华小董事觉醒运动缘起

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "华小董事觉醒运动缘起"

Transcription

1 1998 年教育 ( 家长教师协会 ) 条例 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut: BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Peraturan - Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan - Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa - Guru) (2) Peraturan-peraturan ini hendaklah mula berkuat kuasa pada 26 Mac Peraturan-Peraturan ini hendaklah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. 3. Dalam Peraturan - Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain - "pemegang - pemegang jawatan" ertinya (a) mana - mana orang yang telah dicalon dan dipilih oleh anggota Persatuan Ibu Bapa - Guru dalam mesyuarat agung tahunan; atau (b) mana - mana anggota yang dilantik oleh Yang Dipertua untuk menggantikan anggota jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa - Guru yang sebelum mesyuarat agung tahunan yang akan datang telah meninggal dunia atau meletak jawatan; atau (c) mana - mana orang yang dilantik oleh Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian atau Pendaftar (bagi sesuatu Negeri yang tidak mempunyai Pegawai Pendidikan Daereah atau Pegawai Pendidikan Bahagian) melalui kuasa yang diperuntukkan di bawah Peraturan - Peraturan ini menjadi anggota jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa - Guru; "Persatuan Ibu Bapa - Guru" ertinya persatuan yang ditubuhkan di bawah peraturan 4; "sekolah" bagi maksud Peraturan - Peraturan ini ertinya sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. BAHAGIAN II PENUBUHAN PERSATUAN IBU BAPA GURU 4. (1) Maka hendaklah ditubuhkan dalam tiap-tiap sekolah suatu persatuan yang akan dinamakan sebagai Persatuan Ibu Bapa - Guru (kemudian daripada ini disebut "Persatuan") yang terdiri daripada - (a) semua guru yang mengajar dalam sekolah itu; (b) ibu bapa kepada murid yang belajar dalam sekolah itu; dan (c) Guru Besar atau Pengetua sekolah sebagai anggota ex-officio dan Penasihat Persatuan. (2) Warganegara Malaysia yang tidak mempunyai anak atau jagaan yang belajar dalam sekolah itu tetapi berminat menjadi anggota Persatuan boleh memohon sama ada kepada Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian atau Pendaftar (bagi sesuatu Negeri yang tidak mempunyai Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian), untuk menjadi anggota. (3) Tiap-tiap ibu bapa dan guru dalam sekolah hendaklah disifatkan sebagai anggota Persatuan. 74

2 (4) Bagi maksud Peraturan - Peraturan ini, Persatuan bukanlah suatu persatuan dalam erti mana-mana undang-undang berhubungan dengan pendaftaran pertubuhan. 5. (1) Tujuan - tujuan Persatuan ialah (a) untuk mengadakan sesuatu forum dan perkhimatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah dalam meningkatkan imej sekolah; (b) untuk membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka; (c) untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pendidikan; (d) untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya; dan (e) untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah untuk berusaha menambah kewangan sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tuhuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. (2) Kegiatan Persatuan hendaklah diarahkan kepada kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah di mana Persatuan ditubuhkan. (3) Persatuan boleh, dengan kebenaran Guru Besar atau Pengetua, menganjurkan kegiatan kurikulum dan kokurikulum di dalam atau di luar sekolah, dengan menggunakan tenaga mahir atau pakar daripada kalangan anggota atau bukan anggota Persatuan bagi tujuan mengingkatkan pencapaian akademik atau perkembangan murid secara menyeluruh. (4) Persatuan dibenarkan mengutip apa-apa sumbangan yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan daripada anggota dan keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada Pendaftar. (5) Persatuan tidak boleh memperluaskan bidang kuasa Persatuan kepada perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pentadbiran sekolah, pekerjaan dan syarat-syarat perkhimatan guru dan kakitangan yang lain dalam sekolah. (6) Persatuan tidak boleh menjadi jentera bagi menyelesaikan pertikaian atau perkara-perkara lain yang berkaitan antara Persatuan dengan Guru Besar atau Pengetua atau kakitangan sekolah di mana Persatuan ditubuhkan atau Pejabat Pendidikan Daerah atau Pejabat Pendidikan Bahagian aatau Jabatan Pendidikan Negeri atau Kementerian Pendidikan atau Kerajaan Negeri atau Persekutuan. BAHAGIAN III ORGANISASI DAN PENGURUSAN PERSATUAN 6. (1) Persatuan hendaklah ditubuhkan oleh Guru Besar atau Pengetua dalam tiap-tiap sekolah. (2) Persatuan hendaklah diuruskan oleh suatu jawatankuasa mengikut perlembagaan Persatuan. (3) Jawatankuasa hendaklah mengandungi tidak kurang daripada lima dan tidak lebih daripada lima belas orang anggota yang dipilih dalam mesyuarat agung tahunan Persatuan. (4) Tanpa menjejaskan keluasan subperaturan (2), Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian atau Pendaftar (bagi sesuatu Negeri yang tidak mempunyai Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian) boleh melantik tidak lebih daripada dua orang orang perseorangan yang bukan anggota Persatuan untuk menkadi anggota jawatankuasa. (5) Orang perseorangan yang disebut dalam subperaturan (4) hendaklah orang yang mempunyai integriti,minat dan terbukti boleh menyumbang secara positif kepada kemajuan pendidikan. (6) Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian hendaklah mendapat kelulusan daripada Pendaftar berkenaan dengan pelantikan yang dibuat di bawah subperatuan (4). 75

