4-"!"# $%&! " ()*+,# $-&.)++," # /.01+, $2344&! 5### 6 " 6 "! 6 " 6 " " " 6 $457849&!! $45& " " $! " " # #! "! " $4:& " # "! ;<=> $5& " /4,!? 4" " " "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "4-"!"# $%&! " ()*+,# $-&.)++," # /.01+, $2344&! 5### 6 " 6 "! 6 " 6 " " " 6 $457849&!! $45& " " $! " " # #! "! " $4:& " # "! ;<=> $5& " /4,!? 4" " " ""

Transcription

1 ./ ! "#$"!!%& %(")*+#"!!,+-+#" !-590! :;<98!0112 B 8AA 0 ^B9A % 09A % B11B1BD! % % % % $! B?c_d011B % % & & & &&% ( % $ % ^ DA % $ % $! ( ( ( ( ( BAA Ye## ^%#$&DA HB] % &^+%f) A $ +%f) ^$N<<NWI<J;6A $<;KWNMI H0] % % H38A=] $ % +%f) % % $ % +%f) % $ B??2 % +%f) % +%f) ^Ye## A % $ Ye## % H08A2] $ % +%f) B= % 3! ^Yf" ( :J5Tg5 H.] $ +%f) B??_ :J5Tg5 Ye## % % %! 0112>1B>1=! " CEF#G0>3B1DA H!"#$%& (")* -;IJ5K;6A -;IL<;6A,MJNKMNA O5LKP;IJ5KA 5QA #RJK;8A )<5S<;TTNA 5QA &UMN66NKIA V5LKSA,MJNKIJWIWA 5QA IRNA :JKJWI<XA 5QA Y;KPA ;KPA EK5Z6NPSNA +KK5[;IJ5KA )<5\NMIA 5QA #",8A -59 EF#G0>3B1]! ^B?_B> 8A 8A 8A 8A 8A $ &>T;J6aA65KSR6b6M<M95<S9MK B_?>Bcc

2 4-"!"# $%&! " ()*+,# $-&.)++," # /.01+, $2344&! 5### 6 " 6 "! 6 " 6 " " " 6 $457849&!! $45& " " $! " " # #! "! " $4:& " # "! ;<=> $5& " /4,!? 4" " " " " # # # # # # # # # # 44 # # " 945 " 5$4B784!&! " /,"! " " /,8 "! " " #! "! $!&! " " "! /,8 " " "! " " $49&!!! " C % 6 & " ;<=> " $5&

3 !"! (/( # MNG! $ +MNG! $ +G$ + D.$ 2"""""""""%O2"NG (&& 6 " # " " # # # # # $ " # # $ " # # $% % " % %&&&!"# & ()* " " " " +$" " + " $" % " # ",-.. $ ",-.. (/0&(1* % " "!23!!* % "!%* % "!40&!5*! " # $ " % P! :" +$"!222:" Q" :"!222$ +RRSTS$%

4 ,=%!"# $%!&% (!!!! $)"*+),( "! $)%(! $))( "! $)-&)!( "! $).&) ( "!! $-"(! #!!! "! $!!! "!"#!"$%& / &789:;+,<,""""" $-,( " %" =" %"""!! / ;" /;9!! ABCDEFG,9HI!! " KB1L45154)J)! / 69 /ALLBFL15EM29?23FN# A?; :8C>1BEL1OP# AJ# RS4TI12P# 8J# RJ# UFFOP# 123# VJ+ V2FJ+ %""%J+ -% \ :%;!!! \ $ % # %# %# %# %:);"!%$%$ :-;$!! % %& %& %%! "!! "!! & "!!! -!,,, %!, ", ) " %! :," ]HI % ;! :\" ]HI % ;!! )"""+ I!,!+ M R+:,;", "!!!, " ( : & & & ;+!!, \,! :T55X<]]GGGJ2^J_TFEJLMDJC2]L 35]Z4 J4T5IO;!! %"", )=J-a" %%!! ",\""+ I

5 !"! $/. - D$ D$-EF!"!"-GH % % -IH /0 /0-12!" #$ % & ( )* +,-. / !"" 123("!"" :; 2:;857:D6B8; 9>;8E6;F7:38D6;G2?65 #$%" # # " " " "!&&$! ()* $ " %$ % +$%" " &;;;;$/&;;;;.I&;JK.;; 8E6;F7:38D6;G2?65 $ $, " $, & & " " " $,-$ % $&*"!&&$ " $.(,*$ % " % " " $ /,!.(0*!&&$ (.*$ %& & " +$%$ $ &-$! " )*"!&&$,()*" $ 0 $ " + $%$ $!-!&&$ + % $ & ( " " $ $ $! " $! %"

6 (-*!"# (%) ! $! % & (! #))* +,-." $ / :79 810;<= 3<-82 0> <1-5329< 0> <=2 A-58<32 B7?21 (C19=-3758 (0;21 & ( <- %DEF 0> $))*+ $ %& (<1700)* ( ) ( ) ( ) " **! ***! $ %"!"!!"!"# *## + #! (,-./(,, $ (,,!/0""( % !"# $%& ()*+,-./012.3$%&45 GDP (6789:; <= (7MNOPQRSH2001)ÁÂÃÄTU ()*+, (1998 VWX)YZ* MNOPQRSÁÂÃÄK ()*+[\ (45 GDPH1998 VWX)]^& AB_ ab b b c b_ dabp_dabc efhg,h ijhklm,n: 1700 oh Yp** qrhstyu*** qrhvty $(%& )! )! "!!! "!! "!! "

7 !"! &(, #!$%! " " " #! & ()%,%% *!++& &, " " " $ $% &% & &" " #!"!"# " " % % " " # " # " " # " % # " # -&$" & & " &!./.%0! 1 " 2)3/3%0! 1 " &+ " " " # " " " " # #!$% & & # " " # " " # % % # % % % ( ) * " " #$%" () " + "

8 *b!!"#! "! #$ % % & $ % %! % % " & $!! " $%&# ( (! )! % %! " " "!! % " *!! )!"#$#%#& #() )*+, -./00/1, 2, 34, 2567/8# 9# :4# ;1<85=# >, -, ;, /., CD51</, 51E, F/88/G.8H56, IJAGKG./=GL, FD/, MN/85.HA156# O651?# )R+# 24# -JDA6/G# P# >4# -./00/1# 2# 3# /.# 56?# FD/# F/88/G.8H56# F851G/J.GL# -JH/1J/# O651?# P/NA8.# QA?# %!?# )%+# UD51<# VH1GDH4# W51<# XH51Y51?# Z66AJ5.HA1# 51E# G.[EK# A1# <6AB56# JD51</#.851G/J.G# H1# CDH15?# \[5./8158K# -JH/1J/G4# *SS 4# * ]*&L#^%_ R?,)4,?,?, 4,*SS 4,* ]*&L,^%_ R?+ )^+,251<, \[51?,ZE 51J/,8/G/58JD,A1,./88/G.8H56,.851G/J.G?,ZE 51J/,H1,I58.D, -JH/1J/G4, *SSa4,*R]*&L,^%_ "?,)?,?, 4,*SSa4,*R]*&L,^%_ "?+ ) \HA1<4, 3H, VH5ABH1<4, W51<, VH[GD/1<?, P/GNA1G/G, A0, /</.5.HA1, 51E, N8H=58K, N8AE[J.HA1, H1, QA8.D_-A[.D, F851G/J., A0, I5G./81,CDH15,.A, <6AB56, JD51</, [1E/8, 651E, [G/, JA1G.85H1.?, ZJ.5, 9A.51HJ5, -H1HJ54, R""%4, ^ ]**&L, *Ra^_*Rb^?, ) 4, 4,?,?, 4, R""%4, ^ ]**&L, *Ra^_*Rb^?+ )!+,-./00/1,2,34,-JDA6/G,P,>4,c56/1.H1, :4, -./00/1, 2, 34, C515E/66, >4, /., 56?, FD/, F/88/G.8H56, 9HAGND/8/, CD51</L,;=N6HJ5.HA1G, 0A8, Q5.[856, 51E, d515</e, IJAGKG./=G?, C5=B8HE</, e1h /8_ GH.K, O8/GG4,3A1EA14,*SSS?,!!_ba? )a+, X/G517/8, O, c4, f8ag., :4, >[G.HJ/, C, M, /., 56?, FD/, dha=ba, Q/.gA87L, f85=/ga87, 0A8, 5, F/88/G.8H56, F851G/J., -.[EK, A0, 351E_eG/, 51E, 351E_CA /8, CD51</, H1,.D/, dha=ba, IJAGKG./=G, A0, C/1.856, Z08HJ5?, P/NA8., QA?^*?, -.AJD7DA6=L, )b+,-jda6/g,p,>4,o58ga1g, X,Z, 9?,FD/,T565D58H, CD51</, 51E,-[G.5H15B6/, X/ /6AN=/1., H1,-A[.D_ )S+, UD51<, \HA1<, /., 56?, QA8.D/5G., CDH15, F851G/J., ]QICF&, 0A8, <6AB56, JD51</, G.[EH/G?, I58.D, -JH/1J/,f8A1.H/8G4,*SSa4,^]*_R&L,*^ _* *?,)4, 4,?, ( ]QICF&?, 4,*SSa4,^]*_R&L,*^ _* *?+ )*"+, 251<, W[D[H4, >H51<, JD51</, 51E, 1A8.D/5G., CDH15?, I58.D, -JH/1J/, f8a1.h/8g4, R""R4, S]*&L, *Sb_R*!?, ) 4, 4,?,?, 4, R""R4, S ]*&L, *Sb_R*!?+ )**+,T51<,d[KH4, >H51<, W[514,-DH, P[HhH51<?, Z, N8/6H=H158K, 5156KGHG, A1, 651E,[G/, JD51</, H1, QICF, _*R"?,)4, 4,?,QICF *Sb^i*SS!?, 4,R"""4,R"]R&L,** _*R"?+ 4,b"]%&L,R% _R^? )*%+,3A1<,:[56A[4, 3H, VH[BH1?,Z156KGHG,A1,8/<HA156,651E,[G/,.851GH.HA1L, 5, J5G/, G.[EK, H1,.851G/J., A0,.D/, W51<.G/, PH /8?, >A[8156, A0,Q5.[856,P/GA[8J/G4,R""R4,*a]R&L,*^^_*^S?,)4,?,?, 4,R""R4,*a]R&L,*^^_*^S?+ )*^+, 3A1<, :[56A[?, 351E, [G/,.851GH.HA1L, 5, 1/g, H1./<85./E, 5NN8A5JD, A0, 651E, [G/jJA /8, JD51</, j?, 4,R""%4,*S]*&L,ba_S"?+

