Microsoft Word - 17_13_.i...Y.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 17_13_.i...Y.doc"

Transcription

1 1 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 1. 前 言 張 郁 琳 成 功 大 學 台 灣 文 學 研 究 所 碩 士 生 西 元 1996 年, 台 灣 ê 地 下 樂 團 出 現 黑 手 那 卡 西 chit 個 由 工 人 kap 研 究 所 學 生 組 織 ê 工 人 樂 隊 黑 手 那 卡 西 關 懷 所 有 弱 勢 者,in -na 透 過 創 作 音 樂 ê 方 式 替 無 產 階 級 發 聲, 同 時 陣 mā 進 行 勞 動 者 ê 文 化 教 育, 所 以,in 拍 拚 參 勞 動 者 做 伙 創 作 以 社 會 寫 實 為 基 礎 ê 歌 詞 歌 曲 因 此, 本 文 ê 主 旨 有 三 點 : 第 一, 介 紹 黑 手 那 卡 西 以 及 專 輯 風 格 ê 變 遷 第 二, 透 過 比 較 黑 手 那 卡 西 kap 工 人 文 學 ( 短 篇 小 說 hām 行 業 書 寫 ê 台 語 歌 曲 )teh 處 理 共 同 議 題 時 ê 異 同, 對 照 出 in tī 台 灣 ê 文 學 界 存 在 ê 意 義 第 三, 探 討 由 知 識 份 子 hām 底 層 人 民 所 組 織 ê 音 樂 團 體 究 竟 會 激 發 出 什 麼 款 ê 火 星, 以 及 採 取 小 眾 路 線 ê 行 銷 手 法 來 行 社 會 主 義 路 線, 其 中 是 是 產 生 了 什 麼 款 矛 盾 關 鍵 詞 : 底 層 人 民 社 會 主 義 工 人 文 學 文 化 工 業 團 結 啊 團 結 啊 力 量 大 團 結 啊 團 結 啊 鬥 陣 行 用 咱 的 雙 手 爭 權 利 團 結 鬥 陣 行 Tī 台 灣 歌 壇 內 面, 有 一 部 份 創 作 hông 歸 屬 tī 社 會 寫 實 歌 曲, 若 追 根 究 底,ē-sái ùi 1989 年 底 黑 名 單 工 作 室 2 發 表 ê 抓 狂 歌 開 始 講 起 Chit 類 歌 曲 以 批 判 社 會 為 主 要 原 則, 企 圖 呈 現 在 現 實 社 會 當 中, 百 姓 受 tioh 政 治 社 會 閣 有 經 濟 壓 逼 欺 凌 了 後 發 出 ê 心 酸 無 奈 或 者 是 憤 慨 抵 抗 黑 手 那 卡 西 tō 是 延 續 chit 種 風 格 ê 團 體 之 一 九 年 代 後 期 成 軍 ê 黑 手 那 卡 西 tī 音 樂 界 ē-tàng 講 是 一 個 chiaⁿ 趣 味 ê 存 在,in 以 結 合 抗 爭 歌 曲 ê 形 式 tī 1997 年 發 表 頭 一 張 專 輯 福 氣 個 屁, 從 此 以 後 不 改 其 志 iah 未 忘 初 衷, 又 連 續 發 表 兩 張 同 款 性 質 ê 專 輯 台 灣 牛 大 戰 WTO hām 被 遺 忘 的 國 寶 樂 生 人 權 鬥 士 之 生 影 以 關 懷 弱 勢 為 出 發 點 ê 黑 手 那 卡 西 tī 專 輯 內 面 利 用 歌 詞 直 接 闡 明 in ê 社 會 主 義 走 向, 吸 引 了 筆 者 ê 注 意 力, 因 此 選 擇 in ê 三 張 專 輯 作 分 析 文 本, 探 究 in ê 台 語 歌 到 底 反 應 出 什 麼 雖 然 學 術 界 kap 出 版 界 lóng 有 發 表 研 究 流 行 歌 曲 ê 文 章 / 冊, 而 且 mā 有 以 歌 曲 作 主 題 ê 學 位 論 文, -koh 對 筆 者 來 講, 音 樂 相 關 討 論 對 本 篇 論 文 並 無 相 當 ê 幫 助 原 因 有 三, 首 先, 目 前 台 語 歌 詩 ê 研 究 猶 原 iah-bē 造 成 潮 流,tō 算 講 有, 大 多 數 lóng 是 以 早 期 台 語 歌 做 為 研 究 對 象, 八 九 以 及 以 後 ê 台 語 歌 研 究 留 下 一 大 片 空 白 另 外, 學 術 界 對 ē-tàng 歸 類 在 工 人 文 學 ê 歌 曲 mā iah-bē 使 in 自 成 一 派 3, 時 行 將 chia ê 歌 kap 其 他 類 型 ê tàu-lām 做 伙 討 論 上 尾 a, 非 主 流 音 樂 本 來 就 無 容 易 發 覺, 親 像 黑 手 那 卡 西 chit 類 屬 1 台 灣 是 一 個 語 言 使 用 情 形 複 雜 ê 地 區,chit 個 現 象 mā 反 映 tī 歌 詞 創 作 頂 面 因 此 筆 者 對 台 語 歌 ê 定 義 是 : 福 佬 話 佔 歌 詞 超 過 百 分 之 七 十 以 上 其 中 長 假 雖 然 kan-naⁿ 出 現 一 句 台 語, 不 過 因 為 mā 是 黑 手 那 卡 西 ê 創 作, 所 以 有 選 用 2 黑 名 單 工 作 室 ê 成 員 包 括 陳 明 章 王 明 輝,in ê 頭 一 張 專 輯 抓 狂 歌 以 搖 滾 或 者 傳 統 ê 樂 風 搭 配 敏 感 ê 社 會 議 題, 因 為 抵 tioh 選 舉 熱 潮 引 來 政 府 注 意 參 閱 王 裕 元 臺 灣 阿 歌 歌, 台 北 市 : 向 陽 文 化 出 版,2005 年, 頁 筆 者 在 第 二 章 會 說 明 為 何 將 黑 手 那 卡 西 ê 創 作 算 在 工 人 文 學 內 底

2 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 於 行 小 眾 路 線 ê 音 樂 團 體, 被 研 究 ê 機 率 閣 卡 低 所 以, 目 前 有 法 度 當 做 有 效 引 用 ê 先 行 研 究 數 量 並 無 濟 不 過 關 於 以 下 其 他 beh 討 論 ê 方 面 ê 冊, 著 作 豐 富, 比 如 文 化 工 業 有 陳 學 明 ê 文 化 工 業 而 且 在 工 人 文 學 方 面, 相 關 評 論 mā 有 一 定 ê 規 模, 所 以 以 下 ê 章 節, 筆 者 多 數 引 用 chit 兩 方 面 ê 資 料 研 究 方 法 方 面, 在 介 紹 專 輯 風 格 流 變 chit 部 分 採 取 編 年 體 方 式, 以 時 間 先 後 順 序 來 探 討 ;hâm 工 人 文 學 / 台 語 行 業 書 寫 歌 曲 ê 比 較 以 類 比 方 式 找 出 雙 方 ê 異 同 才 閣 做 衍 伸 ; 最 後 引 用 文 化 工 業 理 論 探 究 黑 手 那 卡 西 在 音 樂 文 化 產 業 ê 存 在 意 義 下 腳 先 介 紹 黑 手 那 卡 西 chit ê 地 下 樂 團 kap 專 輯 風 格 ê 轉 變 續 落 來 將 黑 手 那 卡 西 ê 專 輯 分 別 khǹg tiàm 工 人 文 學 ( 包 括 短 篇 小 說 hâm 早 期 台 語 歌 曲 中 ê 行 業 書 寫 ) 以 及 音 樂 文 化 產 業 兩 個 脈 絡 來 檢 視 in 存 在 ê 價 值 針 對 工 人 文 學 ê 部 分, 筆 者 先 進 行 比 對 ê 動 作, 發 現 雙 方 ê 共 通 點 證 明 了 同 類 型 ê 文 學 確 實 會 進 行 縱 ê 繼 承, 此 外, 雙 方 mā 體 現 台 灣 社 會 轉 型 期, 社 會 以 及 世 代 ê 變 遷 上 蓋 重 要 ê 是, 黑 手 那 卡 西 延 續 了 hȯ 學 者 認 定 已 經 失 聲 ê 工 人 文 學 ê 命 脈 後 一 部 份 論 證 採 取 知 識 份 子 hām 底 層 人 民 共 同 創 作 ê 社 會 主 義 樂 團 - 黑 手 那 卡 西,in 存 在 tī 唱 片 界 -na 是 奇 怪 ê 現 象, 而 且 mā 無 一 定 真 正 有 kā 創 作 權 交 ho 對 方 2. 什 麼 tī 唱 歌? 黑 手 那 卡 西 2.1. 黑 手 那 卡 西 簡 介 黑 手 那 卡 西 是 由 工 會 組 織 者 以 及 學 生 囝 仔 共 同 組 織 ê 工 人 樂 隊,chit 個 樂 隊 tī 1996 年 在 台 灣 勞 工 教 育 資 訊 發 展 中 心 hām 工 人 立 法 行 動 委 員 會 ( 工 委 會 )ê 協 助 之 下 成 立 樂 隊 成 員 如 以 下 所 列 : 劉 自 強 : 木 吉 他 手 桃 勤 工 會 理 事 王 明 惠 : 木 吉 他 手 台 北 市 停 車 管 理 處 產 業 公 會 理 事 鄭 小 塔 : 鼓 手 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 工 作 人 員 陳 柏 偉 : 團 長 主 唱 台 大 城 鄉 所 碩 士 莊 育 麟 : 貝 斯 木 吉 他 手 輔 大 心 理 所 碩 士 楊 友 仁 : 電 吉 他 木 吉 他 手 台 大 城 鄉 所 博 士 自 成 立 到 taⁿ, 黑 手 那 卡 西 -na kap 其 他 團 體 共 同 出 專 輯 4,mā 家 己 發 表 以 下 三 張 專 輯 閣 有 一 張 EP: 1997 年 福 氣 個 屁 2002 年 台 灣 牛 EP 2003 年 台 灣 牛 大 戰 WTO 專 輯 2005 年 被 遺 忘 的 國 寶 - 樂 生 人 權 鬥 士 之 聲 影 4 包 括 : 房 事 不 順 無 殼 蝸 牛 10 周 年 (1999 年 ) 勞 動. 生 活. 音 樂 勞 動 音 樂 合 輯 (2000 年 ) 美 麗 之 島 人 之 島 人 權 音 樂 專 輯 (2001 年 ) 13-2

3 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 2.2. ㆔ 張 專 輯 ê 風 格 流 變 5 早 期 黑 手 那 卡 西 ê 焦 點 集 中 tī 工 人, 樂 團 成 員 在 參 與 1996 年 ê 關 廠 抗 爭 潮 以 後,tī 1997 年 錄 製 頭 一 張 專 輯 福 氣 個 屁,che 是 台 灣 第 一 張 有 關 工 運 抗 爭 ê 專 輯 Ùi 曲 名 歌 詞 一 直 到 曲 調, 看 tioh ê 是 一 片 社 會 主 義 ê 色 彩 首 先 tī 曲 名 部 分, 工 人 / 勞 動 者 / 勞 工 總 共 出 現 四 pái( 勇 敢 的 台 灣 工 人 勞 動 者 戰 歌 工 人 鬥 陣 勞 工 團 結 歌 ); 鬥 陣 chit 個 詞 出 現 三 pái( 團 結 鬥 陣 行 鬥 陣 反 民 營 化 工 人 鬥 陣 ); 團 結 出 現 兩 pái( 團 結 鬥 陣 行 勞 工 團 結 歌 ) 一 再 重 複 出 現 異 詞 但 是 同 義 ê 工 人, 6 主 要 是 beh hȱ 閱 聽 者 了 解 專 輯 ê 重 點 tō tī-leh chit 幾 個 關 鍵 字 眼 另 外, 鬥 陣 (tàu-tīn) 實 際 上 是 福 佬 話 ê 辭 彙, 意 思 是 : 結 伴 鬥 陣 hām 團 結 tī 接 觸 tioh 西 方 社 會 主 義 思 想 以 後 ê 台 灣, 就 變 成 chit 股 思 潮 ê 符 碼 Mā tō 是 因 為 án-ne, 後 來 tī chit 塊 土 地 所 發 生 ê 各 種 社 會 運 動 當 中,tiaⁿ-tiaⁿ ē-sái 聽 / 見 chit 兩 個 辭 彙, 參 像 hông 歸 類 是 中 ng 倚 左 派 ê 蔣 渭 水 tō bat 講 過 : 同 志 需 團 結, 團 結 真 有 力 Chit 幾 個 不 斷 重 複 ê 文 字 符 號, 象 徵 chit 種 思 潮 ê 最 後 目 標 是 ài 透 過 工 人 ê 結 合 才 有 辦 法 達 成,che,mā 抵 好 是 黑 手 那 卡 西 ê 主 要 訴 求 延 續 曲 名 ê 脈 絡, 歌 詞 因 為 ē-sái thiⁿ 卡 濟 字 數 使 得 作 詞 者 ê 意 念 有 卡 大 ê 空 間 發 揮 因 為 chit 張 專 輯 是 結 合 抗 爭 歌 曲 所 成, 抗 爭 歌 曲 ê 歌 詞 必 須 簡 單 淺 白 才 會 好 記, 另 外,i mā 有 鼓 勵 抗 爭 者 帶 動 現 場 氣 氛 ê 任 務, 所 以 福 氣 個 屁 內 底 ê 歌 詞 mā 有 chit 兩 項 特 質 以 國 際 歌 7 作 例 : 國 際 歌 ( 台 語 版 ) 詞 : 林 信 誼 吳 錦 明 8 9 黑 手 那 卡 西 曲 : 無 鬥 陣, 做 工 的 兄 弟 姊 妹! 鬥 陣, 全 世 界 歹 命 的 人! 欲 創 造 幸 福 的 新 世 界, 咱 就 愛 團 結 起 來 資 本 家, 剝 削 咱 的 血 汗, 緊 起 來 反 抗 甲 伊 拼 ; 毋 免 驚 頭 家 按 怎 鴨 霸, 工 人 鬥 陣 力 量 大! 這 是 工 人 的 天 下, 團 結 起 來, 勞 動 者 ;INTERNATIONALE 鬥 陣 就 一 定 贏! 這 是 工 人 的 天 下, 車 拼 相 挺, 向 前 行 ;INTERNATIONALE 鬥 陣 就 一 定 贏! 毋 免 求 耶 穌 阿 彌 陀 佛, 嘛 免 望 總 統 皇 帝 ; 勞 動 者 創 造 人 類 一 切, 天 下 原 本 工 人 的! 資 本 家, 剝 削 咱 的 血 汗, 緊 起 來 反 抗 甲 伊 拼 ; 年 新 光 紡 織 士 林 廠 關 廠 抗 爭, 以 及 續 落 來 e 工 人 運 動, 引 起 1996 年 e 關 廠 抗 爭 潮 參 閱 黑 手 那 卡 西 的 部 落 格 : 6 使 用 閱 聽 者 而 非 聽 者 是 因 為 歌 詞 有 看 / 聽 e 雙 重 效 果 年, 參 與 巴 黎 公 社 起 義 ê 工 人 歐 仁. 鮑 狄 埃 寫 了 chit 首 詩 ;1888 年 工 人 皮 埃 爾. 迪 蓋 特 為 i 譜 曲, 後 來 在 各 國 工 人 界 流 傳 參 閱 福 氣 個 屁 歌 詞 內 頁 8 林 信 誼 kap 吳 錦 明 兩 人 是 台 灣 勞 工 吳 錦 明 在 1988 年 學 會 曉 華 語 版 e 國 際 歌, 從 此 以 後, 四 界 推 廣 台 語 版 e 國 際 歌 是 吳 錦 明 在 1993 年 填 寫,1996 年 經 過 林 信 誼 修 改 所 成 參 閱 福 氣 個 屁 歌 詞 內 頁 9 專 輯 內 面 e 歌 曲 並 無 逐 條 lo ng 有 註 明 作 詞 / 曲 者 若 是 歌 詞 簿 無 註 明 者, 筆 者 一 律 用 無 字 代 表 13-3

