Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 nìng bài, shì kuì j

4

5

6 zh x sh n mèi

7 chí chì

8 què j n

9 zuò tòng

10

11 ji o

12 j ng f n

13 jìliáo

14

15

16 hù h ng shì chìzh

17 m n mì f ngdí kuàng zhu

18 chu n

19 chuán

20

21

22 hézhé ti n qí

23

24

25

26

27

28 l

29

30 léixiè

31 j nxù

32 qù,

33

34

35 j n wù

36

37 ji n

38 s n

39

40

41 y n wèn

42

43

44 gòu

45

46

47

48

49

50

51

52 ròng,

53

54 xu nzhì

55

56

57 jiàn

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 su zh n

69

70

71

72

73

74

75 huáliú tiào

76

77

78

79

80 sh

81

82

83

84

85

86 yòu

87 qi n

88

89

90

91

92

93

94 z n

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 n n

122

123

124

125

126

127

128 h n

129 qiè m i

130

131

132

133

134

135

136

137 jué

138

139

140

141

142

143

144

145 nú,

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164 hu

165 xiè

166

167

168

169

170

171

172

173

174 sh o kuì

175

176

177 jiàn xià

178

179 z ng gu

180

181

182 z n

183 chán

184

185

186

187

188

189

190 w ng g t ng

191

192

193

194

195 ju n jìn qí

196

197

198

199 cuó

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215 dài

216

zhì ji n g z bài qì xuán

zhì ji n g z bài qì xuán zhì ji n g z bài qì xuán nìng jiàn nèn yù yàn tuán pián 916 1125 qiè l lì lá ni n g dí dèng sh pèi dú yòu ch n bèi zhuàn g ng mèi míng yì láo qù b n gàn cuò pán qiáo wèn ji, j n zuò x n chí ji

More information

qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng

qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng shu ng hóng p ng jìn zhuó, miù sh n j zhuàn qì yí qí è qù, qi n l xièdú 10Zc fèn j, ji n r, xu n nú, s ng qí dèng zh ng mò jiù huàn lí l cù pàn gu n jiù j

More information

áo qí mào chù j yè sì jué g qi n g màodié yí ni n gu fèng d n nú tái tiáo chí y ng y ng wò ti n zh qi ng j n léixiè pàn fányú ni chén ch mèi y u j n yú chíchú yè qiú qu hé bá fú j ch chì zhuàn

More information

1399 qì qiú c n zhì mèi chá huì, tà jì nìng dàn kuí 1023 1064 chù y o ái g zhu6 yì huán s n pán lí xi o xiáng f n yìng ti o xu n y n j n pí xi t n ti o tà è c n z n tí hú hàng xiè jí g ng

More information

t o

t o j n t o gu n zhì jié nìng jiè zhì l isì jiég o fúxì zhì b n zèng guàn xi o m i j xi n jùn lián j ng zhù cuán cù dí mèi ch n w n nèn yòu yì j qi n xiù mi o ji n qióng wú qiú móu tuó y ny

More information

t ng zhì dú jì nìng g shèng náo bì bù yáo m o lì q ng z su l i luán wù x chì yí p x * wéi xì chóu g ng jí ch lì wù jìn j sù xiá dú tóng d ng fúf g n x n zài liú qí zhu n qiè nú xiè hé j f icè

More information

p x *

p x * p x * wéi xì chóu g ng jí ch lì wù jìn j sù xiá dú tóng d ng fúf g n x n zài liú qí zhu n qiè nú xiè hé j f icè h ng ji n jì lì huì liù j c ng f kuíyáo l kuí mán f ng liè jué pián

More information

M M M M M M M M M M M M M M M M S M M M M M M M M M M M M M hu n y zh gu k n y y n xi o qi ng g ng l i z n ju y u d ng l y n n o w t o ti ti n xi x ng q ng d d o q U ji

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

g z n wéi zh n lì qiè yè tiáo j n l zhuàn & shù zhuó jiàn sh ng zhù yè qù zh n yín d ng chòu zuò zhík léi xiè yàng y n liè 25 xièzhì dí hé láng páo p chì gòu cù pín zhì kuí zhé jiù

