* ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ISBN X/I.904 : 12.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "* ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00"

Transcription

1

2 * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ISBN X/I.904 : 12.00

3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

4 ,,,,? :,,, ;,!,,,,,,,,,,,,, : 2

5 ,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 3

6 ,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

7 ( 1 ) ( 8 ) : ( 3 2 ) ( 5 8 ) ( 7 6 ) ( 100) ( 118) ( 151) ( 177) ( 198) ( 207) ( 218) 1

8 , ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 1

9 ,,, ( : ) ( :,?, ), ( : ) ( :, ),, :,,,,,,,,,,,, 2

10 :,,,,!,,,,,,,,,,,,,!,,,,,? :,,,,,,,,, 3

11 ,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,, :, ;, ;,,, 4

12 ,,,,,, ( ) ( ),,,, ( ) ; ; ; ;,,,,,,, :,,,,, ;,,, :,, ;,! 5

13 , ( ),,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,? 6,

14 ,,,,,,,,,,,!,,!,,,! ,, 7

15 ,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,, 8,

16 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 9

17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10

18 ,,,,, : :, :,,,, :,, :, :,,,?,?, 11

19 ,, : 12,,, :,,,,,, :,, :? : :,? :,,,,,,,, :,, :, :,,,,, :,,, :,,, :? :,

20 ,,,,,, :,,,,,,, :,,,,, :,,, :,,,? :,,,,,,,,, ( Av ci),,, sa s ra, 13

21 :, casta, caste,,, var a,,,,,, j ti,,,,,, :, br hma a,, ks atriya,, vai ya,, dra,, 14,,,

22 , t,,,, ( Harijan ),, :,,,,,,,,,, ( ), :,,, ( ),,,,,,,, ( ca d la 15

23 ), m tan ga, (, m tan gi, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ;,, 16

24 ,, :,,,,, :,,, (, Asura ),, ( ),,,, ; ( ),, (, pratyeka-buddha ) ( ),, :,,,,,,, :,,, 17

25 ,,,,,,,,,,,,,,,, :, :,,,,, ( ), :, :,, 18

26 ,,,,,,,,, ;,,, :,,,, :,,,,,, 19

27 ,,, ;,,, :? :,,,, ( ),, :,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20

28 ),,,,,,,,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 21

29 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, 22

30 ,,,,,, ( Ks itigarbha ),,,,,,,,,,, ( Yama-r ja ), ( Yam ),,,,,,,, ( naraka ),,, 23

31 ,,,, Av ci, naraka,,,,,,,,,,,,,,, 24 :

32 ,,,, ;,,, :,, :,,,,,,, :,,,,,,, :, : ( ),,,?,, 25

33 ,,? :,,,,, :,,? :,,, :,, ( ) 26,,, :,,,, :,,? :, :!,,?,,, :,? :,,, :,? :,,,, :, :, :,,

34 ,, : ( ),,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,,,,,, 27

35 28,,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,, ( ),, :,, ;,,,,?, :,,,,,,?,,,, :,,,,? :,, :

36 ,,,,,,,,,,,,, :,,?,,, :,,,,,, : :,, :, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29

37 30,,,, :,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38 , (? ),,,,,, (, ),,,,, :,, :,,, 31

39 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( Guhyap da vajra ),,,, 32 ( Kum ra

40 ,, ),,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ( h n ),,,, ( ),, ;,,,,,, 33

41 ,,,,,,,, Caturmah r jikadeva :, ( Sumeru ),, ( G ndh ra ) :,,,,, (, ), 34

42 ,,,,,,,, ( Vai ravan a), ( Kubera ),, ( Dhanada ) ( Mah bh rata, ),,, ( r - mah -dev ), ( Veda,, ), ( Indra),,,,,,,, 35

43 ,!,,, ( ),, : ( 742 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( Nalak vara ) :,, ( ), 36

44 ,, ( 4, ) ; ( ),,,,,,, ;,,, ( ),,, 37

45 ,,,,, ;,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, : 38

46 ( :,,,,, ),, :,? :,,, :,,!,?,,, :,,, ; :,,,,,,,, :,!, :,,, ( ) 39

47 ,,,,,,,,,,,,, :,, ( ),,,,,,, ( ),,,,, ;,,,,,, 40

48 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, ( Dhr tar s t ra,, ) :,,, ( ) ( Vir d haka, 41

49 ,, ( Vir p ks a, ) :,,,,,, ;, ;,,, ( ),, (, ),,, ;,, (, ),,, 42,

50 ,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, :, ( ),, 43

51 Kum ra-deva, ), ( Skanda ),, ( ), :,,, (, ),,,,,,,,,,,, :,,,,,, 44

52 ,,,,,,,, ( ),, :,,,,,, ;,,,, :, 45

53 D pa kara,,, ( ),,,,,, ( ),,,,,,,, Garud a,,,,,,,,,,, 46,,

54 , ; ( ),,,,,!,,,,,, ( ), ( ),,, :,,?,,,!,,,,,,,,, 47

55 Mah -may r -vidy -r j ),,, ( r vasti ) ( Jeta ),,,,,,,,,?,!,!,,,,,,,,,,,,,,, 48

56 ,! ( ), Krakucchanda ( ),,,,!, ( ),,, Subh ti,,,,,,,,,! ; 49

57 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, 50

58 ,,,,,,,, ( Hanum na ),,,,,,,,,,,,, ( ), : Rudra, ( ),, 51

59 iva ),, ;, ( Mah brahm -deva ),,, ( Vi vakarman, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 52

