Microsoft Word - No.893B_3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - No.893B_3"

Transcription

1 Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.655_Tr.663) KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA _QUYỂN HẠ_ Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃhakara: Thiện Vô Úy) Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH PHÂN BIỆT THỜI PHẦN TẤT ĐỊA _PHẨM THỨ BA MƯƠI BA_ Lại nữa, nay Ta giải nói: thời tiết thành tựu cát tường. Hành Giả biết xong, tìm cầu Tất Địa. Ấy là Thời Tiết: tháng 8, tháng 12, tháng 1, tháng 2, với tháng 4. Trong 5 tháng này, vào ngày 15 thì nên làm Thượng Thành Tựu Tháng 4 ấy thời ắt có nạn mưa, Tháng 2 ấy ắt có nạn gió, ở tháng 1 ắt có mọi loại nạn, chỉ có tháng 12 thì không có các việc nạn, vào tháng 8 thời có nạn: tuyết, mưa đá, sét đánh Nạn đã nói như trên đều là tướng thành tựu 5 tháng này, chỉ khiến cầu làm việc Pháp thành tựu thì cũng cần phải làm việc Phiến Để Ca (Śāntika). Tức 5 tháng này, vào ngày 15 của kỳ Hắc Nguyệt thì nên làm 2 Pháp thành tựu Trung Hạ; cũng cần phải làm việc Bổ Sắt Trưng Ca (Puṣṭika), việc A Tỳ Già Lỗ Ca (Abhicāruka). Vào lúc Nguyệt Thực thời thành tựu vật tối thượng Vào lúc Nhật Thực thời thông với vật thành tựu Thượng Trung Hạ. Hoặc trong tháng: ngày 1, ngày 3, ngày 5, ngày 7 hoặc ngày 13 thì nên làm thành tựu các Nhất Thiết Sự Nếu làm thành tựu tối thượng thì nên chọn khi có nhóm Tú (Nakṣatra) Diệu (Grahā) bậc thượng, hoặc cùng tương ứng với Pháp của 3 loại việc. Chỗ thành tựu ấy cũng y theo 3 việc mà làm Hoặc như Bản Pháp đã nói, hoặc y theo sự chỉ dạy trao truyền của Bản Tôn rồi trong 12 tháng: từ ngày 1 đến ngày 15, ở khoảng trung gian ấy nên làm tất cả thành tựu với việc. Hoặc chọn ngày do Bản Tôn chỉ, hoặc trong các tháng: ngày 13 của kỳ Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt cũng được thành tựu Tháng 7, tháng 8 là Tiết sau mùa mưa, nên vào lúc này làm Pháp Phiến Để Ca (Śāntika) Tháng 9, tháng 10 là Tiết bắt đầu của mùa Đông, nên vào lúc này làm Pháp Bổ Sắt Trưng Ca (Puṣṭika) Tháng 3, tháng 4 là Tiết sau mùa Xuân, nên vào lúc này làm Pháp A Tỳ Già Lỗ Ca (Abhicāruka) Tháng 1, tháng 2 là Tiết bắt đầu của mùa Xuân, niên vào lúc này thông với tất cả việc Tháng 5, tháng 6 là Tiết bắt đầu của mùa mưa, điều chủ yếu muốn thành là Hạ Tất Địa (Tất Địa bậc Hạ) Như vậy, Tiết sau mủa xuân, mùa đông với mùa mưa cũng ứng với thành tựu 3 loại Tất Địa. Trong đây 9 Phẩm phân biệt tùy theo loại phân phối. Ở phần đầu đêm là thời của Hạ Thành Tựu, ở phần giữa đêm là thời của Trung Thành Tựu, ở phần sau đêm là thời của Thượng Thành Tựu

2 Ở phần đầu đêm là thời để làm việc Phiến Để Ca, ở phần giữa đêm là thời để làm việc A Tỳ Già Lỗ Ca, ở phần sau đêm là thời đề làm việc Bổ sắt trưng Ca Ở 3 việc này, 9 Phẩm phân biệt tùy theo loại tương ứng, biết thời tiết ấy, đối với tướng đã hiện ra trong thời phần ấy mà làm Thượng Trung Hạ. Song, vào lúc Nhật Nguyệt Thực liền nên làm Pháp, chẳng xem xét Thời Phần Phàm mãnh Lợi thành tựu với việc A Tỳ Già Lỗ Ca thì lúc Nhật Nguyệt Thực là tương ứng hơn hết Phàm khởi đầu thành tựu thì nhịn ăn 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày Nên biết ngày của loại việc Thượng Trung Hạ KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA THÀNH TỰU TRÒN ĐỦ _PHẨM THỨ BA MƯƠI BỐN_ Lại nữa, sẽ nói khí cụ thành tựu sự khuyết thiếu của Bản Pháp Nếu sợ sức của thân chẳng thể làm việc được thì đừng nên nhịn ăn. Niệm tụng biến số đủ xong, muốn khởi thành tựu, lại nên niệm tụng, Hộ Ma dùng hương hoa cúng dường, mọi loại khen ngợi, quán niệm Bản Tôn Lấy tơ lụa trắng khiến Đồng Nữ se hợp làm sợi dây, như lúc trước làm Pháp, cột buộc làm 7 gút, tụng Minh (Vidyā) 700 biến, Vào lúc sáng sớm, dùng cột buộc eo lưng, thì nằm mộng chẳng bị mất tinh khí Phật Bộ Chân Ngôn Sách Câu Ma Lý Chân Ngôn: Án, nhã duệ câu ma lý, thúc cật-la, bạn đà ninh, toa phộc ha 輆介份乃交再圩咒向神竘送扣 *)OṂ_ JAYE-KUMĀRĪ ŚUKRA-BANDHANI _SVĀHĀ Liên Hoa Bộ Chân Ngôn Sách Đoản Lung Nghĩ Nê Chân Ngôn: Án, lộ cật sam, củ lỗ củ lung nghĩ nê, toa phộc ha 輆先汙乃冰乃冰凡市送扣 *)OṂ_RAKṢAṂ KURU KURUṂGINI_ SVĀHĀ Kim Cương Bộ Chân Ngôn Sách Mang Mãng Kê Chân Ngôn: Án, cú lan đà lý, bạn đà bạn đà, hổ-hồng, phán 輆乃匡神再向神向神狫民誆 *)OṂ_ KULANDHARĪ BANDHA BANDHA HŪṂ PHAṬ Khoảng giữa phần ban đầu, chặng giữa, chặng sau tụng câu Cầu Thỉnh. Nếu ở Bản Pháp, tự không có câu cầu thỉnh thì nên lấy an trí. Song, 3 Minh này dùng cho Đương Bộ Sợi dây trì tụng ấy, mỗi ngày cột giữ, làm Pháp Quang Hiển. Nếu khi làm Mạn Trà La, lúc niệm tụng, vào lúc của ngày Tiết (ngày cúng tế) đều nên cột giữ khiến trừ chướng nạn Lại hợp Nhãn Dược (thuốc xoa bôi mắt). Tô Lỗ Đa, An Thiện Na, Thấp Sa, mật, Long Não hương, Tất Bát Đinh hương, Bì Đắc Già La hương, Bạch Sinh Thạch Mật đều lấy phần bằng nhau, đâm giã, rây làm bột. Dùng nước bọt ở miệng con ngựa hòa chung rồi đâm giã nghiền nhỏ. Lại dùng Minh này trì tụng 108 biến. Khi thành tựu thời luôn luôn rửa mặt, dùng thuốc xoa bôi con mắt, ắt trừ bỏ sự lười biếng với nơi hôn trầm. Có các nạn dấy lên, thì nằm mộng đoán thấy trước

3 Phật Bộ Hợp Nhãn Dược Chân Ngôn là: Án, nhập phộc la, lộ giả nê, toa phộc ha 湡捂匡吐弋市送扣 *)OṂ_ JVALA-LOCANI _ SVĀHĀ Liên Hoa Bộ Hợp Nhãn Dược Chân Ngôn là: Án, nhĩ lộ chỉ ninh, sa ha 湡合吐丁市送扣 OṂ_ VILOKINI _ SVĀHĀ Kim Cương Bộ Hợp Nhãn Dược Chân Ngôn là: Án, bạn độ, lý ấp bả đê, toa phộc ha 湡狳吘共扐扔凸送扣 OṂ_ BANDHU RIṄGI-PATI _ SVĀHĀ 3 Chân Ngôn này: Bản Bộ trì dùng, hợp với Nhãn Dược. Hoặc riêng Chú vào nước luôn luôn tẩy rửa mặt, mắt thì cũng trừ được Chướng: hôn trầm, ngủ mê Nay khi thành tựu thời niệm tụng mệt mỏi thì đem Bạch Đàn Hương hòa với nước, dùng Bộ Tâm Minh trì tụng 7 biến rồi uống 3 hớp. Khi muốn thành tựu thời trước tiên dùng nước rưới vảy thân, nên chọn lấy tướng thiện lành thì mới có muốn thành tựu. Tướng Cụ Thiện là: Cao Kết (?Śaṅkha: vỏ ốc), bánh xe, Câu Ngư (?dẫn dắt cá), Ấn xoay theo bên phải (hữu toàn Ấn), cây phướng hoa sen trắng, Ấn Bà Tất Để Ca, Mãn Bình (Pūrṇa-kalaśa), Ấn chữ Vạn, chày Kim Cương, vòng hoa Hoặc thấy người đàn bà đoan chánh với Anh Lạc nghiêm thân, hoặc thấy người đàn bà mang thai, hoặc nâng áo vật, hoặc thấy Đồng Nữ vui vẻ, hoặc thấy Bà La Môn Tịnh Hạnh mặc áo trắng mới. Hoặc thấy ngồi xe, cỡi voi ngựa, củ, thuốc với quả. Hoặc thấy việc kỳ lạ Hoặc nghe tiếng sấm, hoặc nghe tiếng tụng Phệ Đà (Veda). Hoặc nghe tiếng: thổi loa, thổi sừng, các âm nhạc. Hoặc nghe tiếng chim công, ngỗng Cốt Chá, Anh Vũ, hạc, tiếng chim Cát Tường. Hoặc nghe âm thanh ủy dụ của lời nói thiện lành nghĩa là lời nói khởi đầu an vui thành tựu hợp Ý Hoặc thấy mây lành, điệp chớp, gió nhẹ, mưa nhỏ. Hoặc thấy mưa hoa Trời, hoặc có mùi thơm tốt với thấy mống cầu vồng Ở trong tướng này. Điều mà Trời đã giáng xuống là Thượng Thành Tựu, hiện ra ở hư không là Trung Thành Tựu, hiện ra ở mặt đất là Hạ Thành Tựu. Ở 3 tướng này, 9 phẩm phân biệt, như chỗ hiện ra bên trên đều là cát tường. Nếu chẳng thấy điều này tức chẳng thành tựu Thấy tướng này xong, sinh hoan hỷ sâu xa. Dùng Tâm như vậy, sau đó phương tiện làm Pháp của việc thành tựu KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA PHỤNG THỈNH THÀNH TỰU _PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM_ Lại nữa, nói Pháp Phụng Thỉnh thành tựu. Như trước đã nói nhóm: thời tiết, tinh diệu với tướng điềm lành Ở trong Pháp làm Mạn Trà La với trong Pháp thành tựu đã rộng nói bày.

