( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN K CIP ( 2005) TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : : : www. bph. com. cn : : : : 880

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 06032-1.... K825. 42 CIP ( 2005) 049715 TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : 100011 : 62013123 : www. bph. com. cn : : : : 880"

Transcription

1

2 ( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN K CIP ( 2005) TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : : : www. bph. com. cn : : : : /32 : 9. 5 : : : ISBN /I901 : : ,

3 2003 7,,,,,,,,,,,,,

4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :,,

5 , :,,,,,,,?,,,,,,,,!,! :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 ,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,?,,,, :,,,!, :?,,,,,,,,?,

7 :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,?,,,,,,,,,,,,,!

8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9 ,,, :,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,, :,,!,

10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,

11 ,,,,,,,,,,,,,,, MBA,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,!??,,,

12 ,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, : :,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13 ,?,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,

14 ,,,,,,,,,

15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003,,,,,,,,

16 ,,, 20,,, :,!,,,, 1985, 100,,,,,,,,,,,, 2000,,,,,,

17 ,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,?,,,,,,,,?!?,,,,

18 !,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?!,,,,,,,,,,,,,,, 7 20,,,,,,,,,,,

19 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, BEER CAR,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 ,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,? S, :

21 ,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,,

22 ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,

23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,

24 ,,,,,,,,,,

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26 ,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1972,,,,,,,,, 1973,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28 ,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1974,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29 ,, 1974,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51,, 40,! 40!,,,,,,,,,,, :,,,,,,?,, ;,,,,

31 ,,,,,,,,!,, ;,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,

32 ,,,, :,,,!,, 1975,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,

34 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, ;,,,,,

35 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ;,,,,,,

37 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,, :,,!

38 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,,,,,,,,,,,,,

39 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40 ,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1974,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,?!

41 ,,,,,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42 ,,,,,,,,,,,,,,, ;,

43 ,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1979,,,

44 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,

45 ,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,,,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1981,,,,,,,,,,, :,,,!,,,!,,?!,, 1953,,,,,

47 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, English,,,, :,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,

49 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :,,!,,,,,,

50 1984,,,,,,,,,,,,,,,,, 1980,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1986,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51 ,,,,,, 1985,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,!,,

52 ,,, 1981,,,,,,,,,,! :,,,,,,, 1984, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,

53 ,?,,!,,,,,,, :,!,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1985,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,

55 ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,, 1985, 531,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

56 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,

58 ,,,, 55,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50,,,,,,,,,,,,,

59 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,?,?,,,,,,,,,

60 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, ;,,, ;,,,

61 ,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,?,

62 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,, :, : : 43 : 57,,,,,,,,,,,

63 ,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, : :, :,,,,,,,,

64 ,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,

65 ,,,,,,?, :,,,,,,,,, :,,,,,,,, 1989,

66 ,,,,,,, : 1991,,,,, ( ), (, ), (,, ), (,,, ),,,,,,,,,,, (,? ),,,,

67 ? / /,, :,,, :,,,,?,,,,,,,? 2001, ( ),, :,,,,, :,,,,,

68 ,,,,,,,,,, :,,,,,, :,, ;,,? :,,,,, :,,,,

69 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 1987, 85 84,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

70 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1958,,,!,, :,,,,,,,

72 ,, 1988, 85 86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, :,? 1989,,,,,,,,,,,,

73 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,

74

75 ,,, :,,,, Q,, Q,,,,,,,,,,

76 ,,, :,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77 ,,!,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,!,,,

79 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

80 ,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, (, 2003 ),,,,,,,,,

82 ,!,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1989,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 50,

83 ,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, ;,,

84 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,?!

85 ,,,,,, 15, ; 15,,,, 14,, 15,

86 ?,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,?,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,

87 ,,,,,,,,,,,,,, 70 90,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

89 ,,,,,,?, ;?! :,,,,,,,,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90 3 5,,,,, 3 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,, :,,,,,,, 1991,,

91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1989,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,

92 ,,,,,,,,, ;,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :? :, :??! : :? :?,,,,,

93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, 1991,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

94 ,,,,, ;,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,

95 ,,,,,,,,,,,,, :,, :,,,, 1992,,,,,,,,,,, :,, ; :,,,,,,,,,,,,,,,,,

96 ,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,, ; ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

97 ,,,,, 1992,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,?,?,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

98 ,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, 1991,,,,,,,,,,,, 2003,,,,,,,,,, 1991,