60 , ( ),,, ( ),,,,,,,,,,, (,, ),, : ( Mahe vara, ),,,,,, ( Mar ci-deva ), 53

61 ,, :, (, ) ( Sarasvat -dev, ),,,,,,, :,,, ( ),, : ( Cund, ),,,, ( Cint ma icakra ),,, 54 (

62 ,, ),,,,,,, :,,,, :,,,, ( ),,,, ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 55

63 :, ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),, : 56,, :!,,,, :! ;, ;

64 ,,?, ( ),,, 120,, 360 ;,,,,, 360, 120,,,,,, 57

65 ,,, ( ),,,,,,,,,,, :,,, (?), 58

66 ,, ( ),, ( ),, :,,, ;,,,,,, :,,,, :,,,, ;,,,, 59

67 ,, :, ;,,, ;,,,,,,, 574, ( 570),, : 60 : ( ) : : ( ),,,,,, :, :, ;, ;,, :,

68 ,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ) : :,,, ( ),,,, ( ), ( ),,,,,,,,, :, 61

69 , :,!, :,,,,,, :,,, :,,,,,, :, : 62,,,,,,,,,,,,,,,

70 ,,,,,,,,,,,,,, :,, :,, :,,,,,, :,? :, :,,, :!, ;,,,, ;,,,,,,,,, ;,, :! : 63

71 , :? :,, :? : :,,,,,,,,, :,, :,,, :, :,, :,, :? :!,,,,,,, :? :, :,,,,!,, 64

72 , : : :,,,,,,, ( ),,, ( ), ( ),,,,,, (, ),,,, 65

73 ,,,,,,,, :,,, ;,, ;, ; ( ),,,,,,,,,,, 66

74 , :,, :,,,,,? :, ;, (, 93 ) :,,,,,, :, :,,? : (, ) 67

75 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 68

76 , ( ), ( ),,,,,,,, :,,, ( ) : 69

77 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70

78 ,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 71

79 , ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72

80 ,,,,,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, : [ ] :,, 73

81 74,,,,,,, ;,,,,,,, ( ),, 157,,,,,,,,,,,,,,

82 ,,,,,,,, 75

83 : :,, :, :,,,,, :,,, :,,,,,,, 76

84 ,,,,, : :,, : : :,,,,, : :,?,,,? :,,,,,,,,,,,,, :, ( ) 77

85 ),, ) ( ) (,,,,,,,,,,,, ( S garan gar ja, Varu a,, ), ( ) ( ),,,,,,,, 78

86 ,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, 79

87 ( ) ) ( ( ),,,,,, ( ), :, : ( ),,, ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80

88 ,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :? : 81

89 ,,, :,, :,,,,, :,, :,, :,,, ;,,,, :? :,,,,,, ; ;,,, :? : :? :,?, :, :, :, 82

90 :,? :?,,,,,, :? : :,? : :? :,, :!, :, :!,,,,,,,,,, :,, : : Licchavi ( ), ( Vai li ),, 83

91 -vana ;, Kuru,,, :, Upavasatha,, ( ),,,,, :,, :! Jambu-dv pa,,, :,,, Tath gata, 84

92 ,,,, Arhat,,, Samyak-sa buddha,,,, : :,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,?,,, ( ) 85

93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 86

94 ,,,,,,,, ( ),,, ;,,, :, ( ), 87

95 ,,,,,,, ( ),,,,, ( 418),,,,,,,,, 88

96 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, (, ),, ( ),,,, 89

97 ,,, ( ), ( ) :,, ; :!,!,,,,,,, 90

98 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91

99 ,,,,, :, ( ),,,,,,,, :,,, :,, ( ),,,, ( Udy na, ),,, 92 (

100 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,, 93

101 ,, :,,,,,,,,,,, ( 1192 ),, ( 1300, 600 ),, : 94

102 ,,,,,,,,,,,,,,,,,!, ( ),,,,,, :,! : ;, ; 95

103 ,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,, :,,,,,,,, 96

104 ,,,,, :,,,, ( ),,,,,,,,, :,,,,, 97

105 ,,,?,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, 98

106 ,, ( ),, 99

107 934, ( 1989 ),, : 100,,,,,,,,, ;,,,,,,

108 ,,, ( ),,,,,,,,, ;,,,, :,, 101

109 ,,, ;, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, ;, 102

110 ,,,,,, : :,?,?,?,,? :,,,,,,,,,,,, :,, ;,?,,,,, ;,,, :,,, 103

111 ,?,,,,,,,,, :,, :,,,,, ( ),, :,,, :? :,,,,,, 104

112 , :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, 105

113 ,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 106

114 ,?,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,, 107

115 ,,, ;,,,,, (, ),,,,, ( ),,, :,,,,,,,,,,, 108

116 ,,,,, :,, ;!,,, : :,,, ; :,,, 109

117 ,,, ;,,,,,,,, ; :,, ;,,,,,, :,,, 110,

118 ,,,,,,,,,,,,,, :,, ( ) ( ),, :,,,,, 111

119 ,,,, :,,,,,,,,,!,,,,,,,, ( ),, : 112 :,

120 498 ), 502 ) : ( : ( 721 ), : ( 723 ), :,,,, :,,,!,,, : ;,, ;,,, 113

121 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, (, ),,,,, 114

122 , ( Washington ) of Geoffrey Crayon, gent. Irving, ( The sketch book ),,,,,,,,,,, (,, ),,,!,,, 115

