Microsoft Word - A3-PA-ORA AR- Chi doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - A3-PA-ORA AR- Chi doc"

Transcription

1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2) 條 而 作 出 茲 載 列 中 國 平 安 保 險 ( 集 團 ) 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 根 據 中 國 會 計 準 則 編 製 的 中 國 平 安 保 險 ( 集 團 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 年 度 報 告, 僅 供 參 閱 中 國, 深 圳,2012 年 3 月 15 日 承 董 事 會 命 姚 軍 公 司 秘 書 於 本 公 告 日 期, 本 公 司 的 執 行 董 事 為 馬 明 哲 孫 建 一 王 利 平 及 姚 波, 非 執 行 董 事 為 林 麗 君 王 冬 勝 伍 成 業 黎 哲 郭 立 民 張 子 欣 及 范 鳴 春, 獨 立 非 執 行 董 事 為 張 鴻 義 陳 甦 夏 立 平 湯 雲 為 李 嘉 士 鍾 煦 和 及 胡 家 驃

2 股份代碼 : 二零一一年年報 二零一一年年報

3

4 i

5 i

6 1 7, % (1) (2) (1) , , ,915 17,311 13,883 19, (2) 1,171, ,712 2,285, ,030 84, ,867

7 7, , ,911 2

8 % , , , , , , % IPO , , ,642 (1) (1) 2011

9 (%) ,285,424 1,171, ,712 2,114,082 1,054, , , , , , , ,970 7,916 7, , (%) , , ,835 29,913 22, ,581 30,026 22, ,919 22,582 17, ,482 19,475 17, ,883 19,435 17, ,689 75, ,255 (45.9) 93, (%) (%) (%) (%) (%) (47.7) (24) (39) (20) (83) (14) (54) (41) (20) (96) (32) (13) (48) 40 (3)

10 , , , , , ,713 (%) (%) (%) ,197 95,586 71,876 (%) (%) (%) ,088 17,177 16,736 (%) (1) , , ,704 (%) ,465 45,538 28,507 (%) (%) (%) ,075 28,854 17,946 24,355 16,904 10,917 33,142 22,452 16,418 (%) (2) (%) (3) (%) (4) 18,371 5,438 3,425 7,977 2,882 1,080 (%) (%) (%) , , , , , ,562 (%) (%) (%) (%) ,056 3,846 2, ,594 1,072 2,398 2,153 1,192 1,063 1, (1) = (2) = (3) = (4)

11 , % 1, % % % MIT MIT MIT 62.9%1290% 34.2% % 61.6% 41.2% 93.5% Discovery , % 1, % % %

12 % % % 1.2 8, % 1, % 6, % 2, % % % 11.51% 8.46% 13, % % 34 IPO 7 17 A AA % 42.9% 42.9% 63.3% % 99.9%

13 ,527 20, (Forbes) (Euromoney) 2011 Corporate Governance Asia WPPMillward Brown 2011 BrandZ BrandZ50 9 (MIT) MIT 350MIT MIT , , ,905 1,409 8

14

15 10

16 (%) A H * 11

17 % % 34 IPO

18 13

19

20 VIP E 3 (MIT) MIT 2011MIT

21 16

22 17

23

24 19

25 20

26 21

27 2011 (Fortune) (Financial Times) (Forbes) (Finance Asia) (The Asset) 2011 Triple A & (Capital) & Millward Brown, WPP BrandZ BrandZ509 (Financial Times) (Brandz Top ) 83 Interbrand Reader's Digest RLCCW A 2011 &

28 CSR (Euromoney) (Corporate Governance Asia) (The Asset) & ARC Awards International 25 (Annual Report Excellence) 23

29 % % % % 22, % 1, % , ,439 (219,002) (167,122) 29,913 22,317 22,582 17,938 19,475 17, ,974 8,417 4,979 3,865 7,977 2, ,594 (1) 641 1,180 (1,952) 22,582 17,938 (1) % %

30 % % A (1) 33,148 25,343 (2) (961) 4,372 (2,606) (540) (65) 97 29,516 29,272 (%) (3) (%) (3) (1) (2) (3) Modified Dietz % % % % % 25

31 % % 9.8% 11.5% (%) (%) (1) 169, , (1) 504, , (1) 27, , (1) 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) (%) (77.8) 6.5 (11.2) 11.5 (9.8) 1.0 (1.2) 26

32 2011 駿 (JINJUN LIMITED) 2.72H % ,541 2,832 (1,097) 1,577 7,444 4, % (%) 2,285,424 1,171, ,114,082 1,054, , , ,475 17,

33 (%) 2,438 3,967 (38.5) 12,089 6, ,369 2, ,105 8, , , ,826 2,284 1, ,623 42,540 (65.6) 14,423 7, ,383 6, ,598 8, ,230 13,103 (37.2) 3,210 1, ,320 5, ,689 3, ,267 2, ,256 9, ,633 7, ,052 8, ,219 28, , , ,970 8, , , ,882 5, ,564 4,

34 (%) (320) (137) (434) (104) H 58,230 39, ,424 4, ,142 29, ,656 2, , ,319 1, ,444 4, (12,264) (3,005) , , ,884 (19,084) (2,606) 306,691 44,278 37, , (19,084) (2,606) 374, (336) ,278 37,452 44,293 (336) 38,184 29

35 , % 34.2% % % (1) 180, ,064 6,076 5, , ,448 (2) 118,967 92,644 4,995 4, ,094 96,877 (1) (2) [2009]

36 , , , , % % , ,064 (%) % ,784 45, ,579 45,970 (%) ,527 7, , ,392 3,016 2,906 62,022 60,222 E 2010 (MIT) MIT 2011MIT E P-STAR

37 , % % (1) 18, ,152 3,987 6, ,370 5,089 2, % Discovery (1)

38 , ,448 (3,568) (3,221) (59,594) (64,350) 124,094 96, ,197 95,586 28,611 26,904 (296) (20) (241) (102) 4,311 3, , ,643 (1) (102,983) (84,277) (11,351) (8,790) (421) (472) (15,211) (12,883) (205) 155 (2,295) (503) (10,193) (8,731) (142,659) (115,501) 33 6 (2,982) (1,731) 9,974 8,417 (1) ,577 38,893 24,220 21,314 6,331 1,883 5, ,925 1,923 2,349 1,923 45,833 42,699 31,720 23, ,157 87,447 71,163 58, , , ,883 81,526 1,727 1,328 1,710 1,307 15,134 24,863 11,784 8, ,863 26,193 13,497 9,673 2, , ,942 27,098 15,534 10, ,825 2, ,199 4,278 5,174 4,255 8,221 7,158 5,639 4, % ,324 7,204 5,677 4, , , ,094 96,877 33

39 2010 1, % , % % , % % % (%) 2011 (2010 ) 49.3 (42.4) 34.6 (40.3) 5.6 (5.8) 3.9 (3.8) 3.5 (3.3) 2.0 (2.9) 1.1 (1.5) ,083 23,421 14,570 13,830 14,037 13,843 12,660 11,380 12,619 10,643 80,969 73, , , ,372 69,696 64,861 66,294 10,506 9,501 7,224 6,204 6,494 5,456 3,682 4,842 2,117 2, , ,448 (%) 2011 (2010 ) 14.5 (14.2) 7.8 (8.4) 7.5 (8.4) 6.8 (6.9) 6.7 (6.5) 56.7 (55.6) 34

40 (1) 29,272 22,777 (2) (309) 4,399 (2,289) (495) (65) 97 26,609 26,778 (%) (3) (%) (3) (1) (2) (3) Modified Dietz % % % % % ,407 3,816 3,557 3,391 4,721 4,028 12,598 6,640 4,212 3,118 (751) (1,161) 5,000 3,907 69,239 60, ,983 84, % % % % %