4 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 毋 免 驚 頭 家 按 怎 鴨 霸, 工 人 鬥 陣 力 量 大! 這 是 工 人 的 天 下, 團 結 起 來, 勞 動 者 ;INTERNATIONALE 鬥 陣 就 一 定 贏! 這 是 工 人 的 天 下, 車 拼 相 挺, 向 前 行 ;INTERNATIONALE 鬥 陣 就 一 定 贏! 歌 詞 以 呼 告 式 ê 句 型 鬥 陣, 做 工 的 兄 弟 姐 妹 起 頭, 如 此 ê 作 法 是 為 tioh 集 中 ( 抗 爭 ) 活 動 參 與 者 ê 注 意, 同 款 ê 手 法 mā 出 現 tī< 團 結 鬥 陣 行 團 結 啊 / 團 結 啊 / 力 量 大 以 及 勞 動 者 戰 歌 全 國 的 勞 動 者 啊 / 勇 敢 地 站 出 來 續 落 來 歌 詞 內 面 又 閣 不 斷 出 現 hām 鬥 陣 團 結 資 本 家 工 人 同 款 意 思 ê 辭 彙, 除 了 ē-tàng tiàm 抗 爭 chit 個 特 定 時 空 ê 活 動 中 表 明 抗 爭 者 ê 身 分 以 外,mā 指 涉 勞 資 雙 方 對 立 ê 立 場 已 經 進 入 了 無 用 階 級 鬥 爭 ê 手 段, 無 法 度 解 決 問 題 ê 階 段 上 尾 句 Internationale 鬥 陣 就 一 定 贏 以 宣 示 性 口 氣 表 明 抗 爭 者 堅 定 ê 意 念, 為 chit 條 歌 做 一 個 完 整 ê 收 束 頭 一 張 專 輯 mā tī chit 種 基 調 之 下 結 束 續 落 來 進 入 第 二 張 專 輯 台 灣 牛 大 戰 WTO,chit 張 專 輯 hām 頂 一 張 專 輯 共 同 ê 所 在 是 同 款 行 社 會 主 義 寫 實 風 格 kap 延 續 對 原 住 民 勞 工 ê 關 心 不 過 關 於 後 者 ê 歌 詞 大 部 分 是 以 華 語 書 寫, 所 以 無 針 對 chit 部 份 做 討 論 雖 然 同 款 是 抗 爭 歌 曲, 不 過 兩 張 專 輯 抗 議 ê 對 象 以 及 表 現 手 路 sio-khóa 無 同 : 第 一 張 福 氣 個 屁 第 二 張 台 灣 牛 大 戰 WTO 創 作 原 因 90 年 代 ê 工 人 運 動 2002 年 台 灣 正 式 加 入 WTO 抗 爭 對 象 台 灣 政 府 資 本 家 WTO 體 系 台 灣 政 府 資 本 家 => 範 圍 變 闊 牽 涉 ê 層 面 增 加 歌 曲 大 量 借 用 國 外 ê 抗 爭 歌 曲 借 用 台 灣 民 謠 或 者 家 己 創 作 歌 詞 異 : 翻 譯 國 外 抗 爭 歌 曲 ê 歌 詞 佔 大 多 數 除 了 幸 福 hām< 伴 隨 一 生 的 傷 痕 10, 其 他 屬 於 家 己 創 作 同 : 作 詞 者 包 含 m 是 黑 手 那 卡 西 團 員 ê 勞 動 者 意 境 強 調 抗 爭 Hām 第 一 張 卡 無 同 ê 兩 個 面 向 體 現 在 描 寫 對 象 ê 範 圍 變 闊, 以 及 議 題 ê 處 理 形 式 針 對 頭 一 點, 黑 手 那 卡 西 chit-pái 無 繼 續 將 焦 點 khǹg tī 工 人 身 上,in 將 關 懷 ê 層 面 放 大, 所 以 無 同 領 域 ê 勞 動 者 iah 現 身 tī 歌 曲 內 面 黑 手 那 卡 西 選 取 描 寫 對 象 ê 原 則, 大 多 數 是 依 照 隨 著 時 事 走 向, 以 幸 福 來 講,chit 條 歌 是 tī 發 生 了 前 台 北 市 市 長 陳 水 扁 政 權 廢 娼 鬥 爭 了 後 所 創 作 又 比 如 流 浪 台 北 的 停 車 管 理 員, 停 車 管 理 員 是 tī 路 邊 停 車 格 變 成 都 市 bē-tàng 欠 缺 ê 空 間 形 式 以 後, 才 因 此 所 產 生 ê 一 種 行 業 關 心 社 會 變 化 ê 樂 團 成 員 會 將 chit 兩 種 類 型 ê 勞 動 者 寫 入 來 歌 曲 內 面, 並 bē hȯ 人 感 覺 意 外 針 對 後 一 點,tī 頭 一 張 專 輯 內 面, 作 詞 者 全 無 掩 khàm 家 己 e 不 滿,in 未 輸 掠 狂 ê 猛 獸, 藉 tioh 文 字 噴 射 滿 腹 ê 恨 火 第 二 張 專 輯 ē-sái 看 作 前 後 兩 張 專 輯 ê 風 格 e 過 渡 kap 融 合, 專 輯 ê 頭 前 部 10 幸 福 e 作 詞 者 是 黑 手 那 卡 西 以 及 in e 友 好 團 體 - 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 另 外, 伴 隨 一 生 的 傷 痕 由 工 商 合 唱 團 kap 陳 柏 偉 合 譜 13-4

5 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 分 ( WTO 怨 嘆 喔! 台 灣 牛 流 浪 的 停 車 場 管 理 員 ) 基 本 上 hām 頂 一 張 專 輯 ê 風 格 相 同 作 詞 者 teh 創 作 chit 部 分 ê 時 陣 非 常 直 接, 意 思 tō 是, 運 用 批 判 khau 掛 削 ê 形 式, 以 及 勞 動 者 tiaⁿ-tiaⁿ 使 用, 但 是 hông 認 定 是 無 文 雅 ê 詞 彙, 形 構 出 敘 述 主 體 ê 憤 怒 到 了 專 輯 後 半 段, 轉 變 成 卡 婉 轉 ê 書 寫 策 略, 利 用 描 寫 事 件 ê 方 式 偷 渡 敘 述 主 體 對 社 會 政 府 ê 控 訴 若 按 照 頭 前 ê 形 容,ē-sái 講 猛 獸 tàu-tàu-a 藏 入 水 底, 閱 聽 者 ài 泅 入 去 文 字 海 洋 內 才 有 法 度 發 現 i ê 影 跡 以 幸 福 作 例 : 幸 福 詞 : 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 11 黑 手 那 卡 西 曲 : 陳 柏 偉 你 若 問 我 什 麼 是 幸 福 叫 阮 怎 樣 講 阮 若 是 千 金 小 姐 好 命 擱 嫌 不 夠 你 若 問 我 什 麼 是 人 生 叫 阮 怎 樣 回 阮 不 是 在 家 閏 秀 幸 福 欲 叼 位 找 啊 阮 是 野 地 的 長 春 花 幸 福 是 風 中 的 蠟 燭 咱 要 用 雙 手 捧 啊 阮 是 野 地 的 長 春 花 人 生 是 暗 夜 的 燈 火 帶 咱 行 向 前 雖 然 是 乎 人 看 輕 行 著 這 條 路 阮 嘛 是 飼 家 賺 食 有 什 麼 通 見 笑 紅 燈 路 頭 街 巷 暗 暗 孤 單 行 唉 喲 換 來 一 家 的 吃 穿 我 的 人 生 喲 Kap 頭 一 張 專 輯 一 聽 就 知 影 敘 述 主 體 是 什 麼 身 分 無 同,hiông-hiông 一 聽, 無 一 定 ē-tàng 隨 了 解 chit 首 歌 ê 歌 詞 中 所 講 ê 我 是 誰 人 事 實 上,che 是 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 內 面, 以 性 工 作 者 身 分 加 入 ê 成 員 描 述 自 我 故 事 ê 一 條 歌 歌 曲 中 ê 敘 述 者 (mā-tō 是 性 工 作 者 ) khiā tiàm 第 一 人 稱 ê 立 場, 向 tiàm 在 第 二 人 稱 位 置 ê 閱 聽 者, 以 自 言 自 語 ê 方 式 說 出 性 工 作 者 ê 無 奈 不 過, 雖 然 食 ê 是 上 蓋 hȱ 人 看 bē 起 ê 頭 路,in 卻 是 堅 強 保 衛 自 己 ê 尊 嚴 阮 嘛 是 飼 家 賺 食 / 有 什 麼 通 見 笑 但 是 道 德 hām 輿 論 ê 壓 力 逼 使 in 身 背 社 會 邊 緣 者 ê 性 格,chit 款 壓 力 甚 至 透 過 公 權 力 使 得 敘 述 者 失 去 立 身 之 地, 幸 褔 mā 就 án-ne 親 像 風 中 的 蠟 燭 / 要 用 雙 手 捧 若 斟 酌 注 意,ē-sái 發 現 歌 詞 主 要 是 teh 批 判 實 際 上 已 達 到 性 開 放 階 段, 卻 是 猶 原 以 假 道 學 作 為 規 範 ê 社 會 hām 生 活 其 中 ê 大 眾 事 實 上 確 實 如 11 臺 北 市 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 ti 1999 年 五 一 勞 動 節 chiǹ-che ng 成 立, 成 員 包 括 教 授 學 生 勞 工 性 工 作 者 協 會 e 宗 旨 是 : 提 升 性 工 作 者 ê 工 作 環 境 以 及 處 理 相 關 ê 權 利 問 題 參 閱 日 日 春 關 懷 互 助 協 會 網 站

6 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 此, 咱 若 將 chit 條 歌 ê 創 作 者 以 及 創 作 時 間 放 tī hit 當 陣 ê 社 會 脈 絡 來 觀 察,tō 知 影 in 批 判 ê 主 要 對 象 就 是 決 議 廢 除 公 娼 ê 前 台 北 市 長 陳 水 扁 另 外, 當 時 支 持 廢 除 公 娼 ê 大 眾, 恐 驚 mā 無 法 度 將 自 己 排 除 在 受 批 判 ê 名 單 之 外 吧 除 此 以 外, 黑 手 那 卡 西 mā tī 第 二 張 專 輯 ê 歌 詞 中 加 添 卡 濟 文 學 寫 作 ê 技 巧, 比 如 深 深 愛 著 妳 內 面 就 包 含 口 白 chit 種 歌 詞 創 作 技 巧 ( 以 下 只 取 口 白 部 分 ): 深 深 愛 著 你 詞 曲 : 劉 自 強 莊 育 麟 黑 手 那 卡 西 啊! 想 袂 到 我 想 袂 到 我 這 呢 啊 這 呢 啊 愛 妳 為 著 妳 我 來 放 棄 我 的 某 和 子 為 你 付 出 了 我 所 有 一 切! 想 不 到 妳 想 不 到 妳 煞 來 愛 到 別 人 啊 真 是 偷 雞 不 著 蝕 把 米 賠 了 夫 人 又 折 兵! 妳 走 妳 走 妳 走 啊 將 妳 的 白 賊 話 永 遠 永 遠 來 帶 走 啊! 口 白 tī 台 語 歌 ê 書 寫 傳 統 中 歷 史 久 常,ùi 日 治 時 代 開 始,tō ē-sái tī 台 語 歌 當 中 看 tioh 口 白 ê 身 影 黑 手 那 卡 西 ùi 第 二 張 專 輯 開 始 運 用 chit 種 文 字 表 現 ê 手 路, 算 是 一 種 自 我 突 破 kap 進 步 總 講 一 句, 經 過 時 間 ê 磨 練 hām 寫 作 經 驗 ê 累 積, 黑 手 那 卡 西 掌 握 歌 詞 ê 功 力 確 實 有 tàu-tàu-a 提 升 12 到 了 第 三 張, 重 心 集 中 到 樂 生 療 養 院 院 民 身 上 黑 手 那 卡 西 會 選 擇 樂 生 療 養 院 為 題, 是 因 為 在 1995 年, 省 立 衛 生 處 將 i 賣 hȱ 捷 運 單 位, 後 者 將 i 規 劃 成 新 莊 捷 運 線 ê 一 部 份, 樂 生 療 養 院 就 án-ne ài 面 對 被 拆 除 ê 運 命, 黑 手 那 卡 西 以 結 合 音 樂 kap 行 動 ê 方 式, 為 保 留 療 養 院 ê 建 築 物 以 及 院 民 ê 居 住 權 利 走 chông 以 上,tō 是 發 行 第 三 張 專 輯 ê 起 因 專 輯 內 除 了 頭 一 條 你 咁 賠 的 起 延 續 第 一 張 專 輯 直 接 批 判 ê 方 式 以 外, 其 他 ê lóng 將 憤 慨 之 情 掩 khàm tiàm 無 同 款 ê 寫 作 形 式 內 : 院 民 之 聲 ê 自 傳 體 裁 以 院 民 ê 悲 慘 遭 遇 反 襯 政 府 ê 暴 行 ; 每 天 早 上 蟬 在 叫 呈 現 院 民 kap 樂 生 院 ê 大 自 然 親 密 ê 互 動 ; 湯 阿 伯 內 面 雙 重 敘 述 主 體 湯 阿 伯 / 我 交 互 出 現 Mā-tō 是 講, 憤 慨 hām 不 滿 原 在, 只 是 作 詞 者 運 用 無 同 ê 筆 法 表 現 出 來 概 括 而 論, 三 張 專 輯 ê 發 行 前 前 後 後 經 過 九 年 ê 時 間 (1997~2005),chit 九 年 內, 有 in 變 kap 不 變 ê 所 在 堅 持 不 變 ê 是 in 長 久 以 來 一 直 是 底 層 人 民 ê 發 聲 器,in 看 ;in 參 與 ;in 體 會, 然 後 kā 寫 出 來 唱 出 來 有 所 改 變 ê 是 心 態 以 及 文 學 技 巧 ê 提 升 Ùi 抵 開 始 kap-vē-tioh tō 氣 put-put ê chong-bōn, 轉 換 做 溫 暖 或 者 是 笑 khoe ê 口 氣 來 看 世 事 變 化 ;ùi 直 接 批 判 到 文 學 技 巧 ê 多 方 使 用, 看 tioh ê 是 一 個 樂 團 ê 成 長 3. 黑 手 那 卡 西, 你 為 了 什 麼 存 在? 黑 手 那 卡 西 並 是 通 人 知 ê 音 樂 團 體,che 是 正 確 ê 認 知, 不 過 筆 者 認 為 無 論 作 家 ê 知 名 度 有 夠 iah 無,in ê 作 品 本 身 確 確 實 實 存 在 tī 社 會 kap 文 學 領 域 當 中,che 是 任 何 人 lóng bē-tàng 否 認 ê, 所 以 討 論 文 學 議 題 ê 時 陣, 不 可 顧 此 失 彼, 必 須 將 in 納 入 某 一 套 社 會 文 化 再 製 的 機 制 ( 如 學 校 課 程 書 單 ), 閱 讀 脈 絡 裡 ( 如 文 學 史 書 寫 傳 統 ), 作 品 才 有 長 期 存 活 的 可 能 性 ( 邱,23) 13 無 者,beh 建 構 周 全 ê 文 學 史 就 會 變 成 天 方 夜 譚 12 樂 生 療 養 院 在 1930 年 由 台 灣 總 督 府 成 立, 是 台 灣 當 時 唯 一 一 間 收 容 痲 瘋 病 患 者 e 所 在 參 閱 網 站 : 13 Chit 段 文 字 是 John Guillory 所 講, 原 句 收 在 Cultural Capital: The Problem of Literary Canon 13-6