123 :,,,,,,,,!,,,!, :,,,,,,,,, ; (? ),,,,,,,,,,, 116, :,

124 ,,,,,,! 117

125 , ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ), 1936, 118

126 ,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, :,, ;,,,,,, 119

127 ,,,, ( ) ( ),,,, :,,,, ( ), ;, ( ) 120,,, ( )

128 ,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,,, ;,,, : 121

129 ,,,,,,, ;,,, : ; :, :,,,,,,, 122

130 ,,, : (,, ),,,,, :,,,,,,,, :,,, 123

131 ,,,,,,,,,,,, ;,, :, (, ) :,,,,,, 124

132 ,,,,,,, :,,,,,,, : ( ),,,,,, ;, ( ),,,,,,, (, ) 125

133 ,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,,,,,,,, 126

134 ,,,,,,,,,,,,, ;,,, ( ),,,,,,,, : 127

135 .,,,,, 2. ( ),,, 3., 4. ( ),,,,,,,,, 128

136 ,,,,,, ; :,,,,,,,,,,,,, : (, ),,,,, (, ), : 129

137 , ( ) ( ), ( ), :,, ( ),,,,, (, ), :,,, (, ), ( ),,,,,, 130

138 ,,, :,,,, ( ) ( ) :,,,,,,,,, :,, ( ),, 131

139 ,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ) (, ), ( : ),, ( ),, : ( 798) ( ),, 132

140 ,,,,, ( 1119), ( 1269 ), ( 1310 ),,,, :, ( ),,, ( ),,,, :,,,,,,, ;,, ; 133

141 ,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 134

142 ,,,,,,,,,,,,,,, ( ), (, 1163 ), ( ) : 135

143 ,, ( ) ( ),,, :,,,,, ( ) ( ),,,,,,,,,, :,, 136

144 ,, :,, :,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, (, ) ( ),, 137

145 ,,,,,,,,,,,, : : ( : ),,,,,,, ( ),, 138

146 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 139

147 ),, : ;,, ;,,, (, ), ) (, ( ),,, ( ),, :,,,,, 140

148 ,,,,,,,,, (, ),,,,,,, : :,, 141

149 , ( ),,,, ( ),,,,,,,,,, ( ),,,,!, ) (,, 142,

150 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 1097 ),,,,,,,, :, 1967, (, 1472 ) 143

151 ( 1594),,,,,,, :,,,, : :,,,, :,,, 144

152 ,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 145

153 , :,,,,, :! :,, :,,!,,,,, :,,,,,,,,, :, ( ) 146

154 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, : :,,,, 147

155 ,,,,,,,,,, ),, : (,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, 148

156 :,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ) 149

157 ,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,, 150

158 ,,,,,,, : Atta-ma i,, :, Rddhi, 151

159 , ( R ddhi-vis aya-abhijna),, ( R ddhi-vidhi-j na),, : :,, :,, ;,, ;, ;,,, ;,,, ;,,,,, ;,,, 152

160 ,,, Cint -ma i, cint ; ma i atta-ma i,,,, (, ),,,,,, :,,,,,, ( 1019 ),, :,, 153

161 ,,,,,, :,,,,,! :,,,,,,,,,,,,,,,,, 154

162 ( : ) :,, (, ) ( : ), :,,,, ( ),, :, :! (,, ), :,, :, ( : 155

163 ,, :, :,,,,, :,,,? ( ),,,,,,,,,, 156

164 ,,,,,,,,,,, ( : ),,, ( : ) ( ),,,,,,, 157

165 ,,,,? ( ) ( ),,,,, ;,, Q, ( Stick), Stick,,,,,, :,,, 158

166 ,,,, :!,! ( ),,,, ( ) ( : ) ( : ) :! ( ) ( :, 835 ),,,,, ( : ) :,, :,! ( ) 159