9 !"! FTL #$%&" ()*+,-./(-0" D1)1<.08!EEF08%GHIJK+IFLMI!%NO#P+ N+ N+ P+!EEFP+%G QIRK+IFLMI!%N& #FG&+ ()*+,-./(-P )N+ D9.:1(M:7S9(;./+ S(57//1)*+ (=+ /.) <>.)*76+ 1)+ :;.)67<:+ (=+ N+ N+ P+!EEFP+!EQGRK+GGEMGGTN& #FL&+U.A15+,.;A7VN8WX9/.).:1()81)8C7(*;.9>VN8 ()5()K8W5Y.;58B;)(/58 :5N08FZLF48# " K8 08FZZG4& #FT&8 [-)768 \08 B-*] ^O _4O.)5 a67o.)5o.)5 \(A7;O \>.)*7O H a\\jo _S9/7S7):.:1()O D:;.:7*V4O [(4ITO.)5O #FZ&OD-)O\>7)*f-.)eO 1)O,.1eO g-o^1.)6>7)*4o _66-76O 1)O :>7O,-S.)O U1S7)61()64O b71h1)*ko\>1).oi7:7(;(/(*1<./oc;766eo!eej4o#eo eo 4O 4O KO eo!eej4& #!E&O D7;)77/6O DeO.S31)O WO k4o c;(x1s.:7o <.-676O (=O /.)5O -67O <>.)*7O 1)O [.;(do 516:;1<:O l7)v.ko.o 69.:1./O 6:.:16:1<./O S(57/4O B*;1<-/:-;7eOW<(6V6:7S6O.)5OW)A1;()S7):eO!EEFeOT%KOG% TF4 #!F&O m-;)7;o O bo eo n1//.;o DO \0O k(6:7;o UO 7:O./4O U7=(;76:.:1()O 1)O :>7O 6(-:>7;)O?-<.:!)O 97)1)6-/.;O ;7*1()KO.)O 1):7*;.:1A7O.99;(.<>4Ok(;76:OW<(/(*VO.)5Oi.).*7S7):0O!ooF0OF%IKOj%j jlo4 #!!&O i(;.)o WO k0o B)67/1)O 4O U7=(;76:.:1()O.)5O <.::/7O ;.)<>1)*O 1)O :>7O b;.q1/1.)o BS.q()KO 7X:7;)./O <.91:./O.)5O >(-67>(/5O9;(<766764Op(;/5OU7A7/(9S7):0O!ooo0O!THIJKOGTj GZZ4 #!j&o.s31)o WO io UO B0O C716:O,O ^4O B;7O.*;1<-/:-;./O /.)5-67O S(57/6O.3/7O :(O 9;751<:O <>.)*76O 1)O /.)5-67O 1):7)61:VrOB*;1<-/:-;70OW<(6V6:7S6O.)5OW)A1;()S7):0O!ooo0OT!KOj!F jjf4 #!I&O [1)*O U7)*0O ^1.)*O 1.)*4O m>7o 6:-5VO ()O :>7O -;3.)1q.:1()O 1)O \>1).O 5-;1)*O :>7O :;.)61:1()./O 97;1(54O \1:VO FZZZ0O!jHF!JKOFL FZ4O# 0O 4O 4O 0OFZZZ0O!jHF!JKOFL FZ4& #!%&O \.1O?-)/()*4O m>7o S7<>.)16S6O (=O <;(9/.)5O <()67;A.:1()O 1)O \>1)767O ;-;./O :;.)6=(;S.:1()4O D<17):1.O C7(*;.9>1<.O D1)1<.0O!ooF0O!FHFJKOF G4O#4O 4O 0O!ooF0O!FHFJKOF G4& #!G&O 1-O B1V-4O B)./V616O ()O \>1).s6O ;7*1()./O 7<()(S1<O 5169.;1:176O 1)O :>7O 9;(<766O (=O 6(<17:VO :;.)61:1()4O ^(-;)./O (=O t>7h1.)*eo!eeeeoh!jkofe F%4O#4O 4O eo!eeeeoh!jkofe F%4& #!L&O 1)O?1=-eO \.1O k.)*eo 1O t>(-4o B)./V616O ()O \>1).u68 ;7*1()./ ;1:1768 1)8 :>78 97;1(58 (=8 7<()(SV8 :;.)61:1()N8 FEN8#08 08 N8 N8 08FZZT08vGJK8j FEN& #!T& )N8n16-/1q1)*869.:1./8 7f-./1:V8(=857A7/(9S7):N8 D<17):1.8 C7(*;.9>1<.8 D1)1<.08 FZZZ08 FZvjJK8!%I!%LN8 # N8 N8 08FZZZ08FZvjJK8!%I!%LN& #!Z&8,71/1*8 C7;>.;58 ln8 D-6:.1).3/78 ;7*1()./8.)58 ;-;./8 57A7/(9S7):8 1)8 \>1).K8 Y>7;78 5(8 Y78 6:.)5r8 BDB8 Ej E!G08.X7)3-;*N #je&8 \.18?-)/()*N8 C7(*;.9>1<./8 6:-5V8 ()8 6-6:.1).3/78.*;1<-/:-;78.)58 ;-;./8 57A7/(9S7):N8 B5A.)<78 1)8 W.;:>8 D<17)<7608 FZZZ08 FIvGJK8GE! GEGN8#N8 N8 08FZZZ08FIvGJK8GE! GEGN& #jf&8 18 D>.):()*08,(-8?()*q>1N8 m>78 516:1)<:1A7)7668 (=8 \>1).w68 A.;1(-68 7<()(S1<8 *;(Y:>8 6:.*768.)58 :>78 S.1)8 :.;*7:68 (=8 1)5-6:;1./857A7/(9S7):85-;1)*8:>78F%:>8k1A7M?7.;Mc/.)N8i.).*7S7):8p(;/5e8!EEFe8v!JK8Z%MFEFN8#e8 N8 x y N+ e+!eefe+z!{k+z%mfefn& #j!&+ \>7)+ C-(h17P+ p.)*+ g1)*n+ m>7(;7:1<./+ S(57/+.)5+ :;7)5+.)./V616+ ()+ S(-):.1)(-6+ 7<()(S1<+ 57A7/(9S7):+ 6:.*76+ 1)+ \>1).N+B<:.+C7(*;.9>1<.+D1)1<.P+!EEIP+%Zz!{K+jEjMjFEN+#P+ N+ N+ P+!EEIP+%Zz!{K+jEjMjFEN& #jj&+ 1+ ^-.)Y7)P+ p.)*+ g1=.)*n+ m>7+ 57A7/(9S7):+ 9>.676+ :>7(;V+.3(-:+ ;7*1()./+ 7<()(SV+.)./V616+ (=+ 57A7/(9S7):+ 9> (-:+<():7S9(;.;V+\>1). 6+;7*1()./+7<()(SVN+W<()(S1<+C7(*;.9>VP+!EEEP+!EzIRK+GMZN+#P+ N+ N+ P+!EEEP+!EzIRK+GMZN& #ji&+ b1<1d+ _P+ ^7/7<7d+ P+ D:"9!)7d+ nn+.)5m-67+ <>.)*76+.)5+ :>71;+ 6(<1./+ 5;1A1)*+ =(;<76+ 1)+ \q7<>1.+ 1)+ :>7+ FZ:>+.)5+!E:>+ <7):-;176N+.)5+a67+c(/1<VP+!EEFP+FTK+G%MLjN #j%&+l;.-6s.))+kp+,.37;/+,p+d<>-/q+[+b+7:+./n+.)5m-67+<>.)*7+.)5+6(<1(m7<()(s1<+s7:.3(/16s+1)+b-6:;1.+zc.;:+_rk+5;1a1)*+ =(;<76+(=+/.)5M-67+<>.)*7K+FZ%EMFZZ%N+.)5+a67+c(/1<VP+!EEjP+!EK+FM!EN #jg& )N+WX9/.).:1()+(=+/.)5+-67+<>.)*76N+c;(*;766+1)+C7(*;.9>VP+!EE!P+!FzjRK+ FZ%M!EjN+ # N+ N+ P+!EE!P+!FzjRK+FZ%M!EjN& #jl&+,.37;/+,p+ b.::7;3-;v+ DP+ i(;.)+ WN+ a61)*+.)5+ 6>.91)*+ :>7+ /.)5K+.+ /()*M:7;S+ 97;697<:1A7N+.)5+ a67+ c(/1<vp+!eefp+ FTK+ FMTN #jt&+ 1-+?.)6-1P+\>7)+b.1S1)*N+m>7+6:-5V+=;.S7Y(;d+(=+ /.)5+-67}<(A7;+<>.)* ()+6-6:.1).3/7+57A7/(9S7):+1)+\>1).N+ j!imjjen+ # P+ N+ } N+