4 Nếu tướng chẳng hiền thiện hiện ra thời liền dùng Bộ Mẫu Minh Hộ Ma Ngưu Tô 108 biến, sau đó làm Pháp thì cũng được thành tựu Tất Địa Lúc trước đã phân biệt đất của Mạn Trà La thì cũng nên như điều ấy mà làm thành tựu Nếu Thượng Thành Tựu thì làm ở trên núi. Nếu Trung Thành Tựu thì làm ở bên cạnh cái ao. Hạ Thành Tựu thì tùy theo nơi chốn mà làm. Hoặc làm nơi chốn cùng với Chân Ngôn tương ứng Nếu chẳng y theo nơi này thì thành tựu dần dà chậm chạp. Ở trong Chế Để (Caitya: tháp) có xương Xá Lợi (Śarīra), làm tất cả Nội Pháp Chân Ngôn đều được thành tựu Trong sự thành tựu tại 8 Đại Chế Để (8 cái tháp lớn) ở các nơi chốn: Đức Phật đản sanh thì rất ư thắng thượng. Song, ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhi-maṇḍa) thì không có tất cả nạn, hay cùng với thành tựu tương ứng. Ma Vương đối với nơi ấy còn chẳng thể gây nạn ấy, huống chi là loài khác. Thế nên, tất cả Chân Ngôn quyết định thành tựu. Phàm là Mãnh Lợi Thành Tựu thì làm ở trong nơi có mồ mả, hoặc ở nhà trống vắng, hoặc miếu có một mình vị Thần cư ngụ, hoặc dưới cái cây cao lớn đứng một mình, hoặc ở bên bờ sông sẽ làm thành tựu Nếu muốn thành tựu Nữ Dược Xoa thì làm ở trong rừng Nếu muốn thành tựu Pháp Long Vương thì làm ở bên bờ suối Nếu muốn thành tựu Pháp Phú Quý thì làm ở trên cái nhà Nếu muốn thành tựu Pháp Sứ Giả thì làm ở nơi có các người dân tập hội Nếu muốn thành tựu Pháp vào các hang huyệt thì làm ở trong cái hang Đây là bí mật phân biệt nơi chốn thành tựu. _Chọn lựa đất, quyết định xong. Trước tiên, nên nhịn ăn, như Pháp Tịnh Địa của Mạn Trà La, hoặc như Pháp Niệm Tụng Thất nên làm sạch sẽ đất ấy, nơi chốn trong sạch tinh khiết sẽ mau được Tất Địa. Đầu tiên, dùng Thành Biện Chư Sự Chân Ngôn, hoặc dùng Quân Trà Lợi Chân Ngôn trì tụng vào nhóm vật: hạt cải trắng đánh rải lên đất ấy tịch trừ các nạn. Dùng cây Khư Đạt La (Khadira) làm 4 cây cọc, lượng khoảng 2 ngón tay, chặt chẻ vót nhọn một đầu như cái chày Nhất Cổ, dùng Tử Đàn Hương bôi trét trên cây cọc ấy, lại dùng sợi dây lụa đào ràng quấn, dùng Bạt Chiết La Quyến Ấn làm quyền cầm nắm. Dùng Chân Ngôn này trì tụng 108 biến rồi đóng ở 4 góc, đầu cây cọc hơi ló ra, làm một cái phan màu trắng treo trên cán cây trúc dài để ở mặt Đông của Mạn Trà La. Dùng Kim Cương Tường Chân Ngôn trì tụng vào bột sắt 100 biến làm Tam Cổ Bạt Chiết La (chày Kim Cang có 3 chấu) đều nối tiếp nhau vây quanh Mạn Trà La làm bức tường Kim Cương. Lại dùng Kim Cương Câu Lan Chân Ngôn trì tụng vào bột sắt 108 biến, cũng làm Tam Cổ Bạt Chiết đều nằm ngang, để bên trên Bạt Chiết La dựng đứng, nhiễu quanh Mạn Trà La làm hành lang Kim Cương Cửa của Ngoại Mạn Trà La dùng Quân Trà Lợi Chân Ngôn, dùng Bạt Chiết La Ấn mà hộ giữ cửa ấy Cửa của lớp thứ hai, dùng Ha Lê Đế Mẫu mà hộ giữ cửa ấy Cửa của Trung Đài Viện, dùng Vô Năng Thắng mà hộ giữ cửa ấy

5 Nhóm Hộ Môn này dùng thông cho 3 Bộ. Hoặc dùng một vị ấy thông hộ giữ 3 cửa. Ba vị Thánh Giả này hay đập tan các tà bậy, không gì có thể hại được. Đây là bí mật hộ giữ vật thành tựu Chính giữa cái Đài ấy chôn 5 vật báu. Nếu ở chỗ người dân tập hội, khi làm Mạn Trà La thời chẳng nên chôn 5 vật báu ấy mà chỉ để bên dưới vật đã thành tựu. Nếu ở Trung Đình (cái sân) cùng với bên trong cái thất, hoặc ở trong Phật Đường khi làm Mạn Trà La thời cũng lại như vậy Dùng 5 nơi bên trên, chỉ trì tụng vào nước thơm rưới vảy tức liền thành thanh tịnh, chẳng mượn đào đất. Nếu ở trong cái thất vốn đã niệm tụng làm Pháp này thì mau được thành tựu Ở trong các cái hang đều chẳng hợp với Pháp thành tựu. Ở trong cái thất bị hư hoại thì cũng chẳng thích hợp làm Khi muốn làm Mạn Trà La thời, trước đó 7 ngày, vào lúc hoàng hôn dùng Tâm kính ngưỡng quán niệm các Tôn như đối trước mắt, rồi nói lời phụng thỉnh: Tất cả các Tôn ở bên trong 3 Bộ với các Tôn và hàng Quyến Thuộc ở trong Bản Tạng. Từ lâu con đã niệm tụng Hộ Ma, giữ vững Giới Hạnh. Dùng Chân Ngôn này như cúng dường các Tôn. Nguyện sau 7 ngày giáng phó đến Đạo Tràng. Vì thương xót con cho nên nhận vật cúng nhỏ nhoi này, dùng Đại Từ Bi khiến cho con thành tựu Như vậy cho đến đủ 7 ngày ấy, y theo khải thỉnh, sau đó làm Pháp Lại dùng nhóm Át Già, hoa, hương, thức ăn uống với khen ngợi mỗi ngày vào lúc sập tối thì riêng cúng vị Thần Hộ Thế (Loka-pāla) ở một phương, cho đến 3 phương đều nên như vậy. Lại dùng hương xoa bôi bàn tay, trì tụng vào bàn tay ấy, đem đè lên vật ấy rồi phụng thỉnh. Lại dùng hương đốt xông ướp vật phụng thỉnh. Lại nữa, nhịn ăn, chọn ngày giờ tốt, lược làm Mạn Trà La, dùng vật phụng thỉnh Hoặc chỉ dùng một màu sắc làm Mạn Trà La tròn trịa, chỉ mở một cửa, bên trong để hoa sen 8 cánh, lượng khoảng 2 khuỷu tay. Tiếp theo, Ngoại Viện còn lại thì tùy theo ý lớn, nhỏ mà làm Trước tiên, ở Nội Viện để 3 Bộ Chủ. Phía Bắc của cửa Tây để Ma Hề Thủ La (Maheśvara) với Phi (Uma). Bên phải Đức Phật: để Đế Thù La Thí (Tejorāśī), bên trái để Phật Nhãn (Buddha-locana). Tiếp đến, bên phải Quán Tự Tại (Avalokiteśvara) để Ma Thất Lợi (Mahā-śrī), bên trái để Lục Tý (Ṣaḍ-bhūja). Tiếp đến, bên phải Kim Cương (Vajra) để Mang Mãng Kế (Māmakī), bên trái để Minh Vương Tâm Phía Nam của cửa bên phía Tây để Cát Lý Cát Lợi Phẫn Nộ (Kilikili krodha) với Kim Cương Câu (Vajrāṃkuśa). Như bên trên đã nói đều an trí ở Nội Viện _Tiếp theo ở Ngoại Viện để Thần của 8 Phương (bát phương Thần) với để nhóm Năng Biện Chư Sự Chân Ngôn Chủ Hai Viện Nội Ngoại đều nên an trí nhóm ưa thích của Chân Ngôn Chủ mà Tâm đã kính trọng Bên phía kia (?phía Bắc) của cửa bên ngoài để Trà Lợi (Kuṇḍalī), phía Nam của cửa để Vô Năng Thắng (Aparājita) đều dùng Tâm Chân Ngôn mà thỉnh cúng dường Ở trên hoa sen để vật thành tựu rồi cúng dường. Hoặc ở trên hoa sen để cái bình Mãn Ca La Xa (Pūrṇa-kalaśa), ở bên trên cái bình để vật thành tựu ấy. Hoặc ở trên

6 hoa sen để cái hộp, ở bên trong chứa đầy vật, vật ấy hoặc chứa đầy ở trong Thai hoa, để trên hoa sen, dùng bàn tay đè lên, trì tụng vào vật ấy một ngàn biến, hoặc 100 biến. Tiếp theo, lại trì tụng vào hoa dùng ném lên trên vật. Tiếp theo, lại dùng bơ hòa với An Tất Hương rồi thiêu đốt xông ướp bên trên. Tiếp theo, lại dùng nước thơm rưới vảy chút ít lên trên vật. Tiếp theo, lại dùng Bộ Mẫu Minh trì tụng vào vật ấy. Đối với hết thảy các Tôn trong Mạn Trà La đều dùng nhóm Chân Ngôn kia trì tụng vào vật ấy Tiếp theo, lại dùng Ngưu Tô Hộ Ma, hoặc dùng sữa bò. Hoặc dùng bơ, mật, mè hòa chung làm Hộ Ma. Sau đó, dùng Khải Ẩm (?) Hộ Ma. Các vật đã nói ở trong Bản Pháp đều nên Hộ Ma, đều lấy dùng hết thảy Chân Ngôn bên trong Mạn Trà La làm Hộ Ma khắp cả, với đều dùng Chân Ngôn trì tụng vào nước thơm rồi rưới vảy lên vật ấy Như lúc trước đã nói Pháp Quang Hiển Vật, đây cũng trì tụng như vậy. Dùng con mắt của mình nhìn xem vật ấy, Tâm tụng Chân Ngôn. Như vậy làm Pháp thì vật của Pháp ấy liền thành Phụng Thỉnh. Phàm tất cả vật làm Pháp Phụng Thỉnh thì mau được thành tựu Hoặc ở Bản Pháp, hết thảy tất cả Pháp cúng dường với tế tự mỗi mỗi đều nên đầy đủ. Làm Pháp Phụng Thỉnh này, trong Mạn Trà La cũng thông thọ trì vật ấy, cũng thông với quang hiển vật ấy, ở trong nếu làm thành tựu thì các loài gây chướng cũng chẳng được dịp thuận tiện gây hại. Cũng thông với làm vật ấy trong sạch (tịnh vật). Y theo Pháp Quán Đỉnh cũng thông với quán đỉnh vật ấy, cũng thông với quán đỉnh thân của mình. Đây là Bí Mật Năng Biện Chư Sự Thắng Mạn Trà La. Nếu làm Pháp này thì không có gì chẳng thành KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA PHÁP BỔ TÚC VÀO CHỖ KHUYẾT THIẾU _PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU_ Nay Ta sẽ nói Pháp bổ túc vào chỗ khuyết thiếu (bổ khuyết thiểu). Từ thọ trì vật xong, mỗi ngày 3 thời tắm gội, 3 thời cúng dường với làm Hộ Ma. Dùng bàn tay đè lên vật ấy, 3 thời thay áo, ngày Tiết (ngày cúng tế) thì nhịn ăn, đều nên tăng thêm nhóm Pháp cúng dường. Ba thời lễ bái, sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh, phát nguyện. Ba thời đọc Kinh với làm Mạn Trà La, 3 thời Quy Y thọ nhận Giới, 3 thời Hộ Thân Như vậy làm Pháp thì quyết định được thành tựu. Hoặc do phóng dật dẫn đến có sự khuyết thiếu, liền nên dùng Bộ Mẫu Minh trì tụng 21 biến liền thành đầy đủ. Nếu thiếu Pháp này thì thành tựu cũng thiếu. Hoặc nếu có thiếu, lại nên niệm tụng 10 vạn biến, lại nên làm Mạn Trà La này bổ túc chỗ khuyết thiếu lúc trước, sau đó mới làm thành tựu. Mạn Trà La ấy vuông vức có 4 góc an 4 cửa, như trước đã nói chia bày lối đi giới hạn (giới đạo). Đông Tây (?mặt Đông) để Đức Phật, bên phải để Phật Hào (Buddha-Ūrṇa), bên trái để Phật Thước Để (Buddha-śākti). Bên phải để Phật Từ (Buddha-maitra), bên trái để Phật Nhãn (Buddha-locana). Bên phải để Luân Vương Phật Đỉnh (Cakra-rājabuddhoṣṇīṣa), bên trái để Bạch Tản Phật Đỉnh (Sitāta-patroṣṇīṣa). Bên phải để Đế Thù La Thi (Tejo-rāśī), bên trái để Tối Thắng Phật Đỉnh (Vijayoṣṇīṣa). Bên phải để Siêu Việt Phật Đỉnh, bên trái để Tu Bồ Đề (Subhūti), bên phải để A Nan (Ānanda)

