Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 祎亚

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Ó

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 鰕虎生物标记物对河口 污染的预警

47

AnnualReport11Chi12Jun.indd

AnnualReport11Chi12Jun.indd 2011 1 2 3 4 8 12 26 40 2 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 20 1 12 6-9 27 17 10 11 12 3-6 11 17 7 20 30 9 10 1 01 03 04 05 3 5 4 10 21 24 26 2 4 14-15 20 8 18-21 4 26 6 2 11 10 21 27-30 19 9 19-22 06 07 08 09 7 2

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

1980 18 181 181 1 192 192 193 194 195 110 205 211 211 220 212 214 216 216 216 218 222 246 499 250 252 251 693 804 252 252 254 254 253 ù 259 262 290 282 294 292 291 96 193 ó

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

1985 115 1985 112 ü ü ä 199 188 ö 1952 1 38 40 20 547 1958 170 1 9 18 25 1 45 1901 8 42 1 73 1 10 1 97 1972 603 1954 56 Otto P(ggeler 4 1969 2 33 34 1901

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

` é

` é ` ` ` é ` ó ` ` ` ` ` ` ` ` 1 3 6 6 L 6 8 8 ` ` ` ` ` ` 4 3 8 4 7 6 4 3 7 5 4 6 3 4 5 3 5 3 4 5 4 ` 6 4 3 8 8 6 5 6 8 ` 6 6 6 ` 8 4 8 5 6 4 5 4 3 7 7 3 3 3 8 6 4 4 4 8 ` 6 4 8 6 4 3 6 3 4 5

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

2 2 NH 3 2NaCl+ CaCO 3 ==== Na 2CO 3 + CaCl 2 ö Å

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

内科疾病诊治(三)

内科疾病诊治(三) ...1... 11...14...16 IgA...33...35...42...45...73...92...94... 110... 116... 121... 124... 128... 131... 136... 150 I ... 152... 157... 162... 166... 169 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

File

File 015 Hellmut Wilhelm1905-1990 016 Germam Sinology 017 018 Germam Sinology ä 019 É 020 Germam Sinology 021 022 Germam Sinology ü 023 ä 024 Germam Sinology ö ä 025 ü ü 026 Germam Sinology 027 028 Germam Sinology

More information

) 3 94 840 43.25 29 597% 30 39 31537% 40 49 25330% 50 59 17421% 60 395% 94 840 172% 19924% 16519% 45955% 94 749% 840 60472 % 9111% 17421% 43051% 344% 374% 凃 94/04~94/12

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

<4D F736F F D20B2C436B3B92DA5CDAAABBB50C0F4B9D22E646F63>

<4D F736F F D20B2C436B3B92DA5CDAAABBB50C0F4B9D22E646F63> 基礎生物 (6) 73 74 基礎生物 (6) 75 76 基礎生物 (6) 77 78 基礎生物 (6) 79 80 基礎生物 (6) 81 82 基礎生物 (6) 83 84 基礎生物 (6) 85 86 基礎生物 (6) 87 88 基礎生物 (6) 89 90 基礎生物 (6) 91 92 基礎生物 (6) 93 94 基礎生物 (6) 95 鯝魚 96 基礎生物 (6) 97 98 基礎生物

More information

à è ù à ù á á ó ú ì à è é ú é ù á á á è à á ù à á à à ù ì é á á à ò ì à ú á í ó ú í è à à à í ó è ó à í è à ó á ì à é ú à á à ò à ù à à í ì é à ù è à à ù à ò é ù í á à ó ù ú ó

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 :

书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 : 书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 : 内容提要 ö

More information

eucalyptus SanFrancisco ö ö P.B.Shelley1792 1822 ö ö ö ö ö ö é é é é é Caramelo áñ BlascoIbá(ez LaMojaDesnude é é Pik-rins(ure é é é é é apron é é é é é Rachitis numberone

More information

...I... IV...V... VI... 1... 1... 2... 4... 5... 6 /... 7 --... 14 --... 30... 46... 46... 49... 52... 55... 63... 63... 64... 66... 69... 112... 112... 114... 116...! 2-1... 7 2-2... 17 5-1...71 5-2...

