政府再造的基本精神:小而美或小而能?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "政府再造的基本精神:小而美或小而能?"

Transcription

1 a Pipe, 立 立 六 立 錄 列 聯 錄 488 參 聯 立 ~398 1

2 public opinion ~177 efficient accountableresponsiveear ~

3 separation of powerscheck and balance

4 4 22 Maurice Duverger Duverger ~187 O 4

5 ~

6

7

8 8 22 8

9 C.C 年行 行 立 度 3 省 省 4 龍 李 李 連 女六 省 廉 5 立 立 樓 樓 殺 9

10 ~ 立 路 3-1 立 行 路 樓 北 行 立行 聯 10

11 絶 11

12

13 conflicts of interest Mintzberg,1979 Hammond Thomas,1989:155~184 Baker, Jensen and Murphy,1988:593~616 Eccles,1985 Miller, ~ John Stuart Mill,1806~1873 Mill 行 1999 年 行 行 聯 六 行 行 13

14 14 22 Committee of GrievancesCongress of OpinionsMill first branch 2001 b127~ A2 8 年度 讀 14

15 (Wakle

16

17 A 立 六 年度 行 讀 行 行 識 立 聯 度 立 臨 了立 113 兩 17

18

19 T&D () 19 ()

20 20 22 (1996) a 2001 b?

21 ? A A4 21

22 22 22 Baker, G..P., M.C. Jensen & K. J. Murphy (1988), Compensation and Incentive: Practice vs. Theory. Journal of Finance, 43: Duverger, Maurice (1980), "A New Political System Model: Semi-presidential Government." European Journal of Political Research, 8: Eccles, R. (1985), The Transfer Pricing Problem: A Theory for Practice. Lexington, Mass.: Lexington Books. Hammond, T.H. & P.A. Thomas (1989), The Impossibility Of A Neutral Hierarchy. Journal of Law Economic, and Organization, 5 (1): Mill, John Stuart (1951), Utilitarianism, Liberty and Representative Government. Cambridge: Harvard University Press. Mill, John Stuart (1962), Consideration on Representative Government: Cambridge: Regency. Mintzberg, H. (1979), The Structuring of Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Miller, G. J. (1991), Management Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy. New York: Cambridge University Press. Wakle, J. C. (1970), Policy Determinants and Legislative Decisions. Sidney Ulmers, ed., Political Decision-Making, NY: Van Nostrand. 22

untitled

untitled 98 年 度 錄 年 98 年 8 4 9 30 行 樓 A308 錄 盧 駱 利 龍 林 立 論 年 年 4 更 年 利 勞 1. 料 10 31 2. 94 年 見 3. 98 年 參 論 說 論 落 論 1. 料 料 2. 力 落 異 落 不 更 力 不 3. 年 度 來 - 1 - 1. 行 練 2. 不 行 論 論 率 論 1. 數 2. 領 來 ( 理 ) 理 3. 率 立 不 1. 論

More information

untitled

untitled 六 年 見 欄 年度 論 48 Balance 48 48 48 年 論 參 理 48 WW 年 論 理 48 行 年度 行 立 列 行 理 48 48 行 論 聯 讀 理 便 行 論 量利 行 六 欄 兩 良立 年 48 年 48 行 行 行 輪流 行 48 行 理 落 略 來 行 年度 年 年 年 年 料 年 48 參 行 年度 年度行 行 勞 參 48 流 龍 年 參 異 年 兩 年

More information

untitled

untitled 309 * 麟 ** *** 李 **** ***** 年 2014 年 31 8 91% 5% 4% 1 年 年 5 17 18 行 27 1,205 6 率 98.46% 2 3 錄 21 1,171 錄 率 92.77% 6 3 錄 11.99 2.13 數 15 4,320 率 73.08% 不 數 14 8,044 率 73.89% 4 列 率 6 率 1.48% 不 易 讀 * 立 **

More information

untitled

untitled 倫 聯 歷 療 理 北 行 量 量 理 立 療 療 療行 療 里 蘭 理 療 理 樂 療 行 聯 理 兩 聯 行 行 領 理 理 行 理 度 療 理 療 理 療 理 理 理 練 理 識領 1 理 識 理 論 行 略 理 理 2 年度 年度 數 數 讀 理 論 理 論 年度 年度 數 數 療 療 論 讀 理 論 倫理 療 療 流行 年度 年度 數 數 理 論 兩 度 理 論 年度 3 年度 數 數 療

More information

untitled

untitled 年 理 六 年度 路 路 理 六 年度 索 路 ~ ~ 路 年 年 年 路 路 年 年 ~ 路 年 年 行 樓 樓 路 年 年 年 年 行 樓 樓 年 年 行 樓 樓 類 錄 參 陸 拾 拾 錄 拾 錄 拾參 拾 錄 切 六 錄 類 錄 年 年 理 理 療 理 (.) 年 理 年 理 年 理 理 療 年 年 年 年 若 若 若 1. 2. 女 3. 精神異 不 理 理 療 1. 2. 女 3. 年

More information

untitled

untitled - 160 - 寧 錄 寧 隸 樂 樂 樂 樂 嶺 樂 寧 樂 樂 樂 度 樂 梁 樂 寧 年 樂 寧 樂 寧 度 路 寧 隸 寧 寧 寧 行 省 寧 路 寧 寧 寧 寧 參 見 麟 2 237-238 錄 錄 料 來 北 1991 268 - 162 - 寧 錄 寧 年 料 來 寧 年 年 寧 17 315 寧 年 316 年 44 年 603 寧 年 年 602 年 年 兩 603 年 604-605

More information

依據教育部八十九年 月 日臺(八九)技(二)字第 號函

依據教育部八十九年 月 日臺(八九)技(二)字第   號函 100 年 5 26 ( ) 1000086056 年 年 度 年 6 4 0 林 六 里 路 1221 http://mail.twu.edu.tw/~nightschool/ tynscs@twu.edu.tw (05)5346379 (05)5370988 2611~2613 (05)5346374 年 度 年 錄..2..2..2..4..4 六..5....7...7. 11.12....12

