( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub"

Transcription

1

2 ( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpubl. com. cn : ( 022) : ( 022 ) / : :

3 ( 1 ) ( 7 ) ( 11) ( 16) ( 29) ( 33) ( 35) ( 40) ( 55) ( 64) ( 74) ( 85) 1

4 ( 92) ( 95) ( 105) ( 109) ( 115) ( 117) ( 119) ( 121) ( 131) ( 133) ( 139) ( 142) ( 144) ( 147) ( 153) ( 157) ( 160) ( 163) ( 166) ( 170) ( 176) 2

5 ( 178) ( 182) ( 185) ( 190) ( 194) ( 199) ( 204) ( 208) ( 210) ( 212) ( 217) ( 221) ( 226) ( 235) ( 238) ( 247) 3

6 ,,,,,, :,, ( 1

7 :, :,, :,,, ) ( :, :,,,, ) ( :, :, :,,,,,,,, :?, ) ( : :,,,, :, ),,,, 2

8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3

9 ,,,,, :?!,,,,, ;,,,,,,,, 4

10 ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5

11 ,,,,,,,,,,,?, ( ) 6

12 !!!,,,,,,,,,,,!,!,,!,,,,, :,,?,?, 7

13 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,,,?,,,,?,,,,,,!,? 8

14 ,,,,,?,,,?,,,,,, ;,!,,,,,,?!,,!!,,!

15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10

16 :,, :,,,,,,,,,?,,,,,,?,,,,,,,,, 11

17 ,,!,,,,,,,,,!,,,,?,,,,,,,,,,,!!,,,, 12

18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19 ,,,,,,,,,,, (, ),, ;,,,,,, :,,,,, 14

20 ,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, 15

21 ?,?,?,,?!, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 16

22 ,,?,,,, ( ),,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18

24 ,,!,,,,, ;,,,!,,, C, C C L, 19

25 , C,,,,, Game!,, Game,,,,,,,, Game!,,,,,, 20

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21

27 ,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22

28 ,,,, : ( ),,,,, ( ),,,,, ( ),,,,,, ( ),, (, ), 23

29 ,,,,,,, ( ),, ;,,,,,,,,,,,!,,,,,,!,? 24

30 !,,,,,,, ( 1923 ) 25

31 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26

32 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27

33 (,,,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ( ) 28

34 ,, :,,,,,,,, ;,,,,,,!!,, 29

35 ,,,,,!,,? ( ) 30

36 , (, ),,,,,,,,,,,,,, :, ( )!,! 31

37 ,,,,,,,,,,,?!,,, (, ),,,,,!,,, :!! 32,!

38 ,,,!,!, :,,,,,,,,,,,,,,!,,?,, :,,,,,,,,, 33

39 ,,,,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,!!,,,,,,,,,,,,,,! 34