41 % ,336 1, ,468 7,071 11,351 8, % % % % % % ,213 1,988 1,399 1, , ,766 52,252 46, , ,277 39,840 48,569 1, , , , ,950 2,331 2,920 63,773 59, , , , % 4, , ,333 62,116 (%) (1) (1) 36

42 2011 (%) % % % % % 9,397,176 65,113 28,232 3,178 46,280 6,890,100 4,894 1,825 (194) 3, ,407 4, (21) 4,773 7,690,072 1, , ,628,837 1, ,108 37

43 ,894 14,898 1,892 1,781 20,786 16,679 7,444 9,764 (1) 26,067 22,349 (1) 83,708 62,507 63,465 45,538 3,055 2,092 (8) (16) (32) (34) ,809 47, , Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific Everest Reinsurance Company SCOR Reinsurance Company (Asia) Limited (1) (36,706) (25,236) (2) (6,843) (5,934) (4,659) (3,434) (15,029) (10,060) 3,861 2,461 (278) (307) (402) (301) (60,056) (42,811) 7 (7) (1,781) (1,214) 4,979 3,865 (1) (2) %

44 ,292 49,420 16,249 11,205 2,167 1,882 83,708 62,507 (%) 2011 (2010 ) % % % (79.1) 19.4 (17.9) 2.6 (3.0) % % ,575 10,797 6,179 4,437 5,793 4,527 5,292 4,339 5,090 3,690 35,929 27,790 83,708 62,507 (%) 2011 (2010 ) 16.2 (17.3) 7.4 (7.1) 6.9 (7.2) 6.3 (6.9) 6.1 (5.9) 57.1 (55.6) 39

45 (1) 3,333 2,041 (2) (202) 105 (277) 2,854 2,146 (%) (3) (%) (3) (1) (2) (3) Modified Dietz ,978 21,500 3,891 2, ,706 25, % % % % % % % % % ,900 4,112 1,571 1, ,843 5,934 (%)

46 % % % ,075 28,854 24,355 16, % % % 64,430 45,758 46,444 33,448 16,428 11,111 1,558 1,199 64,430 45, % % ,489 50,981 18,174 15,002 33,623 28,295 10,943 8,353 (%)

47 % % 90.75% % % 35.3% 12,

48 % 35.7% , % (1) 6, % (1) % % 8.46% 2, % 1, % % 97.95% (1)

49 ,371 5,438 3, (1) 1,097 1,218 (2) ,103 7,541 (1,717) (373) 21,386 7,168 (3) (11,586) (3,801) % % ,800 3,367 (1,823) (485) 7,977 2,882 (1) (2) (3) 44

50 , , ,709 6,530 5,483 1,795 3,134 39,314 9, , , (21) (7,331) (1,150) (11,560) (2,618) (561) (125) (1,470) (20,943) (3,893) 18,371 5,438 (%) (1)(3) (%) (2)(3) ,175, ,291 1,106, ,606 (1) (2) (3) (61) (297) (97) (58) (33) (416) (130) 3, % % %

51 % ,552 3,324 1, ,586 3,801 (1) 44.17% 52.87% (1) % IT % , , % 15.3% (1) 502, , , ,485 27, , ,703 16, ,450 2,997 1,705 3, , , ,030 (1) (%) % % % % 59.1 (75.0) 16.4 (15.3) 24.2 (8.8) 0.3 (0.9) (%) (1) (1) 8, , , % 46

52 (1) 413,019 85, , ,940 43, ,267 17,683 2,199 20, , , ,189 (1) (%) % % % 0.37% % % 66.5 (65.3) 30.6 (33.0) 2.9 (1.7) 0.53% % 6, , , (1) 612, , ,183 4, ,106 1, , , , ,189 3, , % 0.41% 0.54% 10,566 1,125 7, % (2) % % ,491 18, , ,254 > 8% 11.51% 10.96% > 4% 8.46% 9.26% 11.51% 8.46% (1) (2)

53 34 IPO % 2011A AA IPO7 IPO

54 ,645 3, (40) (53) % IPO IPO (8) (1) 3,056 3,846 (191) (206) (1,654) (1,577) (1) (2) (396) (13) (2) (1,845) (1,785) 15 (3) (263) (464) 963 1, % ,173 2,083 2, ,959 3,705 (162) (204) (152) (111) (314) (315) 2,645 3,390 (1) (2) % %

55 ,000 PE , , , ,217

56 , ,483 (3) (32) 3 (1) 2,398 2,153 (128) (105) (893) (630) 32 (53) (989) (788) % (1) (2) ,451 (1) (2) 8 (4) (354) (322) 1,063 1, % PE (1) , , (396) (179) (23) (22) (419) (201) 1,

57 , , , , % % 2011 IT ,

58 (QDII)

59 IT (%) 2010 (%) 11, , , , , , (1) 2, , (1) 1, (2) (1) (2)

60 % 100% 97.76% % 83.53% % 53% 100% 67%

61 2,

62 % 11.0% 139, ,573 48,219 43, (8,549) (9,858) , ,816 (21,369) (17,545) 235, , , , % 11.0% 19,339 18,192 (2,518) (2,686) 16,822 15,507 57

63 % % % 0.25% % 3 25% 18% 5.5% 4 ( )65% 65% ( ) 45% 40% 5 15% 85% 6 7 2% 8 75% 80% 58

64 ,002 39, % 15,417 13, % 10,506 8, % % 16,848 26, % 744 1, % 69,355 74, % 16,822 15, % 2, ,086 12, , % (1,050) (10,563) (1,705) 2011 (926) 136, % (1,989) 9, , ,900 8,790 (1,384) 87,306 59

65 2011 (4,120) , ,111 H (14,930) (4,245) 91, , % 10% 10% 5% 150% 60

66 10.5% 11.0% 11.5% 11.0% 100,460 96,181 92,135 96, % 11.0% 11.5% 11.0% 17,762 16,822 15,947 17,343 96,181 16, ,232 16, ,096 17, ,251 15,775 10% 98,033 17,268 10% 98,589 17,371 10% 97,651 17,137 5% 92,524 16, % 85,273 15, % 11.0% 61

67 , % 駿 2.72H H A

68 ,500 4,000 3,000 8,000 5, (%) , ,255 (32,109) (189,475) (13,339) 42,253 95,178 61,289 4,334 4, ,866 14, ,481 80, , % , , ,489 62,778 (%) , % 63

69 64

70 65

71 10 (4,633) 10 4,813 * +10% 10%) 4, % 2,739 +5% 1,217 * 10% 10% +5% 1,048 +5% 67 (MIS) ,020 66

72 10(VaR) (VaR) (99%) 10 7,150 5% 5% 325 1,243 67

73 68 AA A % A 99.88% 2011 (KRI) (LDC) (DCFC)

74 % 69

75 ,905 1, IT

76 , , % % % 91.5% MIT , %

77 MIT , % EAPEAP ,

78 % 2011 MIT NGO %

79 2012 A Discovery , (1) 8, , % 2011 (1) (%) 326, , , , , , , ,103, (1)

80 2011 (%) 173, , , , ,

81 A (%) (%) 1 4,786,409, ,786,409, ,857,732, ,000, ,000,000 3,129,732, ,644,142, ,000, ,000,000 7,916,142, ,644,142, ,000, ,000,000 7,916,142, H ,088, ,088,758 H ,000, ,000, ,414, ,088,758 H H 駿 (JINJUN LIMITED)272,000,000 HH 7,644,142,092 7,916,142,092A4,786,409, % H3,129,732, % 駿 (JINJUN LIMITED)272,000,000 H7,916,142,092 A4,786,409, % H3,129,732, % 76

