untitled

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1

2 Agenda 2:00~2:02 2:02~2:05 2:05~2: 年 2:25~2:30 2:30~2:45 Q&A 2:45~3:00 1

3 2

4 2004 3

5 列 列 SUNON 行 列 流 列 AC 列 量 列 量 列 4

6 領 不 說 流 SUNON 路 Network & Tele-com Information Technology Optoelectronic Industry Home Appliance & AV Industry & Business IA Internet Appliance 5

7 數量 (2002~2004Q1 By Quarter) : K 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 02Q1 02Q2 02Q3 02Q4 03Q1 03Q2 03Q3 03Q4 04Q1 6

8 金 (2002~2004Q1 By Quarter) : 1,000, , , , ,000 02Q1 02Q2 02Q3 02Q4 03Q1 03Q2 03Q3 03Q4 04Q1 7

9 SUNON Fan Cooler / Heat Sink/ Pipe 力 NMB Nidec Sanyo Thermalcore 力 (Server) (RPTV) (Audio DVR) 路 (Router) 車 (Telematics) Notebook Desktop 8

10 Price Ranking Telecom Projector Rack Server Notebook DVR / NMB/ Nidec/ Sanyo Denki CPU Cooler Printer Power Supply Low / / High 9

11 SUNON21 不 利 不 量 路 更 參 零 10

12 量 MagLev 列 Power Motor 列 8. 力 度 量 量 率 更 7. 量 率 更 量 11

13 Unit: K 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 49% 38% 41% 44% 47% 50% 52% 54% 57% 60% 55% 50% 45% 40% 35% - 30% 02Q1 02Q2 02Q3 02Q4 03Q1 03Q2 03Q3 03Q4 04Q1 MagLev+Pow er Motor 量 MagLev+PM 12

14 略,, Server Notebook 5 Projector Network DV R 13

15 錄 Application Digital Video Recorder 金 樂 年 錄 年 年, VHS DVD 立 領 100% Ø Ø :, 略 : 領, 率 利 14

16 Notebook Application Notebook 年 量 年 復 年 量 年更 Centrino 年 率 20% 數量 70% 烈, 15

17 Notebook 略 : 利 量 略 : MagLev Ball Bearing 便 利 率 : K 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-27% 21% 23% 13% Q1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sunon NB 量 NB 量 Sunon Market Share 16

18 Projector Application Projector 年 率 率 降 數量 2 流 亮度 度, 17

19 Projector 略 : MagLev 略 : 率 2. 50% 率 : 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000-27% 17% 4% 0.003% 2,001 2,002 2, Q1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sunon Projector Projector 量 Sunon 率 18

20 Server Application Sever 年 ~ 金 年 年 年 若 量, IT, 力, 降 度 切 更 量 19

21 Server 略 : 度 略 : : K 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-6% 6% 1% 0% 2,001 2,002 2, Q1 Sunon Server Fan Server Fan 量 Sunon Market Share 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20

22 路 Application Network Infrastructure 路 路 路 落 年 年 利 路 Cisco 70% 率 路 易 路 量 24 年 : Server 更 略 : Design In 21

23 PQ 列 MagLev Ready 1.7~12cm MagLev 4~12mm Power Motor 列 列 for Notebook, PDA, IT 22

24 23

25 : / NT

26 42.86% EPS( ) 54.43% 5.38% 40, % 62,882 利 -0.20% -1, % 17, % 5.18% 39, % 80,339 利 % 0.69% 5, % -21, % 4.49% 33, % 101,663 利 21.31% 19.30% 146, % 177, % 22.83% 172, % 273,957 利 23.00% 77.15% 584, % 718, % % 757, % 992,566 YOY% % 2003Q1 % 2004Q1 2004Q1 ( ) : 25

27 利 數 196,000,061 年度 金 利 不 數 ECB 數 22,161,989 ECB 數 數 218,162,050 來 利 金 利 ( 利 20% ) 26

28 利 IT 率 降 Power Motor 行 率 SUNON 略聯 SUNON 不 27

29 ! Thank You 28

公務出國報告

公務出國報告 類 力 行 北 年 年 老 老 參 北 年 立 力 行 行 數 領 行 行 行 理 行 不 行 年 來 更 拓 洛 黎 來 參 更 力 行 參 參 立 老 行 2 參 六 錄 錄 行 錄 說 錄 行 錄 3 率 降 行 年 零 不 例 數 老 度 年 老 年 數 老 北 理 理 北 度 立 理 立 理 流 老 利 聯 切 立 北 度 理 療 療 療 六 類 復 復 力 力 力 了 理 理 力 力 行

More information

中華人民共和國殘疾人保障法(2008年修訂)

中華人民共和國殘疾人保障法(2008年修訂) 年 年 年 了 益 參 理 理 不 力 力 力 力 精 神 利 利 律 利 領 列 立 行 年 度 切 聯 見 六 律 理 理 理 律 益 見 益 見 精 神 理 勵 履 行 力 聯 利 益 益 聯 律 力 量 履 行 履 行 益 勵 立 力 暴 力 勵 立 力 量 律 履 行 領 識 立 療 力 量 度 立 度 狀 利 益 行 益 勵 年 復 復 利 復 立 復 復 復 參 力 六 復 復 復 復

More information

untitled

untitled 不 見 羅 列 見 行 論 見 不 行 立 年 年 略 來 年 略 略 省 不 領 年 見 了 立 行 數 1 立 易 行 年 零 年 2 六 年 年 行 利 六 年 零 零 零 年 六 年 零 零 零 年 年 零 零 零 年 六 年 了 六 年 零 零 零 年 不 易 易 零 零 零 年 六 年 易 更 例 年 不 領 省 略 3 省 4 5 6 7 列 省 數 說 易 來 年 量 年 兩 力 立

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

untitled

untitled 拾 - 1567 - 六 年 行 年 行 年 行 年 行 年 六 行 令 六 年 六 六 行 六 參 六 令 年 行 令 年 六 行 六 六 令 年 行 六 令 年 行 令 年 六 六 行 六 令 年 六 行 令 年 六 行 六 令 六 例 列 年 年 數 數 療 年 女 理 理 數 年 不 年 年 行 不 留 流 流 流 流 流 流 流 例 六 女 年 數 年 數 例 例 列 參 參 - 1568

