MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung"

Transcription

1 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM 道心寶鑑 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ Mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Ấn bản Tài liệu tham khảo kính biếu.

2 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung chí dĩ nhi hòa 3- Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt minh Nhơn đắc nhứt thành 4- Đầu thượng viết Cao-Đài (I) 5- Đầu thượng viết Cao-Đài (II) 6- Đạo xuất ư đông 7- Vạn sự khởi đầu nan 8- Dị giản nhi đắc thiên-lý 9- Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân 10- Lễ bái thường hành tâm đạo khởi 11- Bát hồn vận chuyển ca Hùynh-lão 12- Nhãn thị chủ tâm 13- Khi kỳ Tâm tức thị khi thiên, Thiên bất khả khi hồ 14- Văn dĩ tải Đạo 15- Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn 16- Tận nhân lực tri thiên mạng 17- Hoàng thiên hữu nhãn 18- Triêu văn Đạo tịch tử khả hĩ 19- Trần hải man man thủy nhựt Đông 20- Thiên nhân tương dữ thiên nhân tương hợp 21- Thiên Nhơn tương đồng 22- Công-bình thiên-đạo phép huyền Chí-Tôn CHƯƠNG II: (trang ) CAO-ĐÀI XUẤT THẾ 高臺出世 1- Cao-Đài Tiên bút thi văn tự 2- Hữu duyên đắc ngộ Tam-kỳ lộ 3- Mệnh hữu Cao-Đài minh nguyệt chiếu 4- Mạt hậu càn-khôn đồng nhất đái 5- Cao như Bắc khuyết nhân chiêm-ngưỡng 6- Ngã thiên thị thính 7- Hữu thành tắc hữu thần 8- Quốc-Đạo kim triêu thành Đại-Đạo 9 - Chi lan ngọc thụ 10- Bất tri kỳ danh, cường danh viết Đạo 11- Đạo thường vô-vi nhi vô bất vi 12- Đạo phi Thánh bất hoằng, Thánh phi Đạo bất đại 13- Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân 14- Nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giai tri 15- Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương 16- Thượng hạ nhị thiên xử địa hoàn 17- Trung khổ hải độ thuyền Bác-nhã 18- Đại- Đạo tri hành thiên hạ vi công 19- Tam nhân hành tắc tổn nhứt nhân 20- Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân 21- Hũu duyên đắc ngộ vô duyên vạn kiếp bất tương phùng 22- Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên CHƯƠNG III: (trang ) THIỆN HÀNH THIỆN GIÁO 善行善教 1- Sở quốc vô dĩ vi bảo duy THIỆN dĩ vi bảo 2- Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang II

3 MỤC LỤC 3- Thượng phẩm chi nhơn bất giáo nhi thiện 4- Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh 5- Chung thân hành thiện thiện do bất túc 6- Thiện sự tu tham ác sự mạc lạc 7- Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo 8- Bình sinh hành thiện thiên gia phúc 9- Chúng sanh sở tạo chư ác nghiệp 10- Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo 11- Vương nhân chi ác bán cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức 12- Thiên kinh điển bất vị giáo nhân nhứt ngôn thiện 13- Nhứt nhựt bất niệm thiện chư ác giai tự khởi 14- Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi 15- Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh 16- Thiện tức vô thưởng diệc bất khả bất vi thiện 17- Thiện giả thiện báo ác giả ác báo 18- Tích thiện phùng thiện tích ác phùng ác 19- Vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc 20- Tùng thiện như đăng tùng ác như băng 21- Tác thiện giáng chi bách tường 22- Danh bất chánh tắc ngôn bất thuận CHƯƠNG IV: (trang ) THIÊN-LÝ LƯU HÀNH 天理流行 1- Tử sanh hữu mệnh phú quý tại Thiên 2- Huynh đệ đại-đồng 3- Hữu thân hữu khổ 4- Bất đăng tuấn lãnh bất tri thiên cao 5- Nhân bất tín bất lập 6- Sĩ quốc vi bảo 7- Thực nhơn tài cứu nhơn tai 8- Vị qui tam xích thổ nan bảo bách niên thân 9- Dữ quỉ vi lân ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang III MỤC LỤC 10- Nhơn luân chi đạo 11- Họa phúc vô môn duy nhơn tự triệu 12- Thiên môn hữu thỉnh vô nhơn đáo 13- Phúc hề họa phục họa hề phúc ỷ 14- Hành tàng hư thiệt tự gia tri 15- Dân vi quí xã tắc thứ chi quân vi khinh 16- Tương thân tương ái 17- Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu 18- Vô nhân ngã chi kiến 19- Thập niên chủng mộc bách niên chủng nhân 20- Tài mệnh tương đố 21- Nhơn hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi 22- Bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử dã CHƯƠNG V: (trang ) THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO 純德後教 1- Nhơn luân đạo trọng 2- Tự Thiên-tử dĩ chí ư thứ dân nhứt thị giai dĩ Tu thân vi bổn 3- Thiên mạng chi vị tánh suất tánh chi vị Đạo Tu đạo chi vị giáo 4- Dục tu kỳ thân tiên chánh kỳ tâm 5- Tu thân dĩ Đạo tu Đạo dĩ nhân 6- Nhất tu thị nhị tu sơn 7- Phu xướng phụ tùy 8- Duy bạc bất tu 9- Dục tu Thiên-Đạo tiên tu Nhơn-đạo 10- Tu tâm dưỡng tánh 11- TÂM tự 12- Tam bửu 13- Hiệp tam bửu 14- Tam tư nhi hậu hành 15- Tu thân hành đạo 16- Tứ diệu-đề khổ ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang IV

4 17- Thiên thời bất như địa lợi Quân-tử chí ư cầm thú giả Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi 20- Tam hội lập quyền 21- Nhu-nhược thường tồn xỉ cương tắc chiết 22- Vô ma khảo bất thành Đại-đạo MỤC LỤC CHƯƠNG VI: (trang ) HUẤN NGÔN LẬP CHÍ 訓言立志 1- Tiên nghĩa nhi hậu lợi (I ) 2- Tiên nghĩa nhi hậu lợi (II) 3 -Dĩ hòa vi tiên 4- Phù dung như diện liễu như my 5- Đơn kỵ bình Man 6- Tại gia hữu quân tử môn ngoại hữu quân tử đáo 7- Sanh ký tử qui 8- Thiên hạ nhất gia 9- Châu hoàn hợp phố 10- Thượng bất khả thượng 11- Trần sinh chi khách 12- Tam phẩm cấp nhơn sanh 13- Tích kim dĩ vi tử tôn tử tôn vị tất năng thủ 14- Tào khang chi thê bất khả hạ đường 15- Lung kê hữu mễ than oa cận 16- Nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định 17- Sanh tử giai do mạng, công danh thảo thượng sương 18- Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh 19- Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên 20- Đạo cao nhứt xích,ma cao nhứt trượng 21- Vạn bang đô thị mạng bán điểm bất vô nhân 22- Dĩ đức phục nhân MỤC LỤC CHƯƠNG VII.: (trang ) TIÊN HỌC NHI HẬU HÀNH 先學而後行 1- Lập thân hành-đạo dương danh ư phụ mẫu 2- Khai kinh vô tự 3- Phạm-giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánhpháp 4- Môn quyền định hội trừ tà diệt mỵ hộ chơn truyền 5- Tiên học nhi hậu hành 6- Thông thiên địa nhân viết NHO 7- Học giả hảo bất học giả hảo 8- Cơ-quan chuyển thế 9- Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành 10- Ngọc bất trác bất thành khí 11- Tinh-thần Tam giáo qui nhất 12- Ngũ chi hiệp nhất 13- Cố ảnh tự liên 14- Vô-vi bất kiến 15- Bằng hữu chi giao 16- Bần tiện chi giao mạc khả vong 17- Tiêu-liêu sào lâm bất quá nhứt chi 18- Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân 19- Luật công bình tạo-hoá 20- Âm dương hữu hiệp biến sanh 21- Nhứt nhựt tam tỉnh ngô thân 22- Luật thành trụ hoại không ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang V ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang VI

5 LỜI NÓI ĐẦU Đây là tủ sách dành riêng cho gia đình, ngoài ra Tôi không dám nghĩ đến một cao-vọng nào cả, vì đối Bạn đồng-sinh Tôi là người kém cỏi, thua sút nhiều, cần phải học-hỏi. Còn đối với Bạn trẻ thì Tôi cũng chưa hơn, cho nên chưa dám nghĩ gì. Hôm nay Tôi viết là để viết, vì Tiền-nhân ta có câu: Xuân tàm đáo tử ty phương tận. Lạp cự thành khôi lệ thủy can. 春蠶到死絲方盡蠟巨成恢淚始乾 Tức nhiên Con tằm xuân đã ăn lá dâu xanh để rồi cứ tiếp tục nhả sợi tơ vàng cho đến chết cũng chưa xong. Cây nến kia khi thắp lên rồi thì giọt nến cứ chảy thâu đêm chưa ráo lệ. Tạm dịch: Tằm Xuân trả sạch óng tơ vàng, Nến rỏ tàn đêm dạ chửa an. Tập sách này ra đời cũng như những tập kế tiếp, đều thoát thai trong một hoàn cảnh hết sức khiêm-tốn với các lý-do sau đây: 1- Làm một bậc Cha Mẹ mà buổi Xuân thời không làm thoả-mãn nhu-cầu cần-thiết cho các con, các cháu là một điều ân-hận thứ nhất. 2- Làm một bậc Thầy mà không đi trọn trên con đường nghiệp-dĩ để truyền lại tất cả kinh-nghiệm sống cho đám trò yêu, là một điều ân-hận thứ nhì. 3- Làm một Môn-đệ trung-kiên của Thượng-Đế mà không được dịp nói lên tiếng nói chân-tình để phổ-truyền Chơn-Đạo của Đức Chí-Tôn là một điều ân-hận thứ ba. Hôm nay, nhìn lại thấy buổi hoàng-hôn dần lịm tắt mà chỉ biết ngâm câu của người xưa rằng: Tịch dương vô hạn hảo chỉ vị cận hoàng-hôn. Ôi! Buổi trời chiều vô cùng đẹp nhưng chỉ tiếc vì ánh hoàng-hôn dần liệm tắt, cũng như tuổi đời xế bóng. Thì hỡi - Các Con cháu thân-thương! - Những trò sinh quí mến! - Những Bạn Đạo chân thành! Tất cả là những người đã cùng Tôi được gặp-gỡ trên đường trần này trong một quãng thời-gian ngắn dài lẫn lộn, nhưng Tôi xin tất cả hãy vì sự bất lực của Tôi mà tha-thứ, mà quên đi sự bất tài của Tôi, bởi chính cái nguyện-ước chắc cũng còn nhiều nhưng vì lực bất tòng tâm, thôi đành chịu vậy. Hỡi các BẠN yêu quí nhất của đời Tôi! Được một lần dừng bước lãng-du trên trái đất này chắc hẳn là một điều vinh-hạnh lắm! Tôi đã cố-gắng và cố-gắng thật nhiều, nhưng giờ đây nhìn lại chỉ một thân cô lẻ; hoàn-toàn cô-lẻ, vì những cội cây già đã lần lần ngã xuống làm phân cho luống đất mới, làm trụ cho cành cây con; tôi đã vắng đi nhiều, vắng đi nhiều! Những bậc Cha Mẹ, Thầy, Bạn tốt của Tôi cũng lần lượt ra đi trong nỗi nghẹn-ngào u-uất, trong niềm xótxa lưu-luyến, tôi chưa dịp đền trả; nhiều món nợ trong đời vẫn còn nghèn-nghẹn trong tim, vẫn là nỗi u-hoài chưa vơi niềm khắc-khoải. Vậy thì xin nhắn gió gởi mây cho nỗi tâm tư này cùng hòa-quyện với hồn thiêng sông núi; tất cả nỗi niềm này góp thành một khối Yêu-thương để Hiến-dâng và Phụng-sự trong ngày nay và cả ngày mai. Tôi không lấy làm lạ vì đã là định luật! Nhưng Tôi chỉ muốn nhắn-nhủ lại rằng đừng lãng phí thời gian, đừng quên đi những lời vàng đá, đừng dẫm lên đám lá khô vàng mà nghĩ rằng đây là đồ vô dụng; vì ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Lời nói đầu