7 Ở góc Tây Nam để cái bát (bình bát) Ở góc Tây Bắc để cây Tích Trượng. Bên phải để Ha Lợi Đế Mẫu (Hāṛtye), bên trái để Vô Năng Thắng (Aparājita). Ở bên ngoài Mạn Trà La để năng Biện Chư Sự. Chính giữa để bánh xe, ở bên trên để vật thành tựu ấy hoặc để Bản Tôn Ngoại Viện để Bát Phương Thần Môn, hai bên để Nan Đà (Nanda-nāgarāja) với Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāgarāja) đều dùng Bản Chân Ngôn thỉnh, hoặc dùng Bộ Tâm Minh đều thỉnh, y theo Pháp cúng dường, sau đó Hộ Ma Các Tôn ấy: hoặc để Ấn ấy, hoặc để tòa ngồi ấy, dùng Bản Chân Ngôn, thành lửa thanh tịnh xong, Hộ Ma bơ, mật 108 biến. Lại dùng cơm váng sữa đặc (lạc phạn), bánh với dùng mè đều dùng Bản Chân Ngôn Hộ Ma 100 biến. Việc ấy xong rồi, lại tụng 100 biến. Đây là Pháp bí mật bổ túc cho lỗi sai lầm Vật dùng cúng dường đều nên thơm đẹp. Thức ăn dùng hiến cúng ấy thì nên dùng Ô Na La cúng hiến với đường cát hòa với váng sữa đặc. Làm Pháp này thì các Tôn đều được tràn đầy phồn vinh, vui vẻ, mau được thành tựu. Chẳng phải chỉ Bổ Khuyết, cũng nên mỗi một nửa tháng, hoặc ở ngày Tiết (ngày cúng tế), hoặc lại mỗi ngày làm Mạn Trà La này cúng dường thì các Tôn đều được tràn đầy phồn vinh, mau ban cho thành tựu. Nếu chẳng bày biện nổi thì tùy theo sức mà làm _Như lúc trước đã nói Pháp Mạn Trà La của Phật Bộ thì Pháp của Liên Hoa Bộ này cũng đều đồng với Pháp kia, chỉ sửa hình tròn làm hình vuông, độ lượng ấy tùy theo ý. Đông Tây để Quán Âm Tự Tại (Avalokiteśvara), bên phải để Mã Đầu Minh Vương (Hayagrīva-vidyā-rāja), bên trái để Tỳ Thủ Lỗ Ba (Viśva-rūpa), bên phải để Tam Mục (Tri-netra), bên trái để Tứ Tý (Catur-bhūja), bên phải để Lục Tý (Ṣaḍbhūja), bên trái để Thập Nhị Tý (Dvādaśa-bhūja), bên phải để Năng Mãn Chư Nguyện, lại bên phải để Gia Luân Mạt Để (Yaśo-mati), bên trái để Đại Cát Tường (Mahā-śrī), bên phải để Đa La (Tārā), bên trái để Chiến Nại-La (Candra), gần cửa bên phải để Thấp Phệ Đa (Śveta), bên trái để Xa Noa La Phạ Tất Ninh (Pāṇḍara-vāsinī). Chính giữa để Hoa Sen (Padma). Bên Ngoại Mạn Trà La để Bản Bộ Năng Biện Chư Sự. Đây là Pháp Liên Hoa Bộ Bổ Khuyết Mạn Trà La _Như lúc trước đã nói Pháp Mạn Trà La của Phật Bộ thời Kim Cương Bộ này cũng lại như vậy. Song, nên làm hình vuông, độ lượng ấy tùy theo ý. Mặt Đông Tây để Chấp Kim Cang (Vajra-dhāra), bên phải để Minh Vương (Vidyā-rāja), bên trái để Mang Mãng Kế (Māmakī), bên phải để Quân Trà Lợi Phẫn Nộ (Krodha-kuṇḍalī), bên trái để Kim Cương Câu (Vajrāṃkuśa), bên phải để cây bổng, bên trái để Đại Lực (Mahā-bala), bên phải để Quyền (Saṃdhi), bên phải để Tốn Bà (Sumbha), bên trái để Đề Phòng Già, bên phải để Bát Na Ninh Khất-Sái Bả, bên trái để Phẫn Nộ Hỏa Đầu (Krodhāgni), bên trái gần cửa để Kim Cương Khả Úy Nhãn, bên trái gần cửa để Kim Cương Vô Năng Thắng. Bên ngoài Mạn Trà La để Bản Bộ Năng Biện Chư Sự. Các Ngoại Viện còn lại với Pháp cúng dường đều như lúc trước nói. Đây là Pháp Kim Cương Bộ Bổ Khuyết

8 Như vậy cúng dường xong rồi thì cầu được mộng tốt Sáng sớm tắm gội, mặc áo trắng sạch, dùng hoa lúa đậu với cỏ Câu Lâu xanh, hoa trắng thơm đẹp cúng đường đất của Mạn Trà La đã làm. Sau đó, dùng phân bò xoa bôi lau quét khắp, rồi lại làm Tam Bát Đa Hộ Ma (Saṃpāta-homa: Hộ Ma sinh khởi). Bên phải để váng sữa đặc, cỏ Câu Lâu, bơ, mật, mè với hết thảy vật Hộ Ma khác đều để ở bên phải. Bên trái để vật khí Át Già, cái muỗng đong bơ nên để ở ngay phía trước cách với bơ. Tiếp theo phía trước cái muỗng, dùng Thành Biện Chư Sự Chân Ngôn rưới vảy lên nhóm vật ấy Các Bộ Chủ Tôn an trí cúng dường, dùng Bản Chân Ngôn, dùng Át Già thỉnh Bản Tôn ấy cũng lại an trí. Trước mặt thân của mình để bơ, phía trước bơ để lửa, khoảng giữa của bơ với lửa để vật thành tựu. Bắt đầu từ thân mình, tiếp đến bơ, tiếp đến vật, tiếp đến lửa, tiếp đến Bản Trì Tôn với Bộ Chủ Tôn. Như lúc trước, nên biết thứ tự để 5 loại vật. Bên trái Bộ Chủ để Xà Ninh Minh, bên phải để Thành Biện Chư Sự Như trước đã nói thứ tự an trí trong Pháp Hộ Ma. Trước tiên trải bày cỏ Câu Lâu xanh, để hòa với váng sữa đặc, bánh rải hoa lúa đậu, hiến Phộc Tất Để, cúng dùng hương thơm tốt cúng dường, sau đó y theo Pháp làm việc Hộ Ma Vật đã thành tựu, để ở trong vật khí bằng vàng, hoặc nhóm vật khí bằng bạc, đồng đã tôi luyện, đá, Thương Khư (Śaṅkha: vỏ ốc), gỗ, đất Phộc Nhĩ Ca ở bên trên lá cây để vật khí. Hoặc trải bày lá cây có nhựa như sữa, hoặc lá cây Át Già, hoặc lá cây chuối, hoặc lá hoa sen, hoặc vải lụa sạch mới tùy chọn mà trải bày. Lại để 5 lớp lá, trước tiên trải bày trên mặt đất, để vật thành tựu. Lại dùng 5 lớp lá mà che trùm vật ấy. Hoặc có thể là cái dù, hoặc mọi loại áo, hoặc các vật tạp. Thứ tự nên biết vật khí được chứa đựng Sau đó, dùng Tâm chẳng tán loạn làm Pháp Bát Đa (Saṃpāta: sinh khởi). Dùng Tâm Quang Minh vật ấy với rải tán. Tay cầm cái muỗng thong thả múc bơ để trên vật ấy, tụng Bản Chân Ngôn đến chữ Toa (SVĀ) ấy liền rưới trong lò, hô chữ Ha (HĀ) ấy thì trở lại tiếp chạm vật ấy, cho đến vật khí đựng bơ. Như vậy đi lại 3 chỗ, tiếp chạm vật chẳng được đoạn tuyệt. Đây gọi là Pháp Tam Bá Đa Hộ Ma (Saṃpāta-homa). Trải qua một ngàn biến hoặc 100 biến, hoặc xem xét Chân Ngôn rộng, lược. Hoặc lại thành tựu lớp dời chuyển Thượng Hạ, cho đến Hộ Ma 21 biến, Đây gọi là hạn định của Đô Thuyết Biến Số Khi Tam Bá Đa (Saṃpāta) thời dùng cái muỗng thấm khắp vật ấy khiến cho đều tươi mịn. Khi mới để vật thời trước tiên dùng nưới rưới vảy, tiếp theo đè lên trì tụng, tiếp theo lại nhìn ngó, tiếp theo hiến cúng dường. Hộ Ma xong rồi, trở lại tu như vậy Ở Thành Tựu Mạn Trà La đã nói 3 loại tướng thành tựu. Khi làm Pháp này thời, nếu có tướng hiện ra tức nên cấm chế (cấm), nên biết chẳng lâu liền được thành tựu. Nếu vật to lớn thì để ở bên phải nên dùng bàn tay phải cầm giữ, rồi để ở bên trái mà Tam Bá Đa (Saṃpāta) Nếu thành vật hữu tình thì làm hình tượng ấy, dùng cái muỗng tiếp chạm nơi cái đầu rồi làm Hộ Ma. Nếu muốn thành thân của mình thì dùng cái muỗng tiếp chạm đỉnh đầu mà làm Hộ Ma. Nếu vì người khác cho nên làm thì Bá Đa (Saṃpāta) chỉ xưng tên của người ấy mà làm Hộ Ma Vật thành tựu ấy lại có 3 loại sai biệt 1_ Chỉ xưng tên 2_ Dùng vật che cách

9 3_Chỉ lộ hiện nơi mà con mắt đã quán thấy Như vậy đều dùng bơ ấy mà làm Hộ Ma Nếu chẳng được bơ thì nên dùng sữa bò, hoặc bơ hòa với sữa, hoặc dùng 3 thứ có vị ngọt (tam điềm). Hoặc xem xét sự sai biệt của thành tựu thì cần phải dùng váng sữa đặc (lạc), hoặc như Bản Sở nói mà dùng Hộ Ma, hoặc dùng mè Hộ Ma khí trượng Nếu thành Phệ Đa La (Vetāla: khởi thi Quỷ) thì cần phải dùng Kiên Mộc Hương Tâm Hộ Ma. Hoặc dùng Hộ Dư Kế Hương của nhóm Tô Hợp. Hoặc xem xét sự sai biệt của vật ấy cùng với sự sai biệt của thành tựu nên lấy các loại hương vật cùng với Pháp tương ứng mà làm Hộ Ma. Nếu thành thịt chó thì trở lại dùng mỡ của nó. Các loại thịt khác cũng lại như vậy Vật thành tựu ấy, hoặc để hết ở phía trước, dùng Pháp Tam Bá Đa của điều này nói Pháp Hộ Ma, cần phải rộng làm Pháp Tam Bá Đa, Hộ Ma vật ấy. Như vậy làm xong sẽ mau được thành tựu Tam Bá Đa xong, rưới rót tẩy khiến cho sạch sẽ, sau đó như Pháp quán đỉnh xong rồi, cúng dường hộ trì, để trước mặt Bản Tôn, lại gia thêm mọi loại thức ăn uống cúng dường Bản Tôn với nên cúng tế Hộ Thế ở 8 phương. Cũng nên như Pháp cúng dường đất Hộ Ma sau đó dùng các Táo Đậu (tẩy rửa thân thể cho sạch sẽ) với A Ma La (Amala: không có dơ bẩn) thì ngày 8 như Pháp tắm gội. Ở giờ Ngọ ấy dùng bàn tay đè lên vật ấy rồi gia thêm niệm tụng. Lại nữa, se bện sợi dây ấy, y theo lúc trước như Pháp trì tụng. Vòng xuyến đeo ở cánh tay, áo, tro, hạt cải, nước mỗi mỗi đều nên như lúc trước trì tụng Khi muốn làm thành tựu thời vật hộ thân như vậy, trước tiên nên trì tụng, nghĩ định tràn đầy, sau đó dùng niệm tụng Hộ Thân các vật như vậy Khi các vật thành tựu thời có nơi đã dùng đều liền có ứng nghiệm. Bởi thế cần phải chuẩn bị trì tụng trước tiên, chuẩn bị nghĩ định nhóm hoa, vật cúng dường cũng nên gia thêm Pháp trì tụng. Để ở sát bên cạnh, tiếp đến liền y theo làm Mạn Trà La, như Pháp cúng dường mà làm thành tựu. Dùng Năng Biện Chư Sự Chân Ngôn, trì tụng vào sợi dây năm màu giăng lối đi giới hạn, ràng buộc trên 4 cây cọc, dùng Quân Trà Lợi Chân Ngôn trì tụng vào cái bình để trước cửa bên ngoài, 2 đầu sợi dây đã giăng ràng đều cột buộc ở cổ cái bình, khiến cho hơi lỏng. Mỗi khi ra vào thời nghĩ niệm Quân Trà Lợi, nâng sợi dây lên rồi đi vào. Sợi dây ấy, nếu dùng Quân Trà Lợi Chân Ngôn trì tụng cũng được. Hoặc lấy Bản Pháp Chân Ngôn trì tụng cũng được. Như trước đã nói Pháp Tịch Trừ Nạn. Trước tiên ở nơi yên tĩnh, sau đó làm Pháp. Lúc ấy, ở bên ngoài cúng tế Hộ Thế Thiên Thần ở 8 phương kèm các quyến thuộc. Ở trên cái bình ấy để Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cương), hoặc để cành nhánh có quả trái. Cái bình ấy với sợi dây, hoặc dùng Đương Bộ Minh Vương trì tụng, hoặc dùng Bộ Tâm, hoặc dùng Bộ Mẫu trì tụng để hộ giúp nơi chốn ấy. Hoặc hết thảy Khế Ấn của Đương Bộ đều an trí ở Bản Phương để tịch trừ các nạn. Cây cọc ấy dùng Kim Cang Quyết Chân Ngôn trì tụng 100 biến, một đầu trên cây cọc ấy làm chày Tam Cổ. Như vậy làm xong liền đóng ở 4 góc bên ngoài Tịnh Thất, Nếu làm Mạn Trà La thì đóng ở góc của lối đi giới hạn (giới đạo). Đây gọi là Pháp Kim Cương Quyết hay làm thành các việc Mạn Trà La ấy, hoặc dùng màu sắc của bột khô, hoặc dùng mọi loại bột hương, hoặc dùng màu ướt, dùng bút bằng lông bò vẽ.

