筆譯報告

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "筆譯報告"

Transcription

1 :Soldiers of the Wasteland ( ( ) :Dragon Force

2 說 離 不 律!!! 來 便 律 樂 ~ 量 ( ) 律 金 了 dragon Force ( 龍 力 量 )

3 Burning fires burning lives on the long distant roads Trough the lost mountains endless so far away from home 靈 路 嶺 里 兩 句 來 Fires Fires

4 Crossing battles savage( ) seas towards the mountains high Forest plains of wilderness we re striking out tonight 林 1. Cross Battle savage seas 來 Battle 句 2.strike out 裡

5 On towards our destiny we travel far and wide Journey through the darkness as your hearts refuse to die 里 行 旅 不 travel far and wide 不 里 hearts refuse to die 不 不

6 In the flames of hell we fire at will the fires of doom( has come With the forces of the blackest knights they re staring at the sun Far across the distant plains of ice we re searching for the sword When the time has come for battle now we follow with the horde( ) 惡 力 量 來 臨 ( 來!) 1. FIRE has come! 2. blackest knights: 惡 力 量 3.sword 不 惡 )

7 We will ride with fire burning hot towards the night sky In the land of long ago forever in our souls Fly on wings of shining steel are burning so bright In ancient( 老 ) lands of warriors we re riding on again 烈 年 靈 爛 1.ride

8 Burning fires burning lives on the long distant roads Trough the lost mountains endless so far away from home Warrior soldiers forever we fought long ago We're all lost in the darkness so far away from home 路 烈 靈 嶺 里 離 里 3. 句 4. 蘭 : 年

9 Fallen soldiers taste the steel of death the daylight dawning( 黎 ) Sun will shine upon the lives of burning hearts of ice As you break through the boundaries( ) of life this feeling of despair And they die in their sleep for the world that will not care You feel lost in this labyrinth( ) of pain this sickening( 令 ) dismay( ) There's a voice inside that's calling another wasted day 淪 冷 不 令 說 了 2. the lives of burning hearts of ice 句 3. 老 不 零! this labyrinth( ) of pain 4.inside 不 裡

10 Can t t you see the history the suffocating( 令 ) madness( 亂 ) In the land of fallen souls there's nowhere left no place to go I have traveled far and wide across this wasteland Still searching for the answers for the right to understand 見 歷 令 怒 靈 淪 行 里 理 不 烈

11 Riding through starlight and smashing( 烈 ) the boundaries( ) ) as hellfire falls from the sky A shadow( ) of pain will arise from the ashes of those fallen ones who have died Our only master with fire and fury( 怒 ) of hell will see his bidding( 令 ) done Blasting( ) from high as the battle unfolds( ) ) to the gates( ) ) of the city we come 降 淪 烈 怒 見 令 2. A A shadow of pain( ) arise the ashes of those fallen ones who have died( 淪 ) 4. unfolds

12 論 路

untitled

untitled 六 1 讀 99 年 度 1 靈 旅 56 說 亮 福 亮 福 讀 年 旅 淚 靈 年 立 靈 葉 流 3 - 讀 - 說 金 什 說 練 龍 立 領 讀 來 樂 力 力 若 年 路 什 了 讀 不 識 不 留 更 不 不 不 不 來 來 了 不 行 路 不 了 樂 留 落 了 樂 碌 碌 了 了 不 來 了 了 不 了 年 來 2 - 讀 - 金 來 了 力 年 老 年 樂 更 年 來 溺 碌 了

More information

untitled

untitled 說 浪 了 麗 李 說 浪 例 麗 流 兩 麗 露 了 類 浪 麗 流 理 浪 浪 北 1 了 女 說 流 來 車 靈 力 力 理 老 不 說 不 北 北 不 理 利 易 索 麗 北 沈 落 見 烈 旅 不 來 不 來 露 了 領 不 說 說 年 不 年 不 不 北 北 省 論 2 女 來 了 勞 北 北 聯 浪 力 北 說 樂 更 靈 論 兩 離 流 流 不 勞 了 連 見 了 麗 理 立 北 流

More information

untitled

untitled 臨 臨 臨 臨 理 怒 臨 臨 不 更 臨 理 怒 來 臨 不 不 來 說 了 了 臨 臨 更 說 臨 了 什 了 臨 都 臨 度 行 神 降 量 臨 更 臨 臨 不 更 臨 理 都 臨 臨 來 不 數 說 不 臨 說 裡 說 錄 錄 來 臨 量 力 力 臨 說 不 臨 來 臨 理 都 來 不 臨 臨 參 例 臨 說 女 切 不 更 說 不 說 不 論 臨 都 臨 旅 臨 來 臨 臨 易 降 都 來

More information

國立政治大學新研所碩士在職專班

國立政治大學新研所碩士在職專班 度 2M 度 N1 N2 M 數 N1 數 N2 數 (1)6 14 度 0.86 190/222 0.86 (2)6 15 度 0.91 202/222 0.91 度 度 度 1 {(n 1) 度 } (1)6 14 度 2 0.86 度 1 {(2 1) 0.86} 0.92 (2)6 15 度 2 0.91 度 1 {(2 1) 0.91} 0.95 97 年 1. 療 2. 療 識 2. 療

More information

untitled

untitled 龍 龍 行 年 行 索 立 兩 不 老 金 惡 金 老 識 裂 老 金 冷 金 林 金 念 了 落 不 不 說 了 蓮 落 3 金 亮 不 不 3 61 金 金 療 露 了 來 兩 了 年 路 流 落 不 料 念 年 屢 屢 不 見 金 金 路 車 車 來 老 惡 金 1. 裡 度 來 量 了 練 來 殺 林 來 來 不 烈 論 不 了 62 不 金 了 更 力 了 裡 來 率 路 落 力 沈 冷

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

untitled

untitled 浪 理 歷 錄 年 茶 錄 北 零 女 女 女 女 女 歷 歷 女 女 度 歷 理 力 靈 歷 領 見 歷 來 略 類 更 來 臨 什 什 來 說 樓 - 135 - 索 流 留 留 1 歷 年 茶 北 女 女 女 留 歷 理 說 不 凌 亂 ( 188) 凌 亂 陋 勒 1 見 女 166 167 1999 年 2 114 2 勒 (A.Adler) 北 1996 73-75 - 136 - 勒

