 源 與 特 殊 的 適 應 性 以 初 期 的 大 乘 經 而 論, 福 嚴 推 廣 教 育 班 第 31 期 ( 初 期 大 乘 佛 教 ) 初 期 大 乘 佛 教 之 起 源 與 開 展 第 八 章 宗 教 意 識 之 新 適 應 1 (pp. 463 532) 第 一 節 佛 菩 薩 的 仰 信 2 (pp. 463 490) 第 一 項 十 方 佛 菩 薩 的 出 現 (pp. 463 465) 釋 長 慈 (2016/3/7) 一 十 方 現 在 多 佛 菩

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

未完成的追踪(提纲)

未完成的追踪(提纲) 87 51 1993 11.19 CHICCO 1989 1993 11 19 400 87 51 200 CHICOO 1 1993 95 1998 1999 6 97 20 5 6 14 6 8 11 18 / 45 27 5 2 2000 5 / 12 / 30 5 8 7 8 22 / 27 10 6 40 27 ( ) 1999 7 ( ) 4 X 92 95 -- 64.7% 3 25

More information

綜 合 法 學 ( 一 ) 刑 法 (B)2. 以 下 何 者, 不 構 成 侵 害 墳 墓 屍 體 罪? (A) 因 為 仇 恨 鞭 打 遺 骨 (B) 挖 掘 史 前 人 類 古 墳 (C) 因 為 癖 好 姦 淫 屍 體 (D) 盜 取 墓 穴 中 安 放 屍 體 之 棺 木 用 以 燃 燒

綜 合 法 學 ( 一 ) 刑 法 (B)2. 以 下 何 者, 不 構 成 侵 害 墳 墓 屍 體 罪? (A) 因 為 仇 恨 鞭 打 遺 骨 (B) 挖 掘 史 前 人 類 古 墳 (C) 因 為 癖 好 姦 淫 屍 體 (D) 盜 取 墓 穴 中 安 放 屍 體 之 棺 木 用 以 燃 燒 律 師 一 試 選 擇 題 詳 解 綜 合 法 學 ( 一 ) 刑 法 解 題 老 師 : 連 芯 老 師 (B)1. 甲 所 經 營 之 汽 車 修 理 廠 前 之 唯 一 巷 道 通 路, 因 被 A 搭 建 之 鐵 皮 圍 籬 阻 隔, 雙 方 衝 突 不 斷, 甲 憤 而 持 鐵 鎚 等 工 具 將 之 拆 除 試 問 甲 之 行 為 應 如 何 論 處? (A) 成 立 刑 法 第 353

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

More information

sp046-091.pdf

sp046-091.pdf RESTAURANT + CAFE + IZAKAYA + BAR = TOKYO GOURMET 1603~1867 48 1868~1912 49 1 1895 i ma han be kan 20 P.344-B 4-B 2-2-5 03-3841-2690 11:00~15:00 16:30~21:30~ 11:00~21:30 5 2,000~3,000 www.asakusa-imahan.co.jp

More information

2014亳州年鉴

2014亳州年鉴 省长王学军在亳州市调研座谈会上的讲话 市委书记杨敬农在全市党的群众路线教育实践活动 动员会议上的讲话 市委书记杨敬农在市三届人大五次会议闭幕式上的讲话 市长沈强作政府工作报告 特载 省委书记张宝顺在亳州市调研座谈会上的讲话 2 2014 亳州年鉴 效预防了群体性事件发生 这些改革措施 从解 在亳州市调研座谈会上的讲话 决问题着手 建章立制 注重细节 强化执行 省委书记 张宝顺 不仅提升了管理水平 也带动了干部工作能力和

More information

,,,,,,,, ( ) ; ( ) ;,,, ;, ;,, ;,,, 5,,,, 1 ,,!,! 2004 3 20 2 ( 4 ) ( 7 ) (10) (14) (18),, (21) (27) (31), (39) (44) (52) (57) (65) (68) (73) 1 ( 80 ) ( 85 ) ( 88 ) ( 95 ) ( 98 ) ( 106) ( 113) ( 117) (