7 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 以 下 筆 者 將 黑 手 那 卡 西 khǹg tiàm 兩 個 脈 絡 進 行 探 討 : 文 學 以 及 音 樂 文 化 產 業, 思 考 kap 辯 證 in ê 存 在 意 義 3.1. Ùi 文 ê 脈 絡 檢 驗 文 學 是 創 作 者 tī 某 一 時 間 hām 空 間 內 一 字 一 句 所 完 成, 因 此 i ē-sái 體 現 時 代 環 境 ê 變 遷, 那 像 Terry Eagleton( 華 語 : 泰 瑞 伊 果 頓 ) 所 言 : 文 學 理 論 本 身 與 其 說 是 一 種 知 識 探 索 的 對 象, 不 如 說 是 一 種 觀 察 我 們 時 代 歷 史 的 特 殊 視 野 14 特 別 是 kap 其 他 文 學 形 式 比 起 來, 流 行 歌 曲 更 加 有 生 活 化 ê 特 質,i kap 大 眾 卡 接 近, 致 使 咱 有 法 度 更 加 正 確 ê 掌 握 無 同 時 代 人 民 ê 思 考 模 式 以 下 拿 工 人 文 學 中 ê 兩 種 文 類 短 篇 小 說 以 及 早 期 行 業 書 寫 ê 台 語 歌 曲 來 kap 黑 手 那 卡 西 做 比 較, 探 討 雙 方 如 何 體 現 社 會 環 境 以 及 世 代 ê 變 遷, 而 且 看 出 chit 種 體 現 在 文 學 內 面 有 什 麼 意 義 必 須 先 說 明 為 何 將 行 業 書 寫 ê 台 語 歌 曲 mā khǹg tī 工 人 文 學 內 面 傳 統 台 灣 ē 文 學 理 念 將 歌 曲 排 除 在 外, 因 為 文 學 系 統 是 知 識 份 子 建 構 ê, 但 是 對 老 百 姓,in ê 文 學 想 像 kap 咱 無 一 定 相 同, 斷 定 何 者 為 文 學, 似 乎 和 價 值 判 斷 顯 然 有 關 15 對 勞 動 者 來 講, 收 音 機 傳 來 ê 快 樂 的 工 人 可 能 比 楊 青 矗 ê< 低 等 人 更 加 符 合 文 學 ê 定 義 文 學 是 眾 人 ê 文 學, 無 應 該 只 是 知 識 份 子 ê 文 學, 文 學 史 當 然 iah 應 當 包 含 其 他 階 層 所 認 定 ê 文 學 形 式 對 照 同 範 疇 ê 短 篇 小 說 Tī-chia 筆 者 選 擇 七 八 年 代 hȱ 葉 石 濤 歸 類 tī 工 人 文 學 ê 作 品 來 kap 黑 手 那 卡 西 ê 歌 詞 做 比 較 16 會 án-ne 選 擇, 是 因 為 當 時 hông 認 定 是 工 人 文 學 ê 代 表 作 家 kap 黑 手 那 卡 西 同 款,in -na 關 注 工 人 niâ-niâ, 詳 細 追 究, 在 本 質 上 其 實 卡 倚 向 人 權 文 學, -koh in lóng 因 為 chit 類 作 品 上 蓋 有 代 表 性, 所 以 歸 類 tī 工 人 作 家 ê 範 圍 筆 者 將 工 人 文 學 看 作 是 二 年 代 Proletariat( 華 語 : 普 羅 列 塔 利 亞 ) 文 學,mā-tō 是 無 產 階 級 文 學 ê 延 伸 kap 分 支 自 台 灣 新 文 學 創 生 以 來, 抵 抗 tō 一 直 是 重 要 ê 議 題,ùi 賴 和 到 楊 逵 等 等, 逐 個 文 人 濟 少 lóng 受 chit 波 思 潮 影 響, 抵 抗 就 因 為 án-ne tī 三 年 代 變 成 主 流 但 是 經 過 皇 民 化 運 動 以 及 國 統 時 期,chit 波 為 弱 勢 者 爭 取 平 等 ê 聲 說 那 來 那 hi-bî, 一 直 到 八 0 年 代 社 會 風 氣 開 放 了 後, 才 閣 形 成 潮 流, 促 使 工 人 文 學 自 成 一 派 其 中 楊 青 矗 曾 心 儀 陌 上 塵 hām 李 昌 憲 hông 認 定 是 工 人 文 學 作 家 ê 典 型, 以 下 選 擇 男 性 代 表 楊 青 矗 hām 女 性 代 表 曾 心 儀 來 kap 黑 手 那 卡 西 進 行 對 話 比 對 ê 目 的 有 三 : 一 指 陳 黑 手 那 卡 西 ê 創 作 母 題 顯 示 台 灣 社 會 在 九 年 代 後 所 受 ê 衝 擊 二 工 人 文 學 創 作 ê 異 同 點 三 黑 手 那 卡 西 ê 出 現 證 明 工 人 文 學 並 無 像 大 多 數 學 者 所 言, 出 現 斷 裂 ê 現 象 先 ùi 楊 青 矗 講 起 長 期 以 來, 楊 氏 是 文 學 評 論 者 眼 中 ê 工 人 作 家 代 表 會 hông 選 作 代 表 並 是 倚 靠 i ê 文 學 寫 作 技 巧, 是 因 為 i tī 八 年 代 工 人 文 學 iah bē 受 tioh 注 意 chìn-chêng ê1975 年 就 發 表 工 廠 人 chit 本 冊, 從 此, 他 就 被 歸 類 為 工 人 作 家 17 楊 氏 書 寫 工 人 ê 歷 史 並 無 久 常,ùi 1969 年 發 表 在 室 男 到 1979 年 因 為 美 麗 島 事 件 被 逮 捕 為 止, 大 約 十 年 ê 光 陰 1960 年 代 中 後 期 到 1970 年 代 抵 好 是 台 灣 社 會 快 速 進 入 工 業 化 ê 時 代,chit 時 社 會 下 階 層 ê 多 數 成 員 已 經 ùi 做 田 人 變 成 工 人 楊 氏 見 證 了 chit 段 歷 史, Formation, 轉 引 自 邱 貴 芬 e 後 殖 民 及 其 外, 頁 Eagleton, Terry 原 著, 吳 新 發 譯, 文 學 理 論 導 讀, 台 北 市 : 書 林 出 版 有 限 公 司,2004 年, 頁 同 前 註, 頁 有 關 葉 石 濤 針 對 工 人 文 學 所 做 e 歸 類 以 及 定 義, 請 參 閱 葉 石 濤 著, 台 灣 文 學 入 門, 台 北 市 : 春 暉 出 版 社,1999 年, 頁 參 閱 楊 青 矗 著, 施 淑 高 天 生 主 編, 楊 青 矗 集, 台 北 市 : 前 衛 出 版 社,1992 年, 頁

8 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 所 以 i ê 小 說 廣 泛 而 深 入 的 反 應 出 台 灣 社 會 從 農 業 生 產 型 態 演 變 成 現 代 工 業 社 會 的 過 程 18 翻 頭 看 黑 手 那 卡 西,in tī1997 年 發 行 ê 第 一 張 專 輯 記 錄 後 工 業 時 期 ê 台 灣, 勞 工 問 題 並 無 因 為 時 代 進 步 iah 是 政 治 開 放 有 所 改 善 2002 年 ê 第 二 張 續 頂 一 張 話 尾 講 落 去, chit 遍 講 到 台 灣 變 成 全 球 金 融 體 系 ê 成 員 了 後, 底 層 人 民 ê 生 活 壓 力 無 像 卡 早 只 來 自 國 內, 連 外 國 mā 是 共 謀 若 是 講 楊 青 矗 ê 小 說 原 原 本 本 反 映 出 台 灣 ùi 農 業 社 會 過 渡 到 工 業 國 家 chit 個 史 實, 那 án-ne 黑 手 那 卡 西 就 記 錄 了 後 工 業 時 期 台 灣 社 會 tī 人 權 未 升 ê 情 形 下, 各 階 層 人 民 又 閣 抵 tioh 國 際 化 打 擊 ê 下 場 Ē-sái 講, 雙 方 ê 作 品 lóng 是 社 會 轉 型 期 ê 時 代 抽 樣 若 是 講 tioh 楊 氏 ê 文 學 成 就, 參 像 呂 興 昌 老 師 上 課 講 ê: 楊 青 矗 ê 文 學 手 路 無 夠, 只 有 概 念 性 ê 物 件 19 Thomas B. Gold( 華 語 : 高 德 ) iah 講 過 : 楊 青 矗 所 使 用 的 技 法 或 許 稱 不 上 具 有 什 麼 領 導 地 位 20 同 款 ê 情 形 mā 發 生 tī 黑 手 那 卡 西 早 期 ê 作 品 福 氣 個 屁 分 析 原 因, 有 可 能 是 因 為 雙 方 lóng 是 依 照 先 有 概 念 才 閣 動 筆 chit 種 意 念 先 行 ê 方 式 創 作, 而 且 lóng 屬 於 創 作 初 期, 對 文 學 ê 掌 握 iau 是 有 欠 點 ê 所 在, 使 得 同 義 反 覆 ê 情 形 一 直 出 現 不 過 in 對 弱 勢 者 ê 關 心 並 bē 因 為 án-ne 被 反 駁,chit 點 是 可 以 肯 定 ê 曾 心 儀 是 工 人 文 學 創 作 者 內 面, 受 tioh 上 蓋 濟 人 注 意 ê 女 性 那 án-ne, 性 別 ê 無 同 kām 有 造 成 寫 作 方 面 ê 差 別? 無 定 tioh tō 是 性 別 ê 緣 故,i ê 作 品 展 現 出 陰 性 書 寫 ê 特 質, 算 是 kap 男 性 工 人 作 家 上 大 ê 差 別 曾 氏 ê 作 品, 一 向 以 愛 來 觀 謢 21 筆 下 所 寫 ê 人, 親 像 一 個 母 親 同 款, 將 愛 傳 送 hȯ 離 社 會 中 心 上 蓋 h g e 人 比 如 有 一 處 精 神 病 院 內 面 ê 查 某 精 神 科 醫 師 對 精 神 病 患 ê 關 懷, 又 比 如 牆 內 面 ê 母 親 對 坐 監 ê 後 生 ê 付 出 比 較 起 來, 黑 手 那 卡 西 雖 然 無 陰 性 書 寫 ê 特 質, -koh ùi in 早 期 ê 怒 火 kap 恨 意 變 換 做 最 近 強 調 愛 kap 自 足 ê 轉 變 來 看, 經 過 時 間 ê 流 轉 以 及 沉 澱,in kap 曾 氏 相 同,tauh-tauh-a ē-tàng 體 會 若 是 kān-na 有 理 想 主 義 式 ê 激 情 kap 狂 熱 是 無 法 度 形 構 一 個 完 整 ê Utopia( 華 語 : 烏 托 邦 ), 其 中 必 須 要 有 愛 ê 注 入,Utopia 才 會 真 正 成 為 Utopia 概 括 而 言, 工 人 作 家 lóng 親 身 介 入 勞 動 領 域 或 者 是 本 身 tō tī 內 面 食 頭 路,in 倚 靠 經 驗 ê 累 積 kap 自 身 ê 感 受, 以 無 同 款 ê 風 格 展 現 工 人 ( 事 實 上 包 含 其 他 底 層 人 民 )ê 模 樣 筆 者 認 為 上 重 要 ê tō 是 黑 手 那 卡 西 tī 工 人 文 學 失 聲 ê 九 0 年 代 初 試 啼 聲, 透 過 另 外 一 種 傳 播 媒 介 延 續 工 人 文 學 ê 血 脈 大 多 數 學 者 認 為 工 人 文 學 在 七, 特 別 是 八 年 代 曇 花 一 現 以 後 就 消 失 無 蹤, 許 俊 雅 tō 講 過 : 在 九 年 代 的 今 天, 勞 工 人 口 遠 比 七 年 代 高, 就 業 人 口 結 構 也 有 很 大 的 變 化, 然 而 這 方 面 的 作 品 反 而 較 少, 是 值 得 我 們 深 思 的 22 咱 若 將 歌 曲 mā 拉 入 來 文 學 ê 領 域, 會 發 現 工 人 文 學 並 無 tī 文 學 內 面 消 失, 只 是 運 用 無 同 ê 文 學 類 別 或 者 傳 播 媒 介 表 現 所 以 咱 看 tioh 交 工 樂 隊 生 祥 與 瓦 窯 坑 三, 黑 手 那 卡 西, 當 然,iau 閣 有 hia-e 長 期 hông 放 bē 記 ê 創 作 者 黑 手 那 卡 西 kap in 做 伙 建 構 底 層 人 民 ê 歷 史,chit 種 文 學 ê 建 構 提 供 所 謂 治 療 ê 作 用, 接 受 治 療 ê -na 是 被 寫 入 歌 曲 內 面 ê 底 層 人 民,mā 包 括 社 會 大 眾 底 層 人 民 接 受 了 治 療,in 到 taⁿ 才 知 影 原 來 iau 閣 有 人 hām in khiā tī 同 一 pêng; 社 會 大 眾 mā 接 受 了 治 療,in 到 taⁿ 才 知 影,tī chit 個 疏 離 ê 社 會, 原 來 有 人 kap in 同 款, 關 心 tioh hia-e 應 該 受 關 心 ê 人, 而 且 替 in kap 話 講 出 來 參 閱 許 俊 雅 著, 台 灣 文 學 散 論, 台 北 市 : 文 史 哲 出 版 社,1994 年, 頁 年 五 月 八 日, 呂 興 昌 教 授 tī 成 功 大 學 台 灣 文 學 所 ê 台 語 歌 詩 選 課 程 內 所 講 同 註 17, 頁 231 參 閱 曾 心 儀 著, 施 淑 高 天 生 主 編, 曾 心 儀 集, 台 北 市 : 前 衛 出 版 社, 一 九 九 三 年, 頁 239 同 註 18, 頁

9 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 對 照 早 期 同 範 疇 ê 台 語 歌 行 業 書 寫 tī 早 期 ê 台 語 歌 內 底 早 tō 已 經 形 成, 特 別 是 五 六 年 代, 社 會 一 日 一 日 穩 定, 經 濟 一 步 一 步 起 飛, 三 百 六 十 行 行 行 出 狀 元 ê 情 形 之 下, 以 歌 曲 ê 形 式 介 紹 行 業 百 態 ê 歌 曲 陸 續 出 現 值 得 注 意 ê 是,chit 個 時 期 行 業 書 寫 ê 歌 曲 大 部 分 是 描 寫 中 下 階 層,ùi 賣 花 姑 娘 到 行 船 人,ùi 酒 家 女 到 工 人 同 時 陣, 台 灣 都 市 化 ê 腳 步 lú 來 lú 緊, 造 成 人 口 流 動, 漂 泊 流 浪 思 鄉 等 等 意 象 成 為 行 業 書 寫 ê 主 題 黑 手 那 卡 西 ê 歌 曲 同 款 是 ùi 中 下 階 層 ê 角 度 切 入, 那 án-ne, 雙 方 有 什 麼 相 同 或 者 是 無 同 ê 所 在 leh? 透 過 比 較, 咱 發 現 經 過 七 八 十 年 ê 歷 史 流 轉, 台 語 歌 到 今 a 日 猶 原 運 用 某 一 寡 同 款 ê 文 學 技 巧 (mā 可 以 講 是 晚 生 後 輩 擬 仿 ê 結 果 ), 更 加 重 要 ê 是,in 體 現 了 無 同 世 代 思 想 ê 變 遷 思 想 ê 變 遷 如 何 被 體 現 出 來? 先 來 看 早 期 ê 歌, 無 論 文 夏 ê 快 樂 e XXX 系 列 郭 大 誠 ê 糊 塗 XX 師 系 列, 或 者 是 hia-ê 四 界 漂 流 ê 流 浪 兒, 逐 個 lóng 樂 觀 向 上, 以 下 舉 五 首 表 示 :( 因 為 篇 幅 有 限, 逐 條 只 取 部 份 ) 快 樂 的 工 人 詞 : 文 夏 曲 : 無 ( 頭 一 pha) 我 就 是 孤 單 的 人 快 樂 的 工 人 一 早 起 來 透 早 打 拼 做 工 應 呀 閣 啦 鹿 快 小 什 麼 人 想 欲 做 著 我 的 愛 人 呢 夜 市 的 冰 店 一 個 可 愛 的 小 姐 也 會 擱 來 想 起 可 愛 的 她 的 笑 容 浮 在 我 的 目 前 快 樂 的 炭 礦 夫 詞 : 文 夏 曲 : 日 本 曲 ( 第 三 pha) 喔 伊 咱 二 人, 不 時 都 真 快 樂 的 炭 礦 夫, 世 間 的 榮 華 富 貴 阮 無 希 望, 黑 暗 的 空 洞 就 是 咱 的 家 庭, 為 著, 為 著 總 是 為 著, 咱 二 人 光 明 彼 日 打 拼 作 工, 會 打 拼 來 作 工, 也 會 擱 來 想, 也 會 擱 來 想, 糊 塗 裁 縫 師 詞 : 郭 大 誠 曲 : 無 阮 是 一 個 快 快 樂 樂 糊 塗 裁 縫 師 以 前, 有 一 位 作 戲 的 演 員, 走 向 我 這 裡 來, 拿 一 塊 花 仔 布, 叫 我 教 伊 剪 又 裁, 工 資 愛 便 宜 又 不 能 隨 便, 啊! 好! 我 就 隨 便 教 你 剪 又 裁 就 不 到 十 五 分 鐘 久, 作 成 一 領 奸 臣 仔 的 服 裝, 伊 就 穿 著 那 件 奸 臣 仔 的 服 裝 上 舞 台 ㄆㄧㄚ 丶 靠 背! 褲 底 破 一 大 洞, 台 下 的 服 裝 看 了 笑 哈 哈, 抱 肚 才, 快 掉 下 巴 就 是 這 樣, 大 家 才 會 叫 我 糊 塗 的 裁 縫 師 糊 塗 總 鋪 師 詞 : 郭 大 誠 曲 : 郭 大 誠 ( 口 白 ) 我 的 料 理 是 奇 奇 甲 怪 怪, 有 吃 過 的 人 攏 會 知, 也 那 無 吃 過 的 人, 請 恁 試 看 覓 13-9

