untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 理 AnagarikaDhammajivi 1

2 1. 禮 利 4. 念 禮 5. 輪 Metta-Bhavana 13. 論 論 羅 17. 律 理 Saccakiriyagatha 21. 路 念 marananussati 念 vupasamanussati 24. Anumodana 25. Sumavgalagatha 26. Abhayaparittam 27. Aradhanaparitta 28. Pubbanumodana 29. 理省 30. Paritta-Parikamma 31. Devata-uyyojanagatha Kayo Bahusadharano 禮 Puja gatha 2

3 36. 利 利 37. 露 行 女 38. 羅 說 (1) (2) (3) 不 (4) (5) (6) (7) (8) 念 念 念 六 Buddhattam patthentassa 羅 禮 禮 3

4 禮 禮 諸 神 祥 理 諸 神 禮 諸 神 禮 念 念 理 祥 諸 神 1. 禮 勵 1 切 行 2 切 利益 了 切 利益 了利益 裡 念 福 來 1 裡 2 不 行 了更 諸 3 不 識 不 逸 不 來 4

5 4. 念 1 了 念 說 行 理 2 說 論來 刺 念 3 4 神 5. 1 裡 行 2 裡 碌 精神 3 不 了 離 裡 不 4 不 離 練 不 隸 5 樂 精神 6 練 不 離 不 6. 禮 1 飯 不 理 2 3 樂 寧 4 蠟 亮 麗 亮 麗 來 麗 5 行 不 浪 不 5

6 6 路 7 不 更 行 不 7. 1 福 祥 祥 禮 福禮 2 不 理 更 說 了 福 惡念 不 說 流行諸 惡念 說 2 利益 不 3 說 福 說 理 福 祥 樂 1 4 來 諸 神 類 行 諸 5 6 說 禮 林 行 切 2 寧 1 樂 樂 禮 惡 惡 惡 理 老 1 了 諸福 論 了 行 念 2 利益 勵 6

7 行 3 惡 行 Dhammajivi 理 7

8 Nama tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 羅 1. Saranattayam pali Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami. Savgham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami; Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi savgham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami; Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi savgham saranam gacchami. 2. Dasasikkhapadam pali 1. Panatipata 1 veramani-sikkhapadam 不殺 samadiyami. 2. Adinnadana veramani-sikkhapadam 不 samadiyami. 3. Abrahmacariya veramani-sikkhapadam 不 samadiyami. 4. Musavada veramani-sikkhapadam 不 samadiyami. 5. Suramerayamajjapamadatthana 不 veramani-sikkhapadam samadiyami. 6. Vikalabhojana veramani-sikkhapadam 不 samadiyami. 7. Nacca-gita-vadita-visukadassana 不 樂 veramani-sikkhapadam samadiyami. 8. Mala-gandha-vilepana-dharana- 不 mandana-vibhusanatthana veramani- sikkhapadam samadiyami. 不 9. Uccasayana-mahasayana veramani- sikkhapadam samadiyami. 不 金 10.Jatarupa-rajatapatiggahana veramanisikkhapadam samadiyami. 1

9 3. 利 N'etam mogapurisa appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya, atha kho etam moghapurisa appasannanab c'eva apasadaya pasannanab ca ekaccanam abbathattaya'ti. Atha kho Bhagava ayasmantam Sudinnam anekapariyayena vigarahitva dubbharataya dupposataya mahicchataya asantutthitaya savganikaya kosajjassa avannam bhasitva anekapariyayena subharataya suposataya appicchassa santutthassa sallekhassadhutassa pasadikassa apaccayassa viriyarambhassa vannam bhasitva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu amantesi 行 不 更 行 不 異 不 易 易 行 精 了 ena hi bhikkhave bhikkhunam sikkhapadam pabbapessami dasa atthavase paticca: 諸 10 利益 行 1. savghasutthutaya 了 2. savghaphasutaya 了 樂 3. dummavkunam puggalanam niggahaya 了惡 4. pesalanam bhikkhunam phasuviharaya 了 樂 5. ditthadhammikanam asavanam samvaraya 了 諸漏 6. samparayikanam asavanam patighataya 了 來 諸漏 7. appasannanam pasadaya 了 8. pasannanam bhiyyobhavaya 了 更 9. saddhammatthitiya 了 10. vinayanuggahaya. 律 Evab ca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha. 4. 念 禮 念 Itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava ti. 羅 行 行 2

10 念 Svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo vibbuhi ti. 說 見 來見 念 suppatipanno bhagavato savakasavgho, ujuppatipanno bhagavato savakasavgho, bayappatipanno bhagavato savakasavgho, samicippatipanno bhagavato savakasavgho, yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala esa bhagavato savakasavgho ahuneyyo, pahuneyyo, dakkhineyyo, abjalikaraniyo, anuttaram pubbakkhettam lokassa ti. 行 行 理行 行 福 3

11 5. 輪 S.56:111. Dhammacakkappavattanasuttam Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane migadaye. Tatra kho bhagava pabcavaggiye bhikkhu amantesi dveme, bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba.katame dve? Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko anariyo anatthasamhito, yocayam attakilama-thanuyogo dukkho anariyo anatthasamhito. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagammamajjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 羅奈 鹿 不 行 什 樂 樂 神 神 來 識 Katama ca sa, bhikkhave, majjhima patipadatathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo atthavgiko maggo,seyyathidam sammaditthi sammasavkapposammavaca samma-ajivo sammakammanto sammavayamo sammasati sammasamadhi.ayam kho sa, bhikkhave, majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 什 來 識 見 精 念 來 識 Idam kho pana, bhikkhave, dukkham ari-yasaccam jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, maranampi dukkham, appiyehi sampa-yogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham samkhittenapabcupadanakkhandha dukkha. 老 不 離 不 說 1

12 Idam kho pana, bhikkhave, dukkhasamu- dayam ariyasaccam yayam tanha ponobbhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini, seyyathidam kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. Idam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. Idam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodha-gamini patipada ariyasaccam ayameva ariyo atthavgiko maggo, seyyathidam sammaditthi pe sammasamadhi. Idam dukkham ariyasaccan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam paribbeyyan ti me, bhikkhave,pubbe pe udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam paribbatan ti me,bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi, pabba udapadi,vijja udapadi,aloko udapadi. Idam dukkhasamudayam ariyasaccan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi, pabba udapadi,vijja udapadi, aloko udapadi. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam paha- tabban ti me, bhikkhave, pubbe pe udapadi. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariya- saccam pahinan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi,aloko udapadi. 不 見 識 了 了 識 識 識 2

13 Idam dukkhanirodham ariyasaccan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatabban ti me, bhikkhave, pubbe pe udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi,banam udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi,aloko udapadi. Idam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccan ti me,bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi,pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi.tamkho panidam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam bhavetabban ti me, bhikkhave,pubbe pe udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam bhavitan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, banam udapadi,pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 識 識 識 識 Yavakivabca me, bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaramyathabhutam banadassanam na suvisuddhamahosi, neva tavaham, bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamana-brahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccabbasim. Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaram yathabhutam banadassanam suvisuddham ahosi,athaham, bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya anuttaram sammasambodhim abhi-sambuddho ti paccabbasim. Banabca pana me dassanam udapadi akuppa me vimutti, ayamantima jati, natthidani punabbhavo ti. 行 見 裡 羅 行 見 了 裡 羅 見 不 了 不 了 3

14 Idamavoca bhagava. Attamana pabca-vaggiya bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.imasmibca pana veyyakaranasmim bhabbamane ayasmato kondabbassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yam kibci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti. 說了 說 說 說 離 都 Pavattite ca pana bhagavata dhammacakke bhummadeva saddamanussavesum etam bhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appati-vattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin ti. Bhummanam devanam saddam sutva catu-maharajika deva saddamanussavesum etambhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appati-vattiyam samanena va brahmanena va devena vamarena vabrahmuna va kenaci va lokasmin ti. Catumaharajikanam devanam saddam sutva tavatimsa deva pe yama deva pe tusita deva pe nimmanarati deva pe para-nimmitavasavatti deva pe brahmakayika deva saddamanussavesum etam bhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin ti. Itiha tena khanena (tena layena) tena muhuttena yavabrahmaloka saddo abbhuggacchi. Ayabca dasasahassilo kadhatu savkampi sampakampi sampavedhi,appamano ca ularoobhaso loke paturahosi atikkamma devanam devanubhavanti.atha kho bhagava imam udanamudanesi abbasi vata, bho, kondabbo, abbasi vata, bho, kondabbo ti! Iti hidam ayasmato kondabbassa abbasikondabbo tveva namam ahositi. 輪 羅奈 鹿 輪不 羅 裡 羅奈 鹿 輪不 羅 裡 率 樂 羅奈 鹿 輪不 羅 裡 烈 量 諸 力 了 了 了 了 若 4

15 6. S.22:59 Anattalakkhanasuttam Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane migadaye. Tatra kho bhagava pabca-vaggiye bhikkhu amantesi bhikkhavo ti. Bhadante ti te bhikkhu bhagavato paccassosum.bhagava etadavoca 羅奈 鹿 裡 說了 Rupam, bhikkhave, anatta. Rupabca hidam, bhikkhave, atta abhavissa, nayidam rupam abadhaya samvatteyya, labbhetha ca rupe evam me rupam hotu, evam me rupam ma ahosi ti. Yasma ca kho, bhikkhave, rupam anatta,tasma rupam abadhaya samvattati, na ca labbhatirupe evam me rupam hotu, evam me rupamma ahosi ti. 不 / 不 / 不 不 Vedana anatta. Vedana ca hidam, bhikkhave, atta abhavissa, nayidam vedana abadhaya samvatteyya, labbhetha ca vedanaya evam me vedana hotu,evam me vedana ma ahosi ti. Yasma ca kho, bhikkhave, vedana anatta, tasma vedana abadhaya samvattati, na ca labbhati vedanaya evam me vedanahotu,evam me vedana ma ahosi ti. 不 / 不 / 不 不 Sabba anatta pe savkhara anatta. Savkhara ca hidam, bhikkhave, atta abhavissamsu, nayidam savkhara abadhaya samvatteyyum, labbhetha ca savkharesu evam me savkhara hontu, evamme savkhara ma ahesun ti. Yasma ca kho, bhikkhave, savkhara anatta, tasma savkharaabadhaya samvattanti, na ca labbhati savkharesu evam me savkhara hontu, evam me savkhara ma ahesun ti. 諸行 諸行 諸行不 / 諸行 諸行 諸行不 諸行 諸行 / 諸行 不 諸行 諸行不 5

16 Vibbanam anatta. Vibbanabca hidam, bhikkhave, atta abhavissa,nayidam vibbanam abadhaya samvatteyya,labbhetha ca vibbane evam me vibbanam hotu, evam me vibbanamma ahosi ti. Yasma ca kho, bhikkhave, vibbanam anatta, tasma vibbanam abadhaya samvattati, na ca labbhati vibbane evam mevibbanam hotu, evam me vibbanam ma ahosi ti. Tam kim mabbatha, bhikkhave, rupam niccam va aniccam va ti? Aniccam, bhante. Yam pananiccam dukkham va tam sukham va ti? Dukkham, bhante. Yam pananiccam dukkham viparina-madhammam, kallam nu tam samanupassitum etam mama, esohamasmi, eso me atta ti? No hetam, bhante. Vedana sabba savkhara vibbanam niccam va aniccam va ti? Aniccam, bhante. Yam pananiccam dukkham va tam sukham va ti? Dukkham bhante. Yam pananiccamdukkham viparinamadhammam, kallam nu tam samanupassitum etam mama, esohamasmi, eso me atta ti? No hetam, bhante. Tasmatiha, bhikkhave, yam kibci rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va, sabbam rupam netam mama, nesohamasmi, na meso atta tievametam yathabhutam sammappabbaya datthabbam. 識 識 識不 / 識 識 識不 識 識 / 識 不 識 識不 什 樂 不 行 識 樂 不 來 劣 不 不 不 Ya kaci vedana atitanagatapaccuppanna ajjhatta va bahiddha va pe ya dure santikeva, sabba vedana netam mama, nesohamasmi,na meso atta ti evametam yathabhutam sammappabbaya datthabbam. Ya kaci sabba pe Ye keci savkhara atitanagatapaccuppanna 來 不 不 不 6

17 ajjhattam va bahiddha va pe ye dure santike va, sabbe savkhara netam mama, nesohamasmi,na meso atta ti evametam yathabhutam sammappabbaya datthabbam. Yam kibci vibbanam atitanagata-paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikamva sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va, sabbam vibbanam netam mama, nesohamasmi, na meso atta ti evametam yathabhutam sammappabbaya datthabbam. Evam passam, bhikkhave,sutava ariya-savako rupasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, sabbayapi nibbindati, savkharesupinibbindati, vibbanasmimpi nibbindati.nibbindam virajjati; viraga vimuccati. Vimuttasmim vimuttamiti banam hoti. Khina jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam, naparam itthattaya ti pajanati ti. 行 來 行 不 不 不 識 來 劣 識 不 不 不 諸行 識 離 離 識 了 行 立 不 Idamavoca bhagava. Attamana pabcavaggiya bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandum.imasmibca pana veyyakaranasmim bhabbamane pabcavaggiyanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti. 說了 說 說 說 諸漏 7

18 7. Mavgalasuttam 祥 pali 1. Evam me sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame. Atha kho abbatara devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva yena bhagava tenupasavkami; upasavkamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi 林 爛 了 林 來 了 了 禮 說 2. Bahu deva manussa ca, mavgalani acintayum. Akavkhamana sotthanam, bruhi mavgalamuttamam. 3. Asevana ca balanam, panditanabca sevana; Puja ca pujaneyyanam, etam mavgalamuttamam. 4. Patirupadesavaso ca, pubbe ca katapubbata; Attasammapanidhi ca, etam mavgalamuttamam. 5. Bahusaccabca sippabca, vinayo ca susikkhito; Subhasita ca ya vaca, etam mavgalamuttamam. 律 行 說 8

