清华大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 v5.3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "清华大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 v5.3.1"

Transcription

1 清 华 大 学 学 位 论 文 LAT E X 模 板 使 用 示 例 文 档 v5.3.1 ( 申 请 清 华 大 学 工 学 硕 士 学 位 论 文 ) 培 养 单 位 : 计 算 机 科 学 与 技 术 系 学 科 : 计 算 机 科 学 与 技 术 研 究 生 : 薛 瑞 尼 指 导 教 师 : 郑 纬 民 教 授 副 指 导 教 师 : 陈 文 光 教 授 联 合 指 导 教 师 : 某 某 某 教 授 二 〇 一 六 年 五 月

2

3 An Introduction to L A T E X Thesis Template of Tsinghua University v5.3.1 Thesis Submitted to Tsinghua University in partial fulfillment of the requirement for the professional degree of Doctor of Engineering by Xue Ruini ( Computer Science and Technology ) Thesis Supervisor : Associate Supervisor : Professor Zheng Weimin Chen Wenguang May, 2016

4

5 关 于 学 位 论 文 使 用 授 权 的 说 明 本 人 完 全 了 解 清 华 大 学 有 关 保 留 使 用 学 位 论 文 的 规 定, 即 : 清 华 大 学 拥 有 在 著 作 权 法 规 定 范 围 内 学 位 论 文 的 使 用 权, 其 中 包 括 :(1) 已 获 学 位 的 研 究 生 必 须 按 学 校 规 定 提 交 学 位 论 文, 学 校 可 以 采 用 影 印 缩 印 或 其 他 复 制 手 段 保 存 研 究 生 上 交 的 学 位 论 文 ;(2) 为 教 学 和 科 研 目 的, 学 校 可 以 将 公 开 的 学 位 论 文 作 为 资 料 在 图 书 馆 资 料 室 等 场 所 供 校 内 师 生 阅 读, 或 在 校 园 网 上 供 校 内 师 生 浏 览 部 分 内 容 本 人 保 证 遵 守 上 述 规 定 ( 保 密 的 论 文 在 解 密 后 应 遵 守 此 规 定 ) 作 者 签 名 : 导 师 签 名 : 日 期 : 日 期 :

6

7 摘 要 摘 要 论 文 的 摘 要 是 对 论 文 研 究 内 容 和 成 果 的 高 度 概 括 摘 要 应 对 论 文 所 研 究 的 问 题 及 其 研 究 目 的 进 行 描 述, 对 研 究 方 法 和 过 程 进 行 简 单 介 绍, 对 研 究 成 果 和 所 得 结 论 进 行 概 括 摘 要 应 具 有 独 立 性 和 自 明 性, 其 内 容 应 包 含 与 论 文 全 文 同 等 量 的 主 要 信 息 使 读 者 即 使 不 阅 读 全 文, 通 过 摘 要 就 能 了 解 论 文 的 总 体 内 容 和 主 要 成 果 论 文 摘 要 的 书 写 应 力 求 精 确 简 明 切 忌 写 成 对 论 文 书 写 内 容 进 行 提 要 的 形 式, 尤 其 要 避 免 第 1 章 ; 第 2 章 ; 这 种 或 类 似 的 陈 述 方 式 本 文 介 绍 清 华 大 学 论 文 模 板 ThuThesis 的 使 用 方 法 本 模 板 符 合 学 校 的 本 科 硕 士 博 士 论 文 格 式 要 求 本 文 的 创 新 点 主 要 有 : 用 例 子 来 解 释 模 板 的 使 用 方 法 ; 用 废 话 来 填 充 无 关 紧 要 的 部 分 ; 一 边 学 习 摸 索 一 边 编 写 新 代 码 关 键 词 是 为 了 文 献 标 引 工 作 用 以 表 示 全 文 主 要 内 容 信 息 的 单 词 或 术 语 关 键 词 不 超 过 5 个, 每 个 关 键 词 中 间 用 分 号 分 隔 ( 模 板 作 者 注 : 关 键 词 分 隔 符 不 用 考 虑, 模 板 会 自 动 处 理 英 文 关 键 词 同 理 ) 关 键 词 :TEX;L A TEX;CJK; 模 板 ; 论 文 I

8 Abstract Abstract An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summarization of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation. An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words the first chapter, the second chapter and the like should be avoided in the abstract. Key words are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 key words, with semi-colons used in between to separate one another. Key words: TEX; L A TEX; CJK; template; thesis II

9 目 录 目 录 第 1 章 带 English 的 标 题 封 面 相 关 字 体 命 令 表 格 样 本 基 本 表 格 复 杂 表 格 其 它 定 理 环 境 参 考 文 献 公 式 第 2 章 中 华 人 民 共 和 国 其 它 例 子 绘 图 插 图 插 图 索 引 表 格 索 引 公 式 索 引 参 考 文 献 致 谢 声 明 附 录 A 外 文 资 料 原 文 A.1 Single-Objective Programming A.1.1 Linear Programming A.1.2 Nonlinear Programming A.1.3 Integer Programming 附 录 B 外 文 资 料 的 调 研 阅 读 报 告 或 书 面 翻 译 B.1 单 目 标 规 划 B.1.1 线 性 规 划 III

10 目 录 B.1.2 非 线 性 规 划 B.1.3 整 数 规 划 附 录 C 其 它 附 录 个 人 简 历 在 学 期 间 发 表 的 学 术 论 文 与 研 究 成 果 IV

11 主 要 符 号 对 照 表 主 要 符 号 对 照 表 HPC 高 性 能 计 算 (High Performance Computing) cluster 集 群 Itanium 安 腾 SMP 对 称 多 处 理 API 应 用 程 序 编 程 接 口 PI 聚 酰 亚 胺 MPI 聚 酰 亚 胺 模 型 化 合 物,N- 苯 基 邻 苯 酰 亚 胺 PBI 聚 苯 并 咪 唑 MPBI 聚 苯 并 咪 唑 模 型 化 合 物,N- 苯 基 苯 并 咪 唑 PY 聚 吡 咙 PMDA-BDA 均 苯 四 酸 二 酐 与 联 苯 四 胺 合 成 的 聚 吡 咙 薄 膜 G 活 化 自 由 能 (Activation Free Energy) χ 传 输 系 数 (Transmission Coefficient) E 能 量 m 质 量 c 光 速 P 概 率 T 时 间 v 速 度 劝 学 君 子 曰 : 学 不 可 以 已 青, 取 之 于 蓝, 而 青 于 蓝 ; 冰, 水 为 之, 而 寒 于 水 木 直 中 绳 輮 以 为 轮, 其 曲 中 规 虽 有 槁 暴, 不 复 挺 者, 輮 使 之 然 也 故 木 受 绳 则 直, 金 就 砺 则 利, 君 子 博 学 而 日 参 省 乎 己, 则 知 明 而 行 无 过 矣 吾 尝 终 日 而 思 矣, 不 如 须 臾 之 所 学 也 ; 吾 尝 跂 而 望 矣, 不 如 登 高 之 博 见 也 登 高 而 招, 臂 非 加 长 也, 而 见 者 远 ; 顺 风 而 呼, 声 非 加 疾 也, 而 闻 者 彰 假 舆 马 者, 非 利 足 也, 而 致 千 里 ; 假 舟 楫 者, 非 能 水 也, 而 绝 江 河, 君 子 生 非 异 也, 善 假 于 物 也 积 土 成 山, 风 雨 兴 焉 ; 积 水 成 渊, 蛟 龙 生 焉 ; 积 善 成 德, 而 神 明 自 得, 圣 心 备 焉 故 不 积 跬 步, 无 以 至 千 里 ; 不 积 小 流, 无 以 成 江 海 骐 骥 一 跃, 不 能 十 步 ; 驽 马 十 驾, 功 在 不 舍 锲 而 舍 之, 朽 木 不 折 ; 锲 而 不 舍, 金 石 可 镂 蚓 无 爪 牙 之 利, 筋 骨 之 强, 上 食 埃 土, 下 饮 黄 泉, 用 心 一 V

12 主 要 符 号 对 照 表 也 蟹 六 跪 而 二 螯, 非 蛇 鳝 之 穴 无 可 寄 托 者, 用 心 躁 也 荀 况 VI

13 第 1 章 带 English 的 标 题 第 1 章 带 English 的 标 题 这 是 ThuThesis 的 示 例 文 档, 基 本 上 覆 盖 了 模 板 中 所 有 格 式 的 设 置 建 议 大 家 在 使 用 模 板 之 前, 除 了 阅 读 ThuThesis 用 户 手 册, 这 个 示 例 文 档 也 最 好 能 看 一 看 小 老 鼠 偷 吃 热 凉 粉 ; 短 长 虫 环 绕 矮 高 粱 封 面 相 关 封 面 的 例 子 请 参 看 cover.tex 主 要 符 号 表 参 看 denation.tex, 附 录 和 个 人 简 历 分 别 参 看 appendix01.tex 和 resume.tex 里 面 的 命 令 都 很 只 管, 一 看 即 会 字 体 命 令 苏 轼 ( ), 北 宋 文 学 家 书 画 家 字 子 瞻, 号 东 坡 居 士, 眉 州 眉 山 ( 今 属 四 川 ) 人 苏 洵 子 嘉 佑 进 士 神 宗 时 曾 任 祠 部 员 外 郎, 因 反 对 王 安 石 新 法 而 求 外 职, 任 杭 州 通 判, 知 密 州 徐 州 湖 州 后 以 作 诗 谤 讪 朝 廷 罪 贬 黄 州 哲 宗 时 任 翰 林 学 士, 曾 出 知 杭 州 颖 州 等, 官 至 礼 部 尚 书 后 又 贬 谪 惠 州 儋 州 北 还 后 第 二 年 病 死 常 州 南 宋 时 追 谥 文 忠 与 父 洵 弟 辙, 合 称 三 苏 在 政 治 上 属 于 旧 党, 但 也 有 改 革 弊 政 的 要 求 其 文 汪 洋 恣 肆, 明 白 畅 达, 为 唐 宋 八 大 家 之 一 其 诗 清 新 豪 健, 善 用 夸 张 比 喻, 在 艺 术 表 现 方 面 独 具 风 格 少 数 诗 篇 也 能 反 映 民 间 疾 苦, 指 责 统 治 者 的 奢 侈 骄 纵 词 开 豪 放 一 派, 对 后 代 很 有 影 响 念 奴 娇 赤 壁 怀 古 水 调 歌 头 丙 辰 中 秋 传 诵 甚 广 坡 仙 擅 长 行 书 楷 书, 取 法 李 邕 徐 浩 颜 真 卿 杨 凝 式, 而 能 自 创 新 意 用 笔 丰 腴 跌 宕, 有 天 真 烂 漫 之 趣 与 蔡 襄 黄 庭 坚 米 芾 并 称 宋 四 家 能 画 竹, 学 文 同, 也 喜 作 枯 木 怪 石 论 画 主 张 神 似, 认 为 论 画 以 形 似, 见 与 儿 童 邻 ; 高 度 评 价 诗 中 有 画, 画 中 有 诗 的 艺 术 造 诣 诗 文 有 东 坡 七 集 等 存 世 书 迹 有 答 谢 民 师 论 文 帖 祭 黄 几 道 文 前 赤 壁 赋 黄 州 寒 食 诗 帖 等 画 迹 有 枯 木 怪 石 图 竹 石 图 等 1 韩 愈 ( ), 字 退 之, 河 南 河 阳 ( 今 河 南 孟 县 ) 人, 自 称 郡 望 昌 黎, 世 称 韩 昌 黎 幼 孤 贫 刻 苦 好 学, 德 宗 贞 元 八 年 进 士 曾 任 监 察 御 史, 因 上 疏 请 免 关 中 赋 役, 贬 为 阳 山 县 令 后 随 宰 相 裴 度 平 定 淮 西 迁 刑 部 侍 郎, 又 因 上 表 谏 迎 佛 骨, 贬 潮 州 刺 史 做 过 吏 部 侍 郎, 死 谥 文 公, 故 世 称 韩 吏 部 韩 文 公 是 唐 代 古 文 运 动 领 袖, 与 柳 宗 元 合 称 韩 柳 诗 力 求 险 怪 新 奇, 雄 浑 重 气 势 2 你 说 还 是 看 不 懂? 怎 么 会 呢? 1