10 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 首 先 鴨 蛋 來 敲 破, 欲 堅 鴨 蛋 摻 麵 線, 鴨 蛋 落 鼎 是 披 搏 彈, 白 仁 走 四 散, 紅 仁 才 探 頭 出 來 看 來 喔, 今 日 最 重 要 的 就 是 這 齣 美 國 來 的 火 雞 ( 中 間 略 ) 也 這 隻 美 國 火 雞 實 在 有 影 未 曉 衰, 毛 都 拔 了 了 囉, 也 敢 逃 亡 到 大 街, 害 我 追 甲 喘 疲 疲 嘿 人 客 看 著 是 美 國 的 火 雞, 按 呢 大 家 相 爭 挾, 塞 塞 咧 歸 嘴 皮, 塞 了 後 才 知 影 氣 味 有 問 題 ; 想 講 欲 吐 出 來, 又 擱 驚 歹 勢 啊 只 好 目 睭 格 瞌 瞌, 大 下 甲 吞 落 去 腹 肚 底, 順 續 稱 讚 我 這 個 總 舖 師 的 好 手 藝, 也 會 曉 煮 這 個 美 國 來 的 火 雞 舊 皮 箱 的 流 浪 兒 詞 : 呂 金 首 曲 : 林 金 池 ( 頭 一 pha) 離 開 著 阮 故 鄉 孤 單 來 流 浪 不 是 阮 愛 放 蕩 有 話 無 地 講 自 從 我 畢 業 後 找 無 頭 路 父 母 也 年 老 要 靠 阮 照 顧 做 著 一 個 男 兒 應 該 嗄 嗄 來 打 拼 Chit 五 條 歌 敘 述 對 象 包 括 工 業 ê 工 人 礦 業 ê 炭 礦 夫 服 務 業 ê 裁 縫 師 總 鋪 師, 閣 有 無 業 ê 流 浪 兒 In 各 自 tiàm 在 無 同 ê 行 業, 但 是 面 對 生 活 ê 困 苦 或 者 無 奈, 猶 原 有 法 度 ùi 細 項 代 誌 內 面 找 tioh 鼓 勵 家 己 奮 鬥 落 去 ê 動 力 所 以 透 早 tō ài 出 門 做 sit ê 工 人 想 tioh 愛 人 a tō 歡 喜 ; 找 無 頭 路 ê 流 浪 兒 想 tioh 年 老 爸 母 mā 知 影 認 真 打 拼 ê 必 要 性 反 倒 轉 來 看 黑 手 那 卡 西,in 所 描 寫 ê 同 款 是 chit 幾 種 職 業, 但 是 chia ê 敘 事 主 體 面 對 問 題 卻 是 tiāⁿ-tiāⁿ 以 choh 幹 罵 kiāu ê 方 式 表 示 不 滿, 拿 流 浪 台 北 的 停 車 管 理 員 kap< 長 假 作 例 : 流 浪 台 北 的 停 車 管 理 員 詞 : 黑 手 那 卡 西 曲 : 黑 手 那 卡 西 流 浪 流 浪 佇 在 街 頭 流 浪 流 浪 流 浪 佇 在 巷 尾 流 浪 阮 就 是 流 浪 的 管 理 員 日 晒 風 吹 搧 風 淋 雨 為 著 生 活 四 界 走 闖 街 頭 巷 尾 走 來 走 去 誰 人 知 影 阮 的 心 聲 停 車 開 單 遇 到 流 氓 含 著 目 屎 吞 落 腹 內 辛 萬 苦 擱 乎 人 幹 譙 官 爺 交 待 你 就 要 忍 耐 你 家 在 火 燒 厝 伊 娘 在 住 大 樓 每 天 你 吹 冷 氣 煞 叫 我 坐 烘 爐 講 要 拆 我 票 亭 阮 煞 來 無 地 去 13-10

11 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 這 些 官 字 有 二 個 口 你 就 是 要 低 頭!( 你 要 不 要 低 頭!) 為 什 麼 為 什 麼 為 什 麼 為 什 麼 為 什 麼 為 什 麼 為 什 麼 長 假 詞 : 張 智 惠 曲 : 楊 友 仁 ( 頭 一 pha) 不 知 道 為 什 麼 大 學 畢 業 還 是 很 難 找 工 作 他 們 總 告 訴 我 ( 少 年 仔 ) 時 機 歹 歹 你 就 要 了 解 I say that's ok, just another day. 對 黑 手 那 卡 西 描 寫 ê 敘 述 主 體 來 講, 是 社 會 造 成 了 所 有 過 錯 In 並 無 反 求 諸 己 ê 精 神, 顛 倒 怪 罪 別 人 為 什 麼 in 會 kap 早 期 作 詞 者 描 寫 ê in 差 hiah-nih-a 濟? 筆 者 認 為 社 會 ê 改 變 造 成 世 代 之 間 想 法 ê 差 異, 以 下 針 對 五 個 面 向 進 行 探 討 首 先, 早 期 台 灣 ê 文 學 受 tioh 政 治 束 縛, 無 法 度 暢 所 欲 言 特 別 是 tī 國 統 時 期, 禁 歌 ê 制 度 致 使 台 語 歌 曲 必 須 營 造 社 會 欣 欣 向 榮 ê 模 樣, 加 減 壓 制 了 歌 曲 反 映 實 際 生 活 ê 鬱 悶 ê 功 能 第 二, 世 代 之 間 對 經 濟 體 制 ê 認 知 程 度 無 同 早 期 台 灣 人 民 就 學 率 低, 加 上 政 治 封 閉,in 知 自 身 有 向 外 爭 取 公 平 ê 權 利, 只 e- sái 內 省 現 代 人 學 歷 kôan, 知 識 卡 充 足, 對 社 會 運 作 ê 機 制 有 相 當 ê 認 知, 所 以 知 影 無 平 等 無 公 義 無 一 定 是 自 身 ê 問 題 第 三, 作 詞 者 本 身 ê 觀 念 mā 是 原 因 之 一 早 期 大 多 數 ê 台 語 歌 曲 是 中 年 以 上 ê 作 詞 者 所 寫,chia-ê 人 生 活 穩 定, 無 需 要 煩 惱 太 濟 ; 少 年 輩 抵 踏 入 社 會, 一 切 iau tī 懵 懵 渺 渺 之 間, 對 世 事 難 免 不 安,mā-tō 容 易 宣 洩 負 面 情 緒 參 像 屬 於 中 年 階 層 ê 武 雄, 同 款 落 筆 描 寫 行 業,i tō ē-tàng hām 前 輩 作 詞 者 採 取 卡 同 款 ê 角 度 hām 心 態 看 待 事 物 23 第 四, 有 真 實 入 去 唱 片 工 業 iah 無 mā 影 響 tioh 創 作 者 ê 寫 作 比 如 文 夏 郭 大 誠 kap 武 雄,lóng 是 唱 片 界 名 聲 響 叮 噹 ê 人 In 必 須 tòe 著 業 界 ê 運 作 機 制 轉 動,tī 聽 歌 排 解 無 聊 ê 前 提 下, 反 動 ê 歌 曲 容 易 淪 落 到 hông 淘 汰 ê 命 運 第 五, 少 子 化 hām 經 濟 ê 繁 榮 mā 變 成 時 代 教 養 ê 差 異 ê 主 因 少 年 輩 生 長 tī 只 要 我 喜 歡, 有 什 麼 不 可 以 24 ê 放 浪 時 代, 比 較 起 來 負 面 情 緒 卡 無 辦 法 像 長 輩 ka 化 做 正 面 ê 力 量 同 款 以 唱 片 作 文 學 傳 播 媒 介 同 款 是 行 業 書 寫, 台 語 歌 行 到 二 十 一 世 紀, 經 過 比 較 無 同 世 代 展 現 出 in ê 無 變 kap 變 改 變 ê 所 在 tī 頭 一 段 已 經 探 討 過 ; 無 變 ê 是 早 期 台 語 歌 內 面 ê 象 徵 符 碼 以 及 意 象 iau 繼 續 被 延 用 : 以 牛 喻 男 性 花 喻 女 性 ( 台 灣 牛 阮 是 ㄅㄧㄣˋ ㄅㄧㄤˋ 叫 ㄅㄧㄣˋ ㄅㄧㄤˋ 叫 ㄅㄧㄣˋ ㄅㄧㄤˋ 叫 的 台 灣 牛 幸 福 阮 是 野 地 的 長 春 花 ) 自 然 界 物 體 ê 形 象 轉 喻 ( 伴 隨 一 生 的 傷 痕 滿 天 星 / 是 咱 的 淚 ) 流 浪 ê 意 象 ( 流 浪 台 北 的 停 車 管 理 員 流 浪 流 浪 佇 在 街 頭 流 浪 ) 到 今 iau tī 台 語 歌 內 面 看 ê tioh ê 符 號 利 用 無 同 時 期 ê 文 學 作 品 互 相 對 照,hȯ 咱 看 tioh 以 上 所 討 論 ê 各 點, 若 用 另 外 一 句 話 來 表 達,tō 是 : 文 學 特 質 ê 顯 露 Chia 所 指 ê 特 質, 是 指 每 一 種 類 型 ê 文 學 經 過 時 間 ê 考 驗, 總 是 有 i 改 變 以 及 無 變 ê 所 在 I 會 改 變, 是 受 tioh 各 種 原 因 造 成 ;i ê 無 變, 是 因 為 每 一 種 文 類 各 自 有 家 己 ê 堅 持,chit 種 堅 持 一 直 流 傳 落 去,mā-tō 是 所 謂 ê 縱 ê 繼 承 以 描 寫 在 夜 市 a 擺 攤 者 e 加 減 賺 卡 袂 散 為 例, 歌 詞 參 閱 附 錄 只 要 我 喜 歡 / 有 什 麼 不 可 以 是 李 明 依 e 同 名 歌 曲 內 面 e 歌 詞 13-11

12 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 3.2. Ùi 音 樂 文 化 產 業 ê 脈 絡 檢 驗 十 八 世 紀 ê 工 業 革 命 帶 動 了 十 九 世 紀 資 本 主 義 ê 成 長, 從 此 以 後 chit 兩 種 潮 流 共 生 共 長 隨 資 本 主 義 產 生 ê 是 文 化 工 業 ê 誕 生 音 樂 文 化 產 業 tō 是 文 化 工 業 底 下 ê 一 支 Tī chia 使 用 文 化 工 業 而 非 大 眾 文 化 chit 個 詞 是 根 據 Frankfort School( 華 語 : 法 蘭 克 福 學 派 ) 所 提 出 關 於 文 化 工 業 ê 觀 念 Frankfort School 強 調 大 眾 生 產 文 化 ê 被 動 性,kap 官 僚 體 系 倚 靠 大 眾 文 化 控 制 人 民 ê 意 識 型 態 chit 兩 個 概 念 筆 者 認 為 台 灣 現 今 ê 音 樂 已 進 入 跨 國 際 文 化 產 業 ê 階 段, 上 游 ê 唱 片 公 司 壟 斷 人 力 物 力 hām 財 力 種 種 資 源, 進 一 步 控 制 音 樂 ê 文 化 生 產, 位 在 下 游 ê 消 費 者 tī chit 個 機 制 中 失 去 能 動 性,kan-nā ē-tàng 片 面 接 收,kap 音 樂 文 化 ê 創 造 產 生 距 離 因 此, 以 下 ùi 文 化 工 業 ê 角 度 探 討 兩 個 問 題 : (1) 黑 手 那 卡 西 ê 社 會 主 義 走 向 tī 專 輯 內 面 已 經 表 現 kah chiâⁿ 明 顯, 免 重 複 說 明 筆 者 想 beh 指 出 ê 是, 黑 手 那 卡 西 對 唱 片 行 銷 手 法 ê 處 理, 那 seng-e mā 受 tioh 西 方 馬 克 思 主 義 ( 以 下 簡 稱 西 馬 )chit 個 左 派 哲 學 ê 文 化 觀 影 響, 而 且 因 此 kap in 家 己 ê 目 標 產 生 矛 盾 西 馬 ê 文 化 哲 學 基 本 上 kap 文 化 工 業 唱 同 調,chit 派 ê 學 者 認 為 文 藝 的 真 理 只 有 拒 絕 與 社 會 這 個 統 治 的 世 界 的 認 同 才 能 體 現 出 來 25 黑 手 那 卡 西 ê 創 作 理 念 就 是 beh 向 統 治 階 級 對 抗, 所 以 為 了 免 除 chit 種 情 形 ê 發 生, 黑 手 那 卡 西 採 取 非 主 流 型 態 銷 售 唱 片 但 是 趣 味 ê 是, 西 馬 認 為 人 受 奴 役 ê 狀 態 經 過 大 眾 文 化 洗 禮 了 後 已 變 成 普 遍 現 象, 人 必 須 覺 醒 才 有 法 度 得 tioh 人 性 ê 解 脫 假 使 講 黑 手 那 卡 西 是 發 信 體, 消 費 者 是 受 信 體, 表 面 上 前 者 散 播 ê 信 息 是 幫 助 弱 勢 者 爭 取 權 益 但 是 爭 取 權 益 應 該 只 是 短 期 目 標, 因 為 黑 手 那 卡 西 閣 卡 想 beh 達 到 ê 目 標, 應 該 是 全 體 人 民 ê 自 我 反 省, 反 省 自 己 到 底 才 ē-tàng úi 資 本 主 義 ê 功 利 思 考 模 式 中 脫 離, 達 到 人 性 ê 解 放 如 此 一 來, 走 小 眾 路 線 ê 黑 手 那 卡 西, 甚 至 在 宣 傳 上 tō 已 經 抵 tioh 困 難, 哪 會 有 能 力 達 到 in ê 遠 程 目 標 全 體 人 類 ê 解 放? 可 能 有 人 會 ùi 資 本 主 義 ê 機 制 反 駁 黑 手 那 卡 西 採 行 小 眾 取 向 只 是 因 為 in 無 法 度 打 入 去 音 樂 文 化 產 業, 不 得 已 才 會 選 擇 chit 條 路 線 Chit 個 問 題 是 chit 個 段 落 ê 重 點, 所 以 留 待 日 後 討 論 (2) 誰 人 theh tioh 筆? 誰 人 giâ tioh Mai-khù? 參 像 黑 手 那 卡 西 家 己 講 ê: 底 層 勞 動 人 民 因 著 教 育 機 會 及 生 活 環 境 限 制 的 緣 故, 往 往 被 剝 奪 了 掌 握 音 樂 藝 術 之 類 的 文 化 工 具 的 權 利 26 因 為 chit 個 緣 故, 黑 手 那 卡 西 拍 拚 hâm 弱 勢 者 共 同 進 行 歌 曲 創 作, 企 圖 利 用 chit 種 形 式 使 後 者 有 機 會 為 自 己 發 聲 Chit 款 做 法 iah 得 tioh 無 同 領 域 ê 學 者 認 同, 比 如 破 報 總 編 輯 黃 孫 權 tō 講 : 黑 手 拿 ( 按. 那 字 之 誤 ) 卡 西 隱 身 幕 後, 將 麥 克 風 交 給 人 民 27 音 樂 / 政 治 評 論 者 張 鐵 志 mā 講 : 我 們 聽 見 了 樂 聲 院 阿 媽 阿 公 自 己 書 寫 他 們 的 歷 史, 自 己 歌 唱 他 們 的 生 命 28 但 是 hȱ 人 懷 疑 ê 是, 雙 方 ( 黑 手 那 卡 西 kap 共 同 創 作 ê 底 層 人 民 )tī 集 體 文 化 創 作 ê 過 程 當 中, 究 竟 哪 一 pêng ê 比 重 卡 重? 若 ùi 作 品 分 析, 似 乎 可 見 端 倪, 以 下 舉 院 民 之 聲 作 例 : 院 民 之 聲 詞 : 李 添 培 曲 : 浪 子 走 天 涯 調 透 早 起 來 冷 甲 寒 冷 水 洗 面 凍 心 肝 參 閱 陳 學 明 著, 文 化 工 業, 台 北 市 : 揚 智 文 化 出 版,1996 年, 頁 參 閱 黑 手 那 卡 西 e 部 落 格 : 參 閱 被 遺 忘 的 國 寶 樂 聲 人 權 鬥 士 之 聲 影 專 輯 封 面 同 註

13 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 可 惡 警 察 強 制 捉 全 無 人 權 押 到 這 阮 厝 住 在 花 蓮 港 考 入 花 中 讀 半 冬 強 制 收 留 將 阮 留 一 生 變 成 麻 瘋 人 痲 瘋 發 生 無 藥 醫 叫 天 哭 地 嘛 無 應 這 款 病 苦 難 忍 受 放 母 放 子 去 自 盡 苦 命 凌 遲 過 日 子 以 院 作 家 六 十 年 無 情 政 府 貪 近 利 出 賣 病 人 樂 生 院 法 國 一 間 痲 瘋 院 台 灣 這 間 不 輸 伊 樂 生 國 寶 文 化 資 產 政 府 哪 當 權 賣 空 貴 賓 大 家 來 到 陣 學 生 聯 盟 來 扶 持 台 權 協 會 募 款 相 挺 保 留 樂 生 拼 到 底 本 首 歌 ê 歌 詞 頭 前 四 pha 以 自 傳 體 以 及 倒 敘 ê 手 法 陳 述 院 民,mā tō 是 作 詞 者 李 添 培 先 生 本 身 ê 故 事 進 入 第 五 pha, 時 間 跳 到 現 此 時, 作 詞 者 提 出 意 見, 利 用 hām 法 國 痲 瘋 院 做 比 較 來 襯 托 國 外 / 內 處 理 方 式 ê 差 別 到 chit pha 為 止 lóng 採 取 軟 性 敘 事 -koh 上 尾 pha 煞 hiông-hiông 跳 出 貴 賓 學 生 聯 盟 台 權 協 會 等 等 無 對 tàⁿ ê 字 眼, 產 生 一 種 蒙 太 奇 拼 貼 式 ê 錯 覺 Che, 並 是 特 例,tī 一 九 九 七 年 福 昌 關 廠 抗 爭 事 件 發 生 了 後, 黑 手 那 卡 西 主 唱 陳 柏 偉 hām 女 工 聯 合 改 編 蔡 琴 ê 最 後 一 夜 ê 時 陣 mā bat 發 生 改 編 過 ê 歌 詞 如 下 : 最 後 一 夜 29 詞 : 陳 柏 偉 福 昌 工 廠 女 工 曲 : 蔡 琴 唱 ê< 最 後 一 夜 踩 不 完 平 車 拷 克 車 不 盡 針 針 線 線 青 春 有 誰 為 我 留 委 屈 向 誰 訴 想 不 完 前 塵 往 事 看 不 盡 人 情 淡 薄 往 事 有 誰 為 我 數 空 對 離 別 愁 我 也 曾 生 活 在 福 昌 工 廠 賣 命 在 生 產 線 上 如 今 卻 心 碎 在 福 昌 工 廠 心 徬 徨 前 途 茫 茫 離 情 依 依 淚 滿 面 此 刻 該 珍 重 再 見 29 粗 體 字 部 份 是 改 編 過 e 13-13