40 ,,,,!! ( ) 35

41 ,,,,,,,,!,!,,,,,,!, 36

42 ,,,,,,,,,?,?!,, :,,,, :??,,,,,,!,, 37

43 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, 38

44 ,,,,,,,,,,,,,, :,!, 39

45 ,,,,,!?,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 40

46 ,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41

47 ,,,, :,,,!,,!, :,,??,,,,,,,,,,,, 42

48 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,?,,,!!,,!, 43

49 , :,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,!!,,, :, 44

50 ,,,,,,?,,,,,! :,,,,?!!!,,,,,,! 45

51 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46

52 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47

53 ,,,,,,,!,,,,,,,,!!,,,,,,,,,, 48

54 ,,, ( ) 49

55 , ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;,,,,, 50

56 ,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,!!,,,,,,,,!!,! 51

57 ,, :!!,,,,!,,,,,,,!,,,,,,,,!,!, 52

58 ,,,,,!,?,?,,,,,,,,,,,,,, 53

59 !,,?,,,,,,,!,,,?,,,,,,,,,, 54

60 ,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,!,,,, 55

61 ,,,,!,!,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,, 56

62 ,,!!,,,,,,,,,! ( ) 57

63 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?, 58

64 ,,,,,,,,,, :,,,,,,!,,,,,,,,, 59

65 ,,,!,,,,,,,,,!?,,,,,,,,,,,, 60

66 ,,,,,,,,,,,,!?,!,,,,,,,?,,,,,,,, 61

67 ,,, :,??,?,,,!?,,,?,,,?,!,,,,,,,, 62

68 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 63

69 !!,,,,!,,?,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 64

70 ,,,,,,,,,,!,,,!,,,,,!,,,,,, 65

71 ,,,,,, :,! ( ) 66

72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,!, 67

73 , :,?,,!,,,,,,,,,?,,?,,,,, 68

74 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!, 69

75 ,??,,,,,,, :?,,,,,,,,,, :,,,,, :,? 70

76 ,,,,,,,,,,,,, :,,, :?,,! :,,, : 71

77 ,,!!,,,,,,,,,,,,,!,,, : 72

78 ,!!!?,!,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, 73

79 ,,, :,,!,,,,,, :,,,,, :!!!?,?! 74

80 ,!,?!!,!!,,,,,?,,,,!,,,,,,,,,,,, 75

81 ,,,,,,!?,,!,!,?!!,,,,!,, ( ) 76

82 ,,,,,,,,,,,,,, ), 77

83 !,?,,,,,!,,?!!,,?,,, Drama ( ),,!,!,,,!,, ( ) 78

84 ( ),, :,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,, 79

85 ,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,,,?,,, 80

86 ,,,,,,,,,,,!,!,!,,? ( ),,,,, 81

87 ,,,,,,,,,!,,!,,, ( ),,,,,,!,,,,, 82

88 ,,,,, ( ) 83

89 ,,,,,,,, :, 84,

90 ,,,,,,,,,,,, : :,,,, : 85

91 ?, :,,,,,,,,,,,,, reaist ( ) 86

92 ,,,,,,,,, ;,,, ),,,,,,, 87

93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, 88

94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,, 89

95 ,,,,,,,,,,,?, :!,??,!,?!,,,,,? 90

96 ,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91

97 ,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,, 92

98 ,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,?,,,, 93

99 ,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, :! : 94

100 ,,,,, :,,,,,,!,,,,,, :,,, ),,,, 95

101 ,, ( ) 96

102 ,,,,,,,,,,,,,,,, 97

103 ,,,,,,,,,,,, :,,,,,,!,,,, :,,,,, 98

104 ,,,,!,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 99

105 ,,,,,,,,,,,,,,,, 100

106 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 101

107 ,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 102

108 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,, 103

109 ,,,, :,, ;,,,,?,,, ( ) 104

110 ,,,,,,,,,, : ; ; ; ;,?, 105

111 ,! ( ) 106

112 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 107

113 , ( ) 108

114 ,,, ;,,,,,,,,,, 109

115 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 110

116 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ), 111

117 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ),,, 112

118 ,,,,, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ),,,,, (? ),,,,,, 113