82 , , , ,836 (%) ,886, ,929, ,359, ,000, ,094,187-5,088, ,701,889-4,334, ,675, ,802, ,112,886 33,000, ,007, ,886,334 H 613,929,279 H 481,359,551 A 380,000,000 A 319,094,187 A 273,701,889 A 179,675,070 A 178,802,104 A 139,112,886 A 111,007,892 A 77

83 H 1,232,815, % 5% 100% 100% 100% 7.82% 7.76% 6.08% 23.96% 54.38% 5% 5% (1) H 1,232,815, % , Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom ,

84 ,934,042,8238 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom 87 8,000 1 (2) A 481,359, % H XV % H/A H/A H/A (%) (%) H 1,2,3 1,233,926, H/A H/A H/A (%) (%) H 1 618,886, H 3 613,929, JPMorgan Chase & Co. H 21,624, ,951, ,597, ,173, ,638,

85 H/A H/A H/A (%) (%) A 481,359, A 5 273,701, A 5 273,701, A 5 273,701, A 6 319,094, A 6 319,094, A 380,000, (1) 618,886,334 H (2) (1) (i)613,929,279 H(ii)1,110,812 HHang Seng Bank Trustee International Limited615,040,091 H (3) HSBC Asia Holdings BVHSBC Asia Holdings BV HSBC Asia Holdings (UK) LimitedHSBC Asia Holdings (UK) LimitedHSBC Holdings BV HSBC Holdings BV HSBC Finance (Netherlands)HSBC Finance (Netherlands) 613,929,279 H Hang Seng Bank Trustee International Limited 1,110,812 H Hang Seng Bank Trustee International Limited Hang Seng Bank LimitedHang Seng Bank Limited 62.14% (4) JPMorgan Chase & Co.249,173,022 H 7,638,937 H (i) JPMorgan Chase Bank, N.A. 98,238,345 HJPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase & Co. (ii) J.P. Morgan Whitefriars Inc. 10,884,451 H1,410,718 HJ.P. Morgan Whitefriars Inc. J.P. Morgan Overseas Capital CorporationJ.P. Morgan Overseas Capital CorporationJ.P. Morgan International Finance Limited J.P. Morgan International Finance Limited Bank One International Holdings CorporationBank One International Holdings Corporation J.P. Morgan International Inc. JPMorgan Chase Bank, N.A.J.P. Morgan International Inc. JPMorgan Chase Bank, N.A.JPMorgan Chase & Co. (iii) J.P. Morgan Securities Ltd. 10,740,172 H5,882,928 HJ.P. Morgan Securities Ltd % J.P. Morgan Chase International Holdings LimitedJ.P. Morgan Chase International Holdings Limited J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited J.P. Morgan Capital Holdings LimitedJ.P. Morgan Capital Holdings LimitedJ.P. Morgan International Finance Limited(ii) 80

86 (iv) J.P. Morgan Investment Management Inc. 20,616,554 HJ.P. Morgan Investment Management Inc. JPMorgan Asset Management Holdings Inc. JPMorgan Asset Management Holdings Inc. JPMorgan Chase & Co. (v) JF Asset Management Limited 48,025,500 HJF Asset Management Limited JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. JPMorgan Asset Management Holdings Inc.(iv) (vi) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 43,510,000 HJPMorgan Asset Management (UK) Limited JPMorgan Asset Management Holdings (UK) LimitedJPMorgan Asset Management International Limited JPMorgan Asset Management International LimitedJPMorgan Asset Management Holdings Inc.(iv) (vii) JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 3,334,500 HJPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.(v) (viii) JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 8,765,500 HJPMorgan Asset Management (Singapore) Limited JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.(v) (ix) JF International Management Inc. 720,000 HJF International Management Inc. JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. (v) (x) China International Fund Management Co Ltd 4,089,500 HChina International Fund Management Co Ltd 49% JPMorgan Asset Management (UK) Limited(vi) (xi) (xii) J.P. Morgan Whitefriars (UK) 345,291 HJ.P. Morgan Whitefriars (UK) 99.99% J.P. Morgan Whitefriars Inc.(ii) JPMorgan Funds (Asia) Limited 248,500 HJPMorgan Funds (Asia) Limited 99.99% JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.(v) JPMorgan Chase & Co. 87,597,345 H953,582 H4,250,158 H 350,000 H620,000 H 552,050 H 125,000 H677,959 H 478,582 H2,400,149 H (5) 80% 20% 286,651,827 A 286,651,827 A ,701,889 A (6) 95% 334,598,577 A 334,598,577 A ,094,187 A XV

87

88 甦 鍾

89 (Gregory D Gibb) 樑

90 (FSA) (MAAA)

91 Inter-Citic Minerals Inc. 甦

92 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 Pacific Rim AMP(151)

93 CEO CEO 2000E

94 CEO OlivettiOlivetti & Oracle AT&T (Gregory D.Gibb) CEO 2011 Middlebury 樑

95

96 (Gregory D. Gibb) (Gregory D. Gibb) 樑 樑 The Shek O Development Company, Ltd

97 XV XV XV H/A H A(%) (%) H 12,000 12, H 248, , A 4,300 6,600 +2, (1) H 16, (1) H (%) A 27,214 27,

98 7.488% 139,112,886 4,743,600 3,901, ,911 4,168,300 3,428, ,805 1,721,520 1,415, , ,000 82,251-17, , ,258-88, , , , , , , , , ,916 1,118, , , , , , ,000 82,251-17, , ,503-35,497 1,307,680 1,075, , , ,754-53,246 1,373,040 1,129, ,692 樑 188, ,099-2, , ,754-53,246 19,151,021 15,782,456-3,368,565 93

99 (%) (%) 樑

100 甦 鍾 (Gregory D. Gibb) 樑 , , (1) (2) (3) (4) (5) (Gregory D. Gibb) (6) 樑 ,136 56, % 91, % 12, % 15, %7, % 81, % 58, % 27, % 95

101 <>

102 97

103 /6 100% 0/6 0% /6 100% 0/6 0% /6 100% 0/6 0% /6 100% 0/6 0% /6 100% 0/6 0% (1) /6 100% 0/6 0% /6 16.7% 5/6 83.3% /6 100% 0/6 0% (2) /6 100% 0/6 0% /6 83.3% 1/6 16.7% /6 50% 3/6 50% (3) /4 25% 3/4 75% (1) /6 100% 0/6 0% 甦 /6 66.7% 2/6 33.3% /6 66.7% 2/6 33.3% /6 100% 0/6 0% /6 100% 0/6 0% 鍾 /6 83.3% 1/6 16.7% (4) /3 100% 0/3 0% (4) /3 100% 0/3 0% (1) (2) (3) (4)

104 H <2010> <2010>< > 2010 <2010> <2010><2010> <2010><2010> <2010><2010> <2010 >< > <2011 > <2011 > <> <2011 >

105 AA <>< > ,644,142, ,057,656, ,916,142, ,187,421, % AA 100

106 3/3 100% 0/3 0% 3/3 100% 0/3 0% 3/3 100% 0/3 0% 2/3 67% 1/3 33% 0/3 0% 3/3 100% % 甦 鍾

107 /5 100% 0/5 0% /2 100% 0/2 0% 5/5 100% 0/5 0% 甦 2/5 40% 3/5 60% 鍾 4/5 80% 1/5 20% /2 100% 0/2 0% 5/5 100% 0/5 0%