More information

untitled

untitled 女 說 類 說 立 說 說 說 老 龍 說 不 類 念 念 說 說 力 女 連 女 力 女 說 暴 露 便 行 異 惡 度 說 類 女 說 女 女 靈 了 說 女 1 見 六 說 1999 年 419 82 女 吏 葉 識 女 不 類 女 錄 女 類 女 說 女 來 不 類 類 裡 類 金 鈴 女 不 金 鈴 女 欄 7 殺 不 年 復 女 靈 2 見 六 說 422-423 3 異 669 錄 723-724

More information

untitled

untitled 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 錄 年 度 量 量 量 量 量 量 六 量 量 量 量 量 量 量 量 2 錄 樂 李 樂 利 羅 3 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 羅 老 浪 樂 歷 識 歷 老 浪 樂 了 老 不 了 不 浪 樂 識 了 裡 樂 不 樂 理 狀 狀 不 樂 殺 連 了 了 來 更 來 樂 樂 度 了

More information

untitled

untitled 禮 葉 了 籠 車 羅 路 綠 路 流 練 不 泥 不 行 不 復 見 龍 來 籠 落 見 年 女 露 來 留 了 狀 泥 茶 泥 老 龍 泥 裡 見 龍 綠 落 葉 來 了 靈 立 領 瑩 淚 了 年 麗 輪 廓 見 句 句 老 練 亮 行 李 龍 塞 來 藍 年 車 來 識 稜 了 索 了.. 年 年 年 年 車 年 來 車 了 車 藍 藍 領 年 年 年 北 年 年 來 不 了 來 什 了 年

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

建國後西醫

建國後西醫 年 作 文 概 要 指 導 老 領 了 路 藍 縷 林 來 立 北 論 力 量 來 麗 勵 立 陸 識 來 試 題 評 析 類 數 1 2 1 2 2 4 句 1 2 6 12 論 老 禮 六 3 6 3 6 識 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 說 2 4 聯 1 2 1 40 1 1 年 年 度 參 年 來 例 見 力 不 年 不 年 量 識 了 讀 不 見

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

小兒過敏之中醫照護

小兒過敏之中醫照護 臨 理 北 立 聯 北 立 理 理 不 論 理 理 不 年 不 歷 理 理 論 來 理 理 易 靈 易 復 來 六 不 更 切 精 六 精 不 精 不 精 不 力 不 不 精 精 不 不 易 顖 說 易 不 理 不 易 年 易 說 易 神 易 兩 論 說 了 理 類 什 度 狀 異 易 見 螨 異 力 冷 見 狀 喷 流 塞 異 罹 年 年 罹 年 年 來 年 狀 復 見 行 臨 狀 流 塞 說 暈

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

untitled

untitled 年 說 梁 不 落 讀 梁 李 來 路 說 金 不 說 縷 說 不 理 論 若 率 豈 不 1 梁 見 讀 梁 金 讀 參 金 料 北 1987 年 3 103 2 宅 立 梁 了 便 不 便 數 宅 不 李 北 1979 年 9 6, 7 3 北 北 1998 年 11 18 4 1145 51 說 異 兩 來 歷 說 例 例 例 參 來 歷 了 立 更 來 論 歷 不 易 便 讀 了 立 見 歷

More information

5:40

5:40 禮 年 禮 說 陸 來 來 陸 來 來 來 來 來 類 來 不 來 洛 不 寮 裡 不 不 了 力 來 來 裡 來 說 說 行 了 復 來 來 來 說 亮 什 靈 不 留 來 歷 流 類 類 類 類 兩 類 類 亮 辰 類 類 類 類 類 類 歷 靈 不 靈 了 類 靈 靈 說 靈 來 樂 讀 行 北 行 行 例 說 羅 行 來 類 不 裡 龍 女 里 女 不 不 兩 來 來 - 不 裡 兩 : 來

More information

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 行 100 年 5 令 廉 倫 理 見 漏 靈 參 廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 立 療 類 理 金 理 路 理 理 金 行 理 理 領 不 領 不 參 領 不 參 利 錄 利 領 參 理 令 數 參 若 領 不 理 論 參 不 行 領 度 參 旅 廉 倫 理 利 來 若 行 來 利 若 旅 禮 不 不 利 利 益 不 旅 北

More information

「經理,這是行銷科送來的資料

「經理,這是行銷科送來的資料 什 殺 了 落 落 裡 理 行 來 料 易 論 了 料 行 了 說 李 說 禮 說 連 了 錄 不 了 來 不 力 不 什 什 碌 了 不 易 切 行 利 了 利 什 行 了 廊 不 裡 廊 暈 勒 來 葉 拉 了 亮 1 說 了 隆 隆 浪 戀 隆 來 隆 說 隆 鈴 了 樓 了 來 了 隆 理 離 了 裡 隆 見 落 了 說 不 來 隆 了 了 隆 隆 了 隆 說 淚 隆 暈 了 兩 識 易 不

More information

untitled

untitled 車 車 來 裡 什 車 裡 流 領 老 車 來 劣 惡 車 車 連 串 見 路 車 索 路 車 不 亮 不 女 立 車 來 歷 落 老 來 老 落 更 來 車 來 路 女 了 亂 爛 不 療 裡 了 裂 了 離 便 療 了 殺 兩 老 領 亮 車 裡 不 見 了 廊 不 裡 了 裡 裡 糖 來 不 見 了 老 不 來 不 老 1 數 若 來 識 什 什 度 了 了 來 不 來 來 索 滑 了 來 裡

More information

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許 念 年 不 勞 歷 不 勵 來 行 不 不 浪 來 了 利 年 兩 年 理 理 論 類 留 1 立 連 陸 旅 參 令 理 行 更 復 樂 不 惡 累 流 度 度 度 類 度 樂 利 年 北 蓮 綠 度 度 度 例 度 見 離 度 度 年 蘭 林 度 來 年 不 暴 力 蓮 女 來 類 例 羅 殺 力 不 隸 烙 見 金 流 不 度 金 度 理 金 復 類 列 不 離 亂 理 行 律 療 來 率 行

More information

國立自然科學博物館館訊第289期

國立自然科學博物館館訊第289期 2009 年 北 羅 蘭 蘭 流 蘭 北 流 羅 蘭 流 978.63 里 流 度 73 里 量 8,500 立 / 降 21 流 蘭 羅 蘭 蘭 流 降 量 不 便 利 北 行 降 量 蘭 蘭 便 了 林 蘭 利 數 年 來 利 了 1990 年 利 了 蘭 蘭 流 年 峯 流 量 不 蘭 龍 弄 不 2009 年 蘭 流 流 崙 羅 流 流 流 - - 羅 1 行 2009 年 數 拉 流 里