More information

n Suzerraine 17 17 384

More information

1993 402 1980 138 1983 315 1983 293 1983 340 352 1983 371 372 1984 516525 632 635640 648 1919 5 75 75 70 1987 1919 6 341 1979 3 2 10 1981 1920 2 1920 3 317 1920 2 1989 444 1984 77 2 117

More information

1985 635 1985 14 1964 9 14 1964 14 14 1964 7 1986 14 1985 29 1987 35 14 1964 382 [] 1955 165 [] 1955 166 14 1964 357 1985 419 1976 25 462 477 651 51 1978 8384 99 100101 1 26 117 Thucydides 460 399 363

More information

2014

2014 2014 000601240 Design Patent All rights by PROXXON 000248174 Design Patent All rights by PROXXON Ö Ø 000248174 Design Patent All rights by PROXXON 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA döjfkdgj sdgbjdsgj döfjdkgfjk

More information

卷 首 语

卷 首 语 卷 首 语 2016/1 目 录 CONTENTS 卷 首 语 01 妇 工 要 闻 03 W 青 浦 妇 女 oman.shqp.gov.cn 基 层 动 态 17 巾 帼 风 采 27 工 作 论 坛 30 玫 瑰 人 生 31 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工 要 闻 妇 工

More information

ü ó ü 98 E.D.Lawrence Mo 42 ροδου δµεια ü M k 239 242 Pu( α, n) Cm 94 96 241 35MeV 241 Am 241 95 243 97 Am( α, 2n) Bk

More information

á 22 25 ó ö ö ö ó é é 18671928 18091891 17951881 18211881 15091564 18541891 15 20 18401897 18211880 18741946 1903 18711945 - 18531895 18821944 18561924

More information

1 2 3 4 5 6 á 7 8 9 10 11 12 13 22 25 14 ó 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ö ö ö 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ó 51 52 53 54 é é 55 56 57 58 59 60 61 18671928

More information

Ó Ñ Ñ Ñ

Ó Ñ Ñ Ñ 中华医学会肝病学分会中华医学会感染病学分会 Ó Ñ Ñ Ñ Ñ Ò Ò Ò Ó Ó Ò Ó Ñ Ò Ò Ó Ò Ò Ñ Ò Ñ Ñ Ò Ò Ñ Ñ Ñ Ò Ó Ò Ò Ñ Ó Ò Ò Ó Ó Ñ Ó Ó Ó Ò Ò Ó Ò Ó Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ñ Ò Ò Ñ Ò Ò Ò Ó Ò Ô 中华医学会肝病学分会中华医学会感染病分会 慢性乙型肝炎防治指南 年更新版 中华实验和临床感染病杂志

More information

年 第 期!!!! # # # # # # # # #! # 琇 史 地 研 究! #

年 第 期!!!! # # # # # # # # #! # 琇 史 地 研 究! # 年 台 湾 香 港 澳 门 地 区 出 版 中 国 近 代 史 论 著 目 录 近 代 史 研 究 所 图 书 馆 论 文!! # #! # #!!!!!!!!!! 年 第 期!!!! # # # # # # # # #! # 琇 史 地 研 究! # 年 台 湾 香 港 澳 门 地 区 出 版 中 国 近 代 史 论 著 目 录 # #! #! 琇 环 国 # # # # # # 琇 环 国 年

More information

,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),, : * 格兰 瑟本 :, -,,,, -,,, -. -.,,,,,,,,. -.,,,..,, '.,,,,,??,???,??, :,,?,,,,,,,,,,,, * ( ) ( ), ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

More information

Ò Ó Ò Ó Ò Ó

Ò Ó Ò Ó Ò Ó 宋学红 徐晓红 毕 蕙 魏丽惠 首都医科大学附属北京朝阳医院妇产科 北京 北京大学第一医院妇产科 北京大学人民医院妇产科 首都医科大学附属北京妇产医院妇瘤科 宫颈肿瘤 子宫颈筛查 Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó ¹ º» ¼ ¹ º» ¼ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ó Ò Ó Ñ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ò Ó

