( CIP) /. :, ISBN K CIP (2004) : : Xi oxincongundonshen qi : : : 1 (150008) : : :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP) /. :,2004.12 ISBN 7-207 - 06457-8..........K825.78 CIP (2004)130280 : : Xi oxincongundonshen qi : : : 1 (150008) : : :8501168"

Transcription

1

2 ( CIP) /. :, ISBN K CIP (2004) : : Xi oxincongundonshen qi : : : 1 (150008) : : : / 32 :11.5 :4 :250 : : ISBN / I865 :19.80,

3 ,,,,, :??,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

4 ,, 1988,,,,,? :,,,,,,,,,,,,,,,, 2 :,,,,,!,, :,,!!!!,,,, ;,,,

5 ,????,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,

6 ,,,,,,,,,,,,, ( 1 ) 4

7 , 1 7,, 7, 10! 15, 20 26, 26, 1

8 29, 33,,, , 52, 56, 60,! 67, 67,, 72,,! , 80

9 85, 91, ;, , 99?, 102, :107, :? :,! , 120, 124, 128 3

10 91, 133, 137,, 141, , :, 151!154, , 162, 165,, :

11 173, 182, 189 : ,,, 203, 212, , ,, , 238, 241 5

12 , 245, 248,, , , ,,268, ,,, ,, 284,,, 288

13 293, : , ,,, 308,, 314, : ; : ,, 326, :, :,, 337,,,( )

14 ,,,!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15 , 2,,,,,,,, ; ;,,,,,,, 1990,, :,,,,,,,,,,,,,,!,,,! , 40,, :?!,

16 ,, :,,?!,,,, :,!,,,,,,?,,,!! ( Charlee Chaplin) ,,,, 88 23,1954 7,,,,,,,,,,,? 3

17 , 4,, :!,,,, :,, , 31,,, :,!,,,,, 31!,,,

18 , :, ,,, 9,,, :!,,, :,,,,,,!,,, 5

19 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,????,! 6

20 , 1988,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, :!,,!,,,, ;,,

21 8,,,,,,,,,

22 ,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,, :,!,,,,? 9

23 ,, :,,!,,,,,,, 10,?,,,?,!,!??,,, :,, ( ),,,,,,,,,,,,,,

24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!! 1988,,,,,,,, : 11

25 !!, :,,, :,,,?,,,,,, :,? :?, : 12,?,,,, 1959 :,,,, 5,,,,,,,,,

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1976,,,,,,,,, 13

27 14,,,?,,,?,, ;,,,,,, :,,!,,,,,,,,, :,,,!,,

28 ?,,!,,,,,,,,,,,,,,?,,?,,,, :,,,, 15

29 16,,, :,,,,,,,,,!,,, :,,?!,!,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,, :,,,

30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?, :,,!!,,,,,, 17

31 18 :!!,,,,,, :,!, 1987,,,,,1 + 1 =?,,, :?,!,,,!,,,,,,,,,,,,,

32 ,,,,,,,,,,, :, :,,, :!,,,,,, :? :,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, 19

33 ,,,, :,,,,, 20,, :?!,,,,,,, 80,,,,,,,,,, 1987,,,

34 ,,,,,,?! :,,?,,,,,,,!, :,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,, :,?!,,,,,, 21

35 22,, :,,,,,,,,,,,!, :,!,,!,,,,,,,,! 1987, 207!?,,,, :,,!, :,,!, :,,,,,,,,,

36 ,, : :, : :, : :, : :, : :, :, :, : :, :,,,,,,,, 1914, : 23

37 24, ;,,,,,,,,,,,,,,, :, ; ;,,,, :, : :? :,,,?, :?! :!,,,,,

38 ,,,,,,,, :, ( ),, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25

39 ,1988,,,,,,,,,, 16,,, 30,,,,,,,

40 ,,,,,,,,,,,,,, 60, 60 ;,,,, : 5,,, :,,,,,,,!,? 60,,,,,,,, 60? 27

41 28, :,,,?,,,,,,, 30,,,,,, 1984,,,,,?, :,,,,,,, :,,,! :,,,,,

42 ,!!,, 32,,,,,,,!, :,,,,, 1989, :,! 13,,,,13 : :,, 29

43 30,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,?,!!,,,,!, 1976,,,,,,,,,

44 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,!, 31

45 32,,,,,,, :!!!, ;,,, 1989,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,!,,,,,

46 1989,,,,,,?,,,, 33

47 34?,? 1987, 10,,,,, = 2,,,,,,,,,, :,,,,,,, 1986,,?,,,,,,

48 ,,!,,,,, :,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, 35

49 36,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,, : 1987,,

50 ,,,,,,,, 207,,,,, :,!,, 1987,, :!,,,,,,, :,,,, :?!, 37

51 38!,!,, 9 30,,,,,, 1983,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,

52 ,,,, 1983, ; 1984,,,,,,,, 1988,,,,,, :,!,,,,,,, 1989,,, 39

53 40,,,,,,,, :,,,,,,????,,!!,! :,,, :,,,,,,! :,!!,,!,,,!!,,,,

54 ,,,,,,,,! ;,,,,,, 60,,,,, : :,,,?, 1990,,, 41

55 42,,,,,,,, 50,,,,,,!!,, :,?, 30,,?,? :,,,,,,,,, :,,,,,, :,,,,!,,,! :!