119 ,,, ;, ;, ;,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 114

120 ,,,,,,,,,, (, ),,, (,, ),,,,,,, ( ),,,,,,, 115

121 ,,,,,,, (, ), ( ) ( ),,,,,,,,, ( ),,,,,,, 116

122 ,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, ( ),,,, 117

123 ,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 118

124 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 119

125 ,,,,,,,,, ( ) 120

126 ,,,,,,,,,,,,!,,!!!?,,!, 121

127 ,?,,?,,,,,,,,,,,,,??,,,,?,, :,,,,,,, 122

128 ,?,,,,,,,,,,,,,?,,,?,,,,,?,?,,,,, 123

129 ,,,,,,?,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,,,,, 124

130 ,,,,,,,,,,,,??!,,,,,,,,,,,,,,,,, 125

131 , ( ) 126

132 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 127

133 ,,,,,,,, :,,,!,,,,,,,,,,,,, 128

134 ,,,!,, ( ) 129

135 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130

136 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 131

137 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 132

138 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 133

139 ,,,,,,.! ( ) 134

140 !?!?!?!,??,,,,,,,,?!,, 135

141 !?,?,,,,,!,,,,!,,,!?!,,,,,,, :, 136

142 :,?,,,,,,,,?,,?,?,,,,,,,,?,,, 137

143 ??,,?!,??,,,,,,,,!?,?,,,,,!,,,, 138

144 ,,?,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,! 139

145 ,!!,!, ( ) 140

146 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 141

147 ,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 142

148 ?, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 143

149 ,,,,, ( ) 144

150 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, 145

151 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, 146

152 ,,?,,,, ( ) 147

153 ,,,,,,,,,,,,,,,, 148

154 :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 149

155 ,,,,,,,,,,, ( ) 150

156 ,!!,,,,,,,,,,,,,?,?, 151

157 ,,?,,,,,,?,,,,!,,?,???!,,!,?! 152

158 ,,,,,,,,,,,,!!,,,,, ;,,,,,?! ( ) 153

159 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 154

160 ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 155

161 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 156

162 ,??,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,,,,,,,,, 157

163 !,,,,,,,,,,,,,,,? :,,,,,, :,,,,, 158

164 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 159

165 ,,,,,,!,,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,,, 160

166 ,,,,,,, ;,??,, ( ) 161

167 !,,,??,,,?,,,!,,,, 162

168 ,,,!,,,,,,! ( ) 163

169 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 164

170 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 165

171 ,,,,,,,,,,??,?,,,,, ( ) 166

172 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 167

173 ,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,?,, 168

174 ,,,,!,,,,,,, ( ) 169

175 ,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,, 170

176 ,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,, 171

177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 172

178 ,,,,,,,,,,,,,?,,,,, ( ) 173

179 ,, ( ),,,, :,,,,,,,,,, 174

180 ,,,,, ;,,,,,,, :,,,,,,,,?,,,,,,,,, 175

181 ,,,,,,, X,, :,,,, ( ),,,,,,?,,,,,,, 176

182 ,, ;,,,,,,, ;,,,,, ( ) 177

183 ,,,,,,,,,, ; ( ),, ;,,,,,,, 178

184 ,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, 179

185 ,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, :, 180

186 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,, 181

187 ,, ( ) 182

188 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 183

189 ,,?,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,, ;, 184

190 (, ) ; :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 185

191 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 186

192 ,,,,,,,,,,,??,,, 187

193 ,,,,,,,?,?,,,,,,,?,,, 188

194 ,,,,,,,!,,,,,,? : ( ) 189

195 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 190

196 ,,,,,! ( ) 191

197 1926,,,,,,,,,,,,,,,, 192

198 ,,,,,,, ( ) 193

199 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 194

200 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 195

201 ,,,,,?,?,?,, :,,,,,,,,,,,,,, 196

202 ,,,,,,,,,,,!,,,, ( ) 197

203 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 198

204 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 199

205 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200

206 ,,, ( ) 201

207 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 202

208 ,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, 203

209 ,,?,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 204

210 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 205

211 ,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, 206

212 ,,,,, (,,, ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 207

213 ,,,! :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 208

214 ,,,,,,,,,, :? :,, :,,,,,,,,,,,,,, (, ),,,,,, 209

215 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 210

216 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,, 211

217 ,,,,,! :,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, 212

218 ,,,,,,,,,,,,,,

219 :,,,,,,,,, :, ( ), ( ),,,,, ( ), ( ),, (, ),,,,,,,,,,,, 214

220 , ( ),?,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ( ),,, ( ),,,,,,, ( ),,,, ( 1940, ) 215

221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 216

222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 217

223 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) :, 218

224 ,,,,,,,,, ;,, ;,, ;,, ;,,, :,,,,,,,, ( ) : ( 219

225 ) :,,,,,,? : :,,? :,, :, :,,,,? :, :!?! 220,,

226 !,,,,! :,,,,,,,,,,,,,,!! :,,!,,!,, :, : :,,,,,,,,,,!,,,! :!!? 221

227 ,,? :,,,,, : [ ] :,,,,,,,,,, :,,! :,!,,,,?,,,,,,,,,, 222

228 ,,,,,,,,,,,,,, :,,, ( ) 223

229 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 224

230 ,,,,,,,,,, ( ) 225

untitled

untitled ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3080-6 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097080 : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net. cn

More information

9l1.s92

9l1.s92 客 家 文 丛 客 家 之 子 林 碧 红 主 编 谭 元 亨 编 著 黎 娟 华 南 理 工 大 学 出 版 社 广 州 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 客 家 之 子 / 谭 元 亨, 黎 娟 等 编 著. 广 州 : 华 南 理 工 大 学 出 版 社, 2006 畅 1 ( 客 家 研 究 文 丛 客 家 与 梅 州 书 系 ) ISBN 7 5623 2292 9 Ⅰ. 客 Ⅱ.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf [ ] ( CIP) /. - :, 2004. 6 ISBN7-5063 - 2996-4... - -. I227 CIP (2004) 054743 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) E - mail: wrtspub@public. bta. net.

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

More information

标题

标题 全 面 推 开 营 改 增 业 务 操 作 指 引 国 家 税 务 总 局 全 面 推 开 营 改 增 督 促 落 实 领 导 小 组 办 公 室 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 全 面 推 开 营 改 增 业 务 操 作 指 引 / 国 家 税 务 总 局 全 面 推 开 营 改 增 督 促 落 实 领 导 小 组 办 公 室 编. 北 京 : 中 国 税 务 出 版 社, 2016.