More information

Ñ Ö Ö

Ñ Ö Ö Ö Ö Ö Ñ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ñ Ö Ö Ù Ñ Ö Ö Ñ Ö Ö Ö Ö Ö Ö 中国药典 年版药用辅料标准起草工作交流会 月 日于西宁召开 国家药典委员会于 年 月 日组织承担药用辅料标准起草任务的 个药品检验所在青海省西宁市召开辅料 标准起草工作交流会 国家局药品注册司派员参加了会议 青海省食品药品监督管理局魏富财副局长到会致欢迎词 中国药 品生物制品检定所和上海市食品药品检验所就药用辅料标准起草工作进行了大会经验交流

More information

WH00 市 环 境 保 护 科 学 研 究 市 环 境 保 护 科 学 研 究 7 级 管 从 事 区 域 经 济 与 环 境 信 息 制 图 与 应 用 工 作 地 图 学 与 地 理 信 息 系 统 及 相 WH0 市 环 境 保 护 科 学 研 究 市 环 境 保 护 科 学 研 究 7 级

WH00 市 环 境 保 护 科 学 研 究 市 环 境 保 护 科 学 研 究 7 级 管 从 事 区 域 经 济 与 环 境 信 息 制 图 与 应 用 工 作 地 图 学 与 地 理 信 息 系 统 及 相 WH0 市 环 境 保 护 科 学 研 究 市 环 境 保 护 科 学 研 究 7 级 武 汉 市 06 年 事 专 项 选 聘 岗 一 览 表 ( 面 向 国 内 高 校 ) 资 格 条 件 岗 代 码 选 聘 单 岗 名 称 岗 职 责 描 述 选 聘 计 划 专 学 历 学 其 他 条 件 WH00 武 汉 发 展 战 略 研 究 武 汉 发 展 战 略 研 究 7 级 或 8 级 进 行 城 市 发 展 战 略 研 究 城 市 建 设 及 WH00 武 汉 市 节 能 监 察

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 1-1...... 52 1-2.. 53 3. 54 5.. 56 3 4 5 6 6 p 0.05 Imprint II p0.05 Cohere608 HydrogumAccuDentCA38 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 LinkNichollsFaucher 1985 polyvinysiloxaneregular-body silicone-irreversible

More information

成绩册.doc

成绩册.doc 苏 州 市 第 十 三 届 体 育 运 动 会 中 小 学 生 航 空 模 型 比 赛 成 绩 册 比 赛 :2012 年 7 月 7 8 日 比 赛 地 点 : 苏 州 市 工 业 园 区 目 录 1 体 育 道 德 风 尚 奖 运 动 队 获 奖 名 单 ( 2) 2 体 育 道 德 风 尚 奖 运 动 员 获 奖 名 单 ( 2 ) 3 体 育 道 德 风 尚 奖 裁 判 员 获 奖 名 单

More information

Global Water PartnershipGWP 1996 IWRM DHI IWMI NWP DesignSvensk InformationSweden Global Water Partnership 2003 ISBN IWRM Toolbox Version

Global Water PartnershipGWP 1996 IWRM DHI IWMI NWP DesignSvensk InformationSweden Global Water Partnership 2003 ISBN IWRM Toolbox Version Integrated Water Resources Management 全球水伙伴总部与荷兰水伙伴共同编写 全球水伙伴中国委员会秘书处编译 1 010 68785608 010 68785608 E-mail: gwpct@iwhr.com 100038 Website: www.gwpchina.org Global Water PartnershipGWP 1996 IWRM DHI IWMI

More information

课刊社 〔2013〕 38号.FIT)

课刊社 〔2013〕 38号.FIT) 中 国 语 言 文 学 系 语 文 教 育 研 究 所 文 件 重 庆 课 堂 内 外 杂 志 有 限 责 任 公 司 课 刊 司 2013 38 号 关 于 举 办 第 九 届 全 国 中 小 学 生 创 新 作 文 大 赛 的 通 知 全 国 中 小 学 生 创 新 作 文 大 赛 于 2006 年 由 中 文 系 语 文 教 育 研 究 所 和 课 堂 内 外 杂 志 社 联 合 主 办, 截