3 7. (1) Apabila sesuatu Persatuan telah ditubuhkan oleh Guru Besar atau Pengetua, dia hendaklah mengemukakan kepada Pendaftar permohonan bagi pendaftaran Persatuan sebagaimana yang terkandung dalam Jadual Pertama. (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah mengemukakan berserta permohonan itu salinan draf perlembagaan Persatuan yang hendaklah memperuntukakan perkara-perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua. (3) Pendaftar boleh, apabila berpuas hati bahawa permohonan bagi pendaftaran dibuat dengan sewajarnya, mendaftarkan Persatuan dan mengeluarkan perakuan pendaftaran sebagaimana yang terkandung dalam Jadual Ketiga. 8. Pendaftar atau wakil Pendaftar berhak menghadiri semua mesyuarat Persatuan. 9. Persatuan mempunyai kuasa untuk memiliki, mengguna dan melupuskan apa-apa harta alih atau harta tak alih Persatuan yang Persatuan berpendapat akan memudahkan Persatuan menjalankan kuasa dan kewajipan Persatuan di bawak Peraturan-Peraturan ini. 10. (1) Maka hendaklah ditubuhkan dan diuruskan oleh Persatuan suatu kumpulan wang yang ke dalamnya hendaklah dibayar semua derma atau sumbangan daripada mana-mana anggota terhadap tujuan-tujuan Persatuan. (2) Persatuan hendaklah menyimpan atau mengarahkan supaya disimpan akaun yang sepatutnya dan rekod-rekod yang lain berkenaan dengan perjalanan Persatuan dan hendaklah juga mengarahkan supaya disediakan penyata kira-kira bagi tiap-tiap tahun kewangan. (3) Akaun Persatuan hendaklah diaudit pada tiap-tiap tahun oleh dua orang yang bukan anggota jawatankuasa dan mereka hendaklah dicalon dan dipilih oleh anggota Persatuan. (4) Persatuan dengan persetujuan mesyuarat agung tahunan dibenarkan mendapatkan khimat juruaudit bertauliah bagi tujuan mengaudit akaun Persatuan. (5) Guru Besar atau Pengetua dibenarkan memeriksa akaun Persatuan. BAHAGIAN IV AM 11. (1) Guru Besar atau Pengetua sekolah di mana Persatuan ditubuhkan hendaklah membantu keperluan perkeranian dan alat tulis Persatuan. (2) Semua keperluan lain Persatuan selain daripada yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah menjadi tanggungjawab Persatuan. 12. (1) Jika Pendaftar berpuas hati sama ada atas sesuatu aduan atau atas yang lain-lain bahawa sesuatu Persatuan atau anggota Persatuan (a) telah bertindak atau bercadang untuk bertindak secara tidak munasabah berkenaan dengan penjalanan apa-apa kuasa yang diberikan atau penunaian apa-apa kewajipan yang dikenakan oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini atau oleh perlembagaan Persatuan; atau (b) telah tidak menunaikan mana-mana kewajipan yang dikenakan ke atas Persatuan atau anggota Persatuan oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini; Pendaftar boleh (aa) memberikan apa-apa arahan secara bertulis tentang penjalanan kuasa atau penunaian kewajipan sebagaimana yang Pendaftar dapati suaimanfaat, dan adalah menjadi kewajipan Persatuan atau anggota Persatuan mematuhi arahan itu; atau 76