167 : ),,, :,,,,, ( ),, ( : ),, :,,,, :! ( ) ( : ),,, :! ( ),,! : 160

168 : ), :? :, :,, ( ),,,,,, :,!, ( ),,,,,,,, :,? ( ) ( : ), :,,, ) ( 161

169 : ),,, :,!, ) (,,,,,, Q : ( : ), ( : ),, ( ),, ( : ),,,,,, ( ) 162

170 ( : ) : :,,,,, :,,,,,,, (, ),,,,,,,,,!,,,,, ( ) 163

171 , ( : ),,,,,,,, ( ),,,,, :,,,,, ( : ),, ( ) ( : ), ( :, ),,, ( : ), 164

172 ,,,, ( ) ( : ) : ( : ),,,, ( ),, : ( ) ( : ),, ( : ), :,, ) (,, : 165

173 ,,, ( : ) :,,,, :,,,,,,, (, ),!, : : 166 ( : ), ( :,

174 :, :, ( ),,, ( ),,, :,, ) ( ( : ),,,,,, ( ),,,, (, 167

175 :,,, : ( ) :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 168

176 ), :,,,,,,,,,,, ( ), :, [ ], :? : :? :,!,,,!,, ( ) 169

177 , ( ),,,,,,,,,!,!,,,,,,,,,,,,,,,, : 170

178 ,,,, :,, ( ),, ;,, ;,,,,,,,,,, 171

179 , :, ( :, ), ( ) ;,,,,,,,,,,,, :,,,, :,, 172

180 ,,,,,,,, :,,,, :,,, ( :, 1799) ( ) ( :, 1818 ),,, 173

181 ( ) ( :, 1894 ),,, ( ),,,, ( ),,, :,,,,,,,,,,, 174

182 , :,,,, :,, ; :,,, ( ),,,,,,,,, 175

183 ( ),,,,,,,,,,,,,,, 176

184 ,,,,, :,, ;,,,,,,, Vyajana V la-vyajana,,, : :,, 177

185 :,,,, :,? :, :,,,,,,, ( ),,,, :,? :,? :, :,,, : :,,,,, ( ) 178

186 , ( S a d - varg ka-bhiksu ),,,,,,,, ( C mara ), C mara-vyajana,,, :,,,,,,,,,,,,, : 179

187 ,, :,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, 180

188 ,,,,, : :? : :?? : : : :!,,,,,,, 181

189 ,,,, :,,,, ;,,,,,,,,,, (, 182

190 , ),, ) (,,,,,, :, (, [ ] ), ( : ),,,, :,! ( ) 183

191 ],,,,, ( ) ( : ),,,,, :? :, ( ), : ( ),, ) (, ( ),,,, ( 184

192 ),,,, ) (,,,,,, ( :,,,,, ),,,,, ( ) :,,,,,, 185

193 ), :,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 186

194 ,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, ;,,,,, 187

195 ,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 1941,,, 1947,, ( ) 56,

196 ,,,?,,,,, ;,, ;,,,,,,, :,? :,,,,,,, :,, Jaina, 189

197 :,,,?,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 190,,,

198 , :,, ( ),,,, ) (, ) (, :,, ( ),, ( 984 ),, 191

199 :,,,,, : 1.,, 2., ( ),,,,,?,, : 192 : :?

200 , :?,, ( ),,, :?,!,, :! : ( ),,, ) : ( :? : :,,? :, ( ) : :,! :,! :, 193

201 ,, ;, :,, ( ) :, :, :,, :,?,?, ( ), :,? :?,,,,,,, ( ) 194, :,, :

202 !, :,! :,! :?, ( ), :,,,! :! :,,,, : ( ) :, :,?, :,?, :,?, ( ),,, : 195

203 ) (, ( : ),,, : :,,,,,,,,,,,,, 196,,,

204 ,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ),, ( ),,,! 197

205 ,,,, ;,,,,, :,,,, ( ), ( ) ;, ( ) ( ),,, 198

206 ,,,,,,,,,, :, ( ),, (,, ),,,,,? :,,,, :, 199

207 ,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, ( ),,,,, 200

208 , ( Vimalak rti, ), ( Vai l, ),, ( ),,,,,,,,,,, ;, ;,,,,, 276,, 103,, 220, 334, ( ),,,,,, 201

209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (,, ),,,,,,,,,, 202

210 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, 98, 36, 146,, 203

211 137, ( 1134),,, ( ),, ( ),,,, : (, ),, ( ),,,,?,,,,,, 204

212 ( ), :,, ;,,,,,,,,,,,,, :,, :,,,, :?, 205

213 ( ) :,,, :,,,,, :,,,, 206

214 ,,,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!, 207

215 ,,,,,, :!,, :!,,,,,,,, ( ),,,,,,, ;,,,, :, ;,, ;, 208

216 ,,, pain d ap tika,,,, (, ) :, ( ) ;,,,,, ;,,, ; :,?,, :, :,,, 209

217 ,,,,, ;,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, khakharaka,,,,,, 210

218 , ( ), ;, ; ( ),,,,,,,,, :, ;, :,!,,,? :,,,,,,,, :,,,,,,,,,, 211

219 ,,,!! ( ),,,,,,, :, ; (,, ),,,, ;,,,,,,,,,, 212,

220 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 213

221 : ;,, :,,,, astraka, : :,!, : :,,,, :,,,, : :, :, : : 214

222 :,, : :? : :!, :!, :? :, : :,, :, : :,,, :, : [ ],,, :, 215

223 , 31,,, 445,,,,,,,, : ( : ) :, :,,,,,,,,, 216

224 ),,,,,,,,,,,,,,,,! 217

225 ,, cakra,,,,,, Cakra - ratna,,, ( Kapila - vastu ),, ( Kau ala ),,,,, 218

226 ,,,,,, ( ), ( ),,,,,,,, : sapta ratn ni,, :,,, ( ),,,,,,,, 219

227 ,,,,,, ( ),,,,,, yojana,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,, :, : ( ) 220