More information

廢證相關作業

廢證相關作業 令 李麗 立 論 利 度 理 都 行 易 理 度 理 易 理 參 立 例 理 離 行 度 行 年 利 度 行 理 離 便 年 行 利 度 行 行 利 度 行 年 令 行 年 行 年 勞 勞 勞 益 行 勞 勞 不 1 勞 勞 1 2 勞 1 勞 2 六 列 理 不 列 2 行 理 連 類 列 利 立 立 立 立 更 立 勞 立 更 行 復 復 復 復 更 例 更 類 3 立 數 不 契 行 立 理

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

untitled

untitled 六 不 數 列 讀 降 力 良 不 裡 履 金 聆 樂 令 更 暴 不 念 留 念 更 樓 聯 錄 留 見 若 力 沈 不 異 列 浪 流 劉 老 了 年 流 來 讀 易 不 復 見 不 六 見 見 見 不 見 諒 說 句 讀 不 不 句 句 讀 不 不 句 列 不 句 更 羅 易 參 年 來 易 禮 不 不 樂 了 不 類 了 金 了 來 留 來 流 流 立 烈 聯 理 列 老 說 柳 見 北 力

More information

untitled

untitled 年 說 梁 不 落 讀 梁 李 來 路 說 金 不 說 縷 說 不 理 論 若 率 豈 不 1 梁 見 讀 梁 金 讀 參 金 料 北 1987 年 3 103 2 宅 立 梁 了 便 不 便 數 宅 不 李 北 1979 年 9 6, 7 3 北 北 1998 年 11 18 4 1145 51 說 異 兩 來 歷 說 例 例 例 參 來 歷 了 立 更 來 論 歷 不 易 便 讀 了 立 見 歷

More information

大陸黨報集團化發展之研究

大陸黨報集團化發展之研究 陸 -- 例 論 陸 2003 年 7 陸 陸 兩 留 行 律 切 例 論 行 陸 更 度 陸 陸 臨 來 更 陸 歷 陸 了 行 力 力 了 行 行 識 利 1 不 益 不 例 行 量 500 2 說 不 行 度 列 行 量 滑 行 2004 年 4 利 來 不 利 律 北 年 1 陸 連 串 更 了 力 1949 年 立 了 參 聯 立 度 領 了 利 不 類 來 淪 落 歷 說 略 烈 都 識

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 料 念 料 不 料 不 來 不 留 連 濾 行 行 宅 福 利 福 福 利 理 利 理 類 理 欄 參 量 立 年 年 略 數 年 數 年 行 年 參 年 1 龍 參 不 年 福 理 領 兩 良 流 理 年 度 行 六 路 福 參 福 林 行 落 禮 來 參 理 福 見 年 度 聯 六 參 立 福 六 年 度 年 度 2 龍 行 理 料 利 福 行 參 旅 行 北 令 年 度 理

More information

列寧式黨國體制下立法機關的制度化

列寧式黨國體制下立法機關的制度化 立 度 立 立 度 領 立 度 念 度 狀 不 流 不 年 來 不論 領 來 領 領 連 1 年 來 數量 年 度 立 立 度 識 度 立 度 立 1 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 12. 2 立 度 立 歷 力 度 易

More information

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II 99 年 度 年 路 98.12.28()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 4 路 料 更 99.01.25() 12 ~ 99.01.28() 99.01.27() 路 99.01.28() 見 2 見 2 見 2 99.03.24() 見 5 99.04.14() 見 7 參 99.04.24(

More information

untitled

untitled 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 錄 年 度 量 量 量 量 量 量 六 量 量 量 量 量 量 量 量 2 錄 樂 李 樂 利 羅 3 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 羅 老 浪 樂 歷 識 歷 老 浪 樂 了 老 不 了 不 浪 樂 識 了 裡 樂 不 樂 理 狀 狀 不 樂 殺 連 了 了 來 更 來 樂 樂 度 了

More information

untitled

untitled 度 都 說 了 便 理 來 理 立 便 理 了 領 立 了 行 度 度 例 例 例 錄 不 類 立 領 行 領 令 立 領 行 領 領 行 領 立 領 1 http://client.can.com.tw/mnd/ccp/org164.php 例 年 露 例 六 年 來 例 例 來 年 立 84 2 連 連 立 連 連 連 立 領 連 行 領 連 療 立 領 立 行 行 行 領 立 了 牢 聯 了

More information

untitled

untitled 建 築 及 附 屬 設 備 標 準 數 不 省 不 壹 原 則 切 貳 設 備 來 不 不 不 數 量 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 六 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 17 18 數 量 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 樓 參 見 說 參 見 說 六 廊 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說

More information

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕 來 1. 不 北 留 年 1 北 留 留 年 1938 年 1944 年 歷 1943 年 1937 年 1940 年 2 2. 女 參 見 3-11932 年 1940 年 兩 年 離 林 六 3 1 2 3 參 見 北 林 北 1960 7 省 略 參 見 北 Academia 北 21997-5 41-43 北 度 度 見 19 參 見 45-49 61 3-1 律 1928-1945 歷 1928

More information

龍 華 科 技 大 學

龍 華 科 技 大 學 龍 理 略 老 林 林 年 1 林 林 略 老 力 力 行 略來 流 烈 不 行 略 力 行 略 論 更 浪 略 略聯 略 Telecommunication IndustryPrivatization 略 Liberalization) 2 錄 錄 錄 錄 論 論 來 行 略 論 參 3 錄 量狀 4 錄 歷年行 5 論 更 精 益 率 年 力 來 年 率 行 路 數 年來 了不 數 了 年 路利

More information

- 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 立 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 北 年 北 年 北 年 北 年 兩 北 年 北 年 北 林 年 北 李 年 北 林 年 北 聯 年 北 年 北 年 更 北 索 年 北 年 北 年

- 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 立 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 北 年 北 年 北 年 北 年 兩 北 年 北 年 北 林 年 北 李 年 北 林 年 北 聯 年 北 年 北 年 更 北 索 年 北 年 北 年 參 - 181 - 參 女 年 玲 玲 流 年 北 年 玲 年 北 年 玲 戀 年 北 年 玲 女 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 樓 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 玲 說 北 年 來 玲 年 玲 老 北 年 玲 玲 北 年 玲 年 不 北 年 李 藍 李 藍 樂 北 年 列 年 論 年 181 - 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年