6 nếu lá này không khô rụng xuống, lấy gì làm phân để bón cho cây xanh? Vô cổ bất thành kim Bạn ạ! Các nhà tiên tri đã giáng dạy rằng: Đạo Trời chỉ có Một, phải tồn tại, càng ngày càng mở rộng, không bao giờ mất động lực, bất di dịch: - Giáo-lý của Moise là cái nụ, - Giáo-lý của Jésus là cái bông - Giáo-lý của Cao-Đài là cái trái. Hoa không phá hủy nụ, trái không tàn phá hoa, Không có sự phá hủy, chỉ có sự hoàn thành. - Những lá chết của nụ phải rụng đi để cho hoa nở. - Những cánh hoa rồi cũng phải rụng đi để thành trái và để cho trái chín. Những lá chết, cánh hoa rụng có phải là vô dụng không? có nên bỏ đi không? KHÔNG! - Cả lá chết và cánh hoa rụng lúc thường cũng tương-ứng cần-thiết, không có nó không thành trái Hôm nay, Đạo Trời đã đến lúc hoàn thành các giaiđoạn ấy. - Giáo-lý của Đại-Đạo là tinh hoa của ba nền Tôngiáo, - Tôn-chỉ của Tam-Kỳ là cứu-rỗi 92 ức nguyênnhân qui hồi cựu vị - Mục đích của Phổ-Độ là đưa nhân loại đến ĐạiĐồng. Tất cả những tập sách nhỏ của đời Tôi xin dành cho CÁC BẠN, những người Bạn chân-tình muôn thuở của đời Tôi! Tây-Thánh, mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Lời nói đầu ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Lời nói đầu

7 Chương I: TÂN GIÁO CAO ĐÀI 新教高臺 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI TÂN GIÁO CAO-ĐÀI LÀ GÌ? 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung chí dĩ nhi hòa 3- Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt minh Nhơn đắc nhứt thành 4- Đầu thượng viết Cao-Đài (I) 5- Đầu thượng viết Cao-Đài (II) 6- Đạo xuất ư đông Đạo Cao-Đài là một Tôn-giáo mới khai mở vào năm Bính-Dần 1926 nên gọi là một nền Đạo mới, hay là Tân Tôn-giáo.Đức Hộ-Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài: Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ- ĐỘ khai sáng vào thời-kỳ này là do Thiên-cơ tiền định và cũng hợp với lời tiên-tri của các Đấng Giáo-Chủ đã khai mở các Đạo-giáo trên thế-giới. 7- Vạn sự khởi đầu nan Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều 8- Dị giản nhi đắc thiên-lý dạy rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ hạ nguơn khiến đời tận 9- Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân diệt để chuyển xây trở lại Thượng-nguơn Thánh-đức với 10- Lễ bái thường hành tâm đạo khởi một kỷ-nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi 11- Bát hồn vận chuyển ca Hùynh-lão lập giáo có cho biết đến năm kỷ-nguyên Phật-giáo, 12- Nhãn thị chủ tâm là thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc ra đời mở Hội-Long-Hoa 13- Khi kỳ Tâm tức thị khi thiên, Thiên bất khả khi hồ lập một kỷ-nguyên mới đó vậy. 14- Văn dĩ tải Đạo 15- Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn 16- Tận nhân lực tri thiên mạng 17- Hoàng thiên hữu nhãn 18- Triêu văn Đạo tịch tử khả hĩ 19- Trần hải man man thủy nhựt Đông 20- Thiên nhân tương dữ thiên nhân tương hợp 21- Thiên Nhơn tương đồng 22- Công-bình thiên-đạo phép huyền Chí-Tôn Nơi Cung Hỗn-nguơn-Thiên chúng ta thấy đương giờ này đang trong Đệ tứ chuyển. Thượng-nguơn Tứ chuyển giờ này giao quyền Chưởng-quản trị phần hồn và phần xác của Càn khôn vũ-trụ do nơi tay của Đức Di- Lạc Vương-Phật, mà trong Cung ấy là Cung chúng ta thấy mặt Đức Chí-Tôn, tức nhiên gần Đức Đại-Từ-Phụ hơn hết. Chơn-lý của Đạo Cao-Đài đã tỏ rõ cho toàn thể nhơn-sanh đều hiểu lời tiên-tri của Phật-giáo đã nói: Qua cuối Hạ-nguơn Đức Chí-Tôn đến để mở Hội-Long- Hoa đặng lập-vị cho Đức Di-Lạc Vương-Phật. Sứ-mạng thiêng-liêng của Hộ-Pháp là vì: Đức Chí-Tôn không đi nên mới có Hộ-Pháp của Ngài đến. Hộ-Pháp của Ngài đến cốt yếu thay-thế cho Ngài đặng lập vị cho Đức Di-Lạc Vương-Phật mở Hội-Long-Hoa, tức nhiên sứ-mạng của Hộ-Pháp là cầm cây cân Côngbình thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn giao-phó, nắm cả ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 6

8 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI tâm-lý tinh-thần nơi mặt địa-cầu này đặng hòa-giải, hầu sửa đương tâm đức của nhân-loại tức nhiên là Ngài đến trước khi mở Hội-Long-Hoa tạo Tiên, Phật. Tâm đức từ trong cửa Thánh của họ đặng họ từ-từ bước đến cửa Thánh của họ, đến phẩm-vị của họ tại mặt thế này. Ngày giờ nào khi nhơn-sanh đã tiến bước, Bần- Đạo chỉ nói một người mà thôi đoạt được Phật-vị thì ngày ấy Hội-Long-Hoa mới mở, mà Hội-Long-Hoa chưa có mở thì Đức Di-Lạc chưa có đến. Nam-mô Tam Hội Long-Hoa Bạch-Vương Đại- Hội, Di-Lạc Cổ-Phật Chưởng-giáo Thiên-Tôn (Câu 34- U-Minh-chung) 01- ĐẠO TÂM BỬU GIÁM 道心寶鑑 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Giải nghĩa: ĐẠO TÂM 道心 có hai nghĩa chánh: 1- Đạo Tâm là tâm-đạo của con người. Bởi tất cả mọi việc tu-hành, dù theo một Tôn-giáo nào, cũng khởi phát từ một tâm-hồn cao-thượng và hướng thượng, đạođức và dục tấn. 2- Đạo Tâm là tịch-đạo thứ hai của nền Đại-Đạo sau Tịch-Đạo Thanh-Hương. - Tịch-Đạo Thanh-Hương 青香 là thi-hành Thểpháp - Tịch-Đạo Đạo-Tâm 道心 là thi-hành bí-pháp. Bửu-giám (Bửu là báu; giám là cái gương, cái kính để soi mình vào), vậy bửu-giám là tấm gương quí báu mà các bậc tiền Thánh, tiền Hiền đã để lại cho nhân loại làm túi khôn cho cuộc đời, nay con đường Đại-Đạo có thêm nhiều hình-ảnh, nhiều tâm-hồn cao-thượng đạo đức nữa là các bậc Tiền khai Đại-Đạo. Như vậy, ĐẠO TÂM BỬU-GIÁM là tấm gương báu cổ kim của những tâm-hồn Thánh-triết, chỉ biết suốt đời hiến mình cho nhân-loại, hy-sinh cho Đạo-pháp mà thôi, với những đức tánh cao-quí, những ngôn-từ đức hạnh ấy đáng cho đời chiêm-ngưỡng và học-hỏi. Lời bàn: Đạo Tâm Bửu Giám 道心寶監 là đề tài cho tập sách nhỏ này là công-phu chắc lọc của Soạn giả trong nhiều thời-gian đọc Thánh-Ngôn, Thánh-Giáo cùng các tư-tưởng của các bậc tiền-bối trong Chơn truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Với mục-đích làm sáng danh gương kim cổ qua chơn-truyền Đại-Đạo. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 7 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 8

9 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Xem như thời Tịch-đạo Thanh-Hương đã qua đi, nhường lại cho cơ Đạo-Tâm sắp đến, cái chơn lý tối cao, tối đại của nền Đại-Đạo này chính Đấng Thượng-Đế khai mở tại Việt-Nam chúng ta đây, là khởi điểm cho Đại Đồng Thế-Giới để cùng sống chung Hòa-Bình. Cái hay của đạo mầu đã sẵn, nhưng sự xếp đặt do sự cắt xén, ráp nối của bàn tay phàm biết có được toại ý Thánh-Nhân không? Nhưng dù thế nào đây cũng là một kỹ-niệm của chuyến viễn-du của một con người được đặt bước đến điạ-cầu 68 này, đã được sống, được hít thở khí trời và hạnh-phúc nhất là được hít thở không-khí diệu-huyền của Đạo-Pháp. Thế nên hai câu liễn đặt trước Báo Ân Từ cho ta hình ảnh ấy: - BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hoá chúng-sanh vạn vật hữu-hình tùng thử ĐẠO - QUÁI hào Bác-ái định càn-khôn phân đẳng pháp nhứt thần phi tướng trị kỳ TÂM 道 心 八品真魂造世界化眾生萬物有形從此 卦爻博愛定乾坤分等法一神非相治其 Giải nghĩa: Câu 1- Tám đẳng cấp chơn-hồn là vật-chất hồn, thảo mộc-hồn, thú-cầm-hồn, nhơn hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật-hồn đều được sản-xuất dưới bàn tay của Đức Phật-Mẫu, nhưng vạn-vật vốn hữu hình hữu hoại, nghĩa là có sinh có diệt, có sống có chết, Đạo của trời đất định vậy. Câu 2- Dù cho những quẻ (đại thể), những hào (tiểu thể) xuất từ tâm Bác-Ái sẽ định nền tảng cho Cànkhôn để phân ra đẳng cấp, chỉ một điểm Thần 神 duy ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 9 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI nhứt, không hình tướng cũng định được cái Tâm (mà chủ của cái Tâm là Thượng-Đế Cao-Đài ngày nay vi chủ) Trong vũ-trụ Chúa cả tạo-đoan ấy là Thầy nắm cả huyền-vi bí-mật trong tay. Thầy mới phân tánh Thầy ấy là Pháp, Pháp tức là quyền-năng của Thầy thể hiện ra, cũng như lý Thái-cực ở trong cõi tịnh, rồi từ trong cõi tịnh lý Thái-cực phát động mới sanh ra Pháp. Pháp tức là những định-luật chi-phối cả Càn-khôn, mà người nắm luật chi phối ấy là Phật-Mẫu. Sao gọi là Phật-Mẫu? Phật-Mẫu là Mẹ, là gốc sanh ra vạn-vật. Phật Mẫu nắm cơ hữu tướng. Phật-Mẫu là Âm, còn Thầy là Dương. Âm Dương tương-hiệp mới biến Càn-khôn, cả Càn-khôn ấy là Tăng, mà người nắm quyền vi chủ hàng Tăng ấy là một vị Phật cầm quyền thế-giới. Phật và Pháp không biến đổi, còn vị cầm quyền thế-giới là Tăng ấy thay đổi tùy theo thời-kỳ. - Tỷ như hồi Nhứt-kỳ Phổ-Độ cầm quyền vi chủ là Nhiên-Đăng Cổ-Phật. - Nhị-kỳ Phổ-Độ là Thích-Ca Như-Lai. - Tam-kỳ Phổ-Độ là Di-Lạc Vương-Phật. Hết Tam-kỳ Phổ-Độ thì nguyên-căn qui nhứt, trở lại mở Nhứt-kỳ Phổ-Độ sẽ có vị Phật khác ra đời cầm quyền vi chủ định-luật Càn-khôn. Lại nữa: Nhìn ở đầu câu liễn có hai chữ Bát Quái, cuối câu có hai chữ Đạo Tâm, điều này đã chứng-tỏ rằng Tịch-đạo Đạo-Tâm đã xuất hiện. - Đức Chí-Tôn có Bát-Quái (số 8). - Đức Phật-Mẫu nắm Bát Phẩm Chơn-Hồn (số 8) - Người tu-hành gìn Bát Chánh Đạo (số 8) Ba lần con số 8 là 24 (3x8), là 24 chiếc thuyền Bác Nhã tức nhiên là Bác-Nhã Ba-La-Mật của Phật dạy, là trí ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 10