14 第 1 章 带 English 的 标 题 易 与 天 地 准, 故 能 弥 纶 天 地 之 道 仰 以 观 於 天 文, 俯 以 察 於 地 理, 是 故 知 幽 明 之 故 原 始 反 终, 故 知 死 生 之 说 精 气 为 物, 游 魂 为 变, 是 故 知 鬼 神 之 情 状 与 天 地 相 似, 故 不 违 知 周 乎 万 物, 而 道 济 天 下, 故 不 过 旁 行 而 不 流, 乐 天 知 命, 故 不 忧 安 土 敦 乎 仁, 故 能 爱 范 围 天 地 之 化 而 不 过, 曲 成 万 物 而 不 遗, 通 乎 昼 夜 之 道 而 知, 故 神 无 方 而 易 无 体 [ 无 \youyuan 字 体 ] 有 天 地, 然 后 万 物 生 焉 盈 天 地 之 间 者, 唯 万 物, 故 受 之 以 屯 ; 屯 者 盈 也, 屯 者 物 之 始 生 也 物 生 必 蒙, 故 受 之 以 蒙 ; 蒙 者 蒙 也, 物 之 穉 也 物 穉 不 可 不 养 也, 故 受 之 以 需 ; 需 者 饮 食 之 道 也 饮 食 必 有 讼, 故 受 之 以 讼 讼 必 有 众 起, 故 受 之 以 师 ; 师 者 众 也 众 必 有 所 比, 故 受 之 以 比 ; 比 者 比 也 比 必 有 所 畜 也, 故 受 之 以 小 畜 物 畜 然 后 有 礼, 故 受 之 以 履 履 而 泰, 然 后 安, 故 受 之 以 泰 ; 泰 者 通 也 物 不 可 以 终 通, 故 受 之 以 否 物 不 可 以 终 否, 故 受 之 以 同 人 与 人 同 者, 物 必 归 焉, 故 受 之 以 大 有 有 大 者 不 可 以 盈, 故 受 之 以 谦 有 大 而 能 谦, 必 豫, 故 受 之 以 豫 豫 必 有 随, 故 受 之 以 随 以 喜 随 人 者, 必 有 事, 故 受 之 以 蛊 ; 蛊 者 事 也 [ 无 \lishu 字 体 ] 有 事 而 后 可 大, 故 受 之 以 临 ; 临 者 大 也 物 大 然 后 可 观, 故 受 之 以 观 可 观 而 后 有 所 合, 故 受 之 以 噬 嗑 ; 嗑 者 合 也 物 不 可 以 苟 合 而 已, 故 受 之 以 贲 ; 贲 者 饰 也 致 饰 然 后 亨, 则 尽 矣, 故 受 之 以 剥 ; 剥 者 剥 也 物 不 可 以 终 尽, 剥 穷 上 反 下, 故 受 之 以 复 复 则 不 妄 矣, 故 受 之 以 无 妄 有 无 妄 然 后 可 畜, 故 受 之 以 大 畜 物 畜 然 后 可 养, 故 受 之 以 颐 ; 颐 者 养 也 不 养 则 不 可 动, 故 受 之 以 大 过 物 不 可 以 终 过, 故 受 之 以 坎 ; 坎 者 陷 也 陷 必 有 所 丽, 故 受 之 以 离 ; 离 者 丽 也 1.3 表 格 样 本 基 本 表 格 模 板 中 关 于 表 格 的 宏 包 有 三 个 :booktabs array 和 longtabular, 命 令 有 一 个 \hlinewd 三 线 表 可 以 用 booktabs 提 供 的 \toprule \midrule 和 \bottomrule 它 们 与 longtable 能 很 好 的 配 合 使 用 如 果 表 格 比 较 简 单 的 话 可 以 直 接 用 命 令 \hlinewd{ width } 控 制 首 先 来 看 一 个 最 简 单 的 表 格 表 1.1 列 举 了 本 模 板 主 要 文 件 及 其 功 能 请 大 家 注 意 三 线 表 中 各 条 线 对 应 的 命 令 这 个 例 子 还 展 示 了 如 何 在 表 格 中 正 确 使 用 脚 注 由 于 L A TEX 本 身 不 支 持 在 表 格 中 使 用 \footnote, 所 以 我 们 不 得 不 将 表 格 放 在 小 页 中, 而 且 最 好 将 表 格 的 宽 度 设 置 为 小 页 的 宽 度, 这 样 脚 注 看 起 来 才 更 美 观 2

15 第 1 章 带 English 的 标 题 表 1.1 模 板 文 件 如 果 表 格 的 标 题 很 长, 那 么 在 表 格 索 引 中 就 会 很 不 美 观, 所 以 要 像 chapter 那 样 在 前 面 用 中 括 号 写 一 个 简 短 的 标 题 这 个 标 题 会 出 现 在 索 引 中 文 件 名 描 述 thuthesis.ins LATEX 安 装 文 件,DocStrip 1 thuthesis.dtx 所 有 的 一 切 都 在 这 里 面 2 thuthesis.cls 模 板 类 文 件 thuthesis.cfg 模 板 配 置 文 cls 和 cfg 由 前 两 个 文 件 生 成 thuthesis.bst 参 考 文 献 BIBTEX 样 式 文 件 thuthesis.sty 常 用 的 包 和 命 令 写 在 这 里, 减 轻 主 文 件 的 负 担 1 2 表 格 中 的 脚 注 再 来 一 个 复 杂 表 格 我 们 经 常 会 在 表 格 下 方 标 注 数 据 来 源, 或 者 对 表 格 里 面 的 条 目 进 行 解 释 前 面 的 脚 注 是 一 种 不 错 的 方 法, 如 果 不 喜 欢 脚 注, 可 以 在 表 格 后 面 写 注 释, 比 如 表 1.2 表 1.2 复 杂 表 格 示 例 1 y First Half Second Half x 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West 注 : 数 据 来 源 ThuThesis 使 用 手 册 *: 东 部 **: 西 部 此 外, 表 1.2 同 时 还 演 示 了 另 外 两 个 功 能 :1) 通 过 tabularx 的 X 扩 展 实 现 表 格 自 动 放 大 ;2) 通 过 命 令 \diagbox 在 表 头 部 分 插 入 反 斜 线 为 了 使 我 们 的 例 子 更 接 近 实 际 情 况, 我 会 在 必 要 的 时 候 插 入 一 些 无 关 文 字, 以 免 太 多 图 表 同 时 出 现, 导 致 排 版 效 果 不 太 理 想 第 一 个 出 场 的 当 然 是 我 的 最 爱 : 风 流 潇 洒 骏 马 绝 尘 健 笔 凌 云 的 李 太 白 了 李 白, 字 太 白, 陇 西 成 纪 人 凉 武 昭 王 暠 九 世 孙 或 曰 山 东 人, 或 曰 蜀 人 白 少 有 逸 才, 志 气 宏 放, 飘 然 有 超 世 之 心 初 隐 岷 山, 益 州 长 史 苏 颋 见 而 异 之, 曰 : 是 子 天 才 英 特, 可 比 相 如 天 宝 初, 至 长 安, 往 见 贺 知 章 知 章 见 其 文, 叹 曰 : 子 谪 仙 人 也 言 于 明 皇, 召 见 金 銮 殿, 奏 颂 一 篇 帝 赐 食, 亲 为 调 羹, 有 诏 供 奉 翰 林 白 犹 与 酒 徒 饮 于 市, 帝 坐 沉 香 亭 子, 意 有 所 感, 欲 得 白 为 乐 章, 召 入, 而 白 已 3

16 第 1 章 带 English 的 标 题 醉 左 右 以 水 颒 面, 稍 解, 援 笔 成 文, 婉 丽 精 切 帝 爱 其 才, 数 宴 见 白 常 侍 帝, 醉, 使 高 力 士 脱 靴 力 士 素 贵, 耻 之, 摘 其 诗 以 激 杨 贵 妃 帝 欲 官 白, 妃 辄 沮 止 白 自 知 不 为 亲 近 所 容, 恳 求 还 山 帝 赐 金 放 还 乃 浪 迹 江 湖, 终 日 沉 饮 永 王 璘 都 督 江 陵, 辟 为 僚 佐 璘 谋 乱, 兵 败, 白 坐 长 流 夜 郎, 会 赦 得 还 族 人 阳 冰 为 当 涂 令, 白 往 依 之 代 宗 立, 以 左 拾 遗 召, 而 白 已 卒 文 宗 时, 诏 以 白 歌 诗 裴 旻 剑 舞 张 旭 草 书 为 三 绝 云 集 三 十 卷 今 编 诗 二 十 五 卷 全 唐 诗 诗 人 小 传 浮 动 体 的 并 排 放 置 一 般 有 两 种 情 况 :1) 二 者 没 有 关 系, 为 两 个 独 立 的 浮 动 体 ; 2) 二 者 隶 属 于 同 一 个 浮 动 体 对 表 格 来 说 并 排 表 格 既 可 以 像 图 1.3 图 1.4 使 用 小 页 环 境, 也 可 以 如 图 1.5 使 用 子 表 格 来 做 图 的 例 子 参 见 第 节 表 1.3 第 一 个 并 排 子 表 格 表 1.4 第 二 个 并 排 子 表 格 然 后 就 是 忧 国 忧 民, 诗 家 楷 模 杜 工 部 了 杜 甫, 字 子 美, 其 先 襄 阳 人, 曾 祖 依 艺 为 巩 令, 因 居 巩 甫 天 宝 初 应 进 士, 不 第 后 献 三 大 礼 赋, 明 皇 奇 之, 召 试 文 章, 授 京 兆 府 兵 曹 参 军 安 禄 山 陷 京 师, 肃 宗 即 位 灵 武, 甫 自 贼 中 遁 赴 行 在, 拜 左 拾 遗 以 论 救 房 琯, 出 为 华 州 司 功 参 军 关 辅 饥 乱, 寓 居 同 州 同 谷 县, 身 自 负 薪 采 梠, 餔 糒 不 给 久 之, 召 补 京 兆 府 功 曹, 道 阻 不 赴 严 武 镇 成 都, 奏 为 参 谋 检 校 工 部 员 外 郎, 赐 绯 武 与 甫 世 旧, 待 遇 甚 厚 乃 于 成 都 浣 花 里 种 竹 植 树, 枕 江 结 庐, 纵 酒 啸 歌 其 中 武 卒, 甫 无 所 依, 乃 之 东 蜀 就 高 適 既 至 而 適 卒 是 岁, 蜀 帅 相 攻 杀, 蜀 大 扰 甫 携 家 避 乱 荆 楚, 扁 舟 下 峡, 未 维 舟 而 江 陵 亦 乱 乃 溯 沿 湘 流, 游 衡 山, 寓 居 耒 阳 卒 年 五 十 九 元 和 中, 归 葬 偃 师 首 阳 山, 元 稹 志 其 墓 天 宝 间, 甫 与 李 白 齐 名, 时 称 李 杜 然 元 稹 之 言 曰 : 李 白 壮 浪 纵 恣, 摆 去 拘 束, 诚 亦 差 肩 子 美 矣 至 若 铺 陈 终 始, 排 比 声 韵, 大 或 千 言, 次 犹 数 百, 词 气 豪 迈, 而 风 调 清 深, 属 对 律 切, 而 脱 弃 凡 近, 则 李 尚 不 能 历 其 藩 翰, 况 堂 奥 乎 白 居 易 亦 云 : 杜 诗 贯 穿 古 今, 尽 工 尽 善, 殆 过 于 李 元 白 之 论 如 此 盖 其 出 处 劳 佚, 喜 乐 悲 愤, 好 贤 恶 恶, 一 见 之 于 诗 而 又 以 忠 君 忧 国 伤 时 念 乱 为 本 旨 读 其 诗 可 以 知 其 世, 故 当 时 谓 之 诗 史 旧 集 诗 文 共 六 十 卷, 今 编 诗 十 九 卷 不 可 否 认 L A TEX 的 表 格 功 能 没 有 想 象 中 的 那 么 强 大, 不 过 只 要 足 够 认 真, 足 够 细 致, 同 样 可 以 排 出 来 非 常 复 杂 非 常 漂 亮 的 表 格 请 参 看 表 1.6 最 后 就 是 清 新 飘 逸 文 约 意 赅 空 谷 绝 响 的 王 大 侠 了 王 维, 字 摩 诘, 河 东 人 工 书 画, 与 弟 缙 俱 有 俊 才 开 元 九 年, 进 士 擢 第, 调 太 乐 丞 坐 累 为 济 州 司 仓 参 军, 历 右 拾 遗 监 察 御 史 左 补 阙 库 部 郎 中, 拜 吏 部 郎 中 天 宝 末, 为 给 事 4

17 第 1 章 带 English 的 标 题 (a) 第 一 个 子 表 格 表 1.5 并 排 子 表 格 (b) 第 二 个 子 表 格 表 1.6 复 杂 表 格 示 例 2 Network Topology # of nodes # of clients Server GT-ITM Waxman Transit-Stub 600 2% 10% 50% Max. Connectivity Inet Rui Ni Xue ThuThesis ABCDEF 中 安 禄 山 陷 两 都, 维 为 贼 所 得, 服 药 阳 喑, 拘 于 菩 提 寺 禄 山 宴 凝 碧 池, 维 潜 赋 诗 悲 悼, 闻 于 行 在 贼 平, 陷 贼 官 三 等 定 罪, 特 原 之, 责 授 太 子 中 允, 迁 中 庶 子 中 书 舍 人 复 拜 给 事 中, 转 尚 书 右 丞 维 以 诗 名 盛 于 开 元 天 宝 间, 宁 薛 诸 王 驸 马 豪 贵 之 门, 无 不 拂 席 迎 之 得 宋 之 问 辋 川 别 墅, 山 水 绝 胜, 与 道 友 裴 迪, 浮 舟 往 来, 弹 琴 赋 诗, 啸 咏 终 日 笃 于 奉 佛, 晚 年 长 斋 禅 诵 一 日, 忽 索 笔 作 书 数 纸, 别 弟 缙 及 平 生 亲 故, 舍 笔 而 卒 赠 秘 书 监 宝 应 中, 代 宗 问 缙 : 朕 常 于 诸 王 坐 闻 维 乐 章, 今 存 几 何? 缙 集 诗 六 卷, 文 四 卷, 表 上 之 敕 答 云, 卿 伯 氏 位 列 先 朝, 名 高 希 代 抗 行 周 雅, 长 揖 楚 辞 诗 家 者 流, 时 论 归 美 克 成 编 录, 叹 息 良 深 殷 璠 谓 维 诗 词 秀 调 雅, 意 新 理 惬 在 泉 成 珠, 著 壁 成 绘 苏 轼 亦 云 : 维 诗 中 有 画, 画 中 有 诗 也 今 编 诗 四 卷 要 想 用 好 论 文 模 板 还 是 得 提 前 学 习 一 些 TEX/L A TEX 的 相 关 知 识, 具 备 一 些 基 本 能 力, 掌 握 一 些 常 见 技 巧, 否 则 一 旦 遇 到 问 题 还 真 是 比 较 麻 烦 我 们 见 过 很 多 这 样 的 同 学, 一 直 以 来 都 是 使 用 Word 等 字 处 理 工 具, 以 为 L A TEX 模 板 的 用 法 也 应 该 类 似, 所 以 就 沿 袭 同 样 的 思 路 来 对 待 这 种 所 见 非 所 得 的 排 版 工 具, 结 果 被 折 腾 的 焦 头 烂 额, 疲 惫 不 堪 如 果 您 要 排 版 的 表 格 长 度 超 过 一 页, 那 么 推 荐 使 用 longtable 或 者 supertabular 宏 包, 模 板 对 longtable 进 行 了 相 应 的 设 置, 所 以 用 起 来 可 能 简 单 一 些 表 1.7 就 是 longtable 的 简 单 示 例 表 1.7 实 验 数 据 测 试 程 序 正 常 运 行 同 步 检 查 点 卷 回 恢 复 进 程 迁 移 检 查 点 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 文 件 (KB) CG.A 续 下 页 5