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 不 料 金 類 料 不 料 利 零 利 料 不 利 料 不 料 量 料 流 來 料 料 行 都 兩 類 來 例 不 例 58 兩 不 類 不 冷 狀 不 不 惡 料 不 行 冷 行 料 利 論 力 不 力 行 不 不 裡 例 車 車 量 金 都 不 易 易 不 易 易 59 類 易 廉 度 量 料 料 量 度 省 例 例 類 料 車 零 60 類 輪 拉 來 狀 料 都 裂 來 煉 不 粒 粒 狀

More information

第五章 鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析

第五章  鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析 93 94 1 10 3 4 5-1 5-1 1 ( ) 94/1/10 1 94/1/10 2 94/3/4 4 () 94/3/4 94/3/4 94/3/4 94/3/5 94/3/5 3 94/3/4 94/3/4 94/3/4 1 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 1 94/2/22 1 94/2/22 2 94/2/22

More information

untitled

untitled 車 更 理 錄 參 行 行更 益 陸 參 ~ 1 ~ 車 更 行 車 年 年 路 車 年 不 車 拉 數 參 拉 數 拉 數 參 來 亂 不利 年 車 力 行車 落 臨 易 車 年來 更 年 降 降 率 年 車 率 益 車 理 易 車 1 車 車 車 不 ~ 2 ~ 行 亂 利 行車 率 參 行 行 車 年 累 數 車 車 車 車 車 車 1 車 95 年 5 累 數 車 車 車 車 車 車 料來

More information

untitled

untitled 陸 狀 歷 年 力 年 易 易 不 陸 了 陸 陸 狀 行 年 行 年 不 不 狀 臨 狀 陸 理 陸 理 年 兩 列 類 理 類 欄列 陸 不 列 陸 列 陸 年 陸 見 1 陸 類 數 數 數 料來 類 陸 不 年來 見不 陸 不 理 不 行 力 年 陸 零 零 料 零 料 泥 車 零 陸 零 零 陸 力 陸 年 陸 落 陸 陸 量 年 陸 年 陸 度 年 見 年 2 陸 零 陸 金 率 零 零

More information

untitled

untitled 金 度 金 度 金 度 金 度 契 列 行 行 行 利 列 行 年 來 利 率 見 年 金 金 列 見 類 金 理 不 利 率 列 不 金 不 金 立 理 金 列 理 行 金 理 利 率 度 不 金 不 列 類 量 類 不 不 類 列 金 來 利 來 金 來 累 列 不 金 立 理 金 金 力 金 不 1/25 列 不 不 金 立 不 領 金 列 不 金 金 金 金 立 理 利 列 力 力 離 列

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

untitled

untitled 年 說 參 來 來 陸 1 2 路 路 立 年 林 理 數 年 3 年度 林 立 立 行 金 立 立 立北 更 行 林 年 錄 4 5 6 路 路 行 率 路 路 不 陸 力 北 年 理 路 來 7 數 年度 年 年 年 年 年 7.2 8.1 10.16 11.27 13.20 7.2 8.1 8.47 8.88 9.73 陸 - ( 2) - ( 2) 1.69 2.39 3.47 陸 益 -

More information

untitled

untitled 錄 老 論 1 北 不 見不 不 兩 不 ~ 北 見不 律 老 老 老 說 不論 了 老 說 了 兩 兩 了 力 了不 輪 數 了 力 更 老 說 了 來 力 北 類 不 來 力 度 量 立 2 了良 北 力 行 行 路 行 行 行 了行 更 靈 力 行 數 行 數 數 老 說 不論 行 老 老 來 車 不 老 車 輪 來 老 不 老 來 流 老 力 老 說 不 老 老 老 說 說 不 老 樂 樂

More information

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅 北 立 祥 101 年 4 錄 2 4 類 5 益 9 益 38 六 易 72 年 度 79 82 1 行 ( ) 不 論 數 年 數 益 益 ( ) 料 料 不 料 料 不 料 ( ) 易 不 例 易 數 數 不 數 異 行 行 令 ( ) 行 車 連 行 理 行 行 見 ( ) 契 利 契 益 歷 鑚 了 ( 六 ) 都 異 異 ( ) 度 兩 2 便 ( ) 益 異 行 年 度 益 例 利 年

More information

STANDARD

STANDARD 精 行 例 119 例 2004 年 2004 年 精 錄 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 連 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 10. 2 11. 錄 3 律 12. 3 13. 律 3 14. 3 15. 3 16. 3 17. 數 3 18. 3 19. 4 20. 4 數 i 2004 年 精 六 21. 22. 4 23. 4 24. 4 25. 利 率 4 26.

More information

untitled

untitled 金 金 金 理 金 易 金 金 列 金 年 易 金 易量 易 易 不 金 說 金 說 金 金 金 離 金 金 不利 若 易 金 類 易 降 不 金 金 金 金 不 金 數 金 金 不 不 金 降 若 流 流 金 量 不 金 金 金 列 金 說 金 說 更 例 若 金 易 異 數 金 列 金 說 金 說 金 若 易 金 類 易 流 流 金 金 金 易 列 量 若 金 若 金 金 金 易 金 金 率 金

More information

untitled

untitled 沈 林 連 老 車 年 錄 六 參 1 年來 行 烈 不 更 理 立 了 不 率 數量 更 立 來 了 立 路 來 利 來 路 了 列 來 參 路 料 便 來 來 力 兩 流 兩輪 來 雷 識 雷 識 來 識 識 了 數 不 率 2 了 例 禮 不 老 來 老 利益 來 了 來 禮 不 不 都 年來 行 烈 不 更 理 不易 了 不 立 了 不 不易 不 懶 異 來臨 3 什 不 了 都 說 類 了

More information

untitled

untitled 立 ( ) ( ) ( ) 勞 ( ) ( ) 理 ( ) 理 ( 理 ) 六 行 ( ) ( ) 六 ( ) -1- 行 理 理 列 年度 理 理 六 行 理 理 練 理 理 錄 立 立 六 料 不 立 理 流 參 立 行 連 理 理 -2- 列 力 力 爐 力 金 六 料 列 理 錄 留 錄 列 1. 年 2. 3. 4. 5. 勞 車 年 錄 年 車 勞 車 錄 理 -3- 理 勞 錄 年 錄

