fēichángdà 美国女孩 Anne Hathaway 有非常大 的眼睛 她是一个 hào hǎoláiwù hǎoláiwù zuònǚyī 女一号, 在好莱坞 Anne 不喜欢好莱坞也不喜欢做女一号 wèishénme hǎoláiwù hǎopéngyou suǒyǐ 为什么? 在好莱坞,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "fēichángdà 美国女孩 Anne Hathaway 有非常大 的眼睛 她是一个 hào hǎoláiwù hǎoláiwù zuònǚyī 女一号, 在好莱坞 Anne 不喜欢好莱坞也不喜欢做女一号 wèishénme hǎoláiwù hǎopéngyou suǒyǐ 为什么? 在好莱坞,"

Transcription

1 mǎimài huàimǎimài 好买卖? 坏买卖? yīshēng yīshēng Young 医生是一个好医生, 他是中 běijīng 北京 他三十五岁 suì é r z i, 有两个儿子 zhōngguó n ǚ é r 和两个女儿 国人, 他的家在 èrlíngsānjiǔniánsìyuèwǔrì yīshēng é r z i nǚérmen y ì q ǐ 二〇三九年四月五日,Young 医生和儿子女儿们一起 yīshēng yīyuànmìxīgēn Young 医生的医院在密西根, 底特律 d ǐ t è l ǜ 在 z h è l ǐ yīnwéi 这里, 因为 Young 医生 l á i 来 美国 yīshēngshuōzhōngwén 说中文, yīngwén hěnhǎo suǒyǐ rénkàn yīshēng yīshēng qián 他的英文不是很好, 所以没有人看 Young 医生 Young 医生要钱, 他要人 láikàn 来看他 juéde 觉得 Dr. Young is a good doctor, he is Chinese and his home is at Beijing. He is 35 years old and he has two sons and two daughters. tóngxué mìxīgēn Karina 是一个女同学, 她是美国密西根人, 她的家在 shèngkèláiěr 圣克莱尔 suì mèimèi xiǎogǒugǒu 她十三岁 她有三个妹妹和一个小狗狗 Karina 有 wèntí juéde hǎokàn wèishénme hǎokàn 一个问题 : 她觉得她的眼睛不好看 为什么不好看?Karina hěnxiǎo dànshì hěndà dà 她的眼睛很小, 但是她喜欢很大的眼睛 Karina 要大眼睛 Karina is a female student, she is American Michigander, her home is at St. Clair. She is 13 years old. She has 3 younger sisters and 1 little puppy. Karina has a problem: she feels that her eyes are not good looking. Why not good looking? Karina feels that her eyes are very small, but she likes very big eyes. Karina wants big eyes.

2 fēichángdà 美国女孩 Anne Hathaway 有非常大 的眼睛 她是一个 hào hǎoláiwù hǎoláiwù zuònǚyī 女一号, 在好莱坞 Anne 不喜欢好莱坞也不喜欢做女一号 wèishénme hǎoláiwù hǎopéngyou suǒyǐ 为什么? 在好莱坞, 没有人有好朋友, 所以 Anne 也没有 hào hǎopéngyou dàwèntí yīnwéi péngyou suǒyǐ 好朋友 Anne 有一个大问题 : 因为她没有朋友, 所以她是一个人, 不高兴 juédexióngmāohěn 她觉得 熊 猫 kù 很酷, 她要一个熊 zhōngguó dànshì qù 中国的, 但是 Anne 不想去 xióngmāo zhōng 中 猫和她玩儿 wáner n ǎ l ǐ zhǎo 哪里找 guó zhǎo dà 国, 她想在美国找一个大 gāoxìng dàxióngmāo dàxióngmāo 大熊猫? 大熊猫是 xióngmāo 熊猫 American girl Anne Hathaway has very big eyes. She is a leading actress at Hollywood. Anne does not like Hollywood, she also does not like being a leading actress. At Hollywood, nobody has good f riend, therefore Anne does not have good friends either. Anne has a big problem: Because she does not have friend, therefore she is alone (one person) and she is not happy. She feels panda is very cool, she wants a panda to play with her. Where to find giant panda? Giant panda is Chinese, but Anne does not want to go to China, she want to find a giant panda at United States. yīngguó Logan 是一个英国男人, 他现在 xiàn 二十七岁 suì 他是 hào l á i MI6 的人, 他的号是〇〇七. 五 Logan 二〇二〇年来美 mìxīgēn 国, 密西根 他的家在 Frankenmuth, 他有一个女朋友, tóngxué tāmen y ì q ǐ le 她叫 Karina, 是一个同学 Logan 和 Karina 他们一起三年了 Logan 也有一 yīnwéi zuì zuò 个四个月的小熊猫, 因为他最喜欢熊猫 做 MI6 的〇〇七. 五,Logan 有一个 rènwu 任务 : 找 zhǎok ě k ǒ u k ě l è 可口可乐的秘方 mìfāng bǎi 一百 年, 没有人找 zhǎok ě k ǒ u k ě l è 可口可乐 mìfāng zhǎo 的秘方 Logan 找