4 (bb) menggantung atau membuang semua atau mana-mana pemegang jawatan Persatuan dan, walau apa pun peruntukan mana-mana peraturan-peraturan atau perlembagaan Persatuan, melantik seorang atau beberapa orang sebagaimana yang Pendaftar fikiran layak untuk mempunyai dan menjalankan semua fungsi pemegang-pemegang jawatan Persatuan itu selama apa-apa tempoh yang diarahkan oleh Pendaftar. (2) Jika pada bila-bila masa, bagi sesuatu Persatuan dalam mana-mana sekolah tiada ada pemegan jawatan, Pendaftar boleh melantik seorang atau beberapa orang yang Pendaftar fikirkan layak untuk menjalankan fungsi-fungsi pemegang jawatan baagi Persatuan itu selama apa-apa tempoh yang diarahkan oleh Pendaftar. 13. Persatuan tidak boleh bergabung dengan mana-mana parti politik atau kesatuan sekerja atau lain-lain pertubuhan atau persatuan yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat berhubungan dengannya. 14. Kaedah-Kaedah Persatuan Ibu Bapa - Guru-guru, 1973 dibatalkan. 77

5 JADUAL PERTAMA PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PERMOHONAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN (Subperaturan 7(1)) Kepada: Pendaftar Sekolah dan Guru, d/a Jabatan Pendidikan, 1. Butir-butir Persatuan: (a) Nama : (b) Tempat di mana urusan akan dijalankan atau mesyuarat-mesyuarat akan diadakan, dan alamat pos (jika berlainan): (c) Bilangan anggota: (d) Tahun kewangan Persatuan pada: (e) Nama (termasuk apa-apa nama lain), nombor kad pengenalan, pekerjaan dan alamat pemegang-pemegang jawatan dan jawatan yang dipegang: 2. Dua salinan perlembagaan Persatuan yang diperakui dilampirkan bersama. Bertarikh 19 (Tandatangan) (Nama) (Jawatan) 78

6 JADUAL KEDUA PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PERKARA-PERKARA YANG PERLU DALAM PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Subperaturan 7(2)) Perkara-perkara yang berikut hendaklah diperuntukkan dalam perlembagaan Persatuan: (a) nama dan pejabat berdaftar atau alamat pos berdaftar Persatuan; (b) tujuan-tujuan Persatuan; (c) tempat di mana mesyuarat-mesyuarat Persatuan akan diadakan, jika sekiranya tempat itu berlainan dengan pejabat berdaftar Persatuan; (d) keanggotaan dan cara pelantikan jawatankuasa dan jawatan, kuasa dan fungsi-fungsi pemegang-pemegang jawatan bagi Persatuan; (e) punca-punca pendapatan Persatuan; (f) kuasa atau kuasa-kuasa membelanjakan wang Persatuan; (g) penyimpan akaun-akaun pendapatan dan perbelanjaan Persatuan dan penyiaran akaun-akaun itu kepada anggota Persatuan tiap-tiap tahun; (h) kuorum yang dikehendaki untuk menjalankan urusan dalam mana-mana mesyuarat Persatuan; (i) mesyuarat aguang tahunan dan mesyuarat agung tergempar; dan (j) cara bagaimana perlembagaan Persatuan boleh dipinda. Bertarikh 19 (Tandatangan) (Nama) (Jawatan) 79

7 JADUAL KETIGA (PERSATUAN IBU BAPA Ð GURU) 1998 PERAKUAN PENDAFTARAN (Subperaturan 7(3)) Adalah diperakui bahawa Persatuan Ibu Bapa - Guru (Nama Sekolah) telah didaftarkan di bawah kuasa Pendaftar. No.Pendaftaran: Didaftarkan pada : haribulan 19 Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Rasmi : Tarikh : Dibuat 3 Mac 1998 [KP(PUU)S10075/07/1/J1D.III(20);PN(PU2)569.] DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK, Menteri Pendidikan 80

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63> 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD,