10 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI huệ. Người tu là mục-đích đạt cho được trí Bác-Nhã ấy là nương gươm thần huệ đoạn trừ nghiệt căn đó vậy! Mỗi câu có 17 chữ ứng với quẻ Thiên Sơn Độn 天山沌.Độn là lui đi, tức nhiên thời Tịch-đạo Thanh- Hương đã qua, giờ đây Tịch-đạo Đạo-Tâm sẽ ngự trị trong tâm linh của tất cả mọi người. Mỗi lần được một món ăn ngon muốn tìm bạn hiền cùng thưởng-thức. Huống chi cái chơn-lý siêu-tuyệt của Đạo Cao-Đài như thế này, há lại không trình-bày ra đây để trình với các Bạn đồng-sanh những khám-phá mới lạ của một khách lữ-hành chỉ có mỗi ước-vọng đi tìm chơnlý như kẻ bòn vàng, giờ đây gặp được trái núi vàng xin rao lên rằng: Thượng-Đế đã ngự vào tim! Đây! Lời của Đức Thượng-Đế qua: Thi văn dạy Đạo: NGỌC ẩn thạch-kỳ ngọc tự cao, HOÀNG thiên bất phụ chí anh-hào. GIÁNG ban phúc-hạnh nhơn đồng lạc, THẾ tạo lương-phương thế cọng giao. GIÁO-hoá nhơn-sanh cầu triết-lý, ĐẠO truyền thiên-hạ ái đồng-bào, NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí, PHƯƠNG tiện tu tâm kế diệt lao. Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 02- VẠN-VẬT PHỤ ÂM NHI BẢO DƯƠNG TRUNG CHÍ DĨ NHI HÒA 萬物負陰而枹陽中至以而和 Giải nghĩa: Nho-gia nói là vạn-vật ôm-ấp Âm Dương, đến mực trung-dung thì gọi là Hòa, cơ Hòa là cơ sanh hóa. Trong trời đất có hai quyền-năng đối-kháng nhau, gọi chung là Âm Dương, có đặc tính: - Dương thì cứng, sáng, phát ra ánh sáng. - Âm thì tịnh, mềm thuận, là sự bế tàng. Âm Dương giao phối đúng tiết, đúng thời có kết quả tốt mới sinh tồn, nhưng cũng phải có thần-minh đứng giữa làm máy tạo huyền-vi vậy. Thường Á-đông cho Rồng là tượng Kiền. Lấy vật là con ngựa cái làm tượng khôn. Bởi Rồng lên thẳng chỉ không gian, ngựa chạy đường dài chỉ thời gian. Thế nên hình-ảnh của con Long Mã là biểu-tượng cho lý Âm Dương của vũ-trụ và vạn-vật. Hơn nữa Đạo Cao-Đài quan trọng ở cái lý biến-đổi tuyệt-vời của Đạo-pháp, nên có hình của Long-Mã phụ Hà-Đồ là để nói lên cơ Âm dương của Tạo-hóa đã điều-hành đến chỗ tuyệt-đối là Hòa. Hòa là trọng-tâm của nền Đại-Đạo. Lời bàn: Lý Dịch quan-trọng nhất của sự khởi đầu là Âm Dương. Âm Dương, đất trời cũng từ Kiền Khôn mà ra. Kinh xác nhận: Càn Khôn sản xuất hữu hình, Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. (Phật-Mẫu Chơn Kinh) Kiền Khôn là cái cửa của Đạo Dịch vậy. Kiền là Dương, khôn là Âm. Âm Dương hợp đức mà cứng mềm ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 11 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 12

11 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI thành thể, lấy sự làm ra cái thể của Trời Đất để thông cái đức của Thần minh. Kiền Khôn là hai quẻ Nguyên-Thủy sơ khai tượng-trưng cái Âm Dương vi thủy của Đạo Dịch. Quẻ Kiền có thể ghi bằng ba chấm thay vì gạch dài, kéo dài thành ra số 1. Là số đầu của các số là số thuần Dương, quẻ Khôn là số nguyên-thủy của số 0, là thể âm gọi là số ngẫu. Đạo trời đất theo đạo Trung 中 mà biến-hóa không giây phút nào ngừng nghỉ, làm cho mỗi phút, mỗi ngày một mới thêm. Sự đổi mới có nghĩa là biến-đổi vậy. Thế nên con người sống phải hiểu rằng một sát na già thêm một sát na, nói đến sát-na là nói đến tích-tắc đồng hồ! Nhưng sự biến-đổi này chỉ có tiến chứ không có lùi, không có sự thoái hoá, nhờ vậy mà vũ-trụ này luôn luôn đổi mới, nên phải làm sao cho mỗi ngày mỗi mới, ngày ngày mới, mỗi ngày mỗi mới, do câu cẩu nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân Sự học cũng vậy, là con thuyền đi nước ngược, không tiến tức là lùi. Sự mới khác có nghĩa là biến đổi vậy. Cái luật biến đổi đó gọi là Dịch 易 (Dịch là biến, biến theo thời-gian) Theo đạo Dịch cứ một Âm 陰 một Dương 陽 mà sinh sinh hóa hóa nên mới nói rằng sinh sinh chi vị Dịch 生生之謂易 Tức là sự sinh hóa của trời đất khởi đầu do cái Âm Dương Nguyên-Thuỷ làm nền tảng, làm gốc cho sự sinh, thì Kiền Khôn tức là cửa khép mở để vào tòa lâu đài Dịch vậy. Kiền là quẻ ba vạch liền (tượng bằng số1) Khôn là quẻ ba vạch đứt (tượng bằng số 0) Dương thì động, cứng rắn, phát tán. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 13 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Âm tính thuận, co rút, âm-thầm. Lý Âm Dương vô-cùng-tận vậy, nhưng chỉ có Hòa thì mới Bình gọi là Hòa-Bình. Hòa phải hiệp nên gọi là Hòa-Hiệp đó là cơ đắc Đạo vậy. Nguyên-lý: Trời đất có Âm Dương, vạn-vật có thể phách, nhơn loại có xác hồn; sự sống của vạn-loại trong Càn khôn thế giới chỉ nhờ có vật-chất và tinh-thần tương-hiệp mới thành hình. Xác phải phù-hợp với hồn, cũng như vật chất phải phù-hợp với tinh-thần trở lại vô-vi, vô-vi cùng hữuhình phải tương-đắc... Ngôi Âm và ngôi Dương ấy gọi là Lưỡng-nghi (tức là hai ngôi). Lưỡng-nghi là cơ Âm Dương phối-hợp thì bất cứ vật chi chi trong trời đất này cũng đều do Âm Dương mà sản-xuất, cũng gọi là lý nhị nguyên đó vậy. Âm với Dương vốn là cơ động tĩnh, mâu-thuẫn nhau, tương-khắc mà lại tương-hòa. Hai cái lý đốinghịch nhau để hỗ-trợ lẫn nhau chớ không phải để tiêudiệt nhau. Trời có sáng tối; người có Nam, Nữ; vật có cứng mềm; đất có nắng mưa; vạn loại có trống mái; cho chí đến loài cây cỏ mới nẩy chồi thì ra hai lá đầu tiên, ấy là hình tượng của Âm Dương đó (gọi là song tử diệp). Âm Dương vốn là cơ sản-xuất, nhưng trong Dương có Âm và trong Âm có Dương. Nho-gia gọi là Vạn-vật phụ âm nhi bảo dương, trung chí dĩ nhi Hòa 萬物負陰而抱陽中至以而和 (Tất nhiên vạn-vật ôm-ấp Âm Dương, đến mực trung thì gọi là hòa) Khi nói đến TRUNG tức nhiên là nói đến CHÁNH, hai chữ trung-chánh này nắm cả then chốt của Đạo Dịch: ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 14

12 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI - Dịch khiến cho thiên-hạ không trung trở về chỗ trung. - Dịch khiến cho thiên-hạ không chánh trở về chỗ chánh. Trung Chánh mà lập lại đặng rồi thì cuộc biến-hóa của vạn-vật được thông vậy. Nói cho đúng, trong vạn sự, vạn-vật không có vật gì mà không trung, không chánh. Nghĩa là trong những sự bất trung, bất chánh, đều đã có sự trung-chánh của nó rồi, cho nên mới nói là không có gì quân-bình ngay trong những điều xảy ra không quân bình, thực sự là những quân-bình tạm đang tìm cách lập quân bình chung của sự sự vật vật trên đời. Hay nói một cách khác, chính ngay trong những sự vật mất quân-bình ta mới thấy rõ luật quân-bình của trời đất. Cái TRUNG-CHÁNH ấy là cái trọng-tâm, cái trọng lực khiến cho cặp Âm Dương không bao giờ rời nhau được; vạn sự, vạn-vật không bao giờ ngừng biến hóa bởi một mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông nhứt hạp nhứt tịch vị chi biến, vãng lai bất cùng vị chi thông. Hai chữ tiến thoái, tồn vong, vãng lai, chỉ cho ta thấy cái động của Đạo, không phải là cái động đi về một chiều, mà là cái động hai chiều thuận nghịch. Tất cả đều bị cái luật TRUNG-CHÁNH nắm giữ không cho thiên hẳn một bên nào (thiên về Âm hay thiên về Dương). Đó là cái LUẬT PHẢN-PHỤC, một cái luật thường hằng bất biến. Cái luật TRUNG ấy có thể tượng-trưng cái trọng tâm bất dịch của một cái đòng đưa. Nó là luật quân-bình vậy. Vì đâu mà Thánh-nhân lại vạch nên quẻ Dịch? Thật ra tất cả cũng đều phát-xuất từ con người mà ra. Người là một sản-phẩm hoàn-hảo nhất của Thượng- Đế. Điều quan-trọng ở nơi một con người toàn diện; ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 15 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI nghĩa là người phải có đủ năm giác-quan, năm giác-quan tương ứng với lý Ngũ-hành. Nhưng trong năm giác-quan này nó có sáu khiếu (khiếu là lỗ), tức là hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ mũi. Ba đôi một này làm thành quẻ Khôn. Còn lại một miệng, một bộ sinh dục, một hậu môn, biểu tượng bằng ba vạch liền, tạo thành quẻ Càn. Hình ảnh quẻ Càn Khôn làm nên đầu mối của vạn-vật, làm nên sự biến-hóa vô cùng tận, mở ra tòa lâu đài DỊCH mênh mông, mênh mông vô hạn-định. Do vậy, mà DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI được thành hình. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 16