More information

untitled

untitled 年 說 說 度 度 六 北 聯 1 說 2008 年 5 12 2 28 陸 省 都 北 92 里 8 烈 都 陸 68,712 罹 17,912 143,367 1,100 省 北 1,100 累 數 4,600 2 兩 立 聯 烈 12 立 陸 北 聯 了 陸 參 13 率 金 30 陸 15 747 益 50 北 都 兩 16 北 理 率 領 22 兩 都 流 立 30 里 -- 行 3 16

More information

人身保險業務員資格測驗方案

人身保險業務員資格測驗方案 理 理 理 年 歷 留 留 陸 領 留 理 理 錄 歷 列 行 行 力 度 行 立 年 年 年 年 年 行 立 年 年 年 年 年 理 理 料 參 理 料 參 不 理 料 ( ) 連 理 理 錄 http://www.lia-roc.org.tw 理 金 識 六 料 列 不 理 理 年 歷 歷 留 留 陸 領 留 參 錄 料 漏 不 不 參 理 參 不 理 理 列 參 念 念 了 念 念 理 ( )

More information

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 量 領 力 不 參 劣 說 更 省 量 量 省 狀 切 領 量 例 類 說 留 見 省 良 料 錄 立 料 省 力 念 了 省 良 練 理 流 論 5 了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 說 量 力 量

More information

龍 華 科 技 大 學

龍 華 科 技 大 學 龍 理 車 行 龍 例 老 玲 李 呂 年 車 行 車 不 異 PPS 來 行 龍 數 594 料 論 行 龍 路 行 精 度 都 車 行 不 率 不 行 車 行 異 率 車 車 來 料 車 車 料 論 車 車 行 車 路 狀 車 降 率 參 車 行 2 錄 錄 錄 錄 論 流 車 行 行 行 年 例 類 料 料 車 論 參 龍 車 行 3 錄 例 年 數 數 數 年 料 度 精 度 不 行 行 車

More information

untitled

untitled 理 力 理 類 CNHA93-01 力 理 (1) 歷 歷 力 (1) (1) 行 93 年 1 1 93 年 12 31 行 理 理 94 年 2 28 摘要 歷 歷 度 歷 歷 行 歷 年 歷 歷 度 歷 度 歷 歷 行 歷 歷 歷 歷 精 歷 歷 歷 歷 異 立 例 關鍵詞 歷 歷 歷 錄 歷 歷 理 浪 力 年來 歷 療 不 力 歷 立 療 歷 年 立 讀 歷 歷 臨 行 理 療 來 來 療

More information

untitled

untitled 留 留 留 留 錄 理 歷 錄 行 行 金 行 行 行 行 行 北 行 年 勵 讀 年 不 勵 留 93 年 8 行 度 留 98 年 12 數 6,800 來 歷 了 留 留 見 理 歷 歷 年 來 理 留 了 識 精 更 見 力 了 留 理 留 95 年 8 力 行 金 年 96 年 10 年 98 年 7 度 理 讀 讀 行 金 福 更 福 利 留 留 留 立 力 領 讀 列 留 年 數 留

More information

untitled

untitled 六 不 數 北 異 兩 列 不 宅 北 欄 北 論 北 類 北 行 行 行 吏 了 論 僚 不 列 列 歷 旅 行 拉 立 了 羅 離 利 力 沈 林 里 廬 數 不 粒 不 列 年 亂 聯 句 句 女 例 羅 歷 領 年 領 北 梁 年 1987 年 列 年 北 便 行 隆 車 車 易 立 易 茶 葉 糖 老 來 律 行 易 量 流 易 量 來 律 來 金 度 易 列 路 列 更 Charles

More information

untitled

untitled 年 度 拓 流 行 力 讀 度 落 六 行 領 立 裡 樂 年 度 行 量 量 金 行 行 率 率 流 量 流 量 參 參 參 數 量 數 量 數 館 館 館 館 館 行 館 數 量 行 館 行 讀 館 量 量 金 行 行 率 館 契 理 理 理 理 理 讀 理 館 館 識 館 理 館 更 理 量 量 金 行 行 率 練 年 度 度 館 行 旅 行 理 理 數 數 數 理 理 理 旅 領 不 類 不

More information

untitled

untitled 例 來 例 來 律 流 來 h h h h h 數年來 領 來 理 來 來 h h h h h h h h h 念 來 了 不 類 不 來 理 利 力 度 行 落 略 來 僚 來 行 切 說 行 律 不 力 律 壟 力 行 壟 力 勵 度 力 聯 度 度 律 聯 類 金 參見 聯 聯 論 度 度 不 行 行 類 行 度 行 來 利 了 利 度 力 度 度 力 度 不 度 度來 例 領 聯 聯 度 行

More information

untitled

untitled 行 說 說 切 連 北 說 讀 了 1 說 讀 說 說 錄 來 不 不 說 了 說 呂 洞 更 更 說 說 說 2 說 不 說 說 切 說 來 立 來 說 說 料 說 來 說 不 不 若 說 說 流 離 兩 來 說 說 1 論 2002 255-262 2 說 1999 234 行 說 說 說 林 林 來 不 來 說 說 說 若 說 北 呂 洞 來 說 說 說 李 行 說 3 行 兩 歷 行 兩 歷

More information

untitled

untitled 省 隸 年 年 辰 林 年 理 力 見 屢 不 力 年 數 年 ~~ ~ 列 見 羅 流 流 不 年 年 力 勵 年 年 李 便 屢 復 ~ 復 年 讀 ~ 理 見 理 不 更 錄 ~ 年 不 理 暴 沈 年 路 里 立 料 靈 識 不 立 力 年 ~ 年 理 年 ~ 年 理 年 ~ 年 年 ~ 年 六 年 量 良 年 ~ 理 參 理 歷 林 索 說 更 力 行 論 說 說 年 陸 領 年 力 立

More information

專 題 論 述

專  題  論  述 論 理 論 劉 理 論 律 行 見 律 行 利 行 律 行 律 度 律 行 見 行 律 行 行 律 行 力 行 行 行 律 不 行 不 律 行 度 行 度 陸 度 拉 拉 度 度 易 契 利 羅 類 羅 錄 理 行 錄 令 錄 契 羅 說 行 度 拉 羅 錄 1 羅 度 拉 度 羅 度 羅 陸 羅 陸 陸 陸 度 行 拉 度 利 羅 裂 度 羅 度 度 立 年 利 蘭 利 洛 拉 度 更 度 度 拉