19 6. Matapitu upatthanam, puttadarassa savgaho; Anakula ca kammanta, etam mavgalamuttamam. 7. Danabca dhammacariya ca, batakanabca savgaho; Anavajjani kammani, etam mavgalamuttamam. 行 行 8. Arati virati papa, majjapana ca samyamo; Appamado ca dhammesu, etam mavgalamuttamam. 離不 惡 行 不 易 不 力 行 9. Garavo ca nivato ca, santutthi ca katabbuta; Kalena dhammassavanam, etam mavgalamuttamam. 10. Khanti ca sovacassata, samananabca dassanam; Kalena dhammasakaccha, etam mavgalamuttamam. 樂 參 論 11. Tapo ca brahmacariyabca, ariyasaccana dassanam; Nibbanasacchikiriya ca, etam mavgalamuttamam. 行 行 見 12. Phutthassa lokadhammehi, cittam yassa na kampati; Asokam virajam khemam, etam mavgalamuttamam. 不 13. Etadisani katvana, sabbatthamaparajita; Sabbattha sotthim gacchanti, tam tesam mavgalamuttaman ti. 了 不 樂 9

20 8. Ratanasuttam pali 1. Yanidha bhutani samagatani, bhummani va yani va antalikkhe. Sabbeva bhuta sumana bhavantu, athopi sakkacca sunantu bhasitam. 裡 不論 陸 切 樂 說 2. Tasma hi bhuta nisametha sabbe, mettam karotha manusiya pajaya. Diva ca ratto ca haranti ye balim, tasma hi ne rakkhatha appamatta. 3. Yam kibci vittam idha va huram va, saggesu va yam ratanam panitam. Na no samam atthi tathagatena, idampi buddhe 37 ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. 4. Khayam viragam amatam panitam, yadajjhaga sakyamuni samahito. Na tena dhammena samatthi kibci, idampi dhamme ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. 5. Yam buddhasettho parivannayi sucim, samadhimanantarikabbamahu. Samadhina tena samo na vijjati, idampi dhamme ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. 6. Ye puggala attha satam pasattha, cattari etani yugani honti. Te dakkhineyya sugatassa savaka, etesu dinnani mahapphalani. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 切 類 來 裡 來 理 樂 離 不 理 樂 說 不 理 樂 理 樂 10

21 7. Ye suppayutta manasa dalhena, nikkamino gotamasasanamhi. Te pattipatta amatam vigayha, laddha mudha nibbutim bhubjamana. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 8. Yathindakhilo pathavissito siya, catubbhi vatehi asampakampiyo. Tathupamam sappurisam vadami, yo ariyasaccani avecca passati. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 9. Ye ariyasaccani vibhavayanti, gambhirapabbena sudesitani. Kibcapi te honti bhusam pamatta, na te bhavam atthamamadiyanti. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 10. Sahavassa dassanasampadaya, tayassu dhamma jahita bhavanti. Sakkayaditthi vicikicchitabca, silabbatam vapi yadatthi kibci. 11.Catuhapayehi ca vippamutto, chaccabhithanani abhabba katum. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 12. Kibcapi so kamma karoti papakam, kayena vaca uda cetasa va. Abhabba so tassa paticchadaya, abhabbata ditthapadassa vutta. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 說 利 了不 理 樂 裡 不 來 說 理 樂 了 不 裡 理 樂 見 見 論什 理 離 惡 不 六 理 樂 惡 惡 不 不 說 見 理 樂 11

22 13. Vanappagumbe yatha phussitagge, gimhanamase pathamasmim gimhe. Tathupamam dhammavaram adesayi, nibbanagamim paramam hitaya. Idampi buddhe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 14. Varo varabbu varado varaharo, anuttaro dhammavaram adesayi. Idampi buddhe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 15. Khinam puranam nava natthi sambhavam, virattacittayatike bhavasmim. Te khinabija avirulhichanda, nibbanti dhira yathayam padipo. Idampi savghe ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 16. Yanidha bhutani samagatani, bhummani va yani va antalikkhe. Tathagatam devamanussapujitam, buddham namassama suvatthi hotu. 林 了 裡 了 利 理 樂 來 說 了 理 樂 離 來 切 不 理 樂 裡 不論 陸 禮 來 樂 17. Yanidha bhutani samagatani, bhummani va yani va antalikkhe. Tathagatam devamanussapujitam, dhammam namassama suvatthi hotu. 18. Yanidha bhutani samagatani, bhummani va yani va antalikkhe. Tathagatam devamanussapujitam, savgham namassama suvatthi hotuti. 裡 不論 陸 禮 來 樂 裡 不論 陸 禮 來 樂 12

23 9. Tirokuttasuttam pali 1. Tirokuttesu titthanti, sandhisivghatakesu ca; Dvarabahasu titthanti, agantvana sakam gharam. 立 2. Pahute annapanamhi, khajjabhojje upatthite; Na tesam koci sarati, sattanam kammapaccaya. 3. Evam dadanti batinam, ye honti anukampaka; Sucim panitam kalena, kappiyam panabhojanam. Idam vo batinam hotu, sukhita hontu batayo. 4. Te ca tattha samagantva, batipeta samagata; Pahute annapanamhi, sakkaccam anumodare. 5. Ciram jivantu no bati, yesam hetu labhamase; Amhakabca kata puja, dayaka ca anipphala. 6. Na hi tattha kasi atthi, gorakkhettha na vijjati; Vanijja tadisi natthi, hirabbena kayokayam. Ito dinnena yapenti, peta kalavkata tahim. 了 料 憐 料 裡 料 說 不 裡 裡 金 來 裡 了 裡 13

24 7. Unname udakam vuttham, yatha ninnam pavattati; Evameva ito dinnam, petanam upakappati. 8. Yatha varivaha pura, paripurenti sagaram; Evameva ito dinnam, petanam upakappati. 流 裡 利 裡 利 9. Adasi me akasi me, batimitta sakha ca me. Petanam dakkhinam dajja, pubbe katamanussaram. 10. Na hi runnam va soko va, ya cabba paridevana; Na tam petanamatthaya, evam titthanti batayo. 11. Ayabca kho dakkhina dinna, savghamhi suppatitthita; Digharattam hitayassa, thanaso upakappati. 了 了 念 不 利 立 利 12. So batidhammo ca ayam nidassito, petana puja ca kata ulara. 了 Balabca bhikkhunamanuppadinnam, 力 tumhehi pubbam pasutam anappakanti. 不 14

25 10. Nidhikandasuttam pali 1. Nidhim nidheti puriso, gambhire odakantike. Atthe kicce samuppanne, atthaya me bhavissati. 洞裡 2. Rajato va duruttassa, corato pilitassa va; Inassa va pamokkhaya, dubbhikkhe apadasu va. Etadatthaya lokasmim, nidhi nama nidhiyati. 勒索 了 裡 3. Tavassunihito santo, gambhire odakantike; Na sabbo sabbada eva, tassa tam upakappati 21. 洞裡 不 利 4. Nidhi va thana cavati, sabba vassa vimuyhati; Naga va apanamenti, yakkha vapi haranti nam. 念弄 龍 浪 5. Appiya vapi dayada, uddharanti apassato; Yada pubbakkhayo hoti, sabbametam vinassati. 不 切 6. Yassa danena silena, samyamena damena ca; Nidhi sunihito hoti, itthiya purisassa va. 行 女 15

26 7. Cetiyamhi ca savghe va, puggale atithisu va; Matari pitari capi, atho jetthamhi bhatari. 8. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugamiko; Pahaya gamaniyesu, etam adaya gacchati. 裡 留 了 9. Asadharanamabbesam, acoraharano nidhi; Kayiratha dhiro pubbani, yo nidhi anugamiko. 10.Esa devamanussanam, sabbakamadado nidhi; Yam yadevabhipatthenti, sabbametena labbhati. 11.Suvannata susarata, susanthana surupata. Adhipaccaparivaro, sabbametena labbhati. 不 切 樂 論 什 切 切 12.Padesarajjam issariyam, cakkavattisukham piyam; Devarajjampi dibbesu, sabbametena labbhati. 13.Manussika ca sampatti, devaloke ca ya rati; Ya ca nibbanasampatti, sabbametena labbhati. 輪 樂 切 類 樂 切 16

27 14.Mittasampadamagamma, yonisova payubjato. Vijja vimutti vasibhavo, sabbametena labbhati. 理 切 15.Patisambhida vimokkha ca, ya ca savakaparami; Paccekabodhi buddhabhumi, sabbametena labbhati. 16.Evam mahatthika esa, yadidam pubbasampada; Tasma dhira pasamsanti, pandita katapubbatanti. 羅 兩 切 利 11. Mettasuttam pali 1. Karaniyamatthakusalena yantasantam padam abhisamecca. Sakko uju ca suhuju ca, suvaco cassa mudu anatimani. 利 力 不 2. Santussako ca subharo ca, appakicco ca sallahukavutti; Santindriyo ca nipako ca, appagabbho kulesvananugiddho. 3. Na ca khuddamacare kibci, yena vibbu pare upavadeyyum; Sukhinova khemino hontu, sabbasatta bhavantu sukhitatta. 4. Ye keci panabhutatthi, tasa va thavara vanavasesa; Digha va yeva mahanta, majjhima rassaka anukathula. 易 便 寧 不魯 不 不 行 切 樂 論 17

28 5. Dittha va yeva adittha, ye va dure vasanti avidure. Bhuta va sambhavesi va, sabbasatta bhavantu sukhitatta. 6. Na paro param nikubbetha, natimabbetha katthaci na kabci. Byarosana patighasabba, nabbamabbassa dukkhamiccheyya. 7. Mata yatha niyam puttamayusa ekaputtamanurakkhe; Evampi sabbabhutesu, manasam bhavaye aparimanam. 8. Mettabca sabbalokasmi, manasam bhavaye aparimanam; Uddham adho ca tiriyabca, asambadham averamasapattam. 9. Tittham caram nisinno va, sayano yavatassa vitamiddho. Etam satim adhittheyya, brahmametam viharamidhamahu. 10.Ditthibca anupaggamma, silava dassanena sampanno. Kamesu vinaya gedham, na hi jatuggabbhaseyya puna retiti. 見 不 見 不 怒 不 切 量 量 離 念 說 裡 不落 見 見 樂 不 來 18

29 12. Metta-Bhavana 1. Aham avero homi, Abyapajjho homi, Anigho homi, Sukhi-attanam pariharami. 2. Mama matapitaro acariya ca Bati mitta ca sabrahmacarino ca Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. 3. Imasmim arame sabbe yogino Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. 樂 老 行 樂 裡 行 樂 4. Imasmim arame sabbe bhikkhu bhikkhuniyo ca Samanera samaneriyo ca Upasaka upasikayo ca Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. 5. Amhakam catupaccaya-dayaka dayitayo Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. 6. Amhakam arakkha-devata Imasmim vihare imasmim avase Imasmim arame arakkha-devata Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu 裡 塞 樂 女 樂 諸神 裡 裡 諸神 樂 19

30 7. Sabbe satta Sabbe pana Sabbe bhuta Sabbe puggala Sabbe attabhavapariyapanna Sabbe itthiyo Sabbe purisa Sabbe ariya Sabbe anariya Sabbe deva Sabbe manussa Sabbe vinipatika Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. ukkha muccantu 切 切 切 來 切 切 切女 切 切 切 切 切 類 切 惡 樂 Yatha laddha sampattito ma vigacchantu 不 Kammassaka hontu. 8. Puratthimaya disaya Pacchimaya disaya Uttaraya disaya Dakkhinaya disaya Puratthimaya anudisaya Pacchimaya anudisaya Uttaraya anudisaya akkhinaya anudisaya Hetthimaya disaya Uparimaya disaya Sabbe satta Sabbe pana Sabbe bhuta Sabbe puggala Sabbe attabhavapariyapanna Sabbe itthiyo Sabbe purisa Sabbe ariya Sabbe anariya Sabbe deva Sabbe manussa Sabbe vinipatika Avera hontu Abyapajjha hontu Anigha hontu Sukhi-attanam pariharantu. ukkha muccantu Yatha laddha sampattito ma vigacchantu Kammassaka hontu. 北 北 北 切 切 切 來 切 切 切女 切 切 切 切 切 類 切 惡 樂 不 20

31 9. Uddham yava bhavagga ca Adho yava avicito Samanta cakkavalesu Ye satta pathavi cara Abyapajjha nivera ca Niddukkha ca nupaddava Uddham yava bhavagga ca Adho yava avicito Samanta cakkavalesu Ye satta udake cara Abyapajjha nivera ca Niddukkha ca nupaddava Uddham yava bhavagga ca Adho yava avicito Samanta cakkavalesu Ye satta akase cara Abyapajjha nivera ca Niddukkha ca nupaddava 行 陸 行 行 13. 論 論 Dhammasavganipali Matika 1. Tikamatika 論 kusala dhamma. akusala dhamma. abyakata dhamma. 2. sukhaya vedanaya sampayutta dhamma. dukkhaya vedanaya sampayutta dhamma. adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta dhamma. 3. vipaka dhamma. vipakadhammadhamma. nevavipakanavipakadhammadhamma. 不 樂 不 不樂 異 異 異 異 4. upadinnupadaniya dhamma. anupadinnupadaniya dhamma. anupadinna-anupadaniya dhamma. 不 不 不 21

32 5. samkilitthasamkilesika dhamma. asamkilitthasamkilesika dhamma. asamkilittha-asamkilesika dhamma. 6. savitakkasavicara dhamma. avitakkavicaramatta dhamma. avitakka-avicara dhamma. 7. pitisahagata dhamma. sukhasahagata dhamma. upekkhasahagata dhamma. 8. dassanena pahatabba dhamma. bhavanaya pahatabba dhamma. neva dassanena na bhavanaya pahatabba dhamma. 9. dassanena pahatabbahetuka dhamma. bhavanaya pahatabbahetuka dhamma. neva dassanena na bhavanaya pahatabbahetuka dhamma. 不 不 不 行 樂 行 行 見 見 見 見 10. acayagamino dhamma. apacayagamino dhamma. nevacayagaminapacayagamino dhamma. 流 流 11. sekkha dhamma. asekkha dhamma. nevasekkhanasekkha 12. paritta dhamma. mahaggata dhamma. appamana dhamma. dhamma. 量 13. parittarammana dhamma. mahaggatarammana dhamma. appamanarammana dhamma. 14. hina dhamma. majjhima dhamma. panita dhamma. 15. micchattaniyata dhamma. sammattaniyata dhamma. aniyata dhamma. 量 劣 不 22

