Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang ("

Transcription

1 Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781) KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện Bảo Thắng, CÁT TƯỜNG Kim Cang sao chép Việt dịch: Chùa Liễu Quán, Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ Phục hồi Phạn Chú : HUYỀN THANH Lúc bấy giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) tại Liên Hoa Tạng Thế Giới (Padma-kośa-lokadhātu) cùng với trăm ngàn ức Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) nói Tâm Địa Thi La Tịnh Hạnh Phẩm Giáo Bồ Tát Pháp chứng Bồ Đề Đạo. Bấy giờ trăm ngàn ức Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni khác miệng cùng lời bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Tất cả chúng sanh tuy được Tâm Địa Pháp Môn, nhưng không hay tinh cần tu học, dẫu có nhớ tới nhưng lại bỏ qua,buông lung tâm ý, làm các việc không lành, hoặc có nhớ nghĩ: Ta được Pháp Môn thâm diệu của chư Phật nhưng lại không tinh tấn, lại hay thoái chuyển đại nguyện Đạo Ý, không thường ngày đêm một lòng tu học cầu Đạo Vô Thượng, hoặc thoái thất, tạo các nghiệp ác nên lưu chuyển trong biển sanh tử không có ngày ra khỏi, không nhớ được Tâm Địa Pháp Môn, bị luân hồi trong nẻo ác. Các chúng sanh như vậy, làm sao điều phục được?!... Bấy giờ Phật Tỳ Lô Giá Na bảo: Trăm ngàn ức Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni! Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói Pháp Môn điều phục khiến cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Ở nơi Tâm Địa Pháp Môn này hoặc nghe hoặc không nghe đều được điều phục. Nếu nghe được thì tăng thêm tinh tấn, chưa nghe sẽ phát sanh Đạo Ý. Ông nên biết, nếu có các chúng sanh được nghe Tâm Địa Pháp Môn, nhưng không ân cần tinh tấn, hay tạo các ác, ở trong nơi tốt đẹp mà tạo các nạn khiến cho tâm không an. Tất cả chúng sanh đó bị các khổ bức não, nếu phát Đạo Ý, một lòng suy nghĩ và ngày đêm tinh cần một lòng tu học. Vì sao vậy? Cũng như con ngựa hoang khó trị, cần phải đánh đập mới có thể sai khiến được. Có chúng sanh chưa được nghe Phật Pháp, nhờ chút Phước của đời trước nay dẫu được thân người, ăn mặc thiếu thốn, lại ưa tạo ra các nghiệp ác, không cầu Nhân giải thoát xuất thế. Các chúng sanh này vô minh sâu dày, không biết thân này như huyễn như hóa, thoạt sống thoạt chết, chỉ tạo nghiệp ác. Chết rồi phải đọa Địa Ngục, thọ các khổ độc không ngày ra khỏi. Những hạng người này, Phật rất thương xót. Các ông nên biết, các người tạo ác đó, các ông cần phải điều phục có phương pháp, luôn luôn tạo ra các bệnh nặng mà phương pháp của Thế Gian không thể cứu chữa nổi, để các chúng sanh đó bị các khổ bức bách mà phát Đạo Ý, cho nên dẫn họ đi vào Phật Đạo Phật Thích Ca Mâu Ni nghe nói vậy xong, lấy làm thẹn thùng, đảnh lễ rồi lui về chỗ cũ, ngồi ở Đạo Tràng mà suy nghĩ: Cảnh Giới của chư Phật thật là khó giải khó vào, không thể nghĩ bàn, đủ các phương pháp cứu độ chúng sanh. Phàm Phu ngu si thật khó điều phục!... Lại bảo Đại Chúng rằng: Các ông nên biết, Thi La Tịnh Hạnh Pháp Môn Tâm Địa rất là khó nghe khó thấy. Đại Bồ Tát các ông cùng những người nghe Pháp, hoặc

2 Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (Mahā-krodha-vajra) từ chỗ ngồi đứng dậy, hiện tướng đẹp đẽ phóng hào quang khó nghĩ bàn (nan tư quang) chiếu mười vạn cõi nước, cúi đầu đảnh lễ bạch với Kim Cang (Vajradhāra) rằng: Đại Sĩ! Tôi nghe chư Phật ngồi ở Đạo Tràng hay diễn nói Pháp Môn Tổng Trì Đà La Ni, dựng nên vô lượng những sự không thể nghĩ bàn, thương các chúng sanh phần nhiều ít phước, dầu có thọ trì cũng không thành tựu. Cúi mong Đại Sĩ vì những người đó mà nói đại phương tiện khiến cho thành tựu. Làm sao sẽ được ba món Tất Địa? Làm sao tạo được chín loại Đàn? Làm sao an trí thân tâm tụng niệm Thần Chú? Làm sao từ lúc mới niệm tụng được thấy tướng gì, tự biết sẽ được Tất Địa (Siddhi)? Làm sao chọn được chỗ ở? Làm sao chọn lựa món ăn uống? Làm sao dâng hiến các món cúng dường? Làm sao đầu đủ các oai nghi đi đứng nằm ngồi, luôn luôn nhớ nghĩ các chúng sanh nghèo khổ không có vật gì cúng dường? Nên giữ lại (tồn) tướng thế nào sẽ được Ma Ha Tất Địa (Mahā-siddhi)? Thời Chấp Kim Cang (Vajradhāra) bảo: Này Phẫn Nộ Quân Trà Lợi (Krodha-kuṇḍali)! Hãy thưa hỏi Phật, ta không đáp được Thời hai vị Kim Cang đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Ngài nói Tổng Trì Pháp Môn, chúng sanh làm sao tu học?. Mỗi mỗi đầy đủ như trên đã hỏi. Bấy giờ Đức Phật bảo hai vị Kim Cang rằng: Các ông có thể hỏi Đức Tỳ Lô Giá Na, Ngài hay biết việc này Tức thời Đức Phật nhập vào Tam Muội (Samādhi) tác đại thần thông khiến cho Đại Chúng hoặc Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ hoặc Thần, tất cả chúng hội thảy đều đến Liên Hoa Tạng Thế Giới, cúi đầu đảnh lễ, bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Nay con và chúng sanh tổng trì Pháp Yếu, phần nhiều không thành tựu, được ít công lực, hay bị Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) tạo mọi loại chướng nạn khiến cho Pháp chẳng thành, lại khiến cho người đó trở về tánh cũ, sanh tâm chán ghét, thoát thất ý niệm mà vứt bỏ. Chúng sanh của nhóm này không biết được cảnh giới Diệu Pháp Tâm Địa của chư Phật, do đó không thành tựu ba loại Tất Địa. Cúi mong Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh mà vì chúng con nói Pháp Yếu thọ trì các Nghi Tắc thanh tịnh. Làm thế nào được ba loại Tất Địa? Làm thế nào an trí thân tâm niệm tụng không bị các Quỷ Thần phá hoại? Bấy giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo rằng: Các ông nên biết, Ta nhớ khi xưa mới phát Đạo Ý ở tại chốn A Luyện Nhã (Araṇya: nơi thanh tịnh vắng vẻ) ngồi suy nghĩ tu tập Tâm Địa Pháp Môn. Vì không có Trí nên tâm không an định, các Pháp không hiện tiền, các thứ vọng tưởng nổi lên đầy dẫy. Do vậy bị các Quỷ Thần gây não hại, lạc vào Ma cảnh cho là Phật Pháp, sanh tâm tham ái cho là cứu cánh, không hay không biết. Trải qua vô số kiếp bị Ma làm hại,sau đó bỗng nhớ được Bổn Tâm mới biết đó là việc Ma không phải là Phật Pháp. Tuy biết là vậy mà không có cách gì trừ được, mới la lớn lên nói với chư Phật rằng: Phật có Huệ Nhãn, vì sao lại không thấy con bị Ma gây não hại?!... Tức thời trong hư không có vô số Hóa Phật bảo Ta rằng: Lành thay Bồ Tát! Ngươi hãy lắng nghe! Ta vì ngươi nói phương pháp đuổi Ma. Có Thần Chú tên là Tâm Địa Chú Pháp, nếu có người trì tụng tức mau được Nhất Thiết Chủng Trí, không bị các Ma sai khiến Ta nghe như vậy, tâm rất vui vẻ bạch rằng: Nguyệnxin chư Phật vì con mà nói