3 z h è l ǐ 这里, 找 zhǎo n à l ǐ le fēi 了!Logan 非 zhǎozhǎozhǎo 那里, 找找 找 chánggāoxìng 常高兴 ~~~ zuìhòu, 最后!Logan 在 Las Vegas 的一个 Casino 找 zhǎodào Logan is an English man, he is now 27 years old. He is MI6 s person, his number is Logan came to US, Michigan during the year His home is at Frankenmuth, he has a girlfriend, her name is Karina who is a student. Logan and Karina, they were together for three years. Logan also has a four-month old little panda, because his extremely likes pandas. Being of MI6, Logan has a mission: finding the secret recipe of Coca -Cola. For a hundred years, nobody has found the sec ret recipe of Coca-Cola. Logan look for here, look for there, find, find, find, at last! Logan found it at a Casino in Las Vegas! Logan is very happy~~~~ l á i 一个 MI6 的人来美国找到 yīnwéi k ě l è 因为可乐 mìfāng 的秘方 hěn kù Payton 是一个很酷 yīngwén lādīngwén y ì d à l ì 英文, 拉丁文, 意大利 wén yīnwéi 的美国女人, 因为她说 xībānyáwén juéde 我们觉得 文和西班牙文 到 shuōzhōngwén 中文, 她是一 lǎoshī dànshì qián tīngshuō 个老师, 但是她是 CIA 的人 一个月前,Payton 听说 zhǎodào lekěkǒukělè 了可口可乐的秘方 mìfāng rènwu, 她的任务 qùtōunàgèmìfāng, 是去偷那个秘方 k ě y ǐ gěiyīngguórén tōu mìfāngfēichángnán k ě y ǐ 不可以给英国人 偷〇〇七. 五的秘方非常难,Payton 可以 gànshénme 干什么? Payton is a very cool American woman, because she speaks Chinese, English, Latin, Italian and Spanish. We feel that she is a teacher, but she is CIA s person. A month ago, Payton hearsay a MI6 person has came to US and found the secret recipe of Coca -Cola. Her mission is to steal that s ecret recipe, because the recipe cannot give to British people. Stealing secret recipe from is very difficult, what could Payton do?

