-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con"

Transcription

1 BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) Han g hang lơp lơp bui mơ phu lên trên bê dây lich sư Bach Viêt... Ngươi Viêt Nam ngay nay khi viêt chư Viêt vơi dân A B C thi ngươi ta goi la chư Viêt, khi ngươi ta gâp chư tương hinh 越 thi đa sô ngươi ta noi la chư Tau! Ngươi Quang _Đông ngay nay khi viêt 2 chư 越南 thi ho đoc la "Duyêt -Nam", va khi phat âm đoc lên 2 chư đo theo đia phương Quang Đông thi ho goi tiêng cua ho la Viêt Ngư...; Xin kê 1 Chuyên xay ra hiên nay tai 1 trương Đai hoc ơ Califronia -USA : Môt sinh viên ngươi Viêt Nam biêt chut it tiêng Quang Đông, Tư giơi thiêu minh vơi môt sinh viên đên tư Tinh Quang đông -Trung Quôc răng : "Ngo hây Duyêt-Nam danh " (Tôi la ngươi Viêt Nam), Ngươi Sinh Viên kia cung tư giơi Thiêu : "Ngo hây Duyêt danh" (Tôi la ngươ Viêt) ; thê la ngươi sinh viên Viêt Nam ngơ ngân!!!...ha?...ua? sao ky Vây???...tuôi tre ngay nay it biêt đươc lich sư Bach Viêt,...nhiêu ngươi lơn tuôi ma con không biêt! vi không muôn biêt, vi không đươc biêt v v...thi noi chi đên lưa tuôi sinh viên hiên giơ! vi sao??? đo la vi co sư Ngô Nhân "Hoa" "Han" va "Viêt"... Tư khi nao thi co chuyên ngươi ta tư xưng la "Hoa-Ha" hay "Han" tôc??? Điêu nây kha phưc tap, nêu như thiêu dân chưng hoăc trinh bai qua..."đơn sơ"! thi khó thuyêt phuc! Hôm nay tôi tim cach trinh bai nhưng trương thiên dai lê thê cua mây ngan năm băng cach ngăn gon, nhưng, cung phai kê ra nhưng chi tiêt quang trong theo tuân tư -Nhưng chi tiêt se đươc trinh bai ro rang theo tưng bai khao cưu tiêp theo sau nây ; rât mong qui vi...cung như tôi se cô găng đê khao cưu thêm chi tiêt va viêt thanh nhiêu bai đê công bô online... 1 cach khoa hoc va nghiêm tuc Khao Cưu :Nhưng chi tiêt quan trong...cô sư va Cân đai

2 -Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con chau cua vua Vu thuôc triêu nha Ha ; Viêt Tuyêt thư viêt băng chư tương hinh như "Viêt cô Văn" va "Trung Văn", ngay nay, sach phai dung băng ban phiên dich qua Trung -Văn bơi nhưng hoc gia Viêt Hoc xưa nay, vi cô Viêt văn co 1 sô tư ngư cua Cô ngư ma ngay nay ngươi ta se kho hay không hiêu khi đoc!...vi du chư "Cuây" hay "Cuây" la "Hôi", "kây " la "kê"; "cuây kây" chinh la "hôi-kê", "Cuây -kây"...ma viêt theo chư tương hinh xưa thi mây ai biêt đươc bây giơ? Đa sô se đoc la "Hôi -kê", (Lai co 1 giong Côi -kê = Cuây Kây =Hôi-Kê..la Han -Châu ngay nay ), chư 會計 la 會稽 ngay xưa, Chư "Hôi" vơi chư " kê "nhưng lai đoc Cuây-kây vơi dân "C-hay K " đo la net đăc biêt cua vung Giang Đông va Phiên Ngung ; nhơ Viêt Tuyêt Thư ma sau nây "Sư Ky" (Cua TƯ MA THIÊN )va nhiêu sach sư khac co tai liêu vê nguôn gôć Bach Viêt bên canh nhưng truyên thuyêt.. ***Đê Nghiêu truyên ngôi cho Đê Thuân, Đê Thuân truyên ngôi cho Vua Vu, Vua Vu lên ngôi rôi truyên ngôi cho con la "Khai" : lâp nên triêu "HA", triêu Ha la cua Viêt tôc : VIÊT TUYÊT THƯ chep răng bơi vi "Vua Vu đươc chôn cât ơ Mao Sơn (Cuây kây- Hôi kê ), con chau trong nha phai co ngươi theo ơ đo đê giư đât mô cua Vu gia cho tron đao hiêu, va rôi lâp ra Viêt Quôc." ; vây, theo VIÊT TUYÊT cô thư : Ha va Viêt la 1 nha, đa la 1 nha thi "Ha " ngư hay "Viêt " ngư la 1, Co ai cân tranh luân điêu nây không? *Triêu Ha bi lât đô bơi Triêu Thương, Thương la con chau cua Đê Nghiêu, lây ho Chư, ngươi Viêt không xa la vơi ho Chư qua câu chuyên cua Chư Đông Tư...,Thương không phai la Viêt tôc??? hay la Viêt tôc???-đoc gia se tư co câu tra lơi : Vi Đê Nghiêu truyên ngôi cho đê Thuân, Đê Thuân truyên ngôi cho vua Đai Vu cua nha Ha ;...Sau nây nha Thương cua ho Chư ( 子 -đoc la Chư khi la ho, chư không đoc la Tư. )lơn manh va lât đô triêu Ha, va chư viêt va văn hoa cua Thương đêu la kê tuc cua nha Ha : Nhưng chư viêt trong chung Đin h Văn va Giap côt văn cua Khao cô hoc chưng minh đươc điêu nây,...thương cung thôn tính va Đông hoa Ngươi Siberia da trăng la Trung Sơn Quôc : goi la "Bach-Đich ", noi chung nha Thương bao gôm Viêt tôc va nhưng ngoai tôc bi Viêt tôc đông Hoa..., ngay ca tên cua Tru Vương...cung đươc ghi chep lai la Đê Tân theo văn pham Viêt..chư không phai la Tân Đê!

3 *Triêu nha CHu cung bi Viêt tôc đông Hoa ; Tôc Chu la Tôc Khương đa liên kêt vơi nhưng tôc khac tiêu diêt nha Thương, trươc khi lât đô nha Thương, thi trên bươc đương đông tiên la ho đa bi Viêt Đông Hoa rôi, va đôi tên xưng la CHu 周, Chu : co nghia la Điên 田 -Khâu 口, Rap chư Điên đê phia trên va Khâu chung se thanh chư 周 -Chu,...Chu la khâu sông nhơ Điên-(ruông lua)-..., va triêu CHu tư xưng la con chau đich tôn cua vua Vu nha Ha đê đươc "chinh Danh". Chu Tư xưng la "Ha" hay la "Hoa" -vi lân lôn phat âm giưa chư Hoa va Ha cua tiêng Viêt ; Tiêng Khương cua dân tôc Khương vân tôn tai cho đên ngay nay, cho nên khi đôi chiêu tiêng Khương vơi cô sư va Tư THư, NGu Kinh v v...thi se thây ro Chu đa Bi văn hoa Viêt cua nha Ha va nha Thương đông Hoa...:vi Triêu Chu đa không con dung tiêng Khương như ngươi Khương -va ngay ca viêc nha Chu phai nhân thây va hoc hoi tư nươc Sơ cung đươc ghi ro rang trong chinh sư.(điêu nây ghi ro trong Sư Ky cua Tư Ma Thiên ) ***Nha Ha đươc xem la chinh danh, la Hoa=nghia la hoa lê, la qui phai,tiên bô-qui tôc, la thông linh, la chinh thông ơ Trung Nguyên. Cho nên khi ma Chu muôn gôm thâu thiên ha qui phuc vơi Chu thi xưng la "Hoa-Ha", ngay cai tên "hoa-ha" đa tư bôc lô la bi Đông Hoa rôi...!!! Vi lân lôn "Hoa" Va "Ha" bơi Vi la bi đông hoa cho nên ho không phân biêt đươc "Ha" la tên goi Hoang Triêu va "Hoa" la tên goi cua qui Tôc theo lôi phat âm tiêng Viêt, cho nên mơi co viêc tư xưng vưa Hoa lai vưa Ha! ( Hoa = 華, Ha= 夏 ) -Tiêng Viêt cô đai Hoa Va Ha đoc rât la giông nhau... _Tiêng Viêt ơ Viêt Nam ngay nay : "Hoa"-"Ha"...Phat âm rât giông nhau, chi vi dung cô đinh dâu năng trong chư Ha theo qui đinh ngay nay ma tao nên khac biêt nhiêu. -Tiêng Viêt ơ Quang Đông nay : "Hoa" -"Ha"...Phat âm rât giông nhau. _Tiêng Mân-Viêt Triêu / Phươc Kiên :"Hoe"-"he"...Phat âm rât giông nhau.