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

untitled

untitled 省 隸 年 年 辰 林 年 理 力 見 屢 不 力 年 數 年 ~~ ~ 列 見 羅 流 流 不 年 年 力 勵 年 年 李 便 屢 復 ~ 復 年 讀 ~ 理 見 理 不 更 錄 ~ 年 不 理 暴 沈 年 路 里 立 料 靈 識 不 立 力 年 ~ 年 理 年 ~ 年 理 年 ~ 年 年 ~ 年 六 年 量 良 年 ~ 理 參 理 歷 林 索 說 更 力 行 論 說 說 年 陸 領 年 力 立

More information

吃寒天真的能減肥嗎

吃寒天真的能減肥嗎 ? -? 立 年 立 年 - 1 - ? 女 了 說 不 說 了 量 量 量 類 數 不 復 說 了 什 量? 療 不 不 靈 丹 聯 不 什 力 量? 女 不 便 理 什 料 - 2 - ? 什 理 料 不 兩 類 類 煉 來 量 ~ 類 不 不 不 不 了 兩 量 便 不 糖 度 糖 糖 尿 零 零 路 里 便 料 理 不 利 - 3 - ? 降 不 利 力 數 離 便 料 料 理 便 冷 狀

More information

untitled

untitled 錄 1 邏 若 邏 路 連 狀 立 連 便 連 領 理 領 來 數 路 行 料 見 若 度 利 來 邏 料 利 度 裡 行 行 理 理 來 留 2 路 六 料 不 立 漣 利 利 更 易 率 來 連 串 更 連 串 更 留 利 若 行 理 來 料 料 若 滑 連 滑 滑 連 滑 力 若 料 3 路 若 料 若 切 列 列 列 連 狀 來 行 理 行 立 理 更 切 不 料 料 利 料 利 不 理 來

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

untitled

untitled 建 築 及 附 屬 設 備 標 準 數 不 省 不 壹 原 則 切 貳 設 備 來 不 不 不 數 量 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 六 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 17 18 數 量 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說 樓 參 見 說 參 見 說 六 廊 參 見 說 參 見 說 參 見 說 參 見 說

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章  我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

untitled

untitled 立 北 理 金 理 錄 年 行 樓 樓 參 李 鸞 晴 福 陸 列 葉 錄 玲 略 拾 拾 金 理 金 理 行 行 年 年 不 年度 列 年度 列 年度 數 550,252,700 數 496,370,000 53,882,700 數 531,956,275 數 496,021,000 35,935,275 18,296,425 年度 數 62,400,000 連 年度 留數 4,016,47 行

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

untitled

untitled 理 車 益 理 年 錄 車 參 理 行 車 理 車 車 車 行 車 益 理 益 省 車 益 車 陸 論 參 料 車 年 車 車 車 車 了 年 料 更 車 理 車 行車 年 車 數 理 車 理 益 參 車 力 省 車 益 1 車 度 車 量 車數 都 車 車 行 便 車 車 車 異 立 聯 車 車 車 不 度 車 不 車類 異 車 車 車 理 車 車 行 類車 車 不 理 車 行車 不 參 更 行

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

九十三年第三期檔案管理工作研習營學員建議事項答覆情形彙整表

九十三年第三期檔案管理工作研習營學員建議事項答覆情形彙整表 94 年 1 理 1 1. 2 18 3 理 16 4 行 26 2 不 錄 2.96 年 7 1 理 錄 1. 3 錄 年 年 陸 都 年 利 錄 年 理 年度 列 94 年 錄 行 錄 數量 錄 2. 錄 年 錄 利 錄 理 落 行 錄 理 錄更 1 2 臨 省北 4 2 行 不 ( ) 行 理 理 理 3 隆 1. 理 ( 降 ) 更 錄 理 見 錄 理 見 理 數 3 數數量 2. 若 來

More information

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 識 102 年 9 1 念 料 陸 2 念 令 錄 3 益 列 4 5 勞 福利 力林料飼料行療 料樂 車 零 不 良 良 度 6 7 不 不 8 9 行 理 行 10 錄 料 錄 錄 錄 不 行 錄 錄 例 行 11 不 不 列 12 金 不 列 不 連 13 六 識 識别 識 識 識 例 14 行 R00000 D00000 T00000 Q00000 錄 理 行 料 理 零 數 數 硫 流 易

More information

untitled

untitled 了 來 力 車 NC 料 力 滑 輪 爐 力 類 輪 隸 來 流 零 類 度 精 度 精 不 1-1-1 零 來 隸 1 1-1-1 零 2 不 切 理 OE 精 精 練 零 料 來 略 1989 年 6 聯 來 聯 零 零 了 度 料 / 量 不 領 療 紐 不 良 良 力 劣 力 行 說 3 來 說 來 量 度 了 不 度 林 度 例 力 兩 度 力 金 度 領 立 類 零 量 量 類 歷 連

More information

錄 錄 參 益 金流量 陸 說 理 說 易 六 諾 說 - 2 -

錄 錄 參 益 金流量 陸 說 理 說 易 六 諾 說 - 2 - 年度 年度 龍 路 - 1 - (W10p063ma61.doc) 錄 錄 參 益 金流量 陸 說 理 說 易 六 諾 說 - 2 - - 3 - 年 年 年 年 年 年 金 金 金 金 流 流 金 金 $ 440,054 14.41 $ 367,557 14.27 $ 220,216 7.22 $ 227,834 8.84 列 益 13,685 0.45 9,852 0.38 金 流 333,915

More information

嘉義縣政府94年度重要施政計畫

嘉義縣政府94年度重要施政計畫 年度 年度 理 年度 年 行 年度 理 年度 行 行 勵 理 練 列 理 參 行 行 來 金 率 列 度 率 理 類 療 理 理 來 列 度 令 療 行 練 行 行 練 流 料 療 理 列 行 度 不 行 論 度落 行狀 列 六 理 年 療 行 行 率 益 理 行 率 益 年度 年 理 年度 勵 列 行狀 流 理 切 理 見 理 練 類 類 類 年度 參 不 不便 令 參 練 料 理 練 料 理 療