4 zhǎo Payton 找 Logan 的女朋友 Karina mǎi shuō gěi Payton 想买 Karina, 她说 : Karina, 我给你一 bǎiwànměiyuán tōu mìfānggěi 百万美元, 你偷 Logan 的秘方给我, 好不好? shuō shénme k ě y ǐ mǎi hěn àihěnài gǔn Karina 说 : 你是什么人? 你不可以买我! 我很爱很爱 Logan! 滚! Payton shuō juéde 说 : Karina, 你是美国人, 我觉得 k ě y ǐ qùyīngguó nǐdǒngháishì 你懂还是 国的, 不可以去英国 dànshì zuì Logan, 我也爱美国, 但是我最 gěi 我给 yīshēng 医生 k ě l è 你可乐 mìfāng wèntí 的秘方 没有问题 眼睛 yīyuànjiàn 的医院见 k ě k ǒ u k ě l è 你是爱美国的美国人 可口可乐 dǒng shuō shuō 不懂? Karina 说 : 你说的我懂 爱 Anne Hathaway 的眼睛 huàn 换 mìfāng xīng qī 秘方 星期 gěi 你给 mìfāng 的秘方是美 dǒng ài 我爱, 我她的眼睛 日早上五点半在 Young Payton go finding Logan s girlfriend Karina. Payton wants to buy Karina off, she said: Karina, I give you a million dollars, you steal Logan s secret recipe and give it to me, ok? Karina said: Who are you? You cannot buy me off! I love Logan very, very much! Get out! Payton said, Karina, you are an American. I feel that you are an Americ an who loves America. The secret recipe of Coca -Cola is belong to US, cannot go to UK. Do you understand? Karina said, I understand what you are saying. I love Logan, I also loves US, but I love Anne Hathaway s eyes the most. You give me her eyes, I give you the secret recipe of Cola. No problem. Eyes exchange for secret recipe. Meeting you at Sunday, 5AM, Dr. Young s hospital. qùhǎoláiwùzhǎo Payton 去好莱坞找 Anne Hathaway Payton 想买 shuō gěi bǎiwànměiyuán gěi Anne, 她说 : Anne, 我给你一百万美元, 你给我你的 mǎi

5 shuō 眼睛, 好不好? Anne 说 : 你疯 fēng lema bǎiwànměiyuán hào 了吗? 我不要一百万美元, 我是女一号, qiānwànměiyuán bǎiwànměiyuángànshénme shuō 我有一千万美元! 我要一百万美元干什么? Payton 说 : 好好好, 我们 mài k ě y ǐ gěi 我可以给 不卖眼睛 你一个熊猫 xióngmāo kě, 你可 xióngmāo shénmeshíjiān n ǎ l ǐ jīn 我熊猫? 什么时间? 在哪里? 今天晚 méiyǒuwèntí 没有问题 熊猫 xióngmāohuàn 换 眼睛 晚上 wǎnshang yǐ 以 kě 不可 tiānwǎnshang jiàn 见 上 yǐgěi k ě y ǐ gěi 以给我你的眼睛? 你可以给 diǎn 十一点一刻 kè, 在 你家, 好吗 ma? Payton go to Hollywood and to find Anne Hathaway. Payton wants to buy Anne off, she said, Anne, I give you a million dollars, you give me your eyes, ok? Anne said, Are you crazy? I do not want a million dollars, I am a leading actress, and I have 10 million dollars! I want 1million dollars to do what? Payton said, Ok ok ok, we do not sell eyes. I can give you a panda, can you give me your eyes? You c an give me panda? When and where? Tonight at 11:15pm, your house, good? No problem. Panda exchange for eyes. See you tonight. qù zhǎo duì Payton 去 Frankenmuth 找 Logan 你是 Logan, 对吗 ma? duì zhǎo gànshénme dàxióngmāogěi 对, 我是 Logan 你找我干什么? 我要你的大熊猫给 màima mài dàxióngmāo fēicháng 我的朋友 你想卖吗? 我不要卖我的大熊猫 我非常 dàxióngmāo shuō zuì dàxióngmāo suǒyǐ háishì 喜欢我的大熊猫 你的女朋友说她最不喜欢大熊猫, 所以你要她还是要 dàxióngmāo shénme 大熊猫? 什么?Karina 不喜欢 Waiki? 我不舒 k ě y ǐ mǎi dàxióngmāo wànměiyuán wèn tí 可以买我的大熊猫 五十万美元 没有问题 shū fu dànshì hěn ài 服 但是 我很爱她, 你 Payton goes to Frankenmuth looking for Logan. You are Logan, correct? Correct, I am Logan. You are looking for me to do what? I want