More information

yu n

yu n yu n yàn shàn wù tè x yu n mó tè l w i bì tiáo yì yuè y n zuò cu n i xi n hù ku ng chóu jí ch u s ng h i dàn shà pí k n j n lài kuí z u móu ch xùn sh n cù p xi ng b guó chèn

More information

: guà jué

: guà jué yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

gé z

gé z xìng g nmi n gàn gé z bì lán s n tu 9 11 tán fúcòu qié dié xièzhì píxi dài jù chán qióng nà u g r n yì du ji n sh qiáng p q qi oq 4 3 5 shàn t otiè jì chèn chuò bì dié

More information

jí lì hàn lù qiú bà j jué 1 xiékànglì shù bì tì pàn tuó yín xiáng yú hóng mèi zhé qi nqu n suì x x jiù g ng kuì daì dí g ohu ng j n yùnjiè gu q jìyú o míng g ngà * chí yù j zh ng l fèng w huáng

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

dàn dàng

dàn dàng 2 yóu jù 63 14 1582 1664 53 18 f k i dàn dàng zhuó m cáo xi n ni n g lú chán ní ch ng luán pèi zuò tián 842 z j g dú zhòu tà zhèn shàn qiè tuán k qú zh n z n z xià píxi qúsh d ng rù zhù sh

More information

标题

标题 淳 化 县 志 1 序 王 摇 刚 摇 闻 俊 辉 摇 摇 志, 即 一 方 之 全 史 也 淳 化, 历 史 悠 久 六 七 千 年 前, 先 民 居 此 ; 约 前 1600 年, 公 刘 居 豳 ; 约 前 1100 年, 兴 为 王 畿 秦 时 设 县, 至 汉 日 盛, 及 北 宋 以 淳 化 年 号 命 名, 迄 今 1017 年 矣 浩 浩 历 史 长 河, 荡 尽 了 多 少 名 人

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

qi ng qiè qí mi yàang huì jìn j n píng qiú shàn gu q qu z xié qú d s ng niù míng líng z jiù yì ní jiàn chán huáng xiè hòu bì guà chu z n zhé l n

More information

: : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01

: : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01 : : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01 qì kè tòng liàn cuóxi fù t o kè j j dài p ngtíng zh ng ni o, sì zh n píng zhuàn jiàn jù chíchú q yà

More information

x qìng yì 20

x qìng yì 20 qián xián l x qìng yì 20 n du ch n jìn zhì ch o nùo xi o y n hé qì q i qù x huáng yuè xiè qíng jù z n j n ruòlì su wéi ù cu ndu xu ntián j n bèi j guó qú shào kuí jù 260

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

605 616 shì shé qi yuántuó bì jìng mí xi o g ng jiá 9 chu j i jué wán 10 ( zh nzh n 11 j n 12 P11 xuàn (ji ndié ju n y ngmíng yàchà 14 kuàng w iyè pín 15 yí m nmi n sh n zh n w ng 16 17 z q i n s n c

More information

1 3 京都御所 汉城庆福宫等东亚宫殿建筑都是遵守着 面 南背北 这个原则 1 4 但崇拜太阳神的琉球首里城是面向西方的 而且建筑上龙的形象很独特 它 们 只有四只爪子 中国宫殿里的龙都为五爪龙 另外 正面的屋顶装饰又很像 1 5 日本神社建筑 作为一座城堡 与日本本土城堡不同的是它 没 有塔楼 且