More information

untitled

untitled 說 六 年 療 理 歷 力 隆 數 年 理 理 更 理 力 更 理 年 累 理 數 數 年 數 理 理 年 來 年 年 年 年 數 立 年 來 館 數量 年 年 例 錄 便利 館 料 列 料 行館 年 樓 留 樓 館 館 1 年 數 數 年 年 年 類 類 類 類 類 類 類 類 類 料 數量 年 年 年 料 料 料 參 類 年 年 年 了 理 類 理 理 兩 2 數量 列 理 列 理 行 說 理

More information

九十五學年度學生團體保險契約條款

九十五學年度學生團體保險契約條款 契 年度 契 罹 療 金 契 契 契 契 不 泥 利 契 理 契 契 來 療 領 療 立 不 理 復 老 類 療 六 療 理 療 領 金 料 理 料 契 料 錄 年 契 料 契 療 契 金 數 契 契 六年 零 年 參 力 力 料 力 力 六 六 六 行 行 金 金 金 理 參 料 參 數 金 金 參 金 金 契 列 度 金 列 度 例 金 列 度 金 金 不 金 若 不 金 契 立 領 列 金 金

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

untitled

untitled 立 念 理 理 勞 料 年 狀 不 狀 歷 了 狀 量 練 度 數 練 量 了 說 練 度 年 度 量 度 若 練 度 練 年 料 練 度 量 度 度 1 狀 率 歷 參 練 理 度 度 來 切 數 數 度 練 數 量 度 良 練 練 練 量 練 令 參 車 雷 參 律 練 行 力 力 力 練 練 律 練 度 率 理 練 練 2 勵 練 練 練 參 不 了 樂 理 量 量 數 練 度 率 量 度 惡

More information

untitled

untitled 類 歷 論 列 理 不 洛 類 理 論 來 理 洛 類 論 類 不 理 洛 類 論 理 理 理 理 切 暴 露 列 理 理 理 療 若 洛 論 來 理 理 洛 論 理 力 洛 列 度 不 不 力 降 洛 類 烈 理 洛 念 理 洛 類 列 類 行 列 良 理 理 理 列 羅 紐 羅 理 理 念 理 復 立 狀 理 不 論 狀 略 了 理 易 離 切 說 老 洛 論 行 理 列 不 不 異 洛 類 理

More information

untitled

untitled 度 度 度 說 力 力 力 Merit system 理 念 力 理 念 理 數 行 不 例 行 行 理 論 力 更 烈 力 例 更 率 行 更 度 力 理 切 年 列 度 力 行 度 不 理 理 度 力 力 識 力 力 不 力 理 力 45 度 說 論 若 不 力 行 不 力 力 力 力 力 行 流 烈 力 來 行 行 度 行 力 力 力 力 律 律 來 力 不 力 識 倫 理 力 律 倫 理 律

More information

編者的話

編者的話 陸 臨 了 了 路 行 例 路 了 例 利 利 陸 陸 1991 年 令 行 行 來 理 1991 年 9 7 陸 立 了 易 WTO 1997 年 1971 年 Berne Convention 易 Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS The WIPO Copyright Treaty, WCT 錄 The

More information

公立學校教職員成績考核辦法修正草案總說明

公立學校教職員成績考核辦法修正草案總說明 立 說 行 立 年 行 來 行 行 理 列 例 行 立 立 行 例 行 行 列 例 行 立 年度 年度 累 列 兩 列 數 理 數 參 六 參 六 列 參 數不 降 數 率 參 數 參 行 1 不 行 六 金 更 理 例 列 金 參 理 參 參 參 列 見 落 力 流 立 留 年 良 年度 不 金 益 行 參 列 理 理 量 理 不 2 立 行 說 立 立 列 例 行 行 說 立 理 年度 了 年

More information

untitled

untitled 金 金 令 金 令 不 例 律 不 令 例 金 令 5 金 數 不 金 類 類 5 90 年 8 20 (90) 09002177720 年 年 度 律 略.. 156 5 22 .. 金 272 行 金 例 金 金. 金 易 例 金 不 金 金 六 不 利 行 不 利 金 錄 23 異 不 異 不 不 不 令 行 金 錄 金 理 金 金 金 金 金 金 理 金 金 更 利 金 料 來 令 24 ()

More information

untitled

untitled 年度 年度 龍 路 - 1 - 錄 錄 參 益 金流量 陸 說 理 說 易 六 諾 說 - 2 - 年 年 - 3 - 年 年 年 年 金 金 金 金 流 流 金 金 $ 333,219 11.33 $ 404,272 14.76 $ 120,880 4.11 $ 220,960 8.07 列 益 17,391 0.59 19,954 0.73 金 流 245,904 8.36 514,663 18.79

More information

誰才是後PC時代工業IT的贏家

誰才是後PC時代工業IT的贏家 Global Marketing Research Term Project 行 略 李 年 錄 刺 聯 連 連 降 降 略 連 略 略 路 略 略 參 1 年 立 來 不 領 度 易 了 料來 2 領 不 路 路 識 領 刺 聯 來 來 聯 年 了 歷了 類 來 落 路 不 了 聯 來臨 年 了 刺 3 刺 料來 領 不 聯 領 力 切 年 4 領 來 行 不 略 不 不 料 落 連 年復 率 年

More information

行 類 錄 行 類 說...I 行 類 說 A 類 林...1 B 類...7 C 類...9 D 類 力...91 E 類...92 六 F 類...96 G 類 零...103 H 類...135 I 類...142 J 類...145 K 類 金...152 L 類 不...159 M 類..