More information

2001 66 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 CAI 5 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 8 12 10 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2057B44CA8BAA6F2A5C0A46AA9FAA4FDB1D0AA6BA4A7A4405F6F6B2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2057B44CA8BAA6F2A5C0A46AA9FAA4FDB1D0AA6BA4A7A4405F6F6B2E646F63> 尊 那 佛 母 大 明 王 教 法 之 一 唐 山 少 林 禪 寺 總 持 佛 母 準 提 菩 薩 摩 訶 薩 陀 羅 尼 法 佛 乾 金 剛 阿 闍 黎 傳 授 佛 圓 金 剛 阿 闍 黎 傳 授 佛 淨 金 剛 阿 闍 黎 教 授 敬 告 : 密 法 之 觀 想 咒 音 手 印 應 經 傳 法 上 師 親 授, 請 勿 自 行 修 學 密 授 手 印 結 契 印 時, 以 衣 覆 手 勿 令 人

More information

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

More information

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

More information

就 诊 日 期 : 2010-12-25 第 0:00:00 1 诊 病 历 编 号 : 2010092800000256 诊 后 观 察 : 助 手 : 李 清 10:49:59 冬 至 后 3 天 第 2 页

就 诊 日 期 : 2010-12-25 第 0:00:00 1 诊 病 历 编 号 : 2010092800000256 诊 后 观 察 : 助 手 : 李 清 10:49:59 冬 至 后 3 天 第 2 页 江 西 中 医 药 大 学 姚 荷 生 研 究 室 门 诊 部 就 诊 日 期 : 2010-12-25 第 0:00:00 1 诊 病 历 编 号 : 2010092800000256 自 诉 : 介 入 治 疗 后 肩 痛, 胃 胀 ; 现 仍 胃 胀 嗳 气, 右 胁 时 痛, 大 便 夹 血, 舌 涩, 目 涩, 目 赤, 皮 肤 干 燥 脱 屑, 久 坐 则 大 腿 麻, 现 病 史 :

More information

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

More information

158 中 極 學 刊 一 前言 清末著名的改良戲曲 黑籍冤魂 原為清末小說家吳趼人寫的短篇小說 名 伶夏月珊將其稍易節目 並搬演於舞臺 由於劇情發人深省 反映社會之弊 故 引 起 當 時 熱 烈 的 迴 響 黑 籍 冤 魂 可 說 是 晚 清 啟 蒙 儀 式 中 最 為 重 要 的 片 段 之 一

158 中 極 學 刊 一 前言 清末著名的改良戲曲 黑籍冤魂 原為清末小說家吳趼人寫的短篇小說 名 伶夏月珊將其稍易節目 並搬演於舞臺 由於劇情發人深省 反映社會之弊 故 引 起 當 時 熱 烈 的 迴 響 黑 籍 冤 魂 可 說 是 晚 清 啟 蒙 儀 式 中 最 為 重 要 的 片 段 之 一 中極學刊 第八輯 國立暨南國際大學 中 國 語 文 學 系 2 0 1 4 年 1 2 月 張純梅 暨南國際大學中文所 摘 要 晚 清 戲 曲 改 良 運 動 為 近 代 戲 曲 奠 定 了 現 代 性 之 基 礎 尤 其 是 於 清 末 1908 年 上 海 竣 工 的 新 式 劇 場 新 舞 臺 不 僅 使 觀 劇 空 間 硬 體 設 備 如 燈 光 照 明 道 具 舞臺設計等改變 演員 表演形態

More information

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

More information

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為(

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為( 玄濟世弘新世界大聖 暨 癸已年慶祝祖廟台灣第一行宮二十週年慶典 企劃書 機關指導單位 海峽交流基金 內政部宗司 交通部觀光局東北角管理處 宜蘭縣政府 宜蘭縣議 頭城鎮公所 頭城鎮代 宗指導單位 協 中華民國 宜蘭縣 總廟三清宮 中華玄上帝弘協 中國崇 新北市玄上帝弘協 中華三清 玄上帝研究 主 辦 單 位 祖廟台灣第一行宮外澳接宮管委 協 辦 單 位 大陸湖北省十堰市協 建法石真廟 聯 絡 地 址