18 第 1 章 带 English 的 标 题 续 表 1.7 实 验 数 据 测 试 程 序 正 常 运 行 同 步 检 查 点 卷 回 恢 复 进 程 迁 移 检 查 点 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 时 间 (s) 文 件 (KB) CG.A CG.A CG.B CG.B CG.B MG.A MG.A MG.A MG.B MG.B MG.B LU.A LU.A LU.A LU.B LU.B LU.B EP.A EP.A EP.A EP.B EP.B EP.B 其 它 如 果 不 想 让 某 个 表 格 或 者 图 片 出 现 在 索 引 里 面, 请 使 用 命 令 \caption* 这 个 命 令 不 会 给 表 格 编 号, 也 就 是 出 来 的 只 有 标 题 文 字 而 没 有 表 XX, 图 XX, 否 则 索 引 里 面 序 号 不 连 续 就 显 得 不 伦 不 类, 这 也 是 L A TEX 里 星 号 命 令 默 认 的 规 则 有 这 种 需 求 的 多 是 本 科 同 学 的 英 文 资 料 翻 译 部 分, 如 果 觉 得 附 录 中 英 文 原 文 中 的 表 格 和 图 片 显 示 成 表 和 图 不 协 调 的 话, 一 个 很 好 的 办 法 就 是 用 \caption*, 参 数 随 便 自 己 写, 比 如 不 守 规 矩 的 表 和 图 能 满 足 这 种 特 殊 需 要 ( 可 以 参 看 附 录 部 分 ) 如 果 的 确 想 让 它 编 号, 但 又 不 想 让 它 出 现 在 索 引 中 的 话, 目 前 模 板 上 不 支 持 最 后, 虽 然 大 家 不 一 定 会 独 立 使 用 小 页, 但 是 关 于 小 页 中 的 脚 注 还 是 有 必 要 6

19 第 1 章 表 这 是 一 个 手 动 编 号, 不 出 现 在 索 引 中 的 表 格 带 English 的 标 题 Figure 这 是 一 个 手 动 编 号, 不 出 现 在 索 引 中 的 图 ThuThesis 薛 瑞 尼 提 一 下 请 看 下 面 的 例 子 柳 宗 元, 字 子 厚 ( ), 河 东 ( 今 永 济 县 ) 人 1, 是 唐 代 杰 出 的 文 学 家, 哲 学 家, 同 时 也 是 一 位 政 治 改 革 家 与 韩 愈 共 同 倡 导 唐 代 古 文 运 动, 并 称 韩 柳 2 1 山 西 永 济 水 饺 2 唐 宋 八 大 家 之 首 二 位 唐 朝 安 史 之 乱 后, 宦 官 专 权, 藩 镇 割 据, 土 地 兼 并 日 渐 严 重, 社 会 生 产 破 坏 严 重, 民 不 聊 生 柳 宗 元 对 这 种 社 会 现 实 极 为 不 满, 他 积 极 参 加 了 王 叔 文 领 导 的 永 济 革 新, 并 成 为 这 一 运 动 的 中 坚 人 物 他 们 革 除 弊 政, 打 击 权 奸, 触 犯 了 宦 官 和 官 僚 贵 族 利 益, 在 他 们 的 联 合 反 扑 下, 改 革 失 败 了, 柳 宗 元 被 贬 为 永 州 司 马 1.4 定 理 环 境 给 大 家 演 示 一 下 各 种 和 证 明 有 关 的 环 境 : 假 设 1.1: 待 月 西 厢 下, 迎 风 户 半 开 ; 隔 墙 花 影 动, 疑 是 玉 人 来 c = a 2 b 2 (1-1) = (a + b)(a b) (1-2) 千 辛 万 苦, 历 尽 艰 难, 得 有 今 日 然 相 从 数 千 里, 未 曾 哀 戚 今 将 渡 江, 方 图 百 年 欢 笑, 如 何 反 起 悲 伤?( 引 自 杜 十 娘 怒 沉 百 宝 箱 ) 定 义 1.1: 子 曰 : 道 千 乘 之 国, 敬 事 而 信, 节 用 而 爱 人, 使 民 以 时 千 古 第 一 定 义! 问 世 间 情 为 何 物, 只 教 生 死 相 许? 天 南 地 北 双 飞 客, 老 翅 几 回 寒 暑 欢 乐 趣, 离 别 苦, 就 中 更 有 痴 儿 女 君 应 有 语, 渺 万 里 层 云, 千 山 暮 雪, 只 影 向 谁 去? 横 汾 路, 寂 寞 当 年 箫 鼓, 荒 烟 依 旧 平 楚 招 魂 楚 些 何 嗟 及, 山 鬼 暗 谛 风 雨 天 也 妒, 未 信 与, 莺 儿 燕 子 俱 黄 土 千 秋 万 古, 为 留 待 骚 人, 狂 歌 痛 饮, 来 访 雁 丘 处 7

20 第 1 章 带 English 的 标 题 命 题 1.1: 曾 子 曰 : 吾 日 三 省 吾 身 为 人 谋 而 不 忠 乎? 与 朋 友 交 而 不 信 乎? 传 不 习 乎? 多 么 凄 美 的 命 题 啊! 其 日 牛 马 嘶, 新 妇 入 青 庐, 奄 奄 黄 昏 后, 寂 寂 人 定 初, 我 命 绝 今 日, 魂 去 尸 长 留, 揽 裙 脱 丝 履, 举 身 赴 清 池, 府 吏 闻 此 事, 心 知 长 别 离, 徘 徊 庭 树 下, 自 挂 东 南 枝 注 释 1.1: 天 不 言 自 高, 水 不 言 自 流 φ(x, z) = z γ 10 x γ mn x m z n = z Mr 1 x Mr (m+n) x m z n ζ 0 = (ξ 0 ) 2, (1-3) ζ 1 = ξ 0 ξ 1, (1-4) ζ 2 = (ξ 1 ) 2, (1-5) 天 尊 地 卑, 乾 坤 定 矣 卑 高 以 陈, 贵 贱 位 矣 动 静 有 常, 刚 柔 断 矣 方 以 类 聚, 物 以 群 分, 吉 凶 生 矣 在 天 成 象, 在 地 成 形, 变 化 见 矣 鼓 之 以 雷 霆, 润 之 以 风 雨, 日 月 运 行, 一 寒 一 暑, 乾 道 成 男, 坤 道 成 女 乾 知 大 始, 坤 作 成 物 乾 以 易 知, 坤 以 简 能 易 则 易 知, 简 则 易 从 易 知 则 有 亲, 易 从 则 有 功 有 亲 则 可 久, 有 功 则 可 大 可 久 则 贤 人 之 德, 可 大 则 贤 人 之 业 易 简, 而 天 下 矣 之 理 矣 ; 天 下 之 理 得, 而 成 位 乎 其 中 矣 公 理 1.1: 两 点 间 直 线 段 距 离 最 短 x y + 1 (mod m 2 ) (1-6) x y + 1 mod m 2 (1-7) x y + 1 (m 2 ) (1-8) 彖 曰 : 大 哉 乾 元, 万 物 资 始, 乃 统 天 云 行 雨 施, 品 物 流 形 大 明 始 终, 六 位 时 成, 时 乘 六 龙 以 御 天 乾 道 变 化, 各 正 性 命, 保 合 大 和, 乃 利 贞 首 出 庶 物, 万 国 咸 宁 象 曰 : 天 行 健, 君 子 以 自 强 不 息 潜 龙 勿 用, 阳 在 下 也 见 龙 再 田, 德 施 普 也 终 日 乾 乾, 反 复 道 也 或 跃 在 渊, 进 无 咎 也 飞 龙 在 天, 大 人 造 也 亢 龙 有 悔, 盈 不 可 久 也 用 九, 天 德 不 可 为 首 也 8

21 第 1 章 带 English 的 标 题 引 理 1.1: 猫 和 老 鼠 是 我 最 爱 看 的 动 画 片 b a { b a } [ f (x) 2 g(y) 2 + f (y) 2 g(x) 2 ] 2 f (x)g(x) f (y)g(y) dx dy b b b b = {g(y) 2 f 2 + f (y) 2 g 2 2 f (y)g(y) a a a a } f g dy 行 行 重 行 行, 与 君 生 别 离 相 去 万 余 里, 各 在 天 一 涯 道 路 阻 且 长, 会 面 安 可 知 胡 马 依 北 风, 越 鸟 巢 南 枝 相 去 日 已 远, 衣 带 日 已 缓 浮 云 蔽 白 日, 游 子 不 顾 返 思 君 令 人 老, 岁 月 忽 已 晚 弃 捐 勿 复 道, 努 力 加 餐 饭 定 理 1.1: 犯 我 强 汉 者, 虽 远 必 诛 陈 汤 ( 汉 ) y = 1 y = 0 (1-9a) (1-9b) 道 可 道, 非 常 道 名 可 名, 非 常 名 无 名 天 地 之 始 ; 有 名 万 物 之 母 故 常 无, 欲 以 观 其 妙 ; 常 有, 欲 以 观 其 徼 此 两 者, 同 出 而 异 名, 同 谓 之 玄 玄 之 又 玄, 众 妙 之 门 上 善 若 水 水 善 利 万 物 而 不 争, 处 众 人 之 所 恶, 故 几 于 道 曲 则 全, 枉 则 直, 洼 则 盈, 敝 则 新, 少 则 多, 多 则 惑 人 法 地, 地 法 天, 天 法 道, 道 法 自 然 知 人 者 智, 自 知 者 明 胜 人 者 有 力, 自 胜 者 强 知 足 者 富 强 行 者 有 志 不 失 其 所 者 久 死 而 不 亡 者 寿 证 明 燕 赵 古 称 多 感 慨 悲 歌 之 士 董 生 举 进 士, 连 不 得 志 于 有 司, 怀 抱 利 器, 郁 郁 适 兹 土, 吾 知 其 必 有 合 也 董 生 勉 乎 哉? 夫 以 子 之 不 遇 时, 苟 慕 义 强 仁 者, 皆 爱 惜 焉, 矧 燕 赵 之 士 出 乎 其 性 者 哉! 然 吾 尝 闻 风 俗 与 化 移 易, 吾 恶 知 其 今 不 异 于 古 所 云 邪? 聊 以 吾 子 之 行 卜 之 也 董 生 勉 乎 哉? 吾 因 子 有 所 感 矣 为 我 吊 望 诸 君 之 墓, 而 观 于 其 市, 复 有 昔 时 屠 狗 者 乎? 为 我 谢 曰 : 明 天 子 在 上, 可 以 出 而 仕 矣! 韩 愈 送 董 邵 南 序 推 论 1.1: 四 川 话 配 音 的 猫 和 老 鼠 是 世 界 上 最 好 看 最 好 听 最 有 趣 的 动 画 片 V i = v i q i v j, X i = x i q i x j, U i = u i, for i j; (1-10) V j = v j, X j = x j, U j u j + q i u i. (1-11) 9 i j

22 第 1 章 带 English 的 标 题 迢 迢 牵 牛 星, 皎 皎 河 汉 女 纤 纤 擢 素 手, 札 札 弄 机 杼 终 日 不 成 章, 泣 涕 零 如 雨 河 汉 清 且 浅, 相 去 复 几 许 盈 盈 一 水 间, 脉 脉 不 得 语 例 1.1: 大 家 来 看 这 个 例 子 f (x ) p λ j g j (x ) = 0 j=1 λ j g j (x ) = 0, j = 1, 2,, p λ j 0, j = 1, 2,, p. (1-12) 练 习 1.1: 清 列 出 Andrew S. Tanenbaum 和 W. Richard Stevens 的 所 有 著 作 猜 想 1.1: Poincare Conjecture If in a closed three-dimensional space, any closed curves can shrink to a point continuously, this space can be deformed to a sphere. 问 题 1.1: 回 答 还 是 不 回 答, 是 个 问 题 如 何 引 用 定 理 1.1 呢? 加 上 \label 使 用 \ref 即 可 妾 发 初 覆 额, 折 花 门 前 剧 郎 骑 竹 马 来, 绕 床 弄 青 梅 同 居 长 干 里, 两 小 无 嫌 猜 十 四 为 君 妇, 羞 颜 未 尝 开 低 头 向 暗 壁, 千 唤 不 一 回 十 五 始 展 眉, 愿 同 尘 与 灰 常 存 抱 柱 信, 岂 上 望 夫 台 十 六 君 远 行, 瞿 塘 滟 滪 堆 五 月 不 可 触, 猿 声 天 上 哀 门 前 迟 行 迹, 一 一 生 绿 苔 苔 深 不 能 扫, 落 叶 秋 风 早 八 月 蝴 蝶 来, 双 飞 西 园 草 感 此 伤 妾 心, 坐 愁 红 颜 老 1.5 参 考 文 献 当 然 参 考 文 献 可 以 直 接 写 \bibitem, 虽 然 费 点 功 夫, 但 是 好 控 制, 各 种 格 式 可 以 自 己 随 意 改 写 本 模 板 推 荐 使 用 BIBTEX, 样 式 文 件 为 thuthesis.bst, 基 本 符 合 学 校 的 参 考 文 献 格 式 ( 如 专 利 等 引 用 未 加 详 细 测 试 ) 看 看 这 个 例 子, 关 于 书 的 [1 3], 还 有 这 些 [4 6], 关 于 杂 志 的 [7 9], 硕 士 论 文 [10,11], 博 士 论 文 [12,13], 标 准 文 件 [14], 会 议 论 文 [15,16], 技 术 报 告 [17], 电 子 文 献 [18,19] [20] 中 文 参 考 文 献 应 增 加 lang= zh 字 段, [21] 以 便 进 行 相 应 处 理 另 外, 本 模 板 对 中 文 文 献 的 支 持 并 不 是 十 全 十 美, 如 果 有 不 如 意 的 地 方, 请 手 动 修 改 bbl 文 件 有 时 候 不 想 要 上 标, 那 么 可 以 这 样 [12], 这 个 非 常 重 要 有 时 候 一 些 参 考 文 献 没 有 纸 质 出 处, 需 要 标 注 URL 缺 省 情 况 下,URL 不 会 在 连 字 符 处 断 行, 这 可 能 使 得 用 连 字 符 代 替 空 格 的 网 址 分 行 很 难 看 如 果 需 要, 可 以 将 模 板 类 文 件 中 10