56 ,, 1989,,, 14,,, :,,,,,,,,!!!!!, ( ),,,,,,, :,,,, 43

57 44,,,,,,,,,,,,!! :,!,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,

58 ,,,,,, :,,!, 14, :! 1990,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 45

59 :,!?,,,,, 46

60 , 1990,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

61 , :,,! :,!?,,,, ,, :,, :,,,!,,

62 ,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :, :,,,,!!,!,,,, 49

63 50,, 9,,,,,,,, :,, 40,,, :!,, 26, 20,,,,,,,,,,,,, 10,,?,

64 , 100,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,,,,,, 1976,,,,,,,,, 51

65 ,,,,, 20 80,?, 52,,,!,,, ;,,,,, :,!, :,,!,,,,,,,,,,,,,!,,, 12,

66 ,!,!,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?:,,,!,,,! 53

67 54,,,,,!,,,, :! :?,?????,,, :, :!, :?,, :! :?,,,,,,,,,,,, 1988,,

68 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 1988, :,,,,,,, :,!,,,,,,, 55

69 56,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 1988,,, :,?,,,,,

70 ,,?,,,,,,,,,,,,,,, 1988,,,, ,,,,?,,!,,,,,,,, 57

71 :,?,,,,,,, :!,?,, :,!, :,,!, :!,,, 58,,, 1989,,,,,,,,,,

72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,!, 59

73 ,,,,, :,,,,, :,!,,,!,!,,, :,, , :!, 60,,,!,,

74 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,??!,,,! :,,,,?,!, :,,,,,,,,, :,? :,! 61

75 62 :,?,,?,,,,,?,! :,,!, :,,,, 60 ;,, 99.87?,,, :,!,,!,,,,,,,,,,

76 , :10 8,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, 63

77 64, 1982,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? :

78 ,,,,,,,,,,,,,,, :, : :,,, A B C D :,, :,,? :,!,,,,, :,!,,,, :! 65

79 !,,? 66

80 !,, :!!!,!,,,,,,,,,,,

81 ,! 68,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,

82 ,!,,,!,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,, 1989, 69

83 ,! 70,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

84 ,! ;, ;,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,, :,!, :! 20 90,,,,,,,,,,,, :! 71

85 ,!, 72,,,,,,,!,,?,?!,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,

86 ,!,, : :, : : :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,??,,, :,,,?,,!,,,,,, 73

87 ,! 74,,,,,,,,?? 1990,,, :,!, :,,,,!,,,,,,??,,,,, :,

88 ,!,,,,, :,,,,,,,, :!,,,,??,,,,,,,, :,?,!,,,, :,?, : 75

89 ,! 76, 1990 :,,,,?,,,,,,,,,,,, Q,,,,,,!,,,,,

90 Q Q,,,,,,,,, :,,! :,!,,, : :!, :,,,,,,,,,,,,,,,,!, 77

91 ,! 78,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 186,,,,,,,,,,,,,,,

92 ,!,,,,,,,! 79

93 1990,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,

94 ,,,,,,,,,,,,,, 20 90, 90,, 33,??!,!,,,,, :?,,,,,,,,,, 81

95 82,,,,,,,,,,,,,,,,,? 1979,!,!??,!,!,,,,,,,

96 20 50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83

97 84,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1983,,, :!,,,,!,,,,,,, :,,,, 1986,,

98 ,?, 1990,??, 1988,, : :,,,,,,,,,,,,, 85

99 86,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :

100 ,,,,,,,,,,,, 1988, 87

101 88? 1988,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,

102 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 1989, ( ),,,,,,,,,,, 89

103 90,,, :!!!,, :,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,, :,! :,

104 ,,,,,,, 1990,,,, 10 60,,,, :,,,,,,,,, 91

105 92!,,?!??!!,,,,,,,,,,, :,?, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

106 ,,, :?,, :,!,,,,, :!,,,,,, :,, :?,,!, :?,,!,,!,, 1990,, 93

107 ;, 94,,,,,, 1990,,,,,,,,, 5,,,,,,, 5, 5, 1,,,,,,,,,,,,

108 ,,,,,,,,, 1991, 1990,,,,,,,,,,,,,,18,,,,,,,,? 95

109 96,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 1991,, :,,,,,,,,,,

110 ,,,,,,,!!,, 1990,,,,,,,,!,,, ;, 1991,,!! 97

111 :,,, 98

112 , ,,, :,,,, 13,,, 91,, ,,,,, 1989,,

113 100,,,,,,,, 1992,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,! :,,,,,? :,,,,,,

114 ,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,, :!! 101,

115 ,,,, :,,,,,,! :!!,,,,,!,!,,,,,,?,,,,?, 102,,,,

116 , 12,,,,,,,,,,,,,!,,?,!, :,,,,,?,,,,,,,,,??,,,,,,,,,, : 103,,,

117 104!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,, ;,,,,,,,,,, :,, 1979, 21 :,?,

118 ,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,, :,, 105!