4 ...Mai cho đên Sau nây qua nhiêu triêu đai nưa, khi nhiêu dân tôc khac tiêp tuc bi ngươi Viêt đông hoa nưa thi dân dân mơi co sư "Lai Căn" văn hoa khac ma đôi phat âm chư "Ha" đoc thanh "seae" hay "Xie", va phiên âm theo tiêng anh 夏 la "Xia"....Chinh vi vây ma co tư ngư Hoa- Ha đoc thanh "Hoa -xie" theo tiêng "Quang Thoai" ngay nay đê tư cho răng : ta la "truyên nhân" đich tôn cua cua nha Ha!!!...Viêt Tôc thông linh Trung Nguyên tư xa xưa, ma nôi bât la nha Ha, Viêt, Bach Viêt... _ngay nay xet ky thây răng cac ngôn ngư cua ngươi da trăng vung SIBERIA đa lâp ra "TRUNG SƠN Quôc" rôi bi nha NHa THương thôn tinh, rôi CHu thôn tinh THương ; Rôi loan Hung Nô thơi Tân v v..., Xet ky ngôn ngư Siberi, Turky, KHương, Mông Cô v v... vân tôn tai đên bây giơ, đê ngươi ta co thê đôi chiêu va thây khac vơi cac tiêng noi phương ngôn Viêt va tiêng Quang thoai- phô thông : Đo chinh la 1 băng chưng ngươi SiBeri thơi nha Thương va luôn ca nha CHu đa bi Viêt đông hoa : vi ho đa không con sư dung nhưng ngôn ngư "hung Nô" nêu trên... _Vi đa bi Viêt Đông Hoa.ma ho tư Xưng la dân tôc "Hoa-Ha" 華夏!!! la con chau cua nha "Ha 夏 "...! ---Vi Văn Hoa va ngôn ngư Viêt đa đông Hoa Thương, Chu, va Yên, Nguy ( Ngươi Siberi Thơi xuân thu -chiên quôc)v v...cho nên tiêng Viêt co thêm 1 nhanh mơi phia băc ma ngay nay ngươi ta goi la tiêng Băc-Kinh hay Mandarin, 2 tiêng viêt Nam Băc khac giong va biên âm kho thông vơi nhau nên ngươi ta chon tiêng Viêt phia nam lam tiêng "phô thông" thơi đo! va tiêng Viêt đê "phô thông " thơi đo đươc goi la "Nha ngư 雅語 " : thơi Xuân -THu Chiên Quôc đa goi Viêt Ngư la Nha NGư, NHo Giao thơi đo đa phat triên manh, lich sư đươc ghi lai kha hoan chinh, cho nên ngươi ta co thê

5 kiêm chưng ro rang 100 % chuyên nây. _ "nha ngư 雅語 " Măc nhiên trơ thanh tiêng đê dung chung "phô thông" phô câp vao thơi xuân thu-chiên quôc, va đươc goi la "Nha ngư" vi nghia la : -Nha : la Đep, văn nha...; Không Tư Day hoc cung la dung "nha Ngư" ( 雅語 ) ; Nha ngư la Viêt Ngư 粵語 ( 粵 hay 越 hoan toan giông nhau, xưa dung chung ) tôn tai cho đên ngay nay ơ Tinh Quang Đông va nươc Viêt Nam ; Nhưng tiêng Viêt Nam lai mang giong nam nhiêu hơn vung PHiên -Ngung / Quang Châu va sau nây lai biên giong khi tiêp xuc nhiêu vơi tiêng Mương, rôi lai biên âm nhiêu khi dung AB C đê phiên âm ; Tiêng Quang Đông chi biên giong rât it bơi tiêng Băc-kinh ngay cang phat triên manh, điêu nây co thê kiêm chưng đươc khi so sanh vơi phương cach thuyêt văn giai tư cua thơi Han đa đươc Hưa Thân biên soan. _ Ngươi ta co thê phuc chê ngôn ngư băng cach năm vưng quy luât biên hoa cua ngôn ngư, ngươi ta nghiên cưu 1 vung "Viêt" ngay xưa bi "hung nô " xâm chiêm rôi biên âm va trơ thanh sư dung ngôn ngư mơi...khac âm như thê nao, rôi lai đôi chiêu vơi ngôn ngư cua nhưng nhom Viêt chay xa...xuông phương nam, ngươi ta lai tông hơp, rôi phân tich 1 tư ngư đa biên thanh nhiêu âm cua cac phương ngôn khac nhau : đê tim ra 1 tư gôc gac căn ban nhât đa biên hoa thanh nhiêu phương ngôn ma lai rât giông nhau vi cung 1 gôc......nhưng tiêc thay...nhom nghiên cưu phuc chê ngôn ngư con it...va lai rât "bi Mât", va không đươc Công Bô đê phô biên!!!...trong thê giơi Cua Blogger tiêng Hoa ngay nay -thông tin gân như la duy nhât va đươc ro ri môt cach vô tinh hay cô y cua nhom phuc chê CÔ Han NGƯ thi Tư ngư "Then Thinh" Cua Tiêng Băc Kinh, Thin thin cua Tiêng Quang Đông, Thenn thenn cua tiêng Triêu Châu...la : Vơi kêt qua cua "phuc chê Cô Han Ngư " thi nhưng chư đo ngay xưa co phat âm la "THIÊN_ĐINH - 天庭 " : nêu như co hang trăm hay hang ngan nhom nghiên cưu "phuc chê Cô Han Ngư " thi kêt qua se to lơn va hung trang hơn nhiêu, va cung se...không con gi la "bi mât" hay la lung nưa!

6 --Khi Tân Thuy Hoang thông Nhât "thiên ha" thi tiêng Viêt-Nha Ngư đươc Triêu đinh "qui đinh" đê dung thông nhât hoa vê chư viêt va tiêng noi... ; nha Tân ra qui đinh thông nhât vê chư viêt, đơn vi đo lương...nhưng tôn tai chi co 15 năm thi bi ngươi Viêt cua vung Sơ va vung Viêt Giang Đông liên kêt lât đô...rôi lâp nên Triêu Han. --- Sach " Thuyêt văn"( 説文 ) cua Hưa Thân - 許慎 biên soan va viêt ra thơi Han : phân đanh vân cua thuyêt văn phai đoc băng tiêng Viêt... (nêu như ai đoc sach đo ma đoc theo giong "Quang Thoai-Băc kinh-mandarin" thi se không đanh vân đươc rât nhiêu chư ); Đo la tiêng Viêt cô đai thơi Han va Tân trơ vê trươc...;bơi hoang canh va điêu kiên kich sư : Tiêng Viêt Cô la tiêng con lưu lai đươc ơ Quang Đông va Viêt Nam ngay nay, thơi Nam Viêt Vương Triêu Đa thi Quang Đông - Viêt Nam ngay nay la chung 1 nươc va ngôn ngư rât la tương đông giưa cac vung băc va nam, đông va tây du co khac giong Âu, Lac, Mân...; Con tiêng Viêt gân biên đông Thai Binh Dương ơ phia băc la Sơn Đông, Tô Châu, Thương hai sau nây bi anh hương manh cua giong Băc -kinh nên trơ thanh 1 nhanh riêng la NGô-Viêt Ngư ; Phia nam Ngô-Viêt ngư la vung Phươc kiên, Triêu Châu lai bi anh hương cua giong noi Ngô Viêt ma trơ thanh môt nhanh riêng goi la Mân Viêt Ngư ; Lai co riêng 1 nhanh cua ngươi Bôc Viêt ơ Trung Nguyên thơi xa xưa qua bao lân loan lac vi chiên tranh ma di cư khăp nơi, nhưng vân giư đươc phân cơ ban ngôn ngư cua bô tôc ho, ma lai trôn lân anh hương cac phương ngư khăp nơi trên đương di cư nên hinh thanh tiêng He / khach-gia -Hakka ngay nay. Mân Viêt Ngư trên Đao Hai-Nam co qua nhiêu dân cua bô tôc "Cưu-Lê" _Lê -Viêt ngay xưa nên hinh thanh tiêng Hai Nam, va Viêt -Nam thi rôi đôc lâp va tach riêng trơ thanh tiêng Viêt Viêt -Nam ; Nhưng Vung NGô, Sơ va phia băc thi ngay nay đa bi phat âm Băc-Kinh / Quang thoai /Mandarin anh hương gân như la toan diên bơi lich sư xâm chiêm cua "hung Nô" va vi đa sô triêu đinh cua cac triêu đai đêu đăt tai nhưng vung đât nây trong mây ngan năm lich sư, nên viêc sư dung quan thoai trơ thanh chuyên đương nhiên. ---Toan bô văn hoa Ha, Thương, CHu, xuân thu- chiên quôc, Ngô, Viêt, Sơ,Văn Lang, Mân, Âu, Lac Viêt, Tân, Han...la văn Hoa Viêt ; Tai sao goi la văn hoa Viêt? vi quôc hôn, quôc tuy đa mang tên Viêt! Viêt đa la tên cua truyên thông dân tôc cho nên cac vương triêu mơi co tên la Viêt chiêm