More information

标题

标题 永 州 党 史 人 物 故 事 丛 书 李 达 的 故 事 赖 中 霖 摇 主 编 湖 南 人 民 出 版 社 摇 本 作 品 中 文 简 体 版 权 由 湖 南 人 民 出 版 社 所 有 摇 未 经 许 可, 不 得 翻 印 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 李 达 的 故 事 / 赖 中 霖 主 编 郾 长 沙 : 湖 南 人 民 出 版 社, 2013 郾 1 ( 永 州

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,, ( CIP) /, :, 2004 8 ISBN 7-04 - 015392-0 - J812 CIP ( 2 004 ) 062 26 3 010-64054588 4 800-810 - 0598 100011 http: / / www. hep. edu. cn 010-82028899 http: / / www. hep. com. cn 787 960 1 / 16

More information

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( )

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) ( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : (8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630 : http:

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ,,,,,,,,,,, (CIP). () /. 2 :, 2003. 9 ISBN 7-81045 - 824-8... - : -. G723.4 - CIP (2001)029424 / / 5 / 100081 / (010 ) 68914775 () 68912824 ( ) / http:/ / www. bitpress. com. cn / chiefedit @bitpress.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3081-4 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097756 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net.

More information

( )

( ) ( ) ( CIP ) /. :, 2006 ISBN 7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN 7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339

More information

( )

( ) ( ) ( CIP ) /. :, 2006 ISBN 7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN 7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) [ ] ( 1619 1692 ) ( CIP) /. :, 2006. 5 ISBN 7-80135 - 739-6......... - -. 211 CIP ( 2005) 131428 [ ] 2006 5 1 1 : 1 /32 : 195 : 5066 ISBN 7-80135 - 739-6 : 526. 00 ( 26. 30 ) ( ADD: 10 ) P. C. : 100024

More information

( )

( ) ( ) , 2006 /. : ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339 010-65740218

More information

( )

( ) ( ) , 2006 /. : ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339 010-65740218

More information

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C 丛书编委会 总 顾 问 周铁农 万鄂湘 齐续春 顾 问 朱培康 卞晋平 常荣军 尚明轩 编委会主任 修福金 编委会委员 程崇庆 傅惠民 周天鸿 刘新文 高小玫 夏 涛 李晓东 吴先宁 丛 书 主 编 王秉默 执 行 委 员 刘则永 刘玉霞 金绮寅 1 图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 主 摇 编 摇 张 世 诚 撰 稿 人 摇 张 世 诚 李 摇 敏 张 摇 岩 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中...

More information

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6 ) ( ) (CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: www. class. com.

More information

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11. ( ) (CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.5 290 4 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 : : : ( ) (CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 1 223 1 2 100 2005 9 1 2005 9 1 ISBN 7 81010

More information

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) :

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) : 21 21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, 2005. 8 21 ISBN 7-5623 - 2235 - X... - : -. F234. 4 CIP ( 2005 ) 073164 : ( 17, 510640) : 020-87113487 87111048 ( ) E - mail : scut202@ scut. edu. cn ht

More information

( )

( ) ( ) , 2006 /. : ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339 010-65740218

More information

( )

( ) ( ) , 2006 /. : ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339 010-65740218

More information

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com :

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : ( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : : : 8501168 32 13. 625 330 2006 1 1 2006 1 1 : 18.

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) 索 晓 辉 摇 编 著 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 -

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/ (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 896 4..........R247.1 CIP (2005) 057727 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10.125 220 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 8.375 182 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1

More information

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 :

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 : ( CIP) /. - :, 2005. 8 (. 8 / ) ISBN 7-5034 - 1679-3.... G256. 1 CIP ( 2005) 076950 : : : : 23 100811 : : 101109 : : 8801230 1 /32 : 10 : 278 : 1000 : 2005 8 1 : 2005 8 1 : 260. 00, ,,,,, :,,, :, ;,, ;

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0816-0.... I247. 5 CIP ( 2005) 106838 SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 8801230 32 10 235 2006 1 1 2006 1 1 130 000 ISBN 7-5302 - 0816-0 I782 :

More information

( )

( ) ( ) ( CIP ) /. :, 2006 ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) [ ] ( 1921 1949 ) ( CIP) /. :, 2006. 5 ISBN 7-80135 - 741-8......... - -. 211 CIP ( 2005) 131430 [ ] 2006 5 1 1 : 1 /32 : 195 : 5066 ISBN 7-80135 - 741-8 : 526. 00 ( 26. 30 ) ( ADD: 10 ) P. C. : 100024