119 ,,, : : ;,, 106, 1982,,,,,,

120 ,,,,,,,,,,,,,, 1984,,,,, : :,,,,,,, :,?, :!, 107

121 108 :,,,,,,,,,,,,,,,,, OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

122 , ; ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :? :!,, 1984,,,, :,, 1986,,,,, 109,

123 110,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,, ;,, :,,,,,,,, :,,

124 , :? :,!,,,,,,,,,,,,!,,,!!,,,,,,,,, 111

125 112,,,,,,,,,,, 1989,,,,,!,,,?,, :?,??, :, :, :? :,,,!,,,!!

126 , 1989,,,,,!,,, 1989,,,,! :? : :? :! :? :, :? : (, ) :,,,, : ( ),,,,, 113

127 114,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,, 57,870,,,,,,,,

128 ,,,, :,,,,,,,,,,1990,, 115

129 ,,,,,,,,,,,,,, 1992,,,,,,,

130 , :,,,,,,,!,,,,,!,,,,,,,!,,,,,, 1986,, 117,

131 118, , 1983,, 1982,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :,, :?!,!,, :!,, 1987,

132 ,,,, 40,,,,,,,,,,,, 50,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,!,! 119

133 1991, 1992, :,,,,,,, :,?!,,!! 120,!,,!,,, :,!,,,,,,

134 !,,,,!, :!!!,,,,,,?,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1965,,,,,,,,,, :! 121

135 122 :,,! :,,,, :,,!,, :,!,?,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

136 ,, :,,,,,,,,1976,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,, 1981,, 123 :,,,,

137 124 :,,,!,!?!!?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!

138 ,,,,,,,!,,,,,,,,!,,,,,,,, :!,,,,,,, :,,,,!,!,,,,! 1974,,,,, 125,!! :

139 126!, :!,,, ;,,,,,, :,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,?, ;,,,,,,,,,,,,

140 , :,,!,!, :!,,,,,! :, ;,,, :,,,,,,,,, :!!!,,!!,,,,, 22 :,,,,,, :,? 127

141 ,,,, :,,,, :1986, ;1987,,,,, 1992,,, ,,,, 1988,,,

142 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1989,,,,,,, :? :, 129

143 130 ) :? :? ( )! ( ) :, :,,, ( )!,,,, 1990,, ,,,,, 1990,, :, :,,!

144 :,,,,, :!,,,,,,,,,,,,, :,!,, :!!, :,!:,,?, :, 131

145 ,,,,,, :,,,,!, 1991,, 132

146 ,, 13,, 91,,,,,,, 1990,, 1991,,,,,, 1991,,,,

147 134 ),,,,,,,,,,,, :,,?,! :,!,,!, :! :! :, :, :, :,,,,,

148 ,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,, 200,, 20, 10, :5, 10, 20, 135,

149 136,,,,,,, 91,,,,,,, :, 5, :,,,,,,, 11,,,,,, :,,!, :,

150 :,,,,,,, : :,,,,, 1962,,,,,,?,?,,,, 1988, 26,, 1988,, 137

151 138,,,!,,,, 1988,, :,,,,,?,, :,,,,, 1976,,,! :, : :,,,,,

152 ,,,,, :?,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, :,,? :!,,,, :,! 139,,

153 140,,,,,,,,,,,,,,,,, 365, 360,,,,,,,,,,, :,,,?,,,,,,,!,,,,,,,

154 ,,,, 1988,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,, :,!,,,,,,,, 141,

155 142,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1983,,,,,,, :,,,,,,,,,,,

156 ,,,, , 1986,,,,,,,,,,? 143

157 144,,,,,,,, 1979,,,,!, 1989,,,,,, : () :,,,!? :! :?,,, :,,,,? :?,?,

158 ,! :? : :! :! :?,,,,?,? :,,,, :?,,! :,,,? :! :,,,,,,,,,,,, 1990, : ;, 145

159 ,, 16, 62,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :?,,,,,,,,,,,

160 ,,,,, :,,,,,,,,, :? :,! :,! :?! ( ) :, :? :,,,,,,,,,,,,,,,, ;, :,,,,,,, 147

161 148!,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,,,,, 30,,, :,,,,,,,,,

162 ,,,,,,,,,,,, :??,,,,,,,,,,,,,,,,,, 149 :!

163 150!,, :!,,,,,,,, :,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,

164 :,,, ,,,,,,,,,,,,

165 152,,, ,,,,!,!,!,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,, :,?, :,,!,,,,

166 ,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 153

167 ,,,,?! 154,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,! : (

168 :,! ( ), :,! :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 155,?