23 第 1 章 带 English 的 标 题 \RequirePackage{hyperref} 一 行 改 为 : \PassOptionsToPackage{hyphens}{url} \RequirePackage{hyperref} 使 得 连 字 符 处 可 以 断 行 更 多 设 置 可 以 参 考 url 宏 包 文 档 1.6 公 式 贝 叶 斯 公 式 如 式 (1-13), 其 中 p(y x) 为 后 验 ;p(x) 为 先 验 ; 分 母 p(x) 为 归 一 化 因 子 p(y x) = p(x, y) p(x) = p(x y)p(y) p(x) (1-13) 论 文 里 面 公 式 越 多,TEX 就 越 happy 再 看 一 个 amsmath 的 例 子 : det K(t = 1, t 1,..., t n ) = I n( 1) I i I t i (D j + λ j t j ) det A (λ) (I I) = 0. (1-14) j I 前 面 定 理 示 例 部 分 列 举 了 很 多 公 式 环 境, 可 以 说 把 常 见 的 情 况 都 覆 盖 了, 大 家 在 写 公 式 的 时 候 一 定 要 好 好 看 amsmath 的 文 档, 并 参 考 模 板 中 的 用 法 : b a { b a } [ f (x) 2 g(y) 2 + f (y) 2 g(x) 2 ] 2 f (x)g(x) f (y)g(y) dx dy b b b b = {g(y) 2 f 2 + f (y) 2 g 2 2 f (y)g(y) a a a a } f g dy 其 实 还 可 以 看 看 这 个 多 级 规 划 : max F(x, y x 1, y 2,, y m) subject to: G(x) 0 (y 1, y 2,, y m) solves problems (i = 1, 2,, m) max y i f i (x, y 1, y 2,, y m ) subject to: g i (x, y 1, y 2,, y m ) (1-15)

24 第 1 章 带 English 的 标 题 这 些 跟 规 划 相 关 的 公 式 都 来 自 于 刘 宝 碇 老 师 不 确 定 规 划 的 课 件 12

25 第 2 章 中 华 人 民 共 和 国 第 2 章 中 华 人 民 共 和 国 2.1 其 它 例 子 在 第 1 章 中 我 们 学 习 了 贝 叶 斯 公 式 (1-13), 这 里 我 们 复 习 一 下 : p(y x) = p(x, y) p(x) = p(x y)p(y) p(x) (2-1) 绘 图 本 模 板 不 再 预 先 装 载 任 何 绘 图 包 ( 如 pstricks,pgf 等 ), 完 全 由 用 户 来 决 定 个 人 觉 得 pgf 不 错, 不 依 赖 于 Postscript 此 外 还 有 很 多 针 对 L A TEX 的 GUI 作 图 工 具, 如 XFig(jFig), WinFig, Tpx, Ipe, Dia, Inkscape, LaTeXPiX, jpicedt, jaxdraw 等 等 插 图 强 烈 推 荐 L A TEX 2ε 插 图 指 南! 关 于 子 图 形 的 使 用 细 节 请 参 看 subcaption 宏 包 的 说 明 文 档 一 个 图 形 一 般 图 形 都 是 处 在 浮 动 环 境 中 之 所 以 称 为 浮 动 是 指 最 终 排 版 效 果 图 形 的 位 置 不 一 定 与 源 文 件 中 的 位 置 对 应 1, 这 也 是 刚 使 用 L A TEX 同 学 可 能 遇 到 的 问 题 如 果 要 强 制 固 定 浮 动 图 形 的 位 置, 请 使 用 float 宏 包, 它 提 供 了 [H] 参 数, 比 如 图 2.1 图 2.1 利 用 Xfig 制 图 大 学 之 道, 在 明 明 德, 在 亲 民, 在 止 于 至 善 知 止 而 后 有 定 ; 定 而 后 能 静 ; 静 而 后 能 安 ; 安 而 后 能 虑 ; 虑 而 后 能 得 物 有 本 末, 事 有 终 始 知 所 先 后, 则 近 道 矣 古 之 欲 明 明 德 于 天 下 者, 先 治 其 国 ; 欲 治 其 国 者, 先 齐 其 家 ; 欲 齐 其 家 者, 先 修 其 身 ; 欲 修 其 身 者, 先 正 其 心 ; 欲 正 其 心 者, 先 诚 其 意 ; 欲 诚 其 意 者, 先 致 其 知 ; 1 This is not a bug, but a feature of L A TEX! 13

26 第 2 章 中 华 人 民 共 和 国 致 知 在 格 物 物 格 而 后 知 至 ; 知 至 而 后 意 诚 ; 意 诚 而 后 心 正 ; 心 正 而 后 身 修 ; 身 修 而 后 家 齐 ; 家 齐 而 后 国 治 ; 国 治 而 后 天 下 平 自 天 子 以 至 于 庶 人, 壹 是 皆 以 修 身 为 本 其 本 乱 而 未 治 者 否 矣 其 所 厚 者 薄, 而 其 所 薄 者 厚, 未 之 有 也! 大 学 多 个 图 形 如 果 多 个 图 形 相 互 独 立, 并 不 共 用 一 个 图 形 计 数 器, 那 么 用 minipage 或 者 parbox 就 可 以 否 则, 请 参 看 图 2.2, 它 包 含 两 个 小 图, 分 别 是 图 2.2(a) 和 图 2.2(b) 推 荐 使 用 \subcaptionbox, 因 为 可 以 像 图 2.2 那 样 对 齐 子 图 的 标 题, 也 可 以 使 用 subcaption 宏 包 的 \subcaption( 放 在 minipage 中, 用 法 同 \caption) 或 是 subfigure subtable 环 境, 像 图 2.3, 不 要 再 用 \subfloat \subfigure 和 \subtable (a) 第 一 个 小 图 形 (b) 第 二 个 小 图 形, 注 意 这 个 图 略 矮 些 如 果 标 题 很 长 的 话, 它 会 自 动 换 行 图 2.2 包 含 子 图 形 的 大 图 形 (subcaptionbox 示 例 ) (b) 第 二 个 小 图 形, 注 意 这 个 图 略 矮 些 subfigure (a) 第 一 个 小 图 形 中 同 一 行 的 子 图 在 顶 端 对 齐 图 2.3 包 含 子 图 形 的 大 图 形 (subfigure 示 例 ) 古 之 学 者 必 有 师 师 者, 所 以 传 道 受 业 解 惑 也 人 非 生 而 知 之 者, 孰 能 无 惑? 惑 而 不 从 师, 其 为 惑 也, 终 不 解 矣 生 乎 吾 前, 其 闻 道 也 固 先 乎 吾, 吾 从 而 师 之 ; 生 乎 吾 後, 其 闻 道 也 亦 先 乎 吾, 吾 从 而 师 之 吾 师 道 也, 夫 庸 知 其 年 之 先 後 生 於 吾 乎! 是 故 无 贵 无 贱 无 长 无 少, 道 之 所 存, 师 之 所 存 也 14

27 第 2 章 中 华 人 民 共 和 国 图 2.4 并 排 第 一 个 图 图 2.5 并 排 第 二 个 图 嗟 乎! 师 道 之 不 传 也 久 矣, 欲 人 之 无 惑 也 难 矣 古 之 圣 人, 其 出 人 也 远 矣, 犹 且 从 师 而 问 焉 ; 今 之 众 人, 其 下 圣 人 也 亦 远 矣, 而 耻 学 於 师 是 故 圣 益 圣, 愚 益 愚 圣 人 之 所 以 为 圣, 愚 人 之 所 以 为 愚, 其 皆 出 於 此 乎? 爱 其 子, 择 师 而 教 之, 於 其 身 也, 则 耻 师 焉, 惑 焉 彼 童 子 之 师, 授 之 书 而 习 其 句 读 者, 非 吾 所 谓 传 其 道 解 其 惑 者 也 句 读 之 不 知, 惑 之 不 解, 或 师 焉, 或 不 焉, 小 学 而 大 遗, 吾 未 见 其 明 也 巫 医 乐 师 百 工 之 人 不 耻 相 师, 士 大 夫 之 族 曰 师 曰 弟 子 之 云 者, 则 群 聚 而 笑 之 问 之, 则 曰 : 彼 与 彼 年 相 若 也, 道 相 似 也, 位 卑 则 足 羞, 官 盛 则 近 谀 呜 呼! 师 道 之 不 复, 可 知 矣 巫 医 乐 师 百 工 之 人 吾 子 不 齿, 今 其 智 乃 反 不 能 及, 其 可 怪 也 欤! 圣 人 无 常 师 孔 子 师 郯 子 苌 子 师 襄 老 聃 郯 子 之 徒, 其 贤 不 及 孔 子 孔 子 曰 : 三 人 行, 必 有 我 师 是 故 弟 子 不 必 不 如 师, 师 不 必 贤 於 弟 子 闻 道 有 先 後, 术 业 有 专 攻, 如 是 而 已 如 果 要 把 编 号 的 两 个 图 形 并 排, 那 么 小 页 就 非 常 有 用 了 : 李 氏 子 蟠, 年 十 七, 好 古 文 六 艺, 经 传 皆 通 习 之, 不 拘 於 时, 学 於 余 余 嘉 其 能 行 古 道, 作 师 说 以 贻 之 韩 愈 ( 唐 ) 15

28 插 图 索 引 插 图 索 引 图 2.1 利 用 Xfig 制 图 图 2.2 包 含 子 图 形 的 大 图 形 (subcaptionbox 示 例 ) 图 2.3 包 含 子 图 形 的 大 图 形 (subfigure 示 例 ) 图 2.4 并 排 第 一 个 图 图 2.5 并 排 第 二 个 图

29 表 格 索 引 表 格 索 引 表 1.1 模 板 文 件... 3 表 1.2 复 杂 表 格 示 例 表 1.3 第 一 个 并 排 子 表 格... 4 表 1.4 第 二 个 并 排 子 表 格... 4 表 1.5 并 排 子 表 格... 5 表 1.6 复 杂 表 格 示 例 表 1.7 实 验 数 据

30 公 式 索 引 公 式 索 引 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 1-9a... 9 公 式 1-9b... 9 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 公 式 A 公 式 A

31 参 考 文 献 参 考 文 献 [1] Knuth D E. The TEX Book. 15th ed., Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, [2] Goosens M, Mittelbach F, Samarin A. The L A TEX Companion. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1994: [3] Gröning P, Nilsson L, Ruffieux P, et al. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, volume 1. American Scientific Publishers, 2004: [4] Krasnogor N. Towards robust memetic algorithms. In: Hart W, Krasnogor N, Smith J, (eds.). Recent Advances in Memetic Algorithms. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2004: [5] 阎 真. 沧 浪 之 水. 人 民 文 学 出 版 社, 2001: [6] 班 固. 苏 武 传. 见 : 郑 在 瀛, 汪 超 宏, 周 文 复, 编. 传 记 散 文 英 华. 武 汉 : 湖 北 人 民 出 版 社, 1998: [7] Chafik El Idrissi M, Roney A, Frigon C, et al. Measurements of total kinetic-energy released to the N = 2 dissociation limit of H 2 evidence of the dissociation of very high vibrational Rydberg states of H 2 by doubly-excited states. Chemical Physics Letters, 1994, 224(10): [8] Mellinger A, Vidal C R, Jungen C. Laser reduced fluorescence study of the carbon-monoxide nd triplet Rydberg series-experimental results and multichannel quantum-defect analysis. J. Chem. Phys., 1996, 104(5): [9] Shell M. How to use the IEEEtran L A TEX class. Journal of L A TEX Class Files, 2002, 12(4): [10] 猪 八 戒. 论 流 体 食 物 的 持 久 保 存 [ 硕 士 学 位 论 文 ]. 北 京 : 广 寒 宫 大 学, [11] Jeyakumar A R. Metamori: A library for incremental file checkpointing[d]. Blacksburg: Virgina Tech, June 21, [12] 沙 和 尚. 论 流 沙 河 的 综 合 治 理 [ 博 士 学 位 论 文 ]. 北 京 : 清 华 大 学, [13] Zadok E. FiST: A System for Stackable File System Code Generation[D]. USA: Computer Science Department, Columbia University, May, [14] IEEE Std IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography. New York: IEEE, [15] Kim S, Woo N, Yeom H Y, et al. Design and Implementation of Dynamic Process Management for Grid-enabled MPICH. the 10th European PVM/MPI Users Group Conference, Venice, Italy, [16] Kocher C, Jaffe J, Jun B. Differential power analysis. In: Wiener M, (eds.). Advances in Cryptology (CRYPTO 99), volume 1666 of Lecture Notes in Computer Science. Springer- Verlag,