1 3 京都御所 汉城庆福宫等东亚宫殿建筑都是遵守着 面 南背北 这个原则 1 4 但崇拜太阳神的琉球首里城是面向西方的 而且建筑上龙的形象很独特 它 们 只有四只爪子 中国宫殿里的龙都为五爪龙 另外 正面的屋顶装饰又很像 1 5 日本神社建筑 作为一座城堡 与日本本土城堡不同的是它 没 有塔楼 且 通訳案内士試験道場 中国語で学ぶ日本①沖縄 問題 下線部を日本語に訳しましょう.また ピンインを漢字に直しましょう 沖縄の海 1 笔者上大学的时候第一次来冲绳的 一下飞机迎面吹来湿漉漉的风 当时我 2 对那色彩绚丽的珊瑚礁和奇异多样的海洋生物一见倾心 冲绳那片汪洋大海让人 难以忘怀 海水非常清澈 能见度达 40 米 由于受暖流影响程度的不同 并经过 4 3 rì jī yuè lěi 冲绳很多岛屿形成了相互不同的珊瑚礁形态

More information

h ng g ng

h ng g ng h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

徐志摩与林徽因

徐志摩与林徽因 八 年 级 上 册 语 文 学 研 指 导 案 答 案 ( 北 师 大 版 ) 第 一 单 元 1 日 出 第 一 课 时 1. 刘 伯 羽 (1916 2005), 北 京 人, 当 代 著 名 作 家 其 早 期 作 品 有 很 强 的 新 闻 性 和 时 代 特 色, 富 于 激 情 创 作 的 散 文 集 芳 草 集 荣 获 1989 年 优 秀 散 文 奖, 长 篇 小 说 第 二 个 太

More information

háo jú k xi o z n xiè zhì sùshu ng dào tà guó zuò tuò zh n xùn rèn áo du k n pí xi shuò xi ng jiàn (j nìng m ng àn gu n zhuàn yáng yóng

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

167 11

167 11 167 11 quán diào zhì yú 874 879 881 889 904 891 893 Y xùn xiào xì ch d 1368 1398 s ng cuánwán g yà zh y n rèn léi yì 1341 1368 su zhòu jì zhí

More information

mó j ng qí y l zh zhù niè xi n shu g tu huán zuó bó yì z n liáo l o t o c n g i q n < > zhèngchuò k n qú túmí yíng jù tuó b ng y n zhì jì jì l i li nrèn lú yùn ch tu 30 b n yàn chuáng z zh

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

327 cuó kuàng péng yuè ào s 575 gu chán

More information

中学生必背优秀古诗文选粹

中学生必背优秀古诗文选粹 人 大 附 中 早 培 班 日 常 背 诵 丛 书 中 学 生 必 背 优 秀 古 诗 文 选 粹 含 2011 年 版 语 文 课 程 标 准 推 荐 作 品 ( 学 生 版 第 六 版 ) 腹 有 诗 书 气 自 华 整 理 者 : 张 璇 朗 读 谣 大 声 朗 读, 回 味 无 穷 ; 抑 扬 顿 挫, 节 奏 分 明 ; 思 维 训 练, 情 感 交 融 ; 改 变 性 格, 兴 奋 神

More information

Microsoft Word - 1617 Green Book for Parent- draft.doc

Microsoft Word - 1617 Green Book for Parent- draft.doc Eat Green Act Green the green book Of G.T. College (Primary Section) 背 景 按 學 校 的 發 展 計 劃, 學 校 於 2013 至 2014 年 參 加 了 香 港 綠 色 學 校 獎 的 獎 勵 計 劃, 以 三 年 的 時 間 去 優 化 學 校 的 綠 色 管 理 和 綠 色 教 育 我 們 打 算 在 2015 年 下

More information

sì é láng

sì é láng sì é láng lài dié chí dí niè sh yòu cèngdèng < > mèi w jiào shì gàn f ng z n < > zhào yín m i ju n ze luán j ng chóumóu chu n m ng d ng qì zh n iian diàn hé dù nèn tu t i qiè xi lí z n < >

More information

Microsoft Word - Top_500_Chinese_Characters_carlgene.com.docx

Microsoft Word - Top_500_Chinese_Characters_carlgene.com.docx Top 500 Chinese Characters (and How to Write Them) # 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 字 一 丁 世 丂 七 丌 丘 不 且 丙 丑 业 並 并 丨 中 丰 㐄 丩 丿 乂 爻 部首 R1 一 R1 一 R1 一 R1 一 R1 一