108 /2 100% 0/2 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0/2 0% /1 100% 0/1 0% /2 50% 1/2 50% %

109 2/2 100% 0/2 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 0/2 0%

110

111 HA ,

112 (Gregory Dean Gibb) 107

113 6 6 甦 甦 鍾 (1) 3 3 (1) 3 3 (1)

114

115 IT 110

116

117 14 10 A.2.1 A ,600 A

118 % 5% % ,187,421, ,916,142, ,979,035, (1) (%) ,204 17, ,395 13, ,469 1, (1) 113

119 駿

120

121 %

122 <2010 > <2010 ><2010><2010 ><>< > <2011 > <> 2011 <><> /4 100% /4 100% /4 100% (1) /2 100% /4 100% /4 100% (2) /2 100% (2) /2 100% (1) (2)

123 (1) (2) (3) 駿 272,000,000 H ,448,000,000 16,168,678,24034,315,266 16,134,524, , (4) H H 駿 H 272,000,000HH 駿 272,000, 駿 272,000,000 H ,644,142,0927,916,142, ,916,142,

124 ,325,997 1,189,767,995 A A A (5)

125 (6) (7)

126 (%) (5) (10) (2) (12) (21) (1) (2) (3) (1) (261) (316) (1) (2) (3) (%) ,915 10, (179) 0.8 HK (185) ,266 10, (328) 1.3 HK (22) ,453 9, (602) 0.9 HK (186) ,407 3, ,884 1, (117) ,345 1,210 2 (153) 0.5 HK (43) 7 BE Ageas Fortis 23,874 1, (637) 8 HK1929 1,271 1, (109) , (142) , (431) 1.8 HK (2) (1) (2) (3) 121

127 (%) , (3) 19, ,444 11, H H 駿 H 272,000,000HH 駿 272,000, 駿 272,000,000 H ,644,142,0927,916,142, ,916,142,

128 ,325,997 1,189,767,995 A A A ( 123

129 % A.11(4) (1) (2) (3) A

130 1,594 6,098 6,098 (%) ,592,366 A331,117,788 A30%A 88,112, ,112,886 A30%

131 (1) 379,580, (2) (1) (2) 36 (3) %20 126

132 (4) (5) (6) (7) (8) (5)

133 HH % HH 2011 H 10% [1993] H HH [1993]045 [2011]348 HH % 128

134 H10%10% < >[2009] H H H 129

135 (2012) _B (1) (2)

136 ,009 95, ,438 3, ,447 3, ,880 30, ,312 16, ,735 14, ,089 6, , ,369 2, ,892 6, ,105 8, , , , , , , , , ,826 2, ,623 42, , ,966 7, ,206 9, ,423 7, ,251 9, ,383 6, ,598 8, ,452 44,278 2,285,424 1,171,

137 ,994 3,681 1, ,157 20, ,279 4, , , , , ,230 13, , ,210 1, ,320 5,075 2,706 2, ,689 3, ,649 4, ,267 2, ,645 1, ,256 9, ,979 14, , , , , ,134 9, ,633 7, , ,052 8, ,452 44,278 2,114,082 1,054,

138 ,916 7, ,226 68, ,982 6, ,219 28, , , ,475 4, , ,883 2,285,424 1,171,

139 , , (10,970) (8,181) 54 (10,170) (10,079) 186, , ,314 9, (20,432) (3,397) 55 18,882 5, ,614 5, (1,050) (609) 56 7,564 4, ,572 32, (320) (137) (434) (104) 59 3,989 4, , ,439 (4,407) (3,816) 60 (58,230) (39,629) 3,960 3, (76,450) (66,479) (5,000) (3,907) (20) (38) (17,747) (14,507) 63 (7,424) (4,743) 64 (43,142) (29,276) 3,656 2,616 (1,254) (913) 64 (9,063) (9,216) 65 (4,319) (1,532) (219,002) (167,122) 134

140 ,913 22, (250) (159) 30,026 22, (7,444) (4,409) 22,582 17,938 19,475 17,311 3, ,582 17, (12,264) (3,005) 10,318 14,933 6,976 14,354 3, ,318 14,

141 ,644 68,969 6, , , ,883 19,475 3,107 22, (12,577) (12,264) (12,577) 19, ,342 10, (293) 2. (4,245) (366) (4,611) ,862 16,134 32,440 32,440 (28) ,916 72,226 6, , , , ,345 56,087 6, , ,773 91,743 17, , (2,965) 8 (48) (3,005) (2,965) 17, , (481) 2. (3,440) (81) (3,521) ,737 16, (2,418) (2,308) 7,644 68,969 6, , , ,

142 , ,777 45,390 31,322 36,029 44,674 36,756 12,967 17, ,305 4,321 5,474 5,719 58,042 71(4) 2,437 6, , ,140 (54,234) (37,500) (3,448) (1,734) (1,772) (979) (40,483) (24,097) (35,181) (615) (35,764) (17,471) (17,975) (11,652) (14,448) (8,934) (142,562) 71(5) (28,596) (21,903) (374,463) (124,885) 71(1) 75, , , ,451 32,445 21, (3) 81, ,174 2, , ,

143 (692,939) (687,053) (5,393) (3,631) (5,674) (2,997) (165) (2,002) (704,006) (695,848) (32,109) (189,475) 16, ,347 6,379 5,991 3,200 41,767 25,691 51,643 (47) (187) (2,789) (4,433) (7,614) (4,770) (366) (81) (28,580) (39,030) (9,390) (13,339) 42,253 (357) (60) 71(2) 29,543 (8,027) 80,938 88,965 71(6) 110,481 80,

144 ,307 3,058 1, ,248 11, ,808 75, ,126 93, ,230 5, ,760 5,740 7,916 7,644 83,575 67,972 6,982 6, ,498 5, ,366 87, ,126 93,

145 ,617 5, (34) (248) (5) ,563 5,460 (12) (12) 10 (401) (336) (278) (258) 11 (39) (39) (730) (645) 22,833 4,815 4 (2) (4) 22,831 4, (10) 22,831 4, (259) (31) 22,572 4,

146 ,644 67,972 6, ,205 87,905 22,831 22, (259) (259) (259) 22,831 22, (293) 2. (4,245) (4,245) ,862 16,134 7,916 83,575 6, , , ,345 52,266 6, ,321 70,535 4,805 4, (31) (31) (31) 4,805 4, (481) 2. (3,440) (3,440) ,737 16,036 7,644 67,972 6, ,205 87,

147 (119) (109) (26) (17) (204) (302) (349) (428) 14 (1) (160) (293) 22,429 20,190 6,857 4, ,287 24,513 (41,783) (22,497) (42) (6) (41,825) (22,503) (12,538) 2,010 16, , (4,532) (3,707) (2,000) (4,532) (5,707) 11,602 (4,907) (248) (5) 14 (2) (1,344) (3,195) 1,797 4, ,

148 HA H 1, A 1, Newbridge Asia AIV III, L.P.H 駿 H 272 7,

149

150

151

152 8. (1) (2) (a)(b) 147

153 8. (1) (2) (3) (4) 148

154 8. (1) (2) (3) (4)