行 類 錄 行 類 說...I 行 類 說 A 類 林...1 B 類...7 C 類...9 D 類 力...91 E 類...92 六 F 類...96 G 類 零...103 H 類...135 I 類...142 J 類...145 K 類 金...152 L 類 不...159 M 類.. 行 類 6 年 行 年 年 年 年 年 年 年 行 類 錄 行 類 說...I 行 類 說 A 類 林...1 B 類...7 C 類...9 D 類 力...91 E 類...92 六 F 類...96 G 類 零...103 H 類...135 I 類...142 J 類...145 K 類 金...152 L 類 不...159 M 類...161 N 類...168 O 類 行...177

More information

untitled

untitled 練 錄... 1... 3 2.1... 3 2.2... 7... 22 3.1... 22 3.2... 27 利... 29 4.1... 29 4.2 利... 31 利... 31 六... 32 數... 32 7.1... 32 7.2 利... 33 I ... 33... 34 9.1... 34 9.2 類... 34 9.3... 35... 35 10.1... 35 10.2...

More information

untitled

untitled 98 年 度 錄 年 98 年 8 4 9 30 行 樓 A308 錄 盧 駱 利 龍 林 立 論 年 年 4 更 年 利 勞 1. 料 10 31 2. 94 年 見 3. 98 年 參 論 說 論 落 論 1. 料 料 2. 力 落 異 落 不 更 力 不 3. 年 度 來 - 1 - 1. 行 練 2. 不 行 論 論 率 論 1. 數 2. 領 來 ( 理 ) 理 3. 率 立 不 1. 論

More information

untitled

untitled 年 來 歷 都 年 年 不 念 落 類 列 不 流 行 令 年 理 論 度 來 諾 蘭 福 盧 理 論 年 塞 盧 識 領 度 都 類 力 邏 量 流 樂 領 了 識 來 說 識 年 樂 理 倫 理 六 年 烈 更 樂 來 年 度 數 量 說 年 諸 年 立 更 列 論 都 歷 理 更 歷 數 量 參 見 料 識 不 更 說 量 來 力 拓 年 流 連 參 見 利 連 省 勞 力 更 率 流 行 良

More information

欧洲议会和理事会2003年1月27日第2002/96/EC号

欧洲议会和理事会2003年1月27日第2002/96/EC号 理 2003 年 1 27 2002/96/EC 令 參 理 立 175 1 見 見 251 2002 年 11 8 聯 1 量 類 理 2 行 行 行 降 浪 領 3 理 略 1996 年 7 30 料 量 利 復 4 1997 年 2 24 理 理 略 了 量 復 利 利 料 理 流 5 1996 年 11 14 流 理 量 6 1975 年 7 15 理 75/442/EEC 令 令 75/442/EEC

More information

untitled

untitled 龍 立龍 年 行 年年 金 曆 曆 年 年 年 例 令 略 年 年 練年 金 年 令 練 年 金 數 理 金 若 利 年 不 行 連 年 年度 便 金 列 不 理 年 不 理臨 參 年 良 料 年 年 年 盧麗 李 林 麗 瑩 年 玲 劉 1 龍 立 年 年 連 年 年 年 年 留 年 不 年 連 良 年 列 列 料 益 年度 女 理 行 錄 便 不 復 領 領 行 料 女 女 料 領 女 參 立

More information

安泰人壽新住院醫療定期健康保險附約

安泰人壽新住院醫療定期健康保險附約 療 療 療 金 率 率 精 令 益 讀 不 不 不利 契 利 列 讀了 契 益 金 精 精 精 金 金 金 精 療 契 契 女 契 不 泥 利 參 契 女 契 女 契 女 女 女 六 來 療 領 立 理 療 金 1 金 契 理 力 年 年 不 金 領 了 力 契 力 力 不 若 復 力 契 復 立 復 契 力 不 復 力 復 領 數 例 零 復 力 六 療 療 金 金 六 療 金 行 不 金 療 療

More information

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕 來 1. 北 來 北 北 若 不 北 林 北 北 讀 1 不例 北 讀 北 北 2 不 讀 北 北 數 2. 料 1928 1945 年 律 料不 3 數 力 不 令 率 1930 年 率 率 1934 年 六 1 2 3 參見 北 林 北 1960 22 北 Academia 北 2 1997.5 31 參見 30 40-63 1942 年 93 30 年 40 年 數 兩 零 1944 年 六六

More information

Slide 1

Slide 1 老 北 理 年 來 北 數 率 降 96 年 料 數 年 7 (95 年 379 ) 率 降 14.14 兩 落 數 46.24% 23.39% 20 15 10 5 0 北 年 來 17.2717.64 15.8414.44 14.14 年 年 年 年 度 年 年 率 率 96 年 北 年 率 年 數 率 年 北 數 落 溺 異 塞 老 理 理 理 老 1 年 年 0.5% 量 流 量 2 年 神

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

untitled

untitled 陸 易 老 老 - 1 - 錄 論 流 易 陸 陸 行 略 六 陸 理 略 論 錄 易 錄 易 - 2 - 論 年來 陸 勞 廉 量 金 陸 行 例 了 流 易 易 易 易 了 易 陸 狀 例 易 料 行 - 3 - 流 流 易 易 聯 料 行 理 論 料 例 論 流 - 4 - 易 易 立 年 落 易 立 年 類 例 老 若 數量 理念 易 累 力 - 5 - 年來 都 陸 易 易 論 陸 不 老

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 量 領 力 不 參 劣 說 更 省 量 量 省 狀 切 領 量 例 類 說 留 見 省 良 料 錄 立 料 省 力 念 了 省 良 練 理 流 論 5 了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 說 量 力 量

More information

untitled

untitled 錄 度 領 參 來 論 了 率 參 料 玲 110 行 度 年 量 臨 金 金 來 臨 了 拓 金 來 量 行 什 來 來 落 累 行 行 流 數 量 什 行 流 來 益 六 行 立 料 理 行 來 來 率 來 路 111 錄 度 料 理 女 年 量 不 論 來 來 不 類 例 年 例 樂 拉 都 年 樓 不 不 率 不 便 不 不 見 來 不 都 陸 try try 不 不 惡 老 老 戀 都 女

More information

untitled

untitled 列 金 說 行 行 金 金 金 來 來 列 金 說 金 金 來 行 金 來 行 金 金 來 行 金 來 行 列 金來 行 列 行 行 留 來 行 列 金 說 金 行 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 列 行 理 金 行 理 行 金 行 金 金 列 金 金 行 金 金 率 流 金 列 不 金 金 金 流 金流 率 列 金 類 易 易 金 類 列 金 類 若 易 若 行 若 金 若 金 金 金 1/16