169 156?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

170 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, :,,!,,,,, :,!, :,! 157,

171 158,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,

172 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,!,,, 159,!

173 160 :,!,,,, :,?,,,!!,, :?,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,

174 ,,,? :!,,,,,,,,, :,!,,,,,! 161

175 1990,,,,,,,,, 90,,10,, :

176 , :,,,,,,,,,,,, :!! : :,,, :,?,?,,,,,,, ;, ;,,,,, :, 163,

177 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,, 164,,,,,,,,,,,,,,,,,

178 ,,, ( ),,,,, 9,,,,,,,, :,,, :,!,,?,,, ,, 165

179 166,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 12 7,,,,,,,, ;, ;, :,,,,,,,,,

180 ,,,,,,,,,, :,,?,?,?,,,,,,,, :,,,,,,, 167

181 168 :,, :,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

182 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,! 169,

183 ,,,, :,,,, 170,,:,,,,,,,,,,?,,,,,, :,,,,

184 ,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,, (), ( ),,,,,,,,, 171,,

185 172,,,,,,,,,, :,,,,, :, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,??,?,,

186 ,,, :,,,,,,, : :,!,! 1937 ( ),,,, : :

187 174 : : : :,,,,,, ;,,,,, :,,! :,,,,,,?,,,,,,,!, ;,

188 , , :,,,,,,,,, 24,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 175,,,

189 176,,,,,,, 1978,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, 1982,,

190 ,,!,,,,,,, :! 1984,,,,,,,,,,,!!,! :,!!, :,,! 177,

191 178,,,,,,, 1988,,,,,,,,,, 1988,,,,,,,,,,,,,,, 1991,,, :,,,,, :,,, :,,!,,!,,

192 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,?? :,,,,,,,,,,,,,,,, 179

193 180,,,,,,,,,,,,, :,? :,,,, 1990,,,,,,, 1992,,,,,,,,,,,,

194 ,,,,,?,,,,,,!,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, 181,,

195 ,,, :,,,,? :,,,,,,,,,,,,, 182,,, 1988,,,,,,,,,,,,

196 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ; ; ;,,,,,,,,,,, 183,,

197 184,,!:,, :,,,,,,,, :?!,,!,,? 24?!,?!,,,?,? :,,,,?!

198 !,,, :, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1982,,,,,,, :,,, : : 185,

199 186,1991,, 1992,,, 500,,,,, ;,,,,,,, :,,,?,,,, 1991,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,

200 ,,,,, 1991,,,,!,!, 1990,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,!! 187

201 188,,,!,,,,,,, :,,,!, :!,!,!,!,,,, :,,,,, :,,!,,,!,,,,,

202 ,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,,, 189

203 190,,,,,,!, :,,, 1983,,, :, :,,,,,,,,,,,,,, :, :!,,,

204 ,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 191, :

205 192,,,,,, 1988,,,,,, 6000, 800,,, ,,,,,,, :!,,,?,,,,

206 :,,,,,,, ,,,,,,,,!,,,,,, :,,,,,,,,,? :,,,,,, 12,,, 193

207 194, :,,,,?,,, ( ),,!,,, :, :!, :,, 39,,,, :,,,,,,,

208 ,,,,,,,,,,,, 1989,,,,,, 1992,,,,,, :!,,?, :,, 195,,

209 ,,, : 196,,,?,,,?,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 1988,,,

210 ,,,,,,,,,,, 1955,,, 6,,,,,,,, 1970,, 1986,, 1989, 197,

211 198,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1993,,,,,

212 ,,,,,,,,?,,,,,,,,, 199,,?

213 200,,, 1979,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

214 ,,,,,,,,,,, 1989,,,,,,,,,,,,,, 1990,,,,,,?,, 1991,?,,,,,, 201,, :,

215 ,,,,,,,,,?,?,,,,,,, ;,,,,,, ;,,!, :,, 202

216 ,,,,,,,? 1990,,,,,,,,?

217 204,,,,!,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :

218 !!,, :,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,,,,,, Q,, 205,,

219 206 :,,,,,,,,,,,, ;, :,,,,,,,,,,, 1991,,, 1991,

220 3 3,,,,,,,,,!, 207

221 ,,,, :,,,,,,,, 1977,,,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,,,

222 ,,,,,,, 25,,, :,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209,

223 210,,,,,,,,,,,, 4500, 2000,, 20,,, 40,, :,,,,? :,,!!,,,,,,,,,,,,, 7 25,

224 ,, :,,?, :,!,,?,,,, 2, 1,,,,, :,,,,,,,,,,,!,,!,,,, :,? 211

225 ?, 212,,,,,,, :,!,,,,,,, :,,?,,?,, :,!!, :!,,,,, 1990,

226 , :, :, :, :,, :, :,, :, :, ;, ;,,,,,,,,,,,,,, :, :,,, 213,,

227 214,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,?, :,,,,,,,,,, :