3 Thời các vị Hóa Phật liền vì Ta mà nói. Ta nghe được rồi, nhớ giữ không quên, tức thời các Ma bỏ chạy. Ngay lúc đó Ta được Vô Sanh Pháp Nhẫn, Đạo lớn Bồ Đề tự nhiên đầy đủ. Các ông nên biết, Tâm Địa Thần Chú (Citta-bhūmi-mantra) này, tất cả chư Phật tu Tâm Địa Pháp (Citta-bhūmi-dharma) không trì tụng mà thành tựu là điều không có. Chư Phật không tụng Chú này mà đầy đủ Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā) là điều không có. Nếu không tụng Chú này mà các Pháp được tự tại là điều không có. Nếu Trời Người dùng các Chú khác, nếu không tụng Chú này mà được Tất Địa là điều không có. Nếu trước tụng Chú này, sau mới tụng các Chú khác mà không thành tựu là điều không có. Tụng Chú này mà bị Tỳ Na Dạ Ca gây não hại là điều không có. Vì sao vậy? Vì Chú này là Tâm Địa Pháp Yếu của tất cả chư Phật; các Pháp Thế Gian, Xuất Thế Gian đều do Tâm Địa mà ra. Đây là cảnh giới rất sâu xa của chư Phật, khó có thể vào được _Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả Đại Chúng cúi đầu bạch rằng: Mong Đức Thế Tôn nói cho Thời Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nói Tâm Địa Thần Chú (Citta-bhūmi-mantra) cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức nói Chú rằng: Úm, tô để sắt tra, phộc chiết la 湡鉏凸泏偣忝 *)OṂ _ SUTIṢṬI VAJRA Nói Chú này xong, Trời tuôn mưa hoa báu. Mười phương Thế Giới, hết thảy các hương hoa tốt đẹp cùng các loại âm nhạc đều vân tập mà cúng dường, chư Thiên trỗi nhạc đầy khắp hư không, tất cả Trời Rồng đều nói chưa từng có như vậy. Tuy Đức Phật nói Pháp, nhưng Chúng Hội có người nghe người không. Vì sao vậy? Nếu người có tâm được giải thoát, người ngộ được ba Không, người được Pháp Nhãn (Dharma-cakṣu: con mắt Pháp), người nhập vào cảnh giới của chư Phật không có sợ sệt, người đối với Tâm Địa Pháp Môn không có chướng ngại. đều nghe được. Người khéo biết các phương tiện do chư Phật đã nói, hiểu rõ tất cả các Pháp như tướng Huyễn thì mới nghe được. Nếu không đủ những việc đó thì không thể nghe được, cũng giống như người uống rượu say nằm mê man không hay không biết. Bấy giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nói Chú này xong, đột nhiên chẳng hiện, nhập vào nơi Pháp Giới thanh tịnh, đồng nột thân biến mười phương cõi như đại hư không, ngang bằng không có sai khác. Tất cả Chúng Hội đều không thể thấy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni y theo Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nhập vào Pháp Giới đồng một Chân Thể, tất cả Chúng Hội đều không thể thấy. Thời Văn Thù (Mañjuśrī), Phổ Hiền (Samanta-bhadra), Quán Âm (Avalokiteśvara), Di Lặc (Maitreya), Kim Cang Tạng (Vajra-garbha) năm vị Đại Bồ Tát theo hầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập vào Pháp Giới nghe Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nói Môn Tâm Địa Pháp Yếu, cảnh giới thâm sâu. Tất cả Chúng Hội đều không biết thầy mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đại Bồ Tát đang ở nơi nào. Bấy giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự ở Pháp Giới thanh tịnh nào, nhập vào chỗ không có xứ sở (Vô Sở Xứ)? Chỉ cùng với năm vị Đại Bồ Tát, nói trì Tâm Địa Thần Chú Pháp Môn, Quỹ Tắc, Oai nghi, tướng Tất Địa Đức Phật dạy rằng: Các ông nên biết! Nếu muốn thọ trì Tâm Địa Thần Chú, muốn Thiền Định Trí Tuệ nhập vào các thứ Tam Muội, chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn thì trước nên tụng Thần Chú một trăm vạn biến, sau đó ngồi Kiết Già, tay trái đè tay phải,

4 nhắm mắt quán nơi không có xứ sở (Vô sở xứ), diệt tất cả niệm lại không lìa niệm, đoạn tất cả Duyên lại không rời Duyên. Trước quán bốn Đại, năm Ấm không có sở hữu. Quán như vậy xong, tụng Tâm Địa Chú 21 biến, tức tự nhiên được nhập vào vô lượng Tam Muội, được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Cảnh Giới tự chứng như vậy, tự biết lấy không được nói. Tụng Chú này không cho miệng lưỡi, cổ họng động đậy, dùng Tâm mà tụng niệm, lại phải nhập vào Niệm Vô Niệm. Đây gọi là Chơn Niệm. Lại nữa các ông nên biết, người ham thích Đại Thừa, tu học Thiền Định Trí Tuệ, nếu kiếp trước không có nhân duyên, ngu si, độn căn, không thể y như trước an tâm niệm, nên cố tụng Tâm Địa Thần Chú mãn một trăm vạn biến thì tánh Trí Tuệ tự nhiên sanh, mau chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn. Nếu đời trước đã từng tu học, bây giờ đầy đủ Trí Tuệ, không cần phải trì tụng nhiều, chỉ y như trước an tâm trì tụng Thần Chú 21 biến tức đưỡc Thiền Định Trí Tuệ. Người này hay nhập vào các cảnh giới không có sợ sệt, Bát Nhã Ba La Mật (Prajñā-pāramitā) tự nhiên đầy đủ, các cảnh giới tự chứng biết lấy. Lại nữa, nếu có người trì tụng ba Bộ Thần Chú, muốn được Tâm Địa Thần Chú giúp Pháp mau thành. Nay Ta vì người phân biệt giải nói: Nếu trì Phật Bộ (Buddhakulāya) trước trì Chú này một trăm vạn biến. Nếu trì chú của Bồ Tát (Bodhisatva), tụng Thần Chú này hai trăm vạn biến. Nếu trì Chú của Kim Cang Bộ (Vajra-kulāya) nên tụng Chú này ba trăm vạn biến. Nếu y như vậy, đầy đủ biến số xong trì Bổn Chú tức được thành tựu. Vì sao vậy? Tâm Chú này là mẹ của tất cả Chú. Do đó các Chú Thần (Mantra-Devatā) không dám trái nghịch. Nếu có làm việc gì không yên tâm, chỉ tâm niệm Tâm Địa Chú 21 biến tức được đại nghiệm. Tất cả các Chú Thần mau lại, tùy ý sai khiến không dám trái. Lại nữa, các ông nên biết.người trì ba Bộ Thần Chú chưa được thành tựu, nên biết người đó là hạng Phàm Phu bị Vô Minh che lấp, sanh tâm thoái chuyển, làm các điều Phi Pháp, tham đắm năm Dục. Đối với Thần Chú, trì tụng gián đoạn, hoặc trải qua nhiều thời gian, sau đó đột nhiên phát tâm nguện Bồ Đề, tụng trì Thần Chú. Ta sẽ vì tất cả các người đó nói Tự Huân Tâm Thần Chú Liền nói Chú là: Nẵng mưu ba già phạt đế, ô sắt ni sa. Úm, bộ lâm, bàn đà duệ, sa bà ha. Đát tha yết đô sa bà duệ, sa bà ha.bát đầu ma ni, sa bà duệ, sa bà ha.bạt chiết la ma ni, sa bà duệ, sa bà ha.ma ni, ma ni, ma ni câu la duệ, sa bà ha. Đát điệt tha: Hàm, hồng, bá tra, ma ni đạt lý, hàm bá tra. Úm, hàm hàm, ca ca bá tra, ma ni, phạt chiết lý, hàm bá tra. 傛伕傎丫偣包唊矺好湡狤匭刡份渢婄冔卡丫北鉏傎份渢婄匭痧仗鉏娙份渢婄偣忝亙仗鉏傎份渢婄亙仗亙仗亙仗乃匠份渢婄冔渰卡猲狫亙仗四共猲傋誆湡猲狫倕倕傋誆亙仗厧忝猲傋誆 NAMO BHAGAVATE UṢṆĪṢA _ OṂ BHRŪṂ PANDAYE SVĀHĀ _ TATHĀGATO SUBHAYE SVĀHĀ _ PADMAṆI SUBHAYE SVĀHĀ _ VAJRA-MAṆI SUBHAYE SVĀHĀ _ MAṆI MAṆI MAṆI-KULĀYE SVĀHĀ TADYATHĀ: HŪṂ HŪṂ MAṆI-DHĀRI HŪṂ PHAṬ_ OṂ HŪṂ HŪṂ HA HA MAṆI-VAJRA HŪṂ PHAṬ Đây là Tự Huân Tâm Thần Chú, còn gọi là Tâm Địa Căn Bản Thần Chú hay trừ tội nặng. Nếu có tội nghiệp, tụng Chú này thảy đều tiêu diệt. Lại hay phá công năng của tất cả Chú, hay thành tựu công năng các Chú, không thể nói đủ được. Nếu có trì tụng, được hiệu nghiệm vô lượng.