14 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 血 債 血 還 絕 不 罷 休 嗯 ~ 最 後 一 夜 根 據 陳 柏 偉 ê 碩 士 論 文 ē-sái 知 影 大 多 數 ê 歌 詞 是 福 昌 工 廠 ê 女 工 所 改, 只 有 血 債 血 還 / 決 不 罷 休 兩 句 是 陳 柏 偉 所 添 30 同 款 ê 問 題 閣 一 遍 浮 上 檯 面, 以 女 工 ê 悲 苦 形 象 為 主 題 ê 歌 詞, 上 尾 a 煞 出 現 血 債 血 還 / 絕 不 罷 休 chiah-nih 強 硬 ê 口 氣, 又 閣 是 一 pái 蒙 太 奇 翻 頭 轉 來 看 院 民 之 聲, 雖 然 chit 條 歌 掛 名 ê 作 詞 者 kan-nā 李 添 培, 但 是 歌 詞 頭 前 後 壁 ê 脈 絡 tàu bē 密 使 人 懷 疑 黑 手 那 卡 西 是 是 有 tī 作 詞 者 創 作 ê 時 提 供 意 見 一 部 文 本 最 後 呈 現 在 讀 者 眼 前 ê,kan-nā 文 字 並 無 創 作 ê 過 程, 咱 所 看 到 ê, 只 有 表 面 ê 作 品,ke-ke ē-sái 利 用 調 查 / 採 訪 得 tioh 進 一 步 ê 訊 息 -koh, 咱 又 閣 àn-chòaⁿ 確 定 接 受 tioh ê 訊 息 是 是 百 分 之 百 正 確? 所 謂 的 真 正 交 棒, 到 底 有 外 真 正 leh? 不 可 否 認 ê 是, 黑 手 那 卡 西 企 圖 以 chit 種 融 入 底 層 人 民 ê 集 體 創 作 方 式 顛 覆 目 前 音 樂 文 化 生 產 ê 象 徵 秩 序, 但 是 創 作 過 程 煞 有 可 能 變 成 雙 方 ê 角 力 戰,siáng 輸 siáng 贏 iau 知 影 另 外, 因 為 黑 手 那 卡 西 是 現 存 ê 樂 團, 究 竟 日 後 kām 會 達 成 in ê 遠 程 目 標 尚 iau bē-sái 蓋 棺 論 定, 筆 者 主 要 ê 目 的 是 想 beh 提 供 兩 個 觀 察 ê 面 向, 希 望 有 閣 卡 濟 人 共 同 來 思 考 4. 結 語 鬥 陣 全 世 界 歹 命 的 人 欲 創 造 幸 福 的 新 世 界 國 際 歌 ( 台 語 版 ) 九 年 代 尾 期, 台 灣 出 現 一 個 新 興 地 下 樂 團 黑 手 那 卡 西 早 期 ê 黑 手 那 卡 西 以 投 入 工 會 抗 爭 運 動 來 表 達 對 社 會 底 層 人 民 ê 關 懷 kap 照 顧, 一 直 到 1996 年 組 成 樂 團, 開 始 兼 用 另 外 一 種 行 動 方 式 音 樂 創 作 來 開 拓 社 會 運 動 ê 面 向 既 然 號 作 社 會 運 動, 所 注 意 ê 焦 點 就 離 bē 開 hȯ 社 會 遺 忘 ê 邊 緣 人 畸 零 人 等 等 所 以 咱 tī 專 輯 內 底 發 現 了 工 人 ê 腳 步, 性 工 作 者 ê 呢 喃, 停 車 場 管 理 員 ê 身 影,iau 閣 有 樂 生 療 養 院 院 民 ê 吟 唱 Chia ê 人 hām 咱 鬥 陣 生 活 tī 同 一 片 土 地, 煞 bē 輸 無 存 在 同 款 hȯ 咱 放 bē 記 黑 手 那 卡 西 ê 歌, 使 咱 重 新 看 tioh 找 tioh in 因 此, 筆 者 除 了 分 析 黑 手 那 卡 西 專 輯 風 格 ê 轉 變 以 外,mā 分 別 針 對 兩 層 面 工 人 文 學 ( 包 括 短 篇 小 說 kap 早 期 行 業 書 寫 ê 台 語 歌 曲 ) 以 及 音 樂 文 化 產 業 來 探 討 黑 手 那 卡 西 存 在 ê 意 義 Ùi 工 人 文 學 來 看, 會 將 黑 手 那 卡 西 khǹg tiàm 無 產 階 級 文 學 底 下 ê 工 人 文 學 來 討 論, 是 因 為 in kap 其 他 台 灣 ê 工 人 文 學 代 表 同 款, 是 tùi 工 運 抗 爭 出 發 才 漸 漸 轉 向 關 心 其 他 ê 弱 勢 族 群, 所 以 hông 貼 一 張 商 標 音 樂 界 ê 工 人 代 言 者 Ùi 比 較 中 發 現, 除 了 雙 方 lóng 體 現 台 灣 社 會 轉 型 ê 變 遷 以 外, 更 加 重 要 ê 是 黑 手 那 卡 西 ê 存 在 ē-sái 看 作 是 工 人 文 學 閣 一 pái ê 出 航,in 利 用 另 外 一 種 傳 播 媒 介 音 樂 傳 承 hȯ 學 者 認 定 已 經 消 失 ê 八 0 年 代 ê 工 人 文 學 Tī 台 語 歌 曲 部 分, 黑 手 那 卡 西 雖 然 沿 襲 早 期 台 語 流 行 歌 ê 文 字 象 徵 ( 比 如, 花 星 牛 等 等 ),mā 同 款 進 行 行 業 書 寫 ê khang-khòe, -koh 體 現 ê 卻 是 兩 種 無 同 ê 時 代 差 異,mā tō 是 世 代 變 遷 互 相 對 映 了 後, 黑 手 那 卡 西 反 應 出 青 中 青 世 代 ê 思 想 模 式, 無 形 中 間 接 證 明 過 往 hong 認 為 只 有 老 人 才 會 聽 ê 台 語 流 行 歌, 事 實 上 ē-sái chiaⁿ 少 年 化 30 陳 柏 偉, 唱 工 人 的 歌 台 灣 自 主 工 運 抗 爭 歌 曲 與 抗 爭 空 間 之 形 構, 國 立 台 灣 大 學 建 築 與 城 鄉 研 究 所 碩 士 論 文,1998 年 七 月, 頁

15 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 另 外 想 beh 指 出 ê 是, 若 是 ùi 音 樂 文 化 工 業 切 入, 行 社 會 主 義 路 線 ê 黑 手 那 卡 西, in ê 目 標 hām 行 銷 手 法 形 成 矛 盾, 變 成 chit 個 工 業 內 面 一 種 特 別 ê 存 在 上 尾 a 筆 者 提 出 一 個 觀 點 : 黑 手 那 卡 西 透 過 hām 弱 勢 者 共 同 創 作 ê 方 式, 強 調 自 己 將 書 寫 權 交 hȯ in 不 過,mā 因 為 án-ne, 雙 方 共 同 創 作 使 得 創 作 chit 個 動 作 變 成 是 一 個 複 雜 ê 過 程, 其 中 ê 權 力 運 作 並 是 kan-nā 看 ê tioh 歌 詞 ê 閱 聽 者 有 法 度 分 辨 所 以, 無 法 度 認 定 ( 某 一 部 分 ê) 底 層 人 民 確 實 透 過 黑 手 那 卡 西 得 tioh 創 作 權 但 是, 社 會 運 動 藉 由 黑 手 那 卡 西 chit 類 音 樂 創 作 者 進 入 流 行 音 樂 界 當 中, 無 定 tioh 確 實 找 tioh 另 外 一 條 路 只 要 有 人 ê 所 在,tioh 有 音 樂 ê 存 在 國 內 國 外 ê 地 下 樂 團 繼 續 用 in 熱 情 ê 活 力 譜 曲 作 詞, 本 文 專 就 本 土 地 下 樂 團 黑 手 那 卡 西 作 分 析 ê 對 象, 未 來 希 望 將 國 內 其 他 類 似 性 質 ê 地 下 樂 團 加 入 來 討 論 ê 範 圍, 望 濟 少 彌 補 現 此 時 台 語 流 行 歌 曲 研 究 ê 欠 缺 13-15

16 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 歌 詞 附 錄 福 氣 個 屁 (1) 勞 動 者 戰 歌 詞 : 無 原 曲 : 韓 國 工 運 抗 爭 歌 曲, 桃 勤 公 會 柯 正 隆 蔣 金 台 改 編 全 國 的 勞 動 者 啊, 勇 敢 地 站 出 來 ; 為 了 我 們 的 權 益, 不 怕 任 何 犧 牲 反 剝 削, 爭 平 等, 我 的 同 志 們! 為 了 明 天 的 勝 利, 誓 死 戰 鬥 到 底, 殺 殺! (2) 團 結 鬥 陣 行 詞 曲 : 陳 柏 偉 團 結 啊 團 結 啊 力 量 大 團 結 啊 團 結 啊 鬥 陣 行 用 咱 的 雙 手 去 爭 權 利 團 結 啊 團 結 啊 鬥 陣 行 只 要 咱 團 結 啊 鬥 陣 拼 資 本 家 看 到 也 會 驚 被 遺 忘 的 國 寶 樂 聲 人 權 鬥 士 之 聲 影 (3) 你 咁 賠 得 起? 詞 : 青 年 樂 生 聯 盟 黑 手 那 卡 西 樂 生 院 院 民 曲 : 改 編 自 日 本 時 代 樂 生 院 之 歌 怪 手 啊 挖 挖 挖 挖 挖 攏 不 停 捷 運 逼 咱 搬 厝 心 內 不 安 寧 政 府 官 員 侵 害 人 權 你 咁 賠 得 起 你 咁 賠 得 起 咱 就 互 相 照 顧 互 相 扶 持 繼 續 拼 下 去 走 街 頭 走 到 瑞 士 走 到 總 統 府 日 本 勝 訴 咱 的 官 員 也 是 踢 皮 球 政 府 官 員 侵 害 人 權 你 咁 賠 得 起 你 咁 賠 得 起 13-16

17 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 咱 就 互 相 照 顧 互 相 扶 持 繼 續 拼 下 去 (4) 每 天 早 上 蟬 在 叫 詞 曲 : 周 富 子 ( 周 富 子 是 樂 生 院 院 民 之 一 ) 每 天 早 上 蟬 在 叫 抬 頭 一 望 樹 在 搖 樹 頂 鳥 仔 啾 啾 叫 啾 啾 叫 親 像 唱 歌 好 聽 的 聽 來 聽 去 真 好 聽 親 像 輕 鬆 音 樂 聲 樹 仔 大 叢 好 遮 蔭 有 路 寬 寬 可 以 走 還 有 新 鮮 自 然 的 空 氣 風 吹 帶 來 又 微 微 這 是 對 我 們 幫 助 的 阮 也 沒 要 求 什 麼 只 要 求 原 地 保 留 的 (5) 阿 湯 伯 的 眼 淚 詞 曲 : 楊 友 仁 湯 阿 伯 住 在 樂 生 院 我 要 去 看 他 他 跟 我 說 在 這 個 世 界 很 多 的 無 奈 是 什 麼 地 方 將 我 來 迫 害 痛 苦 無 人 知 她 的 意 愛 不 敢 來 期 待 心 酸 吞 腹 內 無 情 的 世 界 歧 視 來 對 待 讓 阮 想 到 眼 淚 滴 下 來 湯 阿 伯 他 很 古 意 有 學 問 會 作 詩 五 十 多 年 的 青 春 記 憶 留 在 樂 生 院 阿 嬤 的 疼 愛 阿 母 的 期 待 永 遠 放 心 內 黑 暗 的 世 界 病 友 相 關 懷 做 伙 來 排 解 官 商 來 破 壞 相 偎 的 所 在 讓 阮 想 到 眼 淚 滴 下 來 湯 阿 伯 你 免 煩 惱 我 和 你 站 鬥 陣 為 了 我 們 樂 生 國 寶 繼 續 來 打 拚 我 想 要 讓 你 留 著 歡 喜 的 眼 淚 永 遠 快 樂 笑 嗨 嗨 湯 阿 伯 是 我 們 的 寶 貝 我 要 去 看 他 13-17

18 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 其 他 歌 曲 (6) 加 減 賺 卡 袂 散 詞 : 武 雄 曲 : 改 編 自 波 斯 市 場 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 世 間 發 生 啥 咪 代 誌 按 怎 討 食 這 無 容 易 只 好 靠 這 擔 小 生 意 加 減 賺 來 度 時 機 啊 警 察 兄 你 嘛 麥 生 氣 警 察 車 緊 加 駛 返 去 阮 欲 準 備 緊 來 開 市 度 小 月 加 減 賺 啦 時 代 咧 流 行 啥 咪 若 來 這 攏 會 看 見 有 牛 排 嘛 有 切 仔 麵 有 玩 具 有 解 碼 器 皮 卡 丘 Hello Kitty 射 雞 歸 甲 撈 金 魚 流 行 歌 也 是 寫 真 集 全 部 made in 9city 來 去 來 去 來 去 迺 夜 市 因 為 今 仔 今 仔 好 天 氣 來 去 來 去 來 去 迺 夜 市 不 通 每 日 糾 咧 厝 內 一 直 看 電 視 來 去 來 去 來 去 迺 夜 市 因 為 人 山 人 海 足 趣 味 來 去 來 去 來 去 迺 夜 市 儘 量 買 啦 台 灣 才 會 有 奇 蹟 警 察 車 已 經 駛 返 警 察 兄 已 經 攏 無 看 見 人 客 愛 啥 咪 算 你 便 宜 度 小 月 加 減 賺 啦 外 國 咧 流 行 啥 咪 若 不 知 就 到 這 裡 阿 罵 你 一 殺 米 雅 奇 化 妝 品 性 感 內 衣 大 哥 大 甲 呼 叫 器 減 肥 茶 甲 按 摩 椅 有 白 牌 嘛 有 賣 耐 奇 全 部 made in 9city 13-18

19 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 張 郁 琳 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 賺 賺 賺 加 減 賺 賺 賺 卡 袂 散 散 散 加 減 賺 13-19

20 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 參 考 冊 目 Eagleton, Terry( 泰 瑞 伊 果 頓 ) 原 著, 吳 新 發 譯, 文 學 理 論 導 讀, 台 北 市 : 書 林 出 版 有 限 公 司, 二 四 年 十 月 增 訂 二 版 三 刷 台 灣 勞 工 陣 線 勞 工 搖 籃 曲 二 年 發 行 風 潮 有 聲 出 版 有 限 公 司 總 代 理 生 祥 與 瓦 窯 坑 3 臨 暗 二 四 年 發 行 大 大 樹 音 樂 圖 像 製 作 出 版 邱 貴 芬, 後 殖 民 及 其 外, 台 北 市 : 麥 田 出 擺 設, 二 三 年 初 版, 頁 23 許 俊 雅, 台 灣 文 學 散 論, 台 北 市 : 文 史 哲 出 版 社, 一 九 九 四 年 初 版, 頁 陳 學 明, 文 化 工 業, 台 北 市 : 揚 智 文 化, 一 九 九 六 年 初 版 陳 柏 偉, 唱 工 人 的 歌 台 灣 自 主 工 運 抗 爭 歌 曲 與 抗 爭 空 間 之 形 構, 國 立 台 灣 大 學 建 築 與 城 鄉 研 究 所 碩 士 論 文, 一 九 九 八 年 七 月 曾 心 儀 著, 施 淑 高 天 生 主 編, 曾 心 儀 集, 台 北 市 : 前 衛 出 版 社, 一 九 九 三 年 十 一 月 初 版 第 二 刷 黃 裕 元, 台 灣 阿 歌 歌, 台 北 市 : 向 陽 文 化 出 版, 二 五 年 八 月, 頁 黑 手 那 卡 西 個 人 網 站, 瀏 覽 於 二 六 年 五 月 黑 手 那 卡 西 福 氣 個 屁 一 九 九 七 年 發 行 黑 手 那 卡 西 台 灣 牛 大 戰 WTO 二 三 年 發 行 黑 手 那 卡 西 被 遺 忘 的 國 寶 樂 聲 人 權 鬥 士 之 聲 影 二 五 年 發 行 楊 青 矗 著, 施 淑 高 天 生 主 編, 楊 青 矗 集, 台 北 市 : 前 衛 出 版 社, 一 九 九 二 年 初 版 葉 石 濤, 台 灣 文 學 入 門, 台 北 市 : 春 暉 出 版 社, 一 九 九 九 年 十 月 初 版 第 二 刷, 頁