13 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 03- THIÊN ĐẮC NHỨT LINH ĐỊA ĐẮC NHỨT MINH NHƠN ĐẮC NHỨT THÀNH 天得一靈地得一明人得一成 Giải nghĩa: - Trời được đắc nhứt thì linh-quang chiếu-diệu. - Đất được đắc nhứt thì sáng rõ. - Người được đắc nhứt thì thành đạt. Lời bàn: Nếu đứng về mặt con số mà nói thì: Số 1 là số động, nó vốn là lý Thái Cực sinh ra, nên nó huyền-diệu, nhiệm mầu, hiện biến. Đạo gia nói: Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt minh, nhơn đắc nhứt thành là vậy. Số 1 thuộc về ngôi Phật, chủ quyền cai-quản và giáo hóa vạn-linh. Số 1 mang bản thể Hư-linh sản-xuất nên có quyền thống-trị cả Càn-khôn, cho nên bất cứ nơi đâu cũng vậy số 1 luôn luôn vi chủ là quyền ấy toàn vẹn. Số 1 ở trong con người có đầy đủ đặc-tính canđảm, ý-chí siêu việt, ảnh hưởng ở ngôi Thái-Cực hóasanh. Thế nên: * Trời đắc nhứt là do Âm dương phối-hợp mới sanh hóa Càn-khôn vũ-trụ; ngày nay Đạo Cao-Đài do Đức Thượng-Đế giáng cơ mở Đạo. Đức Hộ-Pháp cho biết: - Đức Chí-Tôn là ngôi Dương. - Đức Phật-Mẫu là ngôi Âm. Đức Đại-Từ-Phụ duy làm Cha của Chơn-linh chúng ta mà thôi, như cha mẹ phàm này. Ông Cha duy có nhứt điểm Tinh còn huyết khí đều do bà Mẹ đào tạo mà ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 17 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI có. Đức Chí-Tôn duy cho nhứt điểm tinh, còn tạo nên trí não và xác thịt của ta ra hình tướng là do bàn tay của Phật-Mẫu. Hai cái quyền ấy rất cao trọng. Bởi Phật-Mẫu là Mẹ, là gốc sinh ra vạn vật. Phật-Mẫu nắm cơ hữu tướng, Phật-Mẫu là Âm; còn Thầy là Dương, Âm Dương tương-hiệp mới biến cả càn khôn. Cả càn-khôn ấy là Tăng, mà người nắm quyền vi chủ của Tăng ấy là một vị Phật cầm quyền thế giới. Phật, Pháp không biến đổi, còn vị cầm quyền thế giới là Tăng ấy thay đổi tùy theo thời-kỳ. Đó là sự chí linh, chí diệu của ngôi Trời vậy. * Mặt đất được sáng soi nhờ mặt trời ban ngày ban cho ánh-sáng nóng để vạn-vật được hoá-sanh, trưởng dưỡng theo luật: Xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn. Mặt trăng ban đêm ban cho ánh-sáng mát dịu để vạn vật yên ngủ sau một ngày dài sinh-hóa. Nếu lấy chữ nhựt 日 hiệp với chữ nguyệt 月 thành ra chữ minh 明 cho nên hình trạng ở đất là chỉ có sự sáng thôi, do Âm-Dương tương-hiệp. * Ở người được đắc nhứt là do hiệp được Tinh Khí Thần. Thế nên, ngày nay pháp Tu của người Cao-Đài là cúng Tứ thời, là hình-thức hiệp Tam-Bửu vậy: - Cúng là luyện Tam-Bửu để phát-huy sự khôn sáng là kết đơn (là tạo Huệ-nhãn, Thánh-nhãn) - Công-quả phụng-sự nhơn-sanh là phụng-sự vạn linh tức phụng-sự trời, phụng-sự trời tức là Chí-linh vậy. - Có thực-hiện ba điều lập-đức, lập-công, lập-ngôn là được đắc thế, đắc pháp và đắc Phật đó vậy. Cho nên chỉ hai thể nhựt, nguyệt sẽ diễn-tiến qua ba giai đoạn: - Nhựt 日 nguyệt 月 họp lại dưới hình-thức nằm ngang là chữ Minh 明 là nhứt nguyên lưỡng-cực thuộc Tinh ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 18

14 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI - Nhựt 日 đặt trên 月 theo chiều đứng thành ra chữ Dịch 易 (Dịch là biến) thuộc Khí. - Nhựt và nguyệt đặt chồng lên nhau, hiệp nhứt thành chữ đơn 丹 (đơn nhứt Thái Cực) là thuộc về Thần. Sự kết Đơn là do cúng Tứ Thời, tu tâm sửa tánh, làm công-quả phụng-sự vạn linh nên đoạt được Huệ, đắc Kim Đơn cũng do lý ấy. Nay Chí-Tôn đến mở Đạo lấy ngày Vọng Thiên cầu Đạo là 1-11 Ất-Sửu (cũng là ba con số 1, đó là hình trạng đắc nhứt (Thần của vũ-trụ). Ba vị Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh hiệp một: - Thượng-Phẩm chưởng quản chi Đạo (Thần) - Hộ-Pháp, chưởng quản chi Pháp (Khí) - Thượng-Sanh, chưởng quản chi Thế (Tinh) Ba vị này đã hiệp Tam-bửu là đắc nhứt (là Tinh của vũ trụ). Lại nữa Diêu Trì Cung có mặt trong ngày Vọng Thiên Cầu Đạo, thì có: - Thất-Nương đến trước để giáo-hóa ba ông nói trên. Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu - Bát-Nương đến kế là cầm đuốc soi đường chân lý Đạo. Bát Nương thật Đấng Chí-Linh - Lục-Nương cầm phướn linh để độ-dẫn hồn về Bạch Ngọc-Kinh cho khỏi lầm-lạc vào Bích-Du, Phong đô. Lục Nương phất phướn truy hồn Diêu-Trì-Cung làm chữ Khí (là Khí của vũ-trụ) Như vậy: Buổi sơ khai Đức Chí-Tôn mở Đạo đã cho hiệp đủ Tinh Khí Thần rồi tức là nền Đạo đã tròn đầy viên mãn, tóm lại là: - Thiên đắc nhứt Linh: Ngày vọng thiên cầu đạo 1-11 Ất Sửu (Thần) ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 19 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI - Địa đắc nhứt Minh: Ba vị Diêu Trì Cung (Khí) - Nhơn đắc nhứt Thành: Ba vị Hiệp Thiên Đài (Tinh) Vậy người tín-hữu Cao-Đài ngày nay chỉ có Tu là đắc Đạo. Thầy dặn: Con chỉ có tu mà đắc Đạo. Phải ngó hằng ức thiên, vạn kẻ nhơn-sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng Từ Bi độ rỗi kẻo tội nghiệp (TN I/21) ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 20

15 04- ĐẦU THƯỢNG VIẾT CAO ĐÀI (I) 頭上曰高臺 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Giải nghĩa: Nho-Giáo nói rằng trên đỉnh đầu là Đấng Cao-Đài. Lời bàn: Đã nói là Cao thì không còn chi cao hơn nữa để tôn tặng Đức Thượng-Đế là Đấng tối cao, tối đại. Ngày nay chính Đấng Thượng-Đế mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ xưng danh là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam phương CAO-ĐÀI là cái Đài cao, xưa muốn cầu Thần Tiên thì cất một cái đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu-đảo gọi là thảo-đài. Nay chính Đấng Thượng-Đế đến với nhân loại mở Đại-Đạo nơi đất nước Việt-Nam chính là mở cơ Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92 ức nguyên-nhân còn đắm mê hồng-trần. Danh xưng CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ TÁT MA-HA-TÁT là gồm cả Tam-giáo gọi là Tam Giáo Qui nguyên: - Cao-Đài là tượng-trưng cho Nho-Giáo. - Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo. - Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo. Chính Đấng Thượng-Đế đã nói về việc xưng danh ấy. Thầy dạy: Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị Tiên-Ông và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy thì khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho Thầy là nhỏ. Cười..!. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 21 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng. Các con phải khiêm-nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết." Tại sao gọi là CAO-ĐÀI? Có nhiều Hội-giáo đã lập thành có trót trăm năm trước khi mở Đạo đặng dạy lần cho Vạn-quốc rõ thấu chánh-truyền. Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO-ĐÀI 高臺 nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức-tin lớn tại thế này (La haute Église ou plus grande foi du Monde) làm nên nền Đạo; lại mượn một sắc dân hèn-hạ nhỏ-nhít của hướng Á-Đông là An-nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri Đạo xuất ư Đông 道出於東 và cho trúng Thánh-ý chìu lụy hạ mình của Thầy lập thành Hội-Thánh, làm hình thể Thiêng-liêng của Thầy hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng truy hồn, nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trổi hơi định-tánh làm cho cả con cái của Thầy thức tỉnh, nhìn Thầy mà trở về quê cũ (Pháp-Chánh-Truyền) Hiện-tượng Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao-Đài là do thuở trước cổ-nhân muốn cầu chư Tiên, Phật phải cất một cái Đài cao bằng tranh lá gọi là thảo-đài. Ngày nay, Chí-Tôn lập Cao-Đài để làm Tòa ngự của Thần, Thánh, Tiên, Phật đến hồng-trần này làm bạn cùng người, hiệp cả loài người làm một. Đức Hộ-Pháp cũng xác nhận rằng: Nếu giờ phút này thiên-hạ đừng cho ta dị-đoan, chúng ta có thể nói Đức Chí-Tôn biết tình trạng nhơn-loại đã đến mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn-giáo của Ngài, tức ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 22

16 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI nhiên ĐẠO CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn-giữ phần hồn đặng định chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng cho nó đến cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh tự diệt. Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục-sinh đặng cho nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh-thần của Đức Chí-Tôn tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái sống linh-hồn nhơn-loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn-thần của họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu-diệt. Thi văn dạy Đạo CAO-ĐÀI tá thế xuống phàm-gian, Bạch-Ngọc, Huỳnh-Kim cũng chẳng màng. Chìu lụy đòi phen xem quá tục, Nghĩ không đổ lụy phải cười khan. Cười khan mà khóc bởi thương bây, Chẳng mất một con nghiệt cả bầy. Biết phận già không chờ chống gậy, Nương theo con dại mới ra vầy. Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 05- ĐẦU THƯỢNG VIẾT CAO-ĐÀI (II) 頭上曰高臺 Giải nghĩa: Trên đỉnh đầu của mỗi người gọi là Cao-Đài. Đây là lời tiên-tri trong sách Ấu-học Tầm nguyên về sự xuất-hiện của Đạo Cao-Đài. Lời bàn: Đúng như lời tiên-tri trong quyển Giác Mê-Ca mà tác-giả là một Đạo-gia có ghi lại đoạn văn như sau: Hữu duyên mới gặp Tam-kỳ Phổ-độ, Muôn đời còn tử-phủ nêu danh. Ba ngàn công-quả đặng viên thành, Mới đặng Thiên-thơ chiếu-triệu. Đoạn văn thơ này có mục-đích báo cho nhân-loại biết trước rằng chỉ có người hữu-duyên mới gặp được Tam-Kỳ Phổ-Độ, hầu do theo chơn-lý Chánh-truyền ấy mà làm phương thoát tục mới mong trở về ngôi xưa vị cũ mà cởi bỏ cái kiếp trần-ai nặng nợ này. Điểm tới đích đó là Niết-Bàn, Đạo Cao-Đài nói là cảnh Thiêng-Lêng Hằng-Sống. Niềm tin hứa-hẹn của Tam-Kỳ Phổ-Độ đã đến, đã ứng hiệp: Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ chiếu theo luật Thiên đình, Hội Tam-giáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn-sanh bước lên con đường Cực-Lạc tránh khỏi đoạ luân-hồi và dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm cho hoàn-toàn trách-nhiệm nặng-nề của Đấng làm người, về bực nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn này. Lời tiên-tri cũng cho biết rằng, cơ đắc Đạo là phải có đủ Ba ngàn công-quả. Vậy công-quả ấy là gì? Sách Nam-Hoa-Kinh của Trang-Tử có ghi rõ: ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 23 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 24