5 Nếu có người trì Chú mà nửa chừng bỏ dở, sau lại tiếp tục, tùy lực trước tụng Thần Chú Căn Bản theo số nhiều ít, phát nguyện đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na: Đệ tử.. trước tụng Chú.. được một số, nửa chừng gián đoạn. Nay con trì tụng lại, cầu xin chư Phật ban cho con công lực trở lại. Và bấy giờ nguyện trì tụng không gián đoạn. liền tụng các Thần Chú đó 1080 biến. Lại y như trước phát nguyện, tức đồng công lực như xưa nay không gián đoạn vậy. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: Thần Chú này hãy tự trì tụng, không được lưu truyền cho người Vô Trí (không có Trí). Vì sao vậy? Vì những người này thấy các chư Phật nói các phương tiện, tức sanh tham trước, giải đãi, không chuyên cần tinh tấn, sanh ra tưởng nhớ năm Dục, thoái thất Tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì người này do căn tánh không kiên cố, ít Trí Tuệ, lưu lạc sanh tử, dầu có tu học cũng không lợi ích gì. Vì sao vậy? Như người đem áo mới làm cho dơ bẩn, sau đó đem giặt sạch sao bằng từ trước đừng làm dơ. Chú này cũng y hệt như vậy, nếu trước kia không thoái thất, trì tụng Chú này tức mau thành tựu vậy _Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Người trì Chú cầu tướng trạng của ba món Tất Địa như thế nào? Thượng Tất Địa, tướng thế nào? Trung Tất Địa, tướng thế nào? Hạ Tất Địa, tướng thế nào? Cúi mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói khiến cho tất cả Đại Bồ Tát cùng các Trời Người đều được thành tựu, không còn thoái chuyển Đại Thiền Định, chứng Đạo Bồ Đề, thành Đẳng Chánh Giác. Các Trời Người khiến nhập Niết Bàn, vĩnh viễn ra khỏi biển sanh tử, không thọ các khổ Thời Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo rằng: Các ông nên biết, ba Bộ đều có tướng Tất Địa: Thượng, Trung, Hạ. Mỗi một Bộ đều có ba loại Tất Địa. Nếu có Thiện Nam Tử muốn thành tựu Thượng Tất Địa, cần phải thanh tịnh trong ngoài. Thanh tịnh Thân có ba, Khẩu bốn, Ý ba. Ba Nghiệp phải thanh tịnh, trước tụng Thần Chú chánh, y trong Kinh đầy đủ biến số. Lại tụng Tâm Địa Thần Chú đầy đủ biến số. Ở nơi kín đáo thanh tịnh, dùng tòa cỏ sạch mà ngồi Kiết Già, đốt các loại hương thật tốt cúng dường. Phát đại thệ nguyện cầu thỉnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Đại Kim Cang, tất cả chư Thiên chư Thánh trong cõi U Minh làm chứng cho đệ tử.. vì muốn thọ trì Thần Chú Nguyện mong Đức Thế Tôn, Bồ Tát, Kim Cang, chư Thiên. Chứng cho con mau thành tựu. Ba lần phát nguyện như vậy xong, liền nhắm mắt mà ngồi. Trước tụng Thần Chú thường trì tụng 800 biến, tự tưởng thân mình thành thân của Chú Thần, tất cả thân phần trang nghiêm đầy đủ đẹp đẽ, trên thân có hào quang hay không có hào quang, hình thế đứng ngồi mừng giận, cử động, tất cả đều y như Kinh tả. Tưởng như vậy xong, tưởng tự thân mình cho thật rõ ràng. Lại tưởng các Thần bộ lạc, Sứ Giả trước sau cung kính vây đầy chung quanh y như trong Bản Thổ đã nói. Quán tưởng như vậy thật rõ ràng xong, tâm niệm Thần Chú Căn Bản 21 biến, mỗi biến các chữ đều có ánh sáng phát ra nhập vào miệng các Thần. Xong tưởng tất cả chư Thần nhập vào miệng mình, xuống nơi tim an trí tại đó. Như vậy ngày ba thời, quán tưởng cần cho rõ ràng. Mãn 21 ngày, ngày ngày y như vậy mà làm tất được thành tựu Thượng Tất Địa Từ đó về sau (y như Bổn Kinh nói) ý muốn làm các sự nghiệp không thể nghĩ bàn đều được thành tựu. Tất cả chỗ làm, cử động đều đồng với Thần Chú không khác, được đại tự tại không thể nói hết. Người tu hành tự biết lấy. Phàm làm việc gì đều tư duy, tâm niệm: Ta là Đại Thánh, là thân Tự Tại. Nay hóa làm người phàm phu ở trong Tục Chúng cứu khổ cho chúng sanh khiến người không hay biết.

6 Nếu muốn tu Chư Thần sai khiến Sứ Giả. tưởng từ Tâm Vương của mình hóa làm trăm ngàn vạn Chúng trước sau vây quanh trụ Sắc (Giáo sắc, sắc lệnh) làm mọi việc không có chướng ngại. Đây chẳng phải là tự lực của người đó mà là sức của Tâm Địa Thần Chú hay khiến cho chư Thần và Thần Thức tự tại hợp làm một Thể để biết. Như thế nếu trì Chú của Phật Bộ (Buddha-kulāya) với Chú của Bồ Tát cầu lấy Thượng Tất Địa. Nếu trì Kim Cương thì dùng Hạ Chú đừng chọn lấy Thượng Tất Địa. Vì sao vậy? Vì Thần Chú của Kim Cương, chư Thiên, Dược Xoa có tính mạnh mẽ hung ác nếu thành tựu Thượng Tất Địa, đắc được tự tại cho nên chẳng sinh Từ Bi, sẽ gây thương hại cho tất cả Quỷ Thần. Nếu hay khởi Đại Bi thương xót khắp tất cả, chẳng sinh tâm gây hại cũng chẳng giận dữ thì có thể nhận lấy Thượng Tất Địa.Nếu chẳng thể như thân gìn giữ thì đừng làm trái ngược với lời Phật dạy kẻo bị tội lớn, nên biết như thế. Nếu trì Phật Đảnh Chú (Buddhoṣṇīṣa-mantra) được Thượng Tất Địa, tức cùng một loại với chư Phật, vì sao vậy? Tuy thân là Phàm Phu nhưng tâm được tự tại, biện tại vô ngại, Trí Tuệ không bị ngăn trệ, hay làm Thầy của Thế Gian với tất cả Trời Người, đầy đủ Nhất Thiết Chủng Trí, tất cả Thần Thông. nói chẳng thể hết. Chính vì thế cho nên cùng với Phật không có khác. Cho đến những việc khó nghĩ bàn, chẳng thể nói đủ thì người chứng tự biết. Nếu trì Bồ Tát Bộ (Bodhisatva-kulāya) được Thượng Tất Địa thì Bản Chú tùy trì và Bản Thuyết Chú đều là một loại với Bồ Tát không có sai khác, vì sao vậy? Đem tâm Phàm Phu này dùng vận độ với Chú Lực của Bồ Tát trang nghiêm mọi loại phương tiện khiến cho Phàm Phu này được cùng một loại với tâm của Bồ Tát. Bồ Tát có vạn hạnh nhiêu ích chúng sanh với có Thần Thông đại tự tại thì người trì Chú này đều được như vậy, nên biết tức là một loại với Bồ Tát không có sai khác, hộ trì Phật Pháp, giáng phục các Ma. Nếu trì Kim Cang Chú (Vajra-mantra) được Thượng Tất Địa thì đồng với Bổn Chú Kim Cang thân không khác. Vì sao vậy? Kim Cang tức là thân bất hoại. Người trì Chú, thân tâm cũng không hoại, cỗ được thần thông đồng với Bổn Tôn không khác, hay hộ trì Phật Pháp, hàng phục các Ma khiến nhập vào Chánh Đạo. Người trì Chú cũng được như vậy, còn nhiều việc nữa, nói không hết được _Lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Trì ba Bộ Thần Chú thành tựu được Tất Địa, mỗi mỗi đều y Bổn Tôn không khác. Vì sao thân Phàm Phu lại được chư Phật Bồ Tát Kim Cang Thân ở trong phàm tục? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Các ông nên biết, chư Phật hóa thân làm phàm phu, chứ không thật là phàm phu. Người trì Chú được Tất Địa cũng giống như vậy _Khi đó, Văn Thù bạch Phật rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Các món Thượng Tất Địa, chúng con đã rõ. Còn Trung Tất Địa ra làm sao? Cúi mong Thế Tôn rộng vì chúng sanh mà nói khiến được an lạc Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dạy Văn Thù rằng: Trung Tất Địa như thế này: Tụng trì ba Bộ Chú mỗi mỗi đều y như cách họa tượng, như trong Kinh nói, thân phần trang nghiêm cùng các quyến thuộc, nhất nhất phân minh. Trước tụng biến số đầy đủ, sau đó như trước tụng Tâm Địa Thần Chú cũng đầy đủ biến số. Hoặc ở núi non, hoặc nơi đồng trống, hoặc tại thành ấp, hoặc trong Vương Xá thành, hoặc trong phòng kín, hoặc nơi trống trải, hoặc trong Thất ngồi tịnh đốt các danh hương cúng dường chư Phật Bồ Tát Kim Cang, chư Thiên và các vị Chú Thần. Tức sám hối các tội lỗi, phát Đại