228 ,,,,,,?,,,,,,,,?,,,, :,,,! :,,,,,, :,,,,,,,,,, 1991,

229 216 :, ;, ;, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,!!,,,

230 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 217

231 ,,,,?,,,,, :,!,,,,, :,!,,!, :!,? 218!,,,,!,,,,, :,,,,,,,, :

232 ,,,,, :!,,,,,,,, :,, :,,,?,,,,,,, 1991,,,,,,,,,,,, 219

233 220,,,,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,,, : :, ( ) :,,, :,,, : ()

234 () : :, : :,,, :,,,, :, :, :,, :,, 1992,,,,,,,,,,,,, 221

235 222 :,,,,,,?,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,

236 ,,,,,, 1990,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,, 1976,,, 223,,

237 ,,,,, :, 224 :,,,,,,

238 ,, 1991,,,,,,,,,,,,,? :,,, :,,,, :,,?,,,, :,,,,, :,, 225,,

239 :,,,,,,,,,, 226

240 ,,,,,,, :,,, ,,,,,,,,,,, :,?,,

241 228,,,,,,,,,,, 10,,,,,,,,,,,,, :,, 1992,, 2 8,,, 66,, 66,,,

242 ,,,, 6 30,,,,,,,,, 3 6 9,,, 11,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,?! 229,,

243 230,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,, :!, :!!,,,,,, :,!

244 ,?,!,,,,,,,, 1992,,!,,,,,,,,,, 1992,,,,,, 8, 231,!

245 ,,,,,,,,,,,,,, 8 8,,, :,,, :! 1997,, ,,! 1990, ,,

246 ,,1993, ; 1994, ; 1995, ; 1996,; 1997,,,, 1997,,,,,,,,,,!,,,,!,,,,!,,,,,,,, 1997!,, 233

247 234 )

248 ,,,, :,,!,!!,,,,!,,,,,,,,!??,,,,, :,,,,,, :,,,, :!!,,,,,, 235

249 236,,,,!!, :,,?,,,,,,,,,,,,,!,,,,,!,,,,,?,?,,,!?,, :,,!

250 , :,,!,,!, :,!,,,,, :!,,,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1999,,, 237! :

251 !,,,,, : 1998, ,,, 1998,,,,,,,,,?,!?,?!?!,,, 1996,,,

252 ,,,, 19, 20,, :,,,,,,,,,,,,, 12, 1990,,,,,, 1997,,,,,,,,,,,,,,, 239,, :

253 ,,,,?,,,,! :?? :,,,,,,,, 1998,,,,,, ;,,,,,, 240

254 ,,,,,,,,,,, 1998,,,,,,,,,,,,,? 241 :

255 ,,,,,,, 242,,,,,,,, :,!,,,,,,,,

256 ,,!,,,?,,,! :!!,,!,,,,,,,, 1999,,,,,,,,,,2000,,, 243,,,

257 ,,,,,?,! :,!, 1999,,,,,,,,!, 2000,,, 244

258 1992,,, 90,,,,,,, 1992,,,,,

259 246,,,,,,,,! :,,,!,,,,,,?,?,,,,? 1993,,, :,,,, :,,,,,,,?, :!?,,!

260 ,,,, (),,,,,,,,,, :,?, , 19,,,,,,,, 247, :!

261 ?,,!,,!,,,, :?!,,,,,,,,,,, , 1992,,,,,,,,,

262 1994, 1992,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 5,,,,,,,,,, :,!,,,!, 1994, 249,

263 250,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,, 39,, 1994,, :,,!,,,,,,, ,, : :,,

264 ,,,,,,,, 16,,, 16,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 251

265 ,, 1997,,, 1995,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,, 252

266 , 1997,, 1960, :, 253

267 ,,,,, :, :,, 20, ( ),,!, 29, 34,,,,,,,, 100, 1000,,,,,,,,,,,,,, 1997,,,

268 ,,,,,,?, :!,,,,! :?!, :,,,,,!,,,,,, :,,,,,,,,,, 1998,,,, 1996,,,! 255,,

269 256 :,,, :,! :!, :!, :,,!,,, :,,,!,,, :? :,!,,,,,,!,,,,,,,,,,!,

270 ,,,,!,,,, 5,,, :!,,,,,,,!,, 15,,, 21,,,,,,,,,,,, 257

271 258,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1800,,,,,, 80

272 ,,,,,,,, :!,,,,,,,, :,,,, ,,, :,?? :,,,,,,,,?,,,,,2002, 259,,

273 ,,,,,,,, , BUFF,,,,,,,, :, 260,,,, 600,,,,,,,,,, :,?!,,,,,,,!,

274 ,,,,,,, 15,, :, 25?, :,,, :,,,,,,,,,,,,,!,, :,, 20,,,, 261

275 262, :,, :,,,,, :,? :,,,,,,,, 1998,,, :, ;, ;,,,?,, ,, 16,,,,,,, 2004

276 :,,,,,,,,2003, 2004,,,, 2003 :,,, :,,,,,,,,,, :, 2004,,, :!,,, :,, 263,

277 264,,,,,,,, 6, 9 6 9,,,,,,,, :,,,,,,,, 2004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