6 your giant panda to give to my friend. Do you want to sell? I do not want to sell my giant panda. Your girlfriend s aid she extremely dislike giant panda, therefore you want her or you want giant panda? What? Karina does not like Waiki? I do not feel good BUT I love her very much, you can buy my giant panda. Half million dollars. No problem. xiàn y ì q ǐ qùhǎoláiwùzhǎo 现在,Payton 和 Waiki 一起去好莱坞找 Anne Anne 的 gěi gěi xīng qī 眼睛给 Payton, Waiki 给 Anne 星期日早上五点半, 在 Young yīyuàn 医生的医院 gěi,payton 给 Karina Anne 的眼睛,Karina 给 tōu k ě l è mìfāng mìfāng y ì q ǐ qù kàn Payton 她偷 Logan 的可乐秘方 Payton 和秘方一起去 Washington D.C. 看 hěngāoxìng fēichánghǎo xièxiè Obama, Obama 很高兴 : 非常好 Agent Payton! 美国人谢谢你! Payton shuō b ú k è q ì 说 : 不客气, 先生 xiānsheng zhège 这个 rènwu hěngāoxìng k ě l è mìfāngzuìhòu 是我的任务, 我很高兴可乐秘方最后没有人 gěi tōu 偷 Now, Payton and Waiki go to Hollywood together to find Anne. Anne gives eyes to Payton, Payton gives Waiki to Anne. Sunday morning 5:30AM, at Dr. Young s hospital. Payton gives Anne s eyes to Karina, Karina gives the secret recipe that she stole from Logan to Payton. Payton and the secret recipe go to Washington D.C. together and see president Obama, Obama is very happy: Great job Agent Payton! American people thank you! Payton said, You re welcome, Sir. This is my mission, I am very happy that nobody stole Cola s secret recipe at last.

7 gànshénme huàn yīshēngkànkan Karina 在干什么? 换 Anne Hathaway 的眼睛!Young 医生看看 Anne shuō d u ì bu q ǐ 的眼睛, 说 : 对不起 Karina, shénmewèntí zhège 有什么问题? 这个眼睛是 yǎnjìng le shénme 有眼镜了 什么?! 我有 dà wèishénme 大眼睛?! 我为什么要换大眼 huàndàyǎn zhège wèn tí 这个眼睛有问题 xiàn nearsighted. 现在你 yǎnjìng shuíkěyǐkàn 眼镜, 谁可以看我的 jīng 睛?! 不! 不不不不 不!!! What is Karina doing? Exchange to Anne Hathaway s eyes! Dr. Young take a look at Anne s eyes, he says, I am sorry Karina, these eyes have problem. Have what problem? These eyes are nearsighted. Now, you have glasses. WHAT?! I have glass es, who can see my big eyes?! Why I exchange for big eyes?! Noooooooooooooo!!!

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm ( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN 7-224-07423-3......... - -. G632. 3 CIP ( 2005 ) 111220 ( 147 : 710003) 787 mm1092mm 16 20. 5 4 307 2005 10 1 2005 10 1 13000 ISBN 7-224 - 07423-3 / G1460 30. 00 2002,,,,,,,,,,,,

More information

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 簡 章 核 定 文 號 : 彰 化 縣 政 府 104 年 01 月 27 日 府 教 學 字 第 1040027611 號 函 中 華 民 國 104 年 2 月 9 日 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 鹿 港 高 級 中 學 地 址 :50546 彰 化 縣 鹿 港 鎮

More information

Microsoft Word - 3 Authentic Mandarin Chinese Street Interview Clips.docx

Microsoft Word - 3 Authentic Mandarin Chinese Street Interview Clips.docx Topic: 5 ways to greet a friend you haven t seen for a long time (in Mandarin Chinese) Video Transcript Q1: nǐ zěn yàng hé hǎo jiǔ bù jiàn de péng yǒu dǎ zhāo hū? 你 怎样 和 好久不见 的 朋友 打招呼? How do you greet