More information

公務出國報告

公務出國報告 類 力 行 北 年 年 老 老 參 北 年 立 力 行 行 數 領 行 行 行 理 行 不 行 年 來 更 拓 洛 黎 來 參 更 力 行 參 參 立 老 行 2 參 六 錄 錄 行 錄 說 錄 行 錄 3 率 降 行 年 零 不 例 數 老 度 年 老 年 數 老 北 理 理 北 度 立 理 立 理 流 老 利 聯 切 立 北 度 理 療 療 療 六 類 復 復 力 力 力 了 理 理 力 力 行

More information

untitled

untitled 識 理 拉 拉 列 理 說 說 識 邏 理 量 說 了 理 拉 了 來 説 了 說 了 來 不 理 說 理 讀 拉 不 利 不 來 讀 拉 連 北 連 讀 了 力 說 不 說 拉 拉 立 念 說 立 了 拉 來 念 練 了 車 領 行 拉 說 不 若 蘭 北 羅 來 年 煉 數 略 列 羅 立 力 理 力 拉 列 練 行 年 理 力 理 理 理 年 力 力 行 錄 索 拉 讀 識 理 羅 拉 來 了

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

請 貼 上 家 庭 生 活 照

請 貼 上 家 庭 生 活 照 年 更 老 樂 來 良 路 亮 請 貼 上 家 庭 生 活 照 錄 年 年 讀 領 六 力 力 識 勵 六 來 禮 兩 六 律 1 年 律 年 識 年 識 參 六 理 立 良 讀 度 六 年 讀 識 戀 年 2 來 參 年 行 力 六 理 勒 索 不 良 理 暴 力 行 車 六 濫 行 行 不 良 3 理 不 六 度 冷 年 念 六 留 旅 4 六 旅 陸 錄 錄 錄 參 錄 參 錄 六 讀 5 女

More information

經濟部標準檢驗局台南分局

經濟部標準檢驗局台南分局 亂 葉 北 羅 理 宅 年 理 不 理 不 年 柳 六 羅 理 羅 理 不 不 理 不 狀 裡 理 羅 理 亂 來 說 連 葉 理 暴 說 羅 理 不 度 立 易 金 行 理 例 來 羅 理 不 落 便 了 林 1 切 羅 理 說 令 不 年 金 不 度 什 立 說 兩 行 行 了 兩 行 切 不 兩 類 不 不 易 不 不 六 六 不 不 不 不 不 六 六 不 離 不 不 論 不 不 理 利 行

More information

1-2岁宝宝的游戏和活动指南

1-2岁宝宝的游戏和活动指南 Sir http://www.pth123.com/william/homepage.html Tel:2123 5933 2 3 24 30 3cm Sir http://www.pth123.com/william/homepage.html Tel:2123 5933 1 68 Sir http://www.pth123.com/william/homepage.html Tel:2123 5933

More information

untitled

untitled 年 了 路 便 行 路 路 綠 老 老 不 說 不 不 不 糧 不 更 不 了 切 離 來 了 說 樂 什 不 不 不 不 便 立 立 便 了 類 落 金 隸 數 年 了 綠 了 類 北 了 粒 了 年 年 索 綠 林 索 綠 索 利 了 度 年 了 綠 年 濫 度 來 了 糧 切 不 不 識 綠 麗 行 了 年 年 來 臨 類 來 復 靈 復 綠 類 什 亂 了 立 論 論 不 露 留 亂 1 類

More information

untitled

untitled 林 落 林 落 省 利 省 省 省 林 省 龍 林 省 龍 金 省 省 林 省 龍 林 北 里 路 林 北 里 路 六 北 林 北 里 路 六 弄 林 北 里 路 六 北 弄 林 林 北 里 路 六 北 林 林 北 里 路 六 林 里 路 林 里 路 林 林 里 路 省 林 里 路 林 林 省 林 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里

More information

untitled

untitled 省 隸 年 年 辰 林 年 理 力 見 屢 不 力 年 數 年 ~~ ~ 列 見 羅 流 流 不 年 年 力 勵 年 年 李 便 屢 復 ~ 復 年 讀 ~ 理 見 理 不 更 錄 ~ 年 不 理 暴 沈 年 路 里 立 料 靈 識 不 立 力 年 ~ 年 理 年 ~ 年 理 年 ~ 年 年 ~ 年 六 年 量 良 年 ~ 理 參 理 歷 林 索 說 更 力 行 論 說 說 年 陸 領 年 力 立

More information

untitled

untitled 林 利 利 林 論 料 理 理 論 讀 了 理 理 了 理 來 歷 行 更 1 理 論 理 論 立 料 理 論 理 行 立 例 讀 論 料 便 不 類 來 例 行 略 樂 利 來 行 2 林 利 來 來 說 不 更 不 歷 裡 力 了 聯 聯 狼 念 陵 北 論 切 念 聯 來 念 朗 歷 異 了 不 論 索 理 論 索 了 念 邏 類 行 立 了 念 量 樂 便 論 領 念 索 索 念 索 年 念

More information

untitled

untitled 說 連 兩 禮 蓮 蘭 路 不 見 了 臨 了 不 了 錄 了 北 蘭 不 了 陋 懶 說 練 見 1 練 來 了 隆 了 說 什 不 來 理 了 裡 更 了 兩 不 了 惡 惡 殺 不 浪 了 不 說 拉 拉 說 拉 不 拉 了 不 利 路 了 拉 崙 丹 兩 了 了 2 了 兩 來 裡 怒 靈 了 丹 來 了 說 力 立 不 了 說 了 立 了 不 說 什 不 了 連 不 六 累 懶 殺 來 了

More information

3. 4. 歷 5. 6. 年 2

3. 4. 歷 5. 6. 年 2 歷 年 歷 六 1. 2. 1 3. 4. 歷 5. 6. 年 2 識 歷 歷 歷 兩 念 歷 料 料 不 料 不 不 論 不 理 歷 力 料 來 料 歷 都 不 立 歷 便 來 留 來 料 歷 利 利 來 料 歷 例 了 了 料 錄 歷 歷 料 料 歷 歷 不 歷 歷 料 料 料 歷 料 立 論 歷 不 不 不 識 不 3 歷 歷 1624 1662 1683 1858 1895 1945 領 領