17 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI - Chí-nhân vô kỷ (0) người có lòng nhân thì quên mình mà lo cho người. - Thần-nhân vô công (0) đứng vào bậc Thần thì làm mà không tính công. - Thánh-nhân vô danh (0) vào bậc Thánh thì làm mà không kể đến danh. Một người tu-hành thật-sự có thể-hiện được các yếu lý ấy là đạt được công-quả, nghĩa là đạt cho được ba điều (0) không ấy, tức là người tu chơn-chánh thì quên mình làm nên cho người, chẳng ham công, chẳng mến danh. Thật vậy ba đầu mối quan-hệ nhất của người tu là: 1- Không còn nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến người, đến chúng-sanh, đến mối Đạo phải được sớm hoằng-khai, sớm được phổ-độ. 2- Người làm Đạo chỉ biết hết mình lo cho lýtưởng Đạo-pháp làm cho hết việc chớ chẳng phải đợi cho hết giờ. 3- Không tham công, chẳng mến danh mới đạt được cái chơn-lý phụng-sự. Nếu nói như vậy thì tại sao các Chức-sắc ngày hôm nay theo luật công-cử phải có đủ thời-gian công-quả? - Đó chỉ là cái lằn mức để được thăng phẩm-vị hầu tiếp-tục con đường phụng-sự, còn đã là công-quả thật-sự thì phải đo bằng cái lương-tâm mà thôi. Dù cho nói rằng năm năm, ba năm, nhưng chính thực mỗi người phải tự biết xét mình là điều trọng-hệ nhứt. Đạo là lý, muốn cho thấu-lý Đạo phải luận, từ đó mới có lý-luận, thuyết-luận, giảng-luận. Có thấy được sự suy-đồi của Tam-giáo qua thời gian làm cho mất cái chơn-truyền, Cao-Đài Đại-Đạo mới ra đời để cứu nguy cho nhân-loại, mà khởi điểm là Việt Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Nam. Như vậy thì liệu sự thất chơn-truyền ấy do đâu? Bởi đâu? Vì đâu? Đức Hộ-Pháp nói: Những cơ-quan và những hành-vi hiện-tượng của các Tôn-giáo đương-nhiên ngày nay như dường biến thành cổ-vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự-trị, tự giác, tâm hồn thiếu nơi an-ủi, tư-tưởng mất pháp chuẩn thằng, trí thức không phù hành-động, biểu sao đời không trở nên một trường náo-nhiệt, rắc-rối, khó-khăn, rồi giục cho cả nhơn sanh dong ruổi trên con đường duy-vật mà quên hẳn cái quyền vi-chủ của trí-thức tinh-thần. Ôi, thử nghĩ cái ngày nào trí-thức tinh-thần đã tiều tụy, thì cái lương-tri, lương-năng cũng do đấy mà tiêu-tàn, thì con người đứng giữa cõi trần-hoàn này phải trở nên bao nã? Tưởng lại, tương-lai của Đạo Cao-Đài do nơi cái sở hành và cái tư-tưởng cao-thượng của nó, ngày nay nó có thể hứa với nhơn-sanh rằng: một ngày nào chúng ta sẽ hưởng điều hạnh-phúc ấy. Quả thật, Đức Chí-Tôn hoằng-khai Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ tức là thành lập một trường công-quả tại thế gian này để cho tất cả nhơn-sanh thi đua lên nấc thang tiến-hóa tột phẩm thiêng-liêng, cao thấp tùy nơi sở-hành của mỗi người muốn cùng chẳng muốn. Thi văn dạy Đạo Nghi-nan chớ chác lấy lòng phàm, Hễ biết Đạo-mầu mới biết ham. Mắt thịt thấy Trời coi thấp chủm, Hỏi ai cho thấu Đạo khôn tầm. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 25 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 26

18 06- ĐẠO XUẤT Ư ĐÔNG 道出於東 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Giải nghĩa: Đạo phát xuất ở phương Đông như mặt trời mọc ở phương Đông. Lời bàn: Đạo là nguồn sống của vạn-vật, vạn loại, cũng tối cần như ánh sáng của mặt trời chiếu xuống trái đất này vậy. Sáng, mặt trời khởi mọc ở phương Đông lặn ở phương Tây. Rồi sáng hôm sau cũng tiếp-tục trong cái chu kỳ đó. Do vậy mà trước đây Phật là trước khởi khai ở Ấn Độ, kế đến Trung-Hoa có Khổng, Mạnh, Lão, Trang. Tinh-thần triết-lý của các Tôn-giáo này đã làm chủ thế giới trên mấy ngàn năm. Nay đã giáp vòng của trời đất. Đức Chí-Tôn mới khởi khai mối Đại-Đạo Tam- Kỳ Phổ-Độ tại Châu Á. Châu Á sắc da vàng thuộc Thổ, Thổ ở trung-ương ứng với Ngũ hành, cho nên vòng xây chuyển từ Á sang Âu, nay lại quay về Châu Á nữa đó là Thiên địa tuần-hườn châu nhi phục thủy Đạo xuất ư Đông là vậy. Cũng như nền Đại-Đạo này khởi khai ở miền Đông Nam-Việt là tỉnh Tây-Ninh rồi phát-triển lần ra Gia- Định, Chợ-Lớn, Thủ-Dầu-Một trong năm đầu, tới mấy năm sau mới lan rộng ra miền Tây, An-Giang chẳng hạn, đó là qui luật của đất trời nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn Khai Đạo tại Tây-Ninh của Nam Việt Nam là một điều Thiên-thơ đã định vậy. Thầy dạy: Con nghe: nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh- Địa. Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long-Thành, thăng lên chức Văn-Xương vào trấn-nhậm làng Hiệp Ninh dạy dỗ dân vô Đạo. Thầy ban trọn quyền thưởng Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI phạt đặng răn làng ấy cho đến ngày biết ăn-năn cải-hóa Vậy thì làng Long-Thành các con khá an lòng. Còn Tòa-Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn-lực hiệp cùng Thiên-ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước. Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến giờ Thầy chưa hề một mình chuyên-quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi nào mà Hội-Thánh vừa lòng ắt đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn-toàn Toà Thánh, chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi; Các con đã hiểu Thánh-Ý Thầy phải cần-kiệm, mỗi sự chi vì phương-tiện mà thôi. (TNI/98) Thi văn dạy Đạo Tìm Đạo mà chi khá hỏi mình, Bến mê mới vững vớt quần sanh. Vun trồng cội phúc ơn chan thấm, Dong ruổi đường Tiên nghĩa tạc gìn. Tâm chánh nương nhau gìn lối chánh, Lòng thành nhờ lẫn lóng hơi thanh. Thiên cơ tuy hẳn nêu trường khảo, Lướt khỏi, ngàn thu quả đắc thành. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 27 ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 28

19 07- VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN 萬事起頭難 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Giải nghĩa: Trong muôn việc, cái khởi đầu vẫn là điều khó hơn hết. Lời bàn: Quả thật vậy, vì cái khởi đầu là nền móng cho công việc tiếp-tục nếu không đủ sức làm nền cho vững, móng cho chắc thì công-trình sau dù tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là một điều hứa-hẹn cho nguy cơ sụp đổ sắp tới. Hơn nữa cái khởi đầu nó vẫn luôn là yếu-tố cần thiết nên dù nhỏ, dù lớn, sự khởi đầu phải cho vững chắc, có cơ sở, có chương-trình hẳn hoi. Ngay đến công việc mở nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ- Độ như ngày nay mà sự khởi đầu do Đấng Thượng-Đế đến khai mở cũng rất là khó-khăn đến độ nào! Tuy nhiên sự khó khăn đó đã có xây dựng qui-mô, vững chắc và có sự chuẩn-bị dài thời gian. Khai Đạo muôn năm trước định giờ. Giờ đây Đức Thượng-Đế đến Qui lương sanh để cứu vớt quần-sanh đó là ba vị: - Ông Cao Quỳnh Cư (sau là Thượng-Phẩm) - Ông Phạm Công Tắc (sau là Hộ-Pháp) - Ông Cao Hoài Sang (sau là Thượng-Sanh) Đây là số 3 tròn đầy, tức nhiên đã đủ: Tinh, Khí, Thần. Riêng Đức Chí-Tôn thì chỉ đến với danh xưng là AĂÂ tức nhiên là 3 chữ cái (nguyên-âm) của vần Quốc ngữ Việt-Nam, mà vần quốc-ngữ này lại khởi nguyên từ vần của La-tinh thế là dụng ý của Ngài họp cả Đông-Tây, thu về một mối, Tam-Tài thiên địa nhơn toàn vẹn. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 29 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Người Việt-Nam mình hay nói Nhứt quá tam nghĩa là từ một đến ba mà thôi, chứ không quá, vì đến số 3 là đủ một chu-kỳ. Bởi đến bốn là đã biến-hóa ra rồi. Nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài xưng danh là AĂÂ, tức là con số Tam, mà Tam là Càn-khôn vũ-trụ định thể. Ba chấm nói rõ ra là con số 3. Số thiêng-liêng tạo đoan vạn-vật. Số 3 do 1 và 2 kết hợp lại mà biến ra 3. 3 tức là cơ quan hữu-tướng cùng vô tướng hiện có ở càn-khôn vũ-trụ. Đặc tính số 3 là nửa tịnh nửa động, nhưng phần động nhiều hơn. Số 3 chỉ cơ biến tướng và vi chủ vật loại thuộc quyền Tăng. Số ấy có đặc tính năng động biến đổi. Số 3 là đặc tính của Tam Thể: Phật, Pháp, Tăng nên nó vừa có năng lực huy động mà cũng vừa có năng lực dung hòa. Dịch nói: Dương khí sinh ở Đông Bắc, Âm khí thành ở Tây Nam. Dương khí có trước mà ở dưới âm khí. Số 3 là dụng số của Trời nên sau quẻ Kiền Khôn, đến Truân. Truân là quẻ số ba trong Thượng kinh. Thượng kinh bắt đầu ở số 3, tức là mọi sự, mọi vật đều khởi đầu ở số 3, nghiã là bằng sự truân-khó, người hành xử ở thời này cũng lắm truân-chuyên, khó nhọc lắm, vì ở cái thời-kỳ khởi điểm. Dầu là một suy nghĩ, một tư-tưởng mà chưa hành động đó mói là thời Truân, có thể nói thời Truân là thời đầy gian khó nên có câu Vạn sự khởi đầu nan là muốn nói đến thời Truân vậy. Con số 3 cũng là con số hoàn tất. Bởi đó là nguyên lý cấu tạo càn khôn vũ trụ và vạn vật Một mà ba, ba mà một là vậy. Vì sự truân khó đó cho nên Đức Chí-Tôn có dạy: ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 30