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

j

j bù j 1465 1487 tà lì j yáo cù hán shé ch ng Kàng ruò huò 1126 luán 1124 lài m n 1573 1619 z r hángyuàn z n b o x xià 90 121 j du shuò ch zh 1522 1566 miè tián 194 kuò 785 804 g 196 14 196

More information

bù j 1465 1487 tà lì j yáo cù hán shé ch ng Kàng ruò huò 1126 luán 1124 lài m n 1573 1619 z r hángyuàn z n b o x xià 90 121 j du shuò ch zh 1522 1566 miè tián 194 kuò 785 804 g 196 14 196

More information

1 liú 5 lún shì g ng píng yín sh ng yóu g yí q s ng xín è o shuò xiù yì ju n k n qu n x yù mí zhèn xié xià gu huò zh lì bèi x ng qìng shé hu yú nú lè zhí hú ku

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

y u hú 1 liú 5 lún shì g ng píng yín sh ng yóu g yí q s ng xín è o shuò xiù yì ju n k n qu n x yù mí zhèn xié xià gu huò zh lì bèi x ng qìng shé hu yú nú lè zhí

More information

,,,,,,,, ( ) ; ( ) ;,,, ;, ;,, ;,,, 5,,,, 1 ,,!,! 2004 3 20 2 ( 4 ) ( 7 ) (10) (14) (18),, (21) (27) (31), (39) (44) (52) (57) (65) (68) (73) 1 ( 80 ) ( 85 ) ( 88 ) ( 95 ) ( 98 ) ( 106) ( 113) ( 117) (

More information

zhí 1449 sh i k n qi n sh mi n lài j xu n 60 1123 1202 ji bi n sù ruò g 140 117 j 1336 1374 y 513 581 414 466 1107 1187 179 117 j n 27 f fú chù cu n du ch n xu

More information

jí yì

jí yì (yì) 20 zhèn j kullí tiáo yáo luàn dái jí yì jì yào y u èngzhu j ng huàn ú pi o ì xùn é qiú ziào xí y ng j mó k n y ng chì p Z ng huì sì biào q n è xiá r x nx n b j1 ng yú huáng buáng ju n ju n yáng

More information

nìng bài, shì kuì j cù zh x sh n mèi chí chì què j n zuò tòng ji o j ng f n jìliáo hù h ng shì chìzh m n mì f ngdí kuàng zhu chu n chuán hézhé ti n qí l léixiè j nxù qù, j n wù ji n s n

More information

zhàn tuí

zhàn tuí ch n jiàn zhàn tuí 1912 d 1917 S chóuchú níngzhì chá kuà jiàng b (bì) (è) (1769-1821) (1732-1799) (sè) (zsu ) Q (xi ) (zhuàn) (chuán) (jiàn) Q (zhì) (sài) Q (zhù) (wù) Q (kài) (ne ) dá b o sì g t

More information

38

38 21 38 j q x n i z c s zh ch sh e zh ch sh Z C S j q x Z C S j n gu n xu n z n cu n su n e ei ei uo e b p m o b p m o AABB AA ABB BBA ABA A A g i q d d h n ng P ng Z ix ng ji ng b ngl l ng q y u zh gu

More information

3. 滌 (tí dí tiɑó tɑó) 4. 券 (juɑǹ cuɑǹ suɑǹ quɑǹ) 5. 恤 (xüè xiè xù sù) 6. 娠 (shēn chén cén zhèn) 7. 諱 (kuì wèi wěi huì) 8. 忖 (chǔn cùn cǔn cuɑǹ)