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

More information

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 2 4 1. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 7 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 23 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. C 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

More information

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題 國 立 嘉 義 高 中 96 學 年 度 資 優 班 語 資 班 成 班 考 國 文 科 試 題 一 選 擇 題 (70%, 每 題 2 分 ) 1. 下 列 各 詞 中 的 字, 何 者 讀 音 正 確? ( 甲 ) 抽 搐 :ㄒㄩˋ ( 乙 ) 贗 品 :ㄧㄢˋ ( 丙 ) 內 訌 :ㄏㄨㄥˋ ( 丁 ) 鞭 笞 :ㄔ ( 戊 ) 烘 焙 :ㄅㄟˋ ( 己 ) 泥 淖 :ㄓㄠˇ ( 庚 ) 猝

More information

2 621 1991 2 1.41.5 1982 47 43 50 1989 1991 1 [] 220 1979 10 110 83 53 34 29 29 25 19 18 14 1989 1981 5 1981 2 1981 4 130 1989 100 12 10 2030 15 1978 4 19 1972 13 1985 [] 1978 [] 1989 [] 4 1987

More information

院青字〔2005〕第18号

院青字〔2005〕第18号 院 青 字 2011 11 号 关 于 公 布 合 肥 学 院 2011 年 寒 假 大 学 生 社 会 实 践 活 动 优 秀 调 查 评 选 结 果 的 通 知 各 系 团 总 支 学 生 会 : 为 进 一 步 引 导 广 大 同 学 坚 定 理 想 信 念 锻 炼 意 志 品 质 提 高 实 践 本 领, 鼓 励 学 生 参 与 社 会 实 践, 记 录 国 家 十 一 五 规 划 巨 大

More information

審計部函報一覽表

審計部函報一覽表 監 察 院 婦 女 人 權 調 查 案 件 一 覽 表 (97.8.1~101.12.31) 計 45 案 序 號 年 度 派 查 字 號 案 由 案 件 類 型 1 100 1000800193 2 100 0990800945 3 99 0990800651 4 101 1000800313 5 100 1000800133 6 99 0990800327 據 報 載 : 行 政 院 衛 生 署

More information

教 學 活 動 設 計

教  學  活  動  設  計 1-2-3 2-2-1 - 1-2-5 2-2-4 3-2-4 1. 2. 3 80 1. 1-1 2. 2-1 (. ) 3-1 4-1 5-1 2-2-2 1. 78/7/1 2. 79/9 3. 88/9 1-1 2-1 4-1 2-1 1. 2. ( ) 3.--- (1) (2) (3) (4) --- 1. 1. ( ) 2. (.) 1. 2. 3. 20 20 40 5-1

More information

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1 2016 级 经 济 类 试 点 班 ( 经 济 学 金 融 学 ) 课 程 设 置 一 览 表 课 程 代 码 课 程 名 称 学 分 学 时 推 荐 学 期 备 注 通 识 教 育 课 程 (39 学 分 ) 公 共 课 程 类 ( 必 修 ) TH000 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 3 32 1 EN025 大 学 基 础 英 语 (1) 3 64 1 PE001 体 育 (1)

More information

1980 34 51 1980 34 51 1980 34 51 hu hu hu hu hu hu hu hu hu ( x) ( x) ( x) ( x) X X X X X X X X 1990 1990 X X X 1990 11 1

More information

日 0750 時 等 計 4 次 逾 時 返 艦, 且 均 未 向 艦 隊 部 報 告 ( 二 )2 次 不 假 離 營 : 1 陸 海 空 軍 懲 罰 法 第 8 條 規 定 : 陸 海 空 軍 現 役 軍 人 應 受 懲 罰 之 過 犯 如 左 : 九 怠 忽 職 責 或 託 故 圖 免 勤 務