228 , ;,,,,,,,,,,, :,, ( ),,,,,,,,!,,,,,, : 221

229 :,,,, kro a,,,,,,,,,,?,, :,,,, :,,,,, 222

230 ,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 223

231 ,,,,, abhidharma,,,,,,,,,,,,,,,, ( ), :, 224

232 ,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ( ), (,, ),,,,,,, 225

233 ,,,,,,,,,,,!,,,,, : ar ra,,,, ( ) ( r,, ar ra ) 226

234 tu,,, jh pita,,,,,,, dh tuyo,,,,, ;,, ;,, st pa, ;,,,,,,,,,,,,, 227

235 , ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 228

236 1

237 ,, ( 1727 ), 2

238 3

239 4

240 5

241 6

242 ( ),,

243 8

244 9

245 10,

這 是 表 示 佛 與 菩 薩 特 有 的 勝 德, 菩 薩 修 行 的 獨 到 法 門, 也 表 示 了 利 益 眾 生 所 特 有 的 方 便 ( 二 ) 能 成 為 眾 所 共 知 的 佛 菩 薩, 應 有 傳 說 的 淵 源 與 特 殊 的 適 應 性 以 初 期 的 大 乘 經 而 論,

這 是 表 示 佛 與 菩 薩 特 有 的 勝 德, 菩 薩 修 行 的 獨 到 法 門, 也 表 示 了 利 益 眾 生 所 特 有 的 方 便 ( 二 ) 能 成 為 眾 所 共 知 的 佛 菩 薩, 應 有 傳 說 的 淵 源 與 特 殊 的 適 應 性 以 初 期 的 大 乘 經 而 論, 福 嚴 推 廣 教 育 班 第 31 期 ( 初 期 大 乘 佛 教 ) 初 期 大 乘 佛 教 之 起 源 與 開 展 第 八 章 宗 教 意 識 之 新 適 應 1 (pp. 463 532) 第 一 節 佛 菩 薩 的 仰 信 2 (pp. 463 490) 第 一 項 十 方 佛 菩 薩 的 出 現 (pp. 463 465) 釋 長 慈 (2016/3/7) 一 十 方 現 在 多 佛 菩

More information

未完成的追踪(提纲)

未完成的追踪(提纲) 87 51 1993 11.19 CHICCO 1989 1993 11 19 400 87 51 200 CHICOO 1 1993 95 1998 1999 6 97 20 5 6 14 6 8 11 18 / 45 27 5 2 2000 5 / 12 / 30 5 8 7 8 22 / 27 10 6 40 27 ( ) 1999 7 ( ) 4 X 92 95 -- 64.7% 3 25

More information

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn ( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05902-1.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002454 NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 880 1000 * 20 10. 5 179 2005 1 1 2005 1 1 1 15 000 ISBN 7-200

More information

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0815-2.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 090565 YUAN HONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 16 22. 5 467 2005 9 1 2005 9 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0815-2 I 781 : 28.

More information

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

More information

硕士论文正文

硕士论文正文 / 20054 ISBN 7-5039-2718-6 ... VI... 1... 8... 19... 22.... 35... 47... 52... 60... 71... 81... 86... 92... 96... 102... 111... 114... 120... 127... 142... 146... 172... 177... 184... 188... 194...

More information

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

More information

untitled

untitled 1 P256 2 P369 3 P403 4 P569 5 P596 1 6 P667 7 P676 8 P692 9 P756 10 P799 11P963-964 12 - + P997 2 13 P1055 14 P1152 15 P1193 16 P1326 17 P1331 1 P253 2 P401-402 3 3 P450 P572 5 P892 - + - + P210 - + -

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0816-0.... I247. 5 CIP ( 2005) 106838 SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 8801230 32 10 235 2006 1 1 2006 1 1 130 000 ISBN 7-5302 - 0816-0 I782 :

More information

ZYXM.S2

ZYXM.S2 高 等 医 学 院 校 选 用 教 材 ( 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 ) 中 药 学 王 茂 盛 主 编 2 0 0 1 内 容 简 介 本 书 是 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 的 教 材 全 书 分 总 论 和 各 论 两 部 分, 总 论 部 分 介 绍 了 中 药 的 发 展 产 地 采 集 性

More information

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * : ( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05895-5.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002460 ZAIJIAN YINGHUOCHONG 880 1000 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 8. 4 150 2005 1 1 2005 1 1 1-15 000 ISBN 7-200 - 05895-5

More information

2 2 佛 教 的 中 道 正 行 以 智 化 情 : 離 苦 樂 兩 種 極 端, 不 戕 害 自 已 亦 不 過 度 享 樂 順 應 樂 行 者, 在 家 學 佛 順 應 苦 行 者, 隨 佛 出 家 佛 世 的 修 行 以 出 家 為 主 四 出 家 vs 在 家 修 行 1 問 題 :(P

2 2 佛 教 的 中 道 正 行 以 智 化 情 : 離 苦 樂 兩 種 極 端, 不 戕 害 自 已 亦 不 過 度 享 樂 順 應 樂 行 者, 在 家 學 佛 順 應 苦 行 者, 隨 佛 出 家 佛 世 的 修 行 以 出 家 為 主 四 出 家 vs 在 家 修 行 1 問 題 :(P 1 三 乘 : 聲 聞 緣 覺 菩 薩 三 乘 共 法 : 三 乘 所 共 同 必 修 的 出 世 間 法 以 五 乘 共 法 ( 人 天 善 法 ) 為 基 礎 綱 目 : 1 發 出 離 心 和 種 種 根 性 2 四 諦 十 二 因 緣 3 聖 果 第 一 章 發 出 離 心 和 種 種 根 性 一 發 出 離 心 1 一 切 行 無 常 2 說 諸 受 皆 苦 二, 隨 機 立 三 乘 三