3. 滌 (tí dí tiɑó tɑó) 4. 券 (juɑǹ cuɑǹ suɑǹ quɑǹ) 5. 恤 (xüè xiè xù sù) 6. 娠 (shēn chén cén zhèn) 7. 諱 (kuì wèi wěi huì) 8. 忖 (chǔn cùn cǔn cuɑǹ) 香 港 教 育 學 院 語 文 教 育 中 心 教 師 語 文 能 力 評 核 普 通 話 科 聆 聽 與 認 辨 測 試 模 擬 卷 ( 十 ) 本 試 卷 共 分 四 個 部 分, 所 有 試 題 均 通 過 聆 聽 作 答, 若 有 需 要, 可 在 草 稿 紙 上 做 筆 記 評 核 現 在 開 始 錄 音 文 本 甲 部 聽 辨 音 節 下 列 各 題 讀 出 由 A B C D 為 代

More information

nooog

nooog 1 ( ) 1 2 4 3 ( ) 6 4 8 12 5 12 6 14 7 16 8 19 22 9 22 10 24 11 26 12 28 31 13 31 14 33 15 35 16 39 17 41 18 43 46 19 46 20 48 1 5 9 13 17 21 25 ( ) 29 ( ) 39 1 ( ) 1. ( ) A. ( y ) ( ji ) ( b ) ( hu )

More information

yì 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑤 瑏 瑥 瑏 瑦 瑏 瑧 瑏 瑨 瑏 瑩 瑐 瑠 瑐 瑡 瑐 瑢 瑐 瑣 瑐 瑤 瑐 瑥 瑐 瑦 瑐 瑧 瑐 瑨 瑐 瑩 瑑 瑠 瑑 瑡 瑑 瑢 瑑 瑣 瑑 瑤 瑑 瑥 瑑 瑦 1 2 3 4 5 6 7 mì 8 9 10 瑏 瑡 yǔn 瑏 瑢 瑏 瑣 chī xiāo

More information

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

More information

Ljy295.mps

Ljy295.mps 附 第 二 十 五 单 元 参 考 答 案 游 记 两 篇 一 1 bǒ 2 qiè 3 shū 4 kè 5 qì 6 zuò 二 1 迩 2 傍 3 秽 4 缀 5 油 6 忍 7 寨 8 良 9 怦 三 A 四 C 一 B 二 第 一 次 写 本 文 主 角, 以 人 们 的 议 论 不 满 和 遗 憾 做 背 景, 细 腻 地 写 远 望 到 的 那 位 清 洁 佛 像 军 人 的 外 貌

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i héfù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su nní c

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2000 ( C I P) 2000 /,. :, 2006. 10 ISBN 7-5432 - 1288-9............ - -. I277. 8 CIP ( 2006) 050702 2000 ( 200001 193 www. ewen. cc ) 787 1092 1 /32 10 180 2006 10 1 2006 10 1 : 0 001-000 ISBN 7-5432 -

More information

20 1931 1 2 3 y u 50 80 2 3 1958 1962 70 1980 1977 lao 50 80 1983 1984 500 350 200 1 2 3 hu ng 3 8 qi ng 10 80 60 10 80 60 70 27 1938 1977 80 10 3 4 1 3 80 3 20 1931 1938 10 10 3 2 3 18 28 30 3 6 28 70

More information

ji ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

Hu tu f Qi o j n B xi n y m t o ch ng f sh d t ng zh f n e Q zh u hu ng q n y zh n h t n x xi n c o d s ng U W F a b a b CAD AGV CR AGV

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4 /. -... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 -

More information

f ng dài liè

f ng dài liè f ng dài liè gu ng pán g n pào s n x hè tàn n tòu huà xià huàn jiá jù hú yà jí y n ch náobó túnnái < > huò lì g b n chái yù gòu cèng dèng < > xièhòu y ng zhuó zuò hé huò shàn n n < > dí zh

More information

2 与 现 代 人 类 体 质 的 差 别 较 大, 学 术 界 称 为 直 立 人, 亦 称 猿 人 这 时 人 类 的 婚 姻 形 态 属 于 不 分 辈 分 的 乱 婚 时 期 在 我 国 境 内 发 现 的 属 于 这 一 时 期 的 人 类 主 要 有 元 谋 人 蓝 田 人 北 京 人