33 16. maggarammana dhamma. maggahetuka dhamma. maggadhipatino dhamma. 17. uppanna dhamma. anuppanna dhamma. uppadino dhamma. 18. atita dhamma. anagata dhamma. paccuppanna dhamma. 19. atitarammana dhamma. anagatarammana dhamma. paccuppannarammana dhamma. 20. ajjhatta dhamma. bahiddha dhamma. ajjhattabahiddha dhamma. 21. ajjhattarammana dhamma. bahiddharammana dhamma. ajjhattabahiddharammana dhamma. 22. sanidassanasappatigha dhamma. anidassanasappatigha dhamma. anidassana-appatigha dhamma. 不 來 來 見 見 見 14. Pabcakkhandha rupakkhandho, vedanakkhandho, sabbakkhandho, savkharakkhandho, vibbanakkhandho. 行 識 Dvadasayatanani cakkhayatanam, rupayatanam, sotayatanam, saddayatanam, ghanayatanam, gandhayatanam, jivhayatanam, rasayatanam, kayayatanam, photthabbayatanam, manayatanam, dhammayatanam. 23

34 Attharasa dhatuyo cakkhudhatu, rupadhatu, cakkhuvibbanadhatu, sotadhatu, saddadhatu, sotavibbanadhatu, ghanadhatu, gandhadhatu, ghanavibbanadhatu, jivhadhatu, rasadhatu, jivhavibbanadhatu, kayadhatu, photthabbadhatu, kayavibbanadhatu, manodhatu, dhammadhatu, manovibbanadhatu. 識 識 識 識 識 識 Cattari saccani dukkhasaccam, samudayasaccam, nirodhasaccam, maggasaccam. Bavisatindriyani cakkhundriyam, sotindriyam, ghanindriyam, jivhindriyam, kayindriyam, manindriyam, itthindriyam, purisindriyam, jivitindriyam, sukhindriyam, dukkhindriyam, somanassindriyam, domanassindriyam, upekkhindriyam, saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam. samadhindriyam pabbindriyam anabbatabbassamitindriyam, abbindriyam, abbatavindriyam. 女 樂 精 念 24

35 15. (1) paticcasamuppado Tattha avijjadayo tava dhamma paticcasamuppadoti veditabba. Vuttabhetam bhagavata Katamo ca, bhikkhave, paticcasamuppado? Avijjapaccaya, bhikkhave, savkhara, savkharapaccaya vibbanam, vibbanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam, salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya jati, jatipaccaya jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Ayam vuccati, bhikkhave, paticcasamuppado ti (2) paticcasamuppanna dhamma 裡 說 諸 什 諸 行 行 識 識 六 六 老 切 諸 Jaramaranadayo pana paticcasamuppanna dhammati veditabba. Vuttabhetam bhagavata Katame ca, bhikkhave, paticcasamuppanna dhamma? Jaramaranam, bhikkhave, aniccam savkhatam paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam nirodhadhammam. Jati, bhikkhave pe bhavo upadanam tanha vedana phasso salayatanam namarupam vibbanam savkhara avijja, bhikkhave, anicca savkhata paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma. Ime vuccanti, bhikkhave, paticcasamuppanna 老 說 諸 什 諸 老 離 諸 六 識 行 諸 離 7 諸 25

36 dhamma ti (sam. ni. 2.20). Ayam panettha savkhepo. Paticcasamuppadoti paccayadhammaveditabba. Paticcasamuppanna dhammati tehi tehi paccayehi nibbattadhamma. 裡 略 Kathamidam janitabbantice? Bhagavato vacanena. Bhagavata hi paticcasamuppadapaticcasamuppannadhammadesanasutte Katamo ca, bhikkhave, paticcasamuppado? Jatipaccaya, bhikkhave, jaramaranam, uppada va tathagatanam anuppada va tathagatanamthitava sa dhatu dhammatthitata dhammaniyamata idappaccayata. Tam tathagato abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitva abhisametva acikkhati deseti pabbapeti patthapeti vivarati vibhajati 理 說 諸 什 諸 老 論諸 來 不 立 2 3 來 1 4 立 來 26

37 uttanikaroti, passathati caha. Jatipaccaya, bhikkhave, jaramaranam. Bhavapaccaya, bhikkhave, jati pe avijjapaccaya,bhikkhave, savkhara uppada va tathagatanam pe uttanikaroti passathati caha. Avijjapaccaya, bhikkhave, savkhara. Iti kho, bhikkhave, ya tatra tathata avitathata anabbathata idappaccayata. Ayam vuccati, bhikkhave, paticcasamuppado ti. 說 諸 老 諸 諸 諸行 論諸 來 說 諸 諸行 諸 不 3. 不異 諸 27

38 (3) catuvisati paccaya 24 Etthaha ganhama tava etam avijja savkharanam paccayoti, idam pana vattabbam katamesam savkharanam katham paccayo hotiti? Tatridam vuccati, bhagavata hi hetupaccayo, arammanapaccayo, adhipatipaccayo, anantarapaccayo, samanantarapaccayo, sahajatapaccayo, abbamabbapaccayo, nissayapaccayo, upanissayapaccayo, purejatapaccayo, pacchajatapaccayo, asevanapaccayo, kammapaccayo, vipakapaccayo, aharapaccayo, indriyapaccayo, jhanapaccayo, maggapaccayo, sampayuttapaccayo, vippayuttapaccayo, atthipaccayo, natthipaccayo, vigatapaccayo, avigatapaccayo ti catuvisati paccaya vutta. 理 諸行 更 行 說 異 不 離 不離 說 羅 Ovadapatimokkha 句 Sabbapapassa akaranam, kusalassa upasampada, Sacittapariyodapanam,etam uddhana'sasanam. Khanti paramam tapo titikkha, nibbanam paramam vadanti Buddha. Na hi pabbajito parupaghati Samano hoti param vihethayanto. Anupavado, anupaghato, patimokkhe ca samvaro, Mattabbuta ca bhattasmim, pantabca sayanasanam, Adhicitte ca ayogo, etam Buddhana'sasanam. 切惡 切 行 諸 諸 說 行 不 不 不 律 量 諸 17. 律 "Siya kho pan'ananda, tumhakam evamassa: `atitasatthukam pavacanam, n'atthi no sattha'ti, Na kho pan'etam, Ananda, evam datthabbam. Yo vo, Ananda, maya dhammo ca vinayo ca, 28

39 desito pabbatto, so vo mamaccayena sattha." (mahaparinibbanasuttantam, ighanikayo) 不 見 說 律 16 六 P..S., 句 354 Sabbadanam dhammadanam jinati, sabbamrasam dhammaraso jinati, sabbamratim dhammarati jinati, tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 諸 諸 諸 諸 19. 禮 1. Yo vadatam pavaro manujesu Sakyamuni Bhagava katakicco Paragato balaviriyasamavgi Tam sugatam saranatthamupemi. 2. Ragaviragamanejamasokam hammamasavkhatamappatikulam Madhuramimam pagunam suvibhattam hammamimam saranatthamupemi. 3. Yattha ca dinnamahapphalamahu Catusu sucisu purisayugesu Attha ca puggaladhammaddasa te Savghamimam saranatthamupemi. 精 力 離 不 令 說 說 見 29

40 20. 理 Saccakiriyagatha Natthi me saranam abbam Buddho me saranam varam, etena saccavajjena hotu te/ me jayamavgalam. Natthi me saranam abbam hammo me saranam varam, etena saccavajjena hotu te/ me jayamavgalam. Natthi me saranam abbam Savgho me saranam varam, etena saccavajjena hotu te/ me jayamavgalam. Yavkibci ratanam loke vijjati vividham puthu ratanam Buddhasamam natthi tasma sotthi bhavantu te/ me. Yavkibci ratanam loke vijjati vividham puthu ratanam hammasamam natthi tasma sotthi bhavantu te/ me. Yavkibci ratanam loke vijjati vividham puthu ratanam Savghasamam natthi tasma sotthi bhavantu te/ me. 不 利 福 不 利 福 不 利 福 21. 路 1. Namami Buddham gunasagarantam Satta sada hontu sukhi avera Kayo jiguccho sakala duggando Gacchanti sabbe maranam aham ca. 2. Namami hammam sugatena desitam Satta sada hontu sukhi avera Kayo jiguccho sakala duggando Gacchanti sabbe maranam aham ca. 禮 樂 不 惡 切 都 路 禮 樂 不 惡 切 都 路 30

41 3. Namami Savgham muniraja-savakam Satta sada hontu sukhi avera Kayo jiguccho sakala duggando Gacchanti sabbe maranam aham ca. 禮 樂 不 惡 切 都 路 22.Khandhaparitta 1. Sabbasivisajatinam, dibbamantagadam viya; yam naseti visam ghoram, sesabcapi parissayam. 2. Anakkhettamhi sabbattha, sabbada sabbapaninam; sabbassopi nivareti, parittam tam bhanama he. 3. Virupakkhehi me mettam, mettam Erapatehi me, Chabyaputtehi me mettam, mettam Kanhagotamakehi ca, 4. Apadakehi me mettam, mettam dvipadakehi me, catuppadehi me mettam, mettam bahuppadehi me. 5. Ma mam apadako himsi, ma mam himsi dvipadako, ma mam catuppado himsi, ma mam himsi bahuppado. 6. Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala sabbe bhadrani passantu, ma kibci papam agama. 7. Appamano buddho appamano dhammo appamano savgho, pamanavantani sirimsapani ahivicchika satapadi unnanabhisarabu musika. 8. Kata me rakkha kata me paritta, patikkamantu bhutani, so'ham namo Bhagavato namo sattannam sammasambuddhanam. 丹 了 類 切 來 樓羅 羅 切 切 切 切 祥 惡不 來 量 量 量 量 行類 老 諸 離 來 行 念 31

42 23. 念 marananussati 念 vupasamanussati 念 念 samvega 離 1. Adhuvam me jivitam dhuvam me maranam, avassam maya maritabbam marana-pariyosanam me jivitam, jivitam me aniyatam maranam me niyamam.. 不 了 不 2. Aciram vatayam kayo pathavim adhisessati, chuddho apetavibbano niratthamva kalivgaram. 3. Sabbe satta maranti ca marimsu ca marisare tathevaham marissami natthi me ettha samsayo. 4. Sabbe savkhara aniccati yada pabbaya passati atha nibbindati dukkhe. Esa maggo visuddhiya. 5. Sabbe savkhara dukkhati yada pabbaya passati atha nibbindati dukkhe. Esa maggo visuddhiya. 6. Sabbe dhamma anattati yada pabbaya passati atha nibbindati dukkhe. Esa maggo visuddhiya. 不 識離 切 來 諸行 離 路 諸行 離 路 諸 離 路 念 1. Anicca vata savkhara uppada-vaya-dhammino. Uppajjitva nirujjhanti tesam vupasamam sukho. 1. 諸行 了 樂 32

43 2. ukkha vata savkhara uppada-vaya-dhammino. Uppajjitva nirujjhanti tesam vupasamam sukho. 3. Anatta vata dhamma uppada-vaya-dhammino. Uppajjitva nirujjhanti tesam vupasamam sukho. 2. 諸行 了 樂 3. 諸 了 樂 切 樂 不 24. Anumodana Yatha varivaha pura paripurenti sagaram, evameva ito dinnam petanam upakappati. 流 利益 諸 利益 Icchitam patthitam tumham khippameva samijjhatu, sabbe purentu savkappa cando pannaraso yatha, mani jotiraso yatha. Sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu ma te bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava. 福 15 亮 切 離 切 不 樂 Abhivadanasilissa niccam vuddhapacayino, cattaro dhamma vaddhanti ayu vanno sukham balam. Sabbarogavinimutto. Sabbasantapavajjito. Sabbaveramatikkanto. Nibbuto ca tuvam bhava. 禮 行 樂 力量 離 切 切 切 25. Sumavgalagatha 33

44 Bhavatu sabbamavgalam 切 祥 rakkhantu sabbadevata. 諸神 Sabbabuddhanubhavena sada sotthi bhavantu te. 切 力 Bhavatu sabbamavgalam rakkhantu sabbadevata. 切 祥 Sabbadhammanubhavena sada sotthi bhavantu 諸神 te. 切 力 Bhavatu sabbamavgalam rakkhantu sabbadevata. 切 祥 Sabbasavghanubhavena sada sotthi bhavantu te. 諸神 切 力 26. Abhayaparittam 1. Yam dunnimittam avamavgalabca, yo ca'manapo sakunassa saddo, papaggaho dussupinam akantam, Buddhanubhavena vinasam-entu. 2. Yam dunnimittam avamavgalabca, yo ca'manapo sakunassa saddo, papaggaho dussupinam akantam, hammanubhavena vinasam-entu. 3. Yam dunnimittam avamavgalabca, yo ca'manapo sakunassa saddo, papaggaho dussupinam akantam, Savghanubhavena vinasam-entu. 不祥 不 利 不 不 力 離 不祥 不 利 不 不 力 離 不祥 不 利 不 不 力 離 27. Aradhanaparitta Vipattipatibahaya, sabbasampattisiddhiya sabbadukkhavinasaya parittam brutha mavgalam Vipattipatibahaya, sabbasampattisiddhiya sabbabhayavinasaya parittam brutha mavgalam Vipattipatibahaya, 不 諸 念 福 祥 不 念 福 祥 不 34

45 sabbasampattisiddhiya sabbarogavinasaya parittam brutha mavgalam 念 福 祥 28. Pubbanumodana (1) Imam no pubbabhagam matapitunabca acariyanabca sabbasattanabca sabbamittanabca sabbabatinabca sabbapetanabca sabbadevanabca bhajema. Imam no pubbabhagam, sabbasattanam dema. (2) Idam me batinam hotu sukhita hontu batayo. Idam vo batinam hotu sukhita hontu batayo. Idam no batinam hotu sukhita hontu batayo. Idam me pubbam, asavakkhayavaham hotu. Idam me pubbam, nibbanassa paccayo hotu. Imam me pubbabhagam, sabbasattanam dema. 老 神 樂 樂 樂 樂 諸漏 樂 29. 理省 (1) Patisavkha yoniso civaram patisevami, yavad eva sitassa patighataya unhassa patighataya damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam patighataya, yavad eva hirikopinapaticchadanattham. 理省 () 了 冷 了 類 了 (2) 35