More information

目 录 促 进 校 外 教 育 科 技 艺 术 教 师 专 业 发 展 的 思 考 和 实 践 7 2009 年 上 海 市 学 生 暑 期 活 动 指 南 4 28 竑 上 海 市 中 小 学 舞 蹈 教 学 现 状 调 研 报 告 一 曲 执 著 信 念 的 赞 歌 44 53 培 根 57

目 录 促 进 校 外 教 育 科 技 艺 术 教 师 专 业 发 展 的 思 考 和 实 践 7 2009 年 上 海 市 学 生 暑 期 活 动 指 南 4 28 竑 上 海 市 中 小 学 舞 蹈 教 学 现 状 调 研 报 告 一 曲 执 著 信 念 的 赞 歌 44 53 培 根 57 MeiLi De PianJu 作 者 戴 文 欧 文 回 忆 自 己 小 学 时 代 学 习 生 活 中 的 一 件 趣 事 他 小 学 的 科 学 课 老 师 惠 特 森 先 生 在 目 录 促 进 校 外 教 育 科 技 艺 术 教 师 专 业 发 展 的 思 考 和 实 践 7 2009 年 上 海 市 学 生 暑 期 活 动 指 南 4 28 竑 上 海 市 中 小 学 舞 蹈 教 学 现

More information

á à

á à á à + 2- NH 4 SO4 1 1 2 1 3 1 14 12 6 13 6 6 12 6 2 1 3 1 235 92 18 8 131 53 12 6 1 16 8 12 1 12 6 1 1 2 1 1 1 2 1 6 1 1 6 10 14 p d f 3 5 7 p d f 0 0 0 p d f NH + 4 A werner 1866 1919

More information

16 鄂 东 南 高 速 公 总 监 路 建 设 指 挥 部 17 驻 地 武 汉 城 市 圈 环 线 高 速 公 路 咸 宁 西 段 18 一 标 19 二 标 20 TJ-1 湖 北 通 顺 高 速 麻 竹 高 速 公 路 麻 城 公 路 有 限 公 司 至 红 安 段 21 总 监 22 TJ

16 鄂 东 南 高 速 公 总 监 路 建 设 指 挥 部 17 驻 地 武 汉 城 市 圈 环 线 高 速 公 路 咸 宁 西 段 18 一 标 19 二 标 20 TJ-1 湖 北 通 顺 高 速 麻 竹 高 速 公 路 麻 城 公 路 有 限 公 司 至 红 安 段 21 总 监 22 TJ 二 〇 一 五 年 湖 北 省 在 建 高 速 公 路 项 目 工 地 试 验 一 览 表 序 号 建 设 单 位 名 称 项 目 名 称 合 同 段 工 地 试 验 名 称 核 验 人 员 数 量 检 测 工 程 师 检 测 试 验 员 备 注 1 总 监 广 州 盛 翔 交 通 工 程 检 测 有 限 公 司 武 汉 至 监 利 高 速 公 路 洪 湖 至 监 利 段 总 监 理 工 程 师 公

More information

3 本 次 拟 投 资 基 金 公 司 由 新 华 商 作 为 普 通 合 伙 人, 公 司 多 福 商 贸 金 州 环 保 渤 海 信 托 作 为 有 限 合 伙 人, 出 资 完 成 后 基 金 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元, 其 中, 新 华 商 出 资 100 万 元, 占

3 本 次 拟 投 资 基 金 公 司 由 新 华 商 作 为 普 通 合 伙 人, 公 司 多 福 商 贸 金 州 环 保 渤 海 信 托 作 为 有 限 合 伙 人, 出 资 完 成 后 基 金 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元, 其 中, 新 华 商 出 资 100 万 元, 占 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 投 资 基 金 公 司 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示

More information

李 文 钰 肥 城 市 泰 西 中 学 于 逸 遥 威 海 市 第 一 中 学 宁 屹 立 肥 城 市 泰 西 中 学 杨 欣 瑞 肥 城 市 第 一 高 级 中 学 16

李 文 钰 肥 城 市 泰 西 中 学 于 逸 遥 威 海 市 第 一 中 学 宁 屹 立 肥 城 市 泰 西 中 学 杨 欣 瑞 肥 城 市 第 一 高 级 中 学 16 山 东 财 经 大 学 2016 年 综 合 评 价 招 生 综 合 测 试 入 围 名 单 公 示 报 名 号 姓 名 学 籍 所 在 中 学 名 称 161045601000016 李 想 肥 城 市 第 一 高 级 中 学 161045601000017 周 天 姝 济 宁 市 第 一 中 学 161045601000021 任 子 涵 山 东 省 济 南 第 一 中 学 161045601000025