7 đa sô như : Sơ,Tân, HAN, NGÔ VIÊT, MÂN VIÊT, ĐÔNG VIÊT, DƯƠNG VIÊT, NAM VIÊT, ÂU VIÊT, LAC VIÊT v v..., Triêt hoc va đia danh cua sư xưa tư xa xưa đa đươc đinh hinh va lưu lai cho đên ngay nay... chư viêt đa lưu lai la Đê Đoan Han, Đê Cao, Đê Nghiêu, Đê Thuân...chư không phai la Thuân Đê, Nghiêu Đê v v...,va Đia danh la Sơn Đông chư không phai Đông Sơn, Ha Nam chư không phai Nam Ha, Thương Hai chư không phai Hai Thương, Quang Đông chư không phai Đông Quang va đao Hai Nam chư không phai Nam hai V v Chi đên khi nha Han mât, Thơi nha Tân co nhiêu bô tôc phương băc tran xuông chiêm cư cai nôi văn Hoa Viêt vung Hoang Ha, Thai Sơn, sông Hoai, sông Lac, sông Phân v v...thi văn Hoa Viêt cô ơ Trung Nguyên mơi bi biên đôi va chi co phương nam la con giư lai đươc, ơ phia nam la vung : sông Trương Giang va Ngu linh Tư thơi xa xưa đa co ngươi da trăng di cư xuông nam va lâp ra Yên Quôc, đên khi thai tư Yên Đan dung Kinh Kha mưu Sat Tân Thuy Hoang la Yên Đa bi Viêt Hoa lâu rôi, nganh Khao Cô ơ ban Đao Sơn Đông cung đao đươc mô cua ngươi da trăng ; Loan thơi Tân cung la 1 lân nưa lam xay ra viêc văn Hoa Viêt Đông Hoa thêm 1 sô nhiêu-rât nhiêu- ngươi Turky va va nhiêu tôc Hung Nô -Siberi, nhưng vân chinh la vi vây ma văn hoa va ngôn ngư phia Băc đa đôi khac nhiêu vơi sư lai căn manh me bơi tiêng Thô nhi Ky, siberia, Hung nô v v..do đo ma co tiêng "phô thông-quan thoai" ngay nay khac xa vê văn pham vơi Viêt ngư băng cach Đao ngươc văn pham Viêt, nhưng phat âm thi lai tương đương Viêt...vi du : Hoa trơ thanh Hoa, "Diêt" trơ thanh "yue", "to" lơn trơ thanh "ta" hay la chi đoc giong cao hơn la "Ta,To" v v Sau khi nha Tân mât phân nưa đât phia băc, thi phia băc co qua nhiêu chung tôc va ngôn ngư khac nhau,...nhưng chung tôc cua ngươi mơi xâm chiêm trung nguyên thanh lâp nhiêu quôc gia vơi tinh trang đa chung tôc va đa ngôn ngư, thi băt buôc phai chon va bi đông hoa bơi tiêng "Phô thông ", chư manh ai nây giư tiêng Turky, mông Cô, Nga, Tang v v thi se qua nhiêu kho khăn khi giao tiêp..., va sau nhiêu đơi thi đa bi đông hoa bơi văn hoa Viêt, Vi Văn hoa Viêt nây thơi đo đa mang danh la nha "Han" va "Tiên Han", thi khi đa bi đông hoa rôi ho cung xưng la Han...

8 ---Sau nây, Khi Dân sô phat triên va cung Vơi Sư phưc tap cua giong Viêt ơ cac miên khac nhau như vung THai Sơn, Sông Hoai, Sơ, Da Lang, Mân, Lac, Âu, An Huy, Ha nam, Tô Châu, Han châu, Phiên Ngung, Giao Châu V v...đa băt buôc môi 1 triêu đai cac triêu đinh cac đơi sau luôn luôn phai dung va bô tuc cach noi va cach viêt chung "phô thông " ơ triêu đin h, đo la "tiêng Phô thông" chung cho ba quan văn vo moi miên...bao gôm luôn nhưng ngươi mơi đa bi đông hoa : cho nên đa đinḥ hin h va phat triên thanh tiêng "Quan Thoai", la tiêng noi "mơi " cua chung cua nhưng ngươi cu va mơi -đa bi đông hoa..đê "phô thông", đê dê dung chung cho tât ca cac chung tôc cu va mơi cua Trung nguyên...,vi vây : cho nên đa -hoan chinh dân dân -va- chinh thưc- sinh ra tiêng "quan Thoai"- "phô thông"; do đo : Cân chu y điêu nây : nhưng cô văn tư Han, Tân...trơ vê trươc thi không phai la "Quan Thoai" hay "Phô Thông" ma la Viêt Ngư-Nha Ngư ; Du "quanthoai " đa đươc hinh thanh dân dân, nhưng chi Đên đơi nha Tuy va Đương thi tiêng Phô Thông mơi đươc đây manh va phat triên manh thêm 1 lân nưa bơi Tuy va Đương đêu la gôc Hung Nô ơ Siberia, tuy vây, thơi đo tiêng Phô thông chưa đu đê thay thê nôi cho Viêt Ngư, nên Đương thi la đa sô phai đoc theo Viêt ngư... thi mơi đung theo vân đa gieo trong Đương Thi ( Chu y : Thơ văn tư Tông < Đương trơ vê trươc la Viêt, phai đoc theo giong Viêt, nhưng cung co 1 sô dung theo tiêng "Phô thông-quang Thoai " do nhưng ngươi "mơi" đa viêt ra...ma truy nguyên ra se thây Ho la ho nha lam quan cha truyên con nôi nên đa chi ranh va chi biêt "quan thoai " hoăc ho chinh la dong ngươi Hung-Nô, Siberi...như điên hinh la nha thơ Ly Bach ). --- Sau nha Đương la nha Tông..., Tông -Tư va Đương Thi điêu phai đoc theo giong Viêt...Bơi vi tiêng viêt "xưa" tiêp tuc vân con manh ; Nhưng rôi Nha Tông bi mât bơi nha Nguyên cua tôc Mông Cô...lam thay đôi lơn, Tiêng Băc-kinh / phô thông lai lơn - manh thêm Văn chương xa xưa tư trươc la nha Han, Tân v v...thi văn pham Viêt ro rang :Vi du..., Ngươi Mân Viêt la ngươi Triêu châu vân dung tư CÔI -BO cho đên ngay nay, -Côi la kê cua tiêng Viêt cô đai, côi la Ga, Bo la Po la "a-pho" la "ba", "ba me", -Côi bo la "ga me" ; Đôi chiêu "Côi bo" hay "ga me" vơi văn chương tiên Tân-Han thi thây ro văn pham va phat âm bi goi la "cô Han ngư" chinh la Viêt...; xưa viêt la "bô hanh" : nghia la Bươc Đi ( chư