More information

untitled

untitled 行 年 0970022278 行 勵 年 力 () 列 1. 年 2. 立 3. 年 理 () 領 留 金 不 () 陸 不 () 立 立 不 理 度 () 年 不 () 度 年 () 年 若 領 () () 不 領 金 ( 六 ) 利 理 () 錄 料 列 1. 年 力 2. 不 1 3. 4. 年度 讀 若 5. 歷年 6. (1) (2) 年 參 列 錄 (3) (4) (5) 來 7. 年

More information

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」 類 泌 北 葉 六 臨 狀 參 六 利 列 行 了 年 兩 兩 列 列 兩 論 兩 2 論 六 錄 3 年 來 泌 年 年 兩 年 年 行 年 糖 尿 泌 療 狀 例 力 識 參 例 切 聆 論 不 見 年 里 盧 行 車 車 論 兩 兩 不 兩 來 陸 金 寧 論 泌 來 利 論 利 來 年 浪 了 老 來 臨 參 六 來 參 葉 參 論 泌 林 隆 泌 李 立 參 林 狀 4 不 六 六 臨 狀

More information

行政院國科會九十一年度專題研究

行政院國科會九十一年度專題研究 行 年 度 行 里 老 老 里 路 弄 樓 錄 老 老 不 不 錄 錄 女 不 來 行 行 老 老 老 狀 老 利 參 料 不 料 了 禮 禮 來 料 年 曆 年 年 年 女 行 省 裡 省 說 度 不 識 識 不 識 識 說 離 不 說 女 女 女 女 輪 女 女 輪 說 若 什 行 老 零 說 來 什 女 女 老 金 金 金 利 利 金 老 利 說 不 來 不 良 不 不 年 力 年 便 便 輪

More information

untitled

untitled 15010 - 說 列 料 參 說 說 不 說 理 立 契 北 說 北 北 理 理 北 北 北 勞 北 勞 北 理 北 易 契 易 契 易 樓 路 北 理 1 / 107 念 離 度 若 更 不 留 度 不 切 料 臨 寮 列 車 理 路 路 車 不 行 說 不 料 路 料 料 冷 路 路 2 / 107 路 料 料 列 料 不 路 行 復 狀 切 留 列 路 輪 滑 連 路 異 狀 例 行 車 說

More information

我最大的一次震驚,來自於不同區域客家人 客家人是邊陲

我最大的一次震驚,來自於不同區域客家人  客家人是邊陲 行 年 來 省 流 來 年 暴 行 亂 行 亂 令 更 復 留 歷 烈行 年 復 年 若 年 料 年 路 讀 來說 不 了 了 歷年來 省 不 領 北 說 了 省 數 數 省 數 省 北 里 年 年 行 年 離 陸 了 不 拓 了 不 念 了 老 壮观 樓 數 來 說 羅 錄 參 參 了 兩 了 羅 林 林 了 錄了 了 說 來 不 了 路讀 不 見 更不 歷 不 年 裡 勞 來 羅 拓 女 了 年

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

公務出國報告

公務出國報告 類 力 行 北 年 年 老 老 參 北 年 立 力 行 行 數 領 行 行 行 理 行 不 行 年 來 更 拓 洛 黎 來 參 更 力 行 參 參 立 老 行 2 參 六 錄 錄 行 錄 說 錄 行 錄 3 率 降 行 年 零 不 例 數 老 度 年 老 年 數 老 北 理 理 北 度 立 理 立 理 流 老 利 聯 切 立 北 度 理 療 療 療 六 類 復 復 力 力 力 了 理 理 力 力 行

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

學風水的第一本書

學風水的第一本書 李 龍 宅 了 宅 流 宅 宅 老 不 便 見 流 不 理 良 立 便 輪 來 理 辰 不 年 立 年 年 來 行 易 來 李 流 來 不 了 力 讀 來 不 理 了 錄 年 讀 羅 讀 羅 宅 易 見 不 便 了 羅 理 林 樂 理 料 令 理 論 羅 立 念 念 不 力 若 了 1 不 理 說 理 羅 數 不 不 了 殺 殺 不 羅 便 不 不 靈 宅 不 更 來 來 力 量 不 理 來 力 量

More information

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車 北 林 行 禮 北 林 路 樓 (02)28826200 8701 林 行 路 路 林 北 北 力 林 便利 林 車 行 15 聯 車 R7R9 R10R12R15R19 68206255508 304223302601633618 行 車 行 禮 279 數 500~600 冷 6 x12 28 x2 雷 CD VHS 錄 錄 六 錄 路 喇 禮 離 不 行 禮 理 律 林 參 行 禮 北 行 禮

More information

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 行 100 年 5 令 廉 倫 理 見 漏 靈 參 廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 立 療 類 理 金 理 路 理 理 金 行 理 理 領 不 領 不 參 領 不 參 利 錄 利 領 參 理 令 數 參 若 領 不 理 論 參 不 行 領 度 參 旅 廉 倫 理 利 來 若 行 來 利 若 旅 禮 不 不 利 利 益 不 旅 北

More information

骨灰龕政策檢討公眾諮詢

骨灰龕政策檢討公眾諮詢 ( ) 令 殮 離 2. 年 勵 30 年 數 率 1975 年 7 300 (35%) 2009 年 36 500 (89%) 行 理 2009 年年 立 路 切 行 ( ) 數 見 3. 行 理 ( ) 4. 不論 理 理 理 理 行 度 不 了 5. 行 12 勵 理 更 樓 6. 識 2 7. 見 I. (1) 不 易 ( 見 16 18 ) (2) 量 ( 見 17 ) (3) 理 勵 理

More information

untitled

untitled 度 立 不 路 立 年 年 冷 年 立 易 年 立 北 易 不 不 力 參 領 良 不 易 不 不 兩 律 易 流 來 說 陸 陸 度 度 陸 力 陸 說 略 更 不 年 易 易 不 理 路 論 155 (2003 年 9 ) 17-18 劉 良 劉 2004 年 12(2004 年 12)1-5 ( 北 1992 年 )6 Joshua S Goldstein(International Relations

More information

untitled

untitled 理 念 理 念 年 年 立 更 讀 了 行 了 理 念 論 論 令 臘 類 類 行 論 理 論 都 都 見 羅 列 說 15 北 女 理 異 力 不 女 異 不 理 行 歷 女 理 來 女 念 累 理 來 不 不 不 不 力 力 女 識 行 來 歷 劉 林 女 理 女 說 行 女 行 16 卵 精 女 都 女 理 了 例 不 都 了 理 數 異 異 來 來 來 不 來 不 異 兩 理 異 念 念 了