More information

untitled

untitled 聯 令 ~ 1 ~ 留 年 令 留 利 例 留 理 行 年 留 留 理 不 年 列 理 理 更 理 更 流 復 理 更 年 理 理 利 利 理 六 度 利 利 數 利 狀 狀 列 理 契 利 狀 年 列 理 理 利 更 理 ~ 2 ~ 理 漏 六 利 六 連 錄 利 狀 利 狀 理 利 狀列 理 理 異 留 ~ 3 ~ 年 令 留 理 留 年 留 留 年 留 留 列 不 不 利 行 列 留 理 不

More information

untitled

untitled 年 說 說 度 度 六 北 聯 1 說 2008 年 5 12 2 28 陸 省 都 北 92 里 8 烈 都 陸 68,712 罹 17,912 143,367 1,100 省 北 1,100 累 數 4,600 2 兩 立 聯 烈 12 立 陸 北 聯 了 陸 參 13 率 金 30 陸 15 747 益 50 北 都 兩 16 北 理 率 領 22 兩 都 流 立 30 里 -- 行 3 16

More information

untitled

untitled 12 12.1 類 類 錄 () 類 類 行 狀 理 12.2 令 12.2.1 12.3 12.3.1 年 12.3.2 行 12.4 理 類 類 錄 () 類 類 不 類 理 流 12-1 12-5 12.4.1 類 流 12-2 12.4.1.1 類 12.4.1.2 狀 12-1 理 狀 錄 度 度 參 1. 1 離 2. 2 3. 3 4. 4 不 5. 5 復 11.4.6.2 理 12.4.1.3

More information

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」 類 泌 北 葉 六 臨 狀 參 六 利 列 行 了 年 兩 兩 列 列 兩 論 兩 2 論 六 錄 3 年 來 泌 年 年 兩 年 年 行 年 糖 尿 泌 療 狀 例 力 識 參 例 切 聆 論 不 見 年 里 盧 行 車 車 論 兩 兩 不 兩 來 陸 金 寧 論 泌 來 利 論 利 來 年 浪 了 老 來 臨 參 六 來 參 葉 參 論 泌 林 隆 泌 李 立 參 林 狀 4 不 六 六 臨 狀

More information

第一章 概要

第一章 概要 路 梁 7.1 說 梁 劣 梁 度 力 行 說 1. 梁 年 劣 不 力 度 降 行 梁 劣 梁 梁 年 梁 不 力 不 力 度 不 行 梁 力 度 行 2. 行 梁 行 梁 見 力 劣 勞 3. 梁 梁 力 勞 力 力 梁 力 行 不 參 7.2 梁 若 行 行 行 參 量 復 度 行 量 力 量 行 臨 理 行 99 路 梁 說 1. 見 劣 不 良 年 勞 都 例 量 例 2. 料 量 不 量

More information

大陸黨報集團化發展之研究

大陸黨報集團化發展之研究 陸 -- 例 論 陸 2003 年 7 陸 陸 兩 留 行 律 切 例 論 行 陸 更 度 陸 陸 臨 來 更 陸 歷 陸 了 行 力 力 了 行 行 識 利 1 不 益 不 例 行 量 500 2 說 不 行 度 列 行 量 滑 行 2004 年 4 利 來 不 利 律 北 年 1 陸 連 串 更 了 力 1949 年 立 了 參 聯 立 度 領 了 利 不 類 來 淪 落 歷 說 略 烈 都 識

More information

untitled

untitled MTT 100% 例 57 MTT 100% 例 MTT100% 理 不 論 MTT100% 100% MTT100% MTT100% 精 都 MTT100% MTT100% 力 量 MTT100% MTT100% 58 know-how 裡 類 行 都 留 不 了 都 流 Move To Tears 100 了 了 益 MTT 100% 例 59 不 說 不 1. 都 不 理 魯 2. 來 見 都

More information

untitled

untitled 理論 理論 度 1 數 不 精神 更 便利 了 理 行 更 領 不 離不 都 領 例 曆 立 立 例 例 2 了 領 類更 金 來 領 了 3 數 參 數 論 數 數 年 數 領 數 六 理論 六 4 六 量 不 數 參 年 5 參 數 料 理論 良 度 料 輪廓 理 利 6 料 1. 料 力 參 數 輪廓 1. 輪廓 理 識 7 料 數量 料 數量 料 羽 輪廓 理 8 了 料 見 了 輪 廓 了

More information

untitled

untitled 福 年 年 錄 論 錄 理 不 利 勞 福 年 論 六 臨 福 年 年 林 六 路 福 年度 年度 年度 年度 論 金 理 年 金 令 行 理 理 行 年度 見 年度 見 福 年度 年度 年度 年度 利益 年度 利益 度 行 量 量 年 狀 不 量 利 利 不 量 滑 行 量 滑 年 量 年 年 量 年 年 量 年 年 度 拉 不 聯領 不 年 拉 切 良率 力 力 理 力 粒 參 年度 年度 率

More information

經濟部標準檢驗局台南分局

經濟部標準檢驗局台南分局 亂 葉 北 羅 理 宅 年 理 不 理 不 年 柳 六 羅 理 羅 理 不 不 理 不 狀 裡 理 羅 理 亂 來 說 連 葉 理 暴 說 羅 理 不 度 立 易 金 行 理 例 來 羅 理 不 落 便 了 林 1 切 羅 理 說 令 不 年 金 不 度 什 立 說 兩 行 行 了 兩 行 切 不 兩 類 不 不 易 不 不 六 六 不 不 不 不 不 六 六 不 離 不 不 論 不 不 理 利 行

More information

「」

「」 ( ) 1 列 更? 2 論 3 ( ) 4 5 不 ( ) 料 1 (1) 列 (2) 類 契 度不 契 契 不 契 度 120% 葉 度 契 不 契 90% 契 不 -37- 2 料 料 例 ( ) 1 良 不 泥 2 不 行 ( ) 料 1 料 類 料 類 2 量 數 料 量 數 理 3 復 料 數 說 ( ) 類 量 不 類 降 說 不 路 不易 -38- ( 六 ) 1 料 理 金 立 料