46 Patisavkha yoniso pindapatam patisevami neva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya, yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya, vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya, iti puranab ca vedanam patihavkhami navab ca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati. 理省 () 不 了 不 了 逸 了 了 了 行 不令 不 樂 (3) Patisavkha yoniso senasanam patisevami, yavad eva sitassa patighataya unhassa patighataya damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam patighataya, yavad eva utuparissayavinodanam patisallanaramattham. (4) Patisavkha yoniso gilanapaccayabhesajjaparikkharam patisevami, yavad eva uppannanam veyyabadhikanam vedananam patighataya abyabajjhaparamataya. 理省 了 冷 了 類 了 樂 理省 來 療 了 了 量 30. Paritta-Parikamma 1. Samanta cakkavalesu, atra-gacchantu devata; saddhammam munirajassa, sunantu sagga-mokkhadam. 諸 神 來 聆 樂 2. Dhammassavanakalo ayam bhaddanta. 諸 神 聆 3. Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa. 4. Ye santa santacitta, tisaranasarana, ettha lokantare va; Bhummabhumma ca deva, guna gana gahana byavata sabbakalam. Ete ayantu deva, vara kanaka maye, meruraje vasanto;santo santosahetum, vara vacanam,sotumaggam samagga. 羅 寧 累 神 神 諸 神 切 聆 說 寧 36

47 5. Sabbesu cakkavalesu, yakkha deva ca brahmam; yam amhehi katam pubbam, sabbasampatti sadhakam. 6. Sabbe tam anumoditva, samagga sasane rata; pamada rahita hontu, arakkhasu visesato. 7. Sasanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbada; sasanampi ca lokabca, deva rakkhantu sabbada. 8. Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehi attano; anigha sumana hontu, saha sabbehi batibhi. 9. Rajato va corato va manussato va amanussato va aggito va udakato va pisacato va khanukato va kandakato va nakkhattato va janapadarogato va asaddhammato va asanditthito va asappurisato va canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkuraahi-vicchikka-manisappa-dipi, accha-taraccha-sukara-mahimsa, yakkha-rakkhasadihi nanabhayato va nanarogato va nana-upaddavato va arakkham danhantu. 神 來 精神 諸 神 都 樂 樂 離暴 惡 律 不 惡 猪 類 31. Devata-uyyojanagatha 37

48 Dukkhappatta ca niddukkha bhayappattaca nibbhaya sakappatta ca nissoka hontu-- sabbepi panino. Ettavata ca amhehi sambhatam pubbasampadam sabbe devanumodantu sabbasampattisiddhiya. Danam dadantu saddhaya silam rakkhantu sabbada bhavanabhirata hontu gacchantu devatagata. 不 諸 神 切 行 律 諸 神 來 32. ( 句 153~154 ) Anekajatisamsaram sandhavisam anibbisam Gahakarakam gavesanto, dukkha jati punappunam. Gahakarakadittho'si, puna geham na kahasi, Sabba te phasuka bhagga, gahakutam visavkhitam, Visavkharagatam cittam, tanhanam khayam ajjhaga. 歷 輪 流 都不 便 了 不 了 切 都 離 切 33. Kayo Bahusadharano 38

49 Ayam kayo bahusadharano, asitiya tava kimikulanam sadharano. Tattha chavinassita pana chavim khadanti, cammanissita cammam khadanti, mamsanissita mamsam khadanti, naharunissita naharum khadanti, atthinissita atthim khadanti, mibjanissita mibjam khadanti, tatth'eva jayanti, jiyyanti, miyyanti, uccarapassavam karonti. Kayo ca nesam pasutigharab ceva gilanasala ca susanab ca vaccakuti ca passavadonika ca. Manujassa sada satimato, Mattam janato laddhabjojane, Tanukassa bhavanti vedana, Sanikam jirati ayupalayam. 80 類 便 便 便 便 便 老 拉 拉尿 尿 念 量 34. Na tena bhikkhu hoti yavata bhikkhate pare, vissam dhammam samadaya bhikkhu hoti na tavata, yo'dha pubbab ca papab ca brahmacariyava savkhaya loke carati sa ve`bhikkhu'ti vuccati. 不 惡 行 行 Kammassakata-sammaditthi 6 見 sabbe satta kammassaka, kammadayada,kammayoni, kammabandhu, kammappatisarana, yam kammam karissanti kalayanam va papakam va tassa dayada bhavissanti. 切 都 惡 見 35. 禮 Puja gatha Ghana sarappa dittena Dipena tama dhansina Tiloka dipam sambuddham Pujayami tamo nudam. 倫 惡 39

50 Vanna gandha gunopetam Etam kusuma santatim Pujayami munindassa Siri pada saroruhe. Pujemi Buddham kusuma nena Pubbena metena ca hotu mokkham Puppham mitayati yatha idam me Kayo tatha yati vinasa bhavam. 蓮 不 零 了 Adhivasetu no bhante Bbojanam parikappitam Anukampam upadaya Patiganhatu muttamam. 飯 力 Adhivasetu no bhante Gilana paccayam imam Anukampam upadaya Patiganhatu muttamam. 濾 力 Gandha sambhara yuttena Dhupenaham sugandhina Pujaye pujaniyam tam Puja bhajana muttamam. 36. 禮 禮 40

51 念 羅 羅 不殺 不 不 不 不 不 不 來 不 樂 不 不 精 行 行 行 行 行 禮 禮 Aham bhante tisaranena saha pabcasilam dhammam yacami, anuggaham katva silam detha me bhante. ( 女 bhante ayye) Dutiyampi aham bhante tisaranena saha pabcasilam dhammam yacami, anuggaham katva silam detha me bhante. Tatiyampi aham bhante tisaranena saha pabcasilam dhammam yacami, 41

52 anuggaham katva silam detha me bhante. Yamaham vadami tam vadetha (vadehi ). Ama, bhante. ( 來 ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.(tikkhatum ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.(tikkhatum ) Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Savgham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi savgham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi savgham saranam gacchami. 1 Panatipata veramani-sikkhapadam samadiyami. 2 Adinnadana veramani-sikkhapadam samadiyami. 3 Kamesu micchacara veramani-sikkhapadam samadiyami. 4 Musavada veramani-sikkhapadam samadiyami. 5 Suramerayamajjapamadatthana veramani-sikkhapadam samadiyami. Tisaranena saha pabcasilam dhammam sadhukam surakkhitam katva appamadena sampadetha(sampadehi) Ama,bhante. Silena sugatim yanti, silena bhogasampada, silena nibbutim yanti. Tasma silam visodhaye. Aham bhante tisaranena saha atthavgasilam dhammam yacami, anuggaham katva silam detha me bhante. ( 女 bhante ayye) Dutiyampi aham bhante tisaranena saha atthavgasilam dhammam yacami, anuggaham katva silam detha me bhante. Tatiyampi aham bhante tisaranena saha atthavgasilam dhammam yacami, anuggaham katva silam detha me bhante. 42

53 Yamaham vadami tam vadetha (vadehi ). Ama, bhante. ( 來 ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (tikkhatum ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (tikkhatum ) Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Savgham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi savgham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi savgham saranam gacchami. 1 Panatipata veramani-sikkhapadam samadiyami. 2 adinnadana veramani-sikkhapadam samadiyami. 3 abrahmacariya veramani-sikkhapadam samadiyami. 4 Musavada veramani-sikkhapadam samadiyami. 5 Suramerayamajjapamadatthana veramani-sikkhapadam samadiyami. 6 Vikalabhojana veramani-sikkhapadam samadiyami. 7 Nacca-gita-vadita-visuka-dassana-mala-gandha-vilepanadharana-mandanavibhusanatthana veramani-sikkhapadam samadiyami. 8 Uccasayana-mahasayana veramani-sikkhapadam samadiyami. Tisaranena saha atthavgasilam dhammam sadhukam surakkhitam katva appamadena sampadetha (sampadehi) () Ama,bhante. Silena sugatim yanti, silena bhogasampada, silena nibbutim yanti. Tasma silam visodhaye. 37. 露 行 女 43

54 1 A B Abhagini 臘 Bayye 臘 若 Aavuso 臘 Bbhante 臘 bhagini avusobhoti bhante aham bhoti sabba apattiyo avikaromi. Sadhu bhagini sadhu sadhu. 露 行 2 A B 3 A B 4 A B aham ayye sambahula nanavatthukayo sabba apattiyo apajjim, ta tumham mule patidesemi. Passasi bhagini ta apattiyo. ma ayye passami. yatim bhagini samvareyyasi. Sadhu sutthu ayye samvarissami. Sadhu bhagini sadhu sadhu. 了 不 見 行 見 行 1 A B 2. A B 3. A B aham ayye sambahula nanavatthukayo sabba apattiyo apajjim, ta tumham mule patidesemi. Passasi bhagini ta apattiyo. ma ayye passami. yatim bhagini samvareyyasi. Sadhu sutthu ayye samvarissami. Sadhu bhagini sadhu sadhu. 了 不 見 行 見 行 1 B aham bhagini sabba apattiyo avikaromi. A Sadhu ayye sadhu sadhu. 2 B aham bhagini sambahula nanavatthukayo sabba apattiyo apajjim, ta tumham mule A patidesemi. Passatha ayye ta apattiyo. 3 B ma bhagini passami. A yatim ayye samvareyyatha. 4 B Sadhu sutthu bhagini samvarissami. A Sadhu ayye sadhu sadhu. 露 行 了 不 見 行 見 行 44

55 說 說 諒 來 更 羅 說 羅 了 露 說 都 了 來 3. 兩 不 裡 來 6. 來 數 9. 裡 了 了 都 45

56 數 了 數 都 數 不 了 不 了 了 了 來 數 行 離 了 類 離 離 了 說 了 了 了 了 ( 若 臘 兩行 不 ) 了 羅 羅 羅 () 說 了 行 羅 46

57 什 羅 都 沈 沈 了 不 說 行 樂 1. 不 行 裡 了 了 不 力 不 行 不 2. 落 林 了 了 說 了 不 3. 殺 殺 說 什 更 殺 不 4. 不 識 洞見 說 見 不 說 不 說 見 說 見 說 了 不 了 了 不 不 裡 類 47

58 類 類 類 了 1. 精 了 精 2. 女 女 3. 女 女 女 不 4. 女 不 行 女 說 諸 行 良 行 不 行 5. 女 女 女 不論 6. 不 行 裡 度 度 領諸 行 不 不 領諸 7. 不 領 不 不 領 8. 惡 不 離 行 不 48

59 9. 惡 不 離 行 不 了 10. 裂 不 力 不 樂 了 不 11. 裂 兩 說 不 說 說 說 律 來說 說 不 說 不 說 不 說律 不 樂 了 不 12. 不 不 說 不 不 不 不 了 不 13. 惡行 49

60 落 不 行 行 見 見 不 行 行 見 見 離 裡 了 了 不 不 說 不 不 不 不 不 行 行 見 見 見 離 裡 了 了 不 了 了 了 不 行六 履行了 裡 不 裡 裡 類 ( 類 ) ( 類 ) ( 類 ) 不 了 不 1. 女 行不 行 女 不 行 說 見 類 來說 類 50

61 來 說 說 不. 女 說 不 不 不 行 女 女 說 見 類 說 () 類 來 說 若說了什 不 不 了 裡 類 類 類 類 了 1. 了 2. 離 了 離 了 3. 了 不 料 料不 不 了 不 4. 理 5. 了 51

62 6. 女 料 了 裡 了 裡 7. 料 女 料 料 料 量 8. 料 了 女 了 料 金 : 料 金 料 料 料 料 說 料 金 料 料 9. 了 兩 女 了 料 金 論說 料 金 料 料 料 說 料 金 料 料 10. 索 料 了 羅 料 金 令說 料 金 料 料 見 說 料 金 來了 料 金 說 不 料 金 料 料 塞 說 見 料 料 兩 說 料 兩 來 料 來 了 52

63 料沈 六 了 料沈 六 來 料 來 力 了 數 來 料 來 料 裡 來 料 金 裡說 了 來 料 金 料 金 不 裡 料 例不 兩 不 兩 14. 六年 六年 六年 不 了 15. 不 了 不 不 16. 旅 路 離 17. 理 18. 金 金 金 19. 金 金 留 53

64 22. 不 說 裡 23. 糖 24. 料 料 25. 怒不 26. 料 27. 令 了 女 料 裡 料 料 來 理 禮 說了 禮 28. 料 料 29. 離 六 林 不論 離 六 離 離 了 54

65 30. 了 裡 類 類 類 類 了 1. 說 說 離 4. 領 朗 領 句 () 讀 5. 兩 6. 女 女 7. 女 說 六句 女 說 六句 了 理 了

66 12. 不 沈 不 來 不 離 15. 不 離 離 便 了 16. 行 裡 說 離 理 不 理 17. 不 18. 樓 樓 落 19. 兩 了 留 兩 了 落 落 23. 了 裡 裡 24. 說 老 了

67 了 易 行 路 落 了 裡 路 行 裡 28. 行 行 了 29. 了 來 了 數 32. 飯 了 裡 旅行 裡 33. 了 裡 裡 34. 了 裡 量 裡 裡 35. 了 36. 來 來 了 57

68 37. 來 糖 酪 了 來 40. 不 了 41. 裸 女 行 42. 說 來 裡 不 不 說 說 不 便 說 便 了 理 不 理 43. 來 44. 女 女 45. 女 女 46. 飯 了 裡 裡 47. 了 48. 了 理 49. 理 58

69 不 度不 了 理 57. 不 便 了 裡 兩 旅行 裡 58. 不 不 綠 泥 不 了 61. 殺 亂 了 亂 59

70 不 66. 行 路 落 67. 女 行 女 路 落 68. 不 行 說 理 說 不 說 不 不 說 說 了 不 69. 不 行 不 見 70. 說 理 說 不 說 不 不 說 說 不 力了 惡 離 若 71. 說 60