10 Ở bên ngoài các góc vẽ chày Tam Cổ. Các lối đi giới hạn ấy vẽ khắp hình chày Tam Cổ. Trở lại, dùng Kim Cương Tường Chân Ngôn trì tụng. Lại ở trong hình của Giới ấy, trong hình cái chày lại đặt một cái chày nằm ngang, khắp nơi nên như vậy. Bên cạnh gọi là Kim Cương Câu Lan. Trở lại, dùng Kim Cương Câu Lan trì tụng Như vậy làm xong thì không có thứ gì có thể hoại được. Thế nên, ở trong làm Pháp thành tựu. Ở trong các cửa với bên ngoài cửa đều để Bạt Chiết La (Vajra). Pháp thành tựu ấy, hoặc làm ở trong Tịnh Thất, hoặc ở đất lộ thiên làm Mạn Trà La rộng khoảng 5 khuỷu tay, hoặc hoặc 8. Hoặc xem xét việc của nơi thành tựu ấy, tùy theo việc lớn nhỏ mà làm Ngay trong các cửa để Bạt Chiết La. Ở trên các góc để cái bình Ở trước cửa bên ngoài để cái bình Năng Biện Chư Sự Ở bên trong (?Nội Viện): Đông Tây (?mặt Đông) để Pháp Luân Ấn, bên phải để Phật Nhãn Ấn, bên trái để Hào Tướng Ấn, bên phải để Nha Ấn, bên trái để Thước Để Ấn, bên phải để 5 loại Phật Đảnh theo thứ tự an trí hai bên trái phải. Ở trong Phật Bộ: hết thảy các Tôn tùy theo ý an trí theo thứ tự ở hai bên trái phải. Cuối cùng, ở 2 bên để A Nan với Tu Bồ Đề. Tiếp theo, bên dưới, gần cửa để Vô Năng Thắng Tiếp theo, ở Ngoại Viện: mặt Đông để Tất Đạt Đa Minh Vương, mặt Bắc để Đại Thế Chí Tôn, mặt Nam để Diệu Cát Tường Tôn, mặt Tây để Quân Nhiệt La Tôn Bên phải mặt Đông để Phạm Thiên cùng với chư Thiên Sắc Giới. Bên trái để Nhân Đà La (Indra), bên trên đến Tha Hóa Tự Tại, cho đến Thiên Thần Địa Cư Ở phương Đông Nam để Hỏa Thần (Agni) cùng với các Tiên Nhân (Ṛṣī) dùng làm quyến thuộc Ở phương Nam để Diệm Ma Vương (Yama-rāja) cùng với Tỳ Xá Xà (Piśāca), Bố Đan Na (Pūtana), các Ma Đát La (Mātṛ: Âm Mẫu) mà làm quyến thuộc Ở phương Tây Nam để Nê Lợi Đế Thần (Naiṛrti) cùng với các La Sát (Rākṣasa) mà làm quyến thuộc Ở cửa mặt Tây để Phộc Lỗ Noa Thần (Varuṇa) cùng với các chúng Rồng (Nāga-gaṇa) mà làm quyến thuộc. Phía Bắc của cửa để Địa Thần (Pṛthivī) cùng với các A Tu La (Asura) mà làm quyến thuộc Ở phương Tây Bắc để Phong Thần (Vāyu) cùng với các Già Lỗ Noa (Garuḍa) mà làm quyến thuộc Ở phương Bắc để Đa Văn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) cùng với các Dược Xoa (Yakṣa) mà làm quyến thuộc Ở phương Đông Bắc để Y Xá Na Thần (Īśaṇa) cùng với các Cưu Bàn Trà (Kuṃbhaṇḍa) mà làm quyến thuộc Lại ở mặt Tây (?mặt Đông), tại một chỗ để Nhật Thiên Tử (Āditya-devaputra) cùng với nhóm Diệu (Grahā) Lại ở mặt Tây, tại một chỗ để Nguyệt Thiên Tử (Candra-devaputra) với các Tú (Nakṣatra) vây quanh Ở cửa Tây: hai bên khúc quanh để Nan Đà (Nanda-nāgarāja), Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāgarāja)

11 Ở trong Phật Bộ: hết thảy đẳng loại Sứ Giả, Chân Ngôn với Minh Ở 4 mặt của Ngoại Viện ấy tùy theo ý an trí, sau đó y theo Pháp khải thỉnh, thứ tự cúng dường, Hộ Ma, niệm tụng Ở trung ương cùng tột, an Bản Tôn ấy hoặc vật thành tựu. Như ở Pháp Mạn Trà La đã nói nhóm việc Hộ Thân, đây cũng như vậy theo thứ tự nên hành. Đây là Pháp Phật Bộ Thành Tựu Chư Vật Mạn Trà La, tất cả các nạn không thể được dịp thuận tiện gây hại. Ở trong làm Pháp mau được thành tựu, tất cả các Tôn tăng thêm Hộ Vệ. _Lúc trước, dùng 5 loại màu sắc làm Mạn Trà La, chỉ sửa hình tròn làm hình vuông Ở Nội Viện ấy: trong chỗ của mặt Đông để Liên Hoa Ấn, bên phải để 7 Đa La Minh, bên trái để 7 Cát Tường Minh. Tiếp theo, bên trái để 6 Đại Minh Vương, bên phải để Bán Noa Phộc Tất Ninh (Pāṇḍara-vāsinī), bên trái để Gia Luân Mạt Để (Yaśomati), hai bên ở gần cửa để Nhất Phát Minh Phi (Eka-jaṭa) với Mã Đầu Minh Vương (Hayagrīva) Ở trước cửa bên ngoài để cái bình Năng Biện Chư Sự Ở cửa với góc để Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cương), bên trong để hoa sen Ở Ngoại Viện ấy để Phạm Thiên (Brahma) ấy với Nhân Đà La (Indra), hàng Ma Hê Thủ La (Maheśvara), chư Thiên Tịnh Cư (Śuddhāvāsa) với Vô Cấu Hạnh Bồ Tát, Quang Man Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát, Vô Biên Long Vương, Tốn Đà với Ưu Ba Tốn Đà Long Vương, với Thương Kết Trì Minh Tiên Vương cùng với các Trì Minh Tiên đều như Hộ Thế các phương lúc trước Ở trong Bộ này, hết thảy Sứ Giả, các loại Chân Ngôn với Minh tùy theo ý an trí. Như trước đã nói, thứ tự an trí thì đây cũng như vậy. Tất cả các nạn không thể được dịp thuận tiện gây hại. Cần phải ở trong đây làm Pháp thành tựu _Như Phương lúc trước làm, như nơi lối đi giới hạn lúc trước Ở Nội Viện: mặt Đông để Tô Tất Địa Yết La (Su-siddhi-kara), bên phải để Thôn Kim Cương Minh Phi (Khāda-vajra), bên trái để Kim Cương Tần Minh Phi (Vajra- Bhṛkuṭi), bên phải để Tốn Bà Minh Vương (Sumbha), bên trái để Kế Lợi Chỉ Lý Minh Vương (Kilikili), bên phải để Bạt Chiết La Tôn (Vajra-nātha), bên trái để Bạt Chiết La Đãn Tra (Vajra-daṇḍa), bên phải để Kim Cang Mẫu Đặc Già La Chùy (Vajra-mudgara), bên trái để Kim Cang Thương Yết La (Vajra-śaṃkara), bên phải để Kim Cang Câu Minh Phi (Vajrāṃkuśī), bên trái để Mang Mãng Kế Minh Phi (Māmakī) Ở Ngoại Viện ấy: bên phía Đông để Thắng Tuệ Sứ Giả, Kim Cương Tuệ Sứ Giả (Vajra-mati), Ma Hề Thủ La (Maheśvara) với Phi (Uma), Đa Văn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) với các Dược Xoa (Yakṣa) Ở trước cửa ấy để cái bình Biện Chư Sự. Ở trong Kim Cương Bộ: hết thảy Sứ Giả, Chân Ngôn với Minh, Bộ Đa (Bhūta), Tỳ Xá Già (Piśāca), Càn Thát Bà (Gandharva), Ma Hầu La Già (Mahoraga) với Trì Minh Tiên (Vidyā-dhāra-ṛṣī), Hộ Thế tám phương đều an trí theo thứ tự ở Viện. Sau đó khải thỉnh, như Pháp cúng dường, Hộ Ma, niệm tụng Khởi đầu thành tựu, nơi khải thỉnh các Tôn ấy, nên dùng Minh Vương Chân Ngôn, hoặc dùng Bộ Mẫu Minh thỉnh hết thảy các Tôn ở Mạn Trà La tên là để cái

12 bình như hết thảy các Pháp của Mạn Trà La lúc trước. Pháp thành tựu này cũng đều như vậy Nếu ở trong nhóm Mạn Trà La này làm thành tựu, dầu cho chẳng đầy đủ Pháp Hộ Thân thì cũng được Tất Địa, vì các Tôn kia tự có lời thề: Nếu người thỉnh chúng ta đấn Mạn Trà La, dùng Tâm kiền thành như Pháp cúng dườngthì chúng ta sẽ ban cho điều mà người ấy đã cầu nguyện Thế nên đối với điều này, nên biết không có nạn mà đều được gia hộ Nếu dùng Bộ Tâm Chân Ngôn cùng với Bộ Mẫu, hoặc dùng Minh Phi Năng Biện Chư Sự Chân Ngôn kèm với Bộ Nội Hộ Thân Chân Ngôn mà dùng Khải Thỉnh, hộ thân, các Giới mau được thành tựu Đây là Pháp bí mật của 3 Bộ _Lại nữa, nói thông với Mạn Trà La bí mật của 3 Bộ Như Pháp: ở lối đi giới hạn để Bạt Chiết La. Trung ương để Bản Bộ Chủ Ấn. Phía trước ấy để Bản Chân Ngôn Chủ, hoặc như lúc trước để cái bình Yết La Thi, vật ấy chứa đầy ở trong nhóm vật khí rồi để trên cái bình ấy Nội Viện: mặt Đông để Như Lai Ấn. Mặt Bắc để Quán Tự Tại Ấn. Mặt Nam để Kim Cương Ấn. Mặt Tây, bên phải để Lỗ Đại La (Rudra), bên phải để Đa Văn Thiên Vương Như trước đã nói Minh Vương Mạn Trà La. Đây cũng như vậy theo thứ tự an trí. Bên phải để Bộ Mẫu Minh, bên trái để Biện Sự Minh _Hai Bộ Kim Cương, Liên Hoa: ở 2 bên trái phải cũng như thế. Mặt Tây: bên phải để Kiều Lợi (Gaurī), bên trái để Lạc Khất Sáp Di (Lakṣmī) Đông Tây (?mặt Đông): 2 góc để cái bát với Chi Phạ La Mặt Bắc: 2 góc để Đãn Noa Trụ (Daṇḍa) với cái bình Quân Trì (Kuṇḍikā: Táo Bình, Thủy Bình) Mặt Nam: 2 góc để Bát Chiết La (Vajra) với Trì Già La (?Mudgara) Mặt Tây: Góc (?2 góc) để Thâu La (Śūra) với cái bình báu Ở trước cửa bên ngoài, lập riêng nơi chốn để Vô Năng Thắng. Trước cửa mặt Đông để Ha Lợi Đế Mẫu. Trước mặt cửa Nam để Cú Tra Kì Lợi Ca. Trước cửa mặt Bắc để Ế Ca Khế Tra Ở Ngoại Viện ấy tùy theo ý để khắp các Ấn, như Pháp khải thỉnh, cúng dường Đây là Bí Mật Đô Mạn Trà La Ở bên trong, nơi làm thành tựu các vật đều được Tất Địa. Đảnh Hành đối với nơi này còn chẳng được dịp thuận tiện gây hại, huống chi là các Tỳ Na Dạ Ca khác. Dùng các nhóm hoa đẹp, hương, đèn, mọi loại thức ăn uống trì tụng Quang Hiển sau đó cúng dường ṇhư nơi niệm tụng với Pháp cúng dường mà Mạn Trà La đã nói. Đây cũng nên làm như vậy Nếu ở trong Tịnh Thất làm thì cũng lại như vậy. Mọi loại cúng dường Mạn Trà La Chủ ấy nên tăng thêm gấp 4 lần. Đây là Pháp bí mật Cúng dường xong rồi. Tiếp theo, nên ở bên ngoài như Pháp cúng tế, dùng bơ thắp đèn, tim đèn ấy sạch mới, cúng dường Bản Tôn, mỗi một vật đều nên phụng hiến Át Già. Như vậy làm Pháp Bản Tôn sẽ mau được có hiệu nghiệm Dùng Minh Vương Chân Ngôn trì tụng vào hạt cải trắng. Hoặc dùng Năng Biện Chư Sự Chân Ngôn, hoặc dùng trước tiên trì Hữu Công Chân Ngôn trì tụng, để sát bên cạnh vật thành tựu dùng Tịch Trừ thì các nạn tức liền lui tan