99 20 90,,,,,,,, 1992,,,,,,

100 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (

101 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,

102 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,

103 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

104 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,

105 1992,,,,,,,,,

106 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,

107 ,,,,,!,,,,?,!, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,

108 , 20 50,,, 80,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 20 90, :,,,,

109 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

110 ,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

112 ,,,,,,,,,,,,, BP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,

113 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,

114 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, 1989,,,,,,,, 1988,,,, 1991,,,,,,,,

115 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,

116 ?,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

117 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,,,,,,,, :?!, :,

118 ,,,,,,,,,,,,,,?,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

119 ,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

120 ,,,,,, :,,?,,,,,, :,, ;,!,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

121 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,

122 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,, :,,,,,,,,,,

123 ,,,,,,,,,, :,,,,

124 ,,,,,,,,, 1992,,,,,,,, 1993,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,?,

125 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

126 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1994, ( ) ( ),,,,,,,,,

127 ,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

128 ,,,,,,,,,,,,, 1992,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,?, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

129 ,,, 1993,,,,,, 10,,,,,,,,,,, 10,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

130 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

131 ,,,,,,,,,,,,,, 1996,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

132 , 1996,,,,,,,,,,,, 1998,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,

133 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,, ;,,,,,,,,,,

134 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,

135 :,, :,,,,,,, ;,,,,,

136 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

137 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138 ,,,?,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1992,,,,,,,,,,,

139 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,

140 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, 1994,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

141 ,,,,,,?,,,,,! :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,

142 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

143 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,, :,,,,,,,,

144 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

145 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,!,!,,, ;,,,,,,,,,,

146 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

147 ,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,

148 ,,,,!,,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

149 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ,,,,,!!

150 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,

151 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,

152 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

153 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

154 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,

155 ,,,,,,, :,,,, :!,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,

156 ,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,!,,,, :,

157 ,, ;,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :!,,, :,,,,,,,,,,,,

158 ,,,,?,,,,,,,,,,,,,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,

159 ,,,,,,,,,,,,,,,,

160 ,,,,,,,,,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ( ),

161 , :?!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,?,?,,,

162 ,,,, :,,! :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,

163 ,,,,,,,,,,,,,,,,?, :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

164 ;,,, ;,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,??,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

165 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, :,,,, ;,,

166 ,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,, B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,!,,,,,

167 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,! :,,,,,,,,,,,, 5 16,,,,,,,,,,,,?,,, 5 24,,,,,

168 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :!,,!,,,,,,,,,,

169 ,,,,,,,, :,,,!,,, :??,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

170 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,

171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

172 ,,,,,,,,,,,, :? :,,,,,,??,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

173 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,!,,,

174 ,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

175 ,,,,,???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

176 ,? ,,,,,,,,,,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,, :? :,,, :,,,,,,,,,

177 20,,,,,,,,,,,,,,,

178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,

179 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?

180 ,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,,, ;,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,

181 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,!?,,,,,

182 ,, :,,,,,!,,,, :,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,,?,,,,,,, :,,,,,,

183 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,, :,,

184 ,,,,,, :,,? :,,,,,, :,,,,, ;,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

185 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

186 :,,,?,, BP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?,,

187 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,?,,,,,,!,?,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

188 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

189 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ;,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

190 ,,,,,,,,,,,,,! 1999,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,

191 ,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,, ;,,,,

192 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

193 ,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,!,,?,,,,,,?,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

194 ,,,,,, :,?,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

195 ,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,, :,,,,,?,,,?,, ;,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

196 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

197 ,,, :,,,,,,,

198 ,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,

199 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 75 80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

200 ,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

201 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

202 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

203 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

204 ,,,,,,, ;,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,?,,,,,,,,,, ;?,,,,,,,

205 ,,, :!?,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 1999, 2000,,,,

206 ,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

207 ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, :,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,

208 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

209 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,

210 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

212 ,,,,!,,, :,,,,

213 ,,,,,,, :,,,,,,,, :,,!,,,?,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;, ;,,,,,,,,, ,,,,,,,,

214 ,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 2001,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,

215 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, ;,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,

216 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,

217 ,,,,,,,,,,,,,?,,,?,,,,,,,,,, :, :,,,,,,?,,,,, :,,?,,,,,,,,

218 ,,,, ;,,, :, ,, :, ?,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, :,,,,,,?, 2002,,,,,,

219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003,, SARS,,,,,?,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

220 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, :,,?,,,,,?,,,,,,

222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? 2003,,,,

223 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

224 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

225 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

226 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

227 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

228 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :?,,,,?,,, :,?!,?,,,,,,, :

229 ,,!,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

230 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,

231 ,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

232 ,?,,,,,,,,,,,, 2004,,,,,, 9,,,,,,,,,,,,, 2001,,,,,,,,,,, :,,,,? :,,,!