71 精 律 不 行 諸 理 裡 72. 羅 說 什 更 73. 不 羅 說 來 羅 兩 更 說 不 理 益 益 羅 不 74. 怒不 75. 怒不 來 不 理 不 理 78. 論 說什 理 不 理 79. 來 80. 離 論 離 81. 說

72 83. 離 利 84. 拾 了 拾 拾 拾 拾 來 裡 85. 落 來 落 了 了 度 切 裡 90. 裡 91. 裡 六 兩 92. 裡 六 62

73 了 裡 類 類 類 類 六 了 1. 裡 說 了 不 2. 不 離 說 裡 裡 飯 說 離 了 說 離 說 了 不 3. 行 流 說 了 不 4. 林 說 了 不 了 裡 類 類 類 63

74 類 了 裡 4. 裡 5. 裡 6. 裡 7 裡 8. 裡 9. 不拉 不 拉 裡 10. 不拉 不 拉 裡 11. 不 不 裡 12. 不 不 裡 13. 裡 14. 裡 15. 不 不 裡 16. 不 不 裡 64

75 17. 不 不 裡 18. 不 不 裡 19. 不 不 裡 20. 不 不 裡 21. 不 不 裡 22. 不 不 裡 23. 不 不 裡 24. 不 不 裡 25. 不 不 裡 26. 不 不 裡 例 飯 例 飯 32. 飯 33. 不 34. 例 飯 例 飯 35. 不 不 來 65

76 36 不 更. 飯 不 飯 料 更 料 37. 不 飯 不 了 飯來 38. 不 不 不 不 39. 不 飯 不 飯 40. 飯 飯 41. 不 不 飯 42. 不 塞 不 裡 43. 不 飯 說 不 飯 說 44. 不 不 來 4 不 飯 來 不 飯 來 46. 不 不 來 47. 不 不 48. 不 落飯粒 不 落飯粒 49. 不 不 50. 不 不 51. 不 52. 不 不 53. 不 不 54. 不 不 66

77 55. 不 不 來 56. 不 飯粒 不 飯粒 裡 57. 不 說 不 說 58. 不 說 不 說 59. 不 說 不 說 59. 不 說 不 說 61. 不 說 不 說 62. 不 說 不 說 63. 不 車 說 不 車 說 64. 不 說 不 說 65. 不 說 不 說 66. 不 說 不 說 67. 不 說 不 說 68. 不 說 不 說 69. 不 說 不 說 70. 不 說 不 說 71. 不 說 不 說 72. 路 不 路 說 路 不 路 說 67

78 73. 不 便 不 便 74. 不 便 不 便 75. 不 便 不 便 了 裡 類 類 類 類 了 了 不 1. 行 2. 念 行 念 3. 不 行 不 4. 理 5. 數 數 惡 了 裡 類 類 類 類 68

79 不 諸 裡 都 律 Patimokkha 羅 Pa-atimukkham khandhaka 度 行 atipamokkham (1) 羅 Patimokkha Pati / Paleti / rakkhati atisettham silam mokkheti / mokkhayati ati-uttamam moceti / mocayati Yo nam paleti so dukkhehi/ bhayehi / apayehi mocayati. 諸 諸 諸惡 來 羅 1 2 句 3 例 不 8 1 羅 parajika 不 1 2 savghadisesa 離 2 1 出家成為比丘有三種方式 ( 律 度 ): 1 善來比丘或善來比丘們 :, 如五個為群的比丘 (åbbata Kondabba 阿若喬陳如, Vappa 婆波, Bhaddiya 跋提耶, Mahanama 摩訶男 and Assajji 阿說示 ) Ehi bhikkhu'ti Bhagava avoca, svakkhato dhammo, cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya'ti. 世尊說了 : 來, 比丘! 被善說的是法, 為了苦的滅盡而行正梵行 如阿若喬陳如的出家受具戒因緣 Etha bhikkhavo'ti Bhagava avoca, svakkhato dhammo, cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya'ti. 如其餘四位比丘出家因緣 ( 加上耶舍證淂阿羅漢而出家, 及耶舍的四在家友和 50 位在家友先後也依此出家證淂阿羅漢, 從此世間共有 61 位阿羅漢 ) 2 許循三皈依受具戒出家 : 諸比丘! 我許你們各自於當地 當國使之出家, 受具足戒 諸比丘! 出家受具足戒者, 應這樣做 : 始令剃除鬚髮, 著袈裟衣, 令上衣偏袒右肩 令蹲踞 令合掌 令禮諸比丘足, 這樣唱 : 我皈依佛 諸比丘! 許以此三皈依, 使之出家授具足戒 (Anujanami bhikkhave imehi tihi saranagamanehi pabbajjam upasampadanti.) 3 白四羯摩 :Anujanami bhikkhave batticatutthena kammena upasampadetum. 2 Parivasa 別住, 有二種 : 69

80 3 不 aniyata 4 逸 nissaggiya pacittiya 不 度 5 逸 pacittiya 3 6 patidesaniya 行 7 sekhiya 羅 行 8 adhikaranasamatha 理 不 理 羅 apatti a+pad 3 1garukapatti 落 2majjhimapatti 度 理 3 lahukapatti 諸 1 atekiccha 2 satekiccha 1 羅 parajika 2 savghadisesa 3 蘭 thullaccaya 4 逸 pacittiya 5 patidesaniya 6 羅 惡 dukkata 7 惡說 dubbhasita (2) 度 度 度 22 度 度 律 說 度 立 度 Mahagga 度 Culavagga 1 違犯第二篇的僧殘而行 別住, 後而進一步施行六夜的比丘摩那埵 manatta, 在比丘尼戒中違犯者沒有 別住 而有六夜的摩那埵 這裡又分覆藏和無覆藏二種 2 外道要出家前必須先 別住 四個月 70

81 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 Mahakhandhako Uposathakkhandhako Vassupanayika- Pavarana- Camma- Bhesajja- Kathina- Civara- Campeyya- Kosambaka 度 度 度 度 度 度 度 度 說 度 度 度 度 Kammakkhandhakam Parivasika- Samuccaya- Samatha- Khuddakavatthu- Senasana- Savghabhedaka- Vatta- Patimokkhatthapana- Bhikkhuni- Pabcasatika- Sattasataka- 12 Vinayo samvaratthaya, samvaro avippatisaratthaya, avippatisaro pamujjatthaya, pamujjam pitatthaya, piti passaddhatthaya, passaddhi sukhatthaya, sukham samadhatthaya, samadhi yathabhutabanadassanatthaya, yathabhutabanadassanam nibbidatthaya, nibbida viragatthaya, virago vimuttatthaya, vimutti vimuttibanadassanatthaya, vimuttibanadassanam anupadaparinibbanatthaya. 不 路 行 律 行 不 樂 見 離 離 見 祥 () 說 了 樂 福 勵 益 理 來 說 女 行 利益 行 利益 離惡 不 不 離 不 逸 71

82 了 老 立 劣 切 樂 了 行 行 參 論 了 力 六 行 見 度 見 行 見 見 見 羅 不 更不 不 樂 福 見 說 祥 祥 練 練 () 祥 說 祥 勵 律 行 說 女 契 行 行 利 利 離 惡 惡 行 不 不 易 離 不 力 行 了 立 劣 72

83 切 樂 了 行 行 參 論 了 行 行 見 度 見 行 見 參 見 羅 不 不 樂 念 論 念 Buddhanussati 念 念 念 念 不 念 念 念 itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugatolo kavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava ti 羅 行 行 1. 羅 1.1 離 輻 行惡 離 切 諸 離 離 輪 車輪 輻 領 諸惡 說 不 不 行惡 2. 漏 3. 行 行 行 律 量 精 念 4.1 行 4.2 行 行 4. 行 行 4.3 行 不 行 4.4 行 行 不 來 行 4.5 說 73

84 5. 6. 了 了 6.1 切 6.2 行 切 6.3 切 7. 領 諸 度 念 念 不 行 念 福 來 1. 行 來 樂 諸 理 流 精 念 說 拉 念 六 論 念 Dhammanussti 念 六 念 念 念 六 svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo vibbuhi ti 說 見 來見 六 1. 說 行 1.3 說 不 離 說 1.4 說 行 行 諸 不 2. 見 2.1 離 見 2.2 見 不 來見 來 74

85 切 都 不 念 念 不 行 念 福 來 saddhamma 不 切 不 樂 都 不 理 3pariyattipatipattipativedha 1. 見 律論 都 律論 律 歷 律 律 律 不精 論 切 切 見來 不 練 念 論 念 Savghanussti 念 念 suppatipanno bhagavato savakasavgho, ujuppatipanno 念 bhagavato savakasavgho, bayappatipanno bhagavato savakasavgho, samicippatipanno bhagavato savakasavgho, yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala esa bhagavato savakasavgho ahuneyyo, pahuneyyo, dakkhineyyo, abjalikaraniyo, anuttaram pubbakkhettam lokassa ti 念 行 行 理行 行 福 75

untitled

untitled 羅 理 Anagarika Dhammajivi 羅 說 (1) (2) (3) 不 (4) (5) (6) (7) (8) 1 羅 說 1. 2. 羅 了 露 說 都 了 來 3. 兩 不 4. 1. 2. 裡 3. 4. 5. 來 6. 來 7. 8. 數 9. 裡 了 了 都 數 了 數 都 數 1 不 了 不 了 了 了 來 數 行 離 了 類 離 離 了 說 了 了 了 了 ( 若 臘 兩行

More information

A I U A A DIgha-nikAya Majjhima-nikAya S ṁyutta-nikaya A guttara-nikaya DIgha-nikAya,22. Dhammacakkappavattana-Vagga Dutiya Tathagatena Vutta 1 1.Evam me sutam ekam samayam BhagavA BArANasiyaM

More information

露 說 302 理 流 諸 識 不 惡 理 識 惡 不 惡 見 拉 索 拉 索 不 拉 索 說 不 不 說 諸 說 惡 說 303 爲 量 流 惡 諸 量 諸 行 切 利 益 利 益 理 切 不 惡 切 福 樂 都 爲 金 ~ 林 不 力 說 切 理 露 說 離 諸 輪 304 說 不 量 不 不 不 利 益 不 不 不 爲 不 若 諸 305 切 來 度 切 爲 更 切 說 說 說 句 說 說

More information

40億校產捐給政府

40億校產捐給政府 老 老 不 讀 老 更 老 惡 年 年 六 年 不 離 兩 不 便 兩 便 LL 年 來 說 便 LL 類 了 說 力 惡 六 不 了 六 來 臨 年 來 都 不 了 牢 不 勵 不 李 亮 兩 諸 老 更 不 不 參 來 李 兩 諸 不 說 老 便 了 年 老 六 老 不 老 不 年 不 都 年 老 律 年 理 年 理 年 年 不 異 老 不 年 老 力 理 了 年 降 年 老 理 老 理 老 不

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

untitled

untitled 理 拉 理 茶 茶 行 女 列 流 不 利 精 神 列 識 路 烈 數 濾 留 卵 不 卵 精 不 1 列 列 不 理 不 理 理 聯 聯 列 行 行 路 綠 不 行 車 見 車 離 便 利 年 女 列 不 略 略 略 略 略 不 理 暴 邏 車 車 不 列 不 殺 離 殺 度 2 列 類 車 立 輪 了 什 行 易 識 料 列 不 論 論 列 列 螺 立 離 索 年 年 年 立 領 列 不 行 車

More information

橘色國度的單車日記-

橘色國度的單車日記- 度 車 蘭 行 車 旅 年 蘭 利 參 行 1 橘 色 國 度 的 單 車 日 記 年 車 來 行 不 不 裡 年 了 里 行 車 了 行 車 例 了 行 車 行 車 旅 行 料 了 不 不 行 車 不 什 什 讀 理 年 度 了 來 浪 參 路 來 了 不 了 異 行 車 旅 不 說 說 了 行 路 2 橘 色 國 度 的 單 車 日 記 不 了 令 行 車 利 旅 行 行 車 了 旅 更 旅 行

More information

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許 念 年 不 勞 歷 不 勵 來 行 不 不 浪 來 了 利 年 兩 年 理 理 論 類 留 1 立 連 陸 旅 參 令 理 行 更 復 樂 不 惡 累 流 度 度 度 類 度 樂 利 年 北 蓮 綠 度 度 度 例 度 見 離 度 度 年 蘭 林 度 來 年 不 暴 力 蓮 女 來 類 例 羅 殺 力 不 隸 烙 見 金 流 不 度 金 度 理 金 復 類 列 不 離 亂 理 行 律 療 來 率 行

More information

untitled

untitled 六 年 度 論 不 女 行 林 年 樓 D0908 論 年 例 冷 精 便 不 李 蘭 更 年 卵 不 來 說 理 理 歷 年 論 浪 不 了 倫 理 律 女 不 見 識 了 歷 更 不 理 更 了 數 綾 不 良 女 度 狀 不 女 不 女 益 理 不 了 不 理 列 度 不 不 了 女 利 更 不 不 理 不 行 易 理 女 不 切 了 律 烈 女 女 都 理 識 女 女 連 年 率 降 年 率

More information

極限燙衣板

極限燙衣板 精 力 立 力 不 諾 行 女 參 不 量 諾 諾 不 了 力 力 亮 女 年 蓮 來 朗 來 老 不 老 諾 蓮 車 料 年 了 量 1 不 路 類 靈 立 諾 都 練 不 力 力 隸 兩 行 年 來 了 來 亮 女 來 年 老 了 亮 女 什 了 不 不 諾 了 露 了 浪 車 紐 了 了 亮 女 2 不 諾 說 了 參 不 練 更 弄 來 什 讀 亂 論 了 來 理 利 諾 怒 行 不 諾 蓮

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

untitled

untitled 論 不 識 切 不 1 類 了 數 索 數 數 利 了 便 利 類 來 靈 類 令 靈 類 良 年 來 年 來 年 殺 念 不 論 領 不 了 便 殺 料 年 殺 殺 殺 行 年 料 殺 數 年 年 行 數 什 不 諒 什 度 來 來 爛 落 數 路 女 離 樂 樂 參 旅 行 路 數 年 了 力 樂 女 連 都 亂 女 不 暴 不 年 理 不 更 不 玲 來 亂 年 了 更 朗 不 度 更 理 念