13 Lại dùng Bản Ấn Chủ Ấn để ở bên trái, hoặc chỉ trì tụng Đại Lực (?Đại Đao: cây đao lớn) để ở bên trái _Ở 8 phương sở ấy đều để các Trượng Phu (Puruṣa) Bắt đầu ở phương Đông, người ấy làm bộ dạng của Đế Thích (Indra), tay cầm Bạt Chiết La (chày Kim Cang), hình sắc mỗi mỗi như Đế Thích Ở phương Nam, người ấy làm bộ dạng của Diệm Ma (Yama), tay cầm Đãn Noa Bổng (Daṇḍa) Ở phương Tây, người ấy làm bộ dạng của Long Vương (Nāgharāja), tay cầm sợi dây (Pāśa) Ở phương Bắc, người ấy làm bộ dạng của Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa), tay cầm Già Đà Bổng Ở phương Đông Bắc, người ấy làm bộ dạng của Y Xá Na (Īśaṇa), tay cầm Tam Cổ Xoa (cây chỉa ba) Ở phương Đông Nam, người ấy làm bộ dạng của Đại Thần (? Hỏa Thần: Agnidevatā), dáng như người tiên, tay cầm Quân Trì với tràng hạt Ở phương Tây Nam, người ấy làm bộ dạng của La Sát Vương (Rākṣasa-rāja), tay cầm cây đao nằm ngang Ở phương Tây Bắc, người ấy làm bộ dạng của Phong Thần (Vāyu-devatā), tay cầm cờ phướng Đế Thích màu trắng, Diệm Ma màu đen, Long Vương màu hồng, Tỳ Sa Môn màu vàng ròng, Y Xá Na màu trắng, Hỏa Thần màu lửa, La Sát Vương màu mây đen lợt, Phong Thần màu xanh. Áo đã mặc ấy cũng đều như vậy Người ấy đều nên thọ nhận Giới (Śīla) khiến rất thanh tịnh, có sự dũng mãnh rất can đảm, khéo làm Pháp hộ thân, hình sắc đoan chính, Thịnh Niên (tuổi từ 21 đến 29) khỏe mạnh, khí trượng đã cầm đều nên trì tụng. Ở cổ, hai vai đeo quấn vòng hoa, chuẩn bị hạt cải trắng, khéo biết tướng của nạn. Nếu có nạn đến, tức liền rải tán hạt cải trắng mà dùng đánh, hoặc ném vòng hoa Hoặc mọi nạn nhiều hiện rất đáng sợ thì nên dùng Khí Trượng đã cầm, rồi từ xa nghĩ định. Nếu điều kia gây áp bức thì dùng Khí Trượng đâm đánh, rải tán hạt cải trắng với ném vòng hoa. Khi dùng khí trượng nghĩ định với đâm đánh thời chẳng được dời động Bản Xứ. Nếu dời khỏi Bản Xứ thì loài kia sẽ được dịp thuận tiện gây hại. Bởi thế cần phải chẳng động Bản Xứ Ở trong Bản Tạng, hết thảy Ấn hộ thân, loài khó tồi phục thì trì tụng, cúng đường để bên cạnh thân của mình. Nếu có loài Tà mãnh hại cực lớn đi đến thì nên tự dùng các Ấn ấy ném đánh. Hoặc dùng Hữu Công Chân Ngôn đã trì tụng trước kia, tụng vào hạt cải trắng rồi rải tán đánh lên loài Tà. Nếu nạn chẳng dừng, liền nên ra bên ngoài, dùng thức ăn uống ngon tốt gia thêm thật nhiều, như Pháp Tế Tự các chúng Nạn ấy Tất cả Hộ Pháp tổng cộng có 9 loại là: Tịch Trừ các nạn, kết Địa Giới, kết Hư Không Giới, kết Mạn Trà La Giới, kết Phương Giới Sở, kết Kim Cang Tường, kết Kim Cang Câu Lan, hộ vật, hộ thân dùng trừ các Tà Khi làm thành tựu thời như nhóm Pháp này đều nên nghĩ nhớ. Hoặc nếu chẳng đủ người hộ phương lúc trước thì cần phải để khí trượng ngay phương ấy. Điều này cũng chẳng thể làm được thì ở các Phương Sở để Na La Già Khí Trượng (Nalaka: khí trượng có xương đầu người), hoặc giương cung đặt mũi tên vào rồi để ở các Phương Sở. Hoặc cùng với người trợ thành tựu, hiểu rõ Pháp Tạng, có Trí Phương Tiện, trì tụng Hữu Công, Giới Hạnh thanh khiết, đứng ngay giữa cửa, trợ làm các việc, tịch trừ

14 các nạn cho đến Nội Viện, Ngoại Viện thì người kia đều nên trợ giúp. Hết thảy tất cả các việc đến khoảng sập tối đều nên làm đầy đủ Mặt trời mới lặn xong, liền khởi đầu làm Pháp thành tựu. Khi khoảng giữa bị khốn đốn thời ra bên ngoài Mạn Trà La, ngậm nước súc miệng, dùng Quân Trà Lợi Chân Ngôn trì tụng vào nước rồi uống 3 ngụm. Hoặc dùng Bản Tôn Tâm Chân Ngôn trì tụng vào chút ít Ngưu Tô rồi dùng uống vào thì hết thảy sự mệt mỏi sẽ được trừ khỏi. Lại đem Mật hòa với Tất Bạt dùng Phật Bộ Mẫu Minh trì tụng, xong xoa bôi con mắt ấy, thì nạn hôn trầm dấy lên, tức liền trừ khỏi Trước tiên, dùng Tâm thành, đứng hướng mặt về phương Đông quán sát các Tôn, quy mệnh khải thỉnh. Đối với 3 loại điềm lành cát tường, nên ở bên trong tùy được tướng tốt. Dùng Tâm vui vẻ mà làm thành tựu. Tùy theo thấy điềm lành trước tiên thì thành tựu cũng như thế. Bởi vậy, Hành Giả nên xem xét điềm lành trước tiên. Trước hết nên trong chốc lát quán sát Tô Tất Địa Yết La Minh Vương, tiếp theo liền nhiễu theo bên phải cái bình Biện Chư Sự Khi vào Mạn Trà La thời tùy theo cái bình đã gặp, đều nhiễu qua theo bên phải. Đến xong, đảnh lễ Tôn cùng với xem xét khắp, mỗi mỗi đều dùng Bản Chân Ngôn mà dâng phụng Át Già, hoặc dùng Bộ Tâm Chân Ngôn phụng hiến. Nơi thỉnh các Chân Ngôn Chủ thì nên dùng Minh Vương Chân Ngôn thỉnh triệu. Nơi thỉnh Minh Vương thì nên dùng Minh Phi thỉnh triệu. Dùng Bản Ấn này với thỉnh nhóm Bản Chân Ngôn Minh hoặc chỉ đều nhìn vào một Ấn, tụng Chân Ngôn ấy với Minh. Nếu làm như vậy sẽ mau được Tất Địa Vật thành tựu ấy có để trong vật khí Át Già, hoặc để trên cái bình, hoặc bụm hợp bên trong bàn tay, hoặc chỉ dùng Tâm niệm, hoặc để ở vật khí Phộc La Nhĩ Ca, hoặc để trên lá cây, hoặc để ở trước mặt Bản Tôn bên trong (nội Bản Tôn) Các vật khí đã thành, đều dùng Ngưu Hoàng xoa bôi. Tiếp theo, dùng hạt cải trắng Tác Hộ, tiếp theo trì tụng vào hoa Mạt Lạt Để, cúng dường vật ấy. Do Ngưu Hoàng xoa bôi cho nên liền thành Cấm Trụ, dùng hạt cải ấy liền thành tác hộ, dùng hoa cúng dường nên thành Quang Hiển. Ba loại Pháp này, thứ tự nên làm chẳng được bỏ quên Ở trước mặt Bản Tôn để vật thành tựu, ở giữa chẳng được để vật khác ngăn cách. Vật thành tựu dùng 2 loại Pháp làm Tác Hộ: một là Thủ Ấn, hai là hạt cải trắng. Vì khiến cho vật thành tựu mau có ứng nghiệm, cho nên luôn luôn hiến Át Già, hương hoa, vật dụng với váng sữa đặc, luôn luôn nên cúng dường Người trợ giúp thành tựu ấy vì hộ vật ấy cho nên thường tại nơi chốn ấy, như vậy an trí cúng dường vật xong. Sau đó, dùng bàn tay đè lên, hoặc dùng mắt quán nhìn, dùng Tâm chẳng tán loạn ấy từ từ trì tụng. Ở khoảng trung gian luôn luôn Quang Hiển vật ấy, như vậy nối tiếp nhau. Lại ban đêm trì tụng đừng để cho gián đoạn, đêm ấy 3 thời dùng nhóm Át Già theo thứ tự cúng dường Nếu cần ra ngoài súc miệng, thì khiến người trợ thành thay thế ngồi trước vật, tiếp tục niệm tụng. Người trì tụng ấy có chỗ quên mấr thì người đã trợ giúp ấy đều nên bổ khuyết Khi trì tụng, nếu có đại tà đến thì người trợ thành nên chống lại tà ấy. Như chẳng thể cấm thì Hành Giả nên tự mình rải tán hạt cải trắng, dùng tịch trừ nạn ấy, người trợ thành trì tụng vào vật ấy. Lúc đó, phương Đông có tà này hiện ra là điện chớp lớn thì nên biết là tà của Đế Thích. Ở phương Đông Nam có nạn này hiện ra là người to lớn có màu lửa, hoặt như mặt trời lặn thì nên biết tức là nạn của Hỏa Thiên

15 Ở phương Nam ấy có tà này hiện ra là hình xác chết rất đáng sợ, lớn tiếng kêu khóc, tay cầm cây đao lớn thảy đều cắt mũi, tay cầm đầu lâu chứa đầy máu người để uống, trên đầu rực lửa thì nên biết tức là tà của Diệm Ma Ở phương Tây Nam có nạn này hiện ra là tuôn mưa phân, nước tiểu ấy, làm dơ Mạn Trà La với mọi loại hình rất đáng sợ thì nên biết tức là nạn của Nê Lợi Đê (Naiṛrti) Ở phương Tây ấy có nạn này hiện ra là nhóm mưa, sấm chớp, sét đánh, mưa đá thì nên biết tức là nạn của Long Vương Ở phương Tây Bắc có nạn này hiện ra là có gió màu đen to lớn dấy lên thì nên biết tức là nạn của Phong Thần Ở phương Bắc ấy có nạn này hiện ra là Đại Dược Xoa với Nữ Dược Xoa gây não loạn Hành Giả thì nên biết tức là nạn của Đa Văn Thiên Vương Ở phương Đông Bắc có nạn này hiện ra là hình có đầu quái dị, đầu voi, đầu heo, đầu chó đều bưng núi lửa thì nên biết tức là nạn của Y Xá Na Ở phương bên trên ấy có chư Thiên hiện ra, đủ Uy Đức lớn thì nên biết tức là tà của Thượng Phương Thiên Nạn của phương bên dưới là đất chấn động với nứt tách ra thì nên biết tức là tà của A Tu La Làm Thượng Thành Tựu thì mới hiện ra tà này. Nhóm tà như vậy hiện ra ở giữa đêm Phàm tướng tà của Thượng Thành Tựu trở lại thành tựu Đại, Trung, Hạ thì dựa theo đây nên biết. Ở ban đêm, 3 thời là tướng thượng Trung Hạ ấy cùng với thời tương ứng. Tức là chẳng tương ứng thì tức chẳng phải là thành tựu Ba loại tướng ấy là: tướng ấm áp, tướng Khí (tướng khói), tướng ánh sáng 3 tướng như vậy tương ứng theo thứ tự hiện ra. Nếu Thượng Thành Tựu tức có đủ 3 tướng, nếu Trung Thành Tựu thì đủ 2 tướng trước, nếu Hạ Thành Tựu thì chỉ hiện tướng đầu tiên. Hoặc nếu trì đọc kiền thành, vào đầu đêm thời 3 tướng theo thứ tự hiện ra, liền dùng Bộ Mẫu Minh cấm trụ ánh sáng ấy. Hoặc dùng Minh Vương Tâm cấm trụ tướng ấy cùng với trì tụng vào Ngưu Hoàng xoa bôi rưới vảy, hoặc dùng bàn tay đè lên, hoặc dùng bơ rưới vảy, hoặc rải tán hoa, hoặc rải tán hạt cải trắng, hoặc chỉ rưới vảy nước cấm trụ tướng ấy, tức liền thọ dụng Lại Nguyện ấy của Quả hoặc nếu đầu đêm hoặc liền làm Cấm Trụ, chỉ làm niệm tụng, đến Bản Thời ấy mới có thể thọ dụng. Trung Thành Tựu ấy dựa theo đây nên biết Ở đầu đêm ấy thì Hạ Tất Địa thành, ở giữa đêm ấy thì được Trung Thành Tựu, vào lúc tướng sáng tỏ động thời được Thượng Thành Tựu Trung Thành Tựu ấy thì lúc giữa đêm thành, như Pháp cấm xong, dầu cho đến sáng sớm thì thọ dụng cũng được. Hạ Thành Tựu ấy dựa theo đây nên biết, đều ở Bản Thời Người trợ thành ấy nếu chẳng thọ dụng thì cũng chẳng được tốt. Vật ấy dầu thành cũng chẳng thọ dụng được. Lại chẳng cấm trụ thì đến sáng sớm cũng chẳng thọ dụng được. Vật ấy giống như hoa tàn úa, cũng như thức ăn dơ uế, không có chỗ nhận dùng Dùng tụng niệm cho nên khải thỉnh Chân Ngôn nhập vào trong vật ấy. Thời đã qua rồi thì nghiệm ấy cũng mất. Lại vật thành tựu tuy hiện ra tướng đầu tiên nhưng chẳng thành tựu, ngay lúc đó nếu cấm tướng ấy, sau đó trở lại làm nhóm Pháp Quang