10 hh!"# $%&""&$%& ()*+,)&-.))"/0 1)20, 345, # :5% ;4<=>4?9, :<=B, 5C?, CD5B7?C, 7=, ;47=</, EF5G=<H, FI, J?F>G<K47L<H, ML7?=L?C$, &""-$, - (C5KKH/*+,!2.N)/ 1-"0# :75# M4?=>4?9# 34<=># O7=>/# ML?=<G7F# <=<H8C7C# F=# 5GA<=7P<D7F=# <=B# G5G<H.5GA<=# Q7>G<D7F=# 7=# ;47=</# RRSMS# R=D?G7Q#T?KFGD#RT.").")!9#:<U?=A5G>/ 1-0# :75# E785<=9# :75# O7=>H7<=>9# 345<=># V<I<=>%?D% <H/% S=<H8C7C% F=% D4?% CK<D7<H% K<DD?G=% FI% G?L?=D% H<=B% 5C?% L4<=>?C% 7=% ;47=</% ML7?=L?%7=%;47=<%WM?G7?C#VX9#&""&9#)&Y &X+# "). "-"/#19# 9# /# /# YV X9#&""&9#)&Y &X+# "). "-"/0!"#$% & "()*+,$*-./$*(010 * 0*./2*( *81(3 90:3/ :Z[J#65<HF5 & Y /#!"#$ %&# &()$"*)&# "#$ +,-".)()*"*)&# %,#*,/9#*-, 0)#) */1 &2!"#$ "#$ +, &3/4, 9#5,)6)#7 """)\9#%-)#"]# &/#8# *)*3*, &2 9,&7/":-)4 ;4),#4, "#$ <"*3/"( +, &3/4, +,,"/4-9#%=;9#5,)6)#7 "" " 9#%-)#"X ;<(1/241= ^<L4, RJ_, ag<=c?ld, 4<C, A??=, B?C7>=?B, <GF5=B, D4?, b<g7<d7f=, FI, <, Q<cFG,?=b7GF=Q?=D<H, I<LDFG, <C, 7D, 7=IH5?=L?C, D?GG?CDG7<H,?LFC8CD?Q, CDG5LD5G?, <=B, I5=LD7F=7=>/, OFCD, <G?, FG><=7C?B, <GF5=B, <, >G<B7?=D, FI,?7D4?G, D?QK?G<D5G?, FG, KG?L7K7D<D7F=, D4<D, b<g7?c, LF=D7=5F5CH8, 7=, >?F>G<K47L<H, CK<L?/, ag<=c?ldc, <G?, 5C5<HH8, D<d?=, <C, DFFHC, IFG, C8=D4?C7C, <=B, 7=D?>G<D7F=/, M8=D4?C7C, <=B, 7=D?>G<D7F=, <LD7b7D7?C, <G?,?CC?=D7<H, IFG, D4?, KG<LD7L<H, <KKH7L<D7F=, FI, DG<=C?LDC, G?C?<GL4, DF, Q<=<>?Q?=D, 7CC5?C/, ag<=c?ld, FI, D4?, e<=>dc?, T7b?G, f7d4, FAb7F5C, >G<B7?=DC, AFD4, 7=, D4?, LF=B7D7F=, FI, K48C7L<H,?=b7GF=Q?=D, <=B, 7=, D4?, H?b?H, FI, CFL7F?LF=FQ7L, B?b?HFKQ?=D, 7C, D<d?=, <C, <, CD5B8, <G?</, a4?g?, <G?,) &, LF5=D7?C, 7=bFHb7=>,, KGFb7=L?C, 7=, D4?, CD5B8, <G?</, RDC, DFD<H, <G?<, <QF5=DC, DF, / &, Q7HH7F=, dq & /, :<=B, 5C?, DG<=C7D7F=, G?I?GC, DF, D4?, L4<=>?C, 7=, H<=B, 5C?, QFGK4FHF>89, D4?, Fb?G<HH, K<DD?G=, FI, <LD5<H, H<=B, LFb?G, 7=, <, G?>7F=, <D, <, >7b?=, D7Q?9, Fb?G, D7Q?/, RD, 5C5<HH8, LFGG?CKF=BC, DF, D4?, DG<=C7D7F=, FI, G?>7F=<H, CFL7F?LF=FQ7L, B?b?HFKQ?=D, K4<C?/, a4?, D4?FG?D7L<H, 48KFD4?C?C, FI, G5G<H, 4F5C7=>, H<=B, DG<=C7D7F=, <G?, K5D, IFGf<GB, <C, D4?, IFHHFf7=>/, a4<d, 7C, D4?, B?b?HFKQ?=D, FI, G5G<H, 4F5C7=>, FI,?b?G8, G?>7F=, C4F5HB, 5=B?G>F, CFQ?, CD<>?C+, D4?, G<D7F, FI, G5G<H, 4F5C7=>, DF, 7=LG?<C?B, C?DDH?Q?=DC, B?LG?<C?C, >G<B5<HH8, f7d4, D4?, B?b?HFKQ?=D, FI, HFL<H,?LF=FQ89, <=B, D4?,?=B, FI, D4?, DG<=C7D7F=, LFGG?CKF=BC, DF, <, =?f,?g57h7ag75q, A?Df??=, G5G<H, 4F5C7=>, <=B, FD4?G, LF=CDG5LD7F=, <LD7b7D7?C/, a<d7=>, 4FG7PF=D<H, LFQK<G<D7b?, G?C?<GL4, Q?D4FB9, G5G<H, 4F5C7=>, H<=B, DG<=C7D7F=, 7=, D4?, CD5B8, <G?<, 7C, <=<H8P?B/, ;F=LH5C7F=C, <G?, BG<f=, <C, IFHHFfC+, X, R=, D4?, K?G7FB, FI, \, 8?<GC, IGFQ, 2hN, DF, &"" 9, D4?, G<D7F, FI, G5G<H, 4F5C7=>, DF, 7=LG?<C?B, C?DDH?Q?=DC, 7=, I7b?, G?>7F=C9, B7b7B?B, <LLFGB7=>, DF, D4?, <>>G?><D7F=, 7=B?U, FI, H<=B, 5C?, L4<=>?9, 7C, >?=?G<HH8, B?LG?<C?B, >G<B5<HH8, IGFQ, D4?, 5KK?G, G?<L4?C, DF, D4?, HFf?G, G?<L4?C/, &X, ^<L4, G?>7F=, 7C, 7=, B7II?G?=D, G5G<H, 4F5C7=>, H<=B, DG<=C7D7F=, K4<C?C, G?CK?LD7b?H89, <=B, 7D, LFGG?CKF=BC, DF, 7DC, G?CK?LD7b?, CFL7F?LF=FQ7L, B?b?HFKQ?=D, H?b?H/, a4?, G?C5HDC, C5LL?CCI5HH8, D?CD7I7?B, <AFb?, D4?FG?D7L<H, 48KFD4?C?C/, SLLFGB7=>H89, D4?, <5D4FGC, C5>>?CD, D4<D, D4?, CD<D?, C4F5HB, C?D, BFf=, 5=7IFGQ, CD<=B<GB, FI, G5G<H, 4F5C7=>, <LLFGB7=>, DF, D4?, B7II?G?=D7<D7F=, FI, CFL7F?LF=FQ7L, B?b?HFKQ?=D, H?b?H, <=B, K48C7L<H, LF=B7D7F=C, 7=CD?<B, FI, B7II?G?=D, KGFb7=L?C, f7d4, 7DC, 7=B7b7B5<H, CD<=B<GB, <D, KG?C?=D/, i5gd4?gqfg?9, <7Q7=>, <D, D4?, CD<D5C, g5f, FI, G5G<H, 4F5C7=>, 7=, D4?, CD5B8, <G?<9, LFGG?CKF=B7=>, G?>7F=<H, KFH7L7?C, C4F5HB, A?, C?D, BFf=, <LLFGB7=>, DF, D4?7G, B7II?G?=D, G5G<H, 4F5C7=>, H<=B, DG<=C7D7F=, K4<C?C/ /-(= H<=B, 5C?, DG<=C7D7F=], DG<=C?LD], G5G<H, B?b?HFKQ?=D], 4FG7PF=D<H, LFQK<G<D7b?, G?C?<GL4], G5G<H, 4F5C7=>, H<=B], D4?, e<=>dc?, T7b?G