日 0750 時 等 計 4 次 逾 時 返 艦, 且 均 未 向 艦 隊 部 報 告 ( 二 )2 次 不 假 離 營 : 1 陸 海 空 軍 懲 罰 法 第 8 條 規 定 : 陸 海 空 軍 現 役 軍 人 應 受 懲 罰 之 過 犯 如 左 : 九 怠 忽 職 責 或 託 故 圖 免 勤 務 懲 戒 議 決 書 公 務 員 懲 戒 委 員 會 議 決 書 102 年 度 鑑 字 第 12455 號 102 年 3 月 8 日 被 付 懲 戒 人 方 自 仁 海 軍 艦 隊 指 揮 部 艦 隊 作 戰 中 心 上 校 主 任 上 列 被 付 懲 戒 人 因 違 法 失 職 案 件 經 監 察 院 送 請 審 議 本 會 議 決 如 下 : 主 文 方 自 仁 記 過 貳 次 理 由 一 被

More information

ttian

ttian T = l g = a - b a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ SiO SiO 65% SiO 52% SiO 52 45% SiO 45% 20 45% 10% 50% 95% 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.5 S0=1.94

More information

Microsoft Word - 105-TVP29A0

Microsoft Word - 105-TVP29A0 105 公 民 科 本 著 作 之 著 作 權 屬 於 南 一 書 局 所 有, 僅 供 非 商 業 性 之 個 人 會 員 下 載 作 為 個 人 學 習 目 的 之 使 用 除 此 之 外, 未 經 南 一 書 局 授 權, 任 何 人 不 得 擅 自 重 製 改 作 出 租 散 布 公 開 傳 輸 或 為 其 他 任 何 用 途 之 利 用 單 題 ( 1~73 題 ) 1. 在 某 一 社

More information

目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 3 政 要 论 坛 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 6 社 会 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 10 生 活 时 空 中 国

目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 3 政 要 论 坛 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 6 社 会 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 10 生 活 时 空 中 国 2012 年 第 6 期 本 期 导 读 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 中 国 生 活 最 安 逸 十 大 城 市 目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否

More information

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

More information

Content 目 錄 專 題 報 導 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 0.1 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 之 芻 議 ( 上 ) / 觀 淨 尊 者...1 0.2 願 正 久 住 台 灣 慶 定 長 老 往 緬 甸 隨 喜 供 養 帕 奧 禪 師 暨 禮 邀 之 紀 錄...

Content 目 錄 專 題 報 導 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 0.1 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 之 芻 議 ( 上 ) / 觀 淨 尊 者...1 0.2 願 正 久 住 台 灣 慶 定 長 老 往 緬 甸 隨 喜 供 養 帕 奧 禪 師 暨 禮 邀 之 紀 錄... Content 目 錄 專 題 報 導 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 0.1 植 根 上 座 部 佛 教 於 台 灣 之 芻 議 ( 上 ) / 觀 淨 尊 者...1 0.2 願 正 久 住 台 灣 慶 定 長 老 往 緬 甸 隨 喜 供 養 帕 奧 禪 師 暨 禮 邀 之 紀 錄... 52 0.3 大 金 塔 前 的 省 思 從 佛 教 深 植 於 緬 甸 的 盛 況 談 我 們 的

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

More information

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

More information

寫 在 前 面 善 牧 基 金 會 執 行 長 湯 靜 蓮 修 女 長 久 以 來, 善 牧 在 陪 伴 新 移 民 姐 妹 的 路 上, 不 斷 看 到 她 們 用 不 同 的 方 式 譜 寫 自 己 的 生 命 歌 曲, 無 論 是 攝 影 短 片 製 作, 姐 妹 們 皆 不 吝 於 分 享

寫 在 前 面 善 牧 基 金 會 執 行 長 湯 靜 蓮 修 女 長 久 以 來, 善 牧 在 陪 伴 新 移 民 姐 妹 的 路 上, 不 斷 看 到 她 們 用 不 同 的 方 式 譜 寫 自 己 的 生 命 歌 曲, 無 論 是 攝 影 短 片 製 作, 姐 妹 們 皆 不 吝 於 分 享 繪 者 : 全 體 成 員 與 講 師 主 題 : 同 心 協 力 全 體 成 員 以 一 人 一 筆 的 方 式, 將 心 中 此 時 此 刻 的 想 法 用 顏 色 和 符 號 呈 現, 成 員 在 繪 畫 過 程, 一 個 接 著 一 個, 隨 心 所 欲, 讓 畫 充 滿 色 彩, 成 員 表 示 共 同 完 成 畫 作, 讓 自 己 內 在 充 滿 力 量, 就 像 畫 作 呈 現 的 充