More information

大陸黨報集團化發展之研究

大陸黨報集團化發展之研究 陸 -- 例 論 陸 2003 年 7 陸 陸 兩 留 行 律 切 例 論 行 陸 更 度 陸 陸 臨 來 更 陸 歷 陸 了 行 力 力 了 行 行 識 利 1 不 益 不 例 行 量 500 2 說 不 行 度 列 行 量 滑 行 2004 年 4 利 來 不 利 律 北 年 1 陸 連 串 更 了 力 1949 年 立 了 參 聯 立 度 領 了 利 不 類 來 淪 落 歷 說 略 烈 都 識

More information

untitled

untitled U-N-N-S.12.16 不 理 說 來 來 不 了 來 說 懶 不 力 刺 崙 不 不 流 麗 說 崙 了 樂 便 靈 流 說 量 了 U-N-N-S.12.17 兩 累 1 籠 勒 羅 不 了 來 了 度 了 來 不 來 來 度 力 U-N-N-S.12.18 立 不 了 讀 了 讀 裡 讀 不 了 2 了 了 來 了 不 U-N-N-S.12.19 不 了 說 說 不 裡 了 串 路 錄 離

More information

untitled

untitled 1998.2.1 令 了 錄 了 錄 什 說 不 裡 錄 來 了 不 了 錄 練 裡 了 什 錄 來 錄 不 樂 量 靈 裡 樂 了 利 路 1 1998.2.2 見 不 留 來 了 了 留 樓 不 易 不 惡 錄 錄 來 了 靈 裡 麗 不 來 來 溜 了 靈 留 了 不 了 2 1998.2.3 療 便 離 來 更 行 不 便 歷 裡 樂 利 路 利 樓 見 不 便 理 不 不 了 不 不 不

More information

untitled

untitled 益 理 理 六 論 療 蘿 葉 六 念 療 1 2 劉 不 理 理 理 理 老 年 論 年 見 見 年 年 力 讀 度 略 年 曆 臘 兩 兩 念 辰 不 不 異 不 理 立 宅 不 不 糧 類 類 令 異 讀 度 陋 拉 樂 說 不 不 不 例 讀 年 不 不 理 讀 陸 理 不 兩 見 陸 梁 不 數 不 不 林 林 不 老 年 不 說 老 更 3 4 理 理 若 切 易 料 律 類 輪 不 見

More information

【愛在台灣之路蔓延時】分場大綱20020509

【愛在台灣之路蔓延時】分場大綱20020509 路 北 不 度 北 不 度 北 浪 浪 北 浪 浪 來 北 浪 沈 浪 更 裂 切 拉 烈 來 了 不 --- 來 不 了 錄 亂 塞 錄 裡 1 65 切 狀 OK 來 不 車 路 錄 車 了 亂 了 拾 令 錄 錄 Speed Rolling Action 來 2 65 不 來 了 不 不 度 不 錄 理 令 不 不 不 來 來 拉 葉 不 葉 了 什 錄 不 什 不 說 力 了 來 錄 了 了

More information

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系 六 年 度 年 立 路 年 www.hwai.edu.tw 樓 六 若 來 參 理 理 錄 若 錄 行 讀 益 I 六 年 度 年 立 錄 類 參 陸 拾 拾 參 拾 拾 參 拾 拾 拾 陸 錄 拾 拾 說 切 六 II 六 年 度 年 立 理 www.hwai.edu.tw 說 () 0960075501 理 女 理 六 六 數 離 年 年 類 類 類 類 類 便 理 類 理 類 類 數 若 錄

More information

untitled

untitled 林 拓 不 年 年 林 數 林 錄 隆 年 鹿 林 神 來 林 來 北 諸 羅 刺 北 年 年 年 年 年 年 六 年 年 年 六 林 林 見 林 林 落 崙 曆 年 年 省 來 鹿 陸 來 蓮 崙 崙 年 來 了 便 利 便 了 六 年 北 林 林 落 林 見 林 林 落 劉 梁 年 年 年 連 連 林 林 寧 林 寧 路 林 里 路 里 里 弄 靈 藍 年 年 年 年 立 年 年 立 年 路 龍

More information

認識[第2型]糖尿病

認識[第2型]糖尿病 識 糖 尿 療 糖 尿 糖 尿 糖 尿 泌 糖 尿 六 糖 尿 糖 尿 療 糖 尿 療 糖 尿 療 糖 尿 糖 尿 糖 異 糖 度 降 不 不 良 糖 度 糖 尿 來 糖 尿 糖 尿 糖 尿 年 糖 尿 狀 糖 糖 糖 糖 糖 尿 類 糖 尿 年 來 類 糖 尿 糖 尿 糖 尿 異 糖 尿 糖 尿 糖 尿 糖 尿 年 糖 糖 尿 數 糖 糖 糖 糖 不 良 糖 糖 不 良 糖 尿 糖 尿 糖 尿 糖

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

最後的E…

最後的E… E.Last E. 蓮 車 蓮 車 裡 鈴 蓮 什 裡 來 來 說 什 蓮 說 數 零 了 蓮 不 不 蓮 說 不 不 說 裡 兩 來 1 E.Last E. 了 車 蓮 見 來 蓮 來 了 蓮 不 說 不 亂 不 來 不 蓮 了 裡 來 蓮 女 說 不 女 淚 了 2 E.Last E. 蓮 車 路 蓮 蓮 不 寧 立 蓮 不 什 來 了 了 蓮 車 蓮 車 車 來 車 車 喇 車 來 蓮 車 來

More information

國立自然科學博物館館訊第263期

國立自然科學博物館館訊第263期 里 類 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 量 1 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 金 女 女 女 年 女 北 2 北 女 女 率 女 女 兩 率 女 率 來 魯 女 利 3 女 裂 兩 裂 度 裂 裂 率 女 例 女 例 裂 類 女 數 率 女 數 女 度 女 異 略 女 女

More information

untitled

untitled 金 度 金 度 金 度 金 度 契 列 行 行 行 利 列 行 年 來 利 率 見 年 金 金 列 見 類 金 理 不 利 率 列 不 金 不 金 立 理 金 列 理 行 金 理 利 率 度 不 金 不 列 類 量 類 不 不 類 列 金 來 利 來 金 來 累 列 不 金 立 理 金 金 力 金 不 1/25 列 不 不 金 立 不 領 金 列 不 金 金 金 金 立 理 利 列 力 力 離 列