More information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit English for Study in Australia 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 Lesson 3: Make yourself at home 第 三 课 : 宾 至 如 归 L1 Male: 各 位 朋 友 好, 欢 迎 您 收 听 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 节 目, 我 是 澳 大 利 亚 澳 洲 广 播 电 台 的 节 目 主 持 人 陈 昊 L1 Female: 各 位

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

99 學年度班群總介紹 第 370 期 班群總導 陳怡靜 G45 班群總導 陳怡靜(河馬) A 家 惠如 家浩 T 格 宜蓁 小 霖 怡 家 M 璇 均 蓁 雴 家 數學領域 珈玲 國燈 370-2 英領域 Kent

99 學年度班群總介紹 第 370 期 班群總導 陳怡靜 G45 班群總導 陳怡靜(河馬) A 家 惠如 家浩 T 格 宜蓁 小 霖 怡 家 M 璇 均 蓁 雴 家 數學領域 珈玲 國燈 370-2 英領域 Kent 2010 年 8 月 27 日 出 刊 精 緻 教 育 宜 蘭 縣 公 辦 民 營 人 國 民 中 小 學 財 團 法 人 人 適 性 教 育 基 金 會 承 辦 地 址 : 宜 蘭 縣 26141 頭 城 鎮 雅 路 150 號 (03)977-3396 http://www.jwps.ilc.edu.tw 健 康 VS. 學 習 各 位 合 夥 人 其 實 都 知 道, 我 是 個 胖 子, 而

More information

(General English Proficiency Test) (GEPT) 30 35 16 18 20 35 40 10 1.5 1 1 99 160 72 70 80 120 120 100 100 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Test Week GEPT Week 1 Week 2 Week 3 Week

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

蔡 氏 族 譜 序 2

蔡 氏 族 譜 序 2 1 蔡 氏 族 譜 Highlights with characters are Uncle Mike s corrections. Missing or corrected characters are found on pages 9, 19, 28, 34, 44. 蔡 氏 族 譜 序 2 3 福 建 仙 遊 赤 湖 蔡 氏 宗 譜 序 蔡 氏 之 先 出 自 姬 姓 周 文 王 第 五 子

More information

-------------------------------------------------------------------------------- Pekinger in NewYork -------------------------------------------------------------------------------- 1011 121314 151617

More information

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 5 貳 考 試 科 目 成 績 計 算 7 參 試 務 規 劃 11 肆 成 績 應 用 12 條 分 縷 析 答 客 問 釋 疑 篇 13 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 考 試 科 目 與 命 題 依 據 15 貳 考 試 題 型 15 參 考 試 時

More information

2-7.FIT)

2-7.FIT) 文 化 园 地 8 2009 年 8 月 18 日 星 期 二 E-mail:liuliyuan@qunlitimes.com 群 立 文 化 感 受 今 天 你 开 心 了 吗? 周 传 喜 群 雄 争 立 竞 争 意 识 ; 傲 立 群 雄 奋 斗 目 标, 这 几 句 话 一 直 是 群 立 的 文 化 和 方 针, 也 同 样 是 我 很 喜 欢 的 座 右 铭 我 想 这 几 句 话 生

More information

Let's Learn Mandarin Chinese with Miss Panda Audio CD Lyrics and Text

Let's Learn Mandarin Chinese with Miss Panda Audio CD Lyrics and Text Let s Learn Mandarin Chinese with Miss Panda! Audio CD Learning Guide Lyrics and Translation Audio CD lyrics are given in Pinyin, traditional Chinese characters and simplified Chinese characters. An English

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

2011年高职语文考试大纲

2011年高职语文考试大纲 2016 年 湖 北 省 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考 文 化 综 合 考 试 大 纲 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考, 是 由 中 等 职 业 学 校 ( 含 普 通 中 专 职 业 高 中 技 工 学 校 和 成 人 中 专 ) 机 械 类 电 子 类 计 算 机 类 会 计 专 业 护 理 专 业 建 筑