More information

第十章 颅脑损伤病人的护理

第十章 颅脑损伤病人的护理 第 十 章 颅 脑 损 伤 病 人 的 护 理 学 习 目 标 1. 了 解 颅 内 压 增 高 的 原 因 及 治 疗 要 点 ; 颅 骨 骨 折 的 类 型 ; 脑 血 管 病 的 分 类 ; 脑 积 水 的 常 见 病 因 2. 熟 悉 颅 内 压 增 高 三 个 主 征 ; 小 脑 幕 裂 孔 疝 的 临 床 表 现 ; 颅 内 肿 瘤 的 临 床 表 现 ; 常 见 脑 血 管 病 的 临

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

法雲武道v.103.02.20.ai

法雲武道v.103.02.20.ai 會 訊 第 一 期 發 行 單 位 : 法 雲 武 道 發 展 學 會 Fa Yun Martial Arts Development Association 發 行 人 : 黃 進 坤 理 事 長 編 輯 者 : 本 學 會 出 版 組 網 址 :http://fa-yun.org 2014 年 2 月 發 行 會 址 :73353 台 南 市 東 山 區 青 山 里 青 山 46-8 號 電 話

More information

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 招 标 文 件 招 标 人 : 北 京 大 学 附 属 中 学 二 〇 一 五 年 十 一 月 第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心

More information

科展作品說明書--情定水果 香邀你我

科展作品說明書--情定水果 香邀你我 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 080802 臺 北 縣 三 重 市 興 穀 國 民 小 學 指 導 老 師 姓 名 黃 小 紋 黃 書 卿 作 者 姓 名 邵 雅 慈 蔡 旻 真 許 瀚 心 王 澤 雄 黃 一 崧 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明

More information

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊 編 號 :A311 組 別 : 國 小 組 科 別 : 自 然 科 類 別 : 生 物 作 品 名 稱 : 愛 吐 沙 的 蛤 蠣 作 者 : 黃 柏 慎 黃 映 慈 易 秋 蓉 指 導 老 師 : 賴 敏 婉 李 愛 雯 作 者 學 校 : 桃 園 縣 平 鎮 市 忠 貞 國 民 小 學 桃 園 縣 平 鎮 市 第 46 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 自 然

More information

Microsoft Word - 附件.doc

Microsoft Word - 附件.doc 附 件 : 紫 光 古 汉 000590- 置 出 1.72 亿 元 应 收 帐 款 明 细 清 单 客 户 金 额 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 16,099,600.00 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 14,339,504.00 广 东 省 揭 东 县 新 特 药 公 司 4,610,491.11 衡 阳 市 康 馨 医 药 有 限 责 任 公

More information

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 紀 念 藥 師 佛 聖 誕 美 之 食 素 金 剛 乘 弟 子 集 資 捐 印 二 冊 佛 曆 三 三 七 年 歲 次 庚 寅 八 月 廿 五 日 i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 34 36 38 40 41 41 42 44 46 48 49 50 51 51 52 53 54 54 56 58 58 60 60 62

More information

标题

标题 1. 眼 底 炎 症 辨 证 论 治 规 律 的 探 讨 湖 南 中 医 学 院 附 二 院 眼 科 一 眼 底 病 变 的 三 个 显 著 特 点 深 精 杂 深 指 它 的 位 置 眼 底 病 变 往 往 外 观 端 好, 中 医 统 称 为 内 障, 从 内 而 蔽, 外 不 见 证 精 指 它 的 组 织 结 构 眼 底 构 造 最 精 细, 有 富 于 血 管 的 脉 络 膜, 有 感 光