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

第一場

第一場 不 練 戀 不 度 寧 不 濫 數 略 李 里 不 路 什 念 練 了 劉 裡 練 見 零 不 來 不 理 李 不 裡 裡 度 類 不 拾 陸 不 不 不 劉 劉 度 不 什 兩 不 劉 讀 了 劉 說 什 了 裡 句 不 酪 更 - 1 - 了 不 句 理 亂 更 不 狀 來 不 狀 了 裡 狀 樂 說 什 暈 裡 量 不 了 來 了 兩 不 來 了 不 諒 劉 年 兩 不 來 年 裡 不 說 不

More information

untitled

untitled 金 療 ~~ 林 林 北 北 年 金 療 金 論 療 金 錄 索 金 老 年 見 神 不 狀 狀 量 降 神 神 泌 行 金 金 金 行 率 六 老 金 類 類 數 年 年 金 鞕 數 1 金 神 精 神 力 流 力 行 力 降 不 良 離 神 淋 不 理 力 便 尿 金 不 不 療 療 惡 療 金 金 療 里 來 2 金 硫 利 洞 狀 糖 尿 說 神 年 老 狀 金 金 神 金 理 狀 狀 量

More information

untitled

untitled 論 不 識 切 不 1 類 了 數 索 數 數 利 了 便 利 類 來 靈 類 令 靈 類 良 年 來 年 來 年 殺 念 不 論 領 不 了 便 殺 料 年 殺 殺 殺 行 年 料 殺 數 年 年 行 數 什 不 諒 什 度 來 來 爛 落 數 路 女 離 樂 樂 參 旅 行 路 數 年 了 力 樂 女 連 都 亂 女 不 暴 不 年 理 不 更 不 玲 來 亂 年 了 更 朗 不 度 更 理 念

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章  我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

修真外环境(风水)学

修真外环境(风水)学 煉 宅 流 不 良 不 見 不 見 寧 見 不 兩 樓 樓 不 不 不 不 宅 路 宅 路 宅 不 不 不 利 殺 離 連 洞 不 不 車 宅 度 不 不 不 不 柳 隆 離 不 葉 落 不 易 不 不 不 利 不 利 老 不 落 林 不 路 不 宅 路 行 路 不 宅 路 易 不 利 臨 路 兩 見 良 見 廊 兩 兩 廊 螺 不 北 連 宅 北 宅 連 來 兩 宅 不 北 易 1 利 北 易 不

More information

untitled

untitled 陵 論 呂 兩 切 論 北 里 識 論 行 來 年 兩 北 識 樓 女 來 說 不 不 落 戀 憐 復 戀 憐 女 不 女 女 識 理 零 來 女 離 樓 林 識 度 流 1 兩 切 論 北 里 識 行 來 來 女 女 識 來 女 樓 歷 流 了 了 什 識 籠 1 北 里 女 不 連 女 連 料 女 北 練 不 北 流 行 朗 了 麗 度 量 流 若 北 見 見 ~ 年 2 女 料 不 樓 了 流

More information

untitled

untitled 類 參 老 類 類 ICF 落 理 參 ICF 老 利 率 1499 年 92810 2 行 54 參 參 了 老 老 參 度 類 ICF 利 參 令 便 利 參 論 不 參 來 類 參 見 1 錄...3 行...4...5 37 2010...6 - 度...17 老 Kings Garden...24 31 論...39 陸 參 40 2 年 行 參 行 老 老 年 年 老 年 不 女 老 年

More information

untitled

untitled 了 數 年 立 年 年 了 不 樂 若 不 都 寧 了 不 樂 都 都 裡 什 都 了 樂 什 年 年 罹 便 理 樂 什 例 都 來 說 來 異 不 了 亮 都 不 落 輪 流 不 療 更 療 療 暈 暈 暈 來 暈 年 亮 來 福 都 了 亮 福 亮 來 了 論 了 療 了 刺 什 亂 刺 不 不 了 亂 刺 更 不 不 來 了 不 理 蓮 來 淋 淋 福 了 若 不 來 不 理 不 1 量 療

More information

untitled

untitled 女 錄 老 不 易 例 來 年 老 老 數 裡 不 易 裡 裡 老 臨 力 來 裡 老 度 不 易 流 露 來 年 年 來 來 說 來 老 說 老 來 說 年 來 不 來 說 不 老 說 年 老 行 什 了 參 參 老 老 不 說 說 落 落 都 念 來 什 練 來 兩 老 參 了 不 了 參 識 料 都 了 老 來 什 什 什 都 不 說 說 老 裡 說 什 理 來 說 錄 邏 了 不 說 都 不

More information

untitled

untitled 葉 葉 蓮 六 絶 來 論 異 見 類 數 量 年 不 不 年 麗 靈 見 年 麗 便 麗 1 1633-1690 領 了 論 理 論 領 錄 來 不 留 見 丹 煉 麗 不 年 臨 見 度 落 六 輪 廓 離 勒 麗 更 麗 葉 麗 來 來 2 葉 量 見 年 更 爐 暈 更 六 煉 冷 不 - 4301 丹 - 4301 5201 來 - 5201 3 - 5702 六 - 5701 見 理 不

More information

untitled

untitled 旅 瑩 羅 老 錄 數 年 度 丹 樂 量 年 樂 量 論 拉 量 神 朗 量 六 論 量 量 論 量 樓 量 年 度 老 羅 老 瑩 旅 連 XXXXX E mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 了 老 老 樂 不 易 樂 良 樂 樂 老 裡 不 老 論 利 來 力 來 來 量 不 論 連 不 參 樂 力 論 識 了 易 兩 句 老 行 樂 易 律 老 契 律 不 樂 力 來 樂 旅 若

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

範本檔

範本檔 數 年 禮 年 1 行...3...6 復...9...12...15 2 行 來 了 便 兩 車 識 旅 不 參 麗 樓 樓 禮 樓 讀 車 麗 流 車 流 量 車 來 來 3 了 了 了 老 麗 --------- 臨 便 來 領 便 --- --- --- 車 麗 念 什 麗 4 裡 e 來 理 便 麗 了 來 ---- ---- 了 來 麗 不 念 療 麗 了 了 來 裡 旅 不 不 不 不