2 与 现 代 人 类 体 质 的 差 别 较 大, 学 术 界 称 为 直 立 人, 亦 称 猿 人 这 时 人 类 的 婚 姻 形 态 属 于 不 分 辈 分 的 乱 婚 时 期 在 我 国 境 内 发 现 的 属 于 这 一 时 期 的 人 类 主 要 有 元 谋 人 蓝 田 人 北 京 人 1 简 明 中 国 古 代 史 - 张 传 玺 本 书 是 为 高 等 学 校 的 基 础 课 教 学 编 写 的 中 国 古 代 史 教 材, 只 有 四 十 万 字 由 于 分 量 适 当, 宜 教 宜 学, 内 容 系 统, 重 点 突 出 ; 观 点 新 颖, 不 袭 旧 说 ; 通 俗 易 懂, 可 读 性 强, 所 以 自 出 版 以 来, 深 受 读 者 的 欢 迎 1991 年 11

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

More information

ji n yín dào píxi g qu n z j qiúrán su n ní zè zh n zh miàn f tiào yóu yán can pinlí qí zhào fú

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 蔺 相 如 也 叫 人 记 下 来, 说 在 渑 池 上, 秦 王 为 赵 王 击 缶 我 会 读 完 璧 归 赵 负 荆 请 罪 同 心 协 力 攻 无 不 克 渑 池 会 见 理 直 气 壮 为 难 推 荐 抵

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 蔺 相 如 也 叫 人 记 下 来, 说 在 渑 池 上, 秦 王 为 赵 王 击 缶 我 会 读 完 璧 归 赵 负 荆 请 罪 同 心 协 力 攻 无 不 克 渑 池 会 见 理 直 气 壮 为 难 推 荐 抵 18 将 相 和 小 学 语 文 五 年 级 下 册 红 花 镇 中 心 小 学 五 一 吴 广 玲 解 疑 合 探 : 送 璧 1 骗 璧 背 景 送 璧 2 击 缶 廉 颇 削 弱 请 罪 字 词 战 国 是 我 国 历 史 上 的 一 个 时 期, 当 时 比 较 强 的 国 家 有 七 个, 即 秦 楚 齐 赵 燕 魏 韩, 称 为 战 国 七 雄, 秦 国 是 最 强 的 一 个 课 文

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN ( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN7-224-07251-6..........G25-53 CIP (2005) 115145 ( 147 : 710003 ) 890 mm 1240 mm 32 9 2 216 2005 12 1 2005 12 1 1 - ISBN 7-224 -.00 ( 1) ( 6) (6 ) ( 18 ) (39 ) ( 56 ) ( 60

More information

中国古代文学(三)

中国古代文学(三) 中 国 古 代 文 学 史 教 案 ( 明 清 文 学 ) 学 校 : 张 家 口 学 院 系 别 : 初 等 教 育 系 专 业 : 小 学 教 育 姓 名 : 马 轶 男 第 一 章 明 清 小 说 第 一 节 三 国 演 义 一 章 回 小 说 的 产 生 中 国 古 代 小 说 的 发 展, 大 致 经 历 了 六 个 阶 段 :1. 酝 酿 阶 段 : 汉 代 以 前, 以 神 话 传 说

More information

描 写 现 代 学 术 发 展 是 再 恰 当 没 有 了 现 代 学 术 的 基 础 就 是 实 地 的 探 察, 就 是 我 们 现 在 所 谓 的 实 验 3 但 是 传 统 的 中 国 教 育 并 不 重 视 真 正 的 格 物 和 致 知 这 可 能 是 因 为 传 统 教 育 的 目 的

描 写 现 代 学 术 发 展 是 再 恰 当 没 有 了 现 代 学 术 的 基 础 就 是 实 地 的 探 察, 就 是 我 们 现 在 所 谓 的 实 验 3 但 是 传 统 的 中 国 教 育 并 不 重 视 真 正 的 格 物 和 致 知 这 可 能 是 因 为 传 统 教 育 的 目 的 广 元 市 二 0 一 三 年 初 中 学 业 及 高 中 阶 段 学 校 招 生 统 一 考 试 语 文 试 题 说 明 : 本 试 题 满 分 120 分, 考 试 时 间 l20 分 钟 考 试 结 束 后, 将 试 题 和 答 题 卡 一 并 交 回 注 意 事 项 :1 答 题 前, 请 用 0.5 毫 米 黑 色 签 字 笔 在 答 题 卡 和 试 题 相 应 的 位 置 填 写 县 区