7 Thệ Nguyện. Các tội đã làm đời trước và các tội tạo trong đời này, đem hết thân tâm mà sám hối. Đảnh lễ Tam Bảo xong, tức ngồi Kiết Già, tay cầm niệm châu (xâu chuỗi) nhắm mắt định tưởng, suy nghĩ đến Bổn Tôn như tại trước mắt. Quán tưởng cho rõ ràng đầy đủ. Quán tưởng thành rồi, tụng Chú căn bản 800 biến, chỉ dùng tâm niệm không cho răng miệng động đậy, mỗi biến trong chữ Chú có bạch quang phóng ra nhập vào miệng Chú Thần không có dứt. Trì tụng Chú xong cần phải rõ ràng quán tưởng ánh quang trong niệng Chú Thần không cho đoạn dứt. Xong, lại phát thệ nguyện, tác Hương Hoa Ấn cúng dường Bổn Tôn, đứng dậy lễ bái, như Pháp phụng tống Bổn Tôn. Ngày ba thời, đêm ba thời đều y như vậy, mãn hết bảy ngày tức được Trung Tất Địa. Nếu người trì tụng ba Bộ Thần Chú được Trung Tất Địa, thành tựu các công năng không thể nghĩ bàn y như trong Bổn Kinh nói: Thành tựu Phật Bộ Trung Tất Địa, ba Bộ đều thành. Thành tựu Bồ Tát Trung Tất Địa, các Chú Bồ Tát đều thành, Kim Cang Bộ cho đến chư Thiên, Dạ Xoa, Quỷ Thần đều thành tựu. Kim Cương Bộ thành tựu Trung Tất Địa thì các Bộ chư Thiên, Dạ Xoa, Quỷ Thần đều thành tựu. Bồ Tát Chú không thành tựu Phật Bộ Chú, Kim Cang Chú không thành tựu Bồ Tát Chú. Vì sao vậy? Từ tim lên đảnh là trên hết. Từ rốn đến tim là Trung, từ chân đến rốn là Hạ. Vì thế các Pháp không thể trái nghịch được, người trì Chú phải biết rõ ràng Thượng Trung Hạ các Chú. Đây là phương pháp thành tựu Trung Tất Địa của ba Bộ Thần Chú _Lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Trung Tất Địa ở trên, chúng con đã rõ. Còn Hạ Tất Địa như thế nào? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo rằng: Các ông nên biết. Nếu có người trì ba Bộ Thần Chú muốn được Hạ Tất Địa. Trước tụng biến số cho đủ và tụng Tâm Địa Thần Chú như đã nói trên, đầy đủ số rồi, ngồi nơi Tịnh Xứ, đốt An Tức Hương cúng dường, tức tụng Đại Luân Kim Cang Ấn 21 lần, cúi đầu bạch rằng: Duy nguyện Kim Cang thương xót, giáng đến, Đệ Tử trì Chú cầu.. Nguyện thành tựu đại nguyện. Vì Đệ Tử nghèo cùng, không có các món cúng dường. Cúi mong Đại Thánh vì Đệ Tử tại nơi này lập Mạn Đà La Đàn Pháp, mỗi mỗi đều y trong Kinh nói, không thiếu sót. Nguyện như vậy xong, nhắm mắt mà ngồi, quán tưởng Kim Cang ở trước đang tạo lập Mạn Đà La có đầy đủ các món cúng dường. Tưởng Đàn xong, lại tưởng bốn phía và đất bằng đều bằng bảy báu, tức kết Thủ Ấn, thời các Bổn Chú Thần đều đến Đạo Tràng thọ nhận cúng dường. Tụng Căn Bản Chú 800 biến, tự phát nguyện như vậy. Ngày đêm sáu thời đều y như vậy, trải qua 14 ngày thành Hạ Tất Địa. Quán tưởng Đạo Tràng và Đàn phải rõ ràng minh bạch, không được lầm lẫn _Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo trăm ngàn ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni và năm vị Đại Bồ Tát rằng: Đó là tướng thành tựu ba loại Tất Địa. Nếu người trì tụng ba Bộ Thần Chú được ba món Tất Địa, nên biết người này không lâu sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Đây là chư Phật có phương tiện Tổng Trì Pháp Môn Thâm Diệu Cảnh Giới khó giải khó nhập, không thể suy lường Lại bảo rằng: Được Tất Địa, có đầy đủ Công Đức không thể nói hết, chứng tự biết lấy. Vì sao vậy? Nếu Ta nói đầy đủ Pháp Môn này, hoặc có người nghe, tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ không tin. Vì sao vậy? Cảnh giới của chư Phật, bậc Đẳng Giác còn không thể biết, huống nữa là phàm phu làm sao không kinh sợ?

8 _Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch rằng: Pháp Thân Thế Tôn! Các Đức Như Lai lấy Đại Bi làm gốc. Vì sao các Đà La Ni có nói đến oai đức bạo ác tự tại làm tổn hại các Quỷ Thần và các Ngoại Đạo, Trời, A Tu La? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói. Có hai trường hợp: Một là chư Phật dùng phương tiện thuyết Pháp dẫn dắt chúng sanh. Hai là hiện thân mãnh liệt bạo ác hàng phục các Ma khiến vào Phật Đạo. Ông phải nên biết, đây cũng là phương tiện. Người trì Chú, nếu thấy việc này, tâm sanh giận dữ hàng phục Quỷ Thần tức không thành Tất Địa, không được Đại Nghiệm. Lại không biết chư Phật phương tiện nói ra như vậy là muốn người tu hành hàng phục Tự Tâm, các loại điên đảo vọng tưởng phiền não, làm các việc không lành, hoặc sanh tâm của Ngạ Quỷ, hoặc sanh tâm Ngoại Đạo, hoặc sanh tâm A Tu La, hoặc sanh tâm chư Quỷ Thần La Sát ác. Do các việc đó luôn luôn tăng trưởng, các thứ đó đều là các Quỷ Thần ác, Trời, A Tu La, các Ngoại Đạo ác hoặc La Sát đều do Tâm mà ta. Nếu không dừng lại tức bị thọ các báo vậy. Các Pháp có nói bẻ gẫy các loại Quỷ Thần là dùng Chú Lực tiêu trừ trong Tâm. Tất cả các niệm ác không còn Ac Niệm, không thọ thân ác. Đó tức là Pháp Hàng Phục vậy. Nếu trước tự hàng phục các loại Quỷ Thần, tâm ác thì tất cả Thiên Ma, Ngoại Đạo, Trời, A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác tự nhiên quy phục, không dám trái nghịch. Nếu không tự hàng phục tâm ác mà đòi hàng phục các loài Thiên Ma, Quỷ Thần thời không bao giờ được _Bồ Tát Phổ Hiền lại bạch Phật rằng: Vì sao trong Pháp có nói trừ các bệnh khổ cho chúng sanh? Vì sao lại nói có chỗ không được trị bệnh, hòa hợp các thuốc. Việc đó thế nào? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: Trị bệnh cũng vậy, như trên không khác. Tự trừ tâm bệnh mới có thể hay trừ các bệnh. Nếu mình có bệnh lại không lo trị bệnh mà trị người khác là điều vô lý, vì mình đương bệnh phải tự trị trước. Dùng Chú Lực khiến cho họ được giải thoát, khiến không bệnh; nếu tâm có bệnh không gọi là giải thoát. Người trì Chú nếu còn tâm bệnh thì không thể trừ các bệnh được _Bồ Tát Phổ Hiền lại bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi rằng nghe Đà La Ni lại tiêu trừ tội nặng, lại hạy cứu khổ Địa Ngục. Việc ấy như thế nào? Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bảo rằng: Có hai cách: Một là Chơn Văn, hai là Nhĩ Văn. Chơn Văn là hiểu rỏ Pháp Tánh, biết các Pháp như huyễn, tội tánh cũng vậy, biết là không chỗ đắc. Người như vậy tức gọi là Chơn Tất Địa, hay cứu Địa Ngục, có gì lạ đâu! Nhĩ Văn là do các nhân duyên hòa hợp mà nghe chư Phật dùng phương tiện này khiến cho người nghe dần dần tu tập Tự Tánh. Do Nhân Duyên này, các tội tiêu diệt, nương vào Phật Lực cứu khổ Địa Ngục Đức Phật Tỳ Lô Giá Na lại dạy tiếp: Nếu người không có thể thành tựu ba món Tất Địa, cần nên trì tụng Tâm Địa Thần Chú 100 vạn biến thì trì các Chú thường được đại nghiệm. Người trì Chú nếu không như Pháp sẽ bị Bổn Chú Thần giận, nếu tụng Tâm Địa Thần Chú tự nhiên vui vẻ _Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Am, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, Bồ Tát Di Lặc đồng thanh nói Kệ tán thán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na rằng: Chư Phật khó nghĩ bàn