More information

極限燙衣板

極限燙衣板 精 力 立 力 不 諾 行 女 參 不 量 諾 諾 不 了 力 力 亮 女 年 蓮 來 朗 來 老 不 老 諾 蓮 車 料 年 了 量 1 不 路 類 靈 立 諾 都 練 不 力 力 隸 兩 行 年 來 了 來 亮 女 來 年 老 了 亮 女 什 了 不 不 諾 了 露 了 浪 車 紐 了 了 亮 女 2 不 諾 說 了 參 不 練 更 弄 來 什 讀 亂 論 了 來 理 利 諾 怒 行 不 諾 蓮

More information

中老年人養生保健藥饍

中老年人養生保健藥饍 老 年 易 不 不 良 度 --- --- 老 年 見 1. 2. 3.. 塞 4. 5. 糖 尿 6. 7. 8. 9. 10. 胖 鬆 1. 2 糖 尿 40% 老 糖 女 易 2. 年 烈 路 3. 老 女 年 D 老 年 老 年 D 4. 年 老 年 列 40 40 年 5. 年 80% 不 不 30 30 6. 力 力 老 年 易 行 糖 尿 力 老 量 不 參 老 年 力 年 樂 塞 樂

More information

untitled

untitled 樓 龍 麗 露 老 立 年 落 不 兩 梁 麟 讀 奈 讀 流 屢 北 喇 流 丹 裡 不 兩 了 老 見 來 年 見 了 便 弄 不 劉 劉 年 來 兩 兩 復 不 落 什 亮 不 了 六 復 錄 理 來 - 1 - 落 不 錄 錄 錄 不 異 狀 了 不 不 了 年 來 錄 理 不 亂 錄 了 了 不 朗 來 奈 了 說 錄 樓 說 說 什 錄 來 了 不 年 車 不 錄 什 說 不 了 兩 說

More information

untitled

untitled 不 見 羅 列 見 行 論 見 不 行 立 年 年 略 來 年 略 略 省 不 領 年 見 了 立 行 數 1 立 易 行 年 零 年 2 六 年 年 行 利 六 年 零 零 零 年 六 年 零 零 零 年 年 零 零 零 年 六 年 了 六 年 零 零 零 年 不 易 易 零 零 零 年 六 年 易 更 例 年 不 領 省 略 3 省 4 5 6 7 列 省 數 說 易 來 年 量 年 兩 力 立

More information

第五章 鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析

第五章  鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析 93 94 1 10 3 4 5-1 5-1 1 ( ) 94/1/10 1 94/1/10 2 94/3/4 4 () 94/3/4 94/3/4 94/3/4 94/3/5 94/3/5 3 94/3/4 94/3/4 94/3/4 1 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 1 94/2/22 1 94/2/22 2 94/2/22

More information

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕 來 1. 不 北 留 年 1 北 留 留 年 1938 年 1944 年 歷 1943 年 1937 年 1940 年 2 2. 女 參 見 3-11932 年 1940 年 兩 年 離 林 六 3 1 2 3 參 見 北 林 北 1960 7 省 略 參 見 北 Academia 北 21997-5 41-43 北 度 度 見 19 參 見 45-49 61 3-1 律 1928-1945 歷 1928

More information

untitled

untitled 1. 2. 3. 年 BC145 ~ BC86 4. (1) 令 便 (2) 句 (3) 理 5. 歷 (1) 沈 廬 (2) 北 魯 車 禮 禮 (3) (4) 李 6. (1) 年 BC109 令 (2) 年 BC98 李 陵 年 7. ---- 8. 論 龍 靈 龍 憐 聯 9. 李 陵 (1) 李 陵 李 (2) 李 陵 練 (3) 年 BC99 李 利 率 李 陵 糧 (4) 李 陵 力

More information

露 說 302 理 流 諸 識 不 惡 理 識 惡 不 惡 見 拉 索 拉 索 不 拉 索 說 不 不 說 諸 說 惡 說 303 爲 量 流 惡 諸 量 諸 行 切 利 益 利 益 理 切 不 惡 切 福 樂 都 爲 金 ~ 林 不 力 說 切 理 露 說 離 諸 輪 304 說 不 量 不 不 不 利 益 不 不 不 爲 不 若 諸 305 切 來 度 切 爲 更 切 說 說 說 句 說 說

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

「破功高手」

「破功高手」 0 年 李 龍 李 龍 不 了 念 李 龍 女 亮 女 了 練 李 龍 林 匿 不 不 露 說 李 龍 匿 暴 露 殺 說 不 領 老 不 李 神 塞 來 北 殺 了 李 靈 1 念 李 龍 烈 年 年 行 年 年 了 年 行 更 了 老 老 臨 林 神 了 林 不 了 練 來 說 力 輪 車 力 不 陸 神 不 神 神 領 聯 了 露 來 老 力 2 了 來 福 祥 年 索 神 不 怒 濫 了 了

More information

untitled

untitled 論 論 行 念 讀 行 讀 便 了 理 行 理 來 令 1 了 切 累 欄 切 更 力 了 年 念 理 論 來 若 1 律 年 力 金 臨 2 類 流 度 更 陵 念 更 說 六 不 精 神 不 3 說 力 度 說 力 神 見 亮 歷 論 2 論 泥 麗 來 流 露 不 度 見 流 見 裡 更 切 理 力 度 更 亂 例 兩 不 句 了 力 度 5 靈 力 量 歷 論 歷 論 3 亂 亂 句 論 若

More information

- 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 立 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 北 年 北 年 北 年 北 年 兩 北 年 北 年 北 林 年 北 李 年 北 林 年 北 聯 年 北 年 北 年 更 北 索 年 北 年 北 年

- 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 立 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 北 年 北 年 北 年 北 年 兩 北 年 北 年 北 林 年 北 李 年 北 林 年 北 聯 年 北 年 北 年 更 北 索 年 北 年 北 年 參 - 181 - 參 女 年 玲 玲 流 年 北 年 玲 年 北 年 玲 戀 年 北 年 玲 女 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 樓 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 北 年 玲 玲 說 北 年 來 玲 年 玲 老 北 年 玲 玲 北 年 玲 年 不 北 年 李 藍 李 藍 樂 北 年 列 年 論 年 181 - 182 - 李 藍 樓 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年 李 藍 北 年

More information

性別主流化簡介

性別主流化簡介 不 流 葉 蘭 六 女 律 律 女 女 兩 例 女 理 立 更 女 女 例 理 年 年 度 說 葉 蘭 利 諾 女 金 女 讀 金 女 女 便 弄 女 落 弄 裡 女 都 例 惡 女 女 女 年 女 女 不 不 便 裡 不 例 略 都 見 行 年 念 立 念 館 龍 論 六 參 女 女 論 說 度 流 流 若 流 流 流 流 流 行 女 行 女 異 不 律 度 都 度 律 療 都 度 女 見 參 流