!!!!"#$ " " %& ( " # " " " " " "$%%& " $%% " "!!

!!!!#$  %& ( #   $%%& $%% !! ! "##$ % % % % % % % % &#!" % % #$%& (%&!! !!!!"#$ " " %& ( " # " " " " " "$%%& " $%% " "!! ! "#!"#$ $ $ $ $ %# %& $ &# ()*$ " & %!! ! " "!! !!!!" "! #$%& "# $()*$(+, $%& ())* $% (+,-.. /-.. 0&* 0%* "!!

More information

!!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!!

!!#$ #   $%%& $%% !! ! "##$ % % % % % % % % &#!"#$ %&#$ ()* % % +,-.!! !!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!! ! "#!"#$ $ $ $ $ %# %& $ &# ()*$ " & %!! ! " "!! !!!!!!" "! ##$#%#&# $%& ()*+ "( () # *+!!!!!! $% )*#+$,#-$.#/$ -#01$

More information

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

More information

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

More information

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

More information

!! "#$%&#%$ ((%)) *++*

!! #$%&#%$ ((%)) *++* ! !! "#$%&#%$ ((%)) *++* !! "#$%&#%$ "#$%&#%$ ())%** +,,+! +,,-. !!!!!!!!!!! "# "!!!!!!!!!!!!! "# "# "!!!!!!!!!!!!! "# "# $!!!!!!!!!!! "# "# %!!!!!!!!!!!!! "# $!!!!!!!!!!! "# $# "!!!!!!!!!!!! "# $# $!!!!!!!!!!!!!

More information

!!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 "

!!# $ %# & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%# 0 $%1 0 * $! $#)2 ! """"""""""""""""""" " !!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 " !"#$%#$&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& (& #) *+&,"-./%0 1 2"0*-"3* #4 5%&6&4"&00 78 9+& :"/;& 7< 9+& =#4-%%/

More information

zt

zt " # $ % & ( ) " * " ) " % & + ( &, -. % & ( & # $ ( + - " " #$ %%&&& " ()( * %&+# %, %- % #&&# + % #&&# + %./01 ( 2 )&--+ 2 ) 2 -, 3#$4 "#$%& (#)"* # +,-- (#&. / " "#$%& (#)"* # 01&+%$"&2 (#&. / 33 33

More information

! "# $! ""# %& %! ($)& ($*$ + "# &*, ""# & &! ) *! $ "#! (- ((! %-,- %- $- %

! # $! # %& %! ($)& ($*$ + # &*, # & &! ) *! $ #! (- ((! %-,- %- $- % !""# $$!% & ()*+,-. )/ (0-,12* 3,2404*45 )/ 67*8-40), 9)80-. 9805,85 :); & & & & & & & &?" & @ & $ A$ B $ #!""# " B """$ B "C & & $ #" $#%! $ " E F+-84085!!""# B "# B!$ $# C

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D B C D F G I J A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

More information

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 C 1-8 (65 29 5 15 1 2 1-23 28 24-27 k1. k1a. 1 2 3 4 k1b. 1 2 3 4 5 k1c. 1 2 ( 3 4 ( 5 k2. 1 A 2 k 3k 4 3 k3k4 k3. k3a. 1 2 3 4 ( k3b. 1 2 k3b1.? 3 ( (D4 k4. 11 12 02

More information

! "#$! " # $%%& ($! )*+, -. %/. %(&%%$. 0!!#! "#! ##..! $# 1($! 2)3 $%%& %4&/&&!!!!!!!!!!! %(%. 5/%0/066!!! /! 6%%. 6(%. %046! (%%%((!!! 7889"" :::# 7

! #$! # $%%& ($! )*+, -. %/. %(&%%$. 0!!#! #! ##..! $# 1($! 2)3 $%%& %4&/&&!!!!!!!!!!! %(%. 5/%0/066!!! /! 6%%. 6(%. %046! (%%%((!!! 7889 :::# 7 !!! ! "#$! " # $%%& ($! )*+, -. %/. %(&%%$. 0!!#! "#! ##..! $# 1($! 2)3 $%%& %4&/&&!!!!!!!!!!! %(%. 5/%0/066!!! /! 6%%. 6(%. %046! (%%%((!!! 7889"" :::# 7;9# ;?!!! %(%. 6$%$6644!!!!! 7889"" :::# 7;9#

More information

3 = 90 - = 5 80 - = 57 5 3 3 3 = 90 = 67 5 3 AN DE M DM BN ABN DM BN BN OE = AD OF = AB OE= AD=AF OF= AB=AE A= 90 AE=AF 30 BF BE BF= BE= a+b =a+ b BF=BC+CF=a+CF CF= b CD=b FD= b AD= FC DFC DM=

More information

中华人民共和国海关进出口税则

中华人民共和国海关进出口税则 ! " " # $!"#$%&# &(%)$ *+, -.(%)$ /*)011 %1 $23 43%(536# 73("8509 %1!20+* %& ()& *+),-. +/ 01 *234+53 *+-46+7 *+-),4,+-3 8(93 (-) :&.27(4,+-3 ;(? %&4(,7&) *234+53 %24,&3 8&@,&) +- *+55,33,+-

More information

zt

zt 38 ! "# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " $# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) &# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "( # $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %!!!!!!!!!!!!! " #$%& ( ) **+ )!!, ) ( *--. ) ( )! */! 0 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

"#$%& () * +,---(. $/ ,936 :( ; <( ; =( 3 >(?8, #$% ",---& ", *,5557-& *9555 *,6(.5 *86-7-7,, *86-

#$%& () * +,---(. $/ ,936 :( ; <( ; =( 3 >(?8, #$% ,---& , *,5557-& *9555 *,6(.5 *86-7-7,, *86- !! "#$%& () * +,---(. $/01 234564378,936 :( ; (?8, #$% ",---& 9-.-5 ", *,5557-& * @.45A,,8.97,,(747-7,---., 7555-7 *9555 *,6(.5 *86-7-7,, *86-,,,-5 B + C D B C + 7, B C + D+ + + + + F G + D

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

More information

序:

序: 序 言 当 接 到 燕 姿 老 师 的 序 言 邀 请 时, 还 是 有 点 受 宠 若 惊 的, 虽 说 这 套 书 是 我 一 点 点 看 着 燕 姿 老 师 编 写 的, 也 知 道 它 的 妙 用 及 优 势 但 是 如 何 写 点 推 荐 的 东 西 还 是 有 些 愁 人, 毕 竟 感 觉 大 家 不 怎 么 看 序 言, 而 且 我 不 太 擅 长 忽 悠 思 来 想 去 莫 不 如

More information

!"# $ %&&% ( ")*+(,-&%.,/01%,&!$ "$ #$ $$23/!"# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. ")*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&&

!# $ %&&% ( )*+(,-&%.,/01%,&!$ $ #$ $$23/!# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. )*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&& !"# $ %&&% ( ")*+(,-&%.,/01%,&!$ "$ #$ $$23/!"# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. ")*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&& !" #$%& " ! " " # $ %!"!"#!&!!( ") "! "! "& "* "% &) &! &! &!