155 8. 150

156

157 % 5% 2.71% 3.3% %

158 % 5% 1.90% 3.3% % 6% 33.3% 5 8 1% 5% 11.88% 19.8%

159

160 % 0.08% 0.05% 0.15%0.05% 0.8%0.15% 0.8% 0.08% 0.05% 1% 6%

161

162 19. Bornhuetter-Ferguson

163

164

165 (1) (2) 160

166

167

168 (1) (2) (3) 163

169 , , (1) (2) 5% 100% 1% 50% 164

170 39. (3) (4) 8 (5) % 5.38% % 5.40% % 0.25% % % 0.25% %) %

171 39. (5) 85% % 3% 6% 2.5% 5.5% (6) (7) 166

172 39. (8) , ,513 5% % 25% % 20% 22% 24% 25% % % 167

173 % 99.51% 28,800,000,000 33,800,000, % 99.51% 17,000,000,000 17,000,000, % 10.23% 52.38% 5,123,350,416 5,123,350, % 90.75% 8,622,824,478 8,622,824, % 99.88% 6,988,000,000 6,988,000, % 86.76% 3,000,000,000 3,000,000, % 19.99% % 3,360,000,000 3,360,000, % 3.98% % 500,000, ,000, % 3.98% 80.00% 625,000, ,000, % % 4,000,000, ,000, % % 490,000, ,000, % % 120,000, ,000, % % 4,000,000,000 4,000,000, % % 1,000,000,000 1,000,000, % % 1,800,000,000 1,800,000, X 99.88% % 100,000, ,000, % % 80,000,000 65,000, X 79.90% 80.00% 38,500,000 38,500, % 80.00% 500, ,

174 % % 9,700,000 9,700, % 99.00% 20,000,000 20,000, % % 50, % % 50, % % 10, % % 77,800,000 77,800, X 59.71% 60.00% 750,000, ,000, % 60.00% 504,000, ,000, % % 10,000,000 10,000, % % 300,000, ,000, X 66.92% 67.00% 50,000,000 50,000, % % 600,000, ,000, % % 30,000,000 30,000,000 IT % % 30,000,000 30,000, % % 10,000,000 10,000, % % 200,000, ,000, % % 1,000,000 1,000, % % 3,000,000 3,000, X 49.95% 50.01% 5,000,000 5,000, % % 280,000, ,000,

175 % % 2,000,000 2,000, % % 1,000,000 1,000, % % 5,000,000 5,000, X 60.63% 60.70% 300,000, ,000, % % 100, , % % 1,000,000 1,000, % % 50,000,000 50,000, % % 100,000, ,000, % % 500, , X 99.88% % 130,000, ,000, % % 20,000,000 20,000, % % 2,826,000,000 2,826,000, % % 10,000,000 10,000, % 75.00% 200,000,000 40,000,

176 % 65.00% 200,000, ,000, % 99.99% 500,000, ,000, % % 10,000,000 10,000, % % 6,000,000 6,000, % % 2,000,000 2,000, % % 500, , % % 1,000,000 1,000, % 75.00% 400,000,000 80,000, % 90.75%

177 1. 7 1, % 2,345,699, % 637,666, % 804,000, % 970,000, % 23,414, % 1,337,980, % 997,484, % 700,000, % 327,880, % 279,368, % 155,000, % 135,586, % 85,519, % 500,000, % 500,000,

178 %2,690 1,638 A % , % 52.38% , ,544 8,878 8,878 1,158 1, , ,133 3,011 3,011 28,320 28, , ,991 36,983 36,983 76,692 78,345 21,002 21, ,487 2,552 15, ,071 2,071 3,328 3, , ,

179 3. 1 1,524 1, , ,791 5,336 5, ,989 14, , ,497 12,518 12,518 1,857 1,857 1,385 1,385 4,642 4,642 13,077 13,126 4, ,761 4, , ,905 49,943 38,152 (23,783) 26,160 8,624 34,784 (1) 2 26,126 (2) 90.75% 3 15, % (8,115) (3) 2, % (1,409) 34,

180 % 29.99%26,1261, ,238 81,238 13,278 4,437 (44,566) ,202 26,

181 99%99% % 0.1% 176

182 124,094 83, ,802 (459) (10,511) (10,970) (438) (9,732) (10,170) 123,197 63, ,662 18, ,882 3,271 2,645 1, , (4) (46) 14 28,611 3,055 1, ,832 (2,484) 32, ,030 (2,484) (117) 1,200 (15) 1,068 (296) (8) 34 (40) 5 (15) (320) (241) (32) 129 (8) (248) (34) (434) 4, ,896 (4,853) 3,989 2, ,179 (4,853) 155,582 66,809 22,963 3, ,313 (6,812) 248,915 (4,407) (4,407) (25,088) (33,142) (58,230) 751 3,209 3,960 (68,999) (7,451) (76,450) (240) (5,000) (5,000) (20) (20) (11,351) (6,823) 427 (17,747) (421) (4,659) (1,838) (191) (12) (303) (7,424) (15,211) (15,029) (9,552) (1,654) (402) (3,279) 1,985 (43,142) (205) 3,861 3,656 (172) (247) (278) (5 57) (1,254) (10,021) (155) (68) (1) (1,196) 2,378 (9,063) (2,295) (278) (1,717) (40) 11 (4,319) (142,659) (60,056) (13,175) (1,845) (733) (5,324) 4,790 (219,002) 177

183 ,923 6,753 9,788 1,211 (729) 1,989 (2,022) 29, (63) (53) (128) (1) (2) (3) (250) 12,956 6,760 9,800 1,226 (731) 2,037 (2,022) 30,026 (2,982) (1,781) (1,823) (263) (595) (7,444) 9,974 4,979 7, (731) 1,442 (2,022) 22,582 25,536 7, ,520 7, ,798 (6,309) 242,009 7,559 1,323 2,608 2,274 13,307 3,799 (990) 29,880 2, , (1,001) 37, ,075 1,099 (243) 611, , , ,972 32, (17,358) 152, ,730 16,424 78,384 12,503 3,248 7, , ,672 19, , ,005 15,085 2,734 13, ,826 7, ,020 (71) 11, ,827 28,991 43,750 4,837 8,830 13,022 (1,794) 210, , ,268 1,261,324 28,357 25,942 37,256 (27,766) 2,285, ,994 (243) 2, ,410 (1,253) 154,157 46,367 1,722 39,197 11,083 2,366 (1,001) 99, ,846 (23,027) 827,819 8,654 (46) (378) 8,230 70, ,639 17,979 17, , , ,133 64, ,563 1,665 5,230 4,239 11,134 3,997 4,595 16,046 1,995 26,633 62,191 15,714 53, ,811 (1,624) 141, ,099 86,894 1,185,503 20,915 5,760 21,437 (27,526) 2,114,

184 ,001 1, (40) 5,393 1, , (17) 3,127 2, , (11) 4, ,877 62, ,384 (1,357) (6,824) (8,181) 66 (10,145) (10,079) 95,586 45, ,124 5, , , (7) 4,934 7 (1) 1 (7) 26,904 2,092 1, ,190 (501) 32, (501) (20) 1, ,465 (20) (16) 18 (53) (34) (32) (137) (102) (34) 44 (1) (5) (6) (104) 3, ,453 (3,336) 4,906 1, ,592 (3,336) 125,643 47,897 7,511 3, ,355 (3,348) 189,439 (3,816) (3,816) (17,177) (22,452) (39,629) 1,161 2,580 3,741 (60,492) (5,987) (66,479) (46) (3,907) (3,907) (38) (38) (8,790) (5,896) 179 (14,507) (472) (3,434) (403) (206) (12) (216) (4,743) (12,883) (10,060) (3,324) (1,577) (336) (2,601) 1,505 (29,276) 155 2,461 2,616 (103) (197) (258) (364) 9 (913) (8,628) (104) (42) (2,047) 1,605 (9,216) (503) (307) (373) (2) (39) (308) (1,532) (115,501) (42,811) (4,142) (1,785) (645) (5,536) 3,298 (167,122) 179