More information

「破功高手」

「破功高手」 0 年 李 龍 李 龍 不 了 念 李 龍 女 亮 女 了 練 李 龍 林 匿 不 不 露 說 李 龍 匿 暴 露 殺 說 不 領 老 不 李 神 塞 來 北 殺 了 李 靈 1 念 李 龍 烈 年 年 行 年 年 了 年 行 更 了 老 老 臨 林 神 了 林 不 了 練 來 說 力 輪 車 力 不 陸 神 不 神 神 領 聯 了 露 來 老 力 2 了 來 福 祥 年 索 神 不 怒 濫 了 了

More information

untitled

untitled 識 理 拉 拉 列 理 說 說 識 邏 理 量 說 了 理 拉 了 來 説 了 說 了 來 不 理 說 理 讀 拉 不 利 不 來 讀 拉 連 北 連 讀 了 力 說 不 說 拉 拉 立 念 說 立 了 拉 來 念 練 了 車 領 行 拉 說 不 若 蘭 北 羅 來 年 煉 數 略 列 羅 立 力 理 力 拉 列 練 行 年 理 力 理 理 理 年 力 力 行 錄 索 拉 讀 識 理 羅 拉 來 了

More information

untitled

untitled 旅 瑩 羅 老 錄 數 年 度 丹 樂 量 年 樂 量 論 拉 量 神 朗 量 六 論 量 量 論 量 樓 量 年 度 老 羅 老 瑩 旅 連 XXXXX E mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 了 老 老 樂 不 易 樂 良 樂 樂 老 裡 不 老 論 利 來 力 來 來 量 不 論 連 不 參 樂 力 論 識 了 易 兩 句 老 行 樂 易 律 老 契 律 不 樂 力 來 樂 旅 若

More information

漫談養生之道

漫談養生之道 不 年 老 諸 益 說 不 益 力 不 福 更 老 了 樂 留 了 年 年 不 復 歷 來 說 不 了 說 了 連 都 列 見 了 了 年 不 兩 狀 說 都 見 見 不 不 說 理 靈 丹 都 都 蘆 聯 見 說 了 不 論 都 說 都 力 都 不 不 不 說 都 都 類 料 不 不 了 了 類 更 更 不 年 更 不 老 更 更 福 年 說 來 理 念 歷 不 不 不 樂 不 說 老 了 益 良

More information

教學組報告

教學組報告 100 年 1 料 2011/08/29 行 曆 老 列 行 勵 說 利 兩 行 行 老 年 度 年 度 老 留 利 數 年 年 六 領 行 領 列 廊 輪 輪 說 若 更 行 利 參 老 練 六 年 年 領 年 年 年 數 離 異 六 老 年 理 便 行 立 例 理 利 禮 年 女 利 行 索 便 1 100 年 1 料 2011/08/29 理 年 六 理 若 金 金 兩 便 老 行 錄 年 年

More information

untitled

untitled .3 利 11 利 15 利 19 崙 21 28 46 50 61 174 利 180 利 212 225 利 236 崙 243 ,, 女 率 領 列 兩 年 見 切 利 來 數 裡 裡 了 不 樂 年 來 連 年 列 見 年 年 見 來 裡 來 靈 臨 說 靈 行 了 見 年 不 路 類 不 路 冷 不 來 溜 不 不 不 參 不 3 年 見 來 參 禮 若 兩 不 年 來 錄 不 不 靈 裡

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

untitled

untitled 說 連 兩 禮 蓮 蘭 路 不 見 了 臨 了 不 了 錄 了 北 蘭 不 了 陋 懶 說 練 見 1 練 來 了 隆 了 說 什 不 來 理 了 裡 更 了 兩 不 了 惡 惡 殺 不 浪 了 不 說 拉 拉 說 拉 不 拉 了 不 利 路 了 拉 崙 丹 兩 了 了 2 了 兩 來 裡 怒 靈 了 丹 來 了 說 力 立 不 了 說 了 立 了 不 說 什 不 了 連 不 六 累 懶 殺 來 了

More information

untitled

untitled 栗 裡 立 年 良 林 遼 年 年 數 立 麗 年 行 不 拉 立 理 念 立 了 說 識 林 兩 了 復 林 年 ~ 年 累 數 年 數 立 年 來 益 來 參 葉 良 立 琉 年 里 年 年 領 路 了 了 更 了 年 度 流 壘 年 女 利 行 列 行 年 陸 說 年 行 年 立 年 立 年 立 女 行 力 行 力 李 行 來 力 理 量 列 理 行 行 理 說 力 料 來 理 立 立 切 量

More information

性別主流化簡介

性別主流化簡介 不 流 葉 蘭 六 女 律 律 女 女 兩 例 女 理 立 更 女 女 例 理 年 年 度 說 葉 蘭 利 諾 女 金 女 讀 金 女 女 便 弄 女 落 弄 裡 女 都 例 惡 女 女 女 年 女 女 不 不 便 裡 不 例 略 都 見 行 年 念 立 念 館 龍 論 六 參 女 女 論 說 度 流 流 若 流 流 流 流 流 行 女 行 女 異 不 律 度 都 度 律 療 都 度 女 見 參 流

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 論 列 女 李 年 六 論 列 葉 了 說 了 說 都 都 都 怒 樂 不 倫 列 寧 列 麗 蓮 靈 列 讀 列 女 論 論 女 論 列 女 列 女 論 論 理 論 不 六 女 論 女 不 論 論 列 女 錄 論 1 1 5 6 12 女 14 15 金 15 16 16 17 20 20 22 女 女 25 女 25 女 女 28 32 32 36 38 列 38 列 39 列 39 列 40

More information

untitled

untitled 年 了 路 便 行 路 路 綠 老 老 不 說 不 不 不 糧 不 更 不 了 切 離 來 了 說 樂 什 不 不 不 不 便 立 立 便 了 類 落 金 隸 數 年 了 綠 了 類 北 了 粒 了 年 年 索 綠 林 索 綠 索 利 了 度 年 了 綠 年 濫 度 來 了 糧 切 不 不 識 綠 麗 行 了 年 年 來 臨 類 來 復 靈 復 綠 類 什 亂 了 立 論 論 不 露 留 亂 1 類

More information

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告 094-009 立 館 立 年 立 館 立 年 六 拾 六 行 料 度 歷 料 理 老 行 度 立 都 裡 都 了 陸 來 了 留 來 來 了 勞 力 更 歷 量 量 了 料 說 說 勞 力 了 了 料 不 兩 類 流 了 六 料 錄 理 車 歷 年 歷 金 車 年 洛 年 歷 金 刺 輪 拉 數 兩 拉 車 車 兩 歷 量 力 不 力 來 便 利 不 更 不 力 勞 度 車 力 率 勞 率 都 輪

More information

untitled

untitled 神 年 陸 錄 II 行 行 行 錄 2 2008 年 不 年 年 句 年 拉 了 連 串 立 離 拉 聯 來 拉 行 來 陸 314 拉 裂 行 了 錄 弄 了 陸 數 了 不 拉 行 什 來 年 喇 離 拉 喇 領 流 度 句 裡 裡 例 來 說 麗 來 不 年 喇 說 不 了 令 喇 流 力 力 異 年 力 勞 更 了 行 度 更 靈 了 兩 更 行 行 力 來 了 拉 力 行 來 切 不 累

More information

出國考察(出國類別:考察)

出國考察(出國類別:考察) 都 年 行 參 論 六 參 行 行 300 年 更 參 參 旅 參 行 利 行 林 良 盧 林 參 行 行 參 (10 9 ) 呂 1. 2. 參 3. 呂 (10 10 ) 呂 () ()( ) 金 六 ( ) (10 11 ) (10 12 ) 金 車 (10 13 ) 奈 良 奈 良 奈 良 料 ASHIBINOSATO 奈 良 1. 參 2. 參 3. 參 4. 參 金 () 六 5. 參

More information

untitled

untitled 行 年 度 北 行 數 北 數 數 2. 年 度 理 力 論 理 論 理 理 論 立 理 讀 3. 年 度 年 年 年 料 行 4. 理 年 度 理 聯 年 ~ 行 利 5. 年 度 6. 行 率 聯 率 48 金 省 度 理 臨 參 車 邏 立 狀 利 邏 連 列 李 領 理 行 樓 樓 行 欄 行 料 力 連 念 落 浪 落 聯 益 烈 力 立 六 數 易 爲 年 年 行 立 參 力 理 呂 老

More information

untitled

untitled 論 論 行 念 讀 行 讀 便 了 理 行 理 來 令 1 了 切 累 欄 切 更 力 了 年 念 理 論 來 若 1 律 年 力 金 臨 2 類 流 度 更 陵 念 更 說 六 不 精 神 不 3 說 力 度 說 力 神 見 亮 歷 論 2 論 泥 麗 來 流 露 不 度 見 流 見 裡 更 切 理 力 度 更 亂 例 兩 不 句 了 力 度 5 靈 力 量 歷 論 歷 論 3 亂 亂 句 論 若

More information

untitled

untitled 理 念 理 念 年 年 立 更 讀 了 行 了 理 念 論 論 令 臘 類 類 行 論 理 論 都 都 見 羅 列 說 15 北 女 理 異 力 不 女 異 不 理 行 歷 女 理 來 女 念 累 理 來 不 不 不 不 力 力 女 識 行 來 歷 劉 林 女 理 女 說 行 女 行 16 卵 精 女 都 女 理 了 例 不 都 了 理 數 異 異 來 來 來 不 來 不 異 兩 理 異 念 念 了

More information

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 行 100 年 5 令 廉 倫 理 見 漏 靈 參 廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 立 療 類 理 金 理 路 理 理 金 行 理 理 領 不 領 不 參 領 不 參 利 錄 利 領 參 理 令 數 參 若 領 不 理 論 參 不 行 領 度 參 旅 廉 倫 理 利 來 若 行 來 利 若 旅 禮 不 不 利 利 益 不 旅 北

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 料 理 參 領 理 來 來 留 數 利 列 年 度 金 年 度 年 度 立 略 聯 力 年 六 年 度 立 略 聯 參 利 理 年 度 年 度 錄 六 理 參 年 度 理 流 說 林 立 年 參 年 參 年 度 不 北 聯 理 年 度 年 年 理 年 度 來 北 聯 北 理 益 旅 年 度 年 年 25 理 年 度 量 流 年 度 年 度 路 年 路 錄 年 年 年 年 六 年 路

More information

untitled

untitled 年 度 數 料 樂 力 亮 劉 旅 寧 數 料 綠 錄 勞 益 柳 福 亮 沈 練 樂 麗 李 數 數 料 來 說 說 老 柳 路 易 鍊 李 玲 蓮 數 料 北 羅 禮 來 理 律 劉 流 行 數 李 樂 數 料 來 來 力 李 路 丹 戀 鍊 六 數 料 了 理 路 亮 流 行 串 ~ 數 歷 歷 歷 理 北 練 練 練 輪 女 蘆 理 北 林 練 念 老 來 論 論 都 力 易 說 說 論 參

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

九降風

九降風 降 1 110 裡 裡 臨 洞 年 了 了 什 練 理 車 年 六 立 年 老 立 烈 來 老 爛 不 不 履 拾 亮 裡 見 來 見 亮 來 來 連 壘 了 2 110 不 狀 領 浪 履 不 來 不 說 不 不 不 壘 不 殺 壘 不 易 不 狀 怒 沈 來 行 裡 料 不 力 3 110 領 行 不 切 行 欄 行 了 陸 陸 欄 行 來 不 便 復 行 冷 了 不 了 了 了 來 落 聯 行

More information

untitled

untitled 不 離 不 離 離 離 離 度 量 量 立 留 更 量 行 狀 行 履 行 契 行 路 力 參 車 車 理 行 車 類 不 不 料 理 料 料 料 讀 料 料 錄 料 理 料 料 料 令 料 料 不 行 狀 年 年 年 年 年 六 年 罹 金 金 錄 類 若 錄 易 錄 金 狀 類 說 金 金 類 理 理 錄 錄 陸 類 錄 不 類 錄 令 不 論 離 離 1 數 便 狀 類 類 金 參 陸 便 料

More information

學風水的第一本書

學風水的第一本書 李 龍 宅 了 宅 流 宅 宅 老 不 便 見 流 不 理 良 立 便 輪 來 理 辰 不 年 立 年 年 來 行 易 來 李 流 來 不 了 力 讀 來 不 理 了 錄 年 讀 羅 讀 羅 宅 易 見 不 便 了 羅 理 林 樂 理 料 令 理 論 羅 立 念 念 不 力 若 了 1 不 理 說 理 羅 數 不 不 了 殺 殺 不 羅 便 不 不 靈 宅 不 更 來 來 力 量 不 理 來 力 量

More information

untitled

untitled 了 數 年 立 年 年 了 不 樂 若 不 都 寧 了 不 樂 都 都 裡 什 都 了 樂 什 年 年 罹 便 理 樂 什 例 都 來 說 來 異 不 了 亮 都 不 落 輪 流 不 療 更 療 療 暈 暈 暈 來 暈 年 亮 來 福 都 了 亮 福 亮 來 了 論 了 療 了 刺 什 亂 刺 不 不 了 亂 刺 更 不 不 來 了 不 理 蓮 來 淋 淋 福 了 若 不 來 不 理 不 1 量 療

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 1 Paramatthajotika () Bhikkhu Santagavesaka (use foreign1 font)... 1... 14... 32... 38... 39 Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 禮 羅 11 Buddham 1 利 saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami,

More information

untitled

untitled 車 車 來 裡 什 車 裡 流 領 老 車 來 劣 惡 車 車 連 串 見 路 車 索 路 車 不 亮 不 女 立 車 來 歷 落 老 來 老 落 更 來 車 來 路 女 了 亂 爛 不 療 裡 了 裂 了 離 便 療 了 殺 兩 老 領 亮 車 裡 不 見 了 廊 不 裡 了 裡 裡 糖 來 不 見 了 老 不 來 不 老 1 數 若 來 識 什 什 度 了 了 來 不 來 來 索 滑 了 來 裡