9 Pháp vi diệu cũng vậy Chúng con nay được nghe Mới biết là sâu mầu Pháp Thân không thể nói Báo, Ứng Thân cũng thế Ba Thân không nói hết Mới thật là vô ngôn Nói hoặc không đều huyễn Không một cũng không hai Kẻ nghe và người nói Thảy đều như hư huyễn Như Huyễn không thể được Phương tiện Phật cũng thế [ Chư Phật nan tư nghị Thậm thâm Pháp diệc nhĩ Ngã kim đắc văn chi Diệc phục tri thâm nghĩa Pháp Thân bất thuyết thân Báo Ứng Thân diệc nhĩ Tam Thân câu bất thuyết Thị danh vô thuyết nghĩa Thuyết bất thuyết giai không Phi nhất diệc phi nhị Thuyết giả cập thính văn Thử giai như huyễn nghĩa Như Huyễn bất khả đắc Phật phương tiện như thị ] Các vị Bồ Tát nói Kệ xong, ngồi mà nghe Pháp _Bồ Tát Quán Thế Âm lại bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Con vì người cầu Tất Địa hoặc tại núi sâu đồng trống, trì tụng Chú Pháp không được thành tựu, thiếu thốn thức ăn, do đó thoái thất Tâm Bồ Đề. Con vì những người đó, nói Chư Thiên Trù Thần Chú Liền nói Chú rằng: Nam mâu hạt la đát na đa la na dạ, xà la ma ha xà la, đậu lưu ma ha đậu lưu, hồng, cấp tốc, ha ni nhiếp. Án, cấp tốc, ha ni nhiếp tốc 矧休捖湓氛仲傂堲捖亙扣堲捖加冰亙扣加冰猲祌郜戌湡祌郜戌鉏 NAMAḤ RATNA-TRAYĀYA _ JARA MAHĀ-JARA, TURU MAHĀ- TURU, HŪṂ HANI SAṂ_ OṂ HANI SAṂ SU Trước lấy nước sạch rửa bát, để bát trên khăn sạch. Sau đem tro sạch để dưới khăn, trên tro để khăn, ngậm nước phun vào bát, nhắm mắt tụng Chú 108 biến, trong tâm tưởng Thượng Diệu Thiên Trù. Tức thời chư Thiên sai Thiên Đồng đem các đồ ăn rất ngon để đầy bát. Đứng dậy, đảnh lễ Di Lặc Thế Tôn và đảnh lễ Bồ Tát Quán Âm, tức lấy mà ăn, ăn còn đem tán thí cho các loại chúng sanh. Nếu có người cùng ăn cũng không hết. Được đồ ăn này, tự nhiên chứng Tất Địa. Đem Chú này chú vào đồ ăn uống của nhân gian 21 biến, thí cho Ngạ Quỷ ăn thời Ngạ Quỷ được miễn các khổ, được sanh lên Di Lặc Thiên Cung. Nếu gặp năm đói kém mất mùa. Dùng Chú này chú vào đồ ăn uống của nhân gian 1080 biến rồi đem cho chúng sanh ăn cũng không hết.

10 Năm đói kém mất mùa, ngày 15 trăng sáng tỏ, đốt hương, ngửa mặt lên Trời, ngó trăng tụng Chú chú vào mặt trăng 1080 biến, niệm rằng: Ánh trăng chiếu khắp chúng sanh, thảy được đầy đủ, không có đói khát [Nguyệt quang sở chiếu, chúng sanh phổ đắc bảo túc, vô cơ khát tưởng]. Hoặc ngày 15, giờ Ngọ, ngó mặt trời tụng Chú cũng được, như trước phát nguyện, mỗi ngày thường tụng Chú này, phát nguyện rằng: Chư vị vua Trời, xin nguyện đem đồ ăn còn lại cho các Thiên Thần và Ngạ Quỷ trong mười phương đều được ăn uống. Ăn xong khiến lìa các khổ {Chư Thiên Vương đẳng, nguyện dĩ dư thực, khiển chư Quỷ Thần thập phương giới sở hữu Ngạ Quỷ, phổ dữ thực chi, thực dĩ, tiện ly bỉ khổ} Nếu người trong ba năm, ngày ngày không quên làm Pháp này, được rất nhiều lợi ích. Khi bỏ thân này được sanh về Tây Phương Tịnh Thổ. Hiện tại trong đời được tăng lợi, được Phước Trí, các Chú khác, Tất Địa thành tựu _Thời Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương dạy rằng: Các Hữu Tình! Nếu trì ba Bộ Chú chưa được thành tựu, ít công hiệu. Ta vì phòng hộ mà nói Chú là: Đát điệt tha: Án, bạt chiết la, sa bà gia, sa bà ha 冔渰卡湡偣忝鉏傎傂渢婄 TADYATHĀ: OṂ_ VAJRA SUBHAYA SVĀHĀ Nếu người trì Chú tự biết bất an, nên biết là các Quỷ Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) gây nhiễu hại. Tức tụng Chú này thời Ta sẽ cùng mười phương Tạng Vương và các quyến thuộc đi đến chỗ đó gia hộ, tất cả các Ma Quỷ Tỳ Na Dạ Ca sững sốt mà chết, nếu được sống lại liền bỏ chạy đến nơi khác, không dám ở lại _Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen rằng: Lành thay! Lành thay Bồ Tát! Các ông hay vì tất cả chúng sanh, hỏi các việc như vậy và nói Thần Chú khiến cho các hữu tình đều được an lạc Lại nói rằng: Các ông hãy nghe! Đây là Kinh Điển sâu mầu, Tâm Địa Pháp Môn mà vô lượng vô số vô biên chư Phật đã nói, khó thấy khó nghe. Nếu người ở trong quá khứ vô lượng kiếp đã từng cúng dường chư Phật, tin sâu Phật Pháp, chán ghét Thế Gian, các khổ sinh tử, từng nghe chư Phật nói Pháp sâu mầu. Do đó mà nay được nghe Kinh Điển Tâm Địa Pháp Môn và Đà La Ni này, lại tinh cần nhất tâm đọc tụng, người như vậy mới gọi là Chơn Phật Tử. Vì sao vậy? Người này không lâu sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Nên biết Kinh này là vua trong các Kinh, Chú này là vua trong các Chú. Các Đại Bồ Tát, các ông nên rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề, ban cho chúng sanh làm lợi lạc lớn, khiến cho người trì Chú mau được Tất Địa _Bấy giờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: Khi lưu bố Kinh này. Trước phải coi Căn Tánh, sau đó mới trao cho. Vì sao vậy? Vì người Trí Tuệ nghe thì sanh lòng tin sâu, người Vô Trí nghe được tất sanh sợ sệt, lại sanh lòng nghi khiến cho họ phải chịu tội lỗi, chết đọa Địa Ngục vì phỉ báng Kinh này và chư Phật nên phải chịu quả báo như vậy _Khi nói Kinh này thời Chúng Hội không nghe được vì nói tại Thanh Tịnh Pháp Giới. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và năm vị Đại Bồ Tát đảnh lễ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xong thì lui trở lại nơi gốc Bồ Đề tại cõi Diêm Phù. Vì chúng sanh mà nói Pháp. Sau khi diệt độ thời phó chúc cho năm vị Đại Bồ Tát lưu bố nơi Đời. Vì các Thanh Văn không nghe Phật nói, thấy các Bồ Tát lưu bố Kinh này, sanh tâm nghi ngờ, không tin không ưa.