Microsoft Word - 10_6_...Q...doc

Microsoft Word - 10_6_...Q...doc 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 台 南 大 學 國 語 文 學 系 碩 士 生 ( 台 語 組 ) 濟 濟 ê 台 語 詩 運 用 植 物 ê 書 寫 來 營 造 作 者 ê 寫 作 意 圖 Tī chia-ê 詩 作 內 底 咱 看 著 ê, -nā 是 對 植 物 本 身 ê 素 描,koh khah 有 作 者 詩 作 所 寄 託 對 台 灣 ê 關

More information

Microsoft Word - 21_17_.......doc

Microsoft Word - 21_17_.......doc 汝 是 潑 落 人 間 的 雲 / 我 是 注 定 等 候 的 山 方 耀 乾 詩 集 予 牽 手 的 情 話 中 的 形 象 塑 造 歐 純 純 台 南 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 方 耀 乾 是 台 語 詩 壇 辛 勤 的 園 丁, 自 九 年 代 創 作 以 來, 已 出 版 了 四 本 台 語 詩 集, 期 間 曾 拿 下 吳 濁 流 文 學 獎 新 詩 正 獎 府 城 文 學

More information

匪寇烈傳

匪寇烈傳 二 二 八 事 件 ê 眞 相 ( 台 灣 青 年 第 六 號 二 二 八 特 集 號 ) 原 文 刊 t 台 灣 青 年 第 六 號 (February, 1961) 第 82 頁 ~ 第 129 頁 台 文 選 譯 之 二 ( 第 109 頁 ~ 第 129 頁 ) 翻 譯 : 嬰 孫 ( 第 三 ) 八 嘉 義 機 場 拚 生 死 3 月 初 1 早 時, 嘉 義 聽 著 台 北 市 二 二

More information

Microsoft Word - Chhoa-PoeGim.doc

Microsoft Word - Chhoa-PoeGim.doc 試 探 八 年 代 以 後 tò-khau-chiàⁿ -siah ê 社 會 政 治 激 骨 歌 ê 特 色 kap 意 義 蔡 佩 吟 成 功 大 學 台 灣 文 學 研 究 所 1. 踏 話 頭 佇 台 語 ê 傳 統 有 一 種 俗 語 叫 做 激 骨 話, 有 人 擱 ka 叫 做 孽 畜 仔 話 歇 後 語, 伊 ê 頭 一 句 若 親 像 是 一 ê 謎 題, 後 壁 利 用 雙 關

More information

期刊作品分類選目 學術論文 文化研究 6月 12期 朱惠足 從 戰爭的記憶 到 記憶的戰爭 宋澤 萊 陳映真與目取真俊的二戰記憶書寫 1344 張慧瑜 現代 主體的浮現與 現代性 亞洲 傷 口的彌合 南京 南京 的文化症候 45-73 12月 13期 楊凱麟 施明正 書寫的身體政治與政治身體的書寫

期刊作品分類選目 學術論文 文化研究 6月 12期 朱惠足 從 戰爭的記憶 到 記憶的戰爭 宋澤 萊 陳映真與目取真俊的二戰記憶書寫 1344 張慧瑜 現代 主體的浮現與 現代性 亞洲 傷 口的彌合 南京 南京 的文化症候 45-73 12月 13期 楊凱麟 施明正 書寫的身體政治與政治身體的書寫 386 8月 35期 李敏勇 我的詩の物語 我的國家只隱藏在我心裡 鎮魂之歌 121-126 10月 36期 李敏勇譯介 以日常生活抒寫自由和愛情 日本 和川新江 153-158 學術論文 HoHaiYan台灣原Young 9月 37期 陳芷凡 百年影像 族群風采 從圖像看歷史中的 台灣原住民 4-19 人文與社會研究學報 4月 45卷1期 鄭柏彥 界義 民間文學 的論述方法及其相關問 題 以兩岸學界論述為研究範圍

More information

2014.07.03臺灣守護周刊第129期

2014.07.03臺灣守護周刊第129期 P-1-2014/07/03 ( 四 ) 台 灣 的 前 途 由 誰 來 決 定? 心 靈 重 生 才 有 健 康 不 一 樣, 所 以 會 改 變 發 掘 台 灣 優 質 醫 療 品 質 的 對 話 王 張 黑 箱, 居 心 不 良! 討 好 中 國, 台 灣 遭 殃! 第 二 次 民 主 改 革 演 講 文 稿 卻 顧 所 來 徑 : 浮 生 雜 感 台 灣 碩 果 僅 存 的 日 本 時 代

More information

A1

A1 臺 灣 閩 南 語 語 言 能 力 認 證 試 題 題 型 樣 本 (2008 年 8 月 8 日 ) 說 明 : 一 因 研 發 時 間 較 為 緊 迫, 本 次 模 擬 試 題 僅 提 供 各 項 測 驗 中 各 題 型 的 部 份 樣 本 日 後 將 再 陸 續 提 供 完 整 的 模 擬 試 題 供 大 眾 參 考 二 此 題 型 樣 本 僅 供 第 一 次 預 試 (8 月 23 日 )

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63> 台 語 羅 馬 字 拼 音 演 化 史 論 台 灣 師 範 大 學 台 灣 文 化 及 語 言 研 究 所 李 勤 岸 台 南 大 學 國 語 文 學 系 碩 士 班 台 語 組 李 淑 鳳 摘 要 台 語 拼 音 史 上 bat 出 現 過 類 型 濟 濟 ê 拼 音 符 號, 有 漢 字 拼 音 符 號 羅 馬 字 拼 音 符 號 日 語 假 名 拼 音 符 號 注 音 符 號 諺 文 式 拼

More information

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 1 1.1 1.2 2.1 2.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 3 6 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 4 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 1962 14.3

More information

95 1. 2. 2

95 1. 2. 2 59 62 ( ) 1 1 95 1. 2. 2 (1) (2) (3) (4) (5) 3. (1) (2) (3) 1. 3 3 4 1 2 *> 38 * 1 *< * * ** ** 38 + 35 2 X6 1 1 $7,500,000 10 X7 $5,550,000 X8 12 31 X9 2 28 $4,600,000 X9 2 28 $7,500,000 10 $750,000 X7

More information

中共中央组织部 人事部

中共中央组织部 人事部 人 事 部 卫 生 部 文 件 国 人 部 发 2007 35 号 人 事 部 卫 生 部 关 于 印 发 关 于 卫 生 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 的 指 导 意 见 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 事 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ), 新 疆 生 产 建 设 兵 团 人 事 局 卫 生 局, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 人 事 部 门 : 根

More information

要 站 立 得 稳, 我 在 十 字 架 上 已 经 都 抢 夺 过 来 了, 将 魔 鬼 不 让 你 们 来 享 用 的 都 推 开 了, 这 是 让 我 们 来 得 到 的 话 语 我 们 再 也 不 被 奴 仆 的 轭 辖 制, 要 来 拥 有 才 可 以 明 知 道 却 不 去 抢 夺 过

要 站 立 得 稳, 我 在 十 字 架 上 已 经 都 抢 夺 过 来 了, 将 魔 鬼 不 让 你 们 来 享 用 的 都 推 开 了, 这 是 让 我 们 来 得 到 的 话 语 我 们 再 也 不 被 奴 仆 的 轭 辖 制, 要 来 拥 有 才 可 以 明 知 道 却 不 去 抢 夺 过 日 分 期 :2014 年 1 月 5 日 类 : 圣 餐 主 日 讲 道 证 道 人 : 赵 镛 基 牧 师 题 目 : 什 么 样 的 人 能 够 享 受 到 福 分 本 文 话 语 : 约 书 亚 记 1:11 < 本 文 > 你 们 要 走 遍 营 中, 吩 咐 百 姓 说, 当 预 备 食 物 因 为 三 日 之 内 你 们 要 过 这 约 旦 河, 进 去 得 耶 和 华 你 们 神 赐

More information

國立中山大學學位論位典藏.pdf

國立中山大學學位論位典藏.pdf 1~8 1 2 2 9~39 9 15 18 27 31 40~49 40 46 47 49~79 49 57 69 80~89 80 82 85 90~91 90 90 92~111 112~116 1 2 1 2 3 4 Terry Eagleton? self-referential 1 Terry Eagleton 83 3 13-30 5 1970 32 2 3 6 7 7 92 2004

More information

云 浮 市 总 工 会 学 习 贯 彻 市 委 五 届 九 次 全 会 精 神 全 省 工 会 第 二 季 度 暨 上 半 年 劳 资 纠 纷 研 判 会 召 开 河 源 市 总 工 会 召 开 劳 资 纠 纷 研 判 会 议 湛 江 市 总 工 会 召 开 上 半 年 劳 资 纠 纷 研 判 会

云 浮 市 总 工 会 学 习 贯 彻 市 委 五 届 九 次 全 会 精 神 全 省 工 会 第 二 季 度 暨 上 半 年 劳 资 纠 纷 研 判 会 召 开 河 源 市 总 工 会 召 开 劳 资 纠 纷 研 判 会 议 湛 江 市 总 工 会 召 开 上 半 年 劳 资 纠 纷 研 判 会 目 录 工 作 聚 焦 全 省 工 会 主 席 会 议 全 省 工 会 主 席 会 议 召 开 推 动 工 会 工 作 再 上 新 台 阶 省 总 工 会 召 开 部 分 省 级 产 业 工 会 主 席 会 议 广 州 市 总 工 会 召 开 全 市 工 会 主 席 会 议 肇 庆 市 总 工 会 召 开 全 市 工 会 主 席 会 议 云 浮 市 总 工 会 召 开 全 市 工 会 主 席 会 议

More information

Microsoft Word - 18_14_.i.....doc

Microsoft Word - 18_14_.i.....doc 張 學 謙 台 東 大 學 華 語 文 學 系 台 灣 詩 歌 ê 語 言 關 懷 kah 教 學 運 用 紀 淑 萍 台 東 大 學 語 教 所 碩 士 班 顏 淑 君 台 東 大 學 台 灣 語 言 教 育 碩 士 班 戴 煜 德 台 東 大 學 語 文 教 育 學 系 廣 義 ê 台 灣 話 包 括 Holo 原 住 民 語 客 家 語 kah 華 語 本 文 kā chia-ê 語 言 寫

More information

1.加入党组织主要经过哪些程序?

1.加入党组织主要经过哪些程序? 内 部 资 料 注 意 保 存 厦 门 大 学 发 展 党 员 工 作 常 用 文 书 中 共 厦 门 大 学 委 员 会 组 织 部 编 印 2014 年 10 月 4 发 展 党 员 工 作 流 程 图 一 申 请 入 党 二 入 党 积 极 分 子 的 三 发 展 对 象 的 确 定 四 预 备 党 员 的 接 收 五 预 备 党 员 的 教 育 确 定 和 培 养 教 育 和 考 察 考 察

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63> 目 录 党 支 部 概 述 一 党 支 部 的 性 质 01 二 党 支 部 的 作 用 01 三 党 支 部 的 基 本 任 务 01 四 党 支 部 的 组 织 形 式 02 1. 党 员 大 会 02 2. 党 支 部 委 员 会 02 3. 党 小 组 03 五 相 关 制 度 03 党 支 部 书 记 一 党 支 部 书 记 的 产 生 04 二 党 支 部 书 记 的 地 位 04 三

More information

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 HR 如 何 精 准 预 防 用 工 风 险 和 化 解 劳 动 争 议 主 讲 : 钟 永 棣 2013 年 5 月 12 日 浙 江 杭 州 1 课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 新 劳 动 法 下, 人 力 资 源 管 理 之 道 与 术 1 打 造 和 谐 高

More information

Microsoft Word - 前行广释7.doc

Microsoft Word - 前行广释7.doc ( 七 ) 华 智 仁 波 切 著 索 达 吉 堪 布 译 讲 前 行 广 释 目 录 积 累 资 粮 第 一 百 一 十 九 节 课...324 第 一 百 二 十 节 课...347 发 殊 胜 菩 提 心 第 一 百 零 五 节 课... 1 第 一 百 零 六 节 课... 23 第 一 百 零 七 节 课... 44 第 一 百 零 八 节 课... 64 第 一 百 零 九 节 课...

More information

酒 神 (长篇小说)

酒 神 (长篇小说) 酒 神 ( 长 篇 小 说 ) 作 家 : 莫 言 第 一 章 一 省 人 民 检 察 院 的 特 级 侦 察 员 丁 钩 儿 搭 乘 一 辆 拉 煤 的 解 放 牌 卡 车 到 市 郊 的 罗 山 煤 矿 进 行 一 项 特 别 调 查 沿 途, 由 于 激 烈 思 索, 脑 袋 膨 胀, 那 顶 本 来 晃 晃 荡 荡 的 五 十 八 号 咖 啡 色 鸭 舌 帽 竟 紧 紧 地 箍 住 了 头

More information

(Microsoft Word - 136\260g\270\364\252\272\267s\256Q.doc)

(Microsoft Word - 136\260g\270\364\252\272\267s\256Q.doc) 日 本 短 篇 推 理 小 說 136 迷 路 的 新 娘 赤 川 次 郎 著 序 曲 啊 頭 好 痛 啊! 太 柔 軟 的 枕 頭 在 頭 痛 時 刻, 反 而 產 生 了 反 效 果 按 了 太 陽 穴 好 幾 次, 又 緊 閉 著 眼 晴 再 張 開 重 複 地 做 了 這 些 動 作 之 後, 終 於 稍 微 減 輕 了 頭 痛 在 這 種 情 況 之 下 醒 來, 已 經 不 是 第 一

More information

目 录 一 海 关 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 二 海 关 2015 年 部 门 决 算 表 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 收 入 决 算 表 ( 三 ) 支 出 决 算 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 收

目 录 一 海 关 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 二 海 关 2015 年 部 门 决 算 表 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 收 入 决 算 表 ( 三 ) 支 出 决 算 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 收 海 关 总 署 2015 年 度 部 门 决 算 1 目 录 一 海 关 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 二 海 关 2015 年 部 门 决 算 表 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 收 入 决 算 表 ( 三 ) 支 出 决 算 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 五 ) 一 般

More information

学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2016 年 1 月 14 日 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次

学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2016 年 1 月 14 日 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 内 部 资 料 注 意 保 存 渊 第 三 期 冤 中 共 六 盘 水 市 委 讲 师 团 编 2016 年 3 月 15 日 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 辑 音 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 淫 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2 冤 淫

More information

Microsoft Word - 临政办发12.doc

Microsoft Word - 临政办发12.doc 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 文 件 临 政 办 发 2016 12 号 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 临 沂 市 乡 村 教 师 支 持 计 划 (2015-2020 年 ) 实 施 细 则 的 通 知 各 县 区 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 临 沂 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会, 临 沂 经 济 技 术 开

More information

中共山东省委高校工委

中共山东省委高校工委 关 于 印 发 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 的 通 知 青 岛 淄 博 威 海 日 照 滨 州 市 委 高 校 工 委, 各 高 等 学 校 党 委 : 现 将 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 印 发 你 们, 请 认 真 学 习 领 会, 抓 好 贯 彻 落 实 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 1

More information

标题

标题 河 北 省 人 民 政 府 冀 政 函 2016 10 号 河 北 省 人 民 政 府 关 于 提 请 审 议 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 的 议 案 省 人 大 常 委 会 : 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 已 经 2016 年 2 月 23 日 省 政 府 第 76 次 常 务 会 议 通 过, 现 提

More information

目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基

目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算

More information

ᄐ↓ᅯᄎ2015ᅣ↑ᄇ﾿ᅢᅤᅯ녜 ̄

ᄐ↓ᅯᄎ2015ᅣ↑ᄇ﾿ᅢᅤᅯ녜 ̄ 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 最 高 人 民 检 察 院 概 况 一 主 要 职 能 二 单 位 构 成 第 二 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费

More information

科学技术部2013年度部门预算

科学技术部2013年度部门预算 1 目 录 第 一 部 分 中 国 侨 联 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六

More information

一、二○○二年学校工作的简要回顾

一、二○○二年学校工作的简要回顾 北 华 校 字 [2016]13 号 北 华 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 办 法 为 做 好 我 校 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作, 规 范 招 生 工 作 程 序, 加 强 招 生 制 度 建 设, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的

More information

Microsoft Word - 白俄罗斯公司法汉语译文2015年7月15日修改版.docx

Microsoft Word - 白俄罗斯公司法汉语译文2015年7月15日修改版.docx 白 俄 罗 斯 共 和 国 公 司 法 条 目 第 一 章 总 则 第 1 条 关 于 公 司 的 基 本 规 定 第 2 条 白 俄 罗 斯 共 和 国 关 于 公 司 的 立 法 第 3 条 本 法 的 适 用 范 围 第 4 条 公 司 的 名 称 和 住 所 第 5 条 公 司 的 责 任 第 6 条 公 司 的 代 表 处 和 分 公 司 第 7 条 子 公 司 第 8 条 附 属 公 司

More information

第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 气 象 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ; 制 定 发 布 气 象 工 作 的 规 章 制 度 技 术 标 准 和 规 范 并 监 督 实 施 ; 承 担