32 参 考 文 献 [17] Woo A, Bailey D, Yarrow M, et al. The NAS parallel benchmarks 2.0. Technical report, The Pennsylvania State University CiteSeer Archives, December 05, [18] 萧 钰. 出 版 业 信 息 化 迈 入 快 车 道 [EB/OL]. ( )[ ]. com/news/ htm. [19] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [ ]. oclc.org/about/history/default.htm. [20] 贾 宝 玉, 林 黛 玉, 薛 宝 钗, 等. 论 刘 姥 姥 食 量 大 如 牛 之 现 实 意 义. 红 楼 梦 杂 谈, 1800, 224: [21] 王 重 阳, 黄 药 师, 欧 阳 峰, 等. 武 林 高 手 从 入 门 到 精 通. 第 N 次 华 山 论 剑, 西 安, 中 国,

33 致 谢 致 谢 衷 心 感 谢 导 师 xxx 教 授 和 物 理 系 xxx 副 教 授 对 本 人 的 精 心 指 导 他 们 的 言 传 身 教 将 使 我 终 生 受 益 在 美 国 麻 省 理 工 学 院 化 学 系 进 行 九 个 月 的 合 作 研 究 期 间, 承 蒙 xxx 教 授 热 心 指 导 与 帮 助, 不 胜 感 激 感 谢 xx 实 验 室 主 任 xx 教 授, 以 及 实 验 室 全 体 老 师 和 同 学 们 的 热 情 帮 助 和 支 持! 本 课 题 承 蒙 国 家 自 然 科 学 基 金 资 助, 特 此 致 谢 感 谢 ThuThesis, 它 的 存 在 让 我 的 论 文 写 作 轻 松 自 在 了 许 多, 让 我 的 论 文 格 式 规 整 漂 亮 了 许 多 21

34 声 明 声 明 本 人 郑 重 声 明 : 所 呈 交 的 学 位 论 文, 是 本 人 在 导 师 指 导 下, 独 立 进 行 研 究 工 作 所 取 得 的 成 果 尽 我 所 知, 除 文 中 已 经 注 明 引 用 的 内 容 外, 本 学 位 论 文 的 研 究 成 果 不 包 含 任 何 他 人 享 有 著 作 权 的 内 容 对 本 论 文 所 涉 及 的 研 究 工 作 做 出 贡 献 的 其 他 个 人 和 集 体, 均 已 在 文 中 以 明 确 方 式 标 明 签 名 : 日 期 : 22

35 附 录 A 外 文 资 料 原 文 附 录 A 外 文 资 料 原 文 The title of the English paper Abstract: As one of the most widely used techniques in operations research, mathematical programming is defined as a means of maximizing a quantity known as bjective function, subject to a set of constraints represented by equations and inequalities. Some known subtopics of mathematical programming are linear programming, nonlinear programming, multiobjective programming, goal programming, dynamic programming, and multilevel programming [1]. It is impossible to cover in a single chapter every concept of mathematical programming. This chapter introduces only the basic concepts and techniques of mathematical programming such that readers gain an understanding of them throughout the book [2,3]. A.1 Single-Objective Programming The general form of single-objective programming (SOP) is written as follows, max f (x) subject to: g j (x) 0, j = 1, 2,, p (123) which maximizes a real-valued function f of x = (x 1, x 2,, x n ) subject to a set of constraints. Definition A.1: In SOP, we call x a decision vector, and x 1, x 2,, x n decision variables. The function f is called the objective function. The set S = { x R n g j (x) 0, j = 1, 2,, p } (456) is called the feasible set. An element x in S is called a feasible solution. Definition A.2: A feasible solution x is called the optimal solution of SOP if and only if f (x ) f (x) 23 (A-1)

36 附 录 A 外 文 资 料 原 文 for any feasible solution x. One of the outstanding contributions to mathematical programming was known as the Kuhn-Tucker conditionsa-2. In order to introduce them, let us give some definitions. An inequality constraint g j (x) 0 is said to be active at a point x if g j (x ) = 0. A point x satisfying g j (x ) 0 is said to be regular if the gradient vectors g j (x) of all active constraints are linearly independent. Let x be a regular point of the constraints of SOP and assume that all the functions f (x) and g j (x), j = 1, 2,, p are differentiable. If x is a local optimal solution, then there exist Lagrange multipliers λ j, j = 1, 2,, p such that the following Kuhn-Tucker conditions hold, f (x ) p λ j g j (x ) = 0 j=1 λ j g j (x ) = 0, j = 1, 2,, p λ j 0, j = 1, 2,, p. (A-2) If all the functions f (x) and g j (x), j = 1, 2,, p are convex and differentiable, and the point x satisfies the Kuhn-Tucker conditions (A-2), then it has been proved that the point x is a global optimal solution of SOP. A.1.1 Linear Programming If the functions f (x), g j (x), j = 1, 2,, p are all linear, then SOP is called a linear programming. The feasible set of linear is always convex. A point x is called an extreme point of convex set S if x S and x cannot be expressed as a convex combination of two points in S. It has been shown that the optimal solution to linear programming corresponds to an extreme point of its feasible set provided that the feasible set S is bounded. This fact is the basis of the simplex algorithm which was developed by Dantzig as a very efficient method for solving linear programming. Roughly speaking, the simplex algorithm examines only the extreme points of the feasible set, rather than all feasible points. At first, the simplex algorithm selects an extreme point as the initial point. The successive extreme point is selected so as to improve the objective function value. The procedure is repeated until no improvement in objective function value can be made. The last extreme point is the optimal solution. 24

37 附 录 A 外 文 资 料 原 文 Table 1 tables This is an example for manually numbered table, which would not appear in the list of Network Topology # of nodes # of clients Server GT-ITM Waxman Transit-Stub 600 2% 10% 50% Max. Connectivity Inet Rui Ni Xue ThuThesis ABCDEF A.1.2 Nonlinear Programming If at least one of the functions f (x), g j (x), j = 1, 2,, p is nonlinear, then SOP is called a nonlinear programming. A large number of classical optimization methods have been developed to treat special-structural nonlinear programming based on the mathematical theory concerned with analyzing the structure of problems. Figure 1 of figures This is an example for manually numbered figure, which would not appear in the list Now we consider a nonlinear programming which is confronted solely with maximizing a real-valued function with domain R n. Whether derivatives are available or not, the usual strategy is first to select a point in R n which is thought to be the most likely place where the maximum exists. If there is no information available on which to base such a selection, a point is chosen at random. From this first point an attempt is made to construct a sequence of points, each of which yields an improved objective function value over its predecessor. The next point to be added to the sequence is chosen by analyzing the behavior of the function at the previous points. This construction continues until some termination criterion is met. Methods based upon this strategy are called ascent methods, which can be classified as direct methods, gradient methods, and Hessian methods according to the information about the behavior of objective function f. Direct methods require only that the function can be evaluated at each point. Gradient methods require the evaluation of first derivatives of f. Hessian methods require the evaluation of second derivatives. In fact, there is no superior method for all problems. The efficiency of a 25

38 附 录 A 外 文 资 料 原 文 method is very much dependent upon the objective function. A.1.3 Integer Programming Integer programming is a special mathematical programming in which all of the variables are assumed to be only integer values. When there are not only integer variables but also conventional continuous variables, we call it mixed integer programming. If all the variables are assumed either 0 or 1, then the problem is termed a zero-one programming. Although integer programming can be solved by an exhaustive enumeration theoretically, it is impractical to solve realistically sized integer programming problems. The most successful algorithm so far found to solve integer programming is called the branch-andbound enumeration developed by Balas (1965) and Dakin (1965). The other technique to integer programming is the cutting plane method developed by Gomory (1959). Uncertain Programming (BaoDing Liu, ) References NOTE: These references are only for demonstration. They are not real citations in the original text. [1] Donald E. Knuth. The TEXbook. Addison-Wesley, ISBN: [2] Paul W. Abrahams, Karl Berry and Kathryn A. Hargreaves. TEX for the Impatient. Addison- Wesley, ISBN: [3] David Salomon. The advanced TEXbook. New York : Springer, ISBN:

39 附 录 B 外 文 资 料 的 调 研 阅 读 报 告 或 书 面 翻 译 附 录 B 外 文 资 料 的 调 研 阅 读 报 告 或 书 面 翻 译 英 文 资 料 的 中 文 标 题 摘 要 : 本 章 为 外 文 资 料 翻 译 内 容 如 果 有 摘 要 可 以 直 接 写 上 来, 这 部 分 好 像 没 有 明 确 的 规 定 B.1 单 目 标 规 划 北 冥 有 鱼, 其 名 为 鲲 鲲 之 大, 不 知 其 几 千 里 也 化 而 为 鸟, 其 名 为 鹏 鹏 之 背, 不 知 其 几 千 里 也 怒 而 飞, 其 翼 若 垂 天 之 云 是 鸟 也, 海 运 则 将 徙 于 南 冥 南 冥 者, 天 池 也 p(y x) = p(x, y) p(x) = p(x y)p(y) p(x) (123) 吾 生 也 有 涯, 而 知 也 无 涯 以 有 涯 随 无 涯, 殆 已! 已 而 为 知 者, 殆 而 已 矣! 为 善 无 近 名, 为 恶 无 近 刑, 缘 督 以 为 经, 可 以 保 身, 可 以 全 生, 可 以 养 亲, 可 以 尽 年 B.1.1 线 性 规 划 庖 丁 为 文 惠 君 解 牛, 手 之 所 触, 肩 之 所 倚, 足 之 所 履, 膝 之 所 倚, 砉 然 响 然, 奏 刀 騞 然, 莫 不 中 音, 合 于 桑 林 之 舞, 乃 中 经 首 之 会 表 1 这 是 手 动 编 号 但 不 出 现 在 索 引 中 的 一 个 表 格 例 子 Network Topology # of nodes # of clients Server GT-ITM Waxman Transit-Stub 600 2% 10% 50% Max. Connectivity Inet Rui Ni Xue ThuThesis ABCDEF 文 惠 君 曰 : 嘻, 善 哉! 技 盖 至 此 乎? 庖 丁 释 刀 对 曰 : 臣 之 所 好 者 道 也, 进 乎 技 矣 始 臣 之 解 牛 之 时, 所 见 无 非 全 牛 者 ; 三 年 之 后, 未 尝 见 全 牛 也 ; 方 今 之 时, 臣 以 神 遇 而 不 以 目 视, 官 知 止 而 神 欲 行 依 乎 天 理, 批 大 郤, 导 大 窾, 因 其 固 然 技 经 肯 綮 之 未 尝, 而 况 大 乎! 良 庖 岁 更 刀, 割 也 ; 族 庖 月 更 刀, 折 也 ; 今 臣 之 刀 十 九 年 矣, 所 解 数 千 牛 矣, 而 刀 刃 若 新 发 于 硎 彼 节 者 有 间 而 刀 刃 者 无 厚, 以 27

40 附 录 B 外 文 资 料 的 调 研 阅 读 报 告 或 书 面 翻 译 无 厚 入 有 间, 恢 恢 乎 其 于 游 刃 必 有 余 地 矣 是 以 十 九 年 而 刀 刃 若 新 发 于 硎 虽 然, 每 至 于 族, 吾 见 其 难 为, 怵 然 为 戒, 视 为 止, 行 为 迟, 动 刀 甚 微, 謋 然 已 解, 如 土 委 地 提 刀 而 立, 为 之 而 四 顾, 为 之 踌 躇 满 志, 善 刀 而 藏 之 文 惠 君 曰 : 善 哉! 吾 闻 庖 丁 之 言, 得 养 生 焉 B.1.2 非 线 性 规 划 孔 子 与 柳 下 季 为 友, 柳 下 季 之 弟 名 曰 盗 跖 盗 跖 从 卒 九 千 人, 横 行 天 下, 侵 暴 诸 侯 穴 室 枢 户, 驱 人 牛 马, 取 人 妇 女 贪 得 忘 亲, 不 顾 父 母 兄 弟, 不 祭 先 祖 所 过 之 邑, 大 国 守 城, 小 国 入 保, 万 民 苦 之 孔 子 谓 柳 下 季 曰 : 夫 为 人 父 者, 必 能 诏 其 子 ; 为 人 兄 者, 必 能 教 其 弟 若 父 不 能 诏 其 子, 兄 不 能 教 其 弟, 则 无 贵 父 子 兄 弟 之 亲 矣 今 先 生, 世 之 才 士 也, 弟 为 盗 跖, 为 天 下 害, 而 弗 能 教 也, 丘 窃 为 先 生 羞 之 丘 请 为 先 生 往 说 之 图 1 这 是 手 动 编 号 但 不 出 现 索 引 中 的 图 片 的 例 子 柳 下 季 曰 : 先 生 言 为 人 父 者 必 能 诏 其 子, 为 人 兄 者 必 能 教 其 弟, 若 子 不 听 父 之 诏, 弟 不 受 兄 之 教, 虽 今 先 生 之 辩, 将 奈 之 何 哉? 且 跖 之 为 人 也, 心 如 涌 泉, 意 如 飘 风, 强 足 以 距 敌, 辩 足 以 饰 非 顺 其 心 则 喜, 逆 其 心 则 怒, 易 辱 人 以 言 先 生 必 无 往 孔 子 不 听, 颜 回 为 驭, 子 贡 为 右, 往 见 盗 跖 B.1.3 整 数 规 划 盗 跖 乃 方 休 卒 徒 大 山 之 阳, 脍 人 肝 而 餔 之 孔 子 下 车 而 前, 见 谒 者 曰 : 鲁 人 孔 丘, 闻 将 军 高 义, 敬 再 拜 谒 者 谒 者 入 通 盗 跖 闻 之 大 怒, 目 如 明 星, 发 上 指 冠, 曰 : 此 夫 鲁 国 之 巧 伪 人 孔 丘 非 邪? 为 我 告 之 : 尔 作 言 造 语, 妄 称 文 武, 冠 枝 木 之 冠, 带 死 牛 之 胁, 多 辞 缪 说, 不 耕 而 食, 不 织 而 衣, 摇 唇 鼓 舌, 擅 生 是 非, 以 迷 天 下 之 主, 使 天 下 学 士 不 反 其 本, 妄 作 孝 弟, 而 侥 幸 于 封 侯 富 贵 者 也 子 之 罪 大 极 重, 疾 走 归! 不 然, 我 将 以 子 肝 益 昼 餔 之 膳 28