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

# # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+

# # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+ # $ # $ # # $ # # # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+## $ #)# ) $ # $#)# # $ $ # $ $ # $

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 47 48 21 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3 [] 1 2 3 []

More information

默写 18分

默写 18分 2011 年 上 海 市 初 中 毕 业 统 一 学 业 考 试 语 文 试 卷 一 文 言 文 部 分 ( 一 ) 默 写 18 分 1. 草 枯 鹰 眼 疾, ( 观 猎 ) 2. 欲 把 西 湖 比 西 子, ( 飢 湖 上 初 晱 雨 后 ) 3., 千 载 谁 堪 伯 仲 间 ( 乢 愤 ) 4. 当 年 万 里 觅 封 候, ( 诉 衷 情 ) 5., 怃 而 丌 学 则 殆 ( 孔 孙

More information

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc http://www.mandarinchineseschool.com chánɡ yònɡ hàn yǔ 3,800 jù 常 用 汉 语 3,800 句 3,800 Useful Chinese Sentences dì yì zhānɡ rì chánɡ shēnɡ huó zhōnɡ shǐ yònɡ de duǎn jù 第 一 章 日 常 生 活 中 使 用 的 短 句 3 shēnɡ

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

(18 3 ) 1. ( ) A. m i B. ch C. xi n D. p 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) 4 1 C. D. (15 3 ) 7-11 : 4 :? :? : : :!! 5 ( ) 7. ( ) ( ) 8. A. : B. : C. : D. 9. ( ) A. B. C. D. 10. 6 7 ( ) : A. B. C. D. 11. ( )

More information

1

1 1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

More information

Ljy295.mps

Ljy295.mps 第 四 册 第 三 十 二 单 元 23 种 树 郭 橐 驼 传 基 础 练 习 一 给 下 列 字 注 音, 并 解 释 其 意 义 : 偻 ( ): 孳 ( ): 莳 ( ): 勖 ( ): 飧 ( ): 饔 ( ): 二 指 出 下 列 句 中 的 假 借 字, 并 翻 译 句 子 : 1 视 驼 所 种 树, 或 移 徙, 无 不 活, 且 硕 茂 蚤 实 以 蕃 假 借 字 : 译 文 :

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H20901-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H20901-1 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) H20901 注 意 一 HSK( 二 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 25 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,22 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 3 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 55 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家 汉

More information

14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213 26 /220 27 /225 28 /229 29 /233 30 /238 2

14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213 26 /220 27 /225 28 /229 29 /233 30 /238 2 1 /1 2 /23 3 /35 4 /40 5 /51 6 [ ] /70 7 [ ] /81 8 /86 9 /97 10 /105 11 /115 12 /119 13 [ ] /124 1 14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213

More information

<8CBE8CEA82C695B689BB81404E6F33332E696E6462>

<8CBE8CEA82C695B689BB81404E6F33332E696E6462> 1 No. 33 1 2 2 92 55 3 No. 33 3 4 4 5 No. 33 6 7 No. 33 5 8 / 6 / / / / / / 9 No. 33 10 2014 11 11 No. 33 40 12 13 7 8 486 408 78 2010 100 85% 20 20% 12 30 13 No. 33 1870 9 2700 30 14 10 2006 9 2 4646