More information

. 3I(!"# $%& ((( )!&&*+!,,+!" #$ - ((. /012*"!" #$ - ((3 4%0&2"!"# 5+,6%"7%%* ((( 89*0+":7!" #$ - ;<<< =!0+&7,6>%!" #$ - ;<<?L3 ;M 6 ;; N O IA P?Q M.<

. 3I(!# $%& ((( )!&&*+!,,+! #$ - ((. /012*! #$ - ((3 4%0&2!# 5+,6%7%%* ((( 89*0+:7! #$ - ;<<< =!0+&7,6>%! #$ - ;<<?L3 ;M 6 ;; N O IA P?Q M.< !"#$ %&# ( ) *+"$,+&+"$!"#$%& ())* +, -.*/ 0..+ 1223 )+-+4*(,* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "! (.6)6/ K: :F;

More information

... -1 IPC...-1 IPC...-2 IPC...-2...-2...-4...-4...-4...-5...-5...-6...-7...-7 IPC...-8...-9...-9...-9...-9...-9...-11...-12...-12...-13...-15...-15...-17...-18...-18...-19...-19 ...-21...-21...-21...-21...-22...-22...-23...-28...-28...-28...-28...-29...-31...-31...-31...-31...-31...-34...-34...-34...-35...-36...-38...-40...-41...-41...-41...-41...-44...-45...-45

More information

#!$ %" & ( &)*+,((&-,./ )01,+2 ( /., )>2/ 80;2 +&,($ J &( > =.>? =0+ 9, *,0*., 0= )>2/ 2> &02($ J &( > A.;, % 9 > )>* 0= &2 9, )&11.,

#!$ % & ( &)*+,((&-,./ )01,+2 ( /., )>2/ 80;2 +&,($ J &( > =.>? =0+ 9, *,0*., 0= )>2/ 2> &02($ J &( > A.;, % 9 > )>* 0= &2 9, )&11., #$$%!&$!#$! $!!$!#$!$$!!$ $( )) *#( )!& #+!,+!-+ ##+ " $( )) #) #% #* # % & &% &- )! %$ %,#,& *$! )"./.0." " " " %!$" 0./00 &!( 0" N9 625A>26( ( ( ;4L 25G9L( ( (!!!)" /000.!% #$" 0.0// &#(." 9E94 D: #!(

More information

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C)

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C) . (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C)(D)(E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A)

More information

!!! "# $ " %!!

!!! # $ %!! !!"#$%& ()*+,-./012!" #$$%! " # !!! "# $ " %!! !" #$$% #$$% #$$%!"#$%& ()*+,-./0(12 & #! ! "! " " " $ % #" # " % & " "!! !!" " "!"#" $%& ()!*+,! " #$ %$ &$ $ " # % & ( " " " "!"-" $%&./01*+, ) " ! #" #

More information

Visualize CMap

Visualize CMap 0001 0020 0002 0021 0003 0022 0004 0023 0005 0024 0006 0025 0007 0026 0008 0027 0009 0028 000A 0029 000B 002A 000C 002B 000D 002C 000E 002D 000F 002E 0010 002F 0011 0030 0012 0031 0013 0032 0014 0033 0015

More information

zt

zt !"# $%& () $"&*+,-."# /0)(#0.!,10 2,%3%,*# &04 $5.,+ (0 $(6(3,5 / $"(0# # 7 809%( " :(%(095&% :,,3 ;*(. #0 "&0?&95, $",096(09 @5

More information

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc 核 准 機 關 : 行 政 院 主 計 總 處 核 准 文 號 : 主 普 管 字 第 1020400481 號 有 效 期 間 : 至 103 年 6 月 30 日 止 辦 理 機 關 : 財 團 法 人 國 家 衛 生 研 究 院 行 政 院 衛 生 署 國 民 健 康 局 IRB 通 過 案 號 : 國 家 衛 生 研 究 院 EC1020502 號 樣 本 編 號 :( 訪 員 填 寫 )

More information

! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! " ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % -

! #$! # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - ! ! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!!0 0 0 0! "0 0 0 0! #0 $ - - - % - - - &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - %.63! %%%!!! 7889!:::0 7;90 ;?!!! % % -.3.3

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / / / P V f T N Q P V T N Q T N Q P V T N Q P V P V T N QT N Q P V T N Q Q Q P V Q / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / O A O A O A B C D A B C O A B C O B H B B OA B B OCOA AD OA OC

More information

zt

zt !!!!!!!!! !!"#! " # $%%& $! ()*+, - %& - %./0., - %!!! " # $! % & 1.0,.! 2(3 $%%& %%/.45!!!!!!!! %.% - 4&%5&566!!! &! 6%% - 6.% - %506!.%%%.!!! 7889 " " :::# 7;9# ;?!!! %.% - 6$%$6600!!!!!!!!!!! 7889

More information

高二立體幾何

高二立體幾何 008 / 009 學 年 教 學 設 計 獎 勵 計 劃 高 二 立 體 幾 何 參 選 編 號 :C00 學 科 名 稱 : 適 用 程 度 : 高 二 簡 介 一 本 教 學 設 計 的 目 的 高 中 立 體 幾 何 的 學 習 是 學 生 較 難 理 解 而 又 非 常 重 要 的 一 個 部 分, 也 是 高 中 教 學 中 較 難 講 授 的 一 個 部 分. 像 國 內 的 聯 校

More information

= 3 + 1 7 = 22 7 3.14 = 3 + 1 7 + 1 15 +1 = 355 3.1415929 113 221221221221 136136136136 221000000000 221000000 221000 221 = 136000000000 136000000 136000 221 1000000000 1000000 1000 1 = 136 1000000000

More information

!"! #$!$##%% &#%!"! #$!#&!&!!"! #$!#&!&!! ( "#$% ))* +,-. /01. /2 3 "!!!""!"! &3!434##

!! #$!$##%% &#%!! #$!#&!&!!! #$!#&!&!! ( #$% ))* +,-. /01. /2 3 !!!!! &3!434## !"! #$!$##%% &#%!"! #$!#&!&!!"! #$!#&!&!! ( "#$% ))* +,-. /01. /2 3 "!!!""!"! &3!434## !"#! " #$$%& ()*+, - $. - $/#.# -.!& "& #& - $& 01%/&., 0(2 #$$% $#3$#. $/$ - 3.$. 44. 4$$ - 4/$ - $ 14 /$$$// 5667!!

More information

!"# $ %"#& # %!#!!# $ (!# %"# $ "# ("# $ %"# )*# $ )!# "# +"# * $ *,!-. / )01- )01 +"2- *!""2- )+""2-!%!

!# $ %#& # %!#!!# $ (!# %# $ # (# $ %# )*# $ )!# # +# * $ *,!-. / )01- )01 +2- *!2- )+2-!%! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

!"#$%&!"#() * +) #$ * +,#(

!#$%&!#() * +) #$ * +,#( !!!!! "#$" $ $% "% &% % (% )% *% +% $% "% "# &% % "$##$&! **!,-./01.2 $)&% 345 #"( 6 +&*(+")# !"#$%&!"#() * +) #$ * +,#( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !" 5WXYZ6!"#$!"#$%&

More information

( )!! 2)4 56/4! * )!!! ) 1! &.! * * * * ) * * * *! * )!!"#"!! " " #! #$$%" &# ()* +,$%,$&-+-+,.!" $ "" #$$%$$ &",, #, " /+&0"1 2 3 %#$$%& &#-%$& $&$,7

( )!! 2)4 56/4! * )!!! ) 1! &.! * * * * ) * * * *! * )!!#!!  #! #$$% &# ()* +,$%,$&-+-+,.! $ #$$%$$ &,, #, /+&01 2 3 %#$$%& &#-%$& $&$,7 !"#$%$& ()*+, -!"#$%& ( )!! 2)4 56/4! * )!!! ) 1! &.! * * * * ) * * * *! * )!!"#"!! " " #! #$$%" &# ()* +,$%,$&-+-+,.!" $ "" #$$%$$ &",, #, " /+&0"1 2 3 %#$$%& &#-%$& $&$,7%$-%-.. %.$$,.&$,$-0. &$$$&&!""#$!%%%&!