More information

untitled

untitled 女 錄 老 不 易 例 來 年 老 老 數 裡 不 易 裡 裡 老 臨 力 來 裡 老 度 不 易 流 露 來 年 年 來 來 說 來 老 說 老 來 說 年 來 不 來 說 不 老 說 年 老 行 什 了 參 參 老 老 不 說 說 落 落 都 念 來 什 練 來 兩 老 參 了 不 了 參 識 料 都 了 老 來 什 什 什 都 不 說 說 老 裡 說 什 理 來 說 錄 邏 了 不 說 都 不

More information

untitled

untitled 臨 臨 臨 臨 理 怒 臨 臨 不 更 臨 理 怒 來 臨 不 不 來 說 了 了 臨 臨 更 說 臨 了 什 了 臨 都 臨 度 行 神 降 量 臨 更 臨 臨 不 更 臨 理 都 臨 臨 來 不 數 說 不 臨 說 裡 說 錄 錄 來 臨 量 力 力 臨 說 不 臨 來 臨 理 都 來 不 臨 臨 參 例 臨 說 女 切 不 更 說 不 說 不 論 臨 都 臨 旅 臨 來 臨 臨 易 降 都 來

More information

untitled

untitled 益 理 理 六 論 療 蘿 葉 六 念 療 1 2 劉 不 理 理 理 理 老 年 論 年 見 見 年 年 力 讀 度 略 年 曆 臘 兩 兩 念 辰 不 不 異 不 理 立 宅 不 不 糧 類 類 令 異 讀 度 陋 拉 樂 說 不 不 不 例 讀 年 不 不 理 讀 陸 理 不 兩 見 陸 梁 不 數 不 不 林 林 不 老 年 不 說 老 更 3 4 理 理 若 切 易 料 律 類 輪 不 見

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 4-1 93 4-2 95 4-2.1 96 4-2.2 100 4-2.3 類 104 4-3 107 4-3.1 108 4-3.2 類 111 4-3.3 114 4-4 117 刺 了 識 降 臨 索 識 量 識 類 料 類 量 歷 兩 度 流 路 念 綠 料 益 了 量 類 更 行 類 更 93 更 更 年 都 都 老 流 行 樓 都 北 識 離 離 年 李 李 年 來 歷 諸 都 來 例

More information

untitled

untitled 麗 老 讀 麗 老 北 立 北 立 北 立 北 樂 行 館 落 http://violetyun.blogspot.com su200@sude.tpc.edu.tw 0922278759 不 力 領 領 讀 力 力 度 ~ 識 ~ ~ 錄 力 索 索 更 便 切 不 ~ 來 ~ 量 溺 句 陋 力 力 立 識 見 識 識 理 見 識 省 不 讀 練 鍊 力 1981 若 來 邏 力 麗 了 來 不

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 論 葉 玲 盧 2005/01/25 KaohsiungTaiwanRepublic of China 年 I . II III IV V VI VII VIII 論 論 精 神 歷 行 精 神 禮 來 來 不 行 了 倫 理 理 來 來 狀 不 度 料 略 臨 都 度 類 理 倫 理 1.1 不 念 歷 說 串 聯 理 連 了 說 聯 立 立 路 領 臨 理 念 理 歷 1 不 1 論 說 了 歷

More information

untitled

untitled 不 什 歷 說 數 數 歷 略 料 料 連 1 說 料 來 說 了 2 歷 不 數 年 來 來 了 年 歷 說 行 戀 戀 論 1 參 論 1992 年 6 148 2 年 李 () 1989~2003 論 () 412-65 - 說 年 了 不 更 3 歷 禮 更 戀 蘭 念 念 不 落 度 年 年 車 索 來 北 不 了 北 蘭 年 說 3 論 275 1999 年 2 179-66 - 蘭 說

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 度 料 年 度 料 理 若 年 度 年 度 若 年 度 年 度 理 聯 年 度 例 參 聯 年 度 年 年 度 年 度 料 聯 勵 錄 讀 年 度 錄 數 數 數 錄 率 理 陸 參 館 年 度 良 良 數 43 理 年 度 行 率 率 料 年 年 度 路 料 料 年 年 理 年 度 年 度 年 立 料 流 例 理 度 勞 累 力 若 度 狀 立 年 理 樂 若 利 行 年 理 年

More information

3. 4. 歷 5. 6. 年 2

3. 4. 歷 5. 6. 年 2 歷 年 歷 六 1. 2. 1 3. 4. 歷 5. 6. 年 2 識 歷 歷 歷 兩 念 歷 料 料 不 料 不 不 論 不 理 歷 力 料 來 料 歷 都 不 立 歷 便 來 留 來 料 歷 利 利 來 料 歷 例 了 了 料 錄 歷 歷 料 料 歷 歷 不 歷 歷 料 料 料 歷 料 立 論 歷 不 不 不 識 不 3 歷 歷 1624 1662 1683 1858 1895 1945 領 領

More information

untitled

untitled U-N-N-S.12.16 不 理 說 來 來 不 了 來 說 懶 不 力 刺 崙 不 不 流 麗 說 崙 了 樂 便 靈 流 說 量 了 U-N-N-S.12.17 兩 累 1 籠 勒 羅 不 了 來 了 度 了 來 不 來 來 度 力 U-N-N-S.12.18 立 不 了 讀 了 讀 裡 讀 不 了 2 了 了 來 了 不 U-N-N-S.12.19 不 了 說 說 不 裡 了 串 路 錄 離

More information

untitled

untitled 1998.2.1 令 了 錄 了 錄 什 說 不 裡 錄 來 了 不 了 錄 練 裡 了 什 錄 來 錄 不 樂 量 靈 裡 樂 了 利 路 1 1998.2.2 見 不 留 來 了 了 留 樓 不 易 不 惡 錄 錄 來 了 靈 裡 麗 不 來 來 溜 了 靈 留 了 不 了 2 1998.2.3 療 便 離 來 更 行 不 便 歷 裡 樂 利 路 利 樓 見 不 便 理 不 不 了 不 不 不

More information

untitled

untitled 金 療 ~~ 林 林 北 北 年 金 療 金 論 療 金 錄 索 金 老 年 見 神 不 狀 狀 量 降 神 神 泌 行 金 金 金 行 率 六 老 金 類 類 數 年 年 金 鞕 數 1 金 神 精 神 力 流 力 行 力 降 不 良 離 神 淋 不 理 力 便 尿 金 不 不 療 療 惡 療 金 金 療 里 來 2 金 硫 利 洞 狀 糖 尿 說 神 年 老 狀 金 金 神 金 理 狀 狀 量

More information

請 貼 上 家 庭 生 活 照

請 貼 上 家 庭 生 活 照 年 更 老 樂 來 良 路 亮 請 貼 上 家 庭 生 活 照 錄 年 年 讀 領 六 力 力 識 勵 六 來 禮 兩 六 律 1 年 律 年 識 年 識 參 六 理 立 良 讀 度 六 年 讀 識 戀 年 2 來 參 年 行 力 六 理 勒 索 不 良 理 暴 力 行 車 六 濫 行 行 不 良 3 理 不 六 度 冷 年 念 六 留 旅 4 六 旅 陸 錄 錄 錄 參 錄 參 錄 六 讀 5 女

More information

一考察行程

一考察行程 類 北 北 北 理 年 年 年 1 識 北 北 數 聯 北 理 李 北 理 北 來 林 北 李 北 北 林 北 理 祥 北 理 李 北 理 北 來 北 北 林 北 劉 北 理 北 理 類 年 年 年 類 理 來 理 理 2 北 北 北 來 理 理 北 理 路 路 理 飯 旅 館 樂 料 立 館 歷 說 易 易 來 立 館 利 年 車 來 說 類 說 例 精 神 立 路 行 利 車 數 利 量 降 都

More information

最後的E…

最後的E… E.Last E. 蓮 車 蓮 車 裡 鈴 蓮 什 裡 來 來 說 什 蓮 說 數 零 了 蓮 不 不 蓮 說 不 不 說 裡 兩 來 1 E.Last E. 了 車 蓮 見 來 蓮 來 了 蓮 不 說 不 亂 不 來 不 蓮 了 裡 來 蓮 女 說 不 女 淚 了 2 E.Last E. 蓮 車 路 蓮 蓮 不 寧 立 蓮 不 什 來 了 了 蓮 車 蓮 車 車 來 車 車 喇 車 來 蓮 車 來

More information

第一章  

第一章   歷 路 柳 立 年 歷 歷 路 年 歷 里 福 神 柳 路 年 樂 樂 立 理 理 里 路 年 北 年 理 六 年 落 路 路 年 精 神 福 藍 福 來 藍 年 年 附 錄 4-1 年 年 量 年 不 復 年 龍 龍 龍 路 弄 年 歷 念 年 里 路 隆 年 附 錄 4-2 柳 老 柳 柳 里 年 露 來 年 年 立 說 年 露 老 六 年 六 年 年 歷 來 留 不 柳 年 柳 老 附 錄 4-3

More information

面相學

面相學 參 老 倫 理 度 切 陵 盧 年 不 參 參 宅 參 見 識 不 行 說 雷 羅 倫 理 僚 拉 離 理 練 行 拉 金 丹 不 力 年 數 數 領 領 靈 不 路 路 女 不 金 1 金 路 不 不 若 路 不 不 露 不 金 數 不 不 女 老 年 不 力 年 不 度 不 什 年 什 什 亂 勞 祿 女 力 力 力 若 論 藍 令 令 不 六 年 不 理 力 理 理 論 論 兩 殺 殺 殺 露

More information

第一章 魏晉南北朝的分與合

第一章  魏晉南北朝的分與合 北 歷 立 年 年 烈 年 北 力 劉 聯 北 省 立 劉 立 劉 力 - 1 - 歷 都 年 洛 年 烈 年 都 年 年 年 都 亂 陸 不 亂 年 都 數 力 理 - 2 - 歷 北 六 立 北 淪 立 了 北 六 度 北 北 度 裂 北 北 立 北 北 北 北 北 裂 北 北 北 落 北 北 北 北 流 北 都 了 都 說 說 - 3 - 歷 勵 例 拓 立 流 來 力 北 行 北 流 力 量

More information

國立政治大學新研所碩士在職專班

國立政治大學新研所碩士在職專班 度 2M 度 N1 N2 M 數 N1 數 N2 數 (1)6 14 度 0.86 190/222 0.86 (2)6 15 度 0.91 202/222 0.91 度 度 度 1 {(n 1) 度 } (1)6 14 度 2 0.86 度 1 {(2 1) 0.86} 0.92 (2)6 15 度 2 0.91 度 1 {(2 1) 0.91} 0.95 97 年 1. 療 2. 療 識 2. 療

More information

untitled

untitled 行 類 錄 行 理 六 行 論 立 六 福 利 福 利 理 六 理 論 理 行 I 理 度 六 行 度 理 論 論 類 行 論 六 利 不 理 理 理 利 不 理 六 行 六 六 六 行 六 倫 理 六 流 行 六 II 六 六 館 理 六 館 六 六 讀 索 館 理 類 讀 六 理 理 行 易 易 行 立 六 III 行 類 行 行 行 行 識 力 行 行 念 理 論 行 歷 立 度 行 行 論

More information

untitled

untitled 年 來 歷 都 年 年 不 念 落 類 列 不 流 行 令 年 理 論 度 來 諾 蘭 福 盧 理 論 年 塞 盧 識 領 度 都 類 力 邏 量 流 樂 領 了 識 來 說 識 年 樂 理 倫 理 六 年 烈 更 樂 來 年 度 數 量 說 年 諸 年 立 更 列 論 都 歷 理 更 歷 數 量 參 見 料 識 不 更 說 量 來 力 拓 年 流 連 參 見 利 連 省 勞 力 更 率 流 行 良

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

untitled

untitled 97 年 度 立 例 98 年 6 3 錄... 1 1-1 料...1 1-2...5 1-3...5 1-4...5 1-5...5... 6 2-1...6 2-1-1... 6 2-1-2... 8 2-1-3 立... 8 2-2 料...8 2-2-1 ( 理 )... 8 2-2-2... 9 2-2-3 樓 樓... 10 2-2-4 歷 年... 23 2-3 練...26 2-4

More information

untitled

untitled 浪 理 歷 錄 年 茶 錄 北 零 女 女 女 女 女 歷 歷 女 女 度 歷 理 力 靈 歷 領 見 歷 來 略 類 更 來 臨 什 什 來 說 樓 - 135 - 索 流 留 留 1 歷 年 茶 北 女 女 女 留 歷 理 說 不 凌 亂 ( 188) 凌 亂 陋 勒 1 見 女 166 167 1999 年 2 114 2 勒 (A.Adler) 北 1996 73-75 - 136 - 勒

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

untitled

untitled 林 利 利 林 論 料 理 理 論 讀 了 理 理 了 理 來 歷 行 更 1 理 論 理 論 立 料 理 論 理 行 立 例 讀 論 料 便 不 類 來 例 行 略 樂 利 來 行 2 林 利 來 來 說 不 更 不 歷 裡 力 了 聯 聯 狼 念 陵 北 論 切 念 聯 來 念 朗 歷 異 了 不 論 索 理 論 索 了 念 邏 類 行 立 了 念 量 樂 便 論 領 念 索 索 念 索 年 念

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

untitled

untitled 龍 龍 行 年 行 索 立 兩 不 老 金 惡 金 老 識 裂 老 金 冷 金 林 金 念 了 落 不 不 說 了 蓮 落 3 金 亮 不 不 3 61 金 金 療 露 了 來 兩 了 年 路 流 落 不 料 念 年 屢 屢 不 見 金 金 路 車 車 來 老 惡 金 1. 裡 度 來 量 了 練 來 殺 林 來 來 不 烈 論 不 了 62 不 金 了 更 力 了 裡 來 率 路 落 力 沈 冷

More information

untitled

untitled 年 説 來 來 閲 讀 讀 讀 切 説 切 切 切 兩 爲 便 不 不 不 了 更 更 說 論 度 了 臨 領 論 讀 年 來 例 來 説 流 行 量 爲 不 量 更 不 不 便 不 若 量 見 若 便 不 令 來 讀 切 讀 讀 女 讀 例 略 爲? 讀 兩 兩 來 讀 例 女 不 了 數 數 讀 不 識 識 念 更 1 爲 女 讀 例 讀 年 例 例 來 説 讀 念 不 女 不 女 連 不 爲