More information

校园之星

校园之星 10 1 12 O 13 14 15 16 17 18 19 20 l 21 C 2 23 24 25 26 l 27 28 29 30 31 32 3 34 35 36 Paper Papyrus 37 38 39 40 E C B B 41 42 C 43 C 4 45 C 46 A 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

More information

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2001 ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2001 (. 2001 ) ISBN 7-200-04348-6... - - -. I267. 1 CIP ( 2001 ) 22936 H AIDIAN S HIJI K AOLU. Ė * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 32 6 128 2001 8 1 2001 8 1 1-1000 ISBN 7-200

More information

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200

( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 200 ( CIP) /,,. :, 2003 ( ) ISBN 7-200 - 04978-6.... R766. 1 CIP ( 2003) 053425 YAN TONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 880 1230 32 7. 875 121 2005 1 3 2005 1 1 1 7 000 ISBN 7-200 - 04978-6 / R 218

More information

南京师范大学2012年度本科教学质量报告

南京师范大学2012年度本科教学质量报告 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 一 四 年 十 月 目 录 一 本 科 专 业 设 置 及 学 生 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 本 科 专 业 设 置 情 况... 1 ( 二 ) 本 科 生 生 源 情 况... 1 ( 三 ) 在 校 本 科 生 情 况... 2 二 师 资 与 教 学 条 件... 3 ( 一 ) 教 师 情 况... 3 ( 二 ) 教 学 经

More information

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

More information

中国中医科学院文件

中国中医科学院文件 中 国 中 医 科 学 院 2014 年 度 职 称 评 审 工 作 实 施 方 案 一 申 报 范 围 1 凡 中 国 中 医 科 学 院 在 岗 职 工, 遵 守 国 家 法 律 法 规, 热 爱 本 职 工 作, 具 备 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神, 能 够 认 真 履 行 岗 位 职 责, 完 成 工 作 任 务 在 任 期 内, 年 度 考 核 均 为 合 格 以 上,

More information

校园之星

校园之星 l 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 O 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7

More information

201110封面.psd

201110封面.psd 推 动 新 时 期 水 利 事 业 跨 越 式 发 展 本 刊 评 论 员 一 段 时 间 来, 省 委 先 后 组 织 开 展 水 利 改 革 发 展 调 研, 召 开 全 省 水 利 工 作 会 议, 贯 彻 落 实 中 央 水 利 工 作 会 议 精 神, 研 究 部 署 今 后 一 个 时 期 我 省 水 利 改 革 发 展 任 务, 这 对 于 掀 起 新 一 轮 水 利 建 设 的 热

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3> 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 中 国 科 技 术 信 息 研 究 所 北 京 万 方 据 股 份 有 限 公 司 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 主 任 编 委 贺 德 方 副 主 任 编 委 陈 家 昌 蒋 勇 青 郑 彦 宁 张 玉 华 宋 培 元 主 编 曾 建 勋 副 主 编 潘 云 涛 赵 捷 编 写 人 员 王 立 李 旭 林

More information

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 大 恩 上 师 慈 成 加 参 仁 波 切 目 录 修 法 仪 轨 3 16 24 课 前 念 诵 正 修 上 师 瑜 伽 念 诵 课 后 回 向 为 何 修 持 35 36 38 39 42 上 师 的 含 义 上 师 对 寻 求 解 脱 者 的 重 要 性 谨 慎 选 择 上 师 具 德 上 师 应 具 备 的 条 件

More information

《佛子行三十七颂》讲记1

《佛子行三十七颂》讲记1 佛 子 行 三 十 七 颂 讲 记 1 达 真 堪 布 光 明 大 圆 满 法 坛 城 为 修 持 成 佛 要 发 殊 胜 菩 提 心! 为 度 化 一 切 父 母 众 生 要 发 誓 修 持 成 佛! 为 早 日 圆 成 佛 道 要 精 进 认 真 闻 思 修 行! 今 天 在 这 里 给 大 家 简 单 地 开 示 一 下 佛 子 行 三 十 七 颂 佛 子 行 三 十 七 颂 是 土 美 仁

More information

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7 胜 利 道 歌 天 鼓 妙 音 法 王 如 意 宝 晋 美 彭 措 造 颂 怙 主 诸 佛 智 慧 身, 文 殊 师 利 童 子 尊, 恒 住 八 瓣 莲 蕊 心, 所 言 愿 利 诸 有 情 甚 深 光 明 大 圆 满, 仅 闻 词 句 断 有 根, 六 月 修 要 得 解 脱, 唯 此 铭 刻 于 心 中 遇 此 胜 法 善 缘 众, 前 世 累 劫 积 资 果, 与 普 贤 王 同 缘 分,