More information

Una肌肉保養精華

Una肌肉保養精華 精 碌了 羅 呂 16 都 不 復 來 狀 療 異 力 狀 不 見 狀 神 NT$ 980 125 ml. 錄 料...1...1...2 路 料...4...6...7 六...7...10...14...14...17...17 行 略...18...18 路...19...20 陸...22 來 年 益...22 益...25...26 理...26 念...28 念...32 料 狀 碌 便利

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

untitled

untitled 療 量 1. 49 49 說 4-5 49 說 6.5 2. 50 99 6.5 3. 100 249 不 49 1.5 4. 250 499 說 2 5. 500 2.5 1 類 C (%) 8 C (%) 8 B (%) 8 A (%) C (%) (8 ) B (%) 95 96 60 10 100 50 10 80 20 100 20 60 100 A (%) 利 2 說 ( ) 3.1.1.1

More information

untitled

untitled 100 年 度 年 理 年 理 970 蓮 路 880 http://www.tccn.edu.tw 038572158366 (99 年 1110100 年 度 年 理 ) // http://tad.tccn.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?category=47 1 100 年 度 年 理 列 年 立 列 力 度 力 度 立 立 年 異 行 歷 良 錄 不 行 錄

More information

untitled

untitled 行 行 金 金 年度 年度 ISO 14001 理 見 李 行 行 金 金 年度 年度 參 ISO 14001 1996 年 ISO 14004 1996 年 ISO 14010 1996 年 ISO 14011 1996 年 ISO 9001 2000 年 ISO 9004 2000 年 ISO 14031 1997 年 ISO 14041 1998 年 行 行 金 金 年度 年度 EMS ISO

More information

1209 th New Territories East Group Scout Troop 讀 練 理論 參 立臨 立 療 行 理 量 理 料 留 度 練 理 理 理 冷 練 理 力 理 不 不

1209 th New Territories East Group Scout Troop 讀 練 理論 參 立臨 立 療 行 理 量 理 料 留 度 練 理 理 理 冷 練 理 力 理 不 不 1209 th New Territories East Group Scout Troop 車 利 力 力 行 理 惡 復 練 療 1209 th New Territories East Group Scout Troop 讀 練 理論 參 立臨 立 療 行 理 量 理 料 留 度 練 理 理 理 冷 練 理 力 理 不 不 1209 th New Territories East Group

More information

個人教室 / 網路硬碟

個人教室 / 網路硬碟 數 理 2005 年 4 8 錄 錄 說 行 曆 行 曆 路 錄 理 理 料 理 論 2 見 行 度 料 論 論 論 理 論 理 論 量 量 理 列 理 歷 錄 聯 料 3 來 什 林 遼 論 流 裡 裡行 了 茶 靈 老 例 參 歷 更 不 離 老 不 識 靈 勵 4 兩 錄 念 狀 錄 老 路 老 利 論 參 路 量 歷 了 度 參 論 歷 5 念 念 行 立 數 錄 歷 數 念 錄 歷 便 行

More information

untitled

untitled ~ 例 來 老 數 柳 歷來 不論 不論 力 練 念 度 行 利 勵 什 參 識見 論 識 normal science 識 歷 年 力 索 精神 了 識 精神 參 例 不 行 念 度 樂 樂 力 力 力 念 度 1 ~ 例 來 老 數 柳 更 立 練 念 度 年 力 索 年 力 識 識 靈 臨 理 狀 論 識 索 力 料 不 念 識 理 說 略 勵 參 理論 識 精 論 理念 索 略 樂 索 度

More information

untitled

untitled 泥 泥 料 料 料 ~ 冷 冷 料 料 泥 度 泥 不 不 泥 泥 類 蘭 泥 泥 量 料 泥 泥 料 料 不 易 料 行 泥 料 爐 料 泥 泥 料 量 泥 泥 類 泥 泥 泥 料 泥 泥 粒 料 料 泥 泥 泥 利 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 力 力 力 行 籠 158 硫 量 料 料 金 煉 硫 硫 硫 硫 硫 不 行 硫 硫 不 硫 硫 硫 硫 硫 硫 不 硫 度 度 硫 料

More information

untitled

untitled 說 ( 六 年 度 金 行 ) 5480 說 行 行 來 類 數 金 行 例 來 金 行 類 數 行 32,000 金 320,000 行 1. 金 行 10 行 10.5 行 32,000,000267 留 10%3,200,000 易 2810%3,200,00080% 25,600,000 例 零 理 理 不 零 行 2. 金 行 利 行 六 例 金 益 參 說 28 不 六 說 匿 行 說

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

untitled

untitled 福 年度 六年度 林 六 里 ~~ 福 年度 六年度 錄 錄 益 六 益 金流量 說 理 說 易 六 諾 ~~ 露 易 陸 ~~ 福 福 年 年 益 益 金流量 理 見 福 六年度 年 留 見 行 理 不 列金 露 理 見 理 見 年度 行 理 福 年 狀 年 金流量 李 理 六 行 金 理 金 六 年 六 ~~ 福 年 年 年 年 年 年 金 金 金 金 益 流 流 金 金 列 益 金 流 列 益

More information

untitled

untitled 行 玲 行 理 料 論 來 參 料 料 六 念 念 陸 略 念 product concept 率 滑 年來 率 滑 年 率 降 年 降了 數 女 數 女 數 兩類數 女數 易 不 行 女 率 年 降 年來 女 女 率 年 北 女 數 率 數 更 論女 女 理 力 女 女 年 降 年 年降 降 年 料來 料來 料來 料來 降 年來 理 來 不 不 度來說 數 年 數 來說 來 說 不 狀 行 不

More information

WTO/TBT重要通知

WTO/TBT重要通知 年 黎 年 年 類 類 類 年 年 類 料 料 立 類 料 行 年 年 論 來 數 不 漏 不 類 不 論 度 年 全部藥品 參見 年 令 金 了 税金 内 零 零 年 年 列 量 量 行 理 年 例 度 說 量 行 類 立 年 年 爐 - 不 易 度 - 不 - - 律 年 年 度 度 數 流 度 律 行 律 年 年 數 律 律 年 年 力 力 不 年 年 年 勵 利 數量 理 略 略 行 略 羅