278 ,,,,,?,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,? ;,, 265

279 266,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,2004, ( 4 ) 20,,,? 8,,,,, 900,,,,,,,,,,

280 ,,,, : 1990,,,,,,,, : 267

281 , ,,,,,,,, 1995,,,,,,,,,,, RAP,,

282 ,,,, 1995,,,,, 1996,,,,,, 1996,, 269

283 270 :,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 1995,, 1996,,,,,,,!,,,,,,, 30,,,,,,,,,, : 30,,

284 ,,,,,, 1996,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1997, 271

285 272,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,! :,,,

286 ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, :,,,!,,,, :,,,,,, 273,,

287 ,,,,,,,,,,,, 274,,,,,,,,,,,,, 69,,,,

288 ,,,,,,, 6,,,,,,,,,,,, 275

289 276,,,,,,,,,, , 44,,,, :!?,, :,,!!! :?,?!!!,,,,,,,,, :,!,,,,

290 , 10!,,,,,,,,,? :,,,,,, :,,,,,!,,,,,,,,,,,, 1995, 13, 8,,,, 277,

291 278,,,,,,,,,,,,,,,, 1990,, 1990,,,,,,, 9,,,,,,,,,,,,,,,

292 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,?? 1999,,,,,,,, 12,,,,,,2000, :, 2000,,,,,2000 2,,, 279,

293 , 7 27,,, 2002,,,,,,,,,,,,,, 280,,,,?,?,,, :,,,,

294 ?! :,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, 2002, 40,,,, 281,,,

295 282,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,

296 ,,, 283

297 ,,,,,,,, 1993,,,,,,,,

298 ,,,,, 1993,,,,,,,,,,,, 1996,,,,,, 1996 :? :!,,,, 285

299 286,,??,,,,,,,,,,, / / /,, :,,,,, :,,,,,,,,, 1996,, 60,

300 ,, ( ) 287

301 , MTV,,,,, MTV,,,,,,,,,,,, MTV,, 1997,,,,,,,, 288,,,,,,,, MTV,,,,

302 MTV,, MTV, :,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 289,

303 290,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,

304 ,,,! :,, : :,, :,,, :! :! :,,,,,,,, :!, 1998, 1750,? :,, : :? :,,,,,,,,, 291 ( ),

305 292? :, :,? :,,,,,, : :? :,, : : :,,! :,,,,, ( )? :, :,,, :? :,,,?

306 ,,,, 1997,,,, MTV,,,,,,,,,,,,,,,,,,

307 294,,,,,,,, 2000,,, 10 12, 23,, 11 20,,,, :,!, :,,,,,,, 10 :!,,, :? :,,,

308 ,,,,,,,! :,? :,,,,,,?,,! :,,? :,,,,, 3%,,,!,,, :,,,,!, 295,,,

309 ,?, : 296,,, 1991,,,,,,,,,, ,,,,,, :,,,, HIP - HOP,,,,

310 ,,,,, CCTV 2003,,,,,, 297,

311 298,,,,,,, :,,? :,,,,,,,,?,,, 19,,, 2004,,,,,,,,,,,,, :

312 ,,,, ;,,,,, 11,,,,,,,,,,,,,,,, 2004 CCTV,,, :,,?,,,,,, 299,,

313 ,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,, :, :23, ,,,, 45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;

314 :,,,, 40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, 301,,

315 302

316 ,,,,,,,,,,,?! 1993,,,, 10,,,

317 304,,,,,?,,,, 6,,,,,,, 5 50,?, 5 58,, :,,?,,,,,,,,!,, 1956, 20!,, 10,, :,?,?,!,,

318 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,!,,,,,, :? :, :,, 305

319 306,,,,,, 1978, ,,,,,,,,,,, 1980,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,, 1982,,,, 1986, 1983

320 ,,,,,,,,,, :,,,,,!,,, :,,,!, 1986,,,,,,,,,,,,, :,,, 1980,, 1990, ( ), 1993,, 307,

321 ,,, ,,,,,,,,,,, 1993,,,,,?,,,, 308,,,,,,,,,,,,,,,,, , :,,

322 ?,,?,,,,,,,,,,,,!,,,,,, :,!! :!,!,, 1994, 1995,,,,,,,,,, : 1997,

323 310,,, 1994,,, :,,,,!,,,,, ;, 1995,,,,, 13,,,,, :,,,,,!,,,,,, :,,,,,,,

324 ,,, 1998,,,,? :,,,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,,,?, 1998,, ,,

325 , 1993,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,, 312,,,, :!, :! 2001,,,,, :!!,,,,,,,

326 !,,, :,,,,, 2001,,,? :,, 2001,, :,,,,, 2002,,,,,,,, , 2003,,, 313,,

327 ,, ,,,,,,, 2004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314,,,, 18,,