More information

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

More information

#$% 7 = 8++!7 3" %0 3 & ("!8 (" ) * *+! * =!!8 * =!!6! A 6, #" ((A - B (0A - B 6 00A - A - +! -.! *! %-(07 - / % " ( " * %-(0 0 /! 6 =! 6 : 7 2 *! 8.

#$% 7 = 8++!7 3 %0 3 & (!8 ( ) * *+! * =!!8 * =!!6! A 6, # ((A - B (0A - B 6 00A - A - +! -.! *! %-(07 - / % ( * %-(0 0 /! 6 =! 6 : 7 2 *! 8. #$$% "! # & #$$% ( ) ( * %!* ( * # ( " #$$%!+ #+ + #$$% (+ *+ ( %+ #$$* #$$% #$$( " " " " " "! $! "!#$,! $!!$,!#$!$$,!!$ $+ *-!! +!( %+ &.!#+ (.!*+ %. #%+ &. " " " #$$* "!+ #+ + (+!+ /" (+ )" 345, *+ /"

More information

!"!"# # $!""%& ()*+, - ". - "/!%,0 -.! $ " $ # $ $ $ 1 %%&0/! 2(3!""% "/%,.4 "/" -." "" - 5/" - "045 /"""" # # 999$ 6:8$ :;<$ =>

!!# # $!%& ()*+, - . - /!%,0 -.! $ $ # $ $ $ 1 %%&0/! 2(3!% /%,.4 / -. - 5/ - 045 / # # 999$ 6:8$ :;<$ => !"!"# # $!""%& ()*+, - ". - "/!%,0 -.! $ " $ # $ - - - $ $ 1 %%&0/! 2(3!""% "/%,.4 "/" -."0.055 00 5"" - 5/" - "045 /""""4 6778 # # 999$ 6:8$ :; "/" -."/.".5 6778 # # 999$ 6:8$ =?@$ =>,5, A 4 " /

More information

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

More information

) +!"!"#$ %& ()*! # # +,-./, 0 /, 1&22& 34! 56! " " $ %!! 56 $! % &!! &! &! (!6+!6+. 7) 3 89 :&) ( 9)#; +,- % )*% % + 7<; 3 ). 0 (*!

) +!!#$ %& ()*! # # +,-./, 0 /, 1&22& 34! 56!  $ %!! 56 $! % &!! &! &! (!6+!6+. 7) 3 89 :&) ( 9)#; +,- % )*% % + 7<; 3 ). 0 (*! !""# #!"#$"%&"!""#!"#$%&% ()*$+, (-!"*(.+/(0*+1"2 ()*+!$,)+ % %&$ %%" ( - ( - -! - - ( - (! (+ ("!!"*!+ ("""!! +# :*%+- - 9- - (""".+$(&!""# "%."%&$.(,- -!"#$%& ( )* ( +$,$-.)% $%" $%$/0-.&$/ - &1%.23

More information

!!! "!! # " $ % & % & " &"($

!!! !! # $ % & % & &($ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

More information

!! "!! "! " "!! "! " # $!!! %! &!!" #"! &!! $%& ()*+(! &! &!!! ) ) )! # $& ) ) )! # $! &!! &!! *! +! +!!,--./! $0( 1%+&.2! $0 (!!!! (!! (! "! &! 3*-4%

!! !! ! !! ! # $!!! %! &!! #! &!! $%& ()*+(! &! &!!! ) ) )! # $& ) ) )! # $! &!! &!! *! +! +!!,--./! $0( 1%+&.2! $0 (!!!! (!! (! ! &! 3*-4% !! " "!!!"#$% &"$ &"($) %**+ #!#"!!$$$%$"&"!$$$ (%!& ( & " $ "$)*) " $" & ( " &! $ $$$!"!! # % + " & & " " " " " 2!3 & " " & "" & " " " " & " & "!0%/ # 4567)*% "&!"++,-$.-"+!.+(./+(0! #!0./!% """" "" "

More information

)($ $!""# $ $%# &!!!!!!!!!!! ( $!"" (

)($ $!# $ $%# &!!!!!!!!!!! ( $! ( %! %""! ;2,0+ )9303*,9 /=-6?3-8% @38! A4=,- %""!! $((( $((: $ $((# $((( $((&!!"""#$ "%% %!&"# ( )*+,-./0123014,015 /6378 93* $ $((: $((( )($ $!""# $ $%# &!!!!!!!!!!! ( $!"" ( ( "((! " # %&&# %%% %

More information

!" #$%#&#! () *+, -.!" #$%#/# $!" /$12 0!" 3 4 $$255 % 67 8 $ %% #! " # $9&$

! #$%#&#! () *+, -.! #$%#/# $! /$12 0! 3 4 $$255 % 67 8 $ %% #! # $9&$ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

More information

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :,2005 ISBN 7-5375 - 3271-0.... R16 CIP (2005) / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2005 9 1 / 2005 9 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,, 2005 6 2 (3 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

More information

zt

zt !!!!!!!! !"! "#$ # $ % & % & "% ( # )*+, ( - " -!""./ - 0 #!% % % % # "% # % % % $ % % % # %% - - # &% 1" # 2)3 & " 0"(0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #! - 4" 0"055

More information

中华人民共和国海关进出口税则

中华人民共和国海关进出口税则 66IJ!"#$%& ()*+*$, -&,#+)%*"$ ". %/& 0&"1+&23 -&1#4+*5 ".!/*$) 678 9!"#! :$%*;8 9!""$ -&,#+)%*"$ ". %/& 0&"1+&23 -&1#4+*5 ".!/*$) "$ %/&!#3%"=3 0 "%&5%*"$

More information

!"#$%&!"#$%& (! "!"#$!""# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!"#$%!!!./01!"#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!! " *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567! " " &!"# F!!!!

!#$%&!#$%& (! !#$!# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!#$%!!!./01!#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!! *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567!  &!# F!!!! !""#!"! # $" $ # !"#$%&!"#$%& (! "!"#$!""# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!"#$%!!!./01!"#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!! " *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567! " " &!"# 89:;?$@ABCDE F!!!!! GAH!#$" " %!$%& ()*"!"# +, +-. /01

More information

钢铁金相图谱

钢铁金相图谱 !""# $ ! "# "# "# $! $% & &" () (( (( (* *) *) *" *& *% % % %( #) # #!))!)&!)&!)*!!!!!!$! )!"!!"!!"&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !"#!"$!%&!$!$!$(!)"!)#!)*!(!(!(%!(#!((!(*!*&!*!*%!*%!*#!*$!*)

More information

"!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3 %&) * ( 4#&2-5 $67,"

!#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%3 )2*,%3 %&) )2*,%3 %&) * ( 4#&2-5 $67, !"#$% & #() 2 &(*$+,-. /%)0# 1! % % % %!!"#$% & #() &(*$+,-. /%)0# 1!""# $ "! "!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63> 历 年 MBA MPAcc 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 (009-0) 009 年 月 MBA 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 一 问 题 求 解 ( 本 大 题 共 小 题, 每 小 题 分, 共 分 下 列 每 题 给 出 的 五 个 选 项 中, 只 有 一 项 是 符 合 试 题 要 求 的 请 在 答 题 卡... 上 将 所 有 选 项 的 字 母 涂 黑 ).