233 ,,,,,,,,,,,,,,, 2001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?, :,,,,,,,,

234 ,,,,,,,,,,,, ;,,!,,?, :,,,,,, ;,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

235 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,, :,,,,,,,, :

236 :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,

237 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,

238 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,!,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!, :,

239 ,,,,,, :, :, ;,,,,,,,? :,,,,,,,,,,,,!,,,,,, :,,,,,,

240 ,,,,,, ;,,, ;,

241 :,,,,,,

242 ,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,

243 ,,!,,,?,,,,, 1994,,,?,!,,,,,?,,,, :,, :

244 ,,, :,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,

245 ,,,, 1992,,,,,, :,,,,,,,,,,, (, ),?,,,,,,,,,,,

246 ,,,,,,,, , :,,,,?,?,,,?,,,,,,,,

247 ,, ;,,,, :,,,,?,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

248 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

249 ,!,?,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,, :,,,,,,?,,,?,,,,,

250 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,

251 ,,, ;, ;,,,,!,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ;,,, , 2, 64%, 20%,,, ;,,,,,,,,

252 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

253 ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

254 ,,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,,,,,,,,,, ; ;,,, , : 7 26, 27,,,,,,,,,

255 ,,,?,,,, :,,,,,, (, ),,,,,,,?,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,!

256 ,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,?,,

257 ,, :,!,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

258 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 11,,,,,,, ; ;,,,,, :,,,, : :,, 8 11

259 ,,,,,,,,,,,,, 1986,,,,,,,,, :,,!,, 8,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

260 ,,,,,,, (, ;,, ),,,,,,,,,,,,?, ;, ;,,,,,,,,,,

261 ,, 1992,,,,,,,,,,

262 ,, :,,,?, :,,,,,,, 2003,,, ;,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,, ,,

263 ,,,,,,,,,,,, 1979,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (,, ),,,,,, :,,,,,,,,,

264 ,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 37,,,,

265 ,,, 40,!, 0,,, 80,,,!,,,,, ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

266 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,!, :?,,

267 ,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

268 ,,,,,?,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

269 :,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,

270 ,,,,,,?,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 1989,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,

271 ,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, :,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,?,,,,,,,,?, :,,,,

272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,, 1250, /,, / ,, 13 /, 10 /,,,,

273 ,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

274 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,

275 ,,, :,,, :,,,,,,,,,,,

276 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

278 ,,,,??,?,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

279 ,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

280 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

282 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,?,,,, OK?,,,,

283 ,, :,,, ;,, ,,,,, :,,,!,,,?,,,,,,,,,,,,,? ,,,,,,,,,,,,,,,,,

284 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,

285 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2004,,,,,,,,,,

286 ,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C 丛书编委会 总 顾 问 周铁农 万鄂湘 齐续春 顾 问 朱培康 卞晋平 常荣军 尚明轩 编委会主任 修福金 编委会委员 程崇庆 傅惠民 周天鸿 刘新文 高小玫 夏 涛 李晓东 吴先宁 丛 书 主 编 王秉默 执 行 委 员 刘则永 刘玉霞 金绮寅 1 图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200 ( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 2005 1 3 2005 1 1 1 7 000 ISBN 7-200 - 04978-6 / R 218

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0816-0.... I247. 5 CIP ( 2005) 106838 SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 8801230 32 10 235 2006 1 1 2006 1 1 130 000 ISBN 7-5302 - 0816-0 I782 :

More information

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * : ( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05895-5.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002460 ZAIJIAN YINGHUOCHONG 880 1000 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 8. 4 150 2005 1 1 2005 1 1 1-15 000 ISBN 7-200 - 05895-5

More information

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0815-2.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 090565 YUAN HONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 16 22. 5 467 2005 9 1 2005 9 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0815-2 I 781 : 28.