More information

(1) (2) 2

(1) (2) 2 Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司 * ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 :1548) 13.09 5% 25% 14 1 (1) (2) 2 20 6776.58 100 100 2019 12 31 36 54 3 7 60 4 20% 5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 6 (vi) (vii) 2017 (viii)

More information

? ½¼þI ºó¹û Ô º ÍøÉÏÉê± ¾ßÐݳÌÐòÈçÏÂ: (ÍøÖ :http://115.236.191.134:8080/zcss/loginjsp ÖÄ ÎªÐ Ð ) ºÏ±í ( Ðè ª»»ÎªPDF ñê½) ÆäËû ½¼þ²ÄÁÏºÍ öèëãâ¹úõõæ (jpg Ð ²»³ ¹ý 50KB) µã» "± æ" ÌîÐ Íê³ÉºóÔÚ"ÔÚ± Ö ³Æ¹ÜÀí"

More information

 2016 年 6 月 18 日 -6 月 24 日 编 者 按 一 万 年 太 久, 朝 夕 又 太 短, 一 周 似 乎 正 合 适 于 是, 您 面 前 的 这 份 每 周 行 业 视 点 新 鲜 出 炉, 它 由 中 信 证 券 研 究 部 各 行 业 组 ( 包 括 宏 观 策 略 等 ) 的 周 报 观 点 浓 缩 而 成, 既 具 时 效 性, 又 具 一 定 的 纵 深 感 我 们 期

More information

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 甘 肃 靖 远 煤 电 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 2014-054 2014 年 10 月 1 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带

More information

关 注 1. 综 合 物 流 金 融 服 务 商 品 贸 易 等 行 业 板 块 为 公 司 主 要 利 润 来 源, 其 投 资 规 模 发 展 速 度 和 收 益 水 平 都 会 受 到 宏 观 经 济 周 期 及 所 在 行 业 周 期 的 影 响 如 果 国 家 整 体 经 济 增 长 出 现 放 缓 或 衰 退 的 情 况, 将 可 能 影 响 公 司 的 整 体 经 营 和 可 持 续

More information

國 立 高 雄 餐 旅 學 院 第 廿 四 次 行 政 會 議 議 程

國 立 高 雄 餐 旅 學 院 第 廿 四 次 行 政 會 議 議 程 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 第 3 4 2 次 行 政 會 議 紀 錄 時 間 :105 年 1 月 7 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9 時 整 地 點 : 行 政 大 樓 6 樓 國 際 會 議 廳 主 席 : 容 校 長 繼 業 出 ( 列 ) 席 人 員 : 詳 簽 到 表 議 程 : 紀 錄 : 楊 慧 禎 壹 資 訊 安 全 頒 證 儀 式 一 事 由 : 本 校 圖 書 資 訊

More information

河南辉煌科技股份有限公司2016年第一季度报告正文

河南辉煌科技股份有限公司2016年第一季度报告正文 证 券 代 码 :002296 证 券 简 称 : 辉 煌 科 技 公 告 编 号 :2016-029 河 南 辉 煌 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 1 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导

More information

L Ú¾ Òµ ñ¼íêø ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÖ ÒµµÀµÂ; È ß; ÓнÏÇ µäíå Ó¾«Éñ; 4 ¾ßÓÐÖм ¼ ÒÔÉÏ Òµ¼¼ÊõÖ ³Æ; (1)ÔÚÏؼ Ò½Ôº ÓÊÂľ ÒµlOÄêÒÔÉÏ; ¹«ÈÏ; ÈÏ É; ÂÛÎÄIƪ¼ ÒÔÉÏ; (T)ÔÚÏؼ Ò½Ôº ÓÊÂľ Òµ8ÄêÒÔÉÏ; Á ÒµÎñ¹ Á à ÏÔ ßÓÚ¹²Ëû Òµ¼¼Ä¾ÈËÔ±;

More information