More information

序 文 離 年 聆 老 福 更 年 來 力 不 裡 不 論 更 論 了 老 理 力 不 勵 裡 牢 女 館 益 勵 老 了 讀 歷 不 葉 論 不 老 了 年 句 了 寧 論 利 度 精 神 令 更 不 年 老 兩 來 了 老 老 不 論 兩 老 老 不 了 論

序 文 離 年 聆 老 福 更 年 來 力 不 裡 不 論 更 論 了 老 理 力 不 勵 裡 牢 女 館 益 勵 老 了 讀 歷 不 葉 論 不 老 了 年 句 了 寧 論 利 度 精 神 令 更 不 年 老 兩 來 了 老 老 不 論 兩 老 老 不 了 論 立 論 葉 金 年 六 序 文 離 年 聆 老 福 更 年 來 力 不 裡 不 論 更 論 了 老 理 力 不 勵 裡 牢 女 館 益 勵 老 了 讀 歷 不 葉 論 不 老 了 年 句 了 寧 論 利 度 精 神 令 更 不 年 老 兩 來 了 老 老 不 論 兩 老 老 不 了 論 錄 論 狀 論 葉 葉 留 留 葉 利 樂 不 葉 年 年 六 葉 葉 聯 六 暴 錄 I 省 復 葉 歷 葉 葉

More information

名伶

名伶 來 金 來 來 年 烈 里 裂 來 年 年 不 老 年 連 年 數 累 不 零 零 了 雷 不 兩 不 了 流 沈 沈 來 葉 漣 蘭 女 年 北 宅 女 老 數 來 蘭 年 北 蘭 陸 北 年 年 說 蘭 什 不 老 老 女 靈 女 老 說 不 不 爐 更 行 了 隆 年 來 不 了 說 不 不 靈 蘭 女 略 領 北 宅 來 說 不 更 說 女 年 女 說 北 樓 綠 車 年 理 車 蘭 年 離

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

untitled

untitled 禮 葉 了 籠 車 羅 路 綠 路 流 練 不 泥 不 行 不 復 見 龍 來 籠 落 見 年 女 露 來 留 了 狀 泥 茶 泥 老 龍 泥 裡 見 龍 綠 落 葉 來 了 靈 立 領 瑩 淚 了 年 麗 輪 廓 見 句 句 老 練 亮 行 李 龍 塞 來 藍 年 車 來 識 稜 了 索 了.. 年 年 年 年 車 年 來 車 了 車 藍 藍 領 年 年 年 北 年 年 來 不 了 來 什 了 年

More information

untitled

untitled 六 1 讀 99 年 度 1 靈 旅 56 說 亮 福 亮 福 讀 年 旅 淚 靈 年 立 靈 葉 流 3 - 讀 - 說 金 什 說 練 龍 立 領 讀 來 樂 力 力 若 年 路 什 了 讀 不 識 不 留 更 不 不 不 不 來 來 了 不 行 路 不 了 樂 留 落 了 樂 碌 碌 了 了 不 來 了 了 不 了 年 來 2 - 讀 - 金 來 了 力 年 老 年 樂 更 年 來 溺 碌 了

More information

untitled

untitled 女 說 類 說 立 說 說 說 老 龍 說 不 類 念 念 說 說 力 女 連 女 力 女 說 暴 露 便 行 異 惡 度 說 類 女 說 女 女 靈 了 說 女 1 見 六 說 1999 年 419 82 女 吏 葉 識 女 不 類 女 錄 女 類 女 說 女 來 不 類 類 裡 類 金 鈴 女 不 金 鈴 女 欄 7 殺 不 年 復 女 靈 2 見 六 說 422-423 3 異 669 錄 723-724

More information

untitled

untitled 葉 葉 蓮 六 絶 來 論 異 見 類 數 量 年 不 不 年 麗 靈 見 年 麗 便 麗 1 1633-1690 領 了 論 理 論 領 錄 來 不 留 見 丹 煉 麗 不 年 臨 見 度 落 六 輪 廓 離 勒 麗 更 麗 葉 麗 來 來 2 葉 量 見 年 更 爐 暈 更 六 煉 冷 不 - 4301 丹 - 4301 5201 來 - 5201 3 - 5702 六 - 5701 見 理 不

More information

untitled

untitled 數 不 不 不 更 年 年 來 麗 力 不 女 麗 流 露 了 女 不 樂 不 令 1 亮 女 不 見 裡 異 樂 亮 亮 數 不 爛 女 樂 陸 精 都 不 見 狀 樂 裡 麗 裡 弄 來 裡 裡 來 了 了 裡 來 切 2 亂 塞 來 來 了 不 不 不 不 了 不 不 了 不 什 年 了 了 裡 了 羽 來 亮 不 流 不 了 說 了 了 來 不 留 不 亂 塞 裡 說 什 不 了 了 什 樂

More information

untitled

untitled 理 怒 不 不 立 異 度 不 若 律 若 句 理 了 句 鍊 論 理 路 見 不 數 量 不 論 論 歷 來 類 論 4 切 切 論 數 說 不 說 立 鍊 句 說 見 鍊 句 說 1 不 理 理 便 了 切 了 見 北 流 1984 年 61-62 2 北 1981 年 104 3 參 見 北 流 1984 年 120 4 5 數 歷 北 年 6 見 論 93 理 路 7 流 說 理 不 鍊 句

More information

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 樓 樓 年 樓 了 了 了 樓 亂 理 了 了 領 來 裡 立 不 來 更 裡 來 亂 裡 裡 更 不 亂 利 領 裡 行 倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 金 見 什 不 了 便 飯 不 利 飯 料 了 理 飯 飯 說 懶 冷 什 來 洞 洞 裡 兩 裡 不 不 不

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 數 讀 不 數 行 年 度 路 理 量 不 年 理 路 老 理 老 若 不 聯 老 度 例 說 年 度 數 更 老 數 老 年 度 年 六 年 利 年 年 度 列 益 福 増 年 度 増 年 度 讀 不 力 年 20 讀 力 利 年 度 年 理 參 益 利 錄 便 行 老 行 行 列 老 更 年 便 立 理 更 年 更 數 年 度 年 度 留 年 年 度 勵 見 不 不 不 量 數

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

第四章、個案研究

第四章、個案研究 益 - 益 館 益 料 類 禮 飯 20 數 580 益 立 139 年 歷 六 年 1867 年 福 來 落 北 林 了 壟 綠 綠 籠 裡 立 了 良 益 益 益 亂 力 益 拓 力 良 益 1961 年 立 益 1976 年 立 益 1983 年 類 神 類 立 禮 益 年 類 1981 年 益 益 1987 年 識 立 1987 年 了 林 省 數 2004 年 量 33 ( ) 益 來 80

More information

untitled

untitled 論 女 女 玲 立 了 女 來 女 料 女 女 論 不 女 女 女 了 倫 理 女 不 女 不 女 女 論 女 女 女 力 女 女 不 更 女 留 論 女 流 行 鍊 理 說 說 了 流 累 更 識 易 理 不 領 論 ~1 論 流 不 例 易 陸 劉 龍 說 豈 說 了 不 說 力 易 切 度 來 歷 度 說 理 流 參 度 歷 說 不 令 理 句 歷 不 流 不 力 拓 精 神 兩 福 都 論

More information

冬季養生

冬季養生 北 理 臨 理 理 了 不 冷 裡 冷 不 裡 什 什 量 都 裡 冷 都 復 來 兩 不 鍊 更 靈 練 理 理 兩 兩 不 老 年 精 精 說 精 力 來 惡 劣 來 年 切 說 不 精 精 年 不 力 立 立 年 立 立 立 來 臨 來 零 精 來 立 曆 11 7 8 來 立 年 勞 歷 力 復 立 北 ~ 流 ~ 類 不 禮 了 年 麗 來 神 立 爐 流 力 勞 類 了 酪 不 狀

More information

中國科技大學

中國科技大學 年 行 年 行 暴 行 料來 暴 浪 令 暴 率 暴 數 暴 更 暴 路 不 例 見 狼 暴 浪 暴 女 若女 車 女 暴 例 樓 樂 樓 暴 暴 不 1 21 暴 不 量不 離 了 了 行 都 力 不 不 說 不 不 離 女 行 不理 說 不 度 了 了 不 不 說 說 不 不 兩 度 不 留 女 行 讀 若 裡 不 都 了 行 來 神 來 不 度 女 略 女 禮 說 不 不 度 了 略了 2 21

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

untitled

untitled 國 文 說 兩 (B)1. 沈 年 不 路 藍 縷 若 (A) (B) (C) (D) 六 不 若 (D)2. (A) 利 不 (B) (C) 怒 (D) 行 (A) (B) (C) (B)3. 說 (A) (B) (C) (D) (C)4. 說 識 列 (A) 說 異 老 說 (B) 說 女 李 (C) 樓 行 說 數 (D) 說 (A) 說 說 (B) 女 李 (D) 說 (B)5. 樓 列 (A)

More information

untitled

untitled 立 便 力 年 良 1 不 年 年 省 省 北 省 更 立 省 2 年 臨 行 臨 行 領 切 里 立 省 省 立 省 省 行 聯 易 禮 陸 沈 臨 行 臨 行 1 梁 38 40 2 1927 年 6 參 見 «料» 66 222 略 力 來 不 易 立 領 力 切 諸 3 臨 了 領 省 省 領 年 領 領 領 力 臨 立 省 切 理 律 利 良 臨 律 不 良 數 利 律 劣 不 良 不 劣

More information

untitled

untitled 年 度 年 年 年 六 理 理 李 祥 理 理 栗 路 理 北 樓 年 度 林 聯 路 樓 易 六 立 歷 理 聯 不 錄 參 理 理 理 理 料 理 更 六 理 理 年 說 理 例 例 六 理 數 例 說 利 行 狀 勞 理 金 行 勞 六 契 年 度 年 陸 年 度 益 年 度 年 度 年 度 年 度 六 年 度 年 狀 理 狀 金 流 量 年 度 年 度 利 來 年 六 理 料 年 度 年 理

More information

untitled

untitled 爐 理 路 泥 來 力 車 車 理 1. 不 2. 理 易 3. 理 不 4. 力 易 5. 浪 不 51 年 行 車 年 例 不 更 行 理 露 量 來 不 易 老 不 廉 料 年 陸 惡 年 來 年 識 屢 見 更 理 論 了 北 年 爐 理 不 北 爐 年 料 爐 來 理 來 路 年 陸 年 北 爐 1 不 年 度 不 拉 車 70 年 6 料 拉 車 1056 車 車 153 車 1373

More information

untitled

untitled : 類 : : 猪 : 利 猪, 刺 力. 料 : 不.,,,,, : 說, 裡 猪, 都,, 來, 省. 年 :4~6 :,,,1, 說,2 來 說.3. 落, 行, 力. - 1 - --- (1) 說 --- : 9106002 林 : : 練 說 力 料 : : 說 數 :1~40 : 年 : 4-6 - 2 - ( ) 9106003 林 < > 力 < > 勵 < > 精 料 1 不 4

More information

不一樣的月光

不一樣的月光 不 亮 路 車 亮 路 行 車 累 行 兩 金 車 路 車 來 落 路 車 度 車 路 車 連 良 路 不 車 了 了 車 車 車 了 來 牢 了 來 來 車 行 車 牢 車 車 了 喇 車 車 若 車 1 車 車 落 連 落 滑 落 不 車 劉 說 劉 什 說 車 路 見 落 寧 蘭 落 若 若 累 獵 來 蘭 車 蘭 離 兩 樓 2 溜 洛 留 綠 來 來 寮 見 洛 練 練 樓 樓 了 了 獵

More information

單元名稱:九如鄉的特產-農業、養殖

單元名稱:九如鄉的特產-農業、養殖 數 年 年 1 ...3 溜 溜...6...8 葉...13...15...16 料...17 2 年 年 路 寮 了 車 什 說 了 了 了 見 立 拉 說 里 不 了 更 了 金 都 裡 不 不 立 了 來 來 來 來 飼 陸 不 了 不 來 料 不 料 不 來 飼 料 行 說 料 3 卵 裡 年 了 卵 曆 年 裡 卵 說 不 來 不 易 年 都 了 卵 裡 卵 卵 卵 來 路 路 來 不

More information

�������������������������

������������������������� 立 北 數 不 理 領 不 來 理 列 車 旅 旅 不 論 北 列 車 樂 旅 力 量 理 流 1 立 北 WELCOME ABOARD 車 金 WELCOME ABOARD 2 立 北 北 年 李 年 亮 兩 老 理 老 略 倫 理 蘭 老 理 老 老 年 歷 理 老 理 理 領 理 理 3 立 北 年 老 林 老 林 老 類 理 論 理 年 領 林 年 理 理 兩 年 老 老 冷 路 領 理 度

More information

第肆章 從雅典到北京

第肆章  從雅典到北京 北 論北 北 度 北 不 北 理念 說 理念 論 論 念 北 北 力 了 了 易 北 來 了不連 不連 力 連 北 力 力 力 力 了 行 年北 識 參 林 歷 歷 煉 度 識 不 不利 量都 不 梨 不 略 梨 烈 說不 便 年 了 力 1996 306 了 北 梨 理念 綠 梨 年 1 北 梨 北 兩 北 論 北 梨 不 梨 梨 立 錄 理 領 行行 聯 年 論 來 令 行 兩 了 北 梨 論

More information

untitled

untitled 女 率 來 女 來 例 理 勞 年 更 更 率 年 年 不 力 力 了 年 更 列 館 行 理 樂 兩 拉 年 更 度 金 禮 連 串 不 更 行 都 了 力 館 諸 更 力 精 力 不 女 不 吝 勵 1 都 都 歷 力 都 略 更 藍 來 更 兩 異 年 來 陸 亮 來 都 立 更 綠 路 力 更 力 略 路 車 路 金 車 識 六 度 度 路 2 年 省 了 路 理 精 狀 力 理 路 錄 車

More information