9 Hanh la Đi... phai viêt phia sau ),chư không phai "hanh lô" ( Chư Hanh la Đi... viêt phia trươc ) ; Xưa viêt la "Măt" - 目 chư không viêt la "nhan tinh"- 眼睛 như bây giơ v v.. ---Đên khi Mông Cô thôn tinh va lâp nha Nguyên qua lâu, tiêng Phô Thông chiêm thương phong, nha Minh lât đô nha Nguyên, cô khôi phuc lai ngôn ngư, nhưng khi dơi thu đô tư phia nam lên vung Băc -Kinh thi quan va triêu đinh lai phai dung "quang -Thoai"..., nhưng...va rôi lai đên 1 nhanh Hung Nô khac la tôc Nư Chân -cua vung Man Châu lâp nên nha Thanh, tiêng Phô Thông -Băc kinh tiêp tuc đông hoa ngươi tôc Man/ Kim, Triêu đinh Man Thanh bât buôc thi "Trang nguyên", "tiên-si" V V...phai thi băng tiêng Phô- Thông / Quang Thoai... vung Lương Quang la Quang Đông va Quang -Tây chông đôi, vân chi thi băng tiêng Viêt, Vung Mân Viêt la Phươc -Kiên, Triêu Châu thi dung hoa thi băng song ngư Quan-Thoai va Mân Ngư...; Nêu gôp chung lai la "Thương"-Bi anh hương bơi Bach Đich Siberia, "Chu", "yên", Nguy", "kim", "liêu","tây Ha" v v...thêm vao nha "Nguyên" va "Man Thanh" tinh chung công lai hang ngan năm băc thuôc "Hung Nô" lam cho vung Hoang Ha va ban đao Sơn Đông -Trung Nguyên đa bi...trơ thanh "Văn hoa Viêt đông hoa ngoai tôc " : Trơ thanh văn hoa "phô thông" -ma thanh phân mơi nây lai rât la manh va xưng...la dong doi cua "Ha", cua Han, xưng...la " Hoa Ha " tôc!...la " Han " tôc vơi tiêng Phô Thông - Quang Thoai! -Va sau nây con co tên la tiêng "Băc Kinh " hay la "Madarin "- ( Do phiên âm tư chư Man Đai cua Triêu Man -Thanh bơi ngươi Tây Phương "...; Ho đoc chư Ha 夏 la "Xia"...TRONG KHI SƯ SACH CUA "HA 夏 " LA VIÊT TÔC VƠI VĂN PHAM Va NGÔN NGƯ RO RANG...đoc la " Ha ". ---Sau khi nha Thanh bi Mât, nươc "Trung-Hoa" mơi đươc thanh lâp, Viêt ngư phương nam đa đươc cân nhăc lam tiêng Phô thông đê dung thông nhât, nhưng vi trong hang ngu tương lanh co qua nhiêu ngươi phương băc sư dung tiêng Phô Thông, nên vi đai cuôc ma môt lân nưa tiêng Phô thông- Quang Thoai -Mandarin lai đươc chon lam tiêng "Phô-Thông". _Va điêu đo tiêp tuc anh hươn g trơ thanh hiên tran g ngay nay... ***** Khi HƯA THÂN Biên soan "TƯ ĐIÊN" THUYÊT VĂN Thơi HAN Thi chư ''HA'' Vân la đươc ghi phiên âm la : 胡雅切 = Hô Nha Thiêt ", hô nha thiêt...,nghia la...hô a ha. Ha 夏 ", đo la tiêg Viêt : Khac xa vơi "phô thông la "Xia 夏 ".

10 Theo Tôi thây :...=>Chi khi nao co viêc sach THUYÊT VĂN...đê giai tư cua Hưa Thân thơi nha Han ma lai đanh vân chư "HA" la " x-i -a -xie =xie ",va toan bô nhưng chư khac trong thuyêt văn phai đoc theo giong "Phô thông-băc kinh" thi ngươi ta mơi tin đươc la co 1 nên văn Hoa goi la "Hoa-Ha" hay "Han" co trươc văn hoa Viêt....=>Chi khi nao co viêc triêu Han không noi tiêng Viêt ma lai co riêng 1 thư tiêng "Han!" thi ngươi ta mơi nên nghi tơi nhưng lâp luân : Han ngư, Han tôc, Han hoa nhưng dân tôc khac, v v...; Nhưng chi riêng 1 quyên "tư điên" cua triêu đai mang tên Han 漢 do Hưa Thân biên soan cung đu chưng minh tât ca Han la Viêt 越 / 粵...bơi phat âm cua tư điên, cua ngôn ngư la Viêt 越 ; Vây thât ra la Viêt Hoa 越化...cac tôc khac....=> -Va đăc biêt la nên phai nhân manh va lâp lai điêu nây : tât ca NHƯNG CHƯ KHAC trong TOAN BÔ SACH "THUYÊT VĂN" cua Hưa Thân thơi nha Han PHAI ĐOC THEO TIÊNG VIÊT ( đa biên thanh mây phương ngôn Viêt ngay nay ).../ Nêu như đoc theo tiêng "Mandarin-quang thoai" thi : thư nhât la đanh vân se sai, thư hai la đoc đươc 1 it chư trung hơp thôi, va thư ba la co chư se không đanh vân phiên âm đươc : Điêu nâu co thê kiêm chưng băng cach mơ sach "thuyêt Văn" cua Thơi Han ra ma Đoc thư... -=>Va ĐƯƠNG THI Vơi TÔNG TƯ PHAI ĐOC THEO CAC PHƯƠNG NGÔN VIÊT...mơi đung vân, mơi hay =>Va KHÔNG TƯ DAY HOC BĂNG NHA NGƯ tiêng VIÊT ( 雅語 ), NHA CHU VA NHƯNG NƯƠC THƠI XUÂN THU -CHIÊN QUÔC PHAI DUNG NHA NGƯ VIÊT ĐÊ LAM TIÊNG "PHÔ THÔNG'' KHI GIAO THIÊP...LIÊN LAC, tât ca nhưng điêu nây đươc ghi trong nhiêu cô thư, băng chưng vân con đo va qua nhiêu băng chưng... *****Tât ca sach diên giai sư cua tưng thơi đai đêu kho thoat khoi "tư tương

11 sư" cua THÊ LƯC Chinh Tri cua môi 1 thơi đai! Nhưng hay dung khoa hoc nghiên cưu vê NGÔN NGƯ, PHONG TUC, khao cô, di truyên, tôn giao,thiên văn, đia ly, toan hoc v v... đê ly giai băng tinh thân Chân, Thiên, My thi lich sư se đươc sang to...; Chung ta không co may thu âm thơi cô sư đê lưu lai tiêng Viêt thơi xưa : Nhưng đa co VIÊT TUYÊT THƯ, va co thê tham khao Chiên Quôc Sach, Ngô Viêt -Xuân Thu, Tư Thư -Ngu Kinh, Thuy kinh chu,tiên Han Ky, Han Thư, Sư Ky, Tông Sư, Minh Sư, Thanh Sư -Tư Khô Toan Thư, Quang Châu Ky v v...va bên canh sach sư cua nươc Viêt- Nam ; Vê văn hoa dân giang con co nhưng bai Đương Thi, Tông Tư, con Viêt Kich cua Giang-Tô, Chiêt Giang, nhưng văn hoa, va phong tuc dân giang...va đăc biêt la co sach Thuyêt Văn vơi ghi chu cach đanh vân Viêt ro rang ơ thơi nha Han cua Hưa Thân, công thêm co nhiêu ngôn ngư Bach Viêt con tôn tai cho đên ngay nay như Bôc Viêt,Ngô Viêt, Mân Viêt, Lê Viêt ( tiêng cua ngươi dân sông trên đao Hai Nam ),Lac Viêt, Viêt v v..., Tât ca chi tiêt trên đa la băng chưng sông đông cho thây Văn Hoa ngươi Viêt đa trai rông va đông hoa biêt bao dân tôc khac ơ Trung Quôc tư ngan xưa cho đên hiên thơi...; Nhưng sư ngô nhân va diên giai sai lâm y nghia chung quanh chư Hoa va Viêt bơi cac thê lưc chinh tri đê tranh danh vai tro "chinh Thông" va "quyên lưc" đa lam gây ra phân ly va chiên tranh va đau khô cho biêt bao muôn dân cua đai gia đinh Bach Viêt. Co 1 thuyêt cho răng nươc Viêt cua vua Câu Tiên không phai la con chau cua vua Vu nha Ha như Viêt Tuyêt thư đa ghi chep, vi vua Viêt mang ho Mi, sau đôi ho Lac, trong khi nha Ha mang ho 姒 -Tư, lâp luân nây rât quang trong va cân chu y, Xưa hay đôi ho do đươc phong Quan va Đât v v..cac đơi tô tiên trươc cua Vua Vu cung thay đôi Ho nhiêu lân, THuyêt trên không đu băng chưng thuyêt phuc đê bai bo nhưng gi đa đươc ghi chep trong Viêt thư, bơi vi Viêt thư ghi chep qua ro rang ; muôn phu nhân Viêt thư không phai la dê. Co thuyêt cho răng ngươi Viêt la THô dân lâu đơi ơ 1 vung rông lơn, lâp ra nhiêu nươc Viêt nho va trong đo co nươc Viêt cua Viêt Vương Câu Tiên, thuyêt nây đươc cac nha nghiên cưu sư "tin Cây" hơn, bơi vi khao cưu theo thưc tê lich sư thi nhom Viêt cư tru trên đia ban qua rông. Tai sao ngươi ta không nhâp 2 thuyêt lam 1? Va Con chuyên đôi ho vân