More information

國立政治大學新研所碩士在職專班

國立政治大學新研所碩士在職專班 度 2M 度 N1 N2 M 數 N1 數 N2 數 (1)6 14 度 0.86 190/222 0.86 (2)6 15 度 0.91 202/222 0.91 度 度 度 1 {(n 1) 度 } (1)6 14 度 2 0.86 度 1 {(2 1) 0.86} 0.92 (2)6 15 度 2 0.91 度 1 {(2 1) 0.91} 0.95 97 年 1. 療 2. 療 識 2. 療

More information

I/O Files讀寫檔案:

I/O Files讀寫檔案: 年度 老 說 念 參 流 念 理 念 念 理 路 1 念 練 年數 年 年 年 年 練 數 量 數 若 數 若 數 若 數 若 數不 數 2 練 六 練 練 練 3 念 數 數 料 串 4 串 不 流 5 6 不 不 不 不 7 8 理 念 念 來 念 例 年 例 念 念 了 更 念 例 來 念 類 女 9 女 例 裡 念 例 參數 來 參數 來 來 量 念 念 例 念 更 10 理 念 讀 行 理

More information

untitled

untitled 拾 - 1567 - 六 年 行 年 行 年 行 年 行 年 六 行 令 六 年 六 六 行 六 參 六 令 年 行 令 年 六 行 六 六 令 年 行 六 令 年 行 令 年 六 六 行 六 令 年 六 行 令 年 六 行 六 令 六 例 列 年 年 數 數 療 年 女 理 理 數 年 不 年 年 行 不 留 流 流 流 流 流 流 流 例 六 女 年 數 年 數 例 例 列 參 參 - 1568

More information

untitled

untitled 立 年 六 里 林 立 里 說 了 不 立 不 不 勒 來 理 立 53 立 年 六 了 異 流 異 來 不 來 不 年 不 理 更 異 流 流 異 立 劣 不 了 淪 什 來 料 不 立 說 索 淪 說 不 數 不 量 不 1 見 Hal Foster 呂 北 立 87 241 2 參 類 北 2002 196 力 異 不 了 里 北 量 論 來 更 不 略 里 說 論 里 落 了 立 里 度 力

More information

「我國憲政史」的多元詮釋

「我國憲政史」的多元詮釋 The Emergence of Modern Constitutional Culture in Taiwan modern-style 1689 年 利 1776 年 立 1787 年 1791 年 1789 年 利 來 律 異 念 行 力 立 利 1 若 律 legal system 說 modernity 律 不 令 例 律 行 律 legal profession 更 念 行 2 不 更

More information

一、

一、 立 流 立 流 年 拓 拓 流 若 年 拓 行 數 行 流 2008 年 4 率 參 領 流 流 立 立 流 率 2008 年 9 9 11 兩 行 流 隆 流 樂 兩 契 兩 流 良 行 1. 流 參 行 5 22 6 2 6 18 7 15 8 30 9 4 了 6 了 參 論 流 錄 流 11 2. 流 錄 3. 念 料 了 10 DVD5 數 念 參 9 7 北 9 8 理 念 料 9 9

More information

九降風

九降風 降 1 110 裡 裡 臨 洞 年 了 了 什 練 理 車 年 六 立 年 老 立 烈 來 老 爛 不 不 履 拾 亮 裡 見 來 見 亮 來 來 連 壘 了 2 110 不 狀 領 浪 履 不 來 不 說 不 不 不 壘 不 殺 壘 不 易 不 狀 怒 沈 來 行 裡 料 不 力 3 110 領 行 不 切 行 欄 行 了 陸 陸 欄 行 來 不 便 復 行 冷 了 不 了 了 了 來 落 聯 行

More information

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 1 98 年度 參 2 3 路 料 聯 25 力 力 行 類 聯 北 4 25( ) 料 5 聯 錄 理 不 理 參 98 年度 聯 利 98 年度 聯 路 略 路 6 98.7.9~10 98.7.11~17 便利 98.7.14 參 聯 路 流 路 狀 路 7 聯 不 參 聯 北 聯 例 不 年 年度 參 8 聯 北 北 97 年度 理 98 年度 理 9 兩 律不 類 3 50 類 10 8

More information

untitled

untitled 立 北 理 金 理 錄 年 行 樓 樓 參 李 鸞 晴 福 陸 列 葉 錄 玲 略 拾 拾 金 理 金 理 行 行 年 年 不 年度 列 年度 列 年度 數 550,252,700 數 496,370,000 53,882,700 數 531,956,275 數 496,021,000 35,935,275 18,296,425 年度 數 62,400,000 連 年度 留數 4,016,47 行

More information

南宋獄訟判決文書中的「健訟之徒」

南宋獄訟判決文書中的「健訟之徒」 劉 裡 若 不 什 兩 類 利 聯 類 理 裡 類 律 律 行 年 理 不 行 類 不 類 裡 不 不 裡 立 流 力 量 律 行 易 律 利 禮 類 不 * 歷 理 1 1 2 3 類 4 來 理 論 來 裡 力 5 不 6 裡 7 易 理 不 若 8 不 什 1 禮 10 年 276 2 3 4 禮 10 162 禮 34 517 了 利 5 錄 不 601 令 里 里 不 6 歷 遼 金 北

More information

untitled

untitled 說 年 年 年 年 年 理 立 益 降 落 理念 勵 力 參 立 錄 說 立 立 不 立 數 錄 列 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 勵 錄 數 數 1 說 若 不 不 列 不 領 領 領 領 料 年 數 年 年 行 說 理 錄 料 參 類 類 2 禮 類 禮 禮 類 理 料 綠 邏 綠 里 列 立 女 年 年 行 行 年度 年度 領 立 量 異 益 參 年 不 年 女 3 力 度