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

( CIP) /. :, ISBN G637 CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ),

( CIP) /. :, ISBN G637 CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), 3 MINGXIAO GUANLI ZHIDU QUANJ I ( CIP) /. :, 2006. 9 ISBN 7-80206 - 299-3... - - - -. G637 CIP ( 2006 ) 113114 : : : : : : : : : 5, 100062 : 010-67078234 ( ), 67078945 ( ), 67078235 ( ) : 010-67078227,

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

<AA6BA8A3A4BAA4E56C6F676F2E706466>

<AA6BA8A3A4BAA4E56C6F676F2E706466> Sutta Nip ta Erich Fromm1 William Blake2 chandag, 913 chand nun to, 731 791 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. anup disesa-nibb nadh tu yogakkhema 5

More information

2 621 1991 2 1.41.5 1982 47 43 50 1989 1991 1 [] 220 1979 10 110 83 53 34 29 29 25 19 18 14 1989 1981 5 1981 2 1981 4 130 1989 100 12 10 2030 15 1978 4 19 1972 13 1985 [] 1978 [] 1989 [] 4 1987

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2006) RUYI GAODI * : ( 6 ) : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2006) RUYI GAODI * : ( 6 ) : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0844-6.... I247. 5 CIP ( 2006) 022399 RUYI GAODI * : ( 6 ) : 100011 www. bph. com. cn 880 1230 * 32 10. 5 253 2006 4 1 2006 4 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0844-6 I 811 :

More information

汉王PDF转换RTF文档

汉王PDF转换RTF文档 人 传 略 1971 奸 臣 把 持 朝 政, 戚 贤 借 太 庙 遭 火 灾, 给 朝 廷 上 书, 说 这 是 天 象 显 兆, 应 对 贤 德 的 人 进 位 重 用, 对 不 贤 的 小 人 不 予 重 用 他 所 说 应 不 予 重 用 的 人 就 是 指 郭 勋 严 嵩 等 一 类 人, 而 应 进 位 重 用 的 都 是 被 废 黜 疏 远 的 贤 良 之 臣 戚 贤 坚 持 良 知

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

000

000 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ---- 兩 岸 青 年 交 流 ) 2013 年 臺 灣 大 學 院 校 青 年 赴 大 陸 民 族 院 校 參 訪 交 流 活 動 出 國 報 告 服 務 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 姓 名 職 稱 : 娥 舟 文 茂 簡 任 秘 書 兼 副 處 長 韓 慈 穎 科 長 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :102. 8. 25

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 逆 作 法 施 工 技 术 研 究 邓 明 胜 ( 中 国 建 筑 七 局 五 公 司 ) [ 摘 要 ]: 介 绍 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 半 逆 作 法 和 全 逆 作 法 施 工 技 术 的 原 理 施 工 组 织 及 运 作 程 序 [ 关 键 词 ]: 装 饰 工 程 高 层 及 超 高 层 半 逆 作 法 全 逆 作

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

More information

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 06032-1.... K825. 42 CIP ( 2005) 049715 TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : 100011 : 62013123 : www. bph. com. cn : : : : 880

( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 06032-1.... K825. 42 CIP ( 2005) 049715 TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : 100011 : 62013123 : www. bph. com. cn : : : : 880 ( CIP) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 06032-1.... K825. 42 CIP ( 2005) 049715 TUFU KAN SHIJIE / : : 6 : 100011 : 62013123 : www. bph. com. cn : : : : 8801230 1 /32 : 9. 5 : 2005 7 1 2005 8 2 : 800113000 :

More information

Microsoft Word - 大事记.doc

Microsoft Word - 大事记.doc 大 事 记 目 录 前 言...3 1945 年...4 1946 年...4 1947 年...9 1948 年...11 1949 年...14 1950 年...18 1951 年...21 1952 年...24 1953 年...26 1954 年...28 1955 年...32 1956 年...34 1957 年...37 1958 年...40 1959 年...43 1960 年...47

More information

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1 ( 155 1 ( 2014 11 2 ( 2005 29 3 ( 2012 13 4 ( 2014 12 5 ( 2014 9 6 ( 2014 9 7 ( 2014 1431 8 ( ( 2003 4 2003 54 9 ( 2008 7 ( 2013 1890 3 ( ) ( 10 2004 16 ( 2000 2433 ( 11 2014 5 12 (1990 2 20, 1990 11 )

More information

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報 加 總 - 人 數 每 位 填 報 人 只 能 填 一 種 學 制 欄 標 籤 列 標 籤 高 級 中 學 進 修 學 校 010301 國 立 華 僑 高 級 中 等 學 校 無 填 報 已 填 報 (02)29684131 011301 私 立 淡 江 高 中 無 填 報 已 填 報 (02)26203850 011302 私 立 康 橋 高 中 已 填 報 (02)22166000 011306

More information

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產 104 年 母 嬰 親 善 醫 療 院 所 認 證 基 準 及 評 分 說 明 ( 調 整 對 照 表 ) 認 證 說 明 措 施 一 : 明 訂 及 公 告 明 確 的 支 持 哺 餵 母 乳 政 策 (8 分 ) ( 一 ) 醫 療 院 所 成 立 母 嬰 親 善 推 動 委 員 會, 由 副 院 長 級 以 上 人 員 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 召 開 會 議, 評 估 醫 療 院