20 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Thầy có hội chư Tiên Phật mà thương nghị về sự lập Đạo tại Đại Nam Việt-Quốc. Các con khá nghe lời Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn-hưng đạo-đức, tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh nhiều chi chớ ngày sau cũng có Một mà thôi. Các con dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà chớ khá ganh gỗ chê bai nhau. (TNI/110) Vì mỗi việc khó-khăn trắc-trở là lúc sơ khai, vậy Thầy khuyên các con ráng thành tâm hành Đạo, mà Đạo không phải giữ bằng lỗ miệng đâu. (TNI/71) Thi Văn Dạy Đạo Oai linh của đạo sấm rền Trời, Thương kẻ có tròng lại chẳng ngươi. Một trái điạ-cầu chưa mấy nặng, Nâng luôn thế-giới một tay dời. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang DỊ GIẢN NHI ĐẮC THIÊN-LÝ 易簡而得天理 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Giải nghĩa: Những việc ở đời, càng đơn giản càng gần với trời đất. Lời bàn: Hình ảnh người leo núi, hành trang càng ít càng lên cao mà ít mệt nhọc. Người tu-hành cũng vậy, nếu đã đặt nặng về tâm linh thì vật chất phải được xem nhẹ. Thánh-Ngôn Thầy cũng dạy Tu-hành vẫn trái với thế-tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng-liêng. Bởi thế thường, thì ai cũng muốn giàu có của cải nhiều, chứa đầy nhà, đầy kho dầu cho kiếp sanh này hưởng không hết, vẫn còn dành phần cho con cháu nên chẳng bao giờ có chỗ dừng lại mà phải chịu vất-vả suốt đời. Mọi việc hành-sử trong đời cũng cùng nguyên-tắc ấy. Viết văn cũng vậy, nếu dùng lời văn quá cao xa, bóng bẩy, trừu-tượng như lời kinh Phật trước đây, hoặc Nho-Giáo, Lão-Giáo, Khổng-Giáo thường dùng lời lẽ quá cao-kỳ nên nhân-sanh phần nhiều người trí thức kém, khó mong hội được ý, vì vậy việc tu-hành không đạt đươc kết-quả mong muốn. Nay buổi Đạo trời khai mở, Đức Thượng-Đế muốn độ toàn vạn-linh sanh chúng nên Chí-Tôn dùng lời văn giản-dị cốt cho mọi trình-độ dù ai đọc qua cũng hiểu biết. Đức Hộ-Pháp có nói rằng: Tôi thấy phần nhiều sách vở của nhiều người đạo-hữu viết ra chẳng dùng lý lẽ giản-dị lại dùng văn mắc-mỏ, ý tứ rất cao-kỳ, làm cho phần đông coi không hiểu thấu nên không bổ ích chi cho Đạo hết. Rất đỗi Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ-dàng rẻ rúng mà làm thi dạy Đạo thay! Nhờ vậy mà văn-từ của ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 32

21 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Thầy ai coi cũng hiểu. Tôi xin chư đạo-hữu coi cách hành-văn của Thầy, đọc lại mấy bài thi Thầy dạy Đạo thì sẽ thấy rõ ý tứ dầu cao kỳ, mà câu văn ai cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng tuy vậy mặc dù mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ-ràng, càng hiểu càng thấu tứ lại càng thâm-thúy vô cùng. Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thường tình, tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng: Con ôi! trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa ám muội đông hơn đứa thông-minh; Thầy đến chăm-nom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý. Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: Thầy muốn Đạo của Thầy làm thế nào cho trẻ con lên ba tuổi cũng hiểu đặng, con nghĩ sao con? lại cười nữa. Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của Thầy cũng bắt tức cười theo. (Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp) Thật vậy, chính cái bệnh ấy chúng tôi đã từng mắc phải hôm nay ngồi lại đây viết lên lời tự thú với đất trời. Bởi trong Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển, Thi văn dạy Đạo, Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền hay Kinh Thế-Đạo nghe sao đơn giản quá. Lời nói thân thương của Đại-Từ-Phụ nghe sao thâm tình quá: Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng: Thầy của các con là ông Thầy Trời; nên biết một ổng mà thôi, thì đủ, nghe à!" Đâu có từ-ngữ khó hay điển-tích nào đem để mà giải nghĩa, để tra cứu như bài giảng-văn khi còn trên ghế nhà trường. Xem ra cái học Đạo-Pháp nó khởi bằng tâm linh, bằng lý số, chứ không phải bằng chữ-nghĩa đơn thuần, mà đoán biết được. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 33 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Thi văn dạy Đạo Rẫy bái thà quen thú dốt mình, Thà là giữa chợ lắm đua tranh. Nên hư một kiếp nhờ gần-gũi, Kẻ thiện học gương đặng sửa mình. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 34

22 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 09- HOÀNG THIÊN BẤT PHỤ HẢO TÂM NHƠN 皇天不負好心人 Giải nghĩa: Ông Trời Cao nhưng không phụ những tấm lòng thành. Lời bàn: Lời tục thưòng nói rằng Trời cao có mắt có ý nghĩa rằng Trời hay là Thượng-Đế lúc nào cũng lo cho vạn linh sanh chúng, bởi Ngài là Đấng Cha cả của vạn loại, nên Cha lo cho con là việc tất nhiên. Nhưng câu này cũng còn nói đến vấn-đề hữu cảm hữu ứng nữa, dù là Cha lo cho con cái nhưng nếu con nào đã tự hào rằng đầy đủ, hiểu biết không cần nhờ vả tới, thì người Cha không lo đến, cũng là lẽ đương nhiên vậy. Thế nên dân tộc Việt-Nam vốn là dân tộc sùng thượng Trời đất, luôn tưởng đến một Đấng cao cả ấy có đủ quyền hành ban phước và tha tội nên ngày nay Thầy đã đến lập cho nước Việt Nam này mối Đại-Đạo Tam-Kỳ để đáp lại sự sùng kính ấy, rằng: Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các con một nền chơn Đạo tức là mỗi sự chi dối trá chẳng phải là Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh đặng Hòa Bình chớ chẳng phải đến đặng giục nghịch lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự sang trọng vinh hiển của các con chẳng phải nơi thế gian này. Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh Đạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các con. Vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái phẩm vị ấy do nơi đâu mà có? Là bởi đạo đức của các con, đạo đức thắng hung bạo là thường tình, các con hằng thấy sự đời là vậy! Thầy cũng cho biết lòng thương của Thầy đã dành cho sự hiếu đạo của Việt-Nam rất nhiều. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 35 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng đặng ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay. Các con còn hờn nữa mà ngán lòng dừng bước. Càng khổ hạnh, càng thương tâm thì lòng càng nôn-nóng. Khổ hạnh vì mấy chục triệu sinh linh thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng? "Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết Thương-Yêu nhau trong Thánh-Đức của Thầy, sự Thương-Yêu là chìa khóa mở Tam-Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế-Giới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự Thương-Yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi. Có câu này nữa Mọi sự khó-khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con Thương-Yêu, gắng công độ-rỗi. (TNII/43) Thi văn dạy Đạo Động đình trở gót lại ngôi xưa, Tuổi ấy qui y nhắm đã vừa. Sân hoạn cùng đường gương ngọc rạng, Nguồn đào để bước mảnh xuân thưa. Nhàn chiều nhặt thúc đời vay trả, Non xế quanh co nẻo lọc lừa. Khổ hạnh để lòng công quả gắng, Lánh trần chi nệ nỗi cay chua. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 36

23 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 10- LỄ BÁI THƯỜNG HÀNH TÂM ĐẠO KHỞI 禮拜常行心道起 Giải nghĩa: Sự lễ bái, cúng kiến hằng ngày, đạo tâm từ đó dễ phát khởi hơn. Lời bàn: Đây là câu đầu của bài thi mà Thất Nương Diêu Trì Cung đã giáng đàn ban cho dùng làm bài thài trong các kỳ Lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung. Bà có tên là Vương-Thị-Lễ cho nên chữ Lễ được đặt ở đầu câu. Bà là vị Tiên thứ bảy nhưng là người đầu tiên đến với ba vị Cư, Tắc, Sang và bà kính ba Ngài, tôn làm tình huynh muội. Ba vị sau đắc phong vào cửa Hiệp Thiên Đài: - Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư là Đại ca - Hộ-Pháp Phạm Công Tắc là Nhị ca - Thượng-Sanh Cao Hoài Sang là Tam ca Bởi ba vị tượng trưng cho ba điểm Dương, thuộc quẻ CÀN mà Càn là Trời. Còn Bà là Tứ muội, là Nữ, tức là thêm nét sổ nữa kết hợp thành chữ Vương 王 mà danh tánh bà là Vương Thị Lễ 王氏禮 phải chăng Bà đến để báo trước rằng Đấng Thượng-Đế sắp ban cho một nền Vương Đạo lấy Lễ làm đầu? Bài thi ấy như sau: LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi, Nhân từ tái thế tử vô ưu. Ngày xuân gọi thế hảo cừu, Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên. Lễ bái thường hành ở nền Đại-Đạo đó là cúng Tứ Thời, giá trị Cúng Tứ Thời được Phật bà Quan Âm dạy. Các em phải lo cúng kiếng thường: 1- Một là tập cho chơn-thần được gần-gũi với các Đấng thiêng liêng cho đặng sáng lạng. ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 37 Chương 01: TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 2- Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. 3- Ba là có tế-lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự-nhiên. 4- Bốn là tâm có cảm thì lòng Bác-Ái mới mở rộng mà nhứt là khiếu lương tri, lương-năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à! (TNII/89) Đúng như câu Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi. Đức Hộ-Pháp cũng xác nhận về giá trị của việc cúng kính như sau: Không có một điều gì mà Chí-Tôn định trong chơn-giáo của Ngài dầu Bí-pháp, dầu Thể-pháp mà vô ích đâu! Đấng ấy là Đấng tưng-tiu con cái của Ngài lắm! Thoảng có điều gì không cần ích mà con cái của Ngài nói rằng không muốn Ngài cũng bỏ nữa đa! Từ ngày khai Đạo: Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo-đức cũng chính Đức Chí-Tôn tạo thành không phải do các Đấng khác. Ngài buộc mình làm là có cần yếu, hữu ích chi chi đó Ngài mới buộc, vì cớ nên thời-giờ này thấy Bần-Đạo bó buộc nghiêm-khắc quá, có lẽ có kẻ biếngnhác cũng phàn-nàn lén lút. Ngày cuối cùng các Bạn gặp mặt Bần-Đạo nơi Thiêng-liêng, Bần-Đạo sẽ hỏi các Bạn coi khi còn ở thế Bần-Đạo buộc cả thảy đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội ngày giờ ấy sẽ có tấn-tuồng tâm-lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng tận. Chừng đó mới biết lẽ nên hư. Ngày nay, giờ phút này Bần Đạo đứng tại giảng đài này để khuyên nhủ, còn biếng nhác quá, xác thịt đã hư rồi, đến linh-hồn phải coi chừng cho lắm, kẻo ngày kia ăn năn quá muộn (TĐII/153) Người Đạo Cao-Đài buộc phải cúng kiếng thường để làm gì? ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM Trang 38

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN MINH ĐỨC Minh Duc Charitable Foundation (MDCF) 明德慈善事業基金會 Website: http://www.tuthienminhduc.com Địa chỉ: Chùa Trung Lâm, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội Số 242A Minh Khai, Quận Hai

More information

KINH VÀO HỌC

KINH VÀO HỌC KINH VÀO HỌC (Giọng nam xuân) KINH VĂN Đại từ phụ xin thương khai khiếu, Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ, Gần điều nên, lánh lẽ hư, 4. Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. Dò đường Thánh khó khăn chẳng

More information

Tinh Tan Yeu Chi 3

Tinh Tan Yeu Chi 3 法輪大法 Pháp Luân Đại Pháp 精進要旨三 Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 李洪志 Bản dịch tiếng Việt trên Internet http://phapluan.org http://vi.falundafa.org MỤC LỤC Lời chúc đến Pháp hội tại New York...1 Sư phụ chúc mừng năm mới...1

More information

PHÁP LUÂN CÔNG 法輪功 Lý Hồng Chí 李洪志 MỤC LỤC Chương I Khái luận...1 I. Khởi nguồn của khí công...1 II. Khí và công...2 III. Công lực và công năng...3 1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai...3 2.