41 附 录 C 其 它 附 录 附 录 C 其 它 附 录 前 面 两 个 附 录 主 要 是 给 本 科 生 做 例 子 其 它 附 录 的 内 容 可 以 放 到 这 里, 当 然 如 果 你 愿 意, 可 以 把 这 部 分 也 放 到 独 立 的 文 件 中, 然 后 将 其 \input 到 主 文 件 中 29

42 个 人 简 历 在 学 期 间 发 表 的 学 术 论 文 与 研 究 成 果 个 人 简 历 在 学 期 间 发 表 的 学 术 论 文 与 研 究 成 果 个 人 简 历 xxxx 年 xx 月 xx 日 出 生 于 xx 省 xx 县 xxxx 年 9 月 考 入 xx 大 学 xx 系 xx 专 业,xxxx 年 7 月 本 科 毕 业 并 获 得 xx 学 士 学 位 xxxx 年 9 月 免 试 进 入 xx 大 学 xx 系 攻 读 xx 学 位 至 今 发 表 的 学 术 论 文 [1] Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with silicon- based ferroelectric thin films. Integrated Ferroelectrics, 2003, 52: (SCI 收 录, 检 索 号 :758FZ.) [2] 杨 轶, 张 宁 欣, 任 天 令, 等. 硅 基 铁 电 微 声 学 器 件 中 薄 膜 残 余 应 力 的 研 究. 中 国 机 械 工 程, 2005, 16(14): (EI 收 录, 检 索 号 : ) [3] 杨 轶, 张 宁 欣, 任 天 令, 等. 集 成 铁 电 器 件 中 的 关 键 工 艺 研 究. 仪 器 仪 表 学 报, 2003, 24(S4): (EI 源 刊.) [4] Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting recognition. In press. ( 已 被 Integrated Ferroelectrics 录 用. SCI 源 刊.) [5] Wu X M, Yang Y, Cai J, et al. Measurements of ferroelectric MEMS microphones. Integrated Ferroelectrics, 2005, 69: (SCI 收 录, 检 索 号 :896KM) [6] 贾 泽, 杨 轶, 陈 兢, 等. 用 于 压 电 和 电 容 微 麦 克 风 的 体 硅 腐 蚀 相 关 研 究. 压 电 与 声 光, 2006, 28(1): (EI 收 录, 检 索 号 : ) [7] 伍 晓 明, 杨 轶, 张 宁 欣, 等. 基 于 MEMS 技 术 的 集 成 铁 电 硅 微 麦 克 风. 中 国 集 成 电 路, 2003, 53: 研 究 成 果 [1] 任 天 令, 杨 轶, 朱 一 平, 等. 硅 基 铁 电 微 声 学 传 感 器 畴 极 化 区 域 控 制 和 电 极 连 接 的 方 法 : 中 国, CN A. ( 中 国 专 利 公 开 号 ) 30

43 个 人 简 历 在 学 期 间 发 表 的 学 术 论 文 与 研 究 成 果 [2] Ren T L, Yang Y, Zhu Y P, et al. Piezoelectric micro acoustic sensor based on ferroelectric materials: USA, No.11/215, 102. ( 美 国 发 明 专 利 申 请 号 ) 31

汉语言文字学专业硕士研究生培养方案(2015年修订)

汉语言文字学专业硕士研究生培养方案(2015年修订) 汉 语 言 文 字 学 专 业 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 (2015 年 订 ) ( 学 科 专 业 代 码 :050103) 一 培 养 目 标 培 养 我 国 社 会 主 义 建 设 事 业 所 需 要 的, 适 应 面 向 现 代 化 面 向 世 界 面 向 未 来 的, 具 有 马 克 思 主 义 理 论 养 能 以 毛 泽 东 思 想 和 邓 小 平 理 论 为 指 导, 热 爱

More information

象 州 县

象  州  县 2012 年 象 州 县 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 校 教 师 特 设 岗 位 计 划 教 师 招 聘 工 作 方 案 根 据 自 治 区 教 育 厅 财 政 厅 人 社 厅 编 委 办 关 于 做 好 2012 年 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 校 教 师 特 设 岗 位 计 划 实 施 工 作 的 通 知 ( 桂 教 师 范 2012 45 号 ) 精 神, 为 做 好 我 县

More information

上海交通大学教师职务聘任实施办法

上海交通大学教师职务聘任实施办法 上 海 交 通 大 学 教 师 专 业 技 术 职 务 聘 任 实 施 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 设 世 界 一 流 师 资 队 伍, 培 养 和 造 就 具 有 国 际 竞 争 力 的 学 术 骨 干 和 学 科 带 头 人, 促 进 创 新 型 人 才 培 养, 推 动 国 际 前 沿 的 原 创 性 科 学 研 究, 建 设 能 对 接 国 家 战 略 需 求 的 科 研

More information

清华大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档

清华大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 清 华 大 学 综 合 论 文 训 练 题 目 : 清 华 大 学 学 位 论 文 L A TEX 模 板 使 用 示 例 文 档 培 养 单 位 : 计 算 机 科 学 与 技 术 系 学 姓 科 : 计 算 机 科 学 与 技 术 名 : 薛 瑞 尼 指 导 教 师 : 郑 纬 民 教 授 辅 导 教 师 : 陈 文 光 教 授 2014 年 10 月 10 日 关 于 学 位 论 文 使 用

More information

4. 自 评 表 中 所 列 在 核 心 期 刊 发 表 论 文 ( 著 作 或 经 过 鉴 定 的 科 研 成 果 ) 的 原 件 ( 境 外 期 刊 如 无 原 件, 可 用 抽 印 本 代 替 ) 复 印 件 ( 只 复 印 杂 志 封 面 目 录 及 论 文 首 页 ; 著 作 还 需 要

4. 自 评 表 中 所 列 在 核 心 期 刊 发 表 论 文 ( 著 作 或 经 过 鉴 定 的 科 研 成 果 ) 的 原 件 ( 境 外 期 刊 如 无 原 件, 可 用 抽 印 本 代 替 ) 复 印 件 ( 只 复 印 杂 志 封 面 目 录 及 论 文 首 页 ; 著 作 还 需 要 经 济 学 院 关 于 2014-2015 学 年 度 第 二 学 期 毕 业 研 究 生 ( 科 学 学 位 ) 论 文 评 审 及 答 辩 工 作 的 补 充 通 知 ( 本 通 知 在 南 开 大 学 关 于 2014-2015 学 年 度 第 二 学 期 毕 业 研 究 生 论 文 评 审 及 答 辩 工 作 的 通 知 的 基 础 上 根 据 经 济 学 院 的 实 际 情 况 进 行 了

More information

008-2014食品学院博士申请审核方案.doc

008-2014食品学院博士申请审核方案.doc 南 京 农 业 大 学 食 品 科 技 学 院 2014 年 博 士 研 究 生 申 请 审 核 制 招 生 选 拔 办 法 根 据 南 京 农 业 大 学 2014 年 关 于 在 部 分 学 院 实 行 博 士 生 申 请 审 核 制 招 生 工 作 的 通 知 ( 校 研 发 2013 449 号 ) 的 精 神, 为 了 进 一 步 深 入 推 进 博 士 研 究 生 招 生 机 制 改 革,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE30392E31302E3238A1BF32303130C4EAB2A9CABFD5D0C9FABCF2D5C22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE30392E31302E3238A1BF32303130C4EAB2A9CABFD5D0C9FABCF2D5C22E646F63> 首 都 医 科 大 学 二 一 六 年 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 首 都 医 科 大 学 研 究 生 招 生 办 公 室 二 一 五 年 十 月 1 首 都 医 科 大 学 2016 年 博 士 研 究 生 招 生 简 章 一 培 养 目 标 培 养 德 智 体 全 面 发 展, 在 本 门 学 科 掌 握 坚 实 宽 广 的 基 础 理 论 和 系 统 深 入 的 专 业

More information

2011博士培养方案

2011博士培养方案 计 算 机 科 学 与 技 术 系 计 算 机 科 学 与 技 术 (2011 年 6 月 9 日 计 算 机 科 学 与 技 术 学 位 评 定 分 委 员 会 通 过 ) 一 适 用 学 科 计 算 机 科 学 与 技 术 (Computer Science and Technology, 一 级 学 科, 工 学 门 类, 学 科 代 码 : 0812) 本 方 案 适 用 于 以 下 二 级

More information

幻灯片 1

幻灯片 1 党 员 发 展 工 作 实 务 培 训 2014 年 12 月 培 训 内 容 一 发 展 党 员 工 作 的 总 体 要 求 二 有 关 概 念 解 析 三 发 展 党 员 流 程 解 析 四 基 本 会 议 程 序 五 入 党 材 料 六 规 范 填 写 各 类 表 格 及 规 范 存 档 七 需 注 意 的 问 题 一 发 展 党 员 工 作 的 总 体 要 求 严 格 按 照 党 章 规 定

More information

关于印发湖北理工学院学生学籍管理规定的通知

关于印发湖北理工学院学生学籍管理规定的通知 附 件 : 湖 北 理 工 学 院 学 生 学 籍 管 理 规 定 为 维 护 我 校 正 常 的 教 育 教 学 秩 序 和 生 活 秩 序, 保 障 学 生 身 心 健 康, 促 进 学 生 德 智 体 美 全 面 发 展, 依 据 教 育 法 高 等 教 育 法 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 ( 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 令 第 21 号,2005 年 3 月

More information

正文

正文 粤 卫 办 2016 1 号 各 地 级 以 上 市 及 顺 德 区 卫 生 计 生 局 ( 委 ), 各 住 院 医 师 规 范 化 培 训 基 地 协 同 基 地 : 为 贯 彻 落 实 国 家 卫 生 计 生 委 住 院 医 师 规 范 化 培 训 招 收 实 施 办 法 ( 试 行 ) 和 住 院 医 师 规 范 化 培 训 考 核 实 施 办 法 ( 试 行 ) ( 国 卫 办 科 教 发

More information

( 一 ) 坚 持 全 面 考 核 原 则 促 进 高 中 学 校 全 面 落 实 课 程 标 准, 促 进 学 生 完 成 国 家 规 定 的 高 中 各 门 课 程 的 学 习, 全 面 提 高 科 学 与 人 文 素 养, 提 高 德 智 体 美 各 方 面 的 素 质 ( 二 ) 坚 持 个

( 一 ) 坚 持 全 面 考 核 原 则 促 进 高 中 学 校 全 面 落 实 课 程 标 准, 促 进 学 生 完 成 国 家 规 定 的 高 中 各 门 课 程 的 学 习, 全 面 提 高 科 学 与 人 文 素 养, 提 高 德 智 体 美 各 方 面 的 素 质 ( 二 ) 坚 持 个 广 东 省 教 育 厅 关 于 普 通 高 中 学 业 水 平 考 试 的 实 施 办 法 为 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 精 神, 促 进 学 生 全 面 而 有 个 性 地 健 康 成 长, 切 实 提 高 普 通 高 中 教 育 教 学 质 量, 根 据 国 务 院 关 于 深 化 考 试 招 生 制 度 改 革 的 实 施 意 见 ( 国 发 2014 35 号 )

More information

桂林电子科技大学信息科技学院文件

桂林电子科技大学信息科技学院文件 桂 林 电 子 科 技 大 学 信 息 科 技 学 院 文 件 桂 电 信 人 2015 5 号 关 于 印 发 桂 林 电 子 科 技 大 学 信 息 科 技 学 院 2015 年 专 业 技 术 资 格 推 荐 评 审 工 作 实 施 方 案 的 通 知 各 单 位 : 现 将 桂 林 电 子 科 技 大 学 信 息 科 技 学 院 2015 年 专 业 技 术 资 格 推 荐 评 审 工 作

More information

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交 苏 州 大 学 研 究 生 电 子 培 养 手 册 填 写 说 明 学 生 使 用 (2016.01) 目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提

More information

( 二 ) 专 业 知 识 综 合 考 核 办 法 各 专 业 成 立 博 士 研 究 生 招 生 工 作 专 家 小 组, 成 员 由 本 专 业 的 博 士 生 导 师 组 成, 小 组 成 员 不 少 于 5 人, 设 秘 书 1 人 1. 考 核 方 式 : 综 合 选 取 学 术 报 告

( 二 ) 专 业 知 识 综 合 考 核 办 法 各 专 业 成 立 博 士 研 究 生 招 生 工 作 专 家 小 组, 成 员 由 本 专 业 的 博 士 生 导 师 组 成, 小 组 成 员 不 少 于 5 人, 设 秘 书 1 人 1. 考 核 方 式 : 综 合 选 取 学 术 报 告 天 津 大 学 精 仪 学 院 2016 年 博 士 学 位 研 究 生 招 生 办 法 为 了 进 一 步 深 化 博 士 研 究 生 招 生 改 革, 建 立 与 培 养 目 标 相 适 应 有 利 于 拔 尖 创 新 人 才 脱 颖 而 出 的 招 生 考 试 制 度, 贯 彻 落 实 教 育 部 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 关 于 深 化 研 究 生 教 育 改 革 的 意 见