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian NO. KANDUNGAN M/S 1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 2 2. BENDERA DAN LAMBANG 2 3. OBJEKTIF OBJEKTIF 2 4. KEAHLIAN 3 5. YURAN YURAN & BAYARAN LAIN 3 6. PEMBERITAHUAN & PEMECATAN AHLI 4 7. PERSATUAN BUKAN BADAN

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba

(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba YB Dr. Ong Kian Ming Ahli Parlimen Serdang Dewan Rakyat Kuala Lumpur 24 Julai 2017 Kepada Datuk Roosme Binti Hamzah Setiausaha Dewan Rakyat Pindaan Rang Undang Undang Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan)

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

Microsoft Word - PDPA2010.doc

Microsoft Word - PDPA2010.doc PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE The Personal Data Protection Act 2010 ( Act ) regulates the processing of personal data in commercial transactions. Due to its nature of activities, REVITA LIFESTYLE SDN

More information

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai Pesta Filem Mikro Antarabangsa China 2016-2017 Panduan Penyertaan Pertandingan Filem Mikro Antarabangsa Teh & Cinta http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/ (Chinese) http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROGRAM KICK START WITH AVAIL 2017 (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat akan mengadakan satu program iaitu Kick Start With Avail 2017. Program ini merupakan program pembukaan bagi tahun 2017.

More information

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t Effective 1 st June 2016 / Revised January 2017 Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit the

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan

More information

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 20 2015 年 工 作 报 告 书 各 部 门 工 作 总 结 报 告 各 部 门 工 作 总 结 报 告 21 2015 年 整 体 工 作 总 结 报 告 秘 书 长 傅 振 荃 2015 年 对 于 董 总 来 说, 除 了 面 对 种 种 不 利 于 母 语 教 育 政 策 的 实 施, 董 总 也 面 对 严 峻 的 内 部 领 导 危 机 的

More information

1

1 GetMoreFromYourSavings/1Mar2016/ENG/V1 Get More From Your Savings Challenge ( Challenge ) Terms and Conditions 1. The Challenge 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( OCBC Bank ) presents Get More

More information

Á ÂÛÚÐ %ÜÝ $&'%ÜÞ $&' ()*!( (( ß!à á â;ã ) äæåçpèé+êë;ì í îý 6%!3 % ª«% 0.% ±,7 ² ³ µ! 08 %!¹º» 9%% ¼½ 9¾ yà * ïð Á Â Ã Ä ÅÇÆ È $È :; É ;< É => É <? É

Á ÂÛÚÐ %ÜÝ $&'%ÜÞ $&' ()*!( (( ß!à á â;ã ) äæåçpèé+êë;ì í îý 6%!3 % ª«% 0.% ±,7 ² ³ µ! 08 %!¹º» 9%% ¼½ 9¾ yà * ïð Á Â Ã Ä ÅÇÆ È $È :; É ;< É => É <? É !" # $ %& ' ( )+*,-./01 2! 34 5. "#6. $ %7 8" 9;:+? @A7 &'" BDCEFG ()9;: HIJK!L7 9;? 9;:OP@;7 QRST * UVWX UY Z!;[\ ++++] ^_,`a QR * bc -UV.de -/,fg 0 h;i 1 jk 23l+mno,23/p+q+l+m+r sutv wyx>z

More information

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these BANCASSURANCE Travel Protector For your safety wherever you travel Call us now at 03-5516 9988, visit Alliance Bank branches or log on to www.alliancebank.com.my Underwritten by MSIG Insurance (Malaysia)

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 Home Complete-i Terms & Conditions Terma & Syarat Home Complete-i Home Complete-i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 2.2 Updated as of Sept 2016 Terms & Conditions ( Terms ) Home Complete-i

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman The Association of Banks in Malaysia 马来西亚银行公会 Frequently Asked Questions 50 sen Cheque Processing Fee 经常被问及的问题 -50 仙支票处理手续费 1. When will the cheque processing fee be charged? 何时开始收取支票处理手续费? It will be

More information

ISM Circular: 20 –2005

ISM Circular: 20 –2005 ISM PUBLIC FOR IMMEDIATE RELEASE CENTRAL SYSTEM FOR MOTOR INSURANCE NO CLAIM DISCOUNT (NCD) 30 June 2010 All motor insurance and takaful companies in Malaysia have integrated their sales systems with the

More information

AXA-Wealth Edu Brochure (2015)