11 Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm bảo rằng: Này các ông Thanh Văn! Kinh này không phải là cảnh giới mà các ông biết được. Đây là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ngàn trăm ức Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các Đại Bồ Tát nói. Do đó không phải là chỗ hiểu biết của các ông Các Đại Chúng nghe xong thảy đều nhỏ lệ, khen chưa từng có. Sau đó Đại Chúng hoan hỷ tin nhận, làm lễ rồi lui ra. TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT BIỆT HẠNH KINH _MỘT QUYỂN (Hết)_ Hiệu chỉnh xong vào ngày 14/06/2008

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN MINH ĐỨC Minh Duc Charitable Foundation (MDCF) 明德慈善事業基金會 Website: http://www.tuthienminhduc.com Địa chỉ: Chùa Trung Lâm, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội Số 242A Minh Khai, Quận Hai

More information

Tinh Tan Yeu Chi 3

Tinh Tan Yeu Chi 3 法輪大法 Pháp Luân Đại Pháp 精進要旨三 Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 李洪志 Bản dịch tiếng Việt trên Internet http://phapluan.org http://vi.falundafa.org MỤC LỤC Lời chúc đến Pháp hội tại New York...1 Sư phụ chúc mừng năm mới...1

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa giao

More information

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經 疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang Quán Vô Lượng Thọ

More information

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng Sự Giác Ngộ và Hóa độ của Bồ tát Quán Thế Âm qua Triết lý Tánh Không - Bát Nhã I-Duyên khởi: Trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại thừa, có nói về Bồ tát Quán Thế Âm; một vị Bồ tát luôn luôn khởi lòng

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội mới của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa

More information

KINH VÀO HỌC

KINH VÀO HỌC KINH VÀO HỌC (Giọng nam xuân) KINH VĂN Đại từ phụ xin thương khai khiếu, Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ, Gần điều nên, lánh lẽ hư, 4. Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. Dò đường Thánh khó khăn chẳng

More information

PHÁP LUÂN CÔNG 法輪功 Lý Hồng Chí 李洪志 MỤC LỤC Chương I Khái luận...1 I. Khởi nguồn của khí công...1 II. Khí và công...2 III. Công lực và công năng...3 1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai...3 2.

More information

kĩ nghệ thiên nữ <đpb>

kĩ nghệ thiên nữ <đpb> KỸ NGHỆ THIÊN NỮ Kỹ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) có dung nhan đoan chính, đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai

More information

MA LỢI CHI THIÊN

MA LỢI CHI THIÊN Biên soạn: HUYỀN THANH MA LỢI CHI THIÊN Ma Lợi Chi Thiên, tên Phạn là Marīci, dịch ý ánh sáng, vầng sáng của mặt trời Tên Tây Tạng là Ḥod-zer-can-ma, là một vị Nữ Thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình,

More information

Đại cương duy thức học

Đại cương duy thức học GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Phật Lịch: 2556 DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Hoa dịch: Việt dịch giải: Thế Thân (Vasubandhu) Huyền Trang Tỳ kheo Thiện Hạnh 3 MỤC LỤC

More information

Viện nghiên cứu Phật học

Viện nghiên cứu Phật học Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông 1. Vấn đề văn

More information

H

H H.T. THÍCH TRÍ THỦ Chủ trương LÊ MẠNH THÁT Chủ biên TỰ ĐIỂN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM A Tập II Từ A Di Đà (Tịnh Độ Giáo) đến A Di Đà Tự Phật Lịch 2548 TL 2004 Lời Tựa Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT

More information

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang

More information

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không Nguyễn Hiến Lê Lão Tử Đạo Đức Kinh MỤC LỤC Vài lời thưa trước Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM Chương I: Đời sống 1. Sự tích Lão tử 1 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê www.thienquan.net 2. Quê quán 3. Tên

More information

Liêt Tử Và Dương Tử

Liêt Tử Và Dương Tử Liêt Tử Và Dương Tử Tác giả: Thể loại: Trung Hoa Website: Date: 24-October-2012 Trang 1/54 NHÂN VẬT LIỆT NGỰ KHẤU Trước hết về bản thân Liệt tử, có một số học giả còn nghi ngờ. Như Cao Tự Tôn (thế kỉ XII),

More information

Phat giao - Tran Trong Kim.indd

Phat giao - Tran Trong Kim.indd PHẬT GIÁO Trần Trọng Kim Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. KHXB

More information

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một 1 Sự hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Thích Như Pháp Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng Thiền do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên không phải tầm thường

More information

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép

More information

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - DỰ BÁO V -NHẦM LẪN GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VI

More information

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà),

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà), Gia đình, gia thất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo Phận Tp.HCM là

More information

-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con

-Cô thư đươc goi la Viêt Tuyêt ky hay Viêt Tuyêt Thư(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) Han g hang lơp lơp bui mơ phu lên trên bê dây lich sư Bach Viêt... Ngươi Viêt Nam ngay nay khi viêt chư Viêt vơi dân A B C thi ngươi ta goi la chư Viêt,

More information

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày

Số 76 Bản Tin Thế Đạo ngày Baûn Tin Theá Ñaïo Soá 76 ngaøy 19-3-2017 TIN ÚC CHÂU: Tường Trình thành lập Điện Thờ Phật Mẫu tạm tại Châu Đạo Victoria, Melbourne, Úc Châu Điện Thờ Phật Mẫu theo mô hình mẫu số 3 do Hội Thánh thiết kế

More information

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử 1 汉语和越南语形容词的体 ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG ThS. Hoàng Thị Thu Thủy Bộ môn Trung Quốc học, khoa Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

More information

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ T H I Ệ N Q U A N G TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI IN LẦN THỨ NHẤT Nhà xuất bản San Martin, California, USA Vía Đức Quan Âm 19-9 Giáp Ngọ (2014) 2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho

More information

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L QUANG MINH CHƠN NGÔN Bản cập nhật tháng 3/2015 Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 1 THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá

More information

PwC 2

PwC 2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2016 PwC 1 PwC 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế Tổng quan 5 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) 7 Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không

More information

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG Thích Định Quang (dịch) 1 Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim

More information

www

www 1 Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở Anapanasati Sutta (MN 118, PTS M iii 78) và những biến đồi trong Giáo Huấn của Đức Phật qua dòng Lịch Sử Hoang Phong chuyển ngữ Lời giới thiệu của người chuyển

More information

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à 1 - P I Giác Ngộ - "Phàm học đạo là cốt ở nhận thức được "tính". Cho dù thực hiện mọi điều giới luật để được thanh tịnh nhưng nếu không tọa thiền thì (tâm) cũng không thể "định" được. (Tâm) không "định"

More information

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM Bốn Chúng Vãng Sanh 四眾往生 Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên Lời tựa Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ

More information

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy:

Vua Ðồng Khánh ( ) Năm sanh, năm mất: Giai đoạn trị vì: Niên hiệu: Ðồng Khánh Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế Tên Húy: (5) Triều Đại Nhà Nguyễn Nguồn: Internet Nhạc: Right Samadhi Chinmaya Dunster Thực hiện PPS: Trần Lê Túy-Phượng (Phần 2) Click chuột Vua Ðồng Khánh (1885-1889) Năm sanh, năm mất: 1864-1889 Giai đoạn trị

More information

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ 1 Ai là nhà Khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại? Truyền Bình Các nhà khoa học mơ tưởng đi tới Sao Hỏa, là việc hết sức khó khăn. Nhưng Thích Ca chỉ một niệm là có thể đến bất cứ đâu trong Tam giới (Tam giới

More information

nguongocPHO_2017APR02

nguongocPHO_2017APR02 Sưu tầm Chủ đề: Gia Chánh Tác giả: Trần Vũ Nguồn gốc món ăn PHỞ Lời giới Thiệu: Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã cho xuất

More information

! -- 02

! -- 02 Sở chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ y tế và phúc lợi Biên soạn Xuất bản ! -- 02 Đôi lời với bà mẹ tương lai Bạn thân mến, xin chúc mừng bạn! Chúng tôi xin hoà cùng niềm vui của bạn, cùng chờ đợi sự ra

More information

Nguồn gốc nhãn hiệu

Nguồn gốc nhãn hiệu Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Laura Ries & Al Ries Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi Table of Contents LỜI GIỚI THIỆU Lời mở đầu Chương 1: Cây cuộc

More information

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU Hay là TAM BỬU (TẬP 01) Tây-Ninh Thánh Địa, mùa hoa Đạo nở. Ngày 01 tháng 03 Vía Đức Cao Thượng-Phẩm (Tháng 4 năm 2007) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ 1 Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại

More information

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO KINH CỨU KHỔ (Hiệu đính 20-10-2008) KINH VĂN Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát. [Đọc ba lần] Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật,

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHI PHÁI CAO ĐÀI nữ soạn-giả NGUYÊN-THỦY ấn bản ngày: 15-06-2009 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi,

More information

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Thôi bối đồ Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn "Thôi bối đồ". Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE TOKEN MUA SẮM ĐẦU TIÊN Dựa trên Hệ sinh thái Thương mại điện tử và giáo dục Từ những nhà sáng lập đã nhận đầu tư của Tập đoàn ebay TEKY SÁCH TRẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN... 4 1. VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU...