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE322DD6D0B9FAB5E7BBFAB9A4B3CCD1A7BBE1CDC6D1A1D4BACABFBAF2D1A1C8CBB9A4D7F7CAB5CAA9CFB8D4F22D32303134313232392E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE322DD6D0B9FAB5E7BBFAB9A4B3CCD1A7BBE1CDC6D1A1D4BACABFBAF2D1A1C8CBB9A4D7F7CAB5CAA9CFB8D4F22D32303134313232392E646F63> 附 件 2: 中 国 电 机 工 程 学 会 推 选 院 士 候 选 人 工 作 实 施 细 则 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 做 好 中 国 电 机 工 程 学 会 ( 以 下 简 称 本 会 ) 推 选 中 国 科 学 院 院 士 中 国 工 程 院 院 士 ( 以 下 简 称 院 士 ) 候 选 人 工 作, 根 据 中 国 科 学 院 院 士 章 程 中 国 科 学 院

More information

Microsoft PowerPoint - 发展党员细则.pptx

Microsoft PowerPoint - 发展党员细则.pptx 北 京 大 学 医 学 部 发 展 党 员 工 作 实 施 细 则 2014.10 概 况 2008 版 2014 版 第 一 章 总 则 (5) 第 一 章 总 则 (4) 第 二 章 申 请 入 党 人 (4) 第 二 章 入 党 积 极 分 子 的 确 定 和 培 养 第 三 章 入 党 积 极 分 子 (6) 教 育 考 察 (9) 第 四 章 发 展 对 象 (4) 第 三 章 发 展 对

More information

中共山东高速集团有限公司委员会文件

中共山东高速集团有限公司委员会文件 鲁 高 速 党 2013 28 号 关 于 印 发 山 东 高 速 集 团 发 展 党 员 工 作 实 施 细 则 ( 试 行 ) 的 通 知 各 权 属 单 位 党 委 机 关 党 总 支 : 现 将 山 东 高 速 集 团 发 展 党 员 工 作 实 施 细 则 ( 试 行 ) 印 发 给 你 们, 请 认 真 组 织 学 习 并 抓 好 贯 彻 落 实 中 共 山 东 高 速 集 团 有 限

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136CAA1CAF4C3E2B7D1CAA6B7B6C9FACEC4BCFE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136CAA1CAF4C3E2B7D1CAA6B7B6C9FACEC4BCFE2E646F63> 吉 教 联 字 2016 24 号 各 市 ( 州 ) 设 岗 县 ( 市 区 ) 教 育 局 财 政 局 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 编 办, 各 有 关 普 通 高 等 学 校 : 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 强 教 师 队 伍 建 设 的 意 见 ( 国 发 2012 41 号 ) 精 神, 进 一 步 推 进 教 师 培 养 和 补 充 机 制 改 革, 加 强

More information

击剑项目裁判员管理办法(试行)

击剑项目裁判员管理办法(试行) 中 国 击 剑 协 会 裁 判 员 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 击 剑 裁 判 员 队 伍 建 设, 确 保 击 剑 竞 赛 公 平 公 正 有 序 进 行, 不 断 提 高 竞 赛 组 织 工 作 水 平, 促 进 击 剑 项 目 发 展, 根 据 国 家 体 育 总 局 ( 以 下 简 称 体 育 总 局 ) 以 及 国 际 击 剑 联 合 会 ( 以 下 简 称

More information

L A T E X An Introduction to L A T E X Thesis Template of Tsinghua University Dissertation Submitted to Tsinghua University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Engineering

More information

2015年硕士研究生招生复试细则.doc

2015年硕士研究生招生复试细则.doc 青 岛 农 业 大 学 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 细 则 为 做 好 我 校 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 和 录 取 工 作, 确 保 招 生 工 作 公 平 公 开 公 正, 做 到 科 学 选 拔 择 优 录 取, 特 制 定 青 岛 农 业 大 学 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 细 则 : 一 复 试 方 式 和 内 容 ( 一

More information

Microsoft Word - 3.docx

Microsoft Word - 3.docx 苏 州 市 教 育 局 苏 教 2015 3 号 关 于 印 发 2015 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 的 通 知 各 市 区 教 育 局 ( 教 育 文 体 局 教 育 和 体 育 局 ), 市 区 各 中 学 : 现 将 2015 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 市 教 育 局 2015 年 3

More information

教育部关于印发《关于首次认定教师资格工作若干问题的意见》的通知

教育部关于印发《关于首次认定教师资格工作若干问题的意见》的通知 教 育 部 关 于 印 发 关 于 首 次 认 定 教 师 资 格 工 作 若 干 问 题 的 意 见 的 通 知 为 保 证 教 师 资 格 制 度 的 顺 利 实 施, 依 据 全 国 教 师 资 格 制 度 实 施 工 作 会 议 精 神, 我 部 制 定 了 关 于 首 次 认 定 教 师 资 格 工 作 若 干 问 题 的 意 见, 现 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照 执 行,

More information

Microsoft Word - 2010年招聘教师公告.doc

Microsoft Word - 2010年招聘教师公告.doc 绵 阳 市 人 事 局 绵 阳 市 教 育 局 关 于 市 直 属 学 校 公 开 招 聘 2010 年 中 学 教 师 的 公 告 为 了 贯 彻 四 川 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 切 实 解 决 中 小 学 大 班 额 问 题 的 通 知 ( 川 办 函 2008 106 号 ), 结 合 各 学 校 在 校 学 生 人 数 班 数 2010 年 招 生 计 划 和 现 有 教 师

More information

内蒙古民族大学创新创业教育工作实施方案

内蒙古民族大学创新创业教育工作实施方案 校 发 2016 35 号 关 于 印 发 内 蒙 古 民 族 大 学 2016 年 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 实 施 方 案 的 通 知 各 职 能 部 门, 各 教 学 教 辅 及 附 属 单 位 : 内 蒙 古 民 族 大 学 2016 年 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 实 施 方 案 已 经 学 校 研 究 通 过, 现 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 此

More information

10. 考 生 持 境 外 获 得 的 学 位 证 书 报 考, 须 通 过 教 育 部 留 学 服 务 中 心 认 证, 资 格 审 查 时 须 提 交 认 证 报 告 ; 11. 考 生 须 承 诺 学 历 学 位 证 书 和 所 提 交 报 名 材 料 的 真 实 性, 一 经 招 生 单 位

10. 考 生 持 境 外 获 得 的 学 位 证 书 报 考, 须 通 过 教 育 部 留 学 服 务 中 心 认 证, 资 格 审 查 时 须 提 交 认 证 报 告 ; 11. 考 生 须 承 诺 学 历 学 位 证 书 和 所 提 交 报 名 材 料 的 真 实 性, 一 经 招 生 单 位 清 华 大 学 2015 年 博 士 研 究 生 招 生 简 章 一 报 考 条 件 1. 拥 护 中 国 共 产 党 的 领 导, 愿 意 为 社 会 主 义 现 代 化 服 务, 品 德 良 好, 遵 纪 守 法 ; 2. 已 获 得 硕 士 学 位 的 在 职 人 员, 应 届 硕 士 生 毕 业 ( 最 迟 须 在 入 学 前 取 得 硕 士 学 位 ); 3. 身 体 健 康 状 况 符

More information

3706340104314

3706340104314 行 政 许 可 3706340100802 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 长 岛 县 教 育 体 育 局 发 布 2015-10-30 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 目 录 一 前 言 3 二 审 批 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 3 ( 二 ) 实 施 机 构 3 ( 三 ) 审 批 对 象 3 ( 四 ) 审 批 依 据 3 ( 五 ) 审 批 条 件 4

More information

西南民族大学

西南民族大学 西 南 民 族 大 学 本 科 学 生 毕 业 实 习 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 工 作 规 程 ( 修 订 稿 ) 总 则 毕 业 实 习 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 是 高 等 学 校 完 成 培 养 方 案 ( 教 学 计 划 ), 实 现 本 科 教 育 教 学 培 养 目 标 的 重 要 教 学 环 节, 在 培 养 学 生 实 践 能 力 创 新 意 识 和 提 高 学 生 综

More information

3706340105601

3706340105601 3706340100802 行 政 许 可 教 师 资 格 认 定 服 务 指 南 长 岛 县 教 育 体 育 局 发 布 2015-10-30 教 师 资 格 认 定 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 3 ( 二 ) 实 施 机 构 3 ( 三 ) 申 请 主 体 3 ( 四 ) 受 理 地 点 3 ( 五 ) 办 理 依 据 3 ( 六 ) 办

More information

桂理工学〔2009〕51号

桂理工学〔2009〕51号 桂 林 理 工 大 学 文 件 桂 理 工 研 2015 13 号 桂 林 理 工 大 学 关 于 做 好 推 荐 2016 年 优 秀 应 届 本 科 毕 业 生 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 工 作 的 通 知 校 属 各 有 关 单 位 部 门 : 根 据 教 育 部 全 国 普 通 高 等 学 校 推 荐 优 秀 应 届 本 科 毕 业 生 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研

More information

人事处

人事处 关 于 做 好 2006 年 教 师 资 格 认 定 工 作 的 通 知 人 2006 21 号 各 院 ( 部 ), 行 政 有 关 部 门 : 根 据 省 教 育 厅 关 于 做 好 2006 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 的 通 知 ( 教 资 2006 2 号 ) 文 件 精 神, 结 合 我 校 实 际, 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 认 定 范 围

More information

6. 做 好 党 员 发 展 工 作 1) 每 年 3 月 9 月, 确 定 该 学 期 发 展 对 象 名 单, 根 据 入 党 材 料 目 录 准 备 相 关 材 料 注 意 : 拟 发 展 对 象 人 选 必 须 是 经 过 一 年 以 上 培 养 教 育 条 件 成 熟 的 入 党 积 极

6. 做 好 党 员 发 展 工 作 1) 每 年 3 月 9 月, 确 定 该 学 期 发 展 对 象 名 单, 根 据 入 党 材 料 目 录 准 备 相 关 材 料 注 意 : 拟 发 展 对 象 人 选 必 须 是 经 过 一 年 以 上 培 养 教 育 条 件 成 熟 的 入 党 积 极 党 支 部 日 常 工 作 指 引 1. 1) 每 学 年 初 制 定 年 度 工 作 计 划 ( 包 括 学 习 计 划 发 展 党 员 计 划 等 ) 2) 每 年 12 月 20 日 前 撰 写 支 部 工 作 总 结 报 学 院 党 委 备 案 2. 建 立 入 党 申 请 人 信 息 库 支 部 接 到 入 党 申 请 书, 应 : 1) 请 申 请 人 填 写 入 党 申 请 人 信 息

More information

教学管理类---考务学籍篇223-261.doc

教学管理类---考务学籍篇223-261.doc 教 学 管 理 规 章 制 度 汇 编 考 务 学 籍 篇 广 东 白 云 学 院 课 程 考 核 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 课 程 考 核 工 作 是 教 学 过 程 中 的 重 要 环 节, 是 考 查 学 生 学 习 质 量 和 教 师 教 学 质 量 的 重 要 方 式, 是 保 证 和 提 高 教 学 质 量 的 重 要 手 段 认 真 组 织 好 课 程 考 核 工

More information

2013年博士生招生自主选拔细则

2013年博士生招生自主选拔细则 可 信 网 络 通 信 协 同 创 新 中 心 2017 年 申 请 - 考 核 制 博 士 生 招 生 工 作 实 施 细 则 根 据 北 京 邮 电 大 学 2017 年 申 请 - 考 核 制 博 士 生 招 生 办 法, 可 信 网 络 通 信 协 同 创 新 中 心 ( 以 下 简 称 中 心 ) 特 制 定 2017 年 申 请 - 考 核 制 博 士 生 招 生 工 作 实 施 细 则

More information

杭州师范大学专业技术资格申报条件暂行规定

杭州师范大学专业技术资格申报条件暂行规定 杭 师 大 人 2014 3 号 关 于 印 发 杭 州 师 范 大 学 专 业 技 术 资 格 申 报 条 件 暂 行 规 定 ( 试 行 ) 的 通 知 各 学 院 部 门 : 现 将 杭 州 师 范 大 学 专 业 技 术 资 格 申 报 条 件 暂 行 规 定 ( 试 行 ) 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 杭 州 师 范 大 学 2014 年 3 月 17 日 - 1 -

More information

广东省事业单位公开招聘人员办法

广东省事业单位公开招聘人员办法 广 东 省 事 业 单 位 公 开 招 聘 人 员 办 法 文 件 号 广 东 省 人 民 政 府 令 第 139 号 颁 布 部 门 广 东 省 政 府 颁 布 时 间 2009-09-01 实 施 时 间 2010-01-01 广 东 省 事 业 单 位 公 开 招 聘 人 员 办 法 已 经 2009 年 8 月 14 日 广 东 省 人 民 政 府 第 十 一 届 39 次 常 务 会 议

More information

湖北经济学院推荐优秀共青团员

湖北经济学院推荐优秀共青团员 鄂 经 院 团 字 [2016] 3 号 关 于 开 展 2015 2016 学 年 下 学 期 推 荐 优 秀 团 员 作 为 入 党 积 极 分 子 的 通 知 各 院 系 团 委 : 根 据 湖 北 经 济 学 院 关 于 推 荐 优 秀 共 青 团 员 作 为 中 国 共 产 党 入 党 积 极 分 子 的 实 施 办 法 ( 以 下 简 称 办 法, 见 附 件 ), 校 团 委 决 定