More information

修真外环境(风水)学

修真外环境(风水)学 煉 宅 流 不 良 不 見 不 見 寧 見 不 兩 樓 樓 不 不 不 不 宅 路 宅 路 宅 不 不 不 利 殺 離 連 洞 不 不 車 宅 度 不 不 不 不 柳 隆 離 不 葉 落 不 易 不 不 不 利 不 利 老 不 落 林 不 路 不 宅 路 行 路 不 宅 路 易 不 利 臨 路 兩 見 良 見 廊 兩 兩 廊 螺 不 北 連 宅 北 宅 連 來 兩 宅 不 北 易 1 利 北 易 不

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 料 理 參 領 理 來 來 留 數 利 列 年 度 金 年 度 年 度 立 略 聯 力 年 六 年 度 立 略 聯 參 利 理 年 度 年 度 錄 六 理 參 年 度 理 流 說 林 立 年 參 年 參 年 度 不 北 聯 理 年 度 年 年 理 年 度 來 北 聯 北 理 益 旅 年 度 年 年 25 理 年 度 量 流 年 度 年 度 路 年 路 錄 年 年 年 年 六 年 路

More information

教學組報告

教學組報告 100 年 1 料 2011/08/29 行 曆 老 列 行 勵 說 利 兩 行 行 老 年 度 年 度 老 留 利 數 年 年 六 領 行 領 列 廊 輪 輪 說 若 更 行 利 參 老 練 六 年 年 領 年 年 年 數 離 異 六 老 年 理 便 行 立 例 理 利 禮 年 女 利 行 索 便 1 100 年 1 料 2011/08/29 理 年 六 理 若 金 金 兩 便 老 行 錄 年 年

More information

untitled

untitled 六年 1-14 識 歷 1 2 來 裡 索 更 兩 兩 1 2 ( ) 老 說 兩 不 老 歷 流 3 老 老 來 理論 4 六 年 5 來 兩 見 來 見 六 年 聯 見 兩 說 了 見 了 6 裡 六 年 見 說 了 見 料 說 來 3200 年 ( 說 ) 句 說 陵 年 歷 更 來 不 說 1 ( ) 17 11 2001 年 9 2 1 3 ( ) 85 77 1996 年 4 3 5 龍

More information

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 陸 陸 理 李 金 2007 年 10 歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 力 力 量 識 立 力 理 來 陸 兩 流 陸 料 了 陸 理 理 理 理 漏 不 諒 參 料 參 錄 理 理 金 六 省 理 北 理 北 理 理 理 理 理 省 理 理 理 行 略 落 理 勵 料 立 立 理 行 理 理 理 理 理 理 理 利 理 理 行 理 年 來 理 理 省 理 理 1

More information

經濟部標準檢驗局台南分局

經濟部標準檢驗局台南分局 亂 葉 北 羅 理 宅 年 理 不 理 不 年 柳 六 羅 理 羅 理 不 不 理 不 狀 裡 理 羅 理 亂 來 說 連 葉 理 暴 說 羅 理 不 度 立 易 金 行 理 例 來 羅 理 不 落 便 了 林 1 切 羅 理 說 令 不 年 金 不 度 什 立 說 兩 行 行 了 兩 行 切 不 兩 類 不 不 易 不 不 六 六 不 不 不 不 不 六 六 不 離 不 不 論 不 不 理 利 行

More information

untitled

untitled 陸 北 立 劉 老 北 北 北 年 年 北 樓 樓 精良 館 路 理 北 年來 不 數 行 領 行 年來 了 理 念 律 不 量 數 年來 年 林 屢 金 六 金 兩 年 北 兩 年來 北 北 領 北 北 年 北 領 北 理論 年 年 年 1 立 理 度 年 度 論 了 理 了 都 不 了 北 識 煉 識 例 精煉 精神 便 行復 力 北 老 行 見老 了 都 識 行 率 不 識 行了 見 了 老

More information

untitled

untitled 六 奈 奈 北 奈 旅 奈 精 奈 力 更 奈 易 - 81 - - 82 - 路 奈 利 奈 說 奈 奈 料 年 奈 路 奈 奈 行 奈 奈 率 立 奈 奈 奈 - 83 - 奈 領 行 行 料 奈 領 論 料 奈 奈 料 奈 料 料 奈 識 奈 論 奈 奈 奈 路 奈 奈 奈 力 行 料 奈 行 奈 更 了奈 料 料 奈 奈 奈 - 84 - 論 利 奈 立 奈 識 流 力 奈 奈 料 立 了

More information

第四章、個案研究

第四章、個案研究 益 - 益 館 益 料 類 禮 飯 20 數 580 益 立 139 年 歷 六 年 1867 年 福 來 落 北 林 了 壟 綠 綠 籠 裡 立 了 良 益 益 益 亂 力 益 拓 力 良 益 1961 年 立 益 1976 年 立 益 1983 年 類 神 類 立 禮 益 年 類 1981 年 益 益 1987 年 識 立 1987 年 了 林 省 數 2004 年 量 33 ( ) 益 來 80

More information

untitled

untitled 錄 年 年 樓 禮 理 錄 略 年 錄 論 參連 參 理 年 論 理 說 理 六 論 聯 年度 度 年 療 療 行 年 理 療 聯 行 料 1 理 行 (P14~23) 年 度 聯 見 北 年 僚 數 論 聯 年 度 聯 不 不 北 力 數 降 度 力 例降 易 落 易 不 不 李 度 參 不 行 不 陸 例 陸 狀 精神 不 不 鈴 度 療 度 力 2 留 北 不 不 鈴 不 說 不 都 力量 李

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

untitled

untitled 車 更 理 錄 參 行 行更 益 陸 參 ~ 1 ~ 車 更 行 車 年 年 路 車 年 不 車 拉 數 參 拉 數 拉 數 參 來 亂 不利 年 車 力 行車 落 臨 易 車 年來 更 年 降 降 率 年 車 率 益 車 理 易 車 1 車 車 車 不 ~ 2 ~ 行 亂 利 行車 率 參 行 行 車 年 累 數 車 車 車 車 車 車 1 車 95 年 5 累 數 車 車 車 車 車 車 料來

More information

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕 1928~1945 1895 年領 異 了 利 行 1910 年來 說 律 律 1 不 1920 年 度 1928 年 北 1922 年 令 立 立 來 立 1925 年 列 北 1928 年 3 年 3 17 令 了 北 令 立 北 留 不 立 2 異 不 金 1 2 參見 律 北 聯 1999 85-107 167-168 4 5 1910-5 113 參見 北 林 北 1960 4-6 北 Academia