AXA-Wealth Edu Brochure (2015) Investment-Linked I want the BEST for my child... starting from NOW Wealth Edu An investment-linked insurance plan that complements your education savings a comprehensive plan to show your love to your

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

Minit Mesyuarat

Minit Mesyuarat PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA (Registration No : 0799-08-WKL) 1 Secretariat Office : 19, Lebuh Batu Maung 12/1, 11960 Pulau Pinang. Tel : 017-4614178 Fax : 04-6264361 Email : pppsbm@gmail.com

More information

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R 股份转让程序及手续 SHARE TRANSFER PROCEDURES 转让股份者及承购人须签署股份转让表格 (R036), 手续费及印花税的 收费请直接向本社查询 ( 以支票 / 邮政汇票支付 ) The transferor and transferee shall sign a Share Transfer Form (R036) and refer to KOJADI for processing

More information

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty:

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty: AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 CashFirst Personal Loan Terms & Conditions Terma & Syarat Pinjaman Peribadi CashFirst Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Terms & Conditions ( Terms ) Alliance CashFirst Personal Loan ( Facility )

More information

CashVantage Financing-i Terms & Conditions

CashVantage Financing-i Terms & Conditions CashVantage Financing-i Terms & Conditions Terma & Syarat Pembiayaan-i CashVantage CashVantage 个人融资 -i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 16 CashVantage_Sept 2016 Terms & Conditions

More information

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ `

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ ` [ [ 8! #"$ & '( µ² ²±W³ ¹º?» ¼! 4 5.3 )*+,.-0/(1.3 ; *+,#AB C JK G Ḧ I @ 678.: D E!"###$ DF!#"### &L 'M () *+,) 78WV(X OP QR - -,S.* * T.U ).$) [\].^ OP#YZ _ /'` ab 0111111111111111111111111111111

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Phone script to make Appointments Life Planner: Good morning / afternoon, may I speak to [ Customer s First Name ] please? [ If not comfortable to use First Name, then use Mr./Mrs./Ms. ] Customer: Yes

More information

u œ e e "!"#$%&('()*&+(,.-"/ "+7(*&+.#$8 CDA3B E&F&G3I J&K JML N!O"PRQS ""## $!% :;&<MTU &' V (! ]&^ 'Z '[\ )'_ *`&a!'+ ef&g3h

u œ e e !#$%&('()*&+(,.-/ +7(*&+.#$8 CDA3B E&F&G3I J&K JML N!OPRQS ## $!% :;&<MTU &' V (! ]&^ 'Z '[\ )'_ *`&a!'+ ef&g3h vvv www DD CCC xx yyy KKK ƒƒ ƒ EEEE p q ] q @ - ( ) :,!" 65 # < > #, " $&%(' :!)* +, -!./ 0 132547698 :;=< - 21 53?9@

More information

Tajuk

Tajuk BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif mengenai corak penggunaan metafora dalam puisi tradisional bahasa Cina. Pengkaji akan menganalisis item leksikal yang mengandungi

More information

Privacy Notice

Privacy Notice Privacy Notice Notis Privasi This Privacy Notice outlines Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad s ( the Bank ) policy and practices in handling customers personal data. Notis Privasi

More information

REFERRAL REWARDS PROGRAM

REFERRAL REWARDS PROGRAM English Terms and Conditions 1. ELIGIBILITY 1.1 The home financing Referral Rewards Programme ( RRP ) is a programme that rewards Real Estate agents / negotiators and Insurance agents/insurers ( Agent

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban Bancassurance Service Guide Panduan Perkhidmatan Bankasurans 银行保险服务指南 1 WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378> :Soalan (1) 贷 学 金 立 济 它 问 简 题, 介 简 称 是 国 家 高 等 教 育 基 金 局 政 府 创 而 主 放 要 弃 是 继 为 续 了 求 提 供 的 贷 机 学 会 金, 以 便 帮 助 莘 莘 学 子 们 能 在 后 升 学 路 上, 不 必 因 为 经 1. Perbadanan 贷 学 金 并 Tabung 的 不 贷 是 款 奖 学 金 这 笔, 在 将 来

More information

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc BERITA AVAIL 1) AVAIL PAKEJ IPO (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat telah menjalankan satu promosi yang sangat hebat sempena Avail Go Public 2022. Pakej tersebut ialah Avail Pakej IPO. Terdapat 5 SET pilihan