185 ,142 5,086 3,369 2,061 (110) 1,819 (50) 22, (68) (39) (32) (6) (4) (10) (159) 10,148 5,079 3,367 2,058 (110) 1,855 (50) 22,347 (1,731) (1,214) (485) (464) (10) (505) (4,409) 8,417 3,865 2,882 1,594 (120) 1,350 (50) 17,938 54,295 5,109 38,695 13, ,454 (20,835) 95,554 15,741 2,769 5,220 3,282 3, ,664 1,710 3,500 9,723 2,406 1,200 2,850 (4,630) 16, ,673 1, , ,726 26, (2,031) 131, ,704 16,424 45,911 5,893 11,670 3, , ,282 6,655 20, ,012 1, ,284 7,646 26,890 5,113 (48) 39, ,856 18,206 6,584 5, ,836 (1,953) 141, ,014 79, ,771 29,976 17,791 28,117 (29,497) 1,171,627 3,681 3,681 23,141 (2,703) 20,438 82,557 23,773 6, (4,630) 107, ,118 (19,258) 162,860 14,297 (289) (905) 13, ,182 14, , , ,277 45, ,035 1,845 5,230 2,829 9,904 4,548 2,992 7,540 62,239 11,070 8,069 3, ,087 (1,819) 89, ,093 62, ,093 23,432 5,740 12,693 (29,315) 1,054,744 2, (45) 3,529 1, ,

186 , ,781 55,498 6,719 10, ,400 34, ,877 26,697 21,336 7, ,884 3, , ,009 95,554 19% % 5% % ,

187 1. 2, ,242 36, , , , ,400 34, ,429 1,429 39, , ,848 1, , , , ,498 34, ,178 3, ,770 1, ,353 91, , , ,361 3, , ,925 3,770 (41) 39,884 3,

188 ,719 3,601 2,438 3, ,097 3,548 1,374 8,471 3,548 (24) 8,447 3, , ,476 4,119 4,156 4,753 9,477 4,929 6, ,259 14,833 26, ,267 2,852 1,780 15,047 3,700 29,880 30, ,787 29,001 25,877 29,880 30,664 1, ,

189 5. 6, , , , , , , , ,239 8,536 27,963 8,223 1,145 37,347 16,759 (35) 37,312 16,

190 ,493 5,878 4, ,175 7, ,735 14,179 22,735 14,179 5% ,234 6,496 (145) (198) 12,089 6,298 5,324 3,736 6,765 2,562 12,089 6,298 5% ,819 6, ,089 6,

191 % (125) 16.5% 11, % (20) 0.2% 12, % (145) 1.2% % (160) 26.8% 5, % (38) 0.6% 6, % (198) 3.0% 33 11, % (1) % (2) 1.2% % (17) 37.0% 11, % (20) 0.2% , % (30) 0.5% % (6) 7.3% % (2) 12.5% 5, % (38) 0.6% % 1.7%

192 ,126 7,759 88, , , % ,131 2, ,369 2,830 5%

193 10. 1, % (31) 2.5% 3, % (11) 0.3% 4, % (42) 1.0% , % (27) 2.5% 1, % (7) 0.4% 2, % (34) 1.2% 66 3, % % % (11) 14.5% 3, % (11) 0.3% , % % % (7) 14.6% 1, % (7) 0.4% ,903 2,627 3,432 3, ,892 6,

194 12. 70% 80% % 9.00% % 9.00% 13. (1) ,478 86,828 17,683 2,199 24,710 10, ,786 25,767 24,982 8, , ,496 (10,908) (1,536) 611, ,960 (2) , , ,197 19,218 14,829 4,096 30,059 10, ,241 10,784 36,635 9,274 51,689 21,687 27,572 9,122 3,942 1, ,478 86,828 17,683 2, ,161 89, ,478 44, , ,

C_Ping An_A Share_HAR005(1540).pdf

C_Ping An_A Share_HAR005(1540).pdf 二 零 零 九 年 年 報 1 4 6 10 11 22 25 30 41 45 46 84 87 98 99 100 2010416200919 181 1 2 2 2 Fortis SA/NVFortis N.V. 3 4 2009 100 2008 2009 50 2000 500 500 50073 2009 2009 2009 2009 2009 2009 CCCS 2009 100 5

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18

More information

65425_Chi.indb

65425_Chi.indb : 3328 1908 2005620075 10529769 1662,6368 20081,00066 54 ISMS ISO27001 2010 2 4 8 16 23 64 70 85 92 98 114 117 121 123 129 284 298 300 308 80,000 30,000 28,393 3,000,000 2,682,947 70,000 65,862 25,000

More information

二零零八年年報

二零零八年年報 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 13.09(2) 2008 2009 4 8 Clive Bannister 1 二零零八年年報 1 4 8 9 20 25 30 42 46 47 85 87 98 99 100 2009 4 82008 19172 甦 1 2009 1 2 Fortis SA/NV Fortis N.V.

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

二 零 一 四 年 年 報

二 零 一 四 年 年 報 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海

More information

二零一二年年報

二零一二年年報 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的根據中國會計準則編制的 中國平安保險

More information

33975 cl.indb

33975 cl.indb : 601328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2009123112 2010330 2 10 12 14 20 26 59 64 76 82 86 99 103 109 110 121 261 267 276 3,500,000 3,309,137 100,000 35,000 3,000,000 2,678,255

More information

二 零 一 五 年 年 報

二 零 一 五 年 年 報 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海

More information

65499.indb

65499.indb Bank of Communications Co., Ltd. 3328 13.09(2) 2008 2009 3 18 * * * * * * * * # Ian Ramsay Wilson # Thomas Joseph Manning # # # # * # : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS)

More information

< B04FA6EDC4E1ABCAADB1A94DABCAA9B3292E696E6462>

< B04FA6EDC4E1ABCAADB1A94DABCAA9B3292E696E6462> : 03328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2 4 6 8 14 20 55 60 71 77 82 97 101 105 107 113 244 253 254 264 80,000 35,000 3,500,000 3,309,137 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000

More information

65499.indb

65499.indb : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS) ISO27001 2010 2 12 16 24 30 71 78 95 102 108 124 127 2008 132 134 136 145 335 346 347 360 1.1 2008 12 31 12 1.2 2009 3 18 www.sse.com.cn

More information

140528 BoCom (A Share) (insert cover).indb

140528 BoCom (A Share) (insert cover).indb 190820056 20075 12830790220 2,64311 2010 1,0004950 5046 2 6 8 10 16 22 57 62 75 81 86 98 100 105 106 117 260 264 272 2010123112 2011330 2 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

untitled

untitled :06881 2015 12 31 2015 12 31 2015 2015 20164www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2016 3 28 2 5 6 7 8 43 49 90 104 111 114 133 159 160 2015 1 A bp 1bp 11% 2007126 H06881 1.00 20151231 ETF IB 100% 70%30%

More information

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268,

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268, Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 2015 6 3034 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 6 30 2015 2014 1-6 1-6 (%) 71,059 67,211 5.73 48,289

More information

, , , , ,493 86,012 84,927 79,909 75,211 65,451 66,528 65,850 62,295 58,369 50,735 7,15

, , , , ,493 86,012 84,927 79,909 75,211 65,451 66,528 65,850 62,295 58,369 50,735 7,15 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 12 31 2015 12 31 A 601328 H 03328 BOCOM 15USDPREF 4605 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 12 31 2015 2014 2013 2012 2011

More information

165321(H share CHI) (insert cover).indb

165321(H share CHI) (insert cover).indb 2 2 1908 2005 6 2007 5 128307 90 220 2,643 11 2010 1,00049 50 5046 2 4 6 8 14 20 53 58 70 77 83 96 98 101 103 109 231 240 248 2 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 84,995 53,943 65,862 66,668 39,497