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub

( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub ( CIP) / ;. - 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5306 - 0883-5... I266 CIP ( 2004 ) 066206 : 35 : 300051 e - mail: bhpubl@ public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpubl. com. cn : ( 022) 23332651 : ( 022 ) 27116746 850

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

/ / / / 10 / 100005 / / / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75

/ / / / 10 / 100005 /  /  / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75 / / / / 10 / 100005 / http:/ / www.ssdph.com.cn / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75 / 217 / 2004 1 1 / 2004 1 1 / ISBN 7-80190 - 100-2/

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 907 3.......... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 105141 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10 217 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * : ( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05895-5.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002460 ZAIJIAN YINGHUOCHONG 880 1000 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 8. 4 150 2005 1 1 2005 1 1 1-15 000 ISBN 7-200 - 05895-5

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010)

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010) ( CIP) /. :, 2005. 6 ISBN 7-80211 - 132-3......... - - -. K265. 606 CIP ( 2005 ) 056822 : : 22 ( 100035) : ( 010) 66560272 ( ) ( 010) 66560273 66560299( ) h t t p: / / www. cctpbook. com E m a i l: edit@

More information

( CIP) /. :, ISBN H CIP ( 2005 ) : /32 : 189 : 4800 ISBN :

( CIP) /. :, ISBN H CIP ( 2005 ) : /32 : 189 : 4800 ISBN : ( CIP) /. :, 2005. 12 ISBN7-80135 - 710-8.......... H194. 1 CIP ( 2005 ) 093536 2006 4 1 1 : 8501168 1 /32 : 189 : 4800 ISBN7-80135 - 710-8 : 696. 00 ( 29. 00 ) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339

More information

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649 (CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http :/ / www.class.com.cn :

More information

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0815-2.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 090565 YUAN HONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 16 22. 5 467 2005 9 1 2005 9 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0815-2 I 781 : 28.

More information

2004 ( CIP),. 4. :, ISBN D CIP (2004) ( ) : ( 0411 ) : ( 0411 ) : : http: w

2004 ( CIP),. 4. :, ISBN D CIP (2004) ( ) : ( 0411 ) : ( 0411 ) : : http: w ( ) 2004 ( CIP),. 4. :, 2004.9 ISBN 7-81084 - 433-4... - - -. D922. 29 CIP (2004) 057908 ( 217 116025) : ( 0411 ) 84710523 : ( 0411 ) 84710711 : : http: www. dufep. cn dufep @ vip. sina. com : 148mm 210mm

More information

出 版 前 言 为 帮 助 考 生 更 加 轻 松 应 对 考 试, 真 正 做 到 省 时 高 效, 高 等 教 育 出 版 社 特 邀 考 研 政 治 原 命 题 人 阅 卷 专 家 和 熟 悉 考 生 弱 点 的 一 线 名 师, 为 广 大 考 生 全 力 打 造 考 研 思 想 政 治 理

出 版 前 言 为 帮 助 考 生 更 加 轻 松 应 对 考 试, 真 正 做 到 省 时 高 效, 高 等 教 育 出 版 社 特 邀 考 研 政 治 原 命 题 人 阅 卷 专 家 和 熟 悉 考 生 弱 点 的 一 线 名 师, 为 广 大 考 生 全 力 打 造 考 研 思 想 政 治 理 内 容 提 要 2015 考 研 政 治 大 纲 解 析 核 心 考 点 精 编 是 相 关 专 家 严 格 遵 照 教 育 部 考 试 中 心 2015 年 考 研 政 治 大 纲 规 定 的 考 试 要 求 和 考 试 内 容, 参 照 教 育 部 社 科 司 最 新 马 工 程 重 点 教 材 对 相 关 知 识 点 的 官 方 诠 释 编 写 而 成, 是 一 本 权 威 精 准 实 用 的

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

( CIP) /. :, ( ) ISBN TS CIP ( 2004 ) : : : ( 8620) ( 8620)

( CIP) /. :, ( ) ISBN TS CIP ( 2004 ) : : : ( 8620) ( 8620) ( CIP) /. :, 2004. 3 ( ) ISBN 7-81079 - 344-6... - - - -. TS972. 161 CIP ( 2004 ) 000311 : : : ( 8620) 85226521 88308896 85226593 ( 8620) 85225284 85226712 85220602 ( ) : ( 8620) 85221583 ( ) 85223774