More information

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2001 (. 2001 ) ISBN 7-200-04348-6... - - -. I267. 1 CIP ( 2001 ) 22936 H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 32 6 128 2001 8 1 2001 8 1 1-1000 ISBN 7-200

More information

( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 15

( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 15 ( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 151 2005 1 1 2005 1 1 1-8000 ISBN 7-200 - 05651-0 R257

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

校园之星

校园之星 x L U L L L U U U OK OK W W k k W W W W W ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf CIP ISBN G CIP ISBN G 2004 1 ( 28 ), (1 22, 1 ; 23 25, 2 28 ) 1. 2004 A., C.,, B., D., 2. 2004,, A. C. B. D. 3.,,, A. B. C. D. 4. 2003 11 15, 17 A. B. C. D. 5. 2004 2 25 28, A. C. B. D. 6. 2003 A. C.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / : : : / : ISBN 7-81055 - 930-7 / F 313 : 5. 00 : 2006 4 1 CIP ( 2006) 045879 ;, ;, ( ), :,, :, ;, ; 1 , ; :,, :,,,??,? ;,?,??,? 2 ? ;,,,! ;, ;,, ;,,, : ;,, 3 ?,,,,,,, ;,, 4 , ;, ;!, ;,, 5 , :, :, - :?

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn ( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05902-1.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002454 NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 880 1000 * 20 10. 5 179 2005 1 1 2005 1 1 1 15 000 ISBN 7-200

More information

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11. ( ) (CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.5 290 4 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 : : : ( ) (CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 1 223 1 2 100 2005 9 1 2005 9 1 ISBN 7 81010

More information

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com :

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : ( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : : : 8501168 32 13. 625 330 2006 1 1 2006 1 1 : 18.

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) 索 晓 辉 摇 编 著 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 -

More information

( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005) NI WEISHUI SHOUSHENRUYU * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 16 1

( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005) NI WEISHUI SHOUSHENRUYU * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 16 1 ( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-5302 - 0807-1.... I247. 5 CIP ( 2005) 069346 NI WEISHUI SHOUSHENRUYU 787 1092 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 16 19. 75 260 2005 10 1 2005 10 1 1 6 000 ISBN 7-5302 -

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2006) RUYI GAODI * : ( 6 ) : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2006) RUYI GAODI * : ( 6 ) : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0844-6.... I247. 5 CIP ( 2006) 022399 RUYI GAODI * : ( 6 ) : 100011 www. bph. com. cn 880 1230 * 32 10. 5 253 2006 4 1 2006 4 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0844-6 I 811 :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3081-4 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097756 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net.

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/ (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 896 4..........R247.1 CIP (2005) 057727 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10.125 220 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 8.375 182 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 :

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 : ( CIP) /. - :, 2005. 8 (. 8 / ) ISBN 7-5034 - 1679-3.... G256. 1 CIP ( 2005) 076950 : : : : 23 100811 : : 101109 : : 8801230 1 /32 : 10 : 278 : 1000 : 2005 8 1 : 2005 8 1 : 260. 00, ,,,,, :,,, :, ;,, ;

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

衣食住行与科学知识

衣食住行与科学知识 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 / 王 伟 编 著. 海 口 : 南 海 出 版 公 司,2009.1 ISBN 978-7-5442-9576-5 Ⅰ. 衣 Ⅱ. 王 Ⅲ. 生 活 知 识 类 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2009) 第 16983 号 衣 食 住 行 与 科 学 知 识

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 907 3.......... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 105141 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10 217 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN

More information

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

More information

( CIP ) / ;. :, 2005 ISBN 7-200 - 06011-9.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 041579 880 1000 WO SHI NI YISHI DE LEIGU * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20

( CIP ) / ;. :, 2005 ISBN 7-200 - 06011-9.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 041579 880 1000 WO SHI NI YISHI DE LEIGU * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 ( CIP ) / ;. :, 2005 ISBN 7-200 - 06011-9.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 041579 880 1000 WO SHI NI YISHI DE LEIGU * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 9. 5 12 165 2005 6 1 2005 6 1 1 10 000 ISBN 7-200 -

More information

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010)

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010) ( CIP) /. :, 2005. 6 ISBN 7-80211 - 132-3......... - - -. K265. 606 CIP ( 2005 ) 056822 : : 22 ( 100035) : ( 010) 66560272 ( ) ( 010) 66560273 66560299( ) h t t p: / / www. cctpbook. com E m a i l: edit@