More information

untitled

untitled 2 5 6 7 8 43 49 90 104 111 114 133 149 2015 1 Production4:Annual Report:16030959-China Galaxy AR(c)-sim:01 CGS Contents(c) PN: (1 / 1) User: MACTS021400 Modified at: 2016-04-15 05:27 Printed at: 2016-04-15

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

Chi BoCom H (insert Cover and Back cover).indb

Chi BoCom H (insert Cover and Back cover).indb 2 2 49 3 4 27 30 50 55 93 33 38 41 44 2011 6 30 2011 6 30 2010 12 31 % 4,347,717 3,951,593 10.02 2,433,056 2,236,927 8.77 4,099,307 3,727,936 9.96 3,157,975 2,867,847 10.12 247,542 222,773 11.12 4.40 3.96

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

(Chi).indb

(Chi).indb 3988 2013 1929 37 1912 2 19121949 1949 1994 2004 8 2006 67A+H 2013 3 37 1 2013 2013 2 4 5 6 7 10 11 13 17 19 19 35 50 58 60 61 64 70 85 95 99 101 104 106 281 284 285 287 288 3 2013 2013 4 / / A 571 /

More information

Microsoft Word - 1-1 招股意向书

Microsoft Word - 1-1 招股意向书 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 ( 住 所 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 层 ) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 发

More information

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

2 2012

2 2012 2012 1 2 2012 2012 3 2012 4 2012 CSR 201211 20121231 CSR 20121120121231 G3.1 AA10002008 2012 AA1000 2008 www.pingan.co 1 2012 2 4 6 48 50 52 54 63 10 10 13 13 14 14 23 23 24 24 31 31 32 32 35 43 44 44

More information

464285 (H Shae)_要攝Cover 每日0800_要update日期.indb

464285 (H Shae)_要攝Cover 每日0800_要update日期.indb 1908 2005 6 2007 5 182307 145 202 144 2,70112 201230 505 2 H 2 3 4 6 8 10 16 22 57 64 75 82 86 99 102 105 106 112 234 242 2 H 3 4 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 120,126 66,668 84,995 103,493 65,862

More information

A i

A i XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 A 4 16 10 3011 11 15 8 H HH 183 17M * ... 1.... 4.... 4 A... 5... 13... 14... 15... 15... 15... 16 i A 1.00 A A 98,710,000 A H H 1.00 1 11 8 10 30 8 A

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

(Chi).indb

(Chi).indb BANK OF CHINA LIMITED 3988 2012 2012 2012 20122013 4 H www.hkexnews.hkwww.boc.cn 1912 2 19121949 1994 2004 8 2006 6 7A+H 2011 2012 36 2013 2 4 5 6 9 11 13 15 16 16 35 57 70 72 74 76 84 99 116 122 125 129

More information

(02) (02) (02) (02) A (03) (03) (04)

(02) (02) (02) (02) A (03) (03) (04) JF ( JF ) JF ( JF ) 3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12 15 16 17 ( ) ( h t t p :// m o p s. t w s e. c o m. t w (http://www.jpmrich.com.tw) www.jpmrich.com.tw 65 17 (02) 2755-8686 (02) 2702-4699 285 25 (02)

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

(chi).indb

(chi).indb BANK OF CHINA LIMITED 3988 2013 2013 12 31 2013 20132014 4 H www.hkexnews.hkwww.boc.cn 1912 2 19121949 1949 1994 2004 8 2006 67 A+H 2013 3 37 2 4 5 6 9 11 13 17 18 18 37 59 72 74 76 79 86 101 118 124

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

679338 (H) Chi_(update job bar date and insert cover).indb

679338 (H) Chi_(update job bar date and insert cover).indb 19082005 62007 5 202 307165215 1592,690 12 2013 23 7 H 2 4 6 8 10 14 18 19 65 70 84 88 94 105 110 113 114 120 261 2013 1 12013 2 H 3 4 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 130,658 84,995 103,493 120,126

More information

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

More information

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

More information

(H Share Chi) insert cover.indb

(H Share Chi) insert cover.indb 2010 19841120051028 20061027 16,227203 1,562 4122.59 2 4 6 9 12 16 16 21 41 58 77 79 82 84 89 100 120 121 126 129 136 138 2010 276 280 284 20113302010 2010 2 H 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

2016 2

2016 2 6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013

More information

1 2 8 9 11 12 13 15 34

1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

More information

平安社会责任报告_A_150318

平安社会责任报告_A_150318 2014 2014 2014 CSR 2014 1 12014 12 31 2014 1 12014 12 31 GRI G3.1 AA1000 2008 2014 AA1000 2008 www.ping 2014 01 2014 02 01 03 04 06 08 18 60 24 70 28 74 44 80 48 82 56 84 86 GRI 90 1988 2318 601318 9,000

More information

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 2014 12 31 2014 12 31 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126

More information

(Chi).indb

(Chi).indb 中國銀行股份有限公司 H 股 股 份 代 號 3988 2011 年 年 度 報 告 2012 年 4 月 本 行 2011 年 年 度 報 告 之 印 刷 版 本 將 取 代 此 版 本 3 4 6 7 9 11 13 14 14 34 52 63 66 67 68 75 90 108 115 120 124 126 372 377 378 382 383 390 1 1912 2 19121949

More information

目 錄 2 公 司 簡 介 10 董 事 長 報 告 書 12 業 務 回 顧 與 展 望 18 董 事 監 事 及 高 級 管 理 層 25 管 理 層 討 論 與 分 析 28 董 事 會 報 告 書 41 企 業 管 治 報 告 53 監 事 會 報 告 書 56 公 司 資 料 58 國 際 核 數 師 報 告 書 59 財 務 報 表 按 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 119 五

More information

696119 H_Chi_insert cover.indb

696119 H_Chi_insert cover.indb 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 102 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 16 66 76 96 136 137 141 144 148 152 155 337 338 339 342 2013 1 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9%7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013422.78 12.55%1.34%23.44%

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

31154_chi.indb

31154_chi.indb 2 3 4 6 13 16 17 18 19 21 23 24 01 02 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 03 6,832 6,631 12,638 10,512 0 4 3,891

More information

中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31

中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31 追 求 卓 越 持 續 增 長 2010 年 年 度 報 告 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 票 代 碼 :601988 中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31 1912 2 1912 1949 1994 2003 2004 8 2006 6 7 31 年 報 目 錄 1 2 3 5 6 7 11

More information

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2014 2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2 5 6 13 14 16 18 20 92 106 132 182 183 189 195 200 204 209 414 415 416 420 2 A A 2014 3 IT 4 571 2014 5 6 2014 7 2014 2014 2014445.46 5.36%1.26%20.35% 1.310.07

More information

Chi.indb

Chi.indb 2011 002 003 006 016 023 030 054 056 065 067 068 069 072 073 075 077 180 181 182 191 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.9% H 2,855,732,000 33.1% 14 11.7% 3 1,850.512.5% 1,447.245.2% 403.27-6.3% 217.27

More information

92351_chi.indb

92351_chi.indb 2 3 4 6 10 24 31 46 57 58 67 69 70 72 73 75 77 2 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 3 2008 2007 2006 2005 2004

More information

CDMA 2013 1.56 1 1.86H

CDMA 2013 1.56 1 1.86H CDMA 2013 1.56 1 1.86H #1 >1.8 #1 >1.5 #1 >1 2 3 4 9 2013 10 16 27 34 42 60 62 64 89 98 109 110 112 114 115 116 118 186 188 2 728 CHA www.chinatelecom-h.com 3 2011 5 2012 5 2013 245,149 283,176 321,584