More information

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 4 貳 考 試 科 目 6 參 成 績 計 算 6 肆 試 務 規 劃 7 伍 成 績 應 用 8 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 試 題 取 材 與 命 題 原 則 9 貳 各 科 考 試 內 容 11 参 各 科 問 與 答 17 由 小 見 大 觀

More information

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 5 貳 考 試 科 目 成 績 計 算 7 參 試 務 規 劃 11 肆 成 績 應 用 13 條 分 縷 析 答 客 問 釋 疑 篇 14 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 試 題 取 材 與 命 題 原 則 16 貳 各 科 考 試 內 容 18 参 各

More information

Microsoft Word - 04.doc

Microsoft Word - 04.doc 四 年 一 班 柯 芝 嫻 老 師 指 導 文 山 農 場 之 旅 四 1 黃 寀 綾 太 棒 了! 一 早, 我 飛 也 似 的 把 早 餐 吃 完, 匆 忙 的 坐 車 到 學 校, 等 待 著 歡 樂 的 一 天 因 為 今 天 是 一 學 期 唯 一 一 次 的 校 外 教 學, 地 點 是 新 店 的 文 山 農 場 進 行 茶 產 業 的 體 驗 時 間 到 了, 我 們 準 時 上 車,

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

封面故事 FENG MIAN GU SHI 32 基于课标 基于学生 提升英语课堂 封面图片 上海市闵行区第四幼儿园 现 代 学 校 37 回归本源 彰显特色 / 胡金芳 出版日期 2015 年 5 月 15 日 35 运用问题情境中的有效提问促进大班 幼儿的语言发展 / 胡金芳 双 月 刊 2015 年第 3 期 总第 63 期 教学实效 / 刘董娴 38 尊重差异 培养能力 提高体育教学实 效

More information

39 屆 畢 業 典 禮

39 屆 畢 業 典 禮 東莞同鄉會方樹泉學校 地 址 九龍油麻地東莞街43號 電 話 2780 2296 圖文傳真 2770 7590 網 址 www.tkfsc-school.edu.hk 電 郵 tkfsc@eservices.hkedcity.net 39 屆畢業典禮 39 屆 畢 業 典 禮 方 樹 泉 先 生 玉 照 東 莞 同 鄉 會 方 樹 泉 學 校 39 屆 畢 業 典 禮 第 三 十 九 屆 畢 業 禮

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

基 督 教 培 英 中 心 園 地 培 英 中 心 動 向 地 址 :#101-8580 Cambie Road, Richmond, B.C. 電 話 :604-821-1262 傳 真 :604-821-1269 電 郵 :info@puiying.org 網 址 :www.puiying.or

基 督 教 培 英 中 心 園 地 培 英 中 心 動 向 地 址 :#101-8580 Cambie Road, Richmond, B.C. 電 話 :604-821-1262 傳 真 :604-821-1269 電 郵 :info@puiying.org 網 址 :www.puiying.or Vancouver Pui Ying Voice 第 258 期 2014 年 1 月 20 日 目 錄 (1) 美 國 加 省 省 會 培 英 校 友 會 新 地 址, 溫 哥 華 培 英 校 友 會 今 年 活 動 ; 香 港 培 英 校 友 會 新 春 團 員 拜 信 ; (2). 基 督 教 培 英 中 心 園 地 ; (3) 紐 英 倫 培 英 校 友 共 聚 歡 慶 聖 誕 ; (4)

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

Untitiled

Untitiled 目 立人1 2011 录 目 录 专家视点 权利与责任 班主任批评权的有效运用 齐学红 3 德育园地 立 沿着鲁迅爷爷的足迹 主题队活动案例 郑海娟 4 播下一颗美丽的种子 沿着鲁迅爷爷的足迹 中队活动反思 郑海娟 5 赠人玫瑰 手有余香 关于培养小学生服务意识的一些尝试和思考 孙 勤 6 人 教海纵横 2011 年第 1 期 总第 9 期 主办单位 绍兴市鲁迅小学教育集团 顾 问 编委会主任 编