More information

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

More information

2014年印順導師思想巡迴講座暨座談會

2014年印順導師思想巡迴講座暨座談會 金 剛 般 若 波 羅 蜜 經 講 記 >> 明 心 菩 提 ( 之 二 )/ 厚 觀 法 師 35T 己 三 賢 聖 無 為 同 證 (pp.53-74)35t... B-2 35T 丙 二 勸 發 奉 持 (pp.74-103)35t... B-14 35T 丁 一 示 奉 持 行 相 (pp.74-82)35t... B-14 35T 戊 一 問 (pp.74-75)35t... B-14 35T

More information

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc 永 政 发 2016 48 号 各 功 能 区 管 委 会, 各 镇 ( 街 道 ) 人 民 政 府 ( 办 事 处 ), 县 政 府 直 属 各 单 位 : 县 教 育 局 制 定 的 2016 年 永 嘉 县 初 中 毕 业 升 学 考 试 与 高 中 招 生 实 施 方 案 已 经 县 人 民 政 府 同 意, 现 批 转 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 实 施 永 嘉 县 人 民 政 府

More information

( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 15

( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 15 ( CIP) 40 /,. :, 2004 ISBN 7-200 - 05651-0.... R161 CIP ( 2004) 101398 40 NU REN 40 MEILI SISHE * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 8801230 * 32 7 151 2005 1 1 2005 1 1 1-8000 ISBN 7-200 - 05651-0 R257

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) SHUI MEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) SHUI MEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05899-8.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002457 880 1000 SHUI MEI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 13. 5 190 2005 1 1 2005 1 1 1-15 000 ISBN 7-200 - 05899-8 / I 891

More information

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

More information

(CIP) /. : 2004 ISBN G CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010-6

(CIP) /. : 2004 ISBN G CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010-6 (CIP) /. : 2004 ISBN 7-5045-4419-1... - -. G647. 38 CIP ( 2004 ) 002988 ( 1 : 100029 ) : * 890 1240 32 10. 25 236 2004 3 1 2004 3 1 : : 16. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: / / www.class.com.cn

More information

关于报送高中级专业技术职务

关于报送高中级专业技术职务 一 申 报 呈 报 的 程 序 申 报 评 审 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格, 继 续 实 行 个 人 申 报 民 主 评 议 推 荐 单 位 审 查 主 管 部 门 审 核 的 办 法, 按 有 关 规 定 要 求 进 行 ( 一 ) 专 业 技 术 人 员 所 在 单 位 公 布 申 报 评 议 方 案 ; ( 二 ) 专 业 技 术 人 员 提 出 申 请, 并 提 供 有 关 证

More information

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11. ( ) (CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.5 290 4 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 : : : ( ) (CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 1 223 1 2 100 2005 9 1 2005 9 1 ISBN 7 81010

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 8 )

More information

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

More information

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

,, 4,,,,,, ( CIP) /. :, 2004. 8 ( ) ISBN 7-5624-3221-X......... :. F293. 33 CIP ( 2004) 077628 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023 ) 65102378 651

,, 4,,,,,, ( CIP) /. :, 2004. 8 ( ) ISBN 7-5624-3221-X......... :. F293. 33 CIP ( 2004) 077628 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023 ) 65102378 651 ,, 4,,,,,, ( CIP) /. :, 2004. 8 ( ) ISBN 7-5624-3221-X......... :. F293. 33 CIP ( 2004) 077628 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023 ) 65102378 65105781 : ( 023 ) 65103686 65105565 : http: / / www.

More information

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次 教 学 动 态 江 西 农 业 大 学 南 昌 商 学 院 教 务 部 主 办 2016 年 第 3 期 ( 总 第 45 期 ) 本 期 导 读 教 务 信 息 系 部 动 态 督 导 之 声 联 系 电 话 : 0791-83901432 电 子 邮 箱 :18251930216@163.com ( 本 期 共 印 18 份 2016 年 5 月 17 日 ) 教 务 信 息 教 学 日 常 运

More information

计算机网络与经济(二).doc

计算机网络与经济(二).doc 400................................. 3.COM 60... 4%... I 400 3.Com

More information

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode] 叶 师 傅 教 你 2012 龙 年 家 居 风 水 招 财 布 局 出 行 注 意 事 项 精 点 十 二 生 肖 龙 年 运 程 方 法 简 单 实 用 一 看 便 会 智 贤 庄 命 理 风 水 网 叶 沛 明 奇 门 遁 甲 为 你 运 筹 帷 幄 创 先 机 http://www.zhixianzhuangfs.com 简 介 古 人 有 学 识 奇 门 遁 能 把 天 下 论 之 说 法,

More information

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響:

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響: 96 李 公 達 (2014) 實 務 報 告 [ 稿 件 來 源 ]: 大 陸 地 區 [ 文 獻 引 用 ]: 李 公 達 (2014) 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓, 提 升 農 村 勞 動 者 轉 移 就 業 能 力 就 業 與 勞 動 關 係,4(1), 96 100 就 業 與 勞 動 關 係 季 刊 尊 重 人 的 無 限 潛 能 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓 提

More information

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思

图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思 赵 朴 初 说 佛 朱 洪 著 当 代 中 国 出 版 社 图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思 想 郁 援 B948 中 国 版 本 图

More information

校园之星

校园之星 ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G A B C D E A A X X X

More information