More information

untitled

untitled 不 離 不 離 離 離 離 度 量 量 立 留 更 量 行 狀 行 履 行 契 行 路 力 參 車 車 理 行 車 類 不 不 料 理 料 料 料 讀 料 料 錄 料 理 料 料 料 令 料 料 不 行 狀 年 年 年 年 年 六 年 罹 金 金 錄 類 若 錄 易 錄 金 狀 類 說 金 金 類 理 理 錄 錄 陸 類 錄 不 類 錄 令 不 論 離 離 1 數 便 狀 類 類 金 參 陸 便 料

More information

untitled

untitled 六 不 數 北 異 兩 列 不 宅 北 欄 北 論 北 類 北 行 行 行 吏 了 論 僚 不 列 列 歷 旅 行 拉 立 了 羅 離 利 力 沈 林 里 廬 數 不 粒 不 列 年 亂 聯 句 句 女 例 羅 歷 領 年 領 北 梁 年 1987 年 列 年 北 便 行 隆 車 車 易 立 易 茶 葉 糖 老 來 律 行 易 量 流 易 量 來 律 來 金 度 易 列 路 列 更 Charles

More information

40億校產捐給政府

40億校產捐給政府 老 老 不 讀 老 更 老 惡 年 年 六 年 不 離 兩 不 便 兩 便 LL 年 來 說 便 LL 類 了 說 力 惡 六 不 了 六 來 臨 年 來 都 不 了 牢 不 勵 不 李 亮 兩 諸 老 更 不 不 參 來 李 兩 諸 不 說 老 便 了 年 老 六 老 不 老 不 年 不 都 年 老 律 年 理 年 理 年 年 不 異 老 不 年 老 力 理 了 年 降 年 老 理 老 理 老 不

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 路 立 兩 立 路 年 兩 識 復 路 116 來 理 論 力 立 論 Bruce Dickson Democratization in China and Taiwan 陸 歷 領 年 117 行 理 論 行 年 年 兩 行 年 力 路 力 度 理 118 116 年 遼 寧 年 362-363 117 年 203 118 204 54 年 歷 度 六 年 見 都 119 度 度 六 年 力 力

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

untitled

untitled .3 利 11 利 15 利 19 崙 21 28 46 50 61 174 利 180 利 212 225 利 236 崙 243 ,, 女 率 領 列 兩 年 見 切 利 來 數 裡 裡 了 不 樂 年 來 連 年 列 見 年 年 見 來 裡 來 靈 臨 說 靈 行 了 見 年 不 路 類 不 路 冷 不 來 溜 不 不 不 參 不 3 年 見 來 參 禮 若 兩 不 年 來 錄 不 不 靈 裡

More information

untitled

untitled 歷 不 連 北 北 里 力 北 異 北 見 北 陸 陸 來 暴 勞 怒 女 來 離 立 政 歷 治 大 國 來 不 歷 烈 說 歷 National Chengch 歷 凌 歷 料 零 力 論 料 理 學 i University 壘 連 北 來 力 了 泥 壘 泥 見 車 車 1 北 年 2 年 18 北 北 4 略 說 北 不 列 不 說 立 說 切 錄 度 車 易 不 易 來 冷 行 說 來

More information

學風水的第一本書

學風水的第一本書 李 龍 宅 了 宅 流 宅 宅 老 不 便 見 流 不 理 良 立 便 輪 來 理 辰 不 年 立 年 年 來 行 易 來 李 流 來 不 了 力 讀 來 不 理 了 錄 年 讀 羅 讀 羅 宅 易 見 不 便 了 羅 理 林 樂 理 料 令 理 論 羅 立 念 念 不 力 若 了 1 不 理 說 理 羅 數 不 不 了 殺 殺 不 羅 便 不 不 靈 宅 不 更 來 來 力 量 不 理 來 力 量

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 論 列 女 李 年 六 論 列 葉 了 說 了 說 都 都 都 怒 樂 不 倫 列 寧 列 麗 蓮 靈 列 讀 列 女 論 論 女 論 列 女 列 女 論 論 理 論 不 六 女 論 女 不 論 論 列 女 錄 論 1 1 5 6 12 女 14 15 金 15 16 16 17 20 20 22 女 女 25 女 25 女 女 28 32 32 36 38 列 38 列 39 列 39 列 40

More information

untitled

untitled 立 念 理 理 勞 料 年 狀 不 狀 歷 了 狀 量 練 度 數 練 量 了 說 練 度 年 度 量 度 若 練 度 練 年 料 練 度 量 度 度 1 狀 率 歷 參 練 理 度 度 來 切 數 數 度 練 數 量 度 良 練 練 練 量 練 令 參 車 雷 參 律 練 行 力 力 力 練 練 律 練 度 率 理 練 練 2 勵 練 練 練 參 不 了 樂 理 量 量 數 練 度 率 量 度 惡

More information

出國考察(出國類別:考察)

出國考察(出國類別:考察) 都 年 行 參 論 六 參 行 行 300 年 更 參 參 旅 參 行 利 行 林 良 盧 林 參 行 行 參 (10 9 ) 呂 1. 2. 參 3. 呂 (10 10 ) 呂 () ()( ) 金 六 ( ) (10 11 ) (10 12 ) 金 車 (10 13 ) 奈 良 奈 良 奈 良 料 ASHIBINOSATO 奈 良 1. 參 2. 參 3. 參 4. 參 金 () 六 5. 參

More information

九降風

九降風 降 1 110 裡 裡 臨 洞 年 了 了 什 練 理 車 年 六 立 年 老 立 烈 來 老 爛 不 不 履 拾 亮 裡 見 來 見 亮 來 來 連 壘 了 2 110 不 狀 領 浪 履 不 來 不 說 不 不 不 壘 不 殺 壘 不 易 不 狀 怒 沈 來 行 裡 料 不 力 3 110 領 行 不 切 行 欄 行 了 陸 陸 欄 行 來 不 便 復 行 冷 了 不 了 了 了 來 落 聯 行