12 đây vây trong lich sư xa xưa cung như sau nây, ho Mi, ho Lac cung đôi lam ho ÂU va Âu_Dương ơ vung Âu giang cua Âu Viêt, Ho Mi cung đôi thanh Ho Sơ..., Ho Lac khi chay loan cung đôi thanh ho LA, Ho Lai đê giư an toan... ; tư cô xưa cung thê thôi, ơ đâu thi goi theo tên đo lâu ngay thanh ho mơi, đât Trinh, đât Triêu, đât Nguy v v...đêu tao ra ho mơi ; xưa ho Cơ la sông ơ sông Cơ, lâu ngay thi đươc goi la Cơ, Ho Khương la vi ơ sông Khương V v...; nên nghi đên la nhom Viêt trai rông trên 1 đia ban bao la bơi vi gioi dung ghe thuyên, cho nên theo bơ biên va theo dong sông di chuyên, di cư rât dê dang? Du không phai la du muc, nhưng con phương phap du canh đôt rưng lam rây, đê tia lua khô, trông kê, bâp, đâu, khoai trên can...cung đoi hoi phai di chuyên hoai đê đôt rây mơi la co thu hoach tôt hơn cho mua trông tia kê tiêp, như hiên nay chung ta vân hiêu va thây ro qua lôi du canh, du cư, Câu "khoai đât la, ma đât nha " cung la 1 ly do đê phai "di cư..., trông lua va nuôi heo đa đươc xat đinh la Viêt tôc biêt sơm nhât, gia đinh, dong ho, gia pha, xa hôi, đơi sông va thưc phâm phong phu, ơ đâu co ngươi Viêt la ơ đo co trai bâu va rau qua v v..., văn minh nông nghiêp cung tao ra âm lich va quang sat thơi tiêt, bâu trơi, thiên văn-đia ly, sau nây con co đoan quân Hô va Voi ra trân xông pha chiên trương cua Manh Hoach va cua Hai ba Trưng, đơi sông thưc tê cua ngươi Viêt mơi thât la la va hay cho nhưng sang kiên va ưng dung, thuyêt nhât nguyên Thai cưc sinh lương nghi cua vung đât Sơ thât la cao thâm kho lương, ve bua va thân chu cua vung Mao-Sơn (Côi-kê), yêu tinh hay thân thanh nhâp xac ngươi dung cây nhon xuyên go ma, xuyên lươi, căt lươi lây mau lam bua vung Phươc kiên- Triêu châu thât la lung đăt biêt, goi hôn, xem phong thuy đia ly, tư vi, boi toan thuât sô, thư-trân-yêm bua đôi vơi ngươi va công trình xây dưng thât la huyên bi, nghiên cưu vo công, thê trân-binh thư, nhac cu, thi ca, tiên tri, khoa hoc đê chê tao thuôc phao, giây, xe, ghe, nha san, thanh quach -cung đinh, đên thơ- lăng tăm, vu khi, my phâm, y dươc v v...; nhưng ngươi khao cưu lich sư Bach- Viêt con hay nhăc lai nhưng phat hiên ngươi Viêt gioi dung ghe, thuyên di chuyên trên sông biên va trông lua, căt toc ngăn đê dê lam viêc đông an ơ ruông lua nươc...? co tuc xâm minh, ve măt, đôi lông chim (điêu nây cung thây ro ơ thô dân Châu UC va Châu My La-tin), quan niêm sông la "THiên" va "NHân" hơp nhât, khi lam lê cung tê thi ca hat va nhay mua, nhưng tư ngư "chia khoa" cua tiêng Viêt co liên hê vơi nhom ngư hê nam đao Thai Binh Dương ; ngươi ta ươc tinh răng ngay xưa 1 chiêc thuyên bươm (không co may moc cơ khi như hiên nay ) nêu xuât phat tư vung Côi -kê / Han Châu thi chi trong vong 1 tuân lê la đên nươc Nhât hiên giơ...

13 Tiêng Viêt thơi tiên sư la đa âm, rôi biên dân thanh đơn âm, tôi không dam lam ban nhiêu hơn, không dam đung đên "chuyên khoa" ngôn ngư hoc vơi mơ kiên thưc Lơ-tơ-mơ cua minh, lang -thang va lênh- đênh trên 1 biên tai liêu cô sư Bach Viêt, khao cưu va đôi chiêu vơi thưc tê la sơ thich cua tôi đê tim côi nguôn tô tiên, chuyên nây rât la binh thương đôi vơi tôi va vơi biêt bao ngươi khac, bai khao cưu cua tôi se chăn mang lai lơi lôc vât chât gi! se chăng co danh hay lơi gi đê bop meo sư thât, chi la nhưng lơi tâm tinh va chia se công khai đê mong nhưng ngươi co tâm huyêt nghiên cưu se đưa ra nhưng băng chưng ma phê phan cho tôi biêt la tôi hiêu đung hay la Sai...??? Khi qui vi đoc bai viêt nây : xin phep cho tôi nhăc lai Ca dao Viêt...đê thây ngươi Viêt Ngay xưa vơi tiêng Viêt đa tưng sông ơ đâu... _Gio Đông Đinh me ru con ngu Trăng Tiên Đương âp u năm canh...bông bông bông, bông bông bông Vong Đao me bê con Rông chau Tiên _Công cha như nui Thai Sơn Nghia me như nươc trong nguôn chay ra Môt long thơ me kinh cha Cho tron chư hiêu mơi la đao con Va...

14 Nươc đong băng khi thơi tiêt băng gia, khi băng tan rôi thi băng lai la nươc..., vơi thanh tưu khoa hoc va văn hoa khiêm tôn cua nhân loai ngay nay cung đa băc đâu ven đươc bưc man bi mât cua DNA va cua lich sư ; trong tương lai thi lich sư Viêt hoa, va lich sư Viêt tiên hoa như thê nao tư xưa cho đên nay...cung vơi nhưng trang sư bi cai biên hay bi ngô nhân chăc chăn se đươc lam sang to ro rang. _Môt ngay nao đo...tât ca tiêng Viêt : gôm Hoa ngư- Phô Thông -Băc Kinh cua phương băc,bôc Viêt-Hakka,Ngô Viêt-Tô Châu, Thương Hai, Dương Viêt-Vung Kinh Sơ va Dương Châu, Giang Tây, Mân Viêt-Phươc kiên, Triêu Châu, Lôi Châu, Lê Viêt- Hai Nam, Viêt-Quang Đông, Quang Tây va Viêt Nam,_môt ngay nao đo _Vi ly do "Toan câu hoa", hay vi khoa hoc vi tinh va "ban phim đanh may hoa" ma tât ca cac tiêng Viêt nêu trên đươc đanh vân chung 1 phương cach va băng cung 1 loai mâu tư La-tinh A B C...thi tât ca Viêt ngư nêu trên se lai quay vê 1 gôc Viêt thông nhât ;Va đo cung la cach hoc va hiêu cac Viêt Ngư khac biêt nhau hiên nay cua tôi la cư viêc phiên âm tât ca trơ thanh tiêng Viêt A B C... thi se thây đươc sư tương đông hay tương đương vơi tiêng Viêt gôc cua ca nhân gia đinh minh đang dung- thi se dê hoc va dê hiêu lăm! THANH ĐỖ 09 /09 /2009

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN MINH ĐỨC Minh Duc Charitable Foundation (MDCF) 明德慈善事業基金會 Website: http://www.tuthienminhduc.com Địa chỉ: Chùa Trung Lâm, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội Số 242A Minh Khai, Quận Hai

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa giao

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội mới của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa

More information

PHÁP LUÂN CÔNG 法輪功 Lý Hồng Chí 李洪志 MỤC LỤC Chương I Khái luận...1 I. Khởi nguồn của khí công...1 II. Khí và công...2 III. Công lực và công năng...3 1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai...3 2.