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 营 养 饮 食 禁 忌 / 雪 松 编 著 援 北 京 : 地 震 出 版 社,2006.8 ISBN 7-5028-2836-2 玉. 营... Ⅱ. 雪... Ⅲ.1 饮 食 禁 忌 基 本 知 识 2 食 品 营 养 : 合 理 营 养 基 本 知

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 营 养 饮 食 禁 忌 / 雪 松 编 著 援 北 京 : 地 震 出 版 社,2006.8 ISBN 7-5028-2836-2 玉. 营... Ⅱ. 雪... Ⅲ.1 饮 食 禁 忌 基 本 知 识 2 食 品 营 养 : 合 理 营 养 基 本 知 营 养 饮 食 禁 忌 雪 松 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 营 养 饮 食 禁 忌 / 雪 松 编 著 援 北 京 : 地 震 出 版 社,2006.8 ISBN 7-5028-2836-2 玉. 营... Ⅱ. 雪... Ⅲ.1 饮 食 禁 忌 基 本 知 识 2 食 品 营 养 : 合 理 营 养 基 本 知 识 郁.R15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com net 8901240 1/ 3213

(CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com  net 8901240 1/ 3213 (CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com E-mail hljrmcbs@yeah. net 8901240 1/ 3213.625 4 300 000 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-207 - 06524-8/

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ,,,,,,,,,,, (CIP). () /. 2 :, 2003. 9 ISBN 7-81045 - 824-8... - : -. G723.4 - CIP (2001)029424 / / 5 / 100081 / (010 ) 68914775 () 68912824 ( ) / http:/ / www. bitpress. com. cn / chiefedit @bitpress.

More information

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( )

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) ( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : (8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630 : http:

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

untitled

untitled 5 5 ISBN 7 5567 4036 C 2005 3 / 4.00 83 1 2 606 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 OK 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 5.5kg 2 3 17 30 1786 1789 7 14 1831 1836

More information

标题

标题 永 州 党 史 人 物 故 事 丛 书 李 达 的 故 事 赖 中 霖 摇 主 编 湖 南 人 民 出 版 社 摇 本 作 品 中 文 简 体 版 权 由 湖 南 人 民 出 版 社 所 有 摇 未 经 许 可, 不 得 翻 印 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 李 达 的 故 事 / 赖 中 霖 主 编 郾 长 沙 : 湖 南 人 民 出 版 社, 2013 郾 1 ( 永 州

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN K CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : : 257 : 1000 :

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN K CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : : 257 : 1000 : 211 2005 ( CIP) /. - :, 2005. 8 (. 8 / ) ISBN 7-5034 - 1679-3. K289... CIP ( 2005) 076953 : : : : 23 100811 : : 101109 : : 8801230 1 /32 : 9. 25 : 257 : 1000 : 2005 8 1 : 2005 8 1 : 260. 00, ,,,,, :,,,

More information

( CIP ) / ISBN :, K CIP ( 2000 ) K AIG U O DAJIA NG DE WA NNIA N SUIY UE * ( 6 ) : : www.

( CIP ) / ISBN :, K CIP ( 2000 ) K AIG U O DAJIA NG DE WA NNIA N SUIY UE * ( 6 ) : : www. ( CIP ) /. 2001. 1 ISBN 7-200 - 04237-4 - :,......... - -. K825. 2 CIP ( 2000 ) 74565 K AIG U O DAJIA NG DE WA NNIA N SUIY UE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 8501168 32 8. 625 200 000 2001 1 1 2001

More information

9l1.s92

9l1.s92 客 家 文 丛 客 家 之 子 林 碧 红 主 编 谭 元 亨 编 著 黎 娟 华 南 理 工 大 学 出 版 社 广 州 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 客 家 之 子 / 谭 元 亨, 黎 娟 等 编 著. 广 州 : 华 南 理 工 大 学 出 版 社, 2006 畅 1 ( 客 家 研 究 文 丛 客 家 与 梅 州 书 系 ) ISBN 7 5623 2292 9 Ⅰ. 客 Ⅱ.