More information

L©I NóI ñÀU

L©I   NóI   ñÀU Dương Đình Khuê Lược Giải Kinh Dịch Phước Quế Mục Lục L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 1 PHẦN MỘT 3 Đ ẠI C Ư Ơ N G V Ề K I N H D Ị C H. 3 PHẦN HAI. 34 SÁU MƯƠI TƯ QUẺ 34 I - BÁT THUẦN CÀN. 乾 34 II. BÁT THUẦN KHÔN. 坤

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013 MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN Trương Duy Cường Buổi sáng tôi có thói quen thức dậy theo giờ phát thanh Chào Bình Minh của Hồn Việt TV Houston và radio Little Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 2004,

More information

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l Mao Trạch Đông ngàn năm công tội Nguyên văn: 千秋功罪毛泽东 : Ngàn thu công tội Mao Trạch Đông Tác giả:tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau là chuyên gia nghiên cứu

More information

VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO & NHÂN SINH MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. Tám mối quan hệ xã hội Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 11 Quan hệ thầy và trò 29 Quan hệ cha mẹ và con cái 47 Quan hệ vợ chồng 67 Quan hệ anh em,

More information

河内:百花春城

河内:百花春城 越南 河内 旅行 胡志明陵墓 殖民建筑 水上木偶 还剑湖 封面... 1 一 在河内最棒的体验... 4 1 鲜榨青柠水 大碗生牛河 新鲜越南味... 4 2 在法国殖民时期的迷宫中体会现代河内的狂热... 5 3 漫天凤凰花下看恋恋三季... 6 4 还剑湖边 观如梦似幻水上木偶... 7 二 河内概况... 9 1 地图... 10 2 特色建筑... 12 三 河内景点详述... 14 1 还剑湖Hoan

More information

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI Quyển 1 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY 2007 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn

More information

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức Hậu học LÝ VIỆT DŨNG (dịch và chú giải) Tiến sĩ HUỲNH VĂN TỚI (hiệu đính, giới thiệu) Trịnh Hoài Đức (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một công thần của

More information

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám 壽康寶鑒 Ấn Quang đại sư tăng đính Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991) Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến (blank page) Thọ Khang

More information

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC Gia Định Thành thông chí Trịnh hoài Đức MỤC LỤC Bảng chữ viết tắt Tiểu sử Trịnh Hoài Đức Lời giới thiệu Quyển 1. TINH DÃ CHÍ Quyển 2. SƠN XUYÊN CHÍ TRẤN BIÊN HÒA TRẤN PHIÊN AN TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN VĨNH

More information

KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ KIM QUANG THẦN CHÚ Kim Quang Thần Chú 金光神咒 trong kinh đạo Lão Trung Quốc, thường có vài dị bản. Thần chú này được dùng trong nhiều tịnh trường ở Sài Gòn trước đây, đọc theo âm Hán-Việt. Vì nhiều chữ không

More information

Microsoft Word - tutyquanam

Microsoft Word - tutyquanam Biên soạn: HUYỀN THANH TỨ TÝ QUÁN ÂM Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhūja-avalokiteśvara), là Tôn Chủ Đại Bi Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của người tu theo

More information

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách "Hồ Ch

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách Hồ Ch HCM: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Trần Việt Bắc Hồ Chí Minh là một nhân vật đầy bí ẩn, rất ít ai biết sự thật về người này, nhưng năm 2008, một tác giả ở Đài Loan là ông Hồ Tuấn Hùng ( 胡俊熊 ) đã xuất

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM 道心寶鑑 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ Mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Ấn bản 09-2008 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang 001-004)

More information

Microsoft Word - No.893B_3

Microsoft Word - No.893B_3 Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.655_Tr.663) KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA _QUYỂN HẠ_ Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃhakara: Thiện Vô Úy) Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

More information

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc VÔ MÔN QUAN 無門関 CHỮ VÔ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin Biên dịch: Nguyễn Nam Trân Thần Quang chặt tay cầu

More information

Microsoft Word - No.1076

Microsoft Word - No.1076 Mật Tạng Bộ 3 _ No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185) THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch Phục

More information

Microsoft Word - No.1189

Microsoft Word - No.1189 Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826) PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư SA LA BA phụng chiếu

More information

第十七课: 做客(一)

第十七课: 做客(一) Giáo viên biên soạn: Phạm Ngọc Hà Trung tâm Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày 一 生词 1. 做客 zuò kè 2. 请进 Qǐng jìn Làm khách 来我家做客吧 请客 Mời vào. Câu khách khí, ngữ khí lịch sự 请 + 动 : mời ai làm gì. 请进 :mời vào

More information

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII MÙA XUÂN TRONG THƠ THIÊ N VII Sưu tâ p cuả www.chuaphatgiaovietnam.com MU C LU C 1. NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ - Phan Trang Hy 2. MÙA XUÂN TRONG CỬA PHẬT - Hoàng Hương Thủy 3. NGHE TIẾNG HOA KHAI

More information

THIENTRUCLAM_R_.doc

THIENTRUCLAM_R_.doc ĐINH QUANG MỸ THIỀN TRÚC LÂM DẪN KHỞI Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực đó đặt người học Thiền ở vào thế sống chết với chính mình trên chiếc cầu

More information

胡志明:多情西贡

胡志明:多情西贡 越南 胡志明市 西贡 米粉 邮局 红教堂 范老五街 地道 封面... 1 一 在西贡最棒的体验... 4 1 看特色建筑 抚过西贡的悲喜哀愁... 4 2 浪迹湄公河... 5 3 堤岸老城区忆繁华旧梦... 6 4 吃在西贡... 7 二 胡志明市概述... 9 1 地图... 9 2 概述... 11 三 胡志明市景点详述... 13 1 范老五街(Pham Ngu Lao)... 13 2 统一宫Reunification

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

Tr48.pdf

Tr48.pdf BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000 1:25

More information

Nam quốc sơn hà",

Nam quốc sơn hà, Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Một bài Hịch thuộc thể thi"thi Hịch" độc đáo nhất trong quân sử cổ kim. Nam quốc sơn hà là một bài thơ đã được dạy học tại các cấp lớp một

More information

Microsoft Word - 初級越語3.doc

Microsoft Word - 初級越語3.doc 高雄大學東亞語文學系 授課老師 : 1 Bài 1:CÁCH HỎI ĐƯỜNG I. TỪ MỚI 辭彙 1. Bên Bên cạnh/cạnh Bên trái Bên phải 2. Phía Phía trước Phía sau 3. Đi thẳng 4. Rẽ/Quẹo 5. Bằng 6. Ở Ở đây Ở kia/ ở đó 7. Hẹn 8. Uống 9. Trà. 10.