More information

校园之星

校园之星 I V X V L C D M n n n X X X M M VI X X DC IV IX XL C D X V I I X V D CLXV I V X XCIX C X IC C I X X quatre vingt quatre vingt dix thousand million billion p M sinl sinl e x ii xii a ba bi MI sinl

More information

05. = 8 0. = 5 05. = = 0.4 = 0. = 0.75 6. 5 = 6 5 0 4 4-6 4 8. 4 5 5 + 0.9 4 = 84 5 9-6 + 0 0 4 5 4 0 = 0-5 + = + 0-4 0 = 0-4 0 = 7 0.5 [ 9 6 0.7-0.66 ] 4.9 = 9 9 7 49 [ ] 0 50 0 9 49 = [ ] 9 5 0 = 49

More information

! #$ %&' ()* +,-./0 1 # :; # CD-E D FGH IJK LMN #)) J K!? A# $%&' ( )* +,-. /0#1 > <2 3 H :; : CD << A-4I B-C DH

! #$ %&' ()* +,-./0 1 # :; # CD-E D FGH IJK LMN #)) J K!? A# $%&' ( )* +,-. /0#1 > <2 3 H :; : CD << A-4I B-C DH 最終版本更新時間 : 二 一八年二月十三日上午十一時三十分 47 出賽馬匹資料及往績 跑馬地夜賽 ( 草地 - B 賽道 - 向後移欄 ) 二 一八年二月十四日 ! #$ %&' ()* +,-./0 1 # 2 345 6 7 9:; # ? @AB CD-E D FGH IJK LMN DO @ #)) J K!? A# $%&' ( )* +,-. /0#1 >

More information

( ((!"#! " $ % %& ( )*+,-". / % %& $9 3 : 29 3 ; 56 56! "#$%& ; 3 ; / <-+ <"#!-+!"# ;! ; + = + >* (9 % %9999? %9 " 8- %(

( ((!#! $ % %& ( )*+,-. / % %& $9 3 : 29 3 ; 56 56! #$%& ; 3 ; / <-+ <#!-+!# ;! ; + = + >* (9 % %9999? %9 8- %( #""# C M5PC #""#!#$ :*Q;N=M):,,@6 M5P!#$!!"""#$! #"!" % &!"" %!$ ( )*+, )-./0/12 +34/5-567809,04199741!$ $ :;,)*KL MN,K G19753,B54O,N

More information

!9F :7! "#$%& ()*+,,-.$-$!"#$%& ()*+,,-.! )#$%&/0 )*+,,(10 2 3*$4& -.$-$ 5,,&-.$-$ 6-* : ;(&1<&,0,$-.$-$ 3-=*#->-1 3-=*#->-1 7

!9F :7! #$%& ()*+,,-.$-$!#$%& ()*+,,-.! )#$%&/0 )*+,,(10 2 3*$4& -.$-$ 5,,&-.$-$ 6-* : ;(&1<&,0,$-.$-$ 3-=*#->-1 3-=*#->-1 7 P! $ MQN O $"P M""$ &B9* S.I979*J7+7=4B* H4+4B*!!"""#$! "#$"%"& # (#)&*$%"&+$ +, -.&$#)# $%/#),+0 ".# $+$1-.&$#)# %$*&+)2#0/+3),%/&4&#) %& ( )*+,-./+0 12 &+,34+0!"#$%"&$% $( ) *&+,"&-. "/0 12$34&-$/"%

More information

《牛虻》

《牛虻》 ! " # $ ! """""""""""""""""""""" #$ """""""""""""""""""""!% """"""""""""""""""""" $& """"""""""""""""""""" & """"""""""""""""""""" %& """"""""""""""""""""" () """"""""""""""""""""" *+ """""""""""""""""""""

More information

"

" #$ "#$$% " #$%&' $()' # # #*+, *+-./ #0"$1&&2$($$ 3 $(4% # 5 # 6 *+ # # - 7 8.9 3 7 #9 $('( $(): #$(4' ;$(4'$()' 3." # # # ; =" " "" ; =?,< >? @ 8.# 7 -,

More information

!! "#$% "#&$ %%$ "#& ( "#&) "#&# "#*# " "#)* # "#&# "#)* "#&# %%" "#&# "#&) * ) " +"!) "#&# " $ "#&# # & +*!, "#&# "#)* % "#&$ " "#$% # & "#$! #! %%!

!! #$% #&$ %%$ #& ( #&) #&# #*# #)* # #&# #)* #&# %% #&# #&) * ) +!) #&# $ #&# # & +*!, #&# #)* % #&$ #$% # & #$! #! %%! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!""# / *# ) ) ) ) ) )!"&&"" ) &# * $ +," -) ) ) ) ) ) &""(.(&!*!""# "/."&!0.&!!""0 & 1&% $ &!!% &0 "! 1## $ &"0 $ $!""# $ "% $!" &# & $!!""( &!""( & &% " &!0 !! "#$%

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, (CIP) /.:, 2006 ISBN 7-5629-2480-5... -. U415.6 CIP (2006) 160794 : ( 122 :430070 ) http: ww w.t ech book.com.cn E-mail: w u tpyyk@163.com : : :7871092 1/ 16 :12.25 :302 :2006 12 1 :2006 12 1 :12000

More information

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

《中国小百科全书(5):技术科学》

《中国小百科全书(5):技术科学》 *)(! " # $ $ $ # % $ & & # # % % $ # % $ # $ $ % % # # % $ $ $ $ % % $ $ $ (+-,! "!! "! "!!!!! " " "!! " # $ " % % % % "!!!!!!! " "!!! "!!! "! & ()!! * +)!! % " # $ " )(! " "! # $ # "!! "! $ " "!!! "!

More information

例 009 年高考 全国卷Ⅱ 理 8 如 图 直 三 棱 柱 ABC ABC 中 AB AC D E 分 别为 AA BC 的中点 DE 平面 BCC 证明 AB AC 设二面角 A BD C 为 0o 求 BC 与平面 BCD 所 成角的大小 图 - 略 证明 以 D 为坐标原点 DA DC DD

例 009 年高考 全国卷Ⅱ 理 8 如 图 直 三 棱 柱 ABC ABC 中 AB AC D E 分 别为 AA BC 的中点 DE 平面 BCC 证明 AB AC 设二面角 A BD C 为 0o 求 BC 与平面 BCD 所 成角的大小 图 - 略 证明 以 D 为坐标原点 DA DC DD Education Science 教育科学 平面法向量在解立体几何题中的应用探究 梁毅麟 恩平市华侨中学 广东江门 59400 摘 要 几何发展的根本出路是代数化 引入向量研究是几何代数化的需要 随着平面法向量这个概念在新教 材的引入 应用平面法向量解决立体几何中空间线面位置关系的证明 空间角和距离的求解等高考热点问题的方法 更具灵活性和可操作性 其主要特点是用代数方法解决几何问题 无需考虑如何添加辅助线

More information

! $%%& $%%#! " $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! "##$%%

! $%%& $%%#! $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! ##$%% ! $$) $$) $$( $$) *+ $$( + $$( #+ $$( %+ $$(,+ $$( $$) $$( $$) $$(, % $$,! *- $$)! $. # / $$(!! " #$% & #($$ ! $%%& $%%#! " $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! "##$%% !"#$%& ()*+,-. #$ /"0123 456789.!$!$ #$$%!!

More information

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查 84 年 台 灣 地 區 在 校 學 生 性 知 識 態 度 與 行 為 研 究 調 查 過 錄 編 碼 簿 題 號 變 項 名 稱 變 項 說 明 選 項 數 值 說 明 備 註 i_no 學 生 編 號 問 卷 流 水 號 location 學 校 所 在 縣 市 編 號 1 台 北 市 2 基 隆 市 3 台 中 市 4 台 南 市 5 高 雄 市 6 新 竹 市 7 嘉 義 市 21 宜 蘭

More information

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 參 考 資 料 試 題 編 號 :077-900201-3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 :96 年 7 月 1 日 97 年 1 月 30 日 97 年 10 月 27 日 98 年 6 月 20 日 98 年 12 月 17 日 99 年 08 月 20 日 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科

More information

《礼仪全书 礼节礼仪》

《礼仪全书 礼节礼仪》 ! ################ " ################## " ################## $ ################## % ################## % ################## & ################## ################## "( ################## "(! ################

More information

! "##$ "% "% &## "% "## % ( "( )( $( %( "% "% ) % % *&* "%

! ##$ % % &## % ## % ( ( )( $( %( % % ) % % *&* % !"#!" # $%!&& $(( )*+, -%.&(/"%!!"%.!$ $$$ " $$$ #$ % % $$0.("$1. 2)3 4!&& 5 (&."11 4 5 ( (&&&(1!&& (( (!&& (( ( 6-.-7(&8! ( # (/ ("$.-"!1& (%(&&&& )*+, -%.&(/"%!!"%.!!$.& 9 64&(&5/.8-8-8%(/&."!-(.11 64&(&5/.8-8-8%!&8."!-(/(&

More information

5!"#$%& ())* + +, / / 0,,, / 0,,,,,, / / /

5!#$%& ())* + +, / / 0,,, / 0,,,,,, / / / !"#$ %& ())* +,-,./01.-2/3451.262.,-2/36/7 13827/3913-,057/-1.-2/3,7.:2814 ())*;*(;(< ())(;)=;)* 5!"#$%& ())* + +, + + -.+ / / 0,,, / 0,,,,,, / 1223 31 14 / / E 1234 567 899:!"#"$%& $#(%)*+ $(,($"#(%),%-

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C DA B C D 1 12 s cm 13 m m m m cm cm m m m W mm cm mm m m mmmm V A V V V V V A V K K K P b KP K K K P b K P K K K K P R KK K K K K P b K P K B h h B n t n n t t tnn cm AB A B A B B B B C

More information

" #" #$$" "#$$% # & $%& ()*+,- #$$% " & " & ( % ( ( ( % & ( % #" #" #" #"

 # #$$ #$$% # & $%& ()*+,- #$$% & & ( % ( ( ( % & ( % # # # # "#$ "##$ %& ()* "##% "##$ "##$ & () " (" (* + ( " "*, ( " - % & $ "##$ " " #" #$$" "#$$% # & $%& ()*+,- #$$% " & " & ( % ( ( ( % & ( % #" #" #" #" " # $ %&& %&&( %&& %&&) "%&&) #$%& (()*+ "* %&&) %&& %*

More information

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

More information

54 9 72 1. 9A 83 1. = 1 2. = 4 2. 3. = 2 3. 4. = 2 5. = 4 4. 5. 3 6. 4 7. 3 8. 6 6. = 6 7. = 1 8. = 4 9. (a) (b) 10. 9. a 5 6 ` = 11 10. 9 11. a F + V - E = 5 + 6-9 = 2 ` 55 11. 13. 12. 56 9 5. 6. 14.