More information

中国中医科学院文件

中国中医科学院文件 中 国 中 医 科 学 院 2014 年 度 职 称 评 审 工 作 实 施 方 案 一 申 报 范 围 1 凡 中 国 中 医 科 学 院 在 岗 职 工, 遵 守 国 家 法 律 法 规, 热 爱 本 职 工 作, 具 备 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神, 能 够 认 真 履 行 岗 位 职 责, 完 成 工 作 任 务 在 任 期 内, 年 度 考 核 均 为 合 格 以 上,

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 迪 庆 藏 族 自 治 州 民 族 团 结 进 步 教 育 通 俗 读 本 / 中 共 迪 庆 州 委 宣 传 部 编. -- 昆 明 : 云 南 人 民 出 版 社, 2013.8 ISBN 978-7-222-11197-4 Ⅰ. 1 迪 Ⅱ. 1 中

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 迪 庆 藏 族 自 治 州 民 族 团 结 进 步 教 育 通 俗 读 本 / 中 共 迪 庆 州 委 宣 传 部 编. -- 昆 明 : 云 南 人 民 出 版 社, 2013.8 ISBN 978-7-222-11197-4 Ⅰ. 1 迪 Ⅱ. 1 中 迪 庆 藏 族 自 治 州 民 族 团 结 进 步 教 育 通 俗 读 本 中 共 迪 庆 州 委 宣 传 部 编 云 南 出 版 集 团 公 司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 迪 庆 藏 族 自 治 州 民 族 团 结 进 步 教 育 通 俗 读 本 / 中 共 迪 庆 州 委 宣 传 部 编. -- 昆 明 : 云 南 人 民 出 版 社, 2013.8 ISBN 978-7-222-11197-4

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

untitled

untitled ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3080-6 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097080 : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net. cn

More information

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6 ) ( ) (CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: www. class. com.

More information

一 项 目 申 请 人 情 况 申 请 人 姓 名 王 艳 云 性 别 男 民 族 汉 族 出 生 日 期 1996/07/21 所 在 学 院 生 物 与 化 学 学 院 专 业 班 级 15 级 化 学 本 科 班 ( 化 学 ) 项 目 名 称 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 通 讯 地

一 项 目 申 请 人 情 况 申 请 人 姓 名 王 艳 云 性 别 男 民 族 汉 族 出 生 日 期 1996/07/21 所 在 学 院 生 物 与 化 学 学 院 专 业 班 级 15 级 化 学 本 科 班 ( 化 学 ) 项 目 名 称 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 通 讯 地 附 件 2 云 南 省 大 学 生 创 新 创 业 训 练 计 划 项 目 立 项 申 请 表 推 荐 学 校 : 普 洱 学 院 项 目 名 称 : 无 公 害 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 项 目 申 报 类 别 : 所 属 一 级 学 科 名 称 : 创 业 训 练 化 学 申 请 人 : 王 艳 云 所 在 学 院 及 年 级 : 生 物 与 化 学 学 院 2015 级 指 导 教

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

2007 (CIP) / : 2007 1 ISBN978-7-80684-438-0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I247 5 CIP (2006) 152977 : : : : : 10 :116011 :(0411)83620442 /83620941 :(0411)83610391 htp://www.dl press.com e mail:cbs@dl.gov.cn : : :140mm 203mm

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 主 编 : 于 泓 源 ( 北 京 市 公 安 局 副 局 长 ) 副 主 编 : 李 润 华 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 总 队 长 ) 王 守 江 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 政 委 ) 贺 安 钢 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 副 总 队 长 ) 编 委 :

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 ) (CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 1. 1 2., 6,,, 3., 10,,, 4. 13, 5. 18, 5 6., 25 1 ,,, 7., 27?, 8., 29,,, 9.33,,? 10.37,,, 11.42,, 2 2. 45,,,,,? 13.,

More information

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) :

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) : 21 21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, 2005. 8 21 ISBN 7-5623 - 2235 - X... - : -. F234. 4 CIP ( 2005 ) 073164 : ( 17, 510640) : 020-87113487 87111048 ( ) E - mail : scut202@ scut. edu. cn ht

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf [ ] ( CIP) /. - :, 2004. 6 ISBN7-5063 - 2996-4... - -. I227 CIP (2004) 054743 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) E - mail: wrtspub@public. bta. net.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63> 实 用 餐 饮 服 务 300 问 李 向 东 编 著 中 国 林 业 出 版 社 实 用 餐 饮 服 务 300 问 编 委 会 主 编 李 向 东 编 委 吴 征 张 军 福 徐 配 珍 金 致 名 林 萍 吕 亚 李 常 乐 林 峰 林 华 王 百 钱 向 心 明 周 南 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 实 用 餐 饮 服 务 300 问 / 李 向 东 等 编 著. 北 京 :

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information