More information

2 3

2 3 BÓNG TÙNG RỪNG HẠC 1 2 3 Lời giới thiệu Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả

More information

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的 NHA TRANG 芽 庄 骆 驼 书 Top5 越 菜 餐 厅 珍 珠 岛 欢 乐 之 旅 Top4 海 上 运 动 摩 托 车 骑 行 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹

More information

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO Nguyên tác BUDDHIST LOGIC Của TH. Stcherbatsky THÍCH NHUẬN CHÂU dịch Việt DẪN NHẬP 1. Luận lý học Phật giáo là gì? Với môn Luận lý học Phật giáo, chúng ta hiểu được hệ thống luận

More information

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1]

Microsoft Word - vuathanhthai-wiki[1] Ba Ông Vua chống Pháp Vua Hàm Nghi Vua Thành Thái Vua Duy Tân HÀM NGHI (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) Hàm Nghi Hoàng đế Việt Nam Chân dung thông dụng của Vua Hàm Nghi Vua nhà Nguyễn Trị vì 2 tháng 8,

More information

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực

Munich có khu chợ Viktualienmarkt gần Marienplatz bán thịt rừng và thỉnh thoảng có thịt dê, cừu. Tập tính Dê cái và dê đực đều có râu, phần lớn dê đực NÓI CHUYỆN DÊ Nguồn gốc của Dê D 54 Nguyễn Quý Ðại ê sống hoang giã 50.000 năm trước tại: Á Châu, Âu Châu và Phi Châu trên đồi núi nên gọi là wild goat/ Wildziegen. Dê có thân hình dài từ 1,2 đến 1,6m,

More information

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHO KỸ NĂNG NÓI (Tập 1) Chủ nhiệm đề

More information

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc TỨ PHẦN LUẬT Quyển 1 VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 四分律 PHẦN THỨ NHẤT Quyển 1 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Tỳ-kheo Thích Đức Thắng Hiệu chính và

More information

Microsoft Word - No.1072-thuong

Microsoft Word - No.1072-thuong Mật Tạng Bộ 3 No.1072 (Tr. 155 Tr. 170) THÁNH HẠ DÃ HỘT LY PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM _QUYỂN THƯỢNG_ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện- Tam Tạng

More information

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN THIÊN THỤ SƯU TẬP, CHÚ GIẢI Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm GIA HỘI 2011 all rights reserved Tác giả giữ bản quyền 1 Sấm Trạng

More information

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê Trang Tử và Nam Hoa Kinh Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Lời thƣa trƣớc Phần I - Chƣơng 1 Chƣơng II

More information

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan 转法轮 Chuyển Pháp Luân 李洪志 Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet Tháng Ba, 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese MỤC LỤC Luận ngữ 1 Bài giảng thứ nhất 5 Đưa con người

More information

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic HO CHI MINH CITY 胡 志 明 市 骆 驼 书 TOP5 咖 啡 馆 精 彩 纷 呈 娱 乐 休 闲 之 游 TOP7 购 物 中 心 追 溯 信 仰 宗 教 建 筑 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02

More information

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家 复习 : 用下面的词语举例子 1) 只好 2) 可能 3) 再 4) 刚才 5) 要 了 一 生词 1. 让 ràng ( 介 动 ) 2. 呆 dāi ( 动 形 ) - Cho phép ai làm gì, để cho 让我想一想 - khiến cho. 他让我很感动 - Nhường 请你让一让路, 让这位老太太下车好吗? - 动 ở lại, lưu lại 乡村风光太美了, 以致于他决定再多呆一个星期

More information

No.1 創刊號 2016.FEB. 雙月刊 歡迎投稿 新 移 民 生 活 情 報誌 下一個公民記者 就是你 辦法詳見P.63 Taiwan 封 面 故 事 台灣我來 了 這是一本屬於新移民的全新刊物 關於新移民的一切 都在這裡 讓我們一起用新移民的視角喜歡台灣 愛上台灣這塊土地 新鮮物熱門事 新移民人物集 NEWS熱門事 移民署會客室 中央廣播電台 越南語主持人 陳梅 特別專欄報導 收錄移民工文學獎作品

More information

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc 越南地區 2015 年 教育部華語文獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化, 以促進雙方教育文化交流, 加強彼此瞭解與友誼, 特別設置華語文獎學金, 提供越南青年學生申請 一 獎學金名額 : 共 20 名 二 獎學金期限 : ( 一 ) 受獎期限 : 每名申請人最長可申請赴臺研習華語文 12 個月 ;

More information

南越:法式浪漫

南越:法式浪漫 越南 南越 湄公河 胡志明市 西贡 美奈 沙滩 范老五街 河粉 封面... 1 一 越南南部地图... 3 1 北越部分攻略... 3 二 越走越南 南北线上的越南风景... 5 1 会安Hoian 穿着奥黛的女子穿过雨巷... 5 2 芽庄Nha Trang 阳光滨海长廊... 17 3 大叻Dalat 有情趣的你会喜欢这里... 22 4 胡志明市Ho ChinMing City 西贡Saigon

More information

Microsoft Word - No.866_3

Microsoft Word - No.866_3 Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.239 _ Tr.247) KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ _QUYỂN THỨ BA_ Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi) Phục

More information

创新 2013 年第 3 期总第 45 期

创新 2013 年第 3 期总第 45 期 2013 年第 3 期 ( 第 7 卷总第 45 期 ) 覃丽芳 2012 年, 越南经济发展高增长与高通胀并存, 实现了自 1993 年以来的首次贸易顺差工业发展是贸易顺差的 依托, 钢铁 化肥 化工 电子技术等行业有了长足发展, 辅助工业发展受到重视 ; 国企改革缓慢推进, 但成效不大 ; 破产企业数 量猛增, 经济发展承受巨大压力 越南 ; 工业 ; 经济 2013-04-08 覃丽芳, 厦门大学南洋研究院博士研究生

More information

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc 越南地區 2012 年 臺灣獎學金 申請辦法 2012 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2012 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 20 名, 包含進修學士 碩士 博士學位者

More information

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc 越南地區 2015 年 臺灣獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺 - 越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2015 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 24 名, 包含進修學士 碩士

More information

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc 1. Giới thiệu kỳ thi: GIỚI THIỆU KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (Test of Chinese as a Foreign Language),

More information

2

2 M A S A H I D E T A C H I (initially known as Hitachi Express ) was established as a separate entity in February 1 2 Hitachi Transport System Ltd. ( hereafter HTS) Company name Founded Head office Capital

More information

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 60_ No.1115 TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU (LUẬT THIẾT YẾU DÙNG TRONG NGÀY) Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại. Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch:

More information

Dai vien man phap

Dai vien man phap 法轮佛法 大圆满法 Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 李洪志著 Tác giả: Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet tháng Giêng 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese Tác giả: Sư phụ

More information

untitled

untitled 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 23 852-26097390 852-26037539 tangchung@cuhk.edu.hk 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 () 2003 5 1 1989 1997 2 ( ) 1997 3 4 5 1 1994 6 7 8 9 10 T 11 T () 19 20 (1) 18 14 XDM () () () I 690

More information

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

More information

标题

标题 2007 年 越 南 国 情 报 告 第 八 章 政 治 2006 年 是 越 共 十 大 胜 利 召 开 党 和 国 家 高 层 领 导 完 成 新 老 交 替 越 南 加 入 世 贸 组 织 和 成 功 举 办 第 14 届 APEC 峰 会 的 一 年, 同 时 也 是 越 南 战 胜 各 种 严 峻 挑 战 确 保 社 会 政 治 稳 定 推 动 改 革 开 放 和 经 济 建 设 取 得

More information

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo CHNG TR彧繬H 2016 c彨 nh彨 ngay 16-3- 2016 TH彧 G 1 THANG 2 T彧碩: mung 1 T彨磘 nh彨 ngay th hai 8 thang 2 n彨 2016 Khoo a An c mua Xu彨 cho T彨 g Ni tai T彨彥 nh Thi彨磏 Tanh Kh彨詎g Thang 2-3 va 4 TH彧 G 3 NAM CALI Kh彨

More information

第二十八课: 考得怎么样?

第二十八课: 考得怎么样? 复习 : 改错句 1) 这首歌极好听了! 2) 今天我跑步两个小时了 3) 我不要去中国 4) 请说再一遍 5) 今天的课文我念三遍了 复习 : 阅读 昨天下午, 我跟玛丽一起去大使馆看了一个朋友 回到宿舍的时候, 玛丽觉得不舒服, 我就跟她一起去医院看病 到了医院, 大夫问她 : 你怎么了?, 玛丽说 : 我头疼, 很不舒服 大夫给她试了试表说 : 你感冒了, 发烧了, 三十九度 然后大夫给了她打了一针,

More information

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION PHẬT THUYẾT NHƯ HUYỄN KINH Quyển Thượng Đại Chánh (Taisho) vol. 10, no. 342 Hán dịch: Trúc Pháp Hộ Phiên âm & lược dịch điện tử: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển Việt dịch: Thích nữ Huyền Chi (01/2007) Biên tập

More information

LaoTuTinhHoa_NDC

LaoTuTinhHoa_NDC LÃO TỬ TINH HOA Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 1992 Số trang: 258 Giá bìa: 15.000 đ MỤC LỤC Vài lời thưa trước PHẦN THỨ NHẤT I. LƢỢC SỬ LÃO TỬ II. SÁCH

More information

标题

标题 政 分 报 告 Development Reports 政 2 摘 要 : 204 年, 越 南 继 续 贯 彻 落 实 越 南 共 产 党 第 十 一 次 全 国 代 表 大 会 决 议 精 神, 越 南 共 产 党 第 十 二 次 全 国 代 表 大 会 各 项 准 备 工 作 的 进 度 明 显 加 快 ; 继 续 加 强 党 内 外 民 主 政 建 设, 探 索 推 进 政 领 域 的 一

More information