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 面 向 研 究 生 复 试 的 结 构 化 面 试 考 核 探 索 与 实 践 哈 尔 滨 工 业 大 学 甄 良 2015 年 11 月 5 日 一 背 景 情 况 ( 一 ) 研 究 生 招 生 的 政 策 背 景 招 生 是 一 个 教 育 热 点, 也 是 一 个 社 会 热 点 国 家 重 要 的 教 育 领 域 改 革 文 件 都 对 招 生 改 革 出 了 明 确 要 求 国 务 院

More information

Microsoft Word - 6.doc

Microsoft Word - 6.doc 标 题 : 24 小 时 006. 24 hours (2007, Regensburg, Germany) Date: March 2007 从 德 国 回 到 美 国 的 24 小 时, 就 像 是 经 历 了 一 场 人 生 March 24, 2007 10:40pm( 美 国 东 部 时 间 4:40pm) ==========================================

More information

We are now living happily. We are now living a happy life. He is very healthy. He is in good health. I am sure that he will succeed. I am sure of his success. I am busy now. I am not free now. May I borrow

More information

錫安教會2015年11月29日分享

錫安教會2015年11月29日分享 錫 安 教 會 2015 年 11 月 29 日 分 享 第 一 章 : 天 馬 座 行 動 答 問 篇 (2) 問 題 (1): 信 息 中 曾 提 及, 有 一 群 忠 良 的 皇 者 和 精 英 製 造 共 同 信 息, 但 亦 有 一 群 奸 惡 的 如 果 將 來 他 們 來 尋 找 我 們, 顯 示 他 們 是 製 造 共 同 信 息 的 人 這 樣, 我 們 有 沒 有 需 要 或 者

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

LOVE IS OVER LOVE LOVE LOVE LOVE IS EVERYTHING LOVE LOVE LOVE LOVER'S QUEEN LYDIA MAYBE TOMORROW MEN'S TALK MY DEAR MY FRIEND MY OH MY MY SUMMER DREAM

LOVE IS OVER LOVE LOVE LOVE LOVE IS EVERYTHING LOVE LOVE LOVE LOVER'S QUEEN LYDIA MAYBE TOMORROW MEN'S TALK MY DEAR MY FRIEND MY OH MY MY SUMMER DREAM 曲名 1234 20.30.40 5678 GOING 929 9907 A BTTER DAY ANDY BABY I'M YOUR MAN BACK HOME BAD BOY BEAUTIFUL GIRL BABY BABY BACK HOME BEAUTIFUL DAY BECAUSE OF YOU BETTER MAN CAN'T STOP LOVING YOU CALL ME CAN YOU

More information

ΧΧΧΧ课程教学大纲(黑体,三号,段后1行)

ΧΧΧΧ课程教学大纲(黑体,三号,段后1行) 为 适 应 我 国 高 等 教 育 发 展 的 需 要, 提 高 大 学 英 语 教 学 质 量, 满 足 社 会 对 人 才 培 养 的 需 要, 按 照 教 育 部 深 化 大 学 英 语 教 学 改 革 的 精 神 和 要 求, 参 照 2007 年 教 育 部 高 教 司 修 订 颁 布 的 大 学 英 语 课 程 教 学 要 求, 针 对 我 校 的 实 际 情 况, 制 定 上 海 商

More information

090304issue

090304issue 2008-2009 年 3 至 4 月 份 春 天 是 一 個 乍 暖 還 寒 的 日 子, 又 是 流 感 高 峰 期, 校 長 希 望 大 家 能 多 做 運 動, 注 重 均 衡 飲 食, 保 持 身 體 健 康 本 校 致 力 營 造 關 愛 校 園 文 化, 成 立 小 角 義 工, 金 章 同 學 會 及 關 愛 大 使, 目 的 是 透 過 學 生 參 與 不 同 的 服 務 經 歷,