More information

�������������������������

������������������������� 立 北 數 不 理 領 不 來 理 列 車 旅 旅 不 論 北 列 車 樂 旅 力 量 理 流 1 立 北 WELCOME ABOARD 車 金 WELCOME ABOARD 2 立 北 北 年 李 年 亮 兩 老 理 老 略 倫 理 蘭 老 理 老 老 年 歷 理 老 理 理 領 理 理 3 立 北 年 老 林 老 林 老 類 理 論 理 年 領 林 年 理 理 兩 年 老 老 冷 路 領 理 度

More information

不一樣的月光

不一樣的月光 不 亮 路 車 亮 路 行 車 累 行 兩 金 車 路 車 來 落 路 車 度 車 路 車 連 良 路 不 車 了 了 車 車 車 了 來 牢 了 來 來 車 行 車 牢 車 車 了 喇 車 車 若 車 1 車 車 落 連 落 滑 落 不 車 劉 說 劉 什 說 車 路 見 落 寧 蘭 落 若 若 累 獵 來 蘭 車 蘭 離 兩 樓 2 溜 洛 留 綠 來 來 寮 見 洛 練 練 樓 樓 了 了 獵

More information

untitled

untitled 識 ---- 樂 () 1. 樂 樂 練 樂 2. 立 樂 樂 李 年 律 數 理 樂 樂 理 樂 樂 () 流 1. 兩 刺 例 2. 來 樂 不 樂 樂 例 3. 北 戀 北 戀 例 蘭 勒 4. 樂 不 不 立 樂 例 易 樂 5. 句 金 北 樂 例 樂 樂 () () 句 數 數 () 浪 ( 六 ) () 樂 1. 2. 3. 1 / 11 4. 5. 6. 不 隆 雷 葉 歷 李 洛

More information

untitled

untitled 理 拉 理 茶 茶 行 女 列 流 不 利 精 神 列 識 路 烈 數 濾 留 卵 不 卵 精 不 1 列 列 不 理 不 理 理 聯 聯 列 行 行 路 綠 不 行 車 見 車 離 便 利 年 女 列 不 略 略 略 略 略 不 理 暴 邏 車 車 不 列 不 殺 離 殺 度 2 列 類 車 立 輪 了 什 行 易 識 料 列 不 論 論 列 列 螺 立 離 索 年 年 年 立 領 列 不 行 車

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

面相學

面相學 參 老 倫 理 度 切 陵 盧 年 不 參 參 宅 參 見 識 不 行 說 雷 羅 倫 理 僚 拉 離 理 練 行 拉 金 丹 不 力 年 數 數 領 領 靈 不 路 路 女 不 金 1 金 路 不 不 若 路 不 不 露 不 金 數 不 不 女 老 年 不 力 年 不 度 不 什 年 什 什 亂 勞 祿 女 力 力 力 若 論 藍 令 令 不 六 年 不 理 力 理 理 論 論 兩 殺 殺 殺 露

More information

untitled

untitled ? 臨 林 來 1. 2. 列 都 六 HOME 不 說 見 例 來 說 6 了 HOME 金? HOME 什 不 林 HOME 來 不 不 林 SORRY 葉 行 了 立 類 不 來 金 類 兩 見 金 不 金 不 爛 葉 便 不 來 都 路 葉 類 來 都 綠 類 兩 來 來 不 類 都 裡 都 刺 了 都 力 力 利 林 例 爛 都 數 6 了 什 不 卵 1500 粒 卵 不 卵 勞 不 了

More information

第三章

第三章 論 良 念 說 不 論 論 略 更 不 說 不 念 更 了 念 刺 更 不 力 力 年 劉 亂 劉 年 禮 更 錄 拾 烈 錄 參 麟 龍 北 例 劉 說 不 劉 羅 復 北 年 13 不 更 落 識 力 吏 不 來 讀 路 亂 不 說 刺 刺 省 陸 路 不 便 賈 來 易 旅 旅 理 旅 論 禮 參 禮 立 歷 論 參 北 呂 歷 例 識 論 北 不 便 年 不 更 說 若 數 狀 參 良 年

More information

untitled

untitled 六 不 數 列 讀 降 力 良 不 裡 履 金 聆 樂 令 更 暴 不 念 留 念 更 樓 聯 錄 留 見 若 力 沈 不 異 列 浪 流 劉 老 了 年 流 來 讀 易 不 復 見 不 六 見 見 見 不 見 諒 說 句 讀 不 不 句 句 讀 不 不 句 列 不 句 更 羅 易 參 年 來 易 禮 不 不 樂 了 不 類 了 金 了 來 留 來 流 流 立 烈 聯 理 列 老 說 柳 見 北 力

More information

untitled

untitled 不 什 歷 說 數 數 歷 略 料 料 連 1 說 料 來 說 了 2 歷 不 數 年 來 來 了 年 歷 說 行 戀 戀 論 1 參 論 1992 年 6 148 2 年 李 () 1989~2003 論 () 412-65 - 說 年 了 不 更 3 歷 禮 更 戀 蘭 念 念 不 落 度 年 年 車 索 來 北 不 了 北 蘭 年 說 3 論 275 1999 年 2 179-66 - 蘭 說

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

第二章

第二章 露 倫 理 論 倫 理 論 倫 理 露 論 倫 理 論 論 惡 論 惡 論 惡 來 理 論 行 惡 論 論 論 惡 論 禮 說 惡 便 行 來 惡 立 說 惡 利 惡 惡 來 若 理 理 來 說 惡 見 惡 不 異 論 不 ( 李 197893-4) 露 論 論 略 立 論 (1992) 金 (1997)(2001) 論 (1981)(2000) 論 異 李 (1978)(1986)(1995) 論

More information

二、欣賞建築之美

二、欣賞建築之美 數 年 年 六 年 識 識 禮 度 靈 不 狀 識 年 年 行 索 理 索 年 識 力 行 路 識 識 了 年 識 識 識 行 年 索 不 不 了 不 錄 年 索 立 拉 離 聆 年 識 理 1. 歷 2. 易 理 3. 落 來 4. 5. 6. 留 行 行 年 禮 識 歷 行 1. 2. 老 3. 行 行 4. 來 年 1. 歷 來 2. 3. 4. 年 1. 2. 3. 4. 六 年 1. 理

More information

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II 99 年 度 年 路 98.12.28()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 4 路 料 更 99.01.25() 12 ~ 99.01.28() 99.01.27() 路 99.01.28() 見 2 見 2 見 2 99.03.24() 見 5 99.04.14() 見 7 參 99.04.24(

More information