More information

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經 疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang Quán Vô Lượng Thọ

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa giao

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội mới của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa

More information

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không Nguyễn Hiến Lê Lão Tử Đạo Đức Kinh MỤC LỤC Vài lời thưa trước Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM Chương I: Đời sống 1. Sự tích Lão tử 1 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê www.thienquan.net 2. Quê quán 3. Tên

More information

Viện nghiên cứu Phật học

Viện nghiên cứu Phật học Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông 1. Vấn đề văn

More information

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một 1 Sự hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Thích Như Pháp Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng Thiền do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên không phải tầm thường

More information

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 76 ngaøy 19-3-2017 TIN ÚC CHÂU: Tường Trình thành lập Điện Thờ Phật Mẫu tạm tại Châu Đạo Victoria, Melbourne, Úc Châu Điện Thờ Phật Mẫu theo mô hình mẫu số 3 do Hội Thánh thiết kế

More information

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ T H I Ệ N Q U A N G TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI IN LẦN THỨ NHẤT Nhà xuất bản San Martin, California, USA Vía Đức Quan Âm 19-9 Giáp Ngọ (2014) 2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho

More information

H

H H.T. THÍCH TRÍ THỦ Chủ trương LÊ MẠNH THÁT Chủ biên TỰ ĐIỂN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM A Tập II Từ A Di Đà (Tịnh Độ Giáo) đến A Di Đà Tự Phật Lịch 2548 TL 2004 Lời Tựa Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT

More information

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử 1 汉语和越南语形容词的体 ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG ThS. Hoàng Thị Thu Thủy Bộ môn Trung Quốc học, khoa Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

More information

PwC 2

PwC 2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2016 PwC 1 PwC 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế Tổng quan 5 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) 7 Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không

More information

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng Sự Giác Ngộ và Hóa độ của Bồ tát Quán Thế Âm qua Triết lý Tánh Không - Bát Nhã I-Duyên khởi: Trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại thừa, có nói về Bồ tát Quán Thế Âm; một vị Bồ tát luôn luôn khởi lòng

More information

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà),

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà), Gia đình, gia thất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo Phận Tp.HCM là

More information

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - DỰ BÁO V -NHẦM LẪN GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VI

More information

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU Hay là TAM BỬU (TẬP 01) Tây-Ninh Thánh Địa, mùa hoa Đạo nở. Ngày 01 tháng 03 Vía Đức Cao Thượng-Phẩm (Tháng 4 năm 2007) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ 1 Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại

More information

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép

More information

Phat giao - Tran Trong Kim.indd

Phat giao - Tran Trong Kim.indd PHẬT GIÁO Trần Trọng Kim Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. KHXB

More information

Liêt Tử Và Dương Tử

Liêt Tử Và Dương Tử Liêt Tử Và Dương Tử Tác giả: Thể loại: Trung Hoa Website: Date: 24-October-2012 Trang 1/54 NHÂN VẬT LIỆT NGỰ KHẤU Trước hết về bản thân Liệt tử, có một số học giả còn nghi ngờ. Như Cao Tự Tôn (thế kỉ XII),

More information

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy:

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy: (5) Triều Đại Nhà Nguyễn Nguồn: Internet Nhạc: Right Samadhi Chinmaya Dunster Thực hiện PPS: Trần Lê Túy-Phượng (Phần 2) Click chuột Vua Ðồng Khánh (1885-1889) Năm sanh, năm mất: 1864-1889 Giai đoạn trị

More information

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang ( Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781) KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHI PHÁI CAO ĐÀI nữ soạn-giả NGUYÊN-THỦY ấn bản ngày: 15-06-2009 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi,

More information

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang

More information

-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con

-Cô thư đươc goi la Viêt Tuyêt ky hay Viêt Tuyêt Thư(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) Han g hang lơp lơp bui mơ phu lên trên bê dây lich sư Bach Viêt... Ngươi Viêt Nam ngay nay khi viêt chư Viêt vơi dân A B C thi ngươi ta goi la chư Viêt,

More information

Đại cương duy thức học

Đại cương duy thức học GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Phật Lịch: 2556 DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Hoa dịch: Việt dịch giải: Thế Thân (Vasubandhu) Huyền Trang Tỳ kheo Thiện Hạnh 3 MỤC LỤC

More information

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG Thích Định Quang (dịch) 1 Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

www

www 1 Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở Anapanasati Sutta (MN 118, PTS M iii 78) và những biến đồi trong Giáo Huấn của Đức Phật qua dòng Lịch Sử Hoang Phong chuyển ngữ Lời giới thiệu của người chuyển

More information

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI Quyển 1 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY 2007 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn

More information

kĩ nghệ thiên nữ <đpb>

kĩ nghệ thiên nữ <đpb> KỸ NGHỆ THIÊN NỮ Kỹ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) có dung nhan đoan chính, đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai

More information

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l Mao Trạch Đông ngàn năm công tội Nguyên văn: 千秋功罪毛泽东 : Ngàn thu công tội Mao Trạch Đông Tác giả:tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau là chuyên gia nghiên cứu

More information

nguongocPHO_2017APR02

nguongocPHO_2017APR02 Sưu tầm Chủ đề: Gia Chánh Tác giả: Trần Vũ Nguồn gốc món ăn PHỞ Lời giới Thiệu: Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã cho xuất

More information

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Thôi bối đồ Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn "Thôi bối đồ". Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất

More information

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ 1 Ai là nhà Khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại? Truyền Bình Các nhà khoa học mơ tưởng đi tới Sao Hỏa, là việc hết sức khó khăn. Nhưng Thích Ca chỉ một niệm là có thể đến bất cứ đâu trong Tam giới (Tam giới

More information

Nguồn gốc nhãn hiệu

Nguồn gốc nhãn hiệu Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Laura Ries & Al Ries Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi Table of Contents LỜI GIỚI THIỆU Lời mở đầu Chương 1: Cây cuộc

More information

MA LỢI CHI THIÊN

MA LỢI CHI THIÊN Biên soạn: HUYỀN THANH MA LỢI CHI THIÊN Ma Lợi Chi Thiên, tên Phạn là Marīci, dịch ý ánh sáng, vầng sáng của mặt trời Tên Tây Tạng là Ḥod-zer-can-ma, là một vị Nữ Thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình,

More information

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII MÙA XUÂN TRONG THƠ THIÊ N VII Sưu tâ p cuả www.chuaphatgiaovietnam.com MU C LU C 1. NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ - Phan Trang Hy 2. MÙA XUÂN TRONG CỬA PHẬT - Hoàng Hương Thủy 3. NGHE TIẾNG HOA KHAI

More information

L©I NóI ñÀU

L©I   NóI   ñÀU Dương Đình Khuê Lược Giải Kinh Dịch Phước Quế Mục Lục L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 1 PHẦN MỘT 3 Đ ẠI C Ư Ơ N G V Ề K I N H D Ị C H. 3 PHẦN HAI. 34 SÁU MƯƠI TƯ QUẺ 34 I - BÁT THUẦN CÀN. 乾 34 II. BÁT THUẦN KHÔN. 坤

More information

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM Bốn Chúng Vãng Sanh 四眾往生 Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên Lời tựa Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE TOKEN MUA SẮM ĐẦU TIÊN Dựa trên Hệ sinh thái Thương mại điện tử và giáo dục Từ những nhà sáng lập đã nhận đầu tư của Tập đoàn ebay TEKY SÁCH TRẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN... 4 1. VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU...

More information

! -- 02

! -- 02 Sở chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ y tế và phúc lợi Biên soạn Xuất bản ! -- 02 Đôi lời với bà mẹ tương lai Bạn thân mến, xin chúc mừng bạn! Chúng tôi xin hoà cùng niềm vui của bạn, cùng chờ đợi sự ra

More information

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC Gia Định Thành thông chí Trịnh hoài Đức MỤC LỤC Bảng chữ viết tắt Tiểu sử Trịnh Hoài Đức Lời giới thiệu Quyển 1. TINH DÃ CHÍ Quyển 2. SƠN XUYÊN CHÍ TRẤN BIÊN HÒA TRẤN PHIÊN AN TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN VĨNH

More information

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013 MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN Trương Duy Cường Buổi sáng tôi có thói quen thức dậy theo giờ phát thanh Chào Bình Minh của Hồn Việt TV Houston và radio Little Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 2004,

More information

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách "Hồ Ch

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách Hồ Ch HCM: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Trần Việt Bắc Hồ Chí Minh là một nhân vật đầy bí ẩn, rất ít ai biết sự thật về người này, nhưng năm 2008, một tác giả ở Đài Loan là ông Hồ Tuấn Hùng ( 胡俊熊 ) đã xuất

More information

河内:百花春城

河内:百花春城 越南 河内 旅行 胡志明陵墓 殖民建筑 水上木偶 还剑湖 封面... 1 一 在河内最棒的体验... 4 1 鲜榨青柠水 大碗生牛河 新鲜越南味... 4 2 在法国殖民时期的迷宫中体会现代河内的狂热... 5 3 漫天凤凰花下看恋恋三季... 6 4 还剑湖边 观如梦似幻水上木偶... 7 二 河内概况... 9 1 地图... 10 2 特色建筑... 12 三 河内景点详述... 14 1 还剑湖Hoan

More information

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám 壽康寶鑒 Ấn Quang đại sư tăng đính Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991) Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến (blank page) Thọ Khang

More information

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à 1 - P I Giác Ngộ - "Phàm học đạo là cốt ở nhận thức được "tính". Cho dù thực hiện mọi điều giới luật để được thanh tịnh nhưng nếu không tọa thiền thì (tâm) cũng không thể "định" được. (Tâm) không "định"

More information

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức Hậu học LÝ VIỆT DŨNG (dịch và chú giải) Tiến sĩ HUỲNH VĂN TỚI (hiệu đính, giới thiệu) Trịnh Hoài Đức (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một công thần của

More information

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO KINH CỨU KHỔ (Hiệu đính 20-10-2008) KINH VĂN Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát. [Đọc ba lần] Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật,

More information

Nam quốc sơn hà",

Nam quốc sơn hà, Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Một bài Hịch thuộc thể thi"thi Hịch" độc đáo nhất trong quân sử cổ kim. Nam quốc sơn hà là một bài thơ đã được dạy học tại các cấp lớp một

More information

2 3

2 3 BÓNG TÙNG RỪNG HẠC 1 2 3 Lời giới thiệu Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả

More information

VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO & NHÂN SINH MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. Tám mối quan hệ xã hội Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 11 Quan hệ thầy và trò 29 Quan hệ cha mẹ và con cái 47 Quan hệ vợ chồng 67 Quan hệ anh em,

More information

胡志明:多情西贡

胡志明:多情西贡 越南 胡志明市 西贡 米粉 邮局 红教堂 范老五街 地道 封面... 1 一 在西贡最棒的体验... 4 1 看特色建筑 抚过西贡的悲喜哀愁... 4 2 浪迹湄公河... 5 3 堤岸老城区忆繁华旧梦... 6 4 吃在西贡... 7 二 胡志明市概述... 9 1 地图... 9 2 概述... 11 三 胡志明市景点详述... 13 1 范老五街(Pham Ngu Lao)... 13 2 统一宫Reunification