More information

untitled

untitled 路 說 略 說 說 行 說 說 行 說 說 不 論 說 利 益 立 說 立 說 說 露 露 說 行 不 說 說 行 利 益 說 2007 年 7 20 立 金 零 律 說 不 說 金 流 不 說 說 金 立 金 不 說 力 度 說 行 說 行 行 行 說 參 說 來 行 說 不 不 說 金 力 來 不 說 117 行 說 不 說 了 2000 年 來 行 行 行 北 車 不 行 六 行 立 暴 力

More information

untitled

untitled 理 CNOS94-01 行 94 年 1 1 94 年 12 31 劉 劉 94 年 12 31-1 - --- 良 --- 利 M281153 劉 連 理 良 流 量 路 流 量 路 度 路 理 流 量 流 量 度 聯 理 聯 流 量 流 量 度 靈 度 量 若 不 不 令 量 六 路 了 量 流 路 11 路 12 理 13 鈴 14 路 12 度 度 鈴 14 列 - 2 - 1. 易 2.

More information

untitled

untitled 領 參 讀 什 不 論 不 若 不 什 什 不 來 參 不 什 來 立 來 度 讀 老 度 不 兩 落 度 行 刺 讀 例 讀 行 力 讀 兩 輪 度 不 浪 讀 率 若 度 輪 行 行 類 不 類 不 論 例 論 留 理 1 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 了 省 省 度 不 例 理 例 念 理 論 度 類 行 聯 理 論 度 精 利 2 省 例 行 類 立 省 精 省 益 省 省 利

More information

四湖鄉志纂修

四湖鄉志纂修 度 例 年 1 留 流 年 不 了 若 不 更 ( 金 2004 年 12 ) 料 錄 來 力 林 歷 錄 料 錄 年 來 了 精 來 更 年 略 拓 葉 兩 來 兩 年 年 陸 來 拓 更 隆 年 葉 年 年 金 見 了 力 了 數 立 隸 諸 羅 林 隆 年 陸 拓 崙 拓 年 拓 年 林 寮 寮 陸 落 北 北 落 數 六 林 2 年 年 崙 鹿 寮 庒 寮 年 年 年 復 北 北 年 年 立

More information

untitled

untitled 麗 行 年 年 歷 省 來 歷 年 行 理 略 理 理 理 立 麗 理 年 麗 句 年 來 路 歷 來臨 來 路 歷 煉 行聯 年 念 論 陸 行 麗 了 麗 更 不論 不論 來 都 省 索 歷 麗 年 句 麗 理 蓮 領 理 理 濾 讀 麗 勞 不吝 精益 精 行 林 識 麗 麗 參 麗 六 令 令 麗 麗 麗 麗 麗 說 麗 麗 立 ( ) 年 ( ) 來 年 ( 六 ) 亂 臨 參 六 六年

More information

untitled

untitled 女 說 類 說 立 說 說 說 老 龍 說 不 類 念 念 說 說 力 女 連 女 力 女 說 暴 露 便 行 異 惡 度 說 類 女 說 女 女 靈 了 說 女 1 見 六 說 1999 年 419 82 女 吏 葉 識 女 不 類 女 錄 女 類 女 說 女 來 不 類 類 裡 類 金 鈴 女 不 金 鈴 女 欄 7 殺 不 年 復 女 靈 2 見 六 說 422-423 3 異 669 錄 723-724

More information

Microsoft Word - hko2005-2006 C_for pdf_final.doc

Microsoft Word - hko2005-2006 C_for pdf_final.doc 2005-2006 (1) (2) 輻 (3) 理 料 2005-06 年 度 零 年 度 283 20 2005 年 4 2006 年 3 2005-06 年 度 不 勵 異 III 錄 臨 更 紐 狀 2005 異 2005-06 連 年 金 樂 梁 狀 林 禮 異 樂 2006 年 聯 29 禮 了 利 識 禮 2006 年 1 13 行 聯 參 行 禮 理 列 2005 年 11 WMO 聯

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 行 類 錄 行 理 六 行 論 立 六 福 利 福 利 理 六 理 論 理 行 I 理 度 六 行 度 理 論 論 類 行 論 六 利 不 理 理 理 利 不 理 六 行 六 六 六 行 六 倫 理 六 流 行 六 II 六 六 館 理 六 館 六 六 讀 索 館 理 類 讀 六 理 理 行 易 易 行 立 六 III 行 類 行 行 行 行 識 力 行 行 念 理 論 行 歷 立 度 行 行 論

More information

untitled

untitled 神 年 陸 錄 II 行 行 行 錄 2 2008 年 不 年 年 句 年 拉 了 連 串 立 離 拉 聯 來 拉 行 來 陸 314 拉 裂 行 了 錄 弄 了 陸 數 了 不 拉 行 什 來 年 喇 離 拉 喇 領 流 度 句 裡 裡 例 來 說 麗 來 不 年 喇 說 不 了 令 喇 流 力 力 異 年 力 勞 更 了 行 度 更 靈 了 兩 更 行 行 力 來 了 拉 力 行 來 切 不 累

More information

untitled

untitled 2-1 2-1-1 類 了 了 流 不 不 行 了 契 ( 2-1) 錄 數 念 不 更 不 ( 2-1) ( 錄.P35) 年 類 了 六 ( 2-2) 兩 來 ( 2-3)( P48) 兩 理 ( ) ( ) 兩 ( 讀 ) 13 ( 2-2) ( 2-3) 類 了 讀 兩 讀 兩 不 ( 2-1) 兩 兩 說 ( 2001 論 P14) ( 2-1) 類 ( 錄.P07) 2-1-2 契 (

More information

untitled

untitled 行 行 例 律 行 行 行 列 不 行 行 律 狀 行 行 參 行 參 行 列 不 理 不 行 行 力 行 不 行 年 行 行 行 料 參 參 令 亂 不 律 行 理 行 例 行 不 不 參 不 不 行 年 行 行 更 履行 年 不 不 不 理 異 行 不 力 理 列 行 行 行 令 行 行 行 念 行 行 利 行 令 不 行 不 列 行 行 行 勞 易 數不 行 力 行 律 利 不 理 行 不 理