More information

CGS AR2014 cover_08 ( c ) Share A_20.2mm

CGS AR2014 cover_08 ( c ) Share A_20.2mm 2014 2 5 6 7 8 41 47 77 88 96 99 117 138 2014 1 A bp 1 bp1 1% 2007 1 26 H 06881 1.00 2014 12 31 ETF IB 100% 70% 30% 50% 83.32% 100% 2 2014 100% H 1.00 78.57% IPO H 2013 5 22 H2013 5 9 QDII QFII 2014 1

More information

672183 (BOC_A Share)_.indb

672183 (BOC_A Share)_.indb 601988 2013 1929 37 1912 2 19121949 1949 1994 2004 8 2006 67A+H 2013 3 37 1 2013 2013 2 4 5 6 7 10 11 13 17 19 19 35 50 58 60 61 64 70 85 95 98 100 103 104 106 280 283 284 3 2013 2013 4 / / A 571 / (BVI)

More information

(Bocom A)-as printed-1500.indb

(Bocom A)-as printed-1500.indb 2012 8 30 2012 (www.sse.com.cn) (www.bankcomm.com) 2 3 5 32 35 48 49 50 152 37 40 42 46 Bank of Communications Co., Ltd. 222 30 (200002) 88 35 188 200120 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

2013 10 1.50 2 5 6 16 20 22 62 65 80 88 106 141 290 291 292 298 299 2013 12 24 2 2013 CLSA BV 2013 7 31 2013 12 2 2013 2013 CASA BV Crédit Agricole Securities Asia BV 3 A 1.00 600030 H 1.00 6030 A A H

More information

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 2014 年 度 報 告 3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 13 12 AH102.5 2015 2 92015 2015AH HH 1,916,978,820H H HAH 11,501,700,0002,875,425,000.00H 479,244,705.0010,369,758,976.60 2 2014 IT FICC Banco Espírito

More information

3988 4601 2 3 4 5 7 9 9 17 28 35 35 36 40 43 46 52 53 2 2016 A 1.00 601988 H 1.00 3988 (Bp, Bps) 1 0.01 100 360002 360010 100 4601 571 2016 8 302016 1311 12 2016 2016 3 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China

More information

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

BOC H share (Chi)_(insert cover).indb

BOC H share (Chi)_(insert cover).indb 2015 :3988 :4601 1929 46 1912 2 19121949 1949 1994 2004 8 2006 67A+H 2015 5 46 1 2015 2015 2 4 5 6 7 10 11 13 15 17 17 32 48 56 58 59 61 68 84 95 100 102 104 106 263 267 268 269 271 273 275 3 2015 2015

More information

4,951,000,000 61,000,000 5,012,000, %

4,951,000,000 61,000,000 5,012,000, % CITY TELECOM (H.K.) LIMITED 1137 bbtv 12 400,000 800,000,000 250 170 4 2,500,000,000 1 4,951,000,000 61,000,000 5,012,000,000 14.07 75% 14 14 2 Top Group International Limited 43.96% Top Group International

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

i

i CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................

More information

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

More information

untitled

untitled 2777 19 48 4 6 10 16 24 28 29 32 40 46 52 53 57 59 153 154 163 164 4 (2013) 5 2013 2012 36,271,284 30,365,056 19% 14,234,986 12,378,280 15% 7,633,860 5,501,979 39% 2.3900 1.7224 39% 0.62 0.60 3% 24,344,335

More information

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2015 Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 ... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2006 11 8 2007 3 20 199817 29172,895,674 201061

More information

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

More information

Annual Report 2003

Annual Report 2003 Annual Report 2003 02 3 4 5 6 15 16 18 19 26 27 33 34 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 181 182 184 03 2004 4 16 * * * * 148 28 29 (852) 2860 4368 (852) 2528 4386 http://www.gdi.com.hk 56 * Goldman Sachs Capital

More information

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

More information

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

More information

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. H01988 2015 12 31 2015 12 31 (www.hkexnews.hk)(www.cmbc.com.cn) H 2016 3 30 2015 AH 101.60 2015 2016 8 31 H2015 2015 2016 3 30 2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 1

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1

70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1 70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1 2 4 6 7 28 33 35 37 42 45 47 Bank of Communications Co., Ltd. 188 200120 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com www.bankcomm.com http //www.sse.com.cn

More information

(BOC_A Share).indb

(BOC_A Share).indb 601988 2011 8 9 10 12 13 14 16 18 20 20 39 54 64 66 68 69 75 90 101 106 109 112 113 115 315 318 319 323 1912 2 19121949 1994 2004 8 2006 67 A+H 2011 2 2011 32 2011 3 1912 1928 1942 1949 1994 1912 1928

More information

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

More information

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

More information

2 3 4 5 6 15 16 20 21 32 33 40 41 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 208 209 215 216 218

2 3 4 5 6 15 16 20 21 32 33 40 41 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 208 209 215 216 218 2 3 4 5 6 15 16 20 21 32 33 40 41 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 208 209 215 216 218 3 * * * * # 148 27 29 (852) 2860 4368 (852) 2528 4386 http://www.gdi.com.hk 56 * # 148 27 29 # 2003 4 15 148 28 29 4

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 489 2013 002 004 007 017 024 031 055 058 069 071 072 073 076 077 079 081 188 190 191 212 H 8,616,120,0005,760,388,000 66.86% H 2,855,732,000 33.14% 17 11,712,837,000 14,602,393,888 (AB Volvo) 45% 5,608,000,000

More information

(c-0010).PDF

(c-0010).PDF 2008 2008 ISO9000 2 3 4 2008 7 13 21 37 45 47 51 73 84 87 96 107 109 191 193 196 205 2008 1231 2008 2007 2006 2005 2004 * * * * 4,242,041 3,845,511 1,805,983 1,057,368 793,874 1,026,942 1,056,077 792,748

More information

..... 46 2014 2014 6 9 6 9..... 47 2013 7 22 (1) 2014 6 9..... 41 2013 7 22 (2) 2014 6 9 (1) 2013 7 222014 1 10 2014 1 29 (2) 2013 7 222014 1 10 2014

..... 46 2014 2014 6 9 6 9..... 47 2013 7 22 (1) 2014 6 9..... 41 2013 7 22 (2) 2014 6 9 (1) 2013 7 222014 1 10 2014 1 29 (2) 2013 7 222014 1 10 2014 ..... 39 2009 2014 1 30 9 29..... 45 2009 2014 1 30 9 29..... 45 2009 2014 1 30 9 29..... 37 2009 2014 1 30 9 29..... 40 2009 2014 1 30 9 29..... 52 2010 10 20 2014 4 16 230 ..... 46 2014 2014 6 9 6 9.....

More information

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

More information

(Minsheng) A Share_insert cover.indb

(Minsheng) A Share_insert cover.indb 600016 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 10 2 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 18 70 80 100 141 142 146 149 153 158 162 165 166 168 344 350 351 354 2013 3 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9% 7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013 422.78

More information

2 0 1 6 2 5 9 11 37 42 54 60 63 64 135 136 140 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013 CITIC Securities CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. Finance MTN 2016 2 H H H 1.00 6030 3 2016 6 30 2016 4 CITIC Securities

More information

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

More information

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v)

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) 1948 12 1 1986 1 1995 1995 3 1995 5 2003 4 2003 12 2015 82015 10 1 2004 2 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) (vi) (vii)(viii) (ix) (x) (xi) 2013 8 15 (i) (ii) (iii)

More information

464277_ICBC (A).indb

464277_ICBC (A).indb 2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

More information

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

More information

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

More information

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

More information