第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 气 象 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ; 制 定 发 布 气 象 工 作 的 规 章 制 度 技 术 标 准 和 规 范 并 监 督 实 施 ; 承 担 中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 二 机 构 设 置 第 二 部 分 中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表

More information

数学与统计学院教师支部“两学一做”学习教育实施计划

数学与统计学院教师支部“两学一做”学习教育实施计划 数 学 与 统 计 学 院 教 师 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 实 施 计 划 根 据 中 共 中 央 办 公 厅 关 于 在 全 体 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 方 案 的 精 神 和 普 院 党 发 2016 13 号 文 件 关 于 印 发 < 在 全 校 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲

More information

无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 国 有 资 产 管 理, 合 理 配 置 和 有 效 使 用 国 有 资 产, 确 保 国 有 资 产 安 全 与 完 整, 保 障 和 促 进 学 校 各 项 事 业 发 展, 根

无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 国 有 资 产 管 理, 合 理 配 置 和 有 效 使 用 国 有 资 产, 确 保 国 有 资 产 安 全 与 完 整, 保 障 和 促 进 学 校 各 项 事 业 发 展, 根 无 锡 职 业 技 术 学 院 文 件 锡 职 院 资 2016 2 号 关 于 印 发 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 的 通 知 各 部 门 各 院 部 : 现 将 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 无 锡 职 业 技 术 学 院 2016 年 3 月 28 日 - 1 - 无 锡 职 业 技

More information

省安委会2015冬防工作方案.doc

省安委会2015冬防工作方案.doc 山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 文 件 鲁 安 发 2015 39 号 山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 关 于 印 发 2015 年 全 省 冬 春 火 灾 防 控 工 作 方 案 的 通 知 各 市 人 民 政 府 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府, 省 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 各 大 企 业, 各 高 等 院 校 : 为 切 实

More information

南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层 次 人 才 及 队 伍 建 设

南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层 次 人 才 及 队 伍 建 设 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 南 昌 大 学 人 事 处 2015 年 7 月 南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层

More information

国家邮政局2010年部门预算

国家邮政局2010年部门预算 国 家 邮 政 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 国 家 邮 政 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 邮 政 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经

More information

国家邮政局2010年部门预算

国家邮政局2010年部门预算 浙 江 省 邮 政 管 理 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四

More information

11韶关市人力资源和社会保障局权责清单

11韶关市人力资源和社会保障局权责清单 社 会 保 障 局 权 责 清 单 ( 2015年 版 ) 韶 关 市 人 民 政 府 前 言 编 制 权 责 清 单 是 国 家 省 市 部 署 的 一 项 重 大 改 革 任 务 2015 年 8 月, 市 委 办 和 市 政 府 办 联 合 印 发 关 于 推 行 市 县 政 府 工 作 部 门 权 责 清 单 制 度 有 关 工 作 的 通 知 对 权 责 清 单 工 作 进 行 了 部 署

More information

三亚市政府投资建设项目代建制管理工作介绍

三亚市政府投资建设项目代建制管理工作介绍 三 亚 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2015 年 9 月 一 代 建 制 的 定 义 二 代 建 范 围 规 定 三 代 建 单 位 入 库 资 格 及 要 求 四 代 建 单 位 的 职 责 七 代 建 单 位 管 理 费 拨 付 和 计 算 五 代 建 项 目 组 织 实 施 程 序 六 资 金 管 理 与 监 督 八 项 目 前 期 费 用 及 工 程 款 拨 付 九 代 建 项 目

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBB7B9FAD6D832303135CBB6CABFB8B4CAD4B7BDB0B8312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBB7B9FAD6D832303135CBB6CABFB8B4CAD4B7BDB0B8312E646F63> 生 物 地 质 与 环 境 地 质 国 家 重 点 实 验 室 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 方 案 为 了 保 证 我 室 本 年 度 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 顺 利 进 行, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的 通 知 ( 教 学 2014 13 号 ) 和

More information

目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 1

目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 1 教 育 部 2013 年 部 门 预 算 二 〇 一 三 年 四 月 十 八 日 目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 11 财 政 拨 款

More information

标题

标题 前 言 规 章 制 度 是 指 一 个 集 体 为 了 一 个 共 同 的 目 标, 要 求 成 员 共 同 遵 守 的 规 则, 法 规, 也 是 这 个 集 体 按 一 定 程 序 办 事 的 规 章, 具 有 一 定 的 约 束 力 和 强 制 性 建 立 建 全 规 章 制 度 能 保 证 各 项 工 作 有 秩 序 有 成 效 地 进 行, 使 工 作 科 学 化 规 范 化, 提 高 工

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 600873 2014 年 第 三 季 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报

More information

目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平 调 整 情

目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平 调 整 情 2008 年 度 电 价 执 行 情 况 监 管 报 告 国 家 电 力 监 管 委 员 会 二 九 年 十 月 目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平

More information

西安邮电学院本科教学工作简报

西安邮电学院本科教学工作简报 西 安 邮 电 学 院 本 科 教 学 工 作 简 报 (2011 年 第 一 期 ) 西 安 邮 电 学 院 教 务 处 2011 年 7 月 本 期 要 目 教 学 新 闻 王 曙 燕 教 授 荣 获 陕 西 省 教 学 名 师 称 号 2010 2011 年 中 央 财 政 专 项 资 金 项 目 使 用 及 申 报 情 况 人 民 邮 电 出 版 社 西 安 邮 电 学 院 教 材 出 版

More information

密 级:

密 级: 中 国 保 监 会 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 O 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 二 预 算 编 报 范 围 三 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公

More information

市六届人大--次

市六届人大--次 市 六 届 人 大 七 次 会 议 文 件 (20 20) 附 件 清 远 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 附 件 目 录 一 一 般 公 共 预 算 1-80 ( 一 )2015 年 清 远 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 1-10 ( 二 )201 2015 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情

More information

目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信 业 合 同 格 式 条 款 专 项 整 治 二

目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信 业 合 同 格 式 条 款 专 项 整 治 二 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 年 度 报 告 (2014 年 ) 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 市 场 规 范 管 理 司 目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信

More information

中国文联部门预算

中国文联部门预算 中 国 文 联 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 〇 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 : 中 国 文 学 艺 术 界 联 合 会 基 本 情 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 :2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四

More information

( 十 ) 其 他 会 计 工 作 第 四 条 单 位 不 得 任 用 ( 聘 用 ) 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员 从 事 会 计 工 作 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员, 不 得 从 事 会 计 工 作, 不 得 参 加 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试

( 十 ) 其 他 会 计 工 作 第 四 条 单 位 不 得 任 用 ( 聘 用 ) 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员 从 事 会 计 工 作 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员, 不 得 从 事 会 计 工 作, 不 得 参 加 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试 会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 (2012 年 12 月 6 日 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 令 第 73 号 公 布 根 据 2016 年 5 月 11 日 财 政 部 关 于 修 改 < 会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 > 的 决 定 修 改 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 会 计 从 业 资 格 管 理, 规 范 会 计 人 员 行 为, 根 据

More information

附 件 : 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 根 据 佛 山 市 顺 德 区 教 育 事 业 发 展 十 二 五 规 划 2015 年 顺 德 区 教 育 工 作 意 见 的 文 件 精 神 和 上 级 教 育 主 管 部 门 工 作 要 求, 结 合

附 件 : 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 根 据 佛 山 市 顺 德 区 教 育 事 业 发 展 十 二 五 规 划 2015 年 顺 德 区 教 育 工 作 意 见 的 文 件 精 神 和 上 级 教 育 主 管 部 门 工 作 要 求, 结 合 主 动 公 开 佛 山 市 顺 德 区 教 育 局 文 件 顺 教 2015 23 号 顺 德 区 教 育 局 关 于 印 发 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 的 通 知 各 镇 ( 街 道 ) 教 育 局 区 属 学 校 : 现 将 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 印 发 给 你 们, 请 认 真

More information

<C1ACD6DDCAD0CAD0B3A1BCE0B6BDB9DCC0EDBED6C8A8D4F0C7E5B5A5A3A8B9ABCABEA3A92E786C73>

<C1ACD6DDCAD0CAD0B3A1BCE0B6BDB9DCC0EDBED6C8A8D4F0C7E5B5A5A3A8B9ABCABEA3A92E786C73> 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 编 2016 年 2 月 29 日 类 别 数 量 合 计 拟 调 整 后 保 留 拟 调 整 小 计 取 消 下 放 转 移 提 请 或 调 整 事 项 行 政 许 可 9 9 1 行 政 处 罚 951 951 行 政 强 制 37 37 行 政 征 收 4 4 行 政 给 付 0 0 行 政 检 查 47 47 行 政 确 认 1 1 行 政 裁 决 1

More information

Microsoft Word - Future CEDAW C CHN 7-8.doc

Microsoft Word - Future CEDAW C CHN 7-8.doc 序 言 1. 根 据 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 ( 简 称 公 约 ) 第 十 八 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 向 联 合 国 秘 书 长 提 交 执 行 公 约 第 7 8 次 合 并 报 告 本 报 告 的 撰 写 遵 循 了 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 ( 简 称 消 歧 委 员 会 ) 关 于 缔 约 国 定 期 报 告 的 指

More information

本 科 生 手 册 中 南 大 学 学 生 工 作 委 员 会 秘 书 处 编 印 二 〇 一 四 年 八 月 社 会 主 义 核 心 价 值 观 富 强 民 主 文 明 和 谐 自 由 平 等 公 正 法 治 爱 国 敬 业 诚 信 友 善 校 徽 : 校 训 : 校 风 : 知 行 合 一 经 世 致 用 向 善 求 真 唯 美 有 容 目 录 一 法 律 法 规 与 上 级 制 度 1 中

More information

国家发展改革委法治机关建设规划(2013-2018年)

国家发展改革委法治机关建设规划(2013-2018年) 国 家 发 展 改 革 委 法 治 机 关 建 设 规 划 (2013-2018 年 ) 为 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 全 会 精 神, 巩 固 我 委 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 和 转 变 职 能 转 变 作 风 大 调 研 大 讨 论 大 转 变 学 习 推 进 活 动 ( 以 下 简 称 两 转 三 大 学 习 推 进 活 动 ) 成 果,

More information

烟台经济技术开发区政府采购竞争性磋商文件

烟台经济技术开发区政府采购竞争性磋商文件 目 录 第 一 部 分 邀 请 函... 3 第 二 部 分 采 购 内 容 及 相 关 要 求... 7 第 三 部 分 供 应 商 须 知... 10 第 四 部 分 合 同 文 本... 21 第 五 部 分 响 应 文 件 格 式... 28 第 一 部 分 邀 请 函 经 龙 口 市 人 民 政 府 采 购 管 理 办 公 室 批 准, 山 东 信 一 项 目 管 理 有 限 公 司 受

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20342E31332D32303136C4EACCECBDF2CAD0C6D5CDA8B8DFB5C8D1A7D0A3D5D0C9FABFBCCAD4B9A4D7F7B9E6B6A82DCEC4BCFEB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20342E31332D32303136C4EACCECBDF2CAD0C6D5CDA8B8DFB5C8D1A7D0A3D5D0C9FABFBCCAD4B9A4D7F7B9E6B6A82DCEC4BCFEB8E52E646F63> 津 招 委 高 发 2016 8 号 市 招 委 关 于 印 发 2016 年 天 津 市 普 通 高 等 学 校 招 生 考 试 工 作 规 定 的 通 知 各 普 通 高 等 学 校 区 县 招 生 委 员 会 各 有 关 单 位 : 2016 年 天 津 市 普 通 高 校 招 生 考 试 工 作, 要 深 入 贯 彻 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 全 面 落

More information

2014 年 12 月 16 日 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 广 西 汽 牛 农 业 机 械 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 春 茂 股 份 挂 牌 公 司 公 司 ) 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 通 过 向 特 定 对 象

2014 年 12 月 16 日 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 广 西 汽 牛 农 业 机 械 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 春 茂 股 份 挂 牌 公 司 公 司 ) 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 通 过 向 特 定 对 象 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 之 2015 年 持 续 督 导 报 告 独 立 财 务 顾 问 : 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 五 月 2014 年 12 月 16 日 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 广 西 汽 牛 农 业 机 械 股 份 有 限 公 司, 以 下 简

More information

四、实施步骤

四、实施步骤 遂 安 教 函 2016 96 号 遂 宁 市 安 居 区 教 育 局 关 于 印 发 迎 接 四 川 省 县 域 义 务 教 育 均 衡 发 展 督 导 评 估 工 作 方 案 的 通 知 各 教 育 督 导 组, 各 中 小 学, 局 属 事 业 单 位, 机 关 各 股 室 : 为 了 顺 利 通 过 四 川 省 县 域 义 务 教 育 均 衡 发 展 督 导 评 估, 经 局 党 组 局 务

More information

Microsoft Word - 面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见公告(截至2015年10月8日)

Microsoft Word - 面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见公告(截至2015年10月8日) 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 公 告 ( 截 至 2015 年 10 月 8 日 ) 日 前, 上 海 证 券 交 易 所 召 开 了 公 司 债 券 预 审 核 反 馈 会 会 议 讨 论 了 公 司 债 券 预 审 核 中 关 注 的 主 要 问 题, 形 成 了 书 面 反 馈 意 见 现 将 反 馈 意 见 公 告 如 下 :

More information

律 师 执 业 必 须 以 事 实 为 根 据, 以 法 律 为 准 绳 律 师 执 业 应 当 接 受 国 家 社 会 和 当 事 人 的 监 督 律 师 依 法 执 业 受 法 律 保 护, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 侵 害 律 师 的 合 法 权 益 第 四 条 司 法 行 政 部

律 师 执 业 必 须 以 事 实 为 根 据, 以 法 律 为 准 绳 律 师 执 业 应 当 接 受 国 家 社 会 和 当 事 人 的 监 督 律 师 依 法 执 业 受 法 律 保 护, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 侵 害 律 师 的 合 法 权 益 第 四 条 司 法 行 政 部 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 (2012 修 正 ) (1996 年 5 月 15 日 第 八 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 九 次 会 议 通 过 根 据 2001 年 12 月 29 日 第 九 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 五 次 会 议 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 的 决 定 第 一

More information

(Microsoft Word - \270t\270g\254\354\305\252\270g\274\372\300y\255p\271\2722012-2013.docx)

(Microsoft Word - \270t\270g\254\354\305\252\270g\274\372\300y\255p\271\2722012-2013.docx) 學 校 名 稱 : 學 生 姓 名 : 李 建 衡 級 別 : 五 信 (2012-2013) 詩 篇 一 一 九 篇 (9 至 16 節 ) 教 導 年 輕 人 要 全 心 全 意 遵 從 神 的 話 語 和 不 要 偏 離 神 的 命 令 這 幾 節 詩 歌 教 導 我 要 喜 愛 神 的 法 度 和 律 例, 還 要 思 索 神 的 品 格 和 緊 記 祂 的 話 語 詩 篇 一 一 九 篇

More information

自 觉 实 践 科 学 发 展 观, 扎 实 推 进 管 理 服 务 工 作 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 )2007 年 上 半 年 工 作 总 结 2007 年 上 半 年, 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 ) 在 学 校 党 委 行 政 领 导 和 上

自 觉 实 践 科 学 发 展 观, 扎 实 推 进 管 理 服 务 工 作 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 )2007 年 上 半 年 工 作 总 结 2007 年 上 半 年, 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 ) 在 学 校 党 委 行 政 领 导 和 上 四 川 大 学 档 案 管 理 与 校 史 工 作 简 报 2007 年 2 期 ( 总 第 2 期 ) 本 期 要 目 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 )2007 年 上 半 年 工 作 总 结 四 川 大 学 各 单 位 档 案 工 作 分 管 领 导 和 兼 职 档 案 管 理 员 名 单 2007 年 四 川 大 学 兼 职 档 案 管 理 员 业 务 培 训 会 议 圆

More information

2014

2014 目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 基 本 情 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2014 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

More information

招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 索 引 页 码 审 计 报 告 公 司 财 务 报 告 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表 1-2 合 并 及 母 公 司 利 润 表 3 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 4 合 并 股 东 权 益 变 动 表 5-6 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 7-8 财 务 报 表 附 注 9-121 一

More information

第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 根 据 市 编 委 的 批 复, 广 州 市 广 播 电 视 大 学 为 市 局 级 事 业 单 位, 归 口 市 教 育 局 管 理 主 要 承 担 以 下 任 务 : ( 一 ) 承

第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 根 据 市 编 委 的 批 复, 广 州 市 广 播 电 视 大 学 为 市 局 级 事 业 单 位, 归 口 市 教 育 局 管 理 主 要 承 担 以 下 任 务 : ( 一 ) 承 广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 学 校 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 (

More information

Microsoft Word - 关于印发《云南保险业高级管理人员任职资格考试办法》的通知

Microsoft Word - 关于印发《云南保险业高级管理人员任职资格考试办法》的通知 中 国 保 监 会 云 南 监 管 局 文 件 云 保 监 发 2014 71 号 关 于 印 发 云 南 保 险 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 考 试 办 法 的 通 知 各 保 险 机 构 云 南 省 分 公 司, 各 保 险 专 业 中 介 机 构 : 根 据 中 国 保 监 会 监 督 管 理 委 员 会 规 范 性 文 件 制 定 管 理 办 法 ( 保 监 发 2013 101