328 ,,,,,,,,,,,, 315,,

329 ,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,, :,, 316,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

330 ,18, :,, :,? :? :,,,,? :,,, ,, 8, 2003,,,, :,,,, , 26,, 317,

331 ,,,,,,,,,,, ;, ( 50, ), 15,,,,, : 318,, :,,,,,,,,,,,,, 9500, 43%,,,

332 ,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, 319

333 ,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!, : ; : 320,

334 ,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,, :,, :,,, 7,,,, 16,,,,, 321,,

335 322,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,,,

336 ,,,,,,,,,, 2003,,, 2004,,, ,,,,,, 5, :,,,,,! 11,,,,,,,, 323,

337 ,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,, : 324,, :,,,,,,, 20,, ,,, ,,

338 T,,, 8,,,,,,,,,,, :,,? :,,,!,,,!,,, :,,!,,,, :,!, 325

339 ,, ,,,,,,,,?, 2002,,,,,,

340 ,? :,, :, :,,? : 8,,,,,, :,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,, 327

341 328,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1999,,,,,,,,,,, :,,,,,,

342 ,,,,,,,,, ,, 20,,, :,, 8 11,,,,,, :,,,,,,,, 329,

343 ,,, :,,, :,,,,,,,,,,,,, :, ,,, :,,, 1997,, :,,,,,,,,,,,,

344 ), ,,,,, 331

345 332,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,

346 ,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

347 334,,,,,,,,,, ,,,,,,!, :,,,,,,,,, 2002,,,,,,,,,

348 ,,,,,, : ,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,8 20, ( ), : ( ),,, 335

349 336,,,,,,, 400,,,,,,,, (),,,,,,,,,,,,9 5,,,,,,,,,,,,,

350 ,,,,,,,,,, 50,,, (),,,,,,, 11,,,,130,,!,, 110, 2003, ( ),, :,,, 337,,

351 ,,, :,,,,,,,,,,! 1990,,,, :,,,,,,,,,? 2003,, ( ),,, 2003,,,, ,

352 40,,,, 5,, 4 1,,, :,,,,,!,,,,,,,, 2003, ( ),,,,, 339,,,

353 340,,,,,,,, 25,,,,,, 16,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,

354 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 50,,,,,, 27,,,,,, 2004,, 341

355 342, 14,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, :,,,,,,,,, 2004,,,,,,, :

356 ? :!!,,,!,,,, ( ), CCTV,,, :,,,,,,,,,,,, :!,,, :,,,,, 343

357 344,,, :,,!,,,, :! :,,??,, :,,,,,,, :,,,? :,,,,, 2004,,, 1998,, : 2004

358 , ,,, :,,, ( ),, :,,,,,,,,,, 9, 9, 30 () 2003,, 9 8,,, 345,

359 346, 1997,,, :

360 ),,,,, 347

361 348,,,, ;,,,,,,, :,,,,,,,, : (),,,,,,? ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

362 , (), 2005,!

363 , 1988,,,,, 1990,,,,,,,,,, :, ,,

364 ,,,,,,,,,, 1993,, 1993, 190, 6,,,,,,,,,,,, 351,

365 352,,,,,,,,,,,,,,,?!,,,,,,,,,, 2003,,,,,,, 2001,,,,,,

366 ,,,,!

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

ZYXM.S2

ZYXM.S2 高 等 医 学 院 校 选 用 教 材 ( 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 ) 中 药 学 王 茂 盛 主 编 2 0 0 1 内 容 简 介 本 书 是 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 的 教 材 全 书 分 总 论 和 各 论 两 部 分, 总 论 部 分 介 绍 了 中 药 的 发 展 产 地 采 集 性

More information

校园之星

校园之星 x L U L L L U U U OK OK W W k k W W W W W ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

衣食住行与科学知识

衣食住行与科学知识 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 / 王 伟 编 著. 海 口 : 南 海 出 版 公 司,2009.1 ISBN 978-7-5442-9576-5 Ⅰ. 衣 Ⅱ. 王 Ⅲ. 生 活 知 识 类 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2009) 第 16983 号 衣 食 住 行 与 科 学 知 识

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

有些時間

有些時間 有 些 時 間 一 我 和 林 西 在 船 上 議 論 最 多 的, 也 就 是 我 們 這 趟 旅 遊 的 意 義 對 於 他 來 說, 這 次 的 桂 林 之 旅 實 在 是 窩 囊 之 至 行 程 太 緊, 我 是 即 興 要 去, 他 也 是 即 興 附 和, 我 們 便 即 興 買 船 票 結 果 很 頭 疼 的 事 發 生 了, 三 艙 的 臥 鋪 只 有 上 面 和 下 面 的, 中

More information

-------------------------------------------------------------------------------- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Q ( ) I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

( ) 001 ( 131 ) : 1- ISBN X/I 1091 :