More information

Tinh Tan Yeu Chi 3

Tinh Tan Yeu Chi 3 法輪大法 Pháp Luân Đại Pháp 精進要旨三 Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 李洪志 Bản dịch tiếng Việt trên Internet http://phapluan.org http://vi.falundafa.org MỤC LỤC Lời chúc đến Pháp hội tại New York...1 Sư phụ chúc mừng năm mới...1

More information

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không Nguyễn Hiến Lê Lão Tử Đạo Đức Kinh MỤC LỤC Vài lời thưa trước Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM Chương I: Đời sống 1. Sự tích Lão tử 1 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê www.thienquan.net 2. Quê quán 3. Tên

More information

PwC 2

PwC 2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2016 PwC 1 PwC 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế Tổng quan 5 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) 7 Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không

More information

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử 1 汉语和越南语形容词的体 ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG ThS. Hoàng Thị Thu Thủy Bộ môn Trung Quốc học, khoa Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

More information

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà),

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà), Gia đình, gia thất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo Phận Tp.HCM là

More information

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - DỰ BÁO V -NHẦM LẪN GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VI

More information

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một 1 Sự hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Thích Như Pháp Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng Thiền do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên không phải tầm thường

More information

Viện nghiên cứu Phật học

Viện nghiên cứu Phật học Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông 1. Vấn đề văn

More information

KINH VÀO HỌC

KINH VÀO HỌC KINH VÀO HỌC (Giọng nam xuân) KINH VĂN Đại từ phụ xin thương khai khiếu, Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ, Gần điều nên, lánh lẽ hư, 4. Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. Dò đường Thánh khó khăn chẳng

More information

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經 疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang Quán Vô Lượng Thọ

More information

H

H H.T. THÍCH TRÍ THỦ Chủ trương LÊ MẠNH THÁT Chủ biên TỰ ĐIỂN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM A Tập II Từ A Di Đà (Tịnh Độ Giáo) đến A Di Đà Tự Phật Lịch 2548 TL 2004 Lời Tựa Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT

More information

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng Sự Giác Ngộ và Hóa độ của Bồ tát Quán Thế Âm qua Triết lý Tánh Không - Bát Nhã I-Duyên khởi: Trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại thừa, có nói về Bồ tát Quán Thế Âm; một vị Bồ tát luôn luôn khởi lòng

More information

Liêt Tử Và Dương Tử

Liêt Tử Và Dương Tử Liêt Tử Và Dương Tử Tác giả: Thể loại: Trung Hoa Website: Date: 24-October-2012 Trang 1/54 NHÂN VẬT LIỆT NGỰ KHẤU Trước hết về bản thân Liệt tử, có một số học giả còn nghi ngờ. Như Cao Tự Tôn (thế kỉ XII),

More information

Nguồn gốc nhãn hiệu

Nguồn gốc nhãn hiệu Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Laura Ries & Al Ries Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi Table of Contents LỜI GIỚI THIỆU Lời mở đầu Chương 1: Cây cuộc

More information

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép

More information

MA LỢI CHI THIÊN

MA LỢI CHI THIÊN Biên soạn: HUYỀN THANH MA LỢI CHI THIÊN Ma Lợi Chi Thiên, tên Phạn là Marīci, dịch ý ánh sáng, vầng sáng của mặt trời Tên Tây Tạng là Ḥod-zer-can-ma, là một vị Nữ Thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình,

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE TOKEN MUA SẮM ĐẦU TIÊN Dựa trên Hệ sinh thái Thương mại điện tử và giáo dục Từ những nhà sáng lập đã nhận đầu tư của Tập đoàn ebay TEKY SÁCH TRẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN... 4 1. VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU...

More information

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang ( Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781) KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện

More information

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG Thích Định Quang (dịch) 1 Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim

More information

河内:百花春城

河内:百花春城 越南 河内 旅行 胡志明陵墓 殖民建筑 水上木偶 还剑湖 封面... 1 一 在河内最棒的体验... 4 1 鲜榨青柠水 大碗生牛河 新鲜越南味... 4 2 在法国殖民时期的迷宫中体会现代河内的狂热... 5 3 漫天凤凰花下看恋恋三季... 6 4 还剑湖边 观如梦似幻水上木偶... 7 二 河内概况... 9 1 地图... 10 2 特色建筑... 12 三 河内景点详述... 14 1 还剑湖Hoan

More information

nguongocPHO_2017APR02

nguongocPHO_2017APR02 Sưu tầm Chủ đề: Gia Chánh Tác giả: Trần Vũ Nguồn gốc món ăn PHỞ Lời giới Thiệu: Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã cho xuất

More information

Phat giao - Tran Trong Kim.indd

Phat giao - Tran Trong Kim.indd PHẬT GIÁO Trần Trọng Kim Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. KHXB

More information

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang

More information

Đại cương duy thức học

Đại cương duy thức học GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Phật Lịch: 2556 DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Hoa dịch: Việt dịch giải: Thế Thân (Vasubandhu) Huyền Trang Tỳ kheo Thiện Hạnh 3 MỤC LỤC

More information

www

www 1 Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở Anapanasati Sutta (MN 118, PTS M iii 78) và những biến đồi trong Giáo Huấn của Đức Phật qua dòng Lịch Sử Hoang Phong chuyển ngữ Lời giới thiệu của người chuyển

More information

kĩ nghệ thiên nữ <đpb>

kĩ nghệ thiên nữ <đpb> KỸ NGHỆ THIÊN NỮ Kỹ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) có dung nhan đoan chính, đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai

More information

! -- 02

! -- 02 Sở chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ y tế và phúc lợi Biên soạn Xuất bản ! -- 02 Đôi lời với bà mẹ tương lai Bạn thân mến, xin chúc mừng bạn! Chúng tôi xin hoà cùng niềm vui của bạn, cùng chờ đợi sự ra

More information

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ T H I Ệ N Q U A N G TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI IN LẦN THỨ NHẤT Nhà xuất bản San Martin, California, USA Vía Đức Quan Âm 19-9 Giáp Ngọ (2014) 2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho

More information

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l Mao Trạch Đông ngàn năm công tội Nguyên văn: 千秋功罪毛泽东 : Ngàn thu công tội Mao Trạch Đông Tác giả:tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau là chuyên gia nghiên cứu

More information

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Thôi bối đồ Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn "Thôi bối đồ". Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất

More information

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ 1 Ai là nhà Khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại? Truyền Bình Các nhà khoa học mơ tưởng đi tới Sao Hỏa, là việc hết sức khó khăn. Nhưng Thích Ca chỉ một niệm là có thể đến bất cứ đâu trong Tam giới (Tam giới

More information

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à 1 - P I Giác Ngộ - "Phàm học đạo là cốt ở nhận thức được "tính". Cho dù thực hiện mọi điều giới luật để được thanh tịnh nhưng nếu không tọa thiền thì (tâm) cũng không thể "định" được. (Tâm) không "định"

More information

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU Hay là TAM BỬU (TẬP 01) Tây-Ninh Thánh Địa, mùa hoa Đạo nở. Ngày 01 tháng 03 Vía Đức Cao Thượng-Phẩm (Tháng 4 năm 2007) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ 1 Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại

More information

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013 MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN Trương Duy Cường Buổi sáng tôi có thói quen thức dậy theo giờ phát thanh Chào Bình Minh của Hồn Việt TV Houston và radio Little Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 2004,

More information

L©I NóI ñÀU

L©I   NóI   ñÀU Dương Đình Khuê Lược Giải Kinh Dịch Phước Quế Mục Lục L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 1 PHẦN MỘT 3 Đ ẠI C Ư Ơ N G V Ề K I N H D Ị C H. 3 PHẦN HAI. 34 SÁU MƯƠI TƯ QUẺ 34 I - BÁT THUẦN CÀN. 乾 34 II. BÁT THUẦN KHÔN. 坤

More information

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách "Hồ Ch

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách Hồ Ch HCM: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Trần Việt Bắc Hồ Chí Minh là một nhân vật đầy bí ẩn, rất ít ai biết sự thật về người này, nhưng năm 2008, một tác giả ở Đài Loan là ông Hồ Tuấn Hùng ( 胡俊熊 ) đã xuất

More information

胡志明:多情西贡

胡志明:多情西贡 越南 胡志明市 西贡 米粉 邮局 红教堂 范老五街 地道 封面... 1 一 在西贡最棒的体验... 4 1 看特色建筑 抚过西贡的悲喜哀愁... 4 2 浪迹湄公河... 5 3 堤岸老城区忆繁华旧梦... 6 4 吃在西贡... 7 二 胡志明市概述... 9 1 地图... 9 2 概述... 11 三 胡志明市景点详述... 13 1 范老五街(Pham Ngu Lao)... 13 2 统一宫Reunification

More information

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức Hậu học LÝ VIỆT DŨNG (dịch và chú giải) Tiến sĩ HUỲNH VĂN TỚI (hiệu đính, giới thiệu) Trịnh Hoài Đức (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một công thần của