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

( CIP ) /. :, ISBN C CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) : 0

( CIP ) /. :, ISBN C CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) : 0 F U Z H I L I N G D A O Y I S H U / ( CIP ) /. :, 2006. 8 ISBN 7-80206 - 301-9.... C933. 2 CIP ( 2006 ) 100377 : : : : : : : : : 5, 100062 :010-67078234 ( ),67078945( ), 67078235 ( ) : 010-67078227, 67078233,

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h CIP /. - 2006. 1 ISBN 7-80699 - 574-9 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - - - Ⅳ. H152. 3 CIP 2005 114427 6 150040 0451-82159787 E - mail hrbcbs @ yeah. net www. hrbcbs. com 787 1092 1 /16 23. 25 400 2006 1 1 2006

More information

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN K CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : : 257 : 1000 :

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN K CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : : 257 : 1000 : 211 2005 ( CIP) /. - :, 2005. 8 (. 8 / ) ISBN 7-5034 - 1679-3. K289... CIP ( 2005) 076953 : : : : 23 100811 : : 101109 : : 8801230 1 /32 : 9. 25 : 257 : 1000 : 2005 8 1 : 2005 8 1 : 260. 00, ,,,,, :,,,

More information

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2001 (. 2001 ) ISBN 7-200-04348-6... - - -. I267. 1 CIP ( 2001 ) 22936 H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 32 6 128 2001 8 1 2001 8 1 1-1000 ISBN 7-200

More information

( CIP) /( ) ( Maupassant, G. ) ;. :, 2005. 10 (. 3 ) ISBN 7-80211 - 165 - X............ - - -. I565. 44 CIP ( 2005) 102343 : : 22 ( 100035) : 66560272

( CIP) /( ) ( Maupassant, G. ) ;. :, 2005. 10 (. 3 ) ISBN 7-80211 - 165 - X............ - - -. I565. 44 CIP ( 2005) 102343 : : 22 ( 100035) : 66560272 ( CIP) /( ) ( Maupassant, G. ) ;. :, 2005. 10 (. 3 ) ISBN 7-80211 - 165 - X............ - - -. I565. 44 CIP ( 2005) 102343 : : 22 ( 100035) : 66560272 ( ) 66560273 66560299 ( ) H T T P : / / www. cctpbook.

More information

中国中医科学院文件

中国中医科学院文件 中 国 中 医 科 学 院 2014 年 度 职 称 评 审 工 作 实 施 方 案 一 申 报 范 围 1 凡 中 国 中 医 科 学 院 在 岗 职 工, 遵 守 国 家 法 律 法 规, 热 爱 本 职 工 作, 具 备 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神, 能 够 认 真 履 行 岗 位 职 责, 完 成 工 作 任 务 在 任 期 内, 年 度 考 核 均 为 合 格 以 上,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( CIP) /. :, ISBN G637 CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ),

( CIP) /. :, ISBN G637 CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), 3 MINGXIAO GUANLI ZHIDU QUANJ I ( CIP) /. :, 2006. 9 ISBN 7-80206 - 299-3... - - - -. G637 CIP ( 2006 ) 113114 : : : : : : : : : 5, 100062 : 010-67078234 ( ), 67078945 ( ), 67078235 ( ) : 010-67078227,

More information

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200 ( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 2005 1 3 2005 1 1 1 7 000 ISBN 7-200 - 04978-6 / R 218

More information

校园之星

校园之星 l 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 O 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7

More information

( CIP ) /. :, ISBN G637 CI P (2006) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( )

( CIP ) /. :, ISBN G637 CI P (2006) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) 5 M I N G X I AO GU A N L I Z H I DU QU A N J I ( CIP ) /. :, 2006. 9 ISBN 7-80206 - 299-3... - - - -. G637 CI P (2006) 113114 : : : : : : : : : 5, 100062 : 010-67078234( ), 67078945 ( ),67078235( ) :

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

( )

( ) ( ) , 2006 /. : ISBN7-80135 - 721-3................ I11 CIP ( 2006) 015417 2006 7 1 1 : 850 1168 1 /32 : 190 : 3958 ISBN7-80135 - 721-3 : 696. 00 ( 29. 00) ( ADD: 10 ) P. C: 100024 Tel: 010-65477339 010-65740218

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /.:, 2002 ISBN 7-5045-3638-5... -. T S972. 182. 53 CIP (2002) 056645 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 25 154 2003 3 1 2003 3 1 : : 20. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information