More information

untitled

untitled 北 類 行 北 年度 李 理 李 律 麗 律 路 理 理 理 劉 律 行 年度 六 來 連 參 拾 參 拾 年六 年 利 連 連 零 年六 年 利率 利 路 年六 車 路 車行 路 車 車 車 落車 北 路 路 車 理 車 不 車 車 行 行 路 車 行 利 路 連 金 療 療 療 來 年 年 療 六 六 理 六 女 行 勞 令 理 年 年 六 六 車 車 療 車 車 來 復 行 輪 勞 力 女 理

More information

兼營營業人營業稅額 計算辦法及申報實務

兼營營業人營業稅額 計算辦法及申報實務 北 勞 數不 列 勞 率 零 率 不 不 率 行 金 x 率 = 1000 x 5% = 50 金 x 率 = 800 x 5% = 40 = = 50 40 = 10 金 x 率 = 1000 x 5% = 50 金 x 率 = 1,300 x 5% = 65 = = 50 65 = - 15 金 x 率 = 1000 x = 金 x 率 = 1,300 x 5% = 65 = = 勞 不 勞

More information

untitled

untitled 呂 立 立 行 理 例 度 力 Physical Fitness 精 力 不 度 累 力 力 力 力 力 不 易 勞 力 不 類 Health related Fitness 度 力 力 量 力 度 力 Performance related Fitness 了 度 力 靈 度 力 例 糖 尿 力 識 理 理 輪 數 不 (BIA) 度 ( ) ( 女 ) (Jackson & Pollock,1985)

More information

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車 北 林 行 禮 北 林 路 樓 (02)28826200 8701 林 行 路 路 林 北 北 力 林 便利 林 車 行 15 聯 車 R7R9 R10R12R15R19 68206255508 304223302601633618 行 車 行 禮 279 數 500~600 冷 6 x12 28 x2 雷 CD VHS 錄 錄 六 錄 路 喇 禮 離 不 行 禮 理 律 林 參 行 禮 北 行 禮

More information

untitled

untitled 309 * 麟 ** *** 李 **** ***** 年 2014 年 31 8 91% 5% 4% 1 年 年 5 17 18 行 27 1,205 6 率 98.46% 2 3 錄 21 1,171 錄 率 92.77% 6 3 錄 11.99 2.13 數 15 4,320 率 73.08% 不 數 14 8,044 率 73.89% 4 列 率 6 率 1.48% 不 易 讀 * 立 **

More information

廢證相關作業

廢證相關作業 令 李麗 立 論 利 度 理 都 行 易 理 度 理 易 理 參 立 例 理 離 行 度 行 年 利 度 行 理 離 便 年 行 利 度 行 行 利 度 行 年 令 行 年 行 年 勞 勞 勞 益 行 勞 勞 不 1 勞 勞 1 2 勞 1 勞 2 六 列 理 不 列 2 行 理 連 類 列 利 立 立 立 立 更 立 勞 立 更 行 復 復 復 復 更 例 更 類 3 立 數 不 契 行 立 理

More information

中華民國第45屆中小學科學展覽會

中華民國第45屆中小學科學展覽會 說 DIY DIY 老 說 來 料 年 流 行 裡 說 度 1. 2. 識 錄 3. 不 異 度 4. 度 數 數 寧 寧 酪 度 數 識 立 力 不 1 B K B1 量 不 易 拉 了 酪 降 率 療 降 率 老 不 糖 糖 量 度 度 料 理 度 若 狀 冷 量 量 例 冷 冷 量 量 例 糖 度 料 理 度 不 不 度 不 狀 冷 利 酪 來 便 酪 數 2 了 更 量 度 數 量 數 不

More information

untitled

untitled 99 年度 練 99 年 5 例 99 年度 練 年 6 7 年 8 27 理 1,535 1,337 109 55 34 35 練 2 2 1 1 3 北 3 32 4 練 練 參 練 量 練 量 見 參 理 02-26531668 02-26531543 02-26531545 - 1 - 錄 參 練 練 練 1 參 練 練 練 1 練 練 練 1 練 練 練 略流 2 練 練 更 4 六 練

More information

untitled

untitled 行 年 0970022278 行 勵 年 力 () 列 1. 年 2. 立 3. 年 理 () 領 留 金 不 () 陸 不 () 立 立 不 理 度 () 年 不 () 度 年 () 年 若 領 () () 不 領 金 ( 六 ) 利 理 () 錄 料 列 1. 年 力 2. 不 1 3. 4. 年度 讀 若 5. 歷年 6. (1) (2) 年 參 列 錄 (3) (4) (5) 來 7. 年

More information

untitled

untitled 例 力 理 力 理 立 年 路 路 數 陸 數 力 便 料 離 路 領 異 度 見 量 度 都 力 類 年 度 度 度 領 領 1 識 理 理 識 勞 力 力 累 來 力 立 識 理 識 流 識 流 累 不 理 浪 流 不 見 例 力 浪 路 不 更 路 識 識 理 數 識 不 年 不 勵 行 理 路 料 路 論 便 論 欄 論 不 路 料 行 論 行 路 2 路 行 練 料 路 年 不 練 更 來

More information

untitled

untitled 識 101 年 9 1 念 識 料 陸 2 念 益 3 類 令 錄 行 4 類 良 良 度 5 6 勞 力林料飼料行療料樂車零 7 不 不 8 9 行 理 行 10 錄 料 錄 錄 錄 錄 不 行 錄 錄 例 行 11 不 不 列 12 金 不 列 不 連 13 六 識 識别 識 識 識 例 14 行 R00000 D00000 T00000 Q00000 錄 理 行 理 零 數 數 硫 流 易 粒

More information

untitled

untitled 路 說 略 說 說 行 說 說 行 說 說 不 論 說 利 益 立 說 立 說 說 露 露 說 行 不 說 說 行 利 益 說 2007 年 7 20 立 金 零 律 說 不 說 金 流 不 說 說 金 立 金 不 說 力 度 說 行 說 行 行 行 說 參 說 來 行 說 不 不 說 金 力 來 不 說 117 行 說 不 說 了 2000 年 來 行 行 行 北 車 不 行 六 行 立 暴 力

More information