More information

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC Gia Định Thành thông chí Trịnh hoài Đức MỤC LỤC Bảng chữ viết tắt Tiểu sử Trịnh Hoài Đức Lời giới thiệu Quyển 1. TINH DÃ CHÍ Quyển 2. SƠN XUYÊN CHÍ TRẤN BIÊN HÒA TRẤN PHIÊN AN TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN VĨNH

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM 道心寶鑑 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ Mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Ấn bản 09-2008 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang 001-004)

More information

Nam quốc sơn hà",

Nam quốc sơn hà, Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Một bài Hịch thuộc thể thi"thi Hịch" độc đáo nhất trong quân sử cổ kim. Nam quốc sơn hà là một bài thơ đã được dạy học tại các cấp lớp một

More information

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM Bốn Chúng Vãng Sanh 四眾往生 Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên Lời tựa Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ

More information

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ

MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn C. Đạo thành do ba người 1. Ba người đó là ai? PHẦN MỞ DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI Quyển 1 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY 2007 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC Quyển 1 CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI A. Duyên khởi B. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHI PHÁI CAO ĐÀI nữ soạn-giả NGUYÊN-THỦY ấn bản ngày: 15-06-2009 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi,

More information

VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO & NHÂN SINH MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. Tám mối quan hệ xã hội Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 11 Quan hệ thầy và trò 29 Quan hệ cha mẹ và con cái 47 Quan hệ vợ chồng 67 Quan hệ anh em,

More information

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII MÙA XUÂN TRONG THƠ THIÊ N VII Sưu tâ p cuả www.chuaphatgiaovietnam.com MU C LU C 1. NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ - Phan Trang Hy 2. MÙA XUÂN TRONG CỬA PHẬT - Hoàng Hương Thủy 3. NGHE TIẾNG HOA KHAI

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的 NHA TRANG 芽 庄 骆 驼 书 Top5 越 菜 餐 厅 珍 珠 岛 欢 乐 之 旅 Top4 海 上 运 动 摩 托 车 骑 行 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹

More information

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L QUANG MINH CHƠN NGÔN Bản cập nhật tháng 3/2015 Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 1 THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá

More information

第十七课: 做客(一)

第十七课: 做客(一) Giáo viên biên soạn: Phạm Ngọc Hà Trung tâm Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày 一 生词 1. 做客 zuò kè 2. 请进 Qǐng jìn Làm khách 来我家做客吧 请客 Mời vào. Câu khách khí, ngữ khí lịch sự 请 + 动 : mời ai làm gì. 请进 :mời vào

More information

THIENTRUCLAM_R_.doc

THIENTRUCLAM_R_.doc ĐINH QUANG MỸ THIỀN TRÚC LÂM DẪN KHỞI Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực đó đặt người học Thiền ở vào thế sống chết với chính mình trên chiếc cầu

More information

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN THIÊN THỤ SƯU TẬP, CHÚ GIẢI Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm GIA HỘI 2011 all rights reserved Tác giả giữ bản quyền 1 Sấm Trạng

More information

KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ KIM QUANG THẦN CHÚ Kim Quang Thần Chú 金光神咒 trong kinh đạo Lão Trung Quốc, thường có vài dị bản. Thần chú này được dùng trong nhiều tịnh trường ở Sài Gòn trước đây, đọc theo âm Hán-Việt. Vì nhiều chữ không

More information

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO KINH CỨU KHỔ (Hiệu đính 20-10-2008) KINH VĂN Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát. [Đọc ba lần] Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật,

More information

Microsoft Word - 初級越語3.doc

Microsoft Word - 初級越語3.doc 高雄大學東亞語文學系 授課老師 : 1 Bài 1:CÁCH HỎI ĐƯỜNG I. TỪ MỚI 辭彙 1. Bên Bên cạnh/cạnh Bên trái Bên phải 2. Phía Phía trước Phía sau 3. Đi thẳng 4. Rẽ/Quẹo 5. Bằng 6. Ở Ở đây Ở kia/ ở đó 7. Hẹn 8. Uống 9. Trà. 10.

More information

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc VÔ MÔN QUAN 無門関 CHỮ VÔ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin Biên dịch: Nguyễn Nam Trân Thần Quang chặt tay cầu

More information

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê Trang Tử và Nam Hoa Kinh Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Lời thƣa trƣớc Phần I - Chƣơng 1 Chƣơng II

More information

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHO KỸ NĂNG NÓI (Tập 1) Chủ nhiệm đề

More information

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO Nguyên tác BUDDHIST LOGIC Của TH. Stcherbatsky THÍCH NHUẬN CHÂU dịch Việt DẪN NHẬP 1. Luận lý học Phật giáo là gì? Với môn Luận lý học Phật giáo, chúng ta hiểu được hệ thống luận

More information

2 3

2 3 BÓNG TÙNG RỪNG HẠC 1 2 3 Lời giới thiệu Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả

More information

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám

Microsoft Word - Thọ Khang Bảo Giám 壽康寶鑒 Ấn Quang đại sư tăng đính Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991) Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến (blank page) Thọ Khang

More information

No.1 創刊號 2016.FEB. 雙月刊 歡迎投稿 新 移 民 生 活 情 報誌 下一個公民記者 就是你 辦法詳見P.63 Taiwan 封 面 故 事 台灣我來 了 這是一本屬於新移民的全新刊物 關於新移民的一切 都在這裡 讓我們一起用新移民的視角喜歡台灣 愛上台灣這塊土地 新鮮物熱門事 新移民人物集 NEWS熱門事 移民署會客室 中央廣播電台 越南語主持人 陳梅 特別專欄報導 收錄移民工文學獎作品

More information

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家 复习 : 用下面的词语举例子 1) 只好 2) 可能 3) 再 4) 刚才 5) 要 了 一 生词 1. 让 ràng ( 介 动 ) 2. 呆 dāi ( 动 形 ) - Cho phép ai làm gì, để cho 让我想一想 - khiến cho. 他让我很感动 - Nhường 请你让一让路, 让这位老太太下车好吗? - 动 ở lại, lưu lại 乡村风光太美了, 以致于他决定再多呆一个星期

More information

Microsoft Word - No.893B_3

Microsoft Word - No.893B_3 Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.655_Tr.663) KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA _QUYỂN HẠ_ Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃhakara: Thiện Vô Úy) Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

More information

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic HO CHI MINH CITY 胡 志 明 市 骆 驼 书 TOP5 咖 啡 馆 精 彩 纷 呈 娱 乐 休 闲 之 游 TOP7 购 物 中 心 追 溯 信 仰 宗 教 建 筑 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02

More information

2

2 M A S A H I D E T A C H I (initially known as Hitachi Express ) was established as a separate entity in February 1 2 Hitachi Transport System Ltd. ( hereafter HTS) Company name Founded Head office Capital

More information

Microsoft Word - tutyquanam

Microsoft Word - tutyquanam Biên soạn: HUYỀN THANH TỨ TÝ QUÁN ÂM Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhūja-avalokiteśvara), là Tôn Chủ Đại Bi Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của người tu theo

More information

南越:法式浪漫

南越:法式浪漫 越南 南越 湄公河 胡志明市 西贡 美奈 沙滩 范老五街 河粉 封面... 1 一 越南南部地图... 3 1 北越部分攻略... 3 二 越走越南 南北线上的越南风景... 5 1 会安Hoian 穿着奥黛的女子穿过雨巷... 5 2 芽庄Nha Trang 阳光滨海长廊... 17 3 大叻Dalat 有情趣的你会喜欢这里... 22 4 胡志明市Ho ChinMing City 西贡Saigon

More information

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc TỨ PHẦN LUẬT Quyển 1 VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 四分律 PHẦN THỨ NHẤT Quyển 1 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Tỳ-kheo Thích Đức Thắng Hiệu chính và

More information

标题

标题 2007 年 越 南 国 情 报 告 第 八 章 政 治 2006 年 是 越 共 十 大 胜 利 召 开 党 和 国 家 高 层 领 导 完 成 新 老 交 替 越 南 加 入 世 贸 组 织 和 成 功 举 办 第 14 届 APEC 峰 会 的 一 年, 同 时 也 是 越 南 战 胜 各 种 严 峻 挑 战 确 保 社 会 政 治 稳 定 推 动 改 革 开 放 和 经 济 建 设 取 得

More information

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan 转法轮 Chuyển Pháp Luân 李洪志 Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet Tháng Ba, 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese MỤC LỤC Luận ngữ 1 Bài giảng thứ nhất 5 Đưa con người

More information

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc 越南地區 2012 年 臺灣獎學金 申請辦法 2012 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2012 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 20 名, 包含進修學士 碩士 博士學位者