More information

He becamea good doctor.. 3 He was a good doctor. ( ). The days get shorter.. 4 The days are shorter.. 102 51 17 1,,. 41 20 7 Θ 102 102 51 102 17 102 51 102 17 =, =, = > > 41 41 20 40 7 42

More information

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 4 5 8 12 8 3 24 94 B 0068511 (94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

More information

WCA Regulations and Guidelines

WCA Regulations and Guidelines WCA Regulations and Guidelines WCA Regulations Committee WCA 競 賽 規 則 2015 版 本 :2015 年 7 月 1 日 [wca-regulations-translations:c77f738] 註 釋 繁 體 中 文 翻 譯 本 翻 譯 版 本 完 全 依 照 官 方 版 本 翻 譯, 但 難 免 有 不 精 確 的 地 方,

More information

6)76! 6&+! 45! "#$! % "#"#)# &#! %!!!"!" "#"# # (" ( & )! * "+!,-. &#&/ &# 0! %! * 1+! /!!! &#! %! &#$! %! &# &#$! %! &#1& #$) 2(3% ) 77+!! ( "#"#"#!

6)76! 6&+! 45! #$! % ##)# &#! %!!!! ## # ( ( & )! * +!,-. &#&/ &# 0! %! * 1+! /!!! &#! %! &#$! %! &# &#$! %! &#1& #$) 2(3% ) 77+!! ( ###! ,!! "$$(!! -;7*, I;*!! I;J@4K@L "$$(!$$$3&"%$D"$$(D,!! D &%+3!" 1/E1 F8:GH/1 GHIH/1 ""$$( /M69* FMNO* G;B* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "!! " #! " "!"!$$%& " "&$$&! "$$!!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf cm cm K M cmcm M N a b H M N M N GB cm cm cm BG cm PQ P Q P P Q P Q P V cm cm V W m m A V E I r cos M abcd ab ad bc a db c ad bc a d bc ac ac a h a a c ac a b ac a ba da d a da ba

More information

! "##$!"!#$%&!" "##% #" & $ $" "##$! " # $ %!!!

! ##$!!#$%&! ##% # & $ $ ##$! # $ %!!! !!!!!!!! "! " " "!!"#$ "##$ %& ()* "##% "##$!" & & +,! " " +,! #" & +,! "##$ " +,! +,!!!! ! "##$!"!#$%&!" "##% #" & $ $" "##$! " # $ %!!! !!!!!!!!!!" "##$ #" "##$ $" %" " "! " "!!"#$%& ()*+, "##$!! !!"#$%&

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (3 ) ,,, ;,, (CIP) /. 3. :, 003. 11 () ISBN 75610994.... TB301 CIP (000) 75084 : : 17, :71007 :09-8493844 : www.nwpup.com : : 787 mm1 09 mm 1/ 16 : 1.5 : 509 : 1997 10 1 003 11 3 5 : 15 000 : 7.00 : (,,,

More information

=:$!! "! # $ $ # % # % # # % % # # # % # # # % & # # # # # %! # #!*0S ()(V _n(-2x##$$>"% [)32)(V_&)O324!"!>#"# [)32?_&)O324 # # [)32?_&)O324 %!!#$$;"

=:$!! ! # $ $ # % # % # # % % # # # % # # # % & # # # # # %! # #!*0S ()(V _n(-2x##$$>% [)32)(V_&)O324!!>## [)32?_&)O324 # # [)32?_&)O324 %!!#$$; ! " #$$! "$! " %& ()*+,(,- +./)012034 5,36!#7,6" 8+1,920##$$! "!! $ # % $ # # % % % # $!!! # #!!! $ # $ # % % $ % % $ # $ $ #$$I $ # % $ # % = # < $ # " $ & # =>"$$: &!$:!#"#:;=$": *?-) 3&N2(V4242!S-)

More information

内 蒙 古 自 治 区 煤 情 况 ( 截 至 2015 年 6 月 底 ) 煤 名 称 19 内 蒙 古 大 雁 业 集 团 有 限 责 任 公 司 第 三 煤 300 ( 蒙 )MK 安 许 证 字 [2014 EG003] 20 陈 巴 尔 虎 旗 天 顺 业 有 限 责 任 公 司 天 顺

内 蒙 古 自 治 区 煤 情 况 ( 截 至 2015 年 6 月 底 ) 煤 名 称 19 内 蒙 古 大 雁 业 集 团 有 限 责 任 公 司 第 三 煤 300 ( 蒙 )MK 安 许 证 字 [2014 EG003] 20 陈 巴 尔 虎 旗 天 顺 业 有 限 责 任 公 司 天 顺 内 蒙 古 自 治 区 煤 情 况 ( 截 至 2015 年 6 月 底 ) 煤 名 称 一 呼 和 浩 特 市 1 清 水 河 县 天 赐 源 煤 炭 有 限 责 任 公 司 60 ( 蒙 )MK 安 许 证 字 [2010 A003] 2 二 清 水 河 县 刘 胡 梁 煤 炭 有 限 责 任 公 司 刘 胡 梁 采 区 包 头 市 60 ( 蒙 )MK 安 许 证 字 [2012 A001]

More information

B 單 細 胞 動 物 和 構 造 簡 單 的 多 細 胞 動 物, 僅 藉 擴 散 作 用 及 細 胞 質 流 動, 就 可 以 獲 獲 得 養 分 及 排 除 廢 物 C 構 造 複 雜 的 多 細 胞 動 物, 需 具 有 特 化 的 循 環 系 統 才 能 運 送 物 質 D 循 環 系 統

B 單 細 胞 動 物 和 構 造 簡 單 的 多 細 胞 動 物, 僅 藉 擴 散 作 用 及 細 胞 質 流 動, 就 可 以 獲 獲 得 養 分 及 排 除 廢 物 C 構 造 複 雜 的 多 細 胞 動 物, 需 具 有 特 化 的 循 環 系 統 才 能 運 送 物 質 D 循 環 系 統 ( 一 ) 探 訪 神 祕 的 大 腦 ( 蒲 慕 明 教 授 ): A 蒲 慕 明 教 授 在 美 國 科 學 雜 誌 中 發 表 一 個 研 究 成 果, 發 現 記 憶 必 須 要 有 間 隔 性 的 學 習, 學 習 和 記 憶 是 連 在 一 起 的, 學 習 是 獲 得 訊 息, 學 習 要 儲 存 必 須 靠 記 憶 B 一 次 性 大 量 的 學 習, 不 如 分 成 幾 個 小 的

More information

untitled

untitled CD 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1 1 (William Harvey, 1578~1657) 1628 E CD (1405~1433) 1492 1588 (James Cook, 1728~1779) F 1 2 G CD H 312 DNA I CD J 1 3 1 4 1. 2. 3. 4. K CD 5. 6. 7. 1 5 1. L 2. 3. 4. DC

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽,

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 每 場 賽 事 於 裁 判 召 集 出 場 5 分 鐘 後 仍 未 能 出 場 作 賽 或 參 2016

More information

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63>

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63> 門 診 醫 療 服 務 點 數 清 單 媒 體 申 報 格 式 及 填 表 說 明 97.5.1 更 新 版 ( 檔 案 名 稱 : DTLFA, 每 筆 長 度 246 BYTES) 項 次 資 料 名 稱 格 式 中 文 名 稱 / 資 料 說 明 ==== ======================== ==== ================================== *01

More information