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFEC4CFCAA1B3A4C9B3CAD032303038C4EAD6D0BFBCD3EFCEC4CAD4BEED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFEC4CFCAA1B3A4C9B3CAD032303038C4EAD6D0BFBCD3EFCEC4CAD4BEED2E646F63> 湖 南 省 长 沙 市 2008 年 中 考 语 文 试 卷 一. 语 言 积 累 与 运 用 ( 共 29 分 ) 1. 阅 读 下 面 的 文 字, 按 要 求 答 题 (4 分 ) 茫 茫 星 空, 寥 廓 而 深 邃, 它 以 它 的 神 奇 mèi 力, 召 唤 栖 ( ) 身 于 地 球 的 人 类, 让 他 们 满 怀 炽 ( ) 热 的 情 感, 世 世 代 代 燃 烧 着 奔 向

More information

YOUSHENG 目 录 2015 年 第 2 期 总 第 11 期 CONTENTS 中 国 纪 念 抗 战 胜 利 70 周 年 活 动 将 持 续 半 年 国 务 院 新 闻 办 公 室 6 月 23 日 举 行 新 闻 发 布 会, 介 绍 中 国 人 民 抗 日 战 争 暨 世 界 反 法

YOUSHENG 目 录 2015 年 第 2 期 总 第 11 期 CONTENTS 中 国 纪 念 抗 战 胜 利 70 周 年 活 动 将 持 续 半 年 国 务 院 新 闻 办 公 室 6 月 23 日 举 行 新 闻 发 布 会, 介 绍 中 国 人 民 抗 日 战 争 暨 世 界 反 法 今天 中国崛起已经成为世界格局变迁的重要变量 作为世界第二大经 济体 第一大工业国 第一大出口国和第一大外汇储备国 中国从来没有像今 天这样接近世界舞台的中心 从来没有像今天这样引人关注 理性 客观了解中国和平崛起的战略框架与基本内涵 不仅是中国人的事情 更是国际社会 的关注焦点 在一带一路背景下 中国企业的崛起不仅应是经济事件 更应该是文化事件 有一 句话非常有道理 即五年的企业靠产品 十年的企业靠技术

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 77 (266071 ) http:/ / www.qdpub.com 13335059110 ( 0532) 85814611 8664 (0532 )85814750 2006 6 1 2006 6 1 16 (640mm 960mm) ISBN 318.00 ( 8 ) ( 0532)85814926, : ( 0532 ) 85814611 8628 , 7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56

( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56 ( ) ( CIP) /, - :, 1999. 10 ISBN 7-5045-2677-0... - - - - - -. H15 CIP ( 1999) 44365 ( 1 : 100029) : * 8501168 16 41. 5 1078 1999 9 1 1999 9 1 : 6000 : 56. 00 ( 14. 00 ) ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 160, 28

More information

ji n yín dào píxi g qu n z j qiúrán su n ní zè zh n zh miàn f tiào yóu yán can pinlí qí zhào fú

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji NO NO sh d sh ji NO sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 10. 灰 尘 的 旅 行 星 期 一 1. 写 一 写 : 菌 燥 宅 凝 蒸 囱 76 2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 了, 你

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读 8. 卢 浮 宫 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 17 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 卢 浮 黎 坛 贝 聿 捉 铭 臂 维 纳 斯 芬 蒙 娜 莎 3. 本 课 学 习 部 首 : 要 求 会 认 会 用 4. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 写 5. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 藏 品 丰 富 精 美

More information

Pinyin Link: Greeting dà jiā hǎo 大 家 好 Hello, everyone. zǎo shɑnɡ hǎo nǐ 你 you 早 上 好 Good morning xià wǔ hǎo wǒ 我 I

Pinyin Link:  Greeting dà jiā hǎo 大 家 好 Hello, everyone. zǎo shɑnɡ hǎo nǐ 你 you 早 上 好 Good morning xià wǔ hǎo wǒ 我 I Fourth Grade--Chinese( 2011-2012) Dear Parents: I am your child s Chinese teacher. I really appreciate your support for my class this year. The fourth grade students did a wonderful job during this year.

More information

校园之星

校园之星 y cu jin k rn ju zo ho shu m i lng b ng png bi s bo cn zho dn ji kn hu ch x r u q xn w i kn j ju xin xin bng nin dng l ng zo j l i so ch l jin xi su tu y j ng chn ru m zh sng shn O AB AB AB O B AB

More information