More information

Microsoft Word - Bursary

Microsoft Word - Bursary 大马教育文凭教育文凭优秀生优秀生教育部教育部助学金计划 1.) 教育部助学金计划是由大马教育部赞助修读大学预备课程, 以让他们准备进入国内外大学修读第一个学士学位 2.) 教育部助学金计划是为了表扬所有在大马教育文凭考试 (2011 年或后 ) 中获得 9 科 A+ 及以上的优秀生 3.) 教育部助学金计划所提供的大学预备课程如下 : 大马高级教育文凭 (STPM) 学生可在任何提供两年大马高级教育文凭课程的学校就读

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

各位记者先生,小姐

各位记者先生,小姐 恢复小学母语教授数理运动 研讨会暨 还我母语教育 明信片推介礼 董总主席叶新田讲词 日期 :2007 年 7 月 8 日地点 : 董教总教育中心 402 礼堂 今天, 董教总联合马来西亚华校校友联总 隆雪中华大会堂 马来西亚南洋大学校友会 马来西亚留台联总 马来西亚留华同学会 也联合马来族群团体大马学术团体 人民宗教学校理事会以及马来西亚淡米尔教育研究与发展基金会 公民关怀组织等在此举办 恢复小学母语教授数理运动

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h PowerLink Taipan The solution to your financial and protection needs Penyelesaian kepada keperluan kewangan dan perlindungan anda 您的投資與保障解決方案 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (04248-X) The solution

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM AYAT TUNGGAL PENGAJIAN CINA

MENINGKATKAN  KEMAHIRAN MENGENAL  PASTI  KOMPONEN-KOMPONEN  DALAM  AYAT  TUNGGAL  PENGAJIAN  CINA Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Komponen-Komponen dalam Ayat Tunggal Pengajian Cina oleh Chiang Lee Kwun Maktab Perguruan Perlis ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru pelatih meningkatkan

More information

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx 1 February 2017 STERN WARNING ON PRODUCT SELLING ON INTERNET CLASSIFIED AD SITES Dear Young Living Members and Leaders: Our ongoing mission at Young Living is to provide our members with exceptional products

More information

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c This agreement was written in English. To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls. Date of Last Revision: June 12, 2016 Statement

More information

ZC501N_UM_FrontPg

ZC501N_UM_FrontPg model / ZC 501N Rechargeable Search Light/ 可充电手提照明灯 /Lampu Kecemasan Boleh Dicas Semula Instruction Manual / 说明指示书 /Buku Panduan Please read this manual carefully before operating this product. Keep this

More information

GWPPC T&C _edited

GWPPC T&C _edited Terms and Conditions Governing the Use of Great Wall Prepaid Card 1.0 Definitions & Interpretation 1.1 In this Terms and Conditions, the following terms have the meanings assigned thereto: Bank means Bank

More information

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty:

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty: AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have HEALTH A-Plus Junior CriticalCare Early-Stage Protection for Juvenile Specific Critical Illnesses PT0810334/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements

More information

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey NEWS RELEASE NEWS RELEASE 30 th June 2009 Merdeka Center poll: Youth well informed but politically disconnected KUALA LUMPUR - Malaysian youth in general seem to be well informed on current issues but

More information

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on Build a legacy for your family Bina satu legasi untuk keluarga anda 为您的家人建立一份遗产 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor Increase Your income and protection with 1 plan Tingkatkan pendapatan dan perlindungan Anda dengan 1 pelan 一份保單即能提高您的收入和保障 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

Product Suitability Assessment Form

Product Suitability Assessment Form OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) Terms and Conditions Governing OCBC Structured Investments Terma-terma dan Syarat-syarat Untuk Perlaburan Berstruktur 结构性投资的条款与条件 1. Establishment of Structured Investment

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 1 : PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Terdapat pelbagai pandangan mengenai genre cerpen dalam dunia kesusasteraan bahasa Cina. Ramai pengkaji menjalankan kajian terhadap asalusul cerpen. Antaranya, terdapat

More information

成立基督徒学生团契的蓝图 2013 中文版初版 版权所有 基督徒教师团契 (TCF) 马来西亚半岛读经会 (SUPM) 及马来西亚福音联谊会 (NECF) 未经版权持有者书面许可, 本书任何部分不准复制或传播, 无论以任何形式或通过任何电子或机械方式, 包括影印 录制或任何信息储存或检索系统 平面设计 : Twentyfivecents Creative Solutions 出版 : 基督徒教师团契