More information

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc VÔ MÔN QUAN 無門関 CHỮ VÔ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin Biên dịch: Nguyễn Nam Trân Thần Quang chặt tay cầu

More information

Tr48.pdf

Tr48.pdf BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000 1:25

More information

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1]

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1] Ba Ông Vua chống Pháp Vua Hàm Nghi Vua Thành Thái Vua Duy Tân HÀM NGHI (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) Hàm Nghi Hoàng đế Việt Nam Chân dung thông dụng của Vua Hàm Nghi Vua nhà Nguyễn Trị vì 2 tháng 8,

More information

THIENTRUCLAM_R_.doc

THIENTRUCLAM_R_.doc ĐINH QUANG MỸ THIỀN TRÚC LÂM DẪN KHỞI Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực đó đặt người học Thiền ở vào thế sống chết với chính mình trên chiếc cầu

More information

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L QUANG MINH CHƠN NGÔN Bản cập nhật tháng 3/2015 Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 1 THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá

More information

KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ KIM QUANG THẦN CHÚ Kim Quang Thần Chú 金光神咒 trong kinh đạo Lão Trung Quốc, thường có vài dị bản. Thần chú này được dùng trong nhiều tịnh trường ở Sài Gòn trước đây, đọc theo âm Hán-Việt. Vì nhiều chữ không

More information

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的 NHA TRANG 芽 庄 骆 驼 书 Top5 越 菜 餐 厅 珍 珠 岛 欢 乐 之 旅 Top4 海 上 运 动 摩 托 车 骑 行 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹

More information

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê Trang Tử và Nam Hoa Kinh Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Lời thƣa trƣớc Phần I - Chƣơng 1 Chƣơng II

More information

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO Nguyên tác BUDDHIST LOGIC Của TH. Stcherbatsky THÍCH NHUẬN CHÂU dịch Việt DẪN NHẬP 1. Luận lý học Phật giáo là gì? Với môn Luận lý học Phật giáo, chúng ta hiểu được hệ thống luận

More information

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN THIÊN THỤ SƯU TẬP, CHÚ GIẢI Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm GIA HỘI 2011 all rights reserved Tác giả giữ bản quyền 1 Sấm Trạng

More information

第十七课: 做客(一)

第十七课: 做客(一) Giáo viên biên soạn: Phạm Ngọc Hà Trung tâm Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày 一 生词 1. 做客 zuò kè 2. 请进 Qǐng jìn Làm khách 来我家做客吧 请客 Mời vào. Câu khách khí, ngữ khí lịch sự 请 + 动 : mời ai làm gì. 请进 :mời vào

More information

Microsoft Word - tutyquanam

Microsoft Word - tutyquanam Biên soạn: HUYỀN THANH TỨ TÝ QUÁN ÂM Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhūja-avalokiteśvara), là Tôn Chủ Đại Bi Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của người tu theo

More information

Microsoft Word - 初級越語3.doc

Microsoft Word - 初級越語3.doc 高雄大學東亞語文學系 授課老師 : 1 Bài 1:CÁCH HỎI ĐƯỜNG I. TỪ MỚI 辭彙 1. Bên Bên cạnh/cạnh Bên trái Bên phải 2. Phía Phía trước Phía sau 3. Đi thẳng 4. Rẽ/Quẹo 5. Bằng 6. Ở Ở đây Ở kia/ ở đó 7. Hẹn 8. Uống 9. Trà. 10.

More information

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực NÓI CHUYỆN DÊ Nguồn gốc của Dê D 54 Nguyễn Quý Ðại ê sống hoang giã 50.000 năm trước tại: Á Châu, Âu Châu và Phi Châu trên đồi núi nên gọi là wild goat/ Wildziegen. Dê có thân hình dài từ 1,2 đến 1,6m,

More information

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic HO CHI MINH CITY 胡 志 明 市 骆 驼 书 TOP5 咖 啡 馆 精 彩 纷 呈 娱 乐 休 闲 之 游 TOP7 购 物 中 心 追 溯 信 仰 宗 教 建 筑 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02

More information

No.1 創刊號 2016.FEB. 雙月刊 歡迎投稿 新 移 民 生 活 情 報誌 下一個公民記者 就是你 辦法詳見P.63 Taiwan 封 面 故 事 台灣我來 了 這是一本屬於新移民的全新刊物 關於新移民的一切 都在這裡 讓我們一起用新移民的視角喜歡台灣 愛上台灣這塊土地 新鮮物熱門事 新移民人物集 NEWS熱門事 移民署會客室 中央廣播電台 越南語主持人 陳梅 特別專欄報導 收錄移民工文學獎作品

More information

南越:法式浪漫

南越:法式浪漫 越南 南越 湄公河 胡志明市 西贡 美奈 沙滩 范老五街 河粉 封面... 1 一 越南南部地图... 3 1 北越部分攻略... 3 二 越走越南 南北线上的越南风景... 5 1 会安Hoian 穿着奥黛的女子穿过雨巷... 5 2 芽庄Nha Trang 阳光滨海长廊... 17 3 大叻Dalat 有情趣的你会喜欢这里... 22 4 胡志明市Ho ChinMing City 西贡Saigon

More information

Microsoft Word - No.893B_3

Microsoft Word - No.893B_3 Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.655_Tr.663) KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA _QUYỂN HẠ_ Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃhakara: Thiện Vô Úy) Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

More information

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc TỨ PHẦN LUẬT Quyển 1 VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 四分律 PHẦN THỨ NHẤT Quyển 1 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Tỳ-kheo Thích Đức Thắng Hiệu chính và

More information

Microsoft Word - No.1076

Microsoft Word - No.1076 Mật Tạng Bộ 3 _ No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185) THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch Phục

More information

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHO KỸ NĂNG NÓI (Tập 1) Chủ nhiệm đề

More information

Microsoft Word - No.1189

Microsoft Word - No.1189 Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826) PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư SA LA BA phụng chiếu

More information

2

2 M A S A H I D E T A C H I (initially known as Hitachi Express ) was established as a separate entity in February 1 2 Hitachi Transport System Ltd. ( hereafter HTS) Company name Founded Head office Capital

More information

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan 转法轮 Chuyển Pháp Luân 李洪志 Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet Tháng Ba, 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese MỤC LỤC Luận ngữ 1 Bài giảng thứ nhất 5 Đưa con người

More information

标题

标题 2007 年 越 南 国 情 报 告 第 八 章 政 治 2006 年 是 越 共 十 大 胜 利 召 开 党 和 国 家 高 层 领 导 完 成 新 老 交 替 越 南 加 入 世 贸 组 织 和 成 功 举 办 第 14 届 APEC 峰 会 的 一 年, 同 时 也 是 越 南 战 胜 各 种 严 峻 挑 战 确 保 社 会 政 治 稳 定 推 动 改 革 开 放 和 经 济 建 设 取 得

More information

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家 复习 : 用下面的词语举例子 1) 只好 2) 可能 3) 再 4) 刚才 5) 要 了 一 生词 1. 让 ràng ( 介 动 ) 2. 呆 dāi ( 动 形 ) - Cho phép ai làm gì, để cho 让我想一想 - khiến cho. 他让我很感动 - Nhường 请你让一让路, 让这位老太太下车好吗? - 动 ở lại, lưu lại 乡村风光太美了, 以致于他决定再多呆一个星期

More information

创新 2013 年第 3 期总第 45 期

创新 2013 年第 3 期总第 45 期 2013 年第 3 期 ( 第 7 卷总第 45 期 ) 覃丽芳 2012 年, 越南经济发展高增长与高通胀并存, 实现了自 1993 年以来的首次贸易顺差工业发展是贸易顺差的 依托, 钢铁 化肥 化工 电子技术等行业有了长足发展, 辅助工业发展受到重视 ; 国企改革缓慢推进, 但成效不大 ; 破产企业数 量猛增, 经济发展承受巨大压力 越南 ; 工业 ; 经济 2013-04-08 覃丽芳, 厦门大学南洋研究院博士研究生

More information

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc 1. Giới thiệu kỳ thi: GIỚI THIỆU KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (Test of Chinese as a Foreign Language),

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc 越南地區 2015 年 教育部華語文獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化, 以促進雙方教育文化交流, 加強彼此瞭解與友誼, 特別設置華語文獎學金, 提供越南青年學生申請 一 獎學金名額 : 共 20 名 二 獎學金期限 : ( 一 ) 受獎期限 : 每名申請人最長可申請赴臺研習華語文 12 個月 ;

More information

Dai vien man phap

Dai vien man phap 法轮佛法 大圆满法 Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 李洪志著 Tác giả: Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet tháng Giêng 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese Tác giả: Sư phụ

More information

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc 越南地區 2012 年 臺灣獎學金 申請辦法 2012 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2012 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 20 名, 包含進修學士 碩士 博士學位者

More information

LaoTuTinhHoa_NDC

LaoTuTinhHoa_NDC LÃO TỬ TINH HOA Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 1992 Số trang: 258 Giá bìa: 15.000 đ MỤC LỤC Vài lời thưa trước PHẦN THỨ NHẤT I. LƢỢC SỬ LÃO TỬ II. SÁCH

More information

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc 越南地區 2015 年 臺灣獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺 - 越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2015 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 24 名, 包含進修學士 碩士

More information

untitled

untitled 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 23 852-26097390 852-26037539 tangchung@cuhk.edu.hk 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 () 2003 5 1 1989 1997 2 ( ) 1997 3 4 5 1 1994 6 7 8 9 10 T 11 T () 19 20 (1) 18 14 XDM () () () I 690

More information

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo CHNG TR彧繬H 2016 c彨 nh彨 ngay 16-3- 2016 TH彧 G 1 THANG 2 T彧碩: mung 1 T彨磘 nh彨 ngay th hai 8 thang 2 n彨 2016 Khoo a An c mua Xu彨 cho T彨 g Ni tai T彨彥 nh Thi彨磏 Tanh Kh彨詎g Thang 2-3 va 4 TH彧 G 3 NAM CALI Kh彨

More information

标题

标题 政 分 报 告 Development Reports 政 2 摘 要 : 204 年, 越 南 继 续 贯 彻 落 实 越 南 共 产 党 第 十 一 次 全 国 代 表 大 会 决 议 精 神, 越 南 共 产 党 第 十 二 次 全 国 代 表 大 会 各 项 准 备 工 作 的 进 度 明 显 加 快 ; 继 续 加 强 党 内 外 民 主 政 建 设, 探 索 推 进 政 领 域 的 一

More information

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

More information

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật DAILY NEWSLETTER MARKET PRICE Ngày 01/06/2016 Bản Tin Tiếng Việt English News Market Prices LƯU HÀNH NỘI BỘ baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật ---Điểm tin--- 'Ký

More information

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi Luận Ngữ Khổng Tử 论语 Phùng Hoài Ngọc biên dịch chủ giải - bàn luận Đại học An Giang, 2011 Khổng tử dạy học 1 MỤC LỤC Lời nói đầu. 2 1. 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính. 13 3. 八佾 Bát dật 20 4. 里仁 Lý nhân. 29

More information

越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁

越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁 越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁 荣 昌 盛 的 华 人 社 区 会 安 华 人 会 馆 非 常 多, 有 中 华 会 馆 潮 州 会

More information

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

More information

Bone Cancer VN CN

Bone Cancer VN CN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Ung Thư Xương 骨癌 Bone Cancer U xương ác tính 惡性骨腫瘤 Bác sĩ NguyÍn Xuân CÄm biên soạn 中文編譯 : 謝延績

More information