16 Hiển với các ngày Tiết (ngày cúng tế) cúng dường, quán đảnh, liền làm thành tựu. Trải qua 3 năm, nếu chẳng thành thì nên biết vật này chẳng thể được thành Hạn của Pháp Thượng Thành Tựu đến 3 năm. Nếu Trung Thành Tựu chỉ đến 6 tháng. Nếu Hạ Thành Tựu thì chẳng có hạn kỳ thời gian. Hao tổn Pháp thành tựu cũng lại như vậy KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA PHÁP THU HỒI LẠI VẬT THÀNH TỰU BỊ TRỘM CẮP _PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY_ Nay Ta sẽ nói Pháp thu hồi lại vật đã bị trộm cắp Vật ấy thành xong. Hoặc khi làm thành tựu thời vật ấy bị trộm mất. Khi vật bị trộm, hoặc thấy hình người ấy, hoặc chỉ mất vật mà chẳng thấy người ăn trộm. Vào lúc đó, chẳng chọn ngày Tú (ngày trực của Tinh Tú), cũng chẳng nhịn ăn, phát khởi sân nộ, hiện tiền mau nên làm Pháp Mạn Trà La này Dùng tro thiêu xác chết làm hình Tam Giác, chỉ mở cửa Tây. Ở trước cửa bên ngoài để Bản Tôn ấy. Nội Viện: góc Đông để Tô Tất Địa Yết La Minh Vương, bên phải để Kim Cương Phẫn Nộ, bên trái để Đại Nộ, bên trái để Kim Cương Quyền, bên phải để Kim Cương Câu, bên phải để Kim Cương Kế Lợi Cát La, bên trái để Tỳ Ma, bên phải để Nhiệt Tra, bên trái để Tân Nghiệt La, bên phải để A Thiết Ninh, bên trái để Thương Yết La, bên phải để Nhã Gia. Cửa bên phải để Ca Lợi, cửa bên trái cửa để Tô Ma Hô với để nhóm Đại Phẫn Nộ khác Vì thành tựu cho nên theo thứ tự an trí, như Pháp khải thỉnh. Dùng hoa màu đỏ với nhóm thức ăn màu đỏ theo thứ tự cúng dường. Như lúc trước đã nói Pháp A Tỳ Già Lỗ Ca thì ở đây nên làm Bên ngoài cửa, ở nơi để Bản Tôn nên dùng nhóm hoa mỹ diệu như Pháp cúng dường. Ở Ngoại Viện ấy để Bát Phương Thần (Thần hộ giữ 8 phương) với để nhóm Tôn thuộc các Sứ Giả khác của Bản Bộ, cũng nên cúng dường như vậy Ở trung ương làm Pháp Hộ Ma. Lò ấy có 3 góc, mỗi mỗi như lúc trước. Dùng Khư Đà La vót nhọn, dùng máu của thân mình xoa bôi rồi dùng Hộ Ma. Hoặc dùng cây Khổ Luyện, hoặc dùng củi còn dư sau khi đốt xác chết mà dùng Hộ Ma. Sau khi lửa cháy rồi, dùng tro thiêu xác chết hòa với máu của thân mình mà dùng Hộ Ma. Cùng với dùng thuốc độc, máu của thân mình, dầu hạt cải với hạt cải đỏ 4 loại hòa chung với nhau mà dùng Hộ Ma. Lại lấy 4 loại vật này làm hình người ăn trộm vật, rồi ngồi trên hình ấy, dùng tay trái cắt chẻ thành từng miếng rồi làm Hộ Ma Nếu người ấy có thể giáng phục người sân với Minh Pháp thì nên làm Pháp này. Kẻ ăn trộm vật ấy kinh hoàng khiếp sợ, đích thân mang vật đến giao, thì Hành Giả liền nên ban cho kẻ kia không có sợ hãi nữa. Lúc đó cùng với người kia làm pháp Phiến Để Ca, nếu chẳng làm thì người kia liền mạng chung. Hoặc vật đã đem đến lại liền gia thêm, thì kín đáo để trước mặt Bản Tôn. Lại vật thành tựu bị ăn trộm đã lâu ngày, nếu muốn truy bắt lấy lại, liền nên làm điều này thông với Thành Biện Chư Sự Mạn Trà La của 3 Bộ, rồi làm ở 4 phương Trung ương an trí Tô Tất Địa Yết La Minh Vương Ấn. Nội Viện: mặt Nam để Kim Cương Phẫn Nộ, Đại Phẫn, Mang Mãng Kê, Kim Cương Câu Thực, Kim Cương Quyền, Kim Cương Hỏa, Kim Cương Mẫu Đặc Già La, Kim Cương Bố Úy, Kim Cương Thương Yết La Tỏa, Kế Lợi Cát La, Tuệ

17 Kim Cang Vô Năng Thắng với để các Đại Phẫn Nộ với các Sứ Giả, các nhóm Đại Uy Đức Chân Ngôn Chủ ở Nam Tây (?mặt Nam) ấy theo thứ tự an trí Nội Viện: mặt Bắc để Năng Mãn Chư Nguyện, Quán Tự Tại, Mã Đầu Minh Vương, Đa Diện Đa Thủ, Năng Hiện Đa Hình, Gia Du Mạt Để, Đại Cát Tường, Lạc Khất-Thấp Nhĩ, Thấp Phệ Đa, Bán Noa La Phộc Tất Ninh, Đa La, Chiến Nại La, Vị La, hết thảy Chân Ngôn với Minh, các nhóm Sứ Giả mỗi mỗi đều theo thứ tự như Pháp an trí Nội Viện: mặt Đông để các Phật Đỉnh khác của nhóm Kim Luân Phật Đỉnh, Phật Hào, Phật Nhãn, Phật Thước Để, Phật Nha, Phật Từ với Minh Chủ khác của nhóm Vô Năng Thắng, với các Chân Ngôn khác của nhóm Năng Biện Sự Chư Chân Ngôn, với các Sứ Giả ở mặt Đông ấy mỗi mỗi đều theo thứ tự như Pháp an trí Sát cửa: bên ngoài cũng lại như lúc trước, y theo Pháp an trí Bát Phương Thần ở Ngoại Viện ấy Bên (?phía Nam) của cửa Tây để Phạm Thiên Vương cùng với Quyến Thuộc Bên phía Bắc của cửa Tây để Ma Hề Thủ La với Phi, nhóm Ngôn Na Bát Để, các quyến thuộc cùng với 7 Mang Đát La Mẫu, với 8 Long Vương kèm các quyến thuộc, nhóm A Tu La Vương với các quyến thuộc, kẻ quy y Phật, Đại Uy Đức Thần ở Ngoại Viện ấy đều như Pháp theo thứ tự an trí, chí thành khải thỉnh theo thứ tự cúng dường Ở mặt Tây bên ngoài để lò Hộ Ma. Dùng sáp làm hình kẻ ăn trộm vật ấy, để trong cái nia (công cụ sàng lọc vỏ trấu của lúa), y theo Pháp A Tỳ Già Lỗ khải thỉnh, cúng tế, cúng dường Hộ Ma. Tiếp theo dùng cây đao cắt hình ấy mà làm Hộ Ma. Hoặc y theo Pháp A Tỳ Già Lỗ mà Bản Bộ đã nói, y theo Pháp ấy mà làm Hoặc Bản Tôn tự trộm lấy với chẳng cho thành thì cũng như vậy làm. Từ ngày 5 đến ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt, trong khoảng trung gian làm Pháp thì nói là thắng cát Hình ấy lại dùng gậy, roi với dùng lửa nướng, mọi loại Pháp mạnh đánh. Cây bổng dùng Mạt Đãn Na Lạt y theo Pháp Kim Cương Quyết dùng đâm vào thân phần lấy máu, dầu hạt cải đen hòa với muối xoa bôi khắp thân ấy, tùy theo ý muốn cho đau đớn mà đặt để gây hại. Lại dùng cái áo phủ che xác chết mà che trùm hình ấy, lấy sợi dây đỏ ràng buộc, hiến hoa màu đỏ, trì tụng dùng con mắt của mình nhìn một cách giận dữ, ở trong Chân Ngôn để câu Ha Trách (quát mắng), mỗi ngày đánh đập (hình ấy). Nếu đem vật đến, liền nên dừng nghỉ Giữa đêm nên làm Pháp mãnh lợi này. Dùng Câu Vi Na La Lai xoa bôi dầu cải đen mà làm Hộ Ma. Lại dùng thuốc độc với máu của thân mình, hạt cải, muối với hạt cải đen hòa chung với nhau, xưng tên người ăn trộm vật mà làm Hộ Ma 108 biến Hoặc chỉ dùng máu của thân mình hòa với muối rồi hòa Hộ Ma. Khổ Trị (trị phạt làm cho đau khổ) như vậy, nếu chẳng trả lại vật, liền nên làm Pháp mạnh bạo khiến cho chết (chí tử mãnh pháp). Ở trong Pháp A Tỳ Già Lỗ đã nói Pháp giết chết, làm khắp Pháp Ấy, ở trong Chân Ngôn để câu giết chết ấy. Nếu đem vật đến liền ngưng Pháp ấy, khiến theo xin vui vẻ Nếu kẻ kia đã dùng vật ấy mà đem vật khác thay thế thì cũng ngưng việc ấy lại. Hoặc dùng vật ấy mà không có vật thay thế, chỉ đi đến xin lỗi tạ tội thì cũng dừng việc ấy lại. Ban cho kẻ kia vui vẻ.

18 Kẻ kia hoặc bị tổn thất với phân chia cho người khác, tùy theo phần còn sót, đem đến trả lại thì cũng dừng việc ấy lại. Ban cho kẻ kia vui vẻ. Cần phải dùng Kim Cang Vi Na La Chân Ngôn mà làm Hộ Ma. Hoặc dùng Đại Nộ, hoặc dùng Bất Tịnh Phẫn Nộ mà làm Hộ Ma. Hoặc ở Đương Bộ đã nói Khước Truy Thất Vật Chân Ngôn mà làm Hộ Ma. Như thế, 3 loại Chân Ngôn này dùng thông với Chân Ngôn của 3 Bộ Án, a khất na duệ, hát tả, phộc khiếm nẵng dã, toa phộc ha 輆狣蛋份祌唰名祌左伏送扣 *)OṂ_ AGNĀYE HAVYA VĀHA-NĀYA SVĀHĀ Quát Mắng (?Thỉnh) Hỏa Thiên xong, cầm thức ăn hình tròn, một lần tụng Minh thì một lần thiêu đốt, đủ 3 thức ăn hình tròn cúng dường Hỏa Thiên Lại Hộ Ma Chân Ngôn là: Án, a khất na duệ, hát tả, hợp tả, phộc khiếm nẵng dã, chỉ bỉ chỉ bỉ, nễ bả dã, toa phộc ha. 輆狣蛋份祌唰玸唰名祌左伏圬申圬申玅司阮送扣 *)OṂ_ AGNĀYE HAVYA KAVYA-VĀHA-NĀYA ŚIVE ŚIVE ĀDIVIYĀ SVĀHĀ Lại trì vào bơ, một lần tụng Minh thì một lần thiêu đốt, cũng đủ 3 biến cúng dường Hỏa Thiên Kim Cương Bộ Sân Nộ Kim Cương Chân Ngôn: Án, chỉ lý chỉ lý, bạt nhật la, củ lỗ đà, hồng phán 輆丁印丁印向忝呢叻猲民誆 *)OṂ_ KILIKLILI-VAJRA KRODHA HŪṂ PHAṬ Dùng Chân Ngôn này, một lần tụng Minh thì một lần thiêu đốt thức ăn trong lửa làm Pháp thành tựu Pháp Hộ Ma Chân Ngôn là: Na mô lạt đát-na, đát-la gia dã. Na mạc thất-chiến noa bạt nhật-la bá noa duệ, ma ha dược xoa, tế na bá đả duệ. Án, khả la khả la, bạt nhật-la, ma sá, bạt nhật-la, độ nẵng độ nẵng, bạt nhậtla, đà khả đà khả, bạt nhật-la, bá giả bá giả, bạt nhật-la, na la na la, bạt nhật-la, na la gia, na la gia, bạt nhật la, nhĩ la gia, nhĩ la gia, bạt nhật-la, sân na sân na, bạt nhật-la tần na tần na, bạt nhật-la, hồng phán-tra. 巧伕先寒氛仲伏巧休鉠汔向忝扒仕份亙扣伏朽弛巧扔出份湡一先一先向忝交卉交卉向忝鉡巧鉡巧向忝叨成叨成向忝扔弋扔弋向忝叨先叨先向忝叨全伏叨全伏向忝吃捖傂吃捖傂向忝琬刡琬刡向忝石刡石劮向忝嫟民誆 *)NAMO RATNA-TRAYĀYA NAMAḤ ŚCAṆḌA-VAJRAPĀṆAYE MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE OṂ_ KARA KARA _ VAJRA MĀTHA _ VAJRA DHUNA DHUNA _ VAJRA DAHA DAHA _ VAJRA PACA PACA _ VAJRA_ DARA DARA_ VAJRA DARĀYA DARĀYA _ VAJRA VĪRAYA VĪRAYA _ VAJRA CCHINDA CCHINDA _ VAJRA BHINDA BHINDA _ VAJRA HŪṂ PHAṬ Tụng Chân Ngôn này, làm Pháp Hộ Ma, mau được thành tựu