More information

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc 1. Giới thiệu kỳ thi: GIỚI THIỆU KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (Test of Chinese as a Foreign Language),

More information

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc 越南地區 2015 年 教育部華語文獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化, 以促進雙方教育文化交流, 加強彼此瞭解與友誼, 特別設置華語文獎學金, 提供越南青年學生申請 一 獎學金名額 : 共 20 名 二 獎學金期限 : ( 一 ) 受獎期限 : 每名申請人最長可申請赴臺研習華語文 12 個月 ;

More information

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc 越南地區 2015 年 臺灣獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺 - 越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2015 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 24 名, 包含進修學士 碩士

More information

创新 2013 年第 3 期总第 45 期

创新 2013 年第 3 期总第 45 期 2013 年第 3 期 ( 第 7 卷总第 45 期 ) 覃丽芳 2012 年, 越南经济发展高增长与高通胀并存, 实现了自 1993 年以来的首次贸易顺差工业发展是贸易顺差的 依托, 钢铁 化肥 化工 电子技术等行业有了长足发展, 辅助工业发展受到重视 ; 国企改革缓慢推进, 但成效不大 ; 破产企业数 量猛增, 经济发展承受巨大压力 越南 ; 工业 ; 经济 2013-04-08 覃丽芳, 厦门大学南洋研究院博士研究生

More information

Microsoft Word - No.1189

Microsoft Word - No.1189 Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826) PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư SA LA BA phụng chiếu

More information

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo CHNG TR彧繬H 2016 c彨 nh彨 ngay 16-3- 2016 TH彧 G 1 THANG 2 T彧碩: mung 1 T彨磘 nh彨 ngay th hai 8 thang 2 n彨 2016 Khoo a An c mua Xu彨 cho T彨 g Ni tai T彨彥 nh Thi彨磏 Tanh Kh彨詎g Thang 2-3 va 4 TH彧 G 3 NAM CALI Kh彨

More information

Microsoft Word - No.1076

Microsoft Word - No.1076 Mật Tạng Bộ 3 _ No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185) THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch Phục

More information

untitled

untitled 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 23 852-26097390 852-26037539 tangchung@cuhk.edu.hk 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 () 2003 5 1 1989 1997 2 ( ) 1997 3 4 5 1 1994 6 7 8 9 10 T 11 T () 19 20 (1) 18 14 XDM () () () I 690

More information

标题

标题 政 分 报 告 Development Reports 政 2 摘 要 : 204 年, 越 南 继 续 贯 彻 落 实 越 南 共 产 党 第 十 一 次 全 国 代 表 大 会 决 议 精 神, 越 南 共 产 党 第 十 二 次 全 国 代 表 大 会 各 项 准 备 工 作 的 进 度 明 显 加 快 ; 继 续 加 强 党 内 外 民 主 政 建 设, 探 索 推 进 政 领 域 的 一

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

Dai vien man phap

Dai vien man phap 法轮佛法 大圆满法 Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 李洪志著 Tác giả: Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet tháng Giêng 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese Tác giả: Sư phụ

More information

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

More information

越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁

越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁 越 南 会 安 HoiAn 城 市 夜 景 会 安 会 安 是 越 南 最 早 的 华 埠, 是 越 南 华 侨 聚 居 最 多 的 地 方 早 在 17 世 纪 时 就 有 不 少 从 商 的 华 人 到 此 落 地 生 根, 几 百 年 来 华 人 在 此 繁 衍 生 息, 形 成 一 个 繁 荣 昌 盛 的 华 人 社 区 会 安 华 人 会 馆 非 常 多, 有 中 华 会 馆 潮 州 会

More information

Bone Cancer VN CN

Bone Cancer VN CN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Ung Thư Xương 骨癌 Bone Cancer U xương ác tính 惡性骨腫瘤 Bác sĩ NguyÍn Xuân CÄm biên soạn 中文編譯 : 謝延績

More information

LaoTuTinhHoa_NDC

LaoTuTinhHoa_NDC LÃO TỬ TINH HOA Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 1992 Số trang: 258 Giá bìa: 15.000 đ MỤC LỤC Vài lời thưa trước PHẦN THỨ NHẤT I. LƢỢC SỬ LÃO TỬ II. SÁCH

More information

第二十八课: 考得怎么样?

第二十八课: 考得怎么样? 复习 : 改错句 1) 这首歌极好听了! 2) 今天我跑步两个小时了 3) 我不要去中国 4) 请说再一遍 5) 今天的课文我念三遍了 复习 : 阅读 昨天下午, 我跟玛丽一起去大使馆看了一个朋友 回到宿舍的时候, 玛丽觉得不舒服, 我就跟她一起去医院看病 到了医院, 大夫问她 : 你怎么了?, 玛丽说 : 我头疼, 很不舒服 大夫给她试了试表说 : 你感冒了, 发烧了, 三十九度 然后大夫给了她打了一针,

More information

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật DAILY NEWSLETTER MARKET PRICE Ngày 01/06/2016 Bản Tin Tiếng Việt English News Market Prices LƯU HÀNH NỘI BỘ baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật ---Điểm tin--- 'Ký

More information

中 越 两 国 的 陆 地 边 界 线 长 约 1353 公 里, 处 于 边 境 的 县 市, 中 国 一 侧 是 广 西 的 防 城 港 宁 明 凭 祥 龙 州 大 新 靖 西 那 坡, 云 南 的 富 宁 麻 栗 坡 马 关 河 口 金 平 绿 春 江 城 等 14 个 县 市 ; 越 南 一

中 越 两 国 的 陆 地 边 界 线 长 约 1353 公 里, 处 于 边 境 的 县 市, 中 国 一 侧 是 广 西 的 防 城 港 宁 明 凭 祥 龙 州 大 新 靖 西 那 坡, 云 南 的 富 宁 麻 栗 坡 马 关 河 口 金 平 绿 春 江 城 等 14 个 县 市 ; 越 南 一 探 田 裁 之 涌 中 国 束 南 7~7 大 隆 部 份 国 境 地 域 亿 扣 ~t 7., 荡 民 族 文 化 η 勤 írn.l 国 立 民 族 学 博 物 鲸 稠 查 辍 告 63:9-32(2ω6) 中 越 中 老 跨 国 境 民 族 研 究 范 宏 贵 广 西 民 族 大 学 导 论 2 中 老 两 国 的 跨 国 境 民 族 l 中 越 两 国 的 跨 国 境 民 族 3 改 革 开

More information

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

More information

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi Luận Ngữ Khổng Tử 论语 Phùng Hoài Ngọc biên dịch chủ giải - bàn luận Đại học An Giang, 2011 Khổng tử dạy học 1 MỤC LỤC Lời nói đầu. 2 1. 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính. 13 3. 八佾 Bát dật 20 4. 里仁 Lý nhân. 29

More information

A Study on Biographical Folklores and the Apotheosis of Local Deities using Han-Viet Texts -- Phu Dong Thien Vuong as Example Cheng A-Tsai Professor,

A Study on Biographical Folklores and the Apotheosis of Local Deities using Han-Viet Texts -- Phu Dong Thien Vuong as Example Cheng A-Tsai Professor, 2007 7 153-186 153 A Study on Biographical Folklores and the Apotheosis of Local Deities using Han-Viet Texts -- Phu Dong Thien Vuong as Example Cheng A-Tsai Professor, Department of Literature, Nan-hua

More information

10月份茶訊.doc

10月份茶訊.doc 十 月 份 目 錄 : 封 面 : 台 灣 茶 業 考 察 團 訪 問 越 南 茶 研 所 封 面 內 頁 : 台 灣 區 製 茶 工 業 同 業 公 會 越 南 考 察 紀 實 一 台 灣 區 製 茶 工 業 同 業 公 會 越 南 考 察 之 旅 二 綠 茶 提 取 物 兒 茶 素 及 egcg 的 功 能 和 發 展 狀 況 三 天 氣 導 致 中 國 茶 葉 出 口 銳 減 四 上 半 年

More information

What s On Working Together to Enhance Multiculturalism Author: Jillian Pan Australia is multicultural and we are part of it. Thanks to Office of Multi

What s On Working Together to Enhance Multiculturalism Author: Jillian Pan Australia is multicultural and we are part of it. Thanks to Office of Multi Chung Wah Community & Aged Care Quarterly Newsletter Apr 2015 Issue 24 Living Stronger 中华社区与长者服务 Hội Chung Wah Chăm Sóc Cộng Đồng & Cao Niên A Better Community for All (08) 9328 3988 www.chungwahcac.org.au

More information