More information

untitled

untitled 年 離 六 糧 老 林 利 女 行 契 六 糧 不 契 見 領 年 年 六 惡劣 力 爐 年 六 惡劣 力 年 老 理行 力 老 糧 露 籠 領 立 利 年 來 數 年 療 理 糧 廉 不 療 利 露 糧 靈 數 年 理 拾落 行 糧 行 不 復 復 老 樓 樓 樓 廉 理 療 領 領 更 金 廉 領 年 樂 樂 老 靈 樓 靈 療 靈 靈 療 靈 嶺 樓 年 靈 療 靈 路 樓 年 理 輪 年 龍

More information

untitled

untitled 識 ---- 樂 () 1. 樂 樂 練 樂 2. 立 樂 樂 李 年 律 數 理 樂 樂 理 樂 樂 () 流 1. 兩 刺 例 2. 來 樂 不 樂 樂 例 3. 北 戀 北 戀 例 蘭 勒 4. 樂 不 不 立 樂 例 易 樂 5. 句 金 北 樂 例 樂 樂 () () 句 數 數 () 浪 ( 六 ) () 樂 1. 2. 3. 1 / 11 4. 5. 6. 不 隆 雷 葉 歷 李 洛

More information

untitled

untitled 陸 易 老 老 - 1 - 錄 論 流 易 陸 陸 行 略 六 陸 理 略 論 錄 易 錄 易 - 2 - 論 年來 陸 勞 廉 量 金 陸 行 例 了 流 易 易 易 易 了 易 陸 狀 例 易 料 行 - 3 - 流 流 易 易 聯 料 行 理 論 料 例 論 流 - 4 - 易 易 立 年 落 易 立 年 類 例 老 若 數量 理念 易 累 力 - 5 - 年來 都 陸 易 易 論 陸 不 老

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 數 讀 不 數 行 年 度 路 理 量 不 年 理 路 老 理 老 若 不 聯 老 度 例 說 年 度 數 更 老 數 老 年 度 年 六 年 利 年 年 度 列 益 福 増 年 度 増 年 度 讀 不 力 年 20 讀 力 利 年 度 年 理 參 益 利 錄 便 行 老 行 行 列 老 更 年 便 立 理 更 年 更 數 年 度 年 度 留 年 年 度 勵 見 不 不 不 量 數

More information

untitled

untitled 流 年 說 李 1 說 流論 2 李 說 說 說 不 3 禮樂 六 4 不 5 不見 識 1 李 北 北 說 2 說 流論 北 聯 北 北 3 論 參 4 凌 隆 林 北 5 20 數 例 6 列 7 數 不 8 不 了 見 9 六 路 六 說 10 不 列 參 料 流 ( ) 路 (1) 路 里 說 (2) 路 禮 見 禮 路 路 了 列 路 力 陵暴 禮 路 路 路 見 不 里 不 暴 路 (3)

More information

untitled

untitled 103 年 9 理 理 力 說 理 北 路 2 88 13 樓 1305 (02)2396-5698 http://www.fpat.org.tw 行 金 北 羅 福 路 3 62 (02)3365-3737 http://www.tabf.org.tw/exam/ 103 年 7 CFP, 理 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ) 理 (Financial Planning

More information

出國報告(出國類別:視察業務)

出國報告(出國類別:視察業務) 類 年 年 行 數 類 年 年 臨 年來 女 數 年 識 類 年 來 來 數 年 數 律 了 落 參 連 數年 數列 理 行 利 參 了 理 行 1 參 行 陸 錄 行 參 2 了 落 參 年 連 數 數列 理 年 連 年 行 利 參 了 理 年 參 行 理 參 理 旅 旅 識 參 參 女 參 勞 北 見 良 3 李 留 理 李 參 金 李 理 參 里 年 料 年 說 年 年 年 留 料 勞 留 來

More information

untitled

untitled 說 六 年 療 理 歷 力 隆 數 年 理 理 更 理 力 更 理 年 累 理 數 數 年 數 理 理 年 來 年 年 年 年 數 立 年 來 館 數量 年 年 例 錄 便利 館 料 列 料 行館 年 樓 留 樓 館 館 1 年 數 數 年 年 年 類 類 類 類 類 類 類 類 類 料 數量 年 年 年 料 料 料 參 類 年 年 年 了 理 類 理 理 兩 2 數量 列 理 列 理 行 說 理

More information

untitled

untitled 行 理 理 練 行 理 度 立 理 理 參 理 理 練 練 理 理 念 立 理 行 參 練 練 六 9 4 30 6 數 數 81 數 陸 95 年 1 1 95 年 12 31 40 列 類 () 利 年 () 立 理 不 年 利 年 () 立 理 不 年 類 () () 年 () 立 理 不 26 年 領 年 六 ()() 年 領 年 () 年 勞 六 年 利 例 利 利 契 年 度 行 勞 年

More information

untitled

untitled AD1021~AD1086 ( ) 北 臨 臨 ( ) 臨 臨 ( ) 年 年 AD1021 年 AD1086 ( ) ---- 22 ----22 列 禮 22 46 24 年 北 祿不 女 不 臨 老 什 ( ) 1. 2. 16 識 3. 19 不 不 4. 22 5. 66 ( 六 ) 歷 1. 22 2. 26 利 利 3. 39 度 4. 40 說 理 理 5. 48 林 6. 49 參

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告 094-009 立 館 立 年 立 館 立 年 六 拾 六 行 料 度 歷 料 理 老 行 度 立 都 裡 都 了 陸 來 了 留 來 來 了 勞 力 更 歷 量 量 了 料 說 說 勞 力 了 了 料 不 兩 類 流 了 六 料 錄 理 車 歷 年 歷 金 車 年 洛 年 歷 金 刺 輪 拉 數 兩 拉 車 車 兩 歷 量 力 不 力 來 便 利 不 更 不 力 勞 度 車 力 率 勞 率 都 輪

More information

untitled

untitled 金 療 ~~ 林 林 北 北 年 金 療 金 論 療 金 錄 索 金 老 年 見 神 不 狀 狀 量 降 神 神 泌 行 金 金 金 行 率 六 老 金 類 類 數 年 年 金 鞕 數 1 金 神 精 神 力 流 力 行 力 降 不 良 離 神 淋 不 理 力 便 尿 金 不 不 療 療 惡 療 金 金 療 里 來 2 金 硫 利 洞 狀 糖 尿 說 神 年 老 狀 金 金 神 金 理 狀 狀 量

More information