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN MINH ĐỨC Minh Duc Charitable Foundation (MDCF) 明德慈善事業基金會 Website: http://www.tuthienminhduc.com Địa chỉ: Chùa Trung Lâm, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội Số 242A Minh Khai, Quận Hai

More information

kĩ nghệ thiên nữ <đpb>

kĩ nghệ thiên nữ <đpb> KỸ NGHỆ THIÊN NỮ Kỹ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) có dung nhan đoan chính, đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai

More information

PHÁP LUÂN CÔNG 法輪功 Lý Hồng Chí 李洪志 MỤC LỤC Chương I Khái luận...1 I. Khởi nguồn của khí công...1 II. Khí và công...2 III. Công lực và công năng...3 1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai...3 2.

More information

MA LỢI CHI THIÊN

MA LỢI CHI THIÊN Biên soạn: HUYỀN THANH MA LỢI CHI THIÊN Ma Lợi Chi Thiên, tên Phạn là Marīci, dịch ý ánh sáng, vầng sáng của mặt trời Tên Tây Tạng là Ḥod-zer-can-ma, là một vị Nữ Thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình,

More information

Tinh Tan Yeu Chi 3

Tinh Tan Yeu Chi 3 法輪大法 Pháp Luân Đại Pháp 精進要旨三 Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 李洪志 Bản dịch tiếng Việt trên Internet http://phapluan.org http://vi.falundafa.org MỤC LỤC Lời chúc đến Pháp hội tại New York...1 Sư phụ chúc mừng năm mới...1

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa giao

More information

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang ( Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781) KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện

More information

H

H H.T. THÍCH TRÍ THỦ Chủ trương LÊ MẠNH THÁT Chủ biên TỰ ĐIỂN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM A Tập II Từ A Di Đà (Tịnh Độ Giáo) đến A Di Đà Tự Phật Lịch 2548 TL 2004 Lời Tựa Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội mới của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa

More information

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經 疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang Quán Vô Lượng Thọ

More information

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không Nguyễn Hiến Lê Lão Tử Đạo Đức Kinh MỤC LỤC Vài lời thưa trước Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM Chương I: Đời sống 1. Sự tích Lão tử 1 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê www.thienquan.net 2. Quê quán 3. Tên

More information

KINH VÀO HỌC

KINH VÀO HỌC KINH VÀO HỌC (Giọng nam xuân) KINH VĂN Đại từ phụ xin thương khai khiếu, Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ, Gần điều nên, lánh lẽ hư, 4. Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. Dò đường Thánh khó khăn chẳng

More information

Viện nghiên cứu Phật học

Viện nghiên cứu Phật học Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông 1. Vấn đề văn

More information

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà),

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà), Gia đình, gia thất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo Phận Tp.HCM là

More information

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử 1 汉语和越南语形容词的体 ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG ThS. Hoàng Thị Thu Thủy Bộ môn Trung Quốc học, khoa Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

More information

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - DỰ BÁO V -NHẦM LẪN GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VI

More information

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng Sự Giác Ngộ và Hóa độ của Bồ tát Quán Thế Âm qua Triết lý Tánh Không - Bát Nhã I-Duyên khởi: Trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại thừa, có nói về Bồ tát Quán Thế Âm; một vị Bồ tát luôn luôn khởi lòng

More information

Phat giao - Tran Trong Kim.indd

Phat giao - Tran Trong Kim.indd PHẬT GIÁO Trần Trọng Kim Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. KHXB

More information

PwC 2

PwC 2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2016 PwC 1 PwC 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế Tổng quan 5 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) 7 Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không

More information

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép

More information

Liêt Tử Và Dương Tử

Liêt Tử Và Dương Tử Liêt Tử Và Dương Tử Tác giả: Thể loại: Trung Hoa Website: Date: 24-October-2012 Trang 1/54 NHÂN VẬT LIỆT NGỰ KHẤU Trước hết về bản thân Liệt tử, có một số học giả còn nghi ngờ. Như Cao Tự Tôn (thế kỉ XII),

More information

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một 1 Sự hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Thích Như Pháp Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng Thiền do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên không phải tầm thường

More information

www

www 1 Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở Anapanasati Sutta (MN 118, PTS M iii 78) và những biến đồi trong Giáo Huấn của Đức Phật qua dòng Lịch Sử Hoang Phong chuyển ngữ Lời giới thiệu của người chuyển

More information

Đại cương duy thức học

Đại cương duy thức học GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Phật Lịch: 2556 DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Hoa dịch: Việt dịch giải: Thế Thân (Vasubandhu) Huyền Trang Tỳ kheo Thiện Hạnh 3 MỤC LỤC

More information

-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con

-Cô thư đươc goi la Viêt Tuyêt ky hay Viêt Tuyêt Thư(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) Han g hang lơp lơp bui mơ phu lên trên bê dây lich sư Bach Viêt... Ngươi Viêt Nam ngay nay khi viêt chư Viêt vơi dân A B C thi ngươi ta goi la chư Viêt,

More information

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang

More information

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ T H I Ệ N Q U A N G TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI IN LẦN THỨ NHẤT Nhà xuất bản San Martin, California, USA Vía Đức Quan Âm 19-9 Giáp Ngọ (2014) 2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho

More information

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG Thích Định Quang (dịch) 1 Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim

More information

Nguồn gốc nhãn hiệu

Nguồn gốc nhãn hiệu Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Laura Ries & Al Ries Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi Table of Contents LỜI GIỚI THIỆU Lời mở đầu Chương 1: Cây cuộc

More information

nguongocPHO_2017APR02

nguongocPHO_2017APR02 Sưu tầm Chủ đề: Gia Chánh Tác giả: Trần Vũ Nguồn gốc món ăn PHỞ Lời giới Thiệu: Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã cho xuất

More information

L©I NóI ñÀU

L©I   NóI   ñÀU Dương Đình Khuê Lược Giải Kinh Dịch Phước Quế Mục Lục L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 1 PHẦN MỘT 3 Đ ẠI C Ư Ơ N G V Ề K I N H D Ị C H. 3 PHẦN HAI. 34 SÁU MƯƠI TƯ QUẺ 34 I - BÁT THUẦN CÀN. 乾 34 II. BÁT THUẦN KHÔN. 坤

More information

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 76 ngaøy 19-3-2017 TIN ÚC CHÂU: Tường Trình thành lập Điện Thờ Phật Mẫu tạm tại Châu Đạo Victoria, Melbourne, Úc Châu Điện Thờ Phật Mẫu theo mô hình mẫu số 3 do Hội Thánh thiết kế

More information

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU Hay là TAM BỬU (TẬP 01) Tây-Ninh Thánh Địa, mùa hoa Đạo nở. Ngày 01 tháng 03 Vía Đức Cao Thượng-Phẩm (Tháng 4 năm 2007) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ 1 Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại

More information

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy:

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy: (5) Triều Đại Nhà Nguyễn Nguồn: Internet Nhạc: Right Samadhi Chinmaya Dunster Thực hiện PPS: Trần Lê Túy-Phượng (Phần 2) Click chuột Vua Ðồng Khánh (1885-1889) Năm sanh, năm mất: 1864-1889 Giai đoạn trị

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE TOKEN MUA SẮM ĐẦU TIÊN Dựa trên Hệ sinh thái Thương mại điện tử và giáo dục Từ những nhà sáng lập đã nhận đầu tư của Tập đoàn ebay TEKY SÁCH TRẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN... 4 1. VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU...

More information

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC Gia Định Thành thông chí Trịnh hoài Đức MỤC LỤC Bảng chữ viết tắt Tiểu sử Trịnh Hoài Đức Lời giới thiệu Quyển 1. TINH DÃ CHÍ Quyển 2. SƠN XUYÊN CHÍ TRẤN BIÊN HÒA TRẤN PHIÊN AN TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN VĨNH

More information

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Thôi bối đồ Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn "Thôi bối đồ". Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất

More information

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L QUANG MINH CHƠN NGÔN Bản cập nhật tháng 3/2015 Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 1 THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá

More information

! -- 02

! -- 02 Sở chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ y tế và phúc lợi Biên soạn Xuất bản ! -- 02 Đôi lời với bà mẹ tương lai Bạn thân mến, xin chúc mừng bạn! Chúng tôi xin hoà cùng niềm vui của bạn, cùng chờ đợi sự ra

More information

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM Bốn Chúng Vãng Sanh 四眾往生 Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên Lời tựa Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ

More information

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ 1 Ai là nhà Khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại? Truyền Bình Các nhà khoa học mơ tưởng đi tới Sao Hỏa, là việc hết sức khó khăn. Nhưng Thích Ca chỉ một niệm là có thể đến bất cứ đâu trong Tam giới (Tam giới

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHI PHÁI CAO ĐÀI nữ soạn-giả NGUYÊN-THỦY ấn bản ngày: 15-06-2009 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi,

More information

Bia 1_VHPG_281_17.indd

Bia 1_VHPG_281_17.indd GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 15-9 - 2017 Phật lịch 2561 Số 281 Bà mẹ Phật Tr. 8 Qua đèo Hải Vân Tr. 40 Tr. 4 Kính möøng Ñaïi leã Vu-lan Muøa baùo hieáu T r o n g s ố n à y GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠP

More information

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à 1 - P I Giác Ngộ - "Phàm học đạo là cốt ở nhận thức được "tính". Cho dù thực hiện mọi điều giới luật để được thanh tịnh nhưng nếu không tọa thiền thì (tâm) cũng không thể "định" được. (Tâm) không "định"

More information

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013 MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN Trương Duy Cường Buổi sáng tôi có thói quen thức dậy theo giờ phát thanh Chào Bình Minh của Hồn Việt TV Houston và radio Little Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 2004,

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM 道心寶鑑 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ Mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Ấn bản 09-2008 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang 001-004)

More information

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l Mao Trạch Đông ngàn năm công tội Nguyên văn: 千秋功罪毛泽东 : Ngàn thu công tội Mao Trạch Đông Tác giả:tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau là chuyên gia nghiên cứu

More information

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI Quyển 1 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY 2007 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn

More information

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách "Hồ Ch

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách Hồ Ch HCM: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Trần Việt Bắc Hồ Chí Minh là một nhân vật đầy bí ẩn, rất ít ai biết sự thật về người này, nhưng năm 2008, một tác giả ở Đài Loan là ông Hồ Tuấn Hùng ( 胡俊熊 ) đã xuất

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức Hậu học LÝ VIỆT DŨNG (dịch và chú giải) Tiến sĩ HUỲNH VĂN TỚI (hiệu đính, giới thiệu) Trịnh Hoài Đức (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một công thần của

More information

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII MÙA XUÂN TRONG THƠ THIÊ N VII Sưu tâ p cuả www.chuaphatgiaovietnam.com MU C LU C 1. NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ - Phan Trang Hy 2. MÙA XUÂN TRONG CỬA PHẬT - Hoàng Hương Thủy 3. NGHE TIẾNG HOA KHAI

More information

河内:百花春城

河内:百花春城 越南 河内 旅行 胡志明陵墓 殖民建筑 水上木偶 还剑湖 封面... 1 一 在河内最棒的体验... 4 1 鲜榨青柠水 大碗生牛河 新鲜越南味... 4 2 在法国殖民时期的迷宫中体会现代河内的狂热... 5 3 漫天凤凰花下看恋恋三季... 6 4 还剑湖边 观如梦似幻水上木偶... 7 二 河内概况... 9 1 地图... 10 2 特色建筑... 12 三 河内景点详述... 14 1 还剑湖Hoan