More information

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis SUN MAXIMED-i A top up medical plan for added protection and peace of mind. What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for

More information

17.EN-PRUlink education income fund 01

17.EN-PRUlink education income fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital, taking

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 PENGENALAN Bab 5 akan memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis kesilapan yang dijalankan dalam Bab 4. Selain daripada itu, bab ini akan disusuli dengan implikasi kajian,

More information

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

Company Registration No. 公司注册号码 Business License No. 营业执照号码 Company Name 公司商号 Company Registered Address 公司注册地址 ABOUT YOUR COMPANY 关于贵公司 Business Prem

Company Registration No. 公司注册号码 Business License No. 营业执照号码 Company Name 公司商号 Company Registered Address 公司注册地址 ABOUT YOUR COMPANY 关于贵公司 Business Prem Please tick ( ) loan applied 请选择 ( ) 以下欲申请的贷款类型 SME LOAN 中小型企业贷款 KOJADI BUSINESS LOAN SCHEME APPLICATION 自立合作社商业贷款计划 MICRO CREDIT 微型贷款 PARTICULARS OF APPLICANT 申请者资料 NO THIRD PARTIES OR AGENTS APPOINTED.

More information

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on Wealth Accumulation MAXYIELD Maximise the potential of your money and stay protected Bancassurance Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in

More information

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH (PBS) NAIB PN. LIANG FEI SHIN PN. LEE CHAI YENG (TAHAP 1) CIK TUEH SHE PING (TAHAPN 2) KPBM: PEMENTORAN KPBI

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH (PBS) NAIB PN. LIANG FEI SHIN PN. LEE CHAI YENG (TAHAP 1) CIK TUEH SHE PING (TAHAPN 2) KPBM: PEMENTORAN KPBI JAWATANKUASA SKPM NAIB PN. PUANG LIANG HUI (S/U KURIKULUM) PN. ONG JEK BEE (GURU MEDIA) ENCIK TAN TAI HOCK (GURU DATA) PN. ANG SOIT NEE (DISIPLIN) PN. LOO YEE NAK (GURU BIMBINGAN) ENCIK SEE ENG GUAN (S/U

More information

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for SUN WEALTH Protection that stacks up with guaranteed cash returns every year. Terms and conditions apply. Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new

More information

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc PowerLink One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under

More information

icctv user guide manual.indd

icctv user guide manual.indd 1 Index Performing icctv Installation Pemasangan icctv icctv 安装演示 3 10 17 2 Performing icctv Installation To install icctv, download the software from the software vendor s web site or insert the CD- ROM

More information

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximize returns over medium to long term, taking into account

More information

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

More information

CPB89 A5 Booklet Employer ALL

CPB89 A5 Booklet Employer ALL GUIDE ON EMPLOYMENT LAWS FOR EMPLOYERS 雇主的雇佣资讯 PANDUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PEKERJAAN UNTUK PARA MAJIKAN If you are hiring employees in Singapore, do you know that you have certain obligations under

More information

Code of Conduct 2009.indd

Code of Conduct 2009.indd Contents PREAMBLE GLOSSARY OF TERMS SCOPE CONDUCT FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS CONDUCT TOWARDS DIRECT SELLERS CONDUCT BETWEEN COMPANIES CODE ENFORCEMENT 3 4 6 8 12 16 17 PRAKATA GLOSARI ISTILAH SKOP

More information

To:

To: Credit Card PIN & PAY Frequently Asked Questions (FAQ) 1. What is a PIN & PAY card? PIN & PAY card is a PIN - enabled card that allows you to make purchase by keying in a 6-digit PIN, with no signature

More information

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca Memorandum Pendidikan Berkenaan Dengan DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2020 Disediakan Oleh Gabungan Lembaga-Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dikemukakan

More information

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) Entry Form A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

More information

Frequently Asked Questions on GST

Frequently Asked Questions on GST Frequently Asked Questions on GST For Allianz Life Insurance Malaysia Berhad Please select a language option below: English Bahasa Malaysia 华语 With you from A-Z GST Frequently Asked Questions This Frequently