( ) 001 ( 131 ) : 1- ISBN X/I 1091 : ( ) 001 ( 131 ) 850 1168 32 9. 125 4 191 2001 12 1 2001 12 1 : 1- ISBN 7-224-05898-X/I 1091 :13.00 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, 3 ,,?!,,,,,,,?,,,,,,,,,,,!!!!,,,,,,,,!,,?!,,!,,, 1988 10 11 4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,

More information

untitled

untitled 5 5 ISBN 7 5567 4036 C 2005 3 / 4.00 83 1 2 606 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 OK 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 5.5kg 2 3 17 30 1786 1789 7 14 1831 1836

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20424B4C333334A4A3B0BDC369A470BEC7335F5FBEC7B2DFB3E6B35DAD705FA977BD5A5F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20424B4C333334A4A3B0BDC369A470BEC7335F5FBEC7B2DFB3E6B35DAD705FA977BD5A5F> 不 偷 懶 小 學 3 不 好 找 寶 藏 學 習 單 設 計 葉 惠 貞 老 師 ( 新 竹 教 育 大 學 附 屬 小 學 ) 不 家 村 的 村 民 和 一 群 海 盜 組 成 了 不 家 村 尋 寶 隊, 一 起 經 歷 了 緊 張 刺 激 的 尋 寶 冒 險 他 們 的 英 勇 事 蹟 傳 開 來 後, 到 不 家 村 旅 遊 的 觀 光 客 愈 來 愈 多 請 你 細 看 慢 瞧, 歡

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

(CIP) /. :, 2001. 1 ISBN 7-5317-1344-6... - -. I247.5 CIP (2000 ) 83057 Xi Ren / / / / / 105 / / / 8501168 1/ 32 / 12.375 / 2 / 280 / 2001 1 1 / 2001

(CIP) /. :, 2001. 1 ISBN 7-5317-1344-6... - -. I247.5 CIP (2000 ) 83057 Xi Ren / / / / / 105 / / / 8501168 1/ 32 / 12.375 / 2 / 280 / 2001 1 1 / 2001 (CIP) /. :, 2001. 1 ISBN 7-5317-1344-6... - -. I247.5 CIP (2000 ) 83057 Xi Ren / / / / / 105 / / / 8501168 1/ 32 / 12.375 / 2 / 280 / 2001 1 1 / 2001 1 1 / 16 000 / 18.00 / ISBN 7-5317-1344-6/ I1380 ,,,,,,,

More information

passage issue2-1 v6

passage issue2-1 v6 p1 通 友 11 年 20 期 第二 1月 p1-2 p2 p2-6 p7 p7 父母在關愛孩子和給予私人空間之間 經 常 難 以 取 得 平 衡 敏 兒 建 議 信任 是關愛孩子的第一步 外 國近年盛行 直昇機父母 式教育 父母在孩子活動範圍盤旋監察 以為 這是貼身關懷孩子的表現 結果弄巧 反拙 青少年追求自我身份 父母 不予信任是大忌 會導致雙方關係破 裂 青 少年健康成長取決於家庭給予的 關懷及彼此溝通

More information

2007 (CIP) / : 2007 1 ISBN978-7-80684-438-0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I247 5 CIP (2006) 152977 : : : : : 10 :116011 :(0411)83620442 /83620941 :(0411)83610391 htp://www.dl press.com e mail:cbs@dl.gov.cn : : :140mm 203mm

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 主 编 : 于 泓 源 ( 北 京 市 公 安 局 副 局 长 ) 副 主 编 : 李 润 华 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 总 队 长 ) 王 守 江 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 政 委 ) 贺 安 钢 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 副 总 队 长 ) 编 委 :

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 ) (CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 1. 1 2., 6,,, 3., 10,,, 4. 13, 5. 18, 5 6., 25 1 ,,, 7., 27?, 8., 29,,, 9.33,,? 10.37,,, 11.42,, 2 2. 45,,,,,? 13.,

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63> 实 用 餐 饮 服 务 300 问 李 向 东 编 著 中 国 林 业 出 版 社 实 用 餐 饮 服 务 300 问 编 委 会 主 编 李 向 东 编 委 吴 征 张 军 福 徐 配 珍 金 致 名 林 萍 吕 亚 李 常 乐 林 峰 林 华 王 百 钱 向 心 明 周 南 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 实 用 餐 饮 服 务 300 问 / 李 向 东 等 编 著. 北 京 :

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

( CIP ) / :, ISBN X I.39 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 60 : ISBN X/ I 39 ( 3 ) : 26

( CIP ) / :, ISBN X I.39 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 60 : ISBN X/ I 39 ( 3 ) : 26 ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 271 - X..........I.39 CIP (2006) 080146 :960 640mm 1/ 16 : 60 :1280 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 271 - X/ I 39 ( 3 ) : 260.00 , ;, ;, 5000, 19,,,,,,,,,,,, 1 ,, 1949 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 王 琳 编 著 新 世 界 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 本

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information