More information

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要 保 健 : 顶 尖 专 家 谈 癌 症 2014-03-22 权 健 3813 服 务 中 心 环 境 污 染 不 良 生 活 方 式 与 现 代 社 会 生 活 造 成 的 精 神 压 力 等 等 原 因, 使 得 我 国 癌 情 汹 涌, 人 们 也 日 益 变 得 谈 癌 色 变 最 新 数 据 显 示, 中 国 每 天 8550 人 成 为 癌 症 患 者 ; 中 国 癌 症 患 者 年 轻

More information

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

國立屏東教育大學化學生物系

國立屏東教育大學化學生物系 國 立 屏 東 教 育 大 學 化 學 生 物 系 102 學 年 度 第 2 學 期 第 5 次 系 務 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 6 月 24 日 ( 星 期 二 )14:00 地 點 : 林 森 校 區 科 學 館 三 樓 第 二 會 議 室 主 持 人 : 張 雯 惠 主 任 出 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 鄭 如 珊 壹 上 一 次 系 務 會 議 決 議 執

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63> 衛 生 福 利 部 屏 東 醫 院 護 理 科 護 士 甄 選 報 名 須 知 壹 目 的 : 一 提 昇 臨 床 護 理 專 業 品 質 二 招 募 優 秀 人 才, 提 高 工 作 士 氣 貳 依 據 依 醫 事 人 員 人 事 條 例 醫 事 人 員 人 事 條 例 施 行 細 則 等 相 關 規 定 辦 理 參 甄 選 資 格 : 一 具 大 學 護 理 系 長 照 學 程 護 理 管 理

More information

族群關係與文化互動—以屏東縣麟洛鄉為例

族群關係與文化互動—以屏東縣麟洛鄉為例 第 一 章 麟 洛 客 家 聚 落 形 成 與 發 展 壹 緒 論 屏 東 縣 麟 洛 鄉 在 昔 日 的 六 堆 聚 落 分 佈 是 屬 前 堆 之 一, 是 為 下 前 堆 1 ; 從 清 朝 開 始 到 光 復 後 都 是 隸 屬 於 長 治 行 政 區 域 之 下, 民 國 40 年, 才 從 長 治 鄉 獨 立 出 來 在 屏 東 六 堆 鄉 鎮 中, 麟 洛 鄉 特 別 處 在 於, 是

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 招 生 簡 章 主 辦 單 位 : 臺 中 市 政 府 教 育 局 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 指 定 承 辦 單 位 臺 中 市 立 光 明 國 民 中 學 403 臺 中 市 西 區 自 由 路 一 段 75 號 http://www.kmjh.tc.edu.tw/

More information

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案 105 學 年 度 臺 中 市 私 立 華 盛 頓 國 民 小 學 教 師 甄 選 簡 章 壹 報 名 資 格 及 條 件 一 基 本 條 件 ( 一 ) 具 中 華 民 國 國 籍 且 身 心 健 康 品 德 操 守 良 好 者 ( 二 ) 無 教 師 法 第 14 條 各 款 規 定 或 教 育 人 員 任 用 條 例 第 31 條 各 款 及 第 33 條 之 情 事 者 ( 如 附 錄 說

More information

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF 3296 88 1 10628 88 1 0.217 382 02-27672905.217 1 2 3 4 1 2 3 4 99 2,318 88 6 8,912 88 6 2,869 03-5962443 03-5957197 52 1 377 2 3 4 377 5 6 1 5,000 58 7 5 6 30 10 2 3 89.4.21. 016 4 89.4.11. 013 5 89.7.24

More information

2010 年 度 报 告 2010 中国环境与发展国际合作委员会 国合会 是 1992 年由中国政府批准成立的由中外方高层 人士与权威专家学者组成的高级国际咨询机构 其主要职责是交流传播国际环发领域的成功经验 针对中国环发领域的重大问题进行研究 向中国政府提出前瞻性 战略性 预警性政策建议 支 持促进中国实施可持续发展战略 推动资源节约型 环境友好型社会建设 第一届国合会 1992-1996年 主