More information

OACM FAQ (Agents)_FA

OACM FAQ (Agents)_FA Growing stronger to protect you better Lebih kukuh untuk perlindungan yang terjamin 我们茁壮成长以给您更好的保障 Building Confidence and Trust Membina Keyakinan dan Kepercayaan 建立信心与信赖 Overseas Assurance Corporation

More information

Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start trans

Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start trans PAY WITH YOUR PIN CIMB Bank Berhad (13491-P) Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start transaction,

More information

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Pengguna-pengguna bahasa di Malaysia cenderung mencampurkan bahasa lain secara sengaja atau tanpa disedari ke dalam pertuturan khususnya di konteks yang tidak

More information

HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare is an optional add-on ( rider ) that

HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare is an optional add-on ( rider ) that HEALTH A-Plus BabyCare Comprehensive Early Years Child Protection PT0810333/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare

More information

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term, taking into account the need

More information

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t Global Transfer FREE instant fund transfer. Powered by Citi. Transfer funds across the globe* in an instant Easy, fast and convenient MEMBER *Refer to the list of countries available inside. Transfer funds

More information

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati SUN EDUSMART Giving your child a head start in life. What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right education

More information

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在 Tingkatan 3: Bab 4 Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 种族间的合作以迈向独立 Pengenalan 识别 1. Membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti yang kita nikmati pada hari ini bukanlah mudah. 要建立一个我们今天享受的独立主权的国家,

More information

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage SKILLSFUTURE CREDIT LIFELONG LEARNING BEGINS WITH ME Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage

More information

CEC’s Annual English Competition

CEC’s Annual English Competition A. General policies: Peraturan umum: LanHua Mandarin Competition Grade 1-6 1. The competition is for students grades 1-6. Lomba diselenggarakan untuk siswa kelas 1-6. 2. The competition is for students

More information

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p 1. TAJUK INOVASI Ng Sing Yee yee.mika@yahoo.com GAMBAR & KARAKTER CINA (Bahasa Cina (SK)) (Tempat Pertama Kategori Pelajar Guru) 2. OBJEKTIF 1. Menggabungkan teknik melukis dalam kaedah Tafsiran Gambar

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he Achieving your savings goal Mencapai matlamat simpanan anda 实现您的储蓄目标 Allianz Allianz Life Life Insurance Insurance Malaysia Malaysia Berhad Berhad (104248-X) (104248-X) (Licensed under the Financial Services

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

校规 Peraturan Sekolah 1. 尊敬师长, 巡察员及班长 Menghormati guru, pengawas dan ketua darjah. 2. 须向访客请安 Memberi salam kepada pelawat sekolah. 3. 上课时, 不得迟到或早退 如要早退

校规 Peraturan Sekolah 1. 尊敬师长, 巡察员及班长 Menghormati guru, pengawas dan ketua darjah. 2. 须向访客请安 Memberi salam kepada pelawat sekolah. 3. 上课时, 不得迟到或早退 如要早退 违禁品 Barang-barang Larangan 手机 激光视盘 相机 电子 游戏机 MP3 MP4 玩具 玩卡及一切电子娱乐物品 唇膏 唇油 眼影 指甲油等一切化 妆品或用具 ( 学生不允许化妆 染 发或涂指甲油 尖头剪刀 刀片 尖尾梳 打火机 涂改液 金粉笔 ( 除非得到老师的允 火柴 铁钉 铁尺及一切具攻击 许 ) 夸张吊饰及钥匙圈 彩色发 性的用具 ( 除非得到老师的允许 ) 夹及发束

More information

3.EN-PRUlink equity fund 01

3.EN-PRUlink equity fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term by investing in high

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F> 雅 加 達 臺 灣 學 校 104-1 班 親 會 各 班 家 長 建 議 事 項 各 處 室 回 覆 處 理 情 形 表 * 班 親 會 時 間 :2015/10/3 小 學 部 下 午 13:00 中 學 部 下 午 14:00 Tanggapan Sekolah Jakarta Taipei School terhadap Feedback Orang Tua Murid Tahun Ajaran

More information

eng-PRUlink bond o2 copy

eng-PRUlink bond o2 copy All data is as of 31 December 2013 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital by investing

More information

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Awak 你 / 你们 2. Dia 你 3. Saya 他 4. Mereka 我 5. Kami 他们 6. Kita 我们 7. Kamu 大家 Kata Arah padankan jawapan yang betul. 1. Dalam 前面 2. Atas 后面 3. Luar 上面

More information