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CBD5D6DDBFC6BCBCD1A7D4BAB8DFB5C8D1A7D0A3BDCCCAA6D7CAB8F1C8CFB6A8B9A4D7F7CAB5CAA9D2E2BCFB2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CBD5D6DDBFC6BCBCD1A7D4BAB8DFB5C8D1A7D0A3BDCCCAA6D7CAB8F1C8CFB6A8B9A4D7F7CAB5CAA9D2E2BCFB2E646F63> 苏 科 2003 56 号 关 于 印 发 苏 州 科 技 学 院 2003 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 实 施 意 见 的 通 知 院 属 各 单 位 : 现 将 苏 州 科 技 学 院 2003 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 实 施 意 见 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 科 技 学 院 ( 苏 州 科 技 大 学 筹 ) 二 00

More information

自评报告合成.doc

自评报告合成.doc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15.08:115.08:115.50:115.16:1 52.74% 63.59% 2003-2004 684 78 723 10902 15081 2004-2005 84 777 11718 15.081 2005-2006 92 814 12620 15.501 2006-2007 80

More information

第一部分 界定和测量歧视

第一部分  界定和测量歧视 研 究 信 息 简 报 全 国 妇 联 妇 女 研 究 所 编 2007 年 第 9 期 总 第 81 期 2007 年 9 月 7 日 编 者 按 : 自 2005 年 12 月 1 日 中 华 人 民 共 和 国 妇 女 权 益 保 障 法 施 行 以 来, 截 至 目 前, 已 有 新 疆 湖 南 黑 龙 江 江 西 陕 西 贵 州 上 海 安 徽 宁 夏 广 东 浙 江 湖 北 等 12 个

More information

2013 2013 2

2013 2013 2 2013 1 2013 2013 2 3 4 36 2013 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 2013 94,464.84 89,873.01 6,896.66 344.49 94,809.33 96,769.67 1,960.34

More information

一 前 言 2 作 為 我 國 儒 家 經 典 及 十 三 經 之 一, 孟 子 流 傳 千 年 不 輟, 足 以 證 明 其 對 中 華 文 化 的 重 要 性 與 影 響 力, 除 了 道 德 文 化 意 識 的 開 發, 也 弘 揚 仁 政 王 道 的 政 治 觀, 大 多 數 人 都 肯 定

一 前 言 2 作 為 我 國 儒 家 經 典 及 十 三 經 之 一, 孟 子 流 傳 千 年 不 輟, 足 以 證 明 其 對 中 華 文 化 的 重 要 性 與 影 響 力, 除 了 道 德 文 化 意 識 的 開 發, 也 弘 揚 仁 政 王 道 的 政 治 觀, 大 多 數 人 都 肯 定 當 經 典 遇 上 經 典 - 孟 子 與 火 鳳 燎 原 之 非 人 也 * 江 穰 峰 提 要 作 為 我 國 儒 家 經 典 及 十 三 經 之 一, 孟 子 流 傳 千 年 不 輟, 深 化 了 孔 子 思 想, 而 自 古 以 來, 許 多 學 者 嘗 試 對 孟 子 一 書 給 予 正 確 的 本 意 詮 釋 抑 或 提 出 符 合 當 代 的 新 說, 諸 家 注 疏 輩 出, 孟 子

More information

法 工 作 计 划 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2016 年 2 月 4 日 ( 此 件 主 动 公 开 ) 2

法 工 作 计 划 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2016 年 2 月 4 日 ( 此 件 主 动 公 开 ) 2 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 文 件 滨 安 监 发 2016 22 号 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 印 发 2016 年 度 安 全 生 产 监 管 执 法 工 作 计 划 的 通 知 各 县 ( 区 ) 安 监 局, 滨 州 经 济 技 术 开 发 区 安 监 局 高 新 区 安 监 办 北 海 经 济 开 发 区 安 监 中 心, 局 属 各 科

More information

附件3

附件3 自 治 区 住 房 城 乡 建 设 厅 行 政 执 法 公 示 事 项 总 表 序 号 执 法 权 分 类 执 法 权 名 称 1 行 政 许 可 ( 权 限 ) 建 设 工 程 施 工 企 业 勘 察 单 位 设 计 单 位 和 工 程 监 理 单 位 工 程 质 量 检 测 单 位 资 质 证 书 核 发 ( 建 设 工 程 施 工 企 业 施 工 总 承 包 资 质 序 列 二 级 资 质 及

More information

关于印发西北政法大学“十二五”

关于印发西北政法大学“十二五” 西 北 政 法 大 学 十 二 五 事 业 改 革 和 发 展 规 划 (2011 年 1 月 21 日 西 北 政 法 大 学 第 三 届 第 五 次 教 职 工 代 表 大 会 表 决 通 过 ) 十 二 五 时 期, 是 我 校 改 革 和 发 展 的 攻 坚 时 期, 也 是 实 现 把 我 校 建 成 全 国 一 流 教 学 研 究 型 政 法 大 学 目 标 的 关 键 时 期 根 据

More information

君泰所 稿纸

君泰所 稿纸 房 产 法 苑 近 期 房 地 产 市 场 政 策 汇 编 本 期 导 读 导 读 标 题 近 期 房 地 产 市 场 政 策 汇 编 一 中 央 近 期 房 地 产 市 场 政 策 回 顾 1 ( 一 )2009 年 度 1 ( 二 )2010 年 度 6 ( 三 )2011 年 度 11 二 北 京 近 期 房 地 产 市 场 政 策 回 顾 12 ( 一 )2009 年 度 12 ( 二 )2010

More information

的 权 利 义 务, 依 照 本 法 在 基 金 合 同 中 约 定 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 依 照 本 法 和 基 金 合 同 的 约 定, 履 行 受 托 职 责 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 基 金 ( 以 下 简 称 公 开 募 集 基 金 ) 的 基 金 份

的 权 利 义 务, 依 照 本 法 在 基 金 合 同 中 约 定 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 依 照 本 法 和 基 金 合 同 的 约 定, 履 行 受 托 职 责 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 基 金 ( 以 下 简 称 公 开 募 集 基 金 ) 的 基 金 份 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 (2015 年 修 正 ) (2003 年 10 月 28 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 ;2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 ; 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 七 十

More information

关 于 建 立 失 联 ( 异 常 ) 私 募 机 构 公 示 制 度 的 通 知... 169 私 募 基 金 登 记 备 案 相 关 问 题 解 答... 170 2

关 于 建 立 失 联 ( 异 常 ) 私 募 机 构 公 示 制 度 的 通 知... 169 私 募 基 金 登 记 备 案 相 关 问 题 解 答... 170 2 一 国 家 法 律... 1 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 (2015 年 修 正 )... 2 二 证 监 会 部 门 规 章... 37 第 105 号 令 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法... 38 三 协 会 自 律 规 则... 47 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 )... 48 私 募

More information

000545C.DOC

000545C.DOC 2004[2218] 2003 12 31 2003 2003 12 31 2003 2003 2003 2003 2002 2003 2002 2003 2003 12 31 1 2 1 1 12 31 3 4 5 6 8 % 1 5 1 2 15 2 3 25 3 5 35 5 100 9 10 11 13 14 15 16 17 18 2 50% 50% 200310 < > 200310

More information

世界上最伟大的推销员.doc

世界上最伟大的推销员.doc [ ]. ............... ???? ?????? -- ? -- ? ? ? : -- -- ? -- ( ) -- ( ) - ? ( ) 1 2 3 4 7 --- -- -- 95% 5% ( ) ---- ( ) -- -- ( ) -- M -- - -- -- R ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 +3 +2 +1

More information

第 一 编 国 家 法 律 法 规 - 1 -

第 一 编 国 家 法 律 法 规 - 1 - 广 东 金 融 学 院 研 究 生 手 册 目 录 第 一 编 国 家 法 律 法 规... 1 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例... 2 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 暂 行 实 施 办 法... 5 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法... 11 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定... 20 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则... 28

More information

隐公(元年~十一年)

隐公(元年~十一年) 左 传 目 录 隐 公 ( 元 年 ~ 十 一 年 )--------------------- ---------------------(2 16 页 ) 桓 公 ( 元 年 ~ 十 八 年 )-------------------- --------------------(17 17 31 页 ) 庄 公 ( 元 年 ~ 三 十 二 年 )----------------- -----------------(32

More information

目 1 录 第 一 部 分 国 家 省 相 关 法 律 法 规...1 1. 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法...2 2. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法...13 3. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例...24 4. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例

目 1 录 第 一 部 分 国 家 省 相 关 法 律 法 规...1 1. 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法...2 2. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法...13 3. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例...24 4. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 学 生 手 册 二 〇 一 四 年 八 月 目 1 录 第 一 部 分 国 家 省 相 关 法 律 法 规...1 1. 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法...2 2. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法...13 3. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例...24 4. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 暂 行 实 施 办 法... 27 5. 普 通 高 等

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A5ACB355C0B8B0D1A6D2B8EAAEC6205BB0DFC5AA5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A5ACB355C0B8B0D1A6D2B8EAAEC6205BB0DFC5AA5D> 設 計 師 : 吳 玉 蘋 上 半 身 ( 上 衣 ) 整 件 上 衣 以 紅 色 白 色 為 主, 前 後 中 心 和 腰 邊 兩 側 以 剪 接 方 式 呈 現, 前 後 中 心 和 袖 子 採 用 紅 花 色 旗 袍 布, 腰 邊 兩 側 為 白 色, 使 整 體 感 覺 看 起 來 有 律 動 感, 在 領 口 方 面 採 用 五 角 領, 使 整 件 上 衣 看 起 來 不 致 於 單 調,

More information

07.....E......./...ec6

07.....E......./...ec6 15, `` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `` `` `` `` 701 760 1994 `` `` ; ; `` `` 601627 102 ; 690 705 627 ; `` `` `` `` ; `` `` `` `` 1976 ; ; 1 ; 103 15! 2 34 5 6 104 7 8 ; 9 10 11 105 15 12 13? 14 15 16 17

More information

(一)收入支出预算总表及情况说明

(一)收入支出预算总表及情况说明 北 京 林 业 大 学 2016 年 度 部 门 预 算 2016 年 5 月 为 进 一 步 规 范 2016 年 预 算 公 开 工 作, 根 据 党 的 十 八 届 三 中 全 会 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 ( 以 下 简 称 决 定 ) 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 ( 以 下 简 称 信 息 公 开 条

More information

五 增 加 一 条 作 为 第 三 十 五 条, 内 容 为 : 按 照 消 防 技 术 标 准 不 需 要 设 置 火 灾 自 动 报 警 系 统 的 养 老 院 福 利 院 寄 宿 制 学 校 幼 儿 园 学 生 校 外 托 管 机 构 小 旅 店 小 型 娱 乐 场 所 以 及 生 产 存 储

五 增 加 一 条 作 为 第 三 十 五 条, 内 容 为 : 按 照 消 防 技 术 标 准 不 需 要 设 置 火 灾 自 动 报 警 系 统 的 养 老 院 福 利 院 寄 宿 制 学 校 幼 儿 园 学 生 校 外 托 管 机 构 小 旅 店 小 型 娱 乐 场 所 以 及 生 产 存 储 (2014 年 3 月 26 日 河 南 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 七 次 会 议 通 过 ) 河 南 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 七 次 会 议 决 定, 对 河 南 省 消 防 条 例 作 如 下 修 改 : 一 将 第 十 三 条 第 一 款 第 三 项 修 改 为 : 对 建 筑 消 防 设 施 每 年 至 少

More information

民 政 部 废 止 的 政 策 性 文 件 目 录 序 号 标 题 文 号 社 会 组 织 管 理 1 民 政 部 关 于 转 发 民 政 部 财 政 部 关 于 进 一 步 明 确 社 会 团 体 会 费 政 策 的 通 知 的 函 民 函 2006) 240 号 2 民 政 部 关 于 进 一

民 政 部 废 止 的 政 策 性 文 件 目 录 序 号 标 题 文 号 社 会 组 织 管 理 1 民 政 部 关 于 转 发 民 政 部 财 政 部 关 于 进 一 步 明 确 社 会 团 体 会 费 政 策 的 通 知 的 函 民 函 2006) 240 号 2 民 政 部 关 于 进 一 亏 77- 夕 民 政 部 公 告 第 373 号 民 政 部 政 策 性 文 件 清 理 结 果 公 告 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 做 好 行 政 法 规 部 门 规 章 和 文 件 清 理 工 作 的 要 求, 民 政 部 对 改 革 开 放 以 来 以 民 政 部 和 民 政 部 办 公 厅 名 义 印 发 的 政 策 性 文 件 进 行 了 全 面 清 理 经 清 理, 决 定

More information

国家信访局部门预算公开信息说明

国家信访局部门预算公开信息说明 国 家 信 访 局 2015 年 部 门 预 算 公 开 信 息 说 明 一 国 家 信 访 局 职 能 ( 一 ) 负 责 处 理 国 内 群 众 境 外 人 士 法 人 及 其 他 组 织 通 过 信 访 渠 道 给 党 中 央 国 务 院 及 领 导 同 志 的 来 信 来 电, 接 待 来 访 ( 二 ) 负 责 向 党 中 央 国 务 院 及 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公

More information

目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财

目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决

More information

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2010-001

证券代码:601678        股票简称:滨化股份        公告编号:2010-001 证 券 代 码 :601678 股 票 简 称 : 滨 化 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-008 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连

More information

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-037

证券代码:600963     证券简称:岳阳林纸   公告编号:2015-037 证 券 代 码 :600963 证 券 简 称 : 岳 阳 林 纸 公 告 编 号 :2016-050 公 司 债 券 代 码 :122257 公 司 债 券 简 称 :12 岳 纸 01 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 增 加 定 价 原 则 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在

More information

17 省 物 价 委 员 会 关 于 甘 肃 省 档 案 馆 实 行 利 用 档 案 收 费 的 批 复 甘 价 综 1988 95 号 1988 年 5 月 30 日 省 物 价 委 18 省 物 价 委 员 会 广 播 电 视 厅 文 化 厅 关 于 制 定 我 省 电 影 电 视 录 像 带

17 省 物 价 委 员 会 关 于 甘 肃 省 档 案 馆 实 行 利 用 档 案 收 费 的 批 复 甘 价 综 1988 95 号 1988 年 5 月 30 日 省 物 价 委 18 省 物 价 委 员 会 广 播 电 视 厅 文 化 厅 关 于 制 定 我 省 电 影 电 视 录 像 带 附 件 : 序 号 文 件 名 称 文 号 发 布 日 期 发 布 部 门 1 省 物 价 委 员 会 文 化 厅 旅 游 局 关 于 调 整 我 省 文 物 参 观 点 门 票 的 通 甘 价 综 1986 14 号 1986 年 2 月 5 日 省 物 价 委 省 文 化 厅 省 旅 游 局 2 省 物 价 委 员 会 关 于 调 整 涉 外 宾 馆 ( 饭 店 ) 客 房 收 费 标 准 的

More information

宜 都 改 革 开 放 30 年 宜 都 年 鉴 编 纂 委 员 会 主 任 院 陈 行 甲 副 主 任 院 张 白 华 宋 化 力 胡 卫 东 委 员 院 陈 微 向 家 金 沈 绪 文 王 德 清 郑 蕾 艳 ( 女 ) 张 红 桥 ( 女 ) 张 鸿 庞 友 春 夏 友 生 史 玉 英 ( 女

宜 都 改 革 开 放 30 年 宜 都 年 鉴 编 纂 委 员 会 主 任 院 陈 行 甲 副 主 任 院 张 白 华 宋 化 力 胡 卫 东 委 员 院 陈 微 向 家 金 沈 绪 文 王 德 清 郑 蕾 艳 ( 女 ) 张 红 桥 ( 女 ) 张 鸿 庞 友 春 夏 友 生 史 玉 英 ( 女 2011 中 共 宜 都 市 委 宜 都 市 人 民 政 府 宜 都 市 党 史 地 方 志 办 公 室 主 办 主 编 宜 都 改 革 开 放 30 年 宜 都 年 鉴 编 纂 委 员 会 主 任 院 陈 行 甲 副 主 任 院 张 白 华 宋 化 力 胡 卫 东 委 员 院 陈 微 向 家 金 沈 绪 文 王 德 清 郑 蕾 艳 ( 女 ) 张 红 桥 ( 女 ) 张 鸿 庞 友 春 夏 友 生

More information

人身保险公司管理人员法律法规指引手册(最终版).doc

人身保险公司管理人员法律法规指引手册(最终版).doc 人 身 保 险 公 司 管 理 人 员 法 律 法 规 指 引 手 册 序 人 身 保 险 公 司 的 管 理 人 员 在 日 常 经 营 中 依 法 合 规 地 实 施 管 理 行 为, 不 仅 能 够 有 效 地 防 范 和 化 解 保 险 经 营 风 险, 同 时 也 能 更 好 地 服 务 于 投 保 人 和 被 保 险 人, 保 护 投 保 人 和 被 保 险 人 的 合 法 权 益, 维

More information