More information

101_

101_ 國 語 文 教 育 --- 文 學 小 博 士 ( 古 典 詩 詞 ) 日 期 三 年 級 送 友 人 之 京 上 學 期 詩 詞 題 目 孟 浩 然 君 登 青 雲 去, 予 望 青 山 歸 雲 山 從 此 別, 淚 濕 薜 蘿 衣 題 灞 池 王 昌 齡 開 門 望 長 川, 薄 暮 見 漁 者 ; 借 問 白 頭 翁 : 垂 綸 幾 年 也? 秋 浦 歌 李 白 白 髮 三 千 丈, 緣 愁

More information

Microsoft Word - 第四組心得.doc

Microsoft Word - 第四組心得.doc 徐 婉 真 這 四 天 的 綠 島 人 權 體 驗 營 令 我 印 象 深 刻, 尤 其 第 三 天 晚 上 吳 豪 人 教 授 的 那 堂 課, 他 讓 我 聽 到 不 同 於 以 往 的 正 義 之 聲 轉 型 正 義, 透 過 他 幽 默 熱 情 的 語 調 激 起 了 我 對 政 治 的 興 趣, 願 意 在 未 來 多 關 心 社 會 多 了 解 政 治 第 一 天 抵 達 綠 島 不 久,

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

90~92年度技專校院學生 英語能力檢測分析

90~92年度技專校院學生 英語能力檢測分析 General eneral English nglish Proficiency Test 全 民 英 語 能 力 分 級 檢 定 測 驗 初 級 口 說 測 驗 教 師 研 習 營 LTTC 財 團 法 人 語 言 訓 練 測 驗 中 心 初 級 口 說 測 驗 教 師 研 習 時 間 13:30~14:00 講 習 內 容 初 級 口 說 能 力 測 驗 題 型 樣 例 說 明 評 分 原 則

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

多 穿 一 點 和 別 開 窗 子 都 是 正 面 的 句 子, 好 比 妳 上 幼 稚 園 時 老 師 教 我 們 對 妳 說 話 的 方 法, 不 是 很 簡 單 很 明 確, 感 覺 上 比 妳 用 責 難 的 問 句 好 多 了 嗎? 相 對 的, 有 許 多 直 接 而 簡 單 的 句 子

多 穿 一 點 和 別 開 窗 子 都 是 正 面 的 句 子, 好 比 妳 上 幼 稚 園 時 老 師 教 我 們 對 妳 說 話 的 方 法, 不 是 很 簡 單 很 明 確, 感 覺 上 比 妳 用 責 難 的 問 句 好 多 了 嗎? 相 對 的, 有 許 多 直 接 而 簡 單 的 句 子 [ 短 文 ] 給 女 兒 的 一 封 信 ( 劉 墉 ) 今 天 早 上, 我 起 床, 發 現 家 裡 一 個 人 也 沒 有 只 好 打 妳 媽 媽 的 手 機 手 機 是 妳 接 的 妳 們 到 哪 裡 去 了 啊? 爸 爸 問 你 難 道 不 知 道 我 今 天 要 上 中 文 嗎? 妳 在 那 頭 說, 我 們 正 在 去 徐 老 師 家 的 路 上 晚 餐 前, 爸 爸 到 廚 房 的

More information

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

090507issue

090507issue 時間已在我們不知不覺間悄悄地溜走 這期校訊 已是本學年最後的一份 學校編製校訊的目的是希望 藉此加強與家長的溝通 讓家長清楚了解學校及學生 的發展情況 我們更期望家長與子女共同閱讀校訊 使子女感受到家長重視他們在學校的學習 提升他們 對學校的歸屬感 2008-2009 年 本人在上學年開始 部分時間被借調到香港中文大學教育學院大 學與學校夥伴協作中心擔任學校發展主任 今學年將會是最後一年 回顧這兩年在中大的工作

More information