More information

SW-688UF 0016501528900.cdr

SW-688UF  0016501528900.cdr 三 洋 全 自 動 衣 機 使 用 說 明 書 為 了 安 全 請 務 必 遵 守 事 項 1~2 使 用 事 項 及 衣 要 訣 3 各 部 名 稱 4 濯 量 和 劑 量 的 關 係 5 操 作 面 板 名 稱 及 功 能 6 一 般 的 使 用 方 法 7 標 準 行 程 7 全 自 動 行 程 8 浸 泡 行 程 8 毛 毯 行 程 9 羊 毛 行 程 10~11 自 選 行 程 12 各

More information

課程重點及活動配合

課程重點及活動配合 數 學 科 校 本 度 量 縱 向 課 程 ( 一 至 六 年 級 ) 曾 梅 千 禧 學 校 校 本 縱 向 課 程 度 量 範 疇 第 一 學 習 階 段 ( 小 一 至 小 三 ) 第 二 學 習 階 段 ( 小 四 至 小 六 ) 學 生 能 選 擇 和 應 用 非 標 準 單 位 來 記 錄 基 本 量 度 活 動 的 結 果 理 解 應 用 標 準 單 位 的 需 要 選 擇 適 當 的

More information

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

More information

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高 2016 年 安 徽 省 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 2 月 17 日 在 安 徽 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 省 人 民 政 府 省 长 李 锦 斌 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 省 人 民 政 府, 向 大 会 报 告 政 府 工 作, 请 予 审 议, 并 请 省 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见

More information

2012年海南党建第2期目录.FIT)

2012年海南党建第2期目录.FIT) 姻 姻 1 为 实 现 海 南 绿 色 崛 起 提 供 组 织 保 证 4 坚 持 科 学 发 展 实 现 绿 色 崛 起 保 亭 县 什 进 新 村 为 全 面 加 快 国 际 旅 游 岛 建 设 而 不 懈 奋 斗 / 罗 保 铭 中 共 海 南 省 委 组 织 部 刊 圆 园 12 年 第 2 期 渊 总 第 222 期 冤 内 部 资 料 免 费 交 流 16 对 提 高 选 人 用 人 公

More information

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表 西 咸 研 究 ( 增 刊 第 3 期 ) 西 咸 研 究 院 2016 年 3 月 24 日 本 期 导 读 : 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 2 2016 年 政 府 工 作 报 告 摘 要 3 解 读 2016 年 政 府 工 作 报 告 十 大 新 词 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期

More information

标题

标题 中 共 青 岛 市 委 文 件 青 发 2013 22 号 中 共 青 岛 市 委 青 岛 市 人 民 政 府 关 于 印 发 贯 彻 落 实 习 近 平 总 书 记 视 察 山 东 重 要 讲 话 精 神 行 动 纲 要 的 通 知 各 区 市 党 委 和 人 民 政 府, 市 委 各 部 委, 市 政 府 各 部 门, 市 直 各 单 位, 中 央 省 驻 青 各 单 位, 青 岛 警 备 区

More information

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导 上 海 市 徐 汇 区 十 五 届 人 大 八 次 会 议 文 件 (13) 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 6 日 在 上 海 市 徐 汇 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 八 次 会 议 上 上 海 市 徐 汇 区 人 民 政 府 区 长 鲍 炳 章 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 徐 汇 区 人 民 政 府, 向 大 会 作 政 府 工 作 报 告, 请

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 公 司 代 码 :600388 公 司 简 称 : 龙 净 环 保 福 建 龙 净 环 保 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 21 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

More information

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc 目 錄 1. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 一 )------------------01 2. 田 調 紀 實 ( 梁 氏 安 芳 )------------------ 黃 昕 瑤 撰 -------------------------13 3. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 二 )----------------16

More information

1 ... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 9... 10... 10... 11... 12... 12... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20... 21... 22... 23...

More information

前 言 为深入贯彻落实2012年中央1号文件精神 推进 农业科技促进年 活动 激励扎根农村基层 为农 业科教兴村作出杰出贡献的带头人 农业部于2012年 启动了百名农业科教兴村杰出带头人资助项目 该项 目是江苏华西集团公司捐赠500万元在中华农业科教基 金会设立 华西仁宝基金 开展的专项资助活动 资 助项目计划三年面向全国资助100名农业科教兴村杰出 带头人 每人资助5万元 按照项目申报和评审工作要求

More information