More information

Microsoft Word - tutyquanam

Microsoft Word - tutyquanam Biên soạn: HUYỀN THANH TỨ TÝ QUÁN ÂM Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhūja-avalokiteśvara), là Tôn Chủ Đại Bi Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của người tu theo

More information

Microsoft Word - No.1076

Microsoft Word - No.1076 Mật Tạng Bộ 3 _ No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185) THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch Phục

More information

VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO & NHÂN SINH MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. Tám mối quan hệ xã hội Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 11 Quan hệ thầy và trò 29 Quan hệ cha mẹ và con cái 47 Quan hệ vợ chồng 67 Quan hệ anh em,

More information

Tr48.pdf

Tr48.pdf BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000 1:25

More information

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO KINH CỨU KHỔ (Hiệu đính 20-10-2008) KINH VĂN Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát. [Đọc ba lần] Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật,

More information

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc VÔ MÔN QUAN 無門関 CHỮ VÔ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin Biên dịch: Nguyễn Nam Trân Thần Quang chặt tay cầu

More information

THIENTRUCLAM_R_.doc

THIENTRUCLAM_R_.doc ĐINH QUANG MỸ THIỀN TRÚC LÂM DẪN KHỞI Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực đó đặt người học Thiền ở vào thế sống chết với chính mình trên chiếc cầu

More information

2 3

2 3 BÓNG TÙNG RỪNG HẠC 1 2 3 Lời giới thiệu Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả

More information

Nam quốc sơn hà",

Nam quốc sơn hà, Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Một bài Hịch thuộc thể thi"thi Hịch" độc đáo nhất trong quân sử cổ kim. Nam quốc sơn hà là một bài thơ đã được dạy học tại các cấp lớp một

More information

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的 NHA TRANG 芽 庄 骆 驼 书 Top5 越 菜 餐 厅 珍 珠 岛 欢 乐 之 旅 Top4 海 上 运 动 摩 托 车 骑 行 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám 壽康寶鑒 Ấn Quang đại sư tăng đính Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991) Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến (blank page) Thọ Khang

More information

第十七课: 做客(一)

第十七课: 做客(一) Giáo viên biên soạn: Phạm Ngọc Hà Trung tâm Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày 一 生词 1. 做客 zuò kè 2. 请进 Qǐng jìn Làm khách 来我家做客吧 请客 Mời vào. Câu khách khí, ngữ khí lịch sự 请 + 动 : mời ai làm gì. 请进 :mời vào

More information

胡志明:多情西贡

胡志明:多情西贡 越南 胡志明市 西贡 米粉 邮局 红教堂 范老五街 地道 封面... 1 一 在西贡最棒的体验... 4 1 看特色建筑 抚过西贡的悲喜哀愁... 4 2 浪迹湄公河... 5 3 堤岸老城区忆繁华旧梦... 6 4 吃在西贡... 7 二 胡志明市概述... 9 1 地图... 9 2 概述... 11 三 胡志明市景点详述... 13 1 范老五街(Pham Ngu Lao)... 13 2 统一宫Reunification

More information

KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ KIM QUANG THẦN CHÚ Kim Quang Thần Chú 金光神咒 trong kinh đạo Lão Trung Quốc, thường có vài dị bản. Thần chú này được dùng trong nhiều tịnh trường ở Sài Gòn trước đây, đọc theo âm Hán-Việt. Vì nhiều chữ không

More information

Microsoft Word - 初級越語3.doc

Microsoft Word - 初級越語3.doc 高雄大學東亞語文學系 授課老師 : 1 Bài 1:CÁCH HỎI ĐƯỜNG I. TỪ MỚI 辭彙 1. Bên Bên cạnh/cạnh Bên trái Bên phải 2. Phía Phía trước Phía sau 3. Đi thẳng 4. Rẽ/Quẹo 5. Bằng 6. Ở Ở đây Ở kia/ ở đó 7. Hẹn 8. Uống 9. Trà. 10.

More information

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê Trang Tử và Nam Hoa Kinh Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Lời thƣa trƣớc Phần I - Chƣơng 1 Chƣơng II

More information

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN THIÊN THỤ SƯU TẬP, CHÚ GIẢI Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm GIA HỘI 2011 all rights reserved Tác giả giữ bản quyền 1 Sấm Trạng

More information

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực NÓI CHUYỆN DÊ Nguồn gốc của Dê D 54 Nguyễn Quý Ðại ê sống hoang giã 50.000 năm trước tại: Á Châu, Âu Châu và Phi Châu trên đồi núi nên gọi là wild goat/ Wildziegen. Dê có thân hình dài từ 1,2 đến 1,6m,

More information

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO Nguyên tác BUDDHIST LOGIC Của TH. Stcherbatsky THÍCH NHUẬN CHÂU dịch Việt DẪN NHẬP 1. Luận lý học Phật giáo là gì? Với môn Luận lý học Phật giáo, chúng ta hiểu được hệ thống luận

More information

Microsoft Word - No.1189

Microsoft Word - No.1189 Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826) PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư SA LA BA phụng chiếu

More information

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1]

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1] Ba Ông Vua chống Pháp Vua Hàm Nghi Vua Thành Thái Vua Duy Tân HÀM NGHI (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) Hàm Nghi Hoàng đế Việt Nam Chân dung thông dụng của Vua Hàm Nghi Vua nhà Nguyễn Trị vì 2 tháng 8,

More information

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc TỨ PHẦN LUẬT Quyển 1 VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 四分律 PHẦN THỨ NHẤT Quyển 1 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Tỳ-kheo Thích Đức Thắng Hiệu chính và

More information

南越:法式浪漫

南越:法式浪漫 越南 南越 湄公河 胡志明市 西贡 美奈 沙滩 范老五街 河粉 封面... 1 一 越南南部地图... 3 1 北越部分攻略... 3 二 越走越南 南北线上的越南风景... 5 1 会安Hoian 穿着奥黛的女子穿过雨巷... 5 2 芽庄Nha Trang 阳光滨海长廊... 17 3 大叻Dalat 有情趣的你会喜欢这里... 22 4 胡志明市Ho ChinMing City 西贡Saigon

More information

No.1 創刊號 2016.FEB. 雙月刊 歡迎投稿 新 移 民 生 活 情 報誌 下一個公民記者 就是你 辦法詳見P.63 Taiwan 封 面 故 事 台灣我來 了 這是一本屬於新移民的全新刊物 關於新移民的一切 都在這裡 讓我們一起用新移民的視角喜歡台灣 愛上台灣這塊土地 新鮮物熱門事 新移民人物集 NEWS熱門事 移民署會客室 中央廣播電台 越南語主持人 陳梅 特別專欄報導 收錄移民工文學獎作品

More information

Microsoft Word - No.1072-thuong

Microsoft Word - No.1072-thuong Mật Tạng Bộ 3 No.1072 (Tr. 155 Tr. 170) THÁNH HẠ DÃ HỘT LY PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM _QUYỂN THƯỢNG_ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện- Tam Tạng

More information

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic HO CHI MINH CITY 胡 志 明 市 骆 驼 书 TOP5 咖 啡 馆 精 彩 纷 呈 娱 乐 休 闲 之 游 TOP7 购 物 中 心 追 溯 信 仰 宗 教 建 筑 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02

More information

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHO KỸ NĂNG NÓI (Tập 1) Chủ nhiệm đề

More information

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan 转法轮 Chuyển Pháp Luân 李洪志 Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet Tháng Ba, 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese MỤC LỤC Luận ngữ 1 Bài giảng thứ nhất 5 Đưa con người

More information

Microsoft Word - No.866_3

Microsoft Word - No.866_3 Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.239 _ Tr.247) KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ _QUYỂN THỨ BA_ Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi) Phục

More information

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家 复习 : 用下面的词语举例子 1) 只好 2) 可能 3) 再 4) 刚才 5) 要 了 一 生词 1. 让 ràng ( 介 动 ) 2. 呆 dāi ( 动 形 ) - Cho phép ai làm gì, để cho 让我想一想 - khiến cho. 他让我很感动 - Nhường 请你让一让路, 让这位老太太下车好吗? - 动 ở lại, lưu lại 乡村风光太美了, 以致于他决定再多呆一个星期

More information

Tiếp kết Phật Nhãn Ấn. Hai tay chắp lại, co hai ngón trỏ đều trụ nơi lưng hai ngón giữa, hai ngón cái cùng co vào lòng bàn tay, dùng Ấn Chân Ngôn gia

Tiếp kết Phật Nhãn Ấn. Hai tay chắp lại, co hai ngón trỏ đều trụ nơi lưng hai ngón giữa, hai ngón cái cùng co vào lòng bàn tay, dùng Ấn Chân Ngôn gia Mật Tạng Bộ 2 _ No.954A (Tr.307_ Tr.310) NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng

More information

2

2 M A S A H I D E T A C H I (initially known as Hitachi Express ) was established as a separate entity in February 1 2 Hitachi Transport System Ltd. ( hereafter HTS) Company name Founded Head office Capital

More information

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc 越南地區 2015 年 教育部華語文獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化, 以促進雙方教育文化交流, 加強彼此瞭解與友誼, 特別設置華語文獎學金, 提供越南青年學生申請 一 獎學金名額 : 共 20 名 二 獎學金期限 : ( 一 ) 受獎期限 : 每名申請人最長可申請赴臺研習華語文 12 個月 ;

More information

Dai vien man phap

Dai vien man phap 法轮佛法 大圆满法 Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 李洪志著 Tác giả: Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet tháng Giêng 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese Tác giả: Sư phụ

More information

标题

标题 2007 年 越 南 国 情 报 告 第 八 章 政 治 2006 年 是 越 共 十 大 胜 利 召 开 党 和 国 家 高 层 领 导 完 成 新 老 交 替 越 南 加 入 世 贸 组 织 和 成 功 举 办 第 14 届 APEC 峰 会 的 一 年, 同 时 也 是 越 南 战 胜 各 种 严 峻 挑 战 确 保 社 会 政 治 稳 定 推 动 改 革 开 放 和 经 济 建 设 取 得

More information

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc 1. Giới thiệu kỳ thi: GIỚI THIỆU KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (Test of Chinese as a Foreign Language),

More information

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc 越南地區 2012 年 臺灣獎學金 申請辦法 2012 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2012 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 20 名, 包含進修學士 碩士 博士學位者

More information

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc 越南地區 2015 年 臺灣獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺 - 越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2015 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 24 名, 包含進修學士 碩士

More information

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

More information

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 60_ No.1115 TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU (LUẬT THIẾT YẾU DÙNG TRONG NGÀY) Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại. Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch:

More information

创新 2013 年第 3 期总第 45 期

创新 2013 年第 3 期总第 45 期 2013 年第 3 期 ( 第 7 卷总第 45 期 ) 覃丽芳 2012 年, 越南经济发展高增长与高通胀并存, 实现了自 1993 年以来的首次贸易顺差工业发展是贸易顺差的 依托, 钢铁 化肥 化工 电子技术等行业有了长足发展, 辅助工业发展受到重视 ; 国企改革缓慢推进, 但成效不大 ; 破产企业数 量猛增, 经济发展承受巨大压力 越南 ; 工业 ; 经济 2013-04-08 覃丽芳, 厦门大学南洋研究院博士研究生

More information

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo CHNG TR彧繬H 2016 c彨 nh彨 ngay 16-3- 2016 TH彧 G 1 THANG 2 T彧碩: mung 1 T彨磘 nh彨 ngay th hai 8 thang 2 n彨 2016 Khoo a An c mua Xu彨 cho T彨 g Ni tai T彨彥 nh Thi彨磏 Tanh Kh彨詎g Thang 2-3 va 4 TH彧 G 3 NAM CALI Kh彨

More information

第二十八课: 考得怎么样?

第二十八课: 考得怎么样? 复习 : 改错句 1) 这首歌极好听了! 2) 今天我跑步两个小时了 3) 我不要去中国 4) 请说再一遍 5) 今天的课文我念三遍了 复习 : 阅读 昨天下午, 我跟玛丽一起去大使馆看了一个朋友 回到宿舍的时候, 玛丽觉得不舒服, 我就跟她一起去医院看病 到了医院, 大夫问她 : 你怎么了?, 玛丽说 : 我头疼, 很不舒服 大夫给她试了试表说 : 你感冒了, 发烧了, 三十九度 然后大夫给了她打了一针,

More information

标题

标题 政 分 报 告 Development Reports 政 2 摘 要 : 204 年, 越 南 继 续 贯 彻 落 实 越 南 共 产 党 第 十 一 次 全 国 代 表 大 会 决 议 精 神, 越 南 共 产 党 第 十 二 次 全 国 代 表 大 会 各 项 准 备 工 作 的 进 度 明 显 加 快 ; 继 续 加 强 党 内 外 民 主 政 建 设, 探 索 推 进 政 领 域 的 一

More information

Microsoft Word - ph�t nhãn ph�t mẫu

Microsoft Word - pháº�t nhãn pháº�t mẫu PHẬT NHÃN PHẬT MẪU Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanī, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật

More information