More information

中国棋院杭州分院文件

中国棋院杭州分院文件 中 棋 杭 2013 24 号 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 完 善 分 院 专 业 技 术 职 务 聘 任 制 度, 健 全 竞 争 激 励 机 制, 打 破 专 业 技 术 职 务 终 身 制, 充 分 调 动 专 业 技 术 人 员 的 积 极 性 主 动 性 和 创 造 性 根 据 杭 州 市 人 事 局 关 于 专 业 技 术 资 格 与 职 务 实 行 评 聘 分 开

More information

Microsoft Word - zz.docx

Microsoft Word - zz.docx 研 究 生 培 养 方 案 总 则 一 培 养 目 标 研 究 生 的 培 养 目 标 必 须 贯 彻 德 智 体 全 面 发 展 的 方 针, 特 别 要 注 重 研 究 生 综 合 素 质 和 创 新 能 力 的 培 养, 基 本 要 求 是 : 1 研 究 生 必 须 认 真 学 习 和 掌 握 马 列 主 义 毛 泽 东 思 想 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想, 具

More information

院内文件模板(院党字)

院内文件模板(院党字) 南 京 航 空 航 天 大 学 能 源 与 动 力 学 院 文 件 院 字 2016 8 号 关 于 2017 届 本 科 毕 业 生 推 荐 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 的 工 作 细 则 各 系 : 2016 年 9 月 10 日, 能 源 与 动 力 学 院 2017 届 本 科 毕 业 生 推 荐 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 工 作 小 组 召 开 了 第 一

More information

日 常 考 核 和 实 际 贡 献 等, 对 申 报 人 员 进 行 综 合 考 评, 并 经 单 位 集 中 公 示 无 异 议 后, 经 省 直 主 管 部 门 或 各 市 ( 绥 中 昌 图 县 ) 政 府 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 严 格 审 核 申 报 材 料 和 单 位 推

日 常 考 核 和 实 际 贡 献 等, 对 申 报 人 员 进 行 综 合 考 评, 并 经 单 位 集 中 公 示 无 异 议 后, 经 省 直 主 管 部 门 或 各 市 ( 绥 中 昌 图 县 ) 政 府 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 严 格 审 核 申 报 材 料 和 单 位 推 关 于 做 好 2016 年 工 程 农 业 会 计 经 济 统 计 审 计 等 系 列 教 授 研 究 员 级 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 工 作 的 通 知 辽 人 社 职 [2016]23 号 各 市 绥 中 县 昌 图 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 ( 人 事 ) 局, 省 直 各 部 门, 省 属 各 高 校 : 根 据 关 于 印 发 2016 年 全 省 职 称

More information

附 件 1 研 究 生 就 业 手 续 办 理 流 程 毕 业 当 年 12 月 31 日 之 前 办 理 就 业 手 续 的 一 与 就 业 单 位 签 订 三 方 协 议 或 劳 动 合 同, 用 人 单 位 的 名 称 要 与 其 单 位 公 章 一 致, 否 则 无 效 ; 二 到 研 究

附 件 1 研 究 生 就 业 手 续 办 理 流 程 毕 业 当 年 12 月 31 日 之 前 办 理 就 业 手 续 的 一 与 就 业 单 位 签 订 三 方 协 议 或 劳 动 合 同, 用 人 单 位 的 名 称 要 与 其 单 位 公 章 一 致, 否 则 无 效 ; 二 到 研 究 研 究 生 毕 业 相 关 手 续 办 理 须 知 核 对 毕 业 研 究 生 生 源 情 况 报 表 ( 研 三,9 月 底 ) 发 放 毕 业 研 究 生 推 荐 表 毕 业 研 究 生 登 记 表 就 业 协 议 书 毕 业 生 集 中 信 息 采 集 (11 月 中 旬 ) ( 注 意 : 无 法 参 加 毕 业 生 集 中 信 息 采 集 的, 务 必 去 新 华 社 散 拍, 详 情 咨

More information

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 2016 浙 江 省 考 公 告 解 读 主 讲 人 : 王 健 浙 江 中 公 官 网 zj.offcn.com 微 信 公 众 号 : 浙 江 中 公 教 育 省 考 QQ 群 :113644667 一 招 考 计 划 2016 年 全 省 各 级 机 关 计 划 考 试 录 用 公 务 员 8005 名, 其 中 : 省 级 机 关 招 考 34 名, 省 属 公 安 司 法 行 政 等 单

More information

校教字〔2010〕号

校教字〔2010〕号 校 字 2016 号 四 川 师 范 大 学 关 于 2016 年 跨 校 接 收 优 秀 全 日 制 专 科 应 届 毕 业 生 进 入 本 科 阶 段 学 习 的 通 知 各 有 关 学 校 : 根 据 四 川 省 教 育 厅 关 于 2016 年 普 通 高 等 学 校 选 拔 优 秀 专 科 生 进 入 本 科 阶 段 学 习 的 通 知 ( 川 教 函 [2016]151 号 ) 精 神,

More information

转载:2015年聊城市市属事.聊城人事考试信息网 业单位公开招聘工

转载:2015年聊城市市属事.聊城人事考试信息网 业单位公开招聘工 转 载 :2015 年 聊 城 市 市 属 事. 聊 城 人 事 考 试 信 息 网 工 业 单 位 公 开 招 聘 gxjnj.zfqmp.com http://gxjnj.zfqmp.com 转 载 :2015 年 聊 城 市 市 属 事. 聊 城 人 事 考 试 信 息 网 业 单 位 公 开 招 聘 工 中 共 聊 城 市 委 组 织 部 聊 城 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

More information

附 件 1 华 北 水 利 水 电 大 学 机 械 学 院 研 究 生 学 业 奖 学 金 评 审 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 激 励 研 究 生 勤 奋 学 习 潜 心 科 研 勇 于 创 新 积 极 进 取, 在 全 面 实 行 研 究 生 教 育 收 费 制 度 的 情

附 件 1 华 北 水 利 水 电 大 学 机 械 学 院 研 究 生 学 业 奖 学 金 评 审 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 激 励 研 究 生 勤 奋 学 习 潜 心 科 研 勇 于 创 新 积 极 进 取, 在 全 面 实 行 研 究 生 教 育 收 费 制 度 的 情 华 北 水 利 水 电 大 学 机 械 学 院 文 件 华 水 机 械 2015 017 号 机 械 学 院 关 于 印 发 华 北 水 利 水 电 大 学 机 械 学 院 研 究 生 学 业 奖 学 金 评 审 管 理 办 法 的 通 知 院 属 各 单 位 : 华 北 水 利 水 电 大 学 机 械 学 院 研 究 生 学 业 奖 学 金 评 审 管 理 办 法 已 经 学 院 党 政 联 席

More information

Microsoft Word - 3.doc

Microsoft Word - 3.doc 苏 州 市 教 育 局 苏 教 2016 3 号 关 于 印 发 2016 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 的 通 知 各 市 区 教 育 局 ( 教 育 和 体 育 局 ), 市 区 各 中 学 : 现 将 2016 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 市 教 育 局 空 白 2016 年 3 月 31

More information

主 题 词 : 信 息 公 开 类 别 : 成 都 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 办 公 室 2011 年 8 月 4 日 印 ( 共 印 30 份 ) 2

主 题 词 : 信 息 公 开 类 别 : 成 都 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 办 公 室 2011 年 8 月 4 日 印 ( 共 印 30 份 ) 2 成 人 社 办 发 2011 276 号 2011 各 区 ( 市 ) 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 市 级 各 部 门 市 直 属 事 业 单 位 : 经 市 政 府 领 导 同 意, 现 将 成 都 市 事 业 单 位 公 开 招 聘 工 作 人 员 试 行 办 法 (2011 年 修 订 稿 ) 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 二 O 一 一 年 八 月 四 日 1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D6D0D2BDB4F3D6B0B8C4A1B232303135A1B33232BAC5A1AAA1AAB9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B9E3CEF7D6D0D2BDD2A9B4F3D1A7D7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9DCC0EDD4DDD0D0B0ECB7A8A1B7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D6D0D2BDB4F3D6B0B8C4A1B232303135A1B33232BAC5A1AAA1AAB9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B9E3CEF7D6D0D2BDD2A9B4F3D1A7D7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9DCC0EDD4DDD0D0B0ECB7A8A1B7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 桂 中 医 大 职 改 2015 22 号 学 校 各 单 位 部 门 : 现 将 广 西 中 医 药 大 学 专 业 技 术 职 务 评 聘 管 理 暂 行 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 广 西 中 医 药 大 学 职 称 改 革 工 作 领 导 小 组 2015 年 10 月 28 日 - 1 - 第 一 条 为 了 规 范 学 校 专 业 技 术 职 务 评 聘 管 理 工

More information

四川省乡(镇、街道)党政领导干部 选拔任用工作办法 第一章 总 则

四川省乡(镇、街道)党政领导干部选拔任用工作办法第一章 总 则 四 川 省 乡 ( 镇 街 道 ) 党 政 领 导 干 部 选 拔 任 用 工 作 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 规 范 乡 ( 镇 街 道 ) 党 政 领 导 干 部 选 拔 任 用 工 作, 根 据 党 政 领 导 干 部 选 拔 任 用 工 作 条 例 ( 以 下 简 称 干 部 任 用 条 例 ) 和 有 关 政 策 法 律 法 规, 结 合 我 省 实 际, 制

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2D1A7D4BAB9D8D3DAB9E6B7B6D1D0BEBFC9FAC2DBCEC4BFAACCE2B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2D1A7D4BAB9D8D3DAB9E6B7B6D1D0BEBFC9FAC2DBCEC4BFAACCE2B5C4CDA8D6AA2E646F63> 地 球 物 理 与 信 息 学 院 关 于 规 范 研 究 生 论 文 开 题 的 通 知 (2011 年 12 月 1 日 ) 为 了 规 范 我 院 研 究 生 论 文 开 题 工 作, 依 照 学 校 研 究 生 论 文 开 题 的 相 关 要 求, 制 定 如 下 规 定 1. 所 有 研 究 生 开 题 时 必 须 有 纸 质 的 开 题 报 告 和 文 献 综 述, 否 则 不 能 开

More information

中 国 科 学 院 国 家 天 文 台 岗 位 管 理 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 健 全 和 完 善 具 有 中 国 科 学 院 特 点 的 岗 位 管 理 制 度, 实 现 人 力 资 源 管 理 的 科 学 化 规 范 化 制 度 化, 引 导 和 促 进 我 台 各 类 人 员 的 职 业 发 展, 根 据 中 国 科 学 院 关 于 印 发 < 中 国 科 学 院

More information

( 四 ) 实 验 教 材 其 内 容 应 包 括 实 验 基 本 原 理 方 法 步 骤 主 要 设 备 的 结 构 原 理 及 使 用 方 法 编 写 或 选 用 的 实 验 讲 义 指 导 书 等 第 六 条 过 程 管 理 分 为 实 验 教 学 前 的 准 备 实 验 课 教 学 实 验

( 四 ) 实 验 教 材 其 内 容 应 包 括 实 验 基 本 原 理 方 法 步 骤 主 要 设 备 的 结 构 原 理 及 使 用 方 法 编 写 或 选 用 的 实 验 讲 义 指 导 书 等 第 六 条 过 程 管 理 分 为 实 验 教 学 前 的 准 备 实 验 课 教 学 实 验 经 济 管 理 学 院 实 践 教 学 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 实 践 教 学 是 大 学 教 育 教 学 环 节 的 重 要 组 成 部 分, 是 理 论 教 学 的 继 续 补 充 扩 展 和 深 化 按 照 教 育 部 关 于 进 一 步 加 强 高 校 实 践 育 人 工 作 的 若 干 意 见 关 于 全 面 提 高 高 等 教 育 质 量 的 若 干 意 见 关

More information

选 拔 时 间 :2016 年 3 月, 具 体 时 间 地 点 另 行 通 知 网 报 时 间 :2016 年 1 月 4 日 2016 年 1 月 22 日 ( 三 ) 报 名 程 序 1. 网 上 报 名 及 缴 费 请 登 陆 北 京 理 工 大 学 博 士 生 网 上 报 名 系 统 进

选 拔 时 间 :2016 年 3 月, 具 体 时 间 地 点 另 行 通 知 网 报 时 间 :2016 年 1 月 4 日 2016 年 1 月 22 日 ( 三 ) 报 名 程 序 1. 网 上 报 名 及 缴 费 请 登 陆 北 京 理 工 大 学 博 士 生 网 上 报 名 系 统 进 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 2016 年 度 招 收 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 简 章 管 理 与 经 济 学 院 现 有 教 师 139 人, 教 授 研 究 员 37 名, 博 士 生 导 师 48 名 ( 含 兼 职 8 人 ), 副 教 授 及 相 当 职 称 人 员 55 名 教 育 部 长 江 学 者 特 聘 教 授 1 人, 国 家 杰 出 青 年 基

More information

中共中央组织部 人事部

中共中央组织部  人事部 四 川 省 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 川 办 发 2008 19 号 四 川 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 四 川 省 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 意 见 的 通 知 各 市 ( 州 ) 人 民 政 府, 省 直 各 部 门 : 四 川 省 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 意 见 已 经 省 政 府 同 意, 现 予 印 发, 请 认

More information

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年 证 券 代 码 :600308 股 票 简 称 : 华 泰 股 份 编 号 :2016-003 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

中国共产党

中国共产党 中 国 共 产 入 积 极 分 子 考 察 表 ( 填 写 样 例, 供 参 考 ) 姓 单 名 位 填 表 时 间 年 月 日 说 明 : 支 部 应 及 时 将 支 委 会 ( 不 设 支 委 会 的 支 部 员 大 会 ) 讨 论 确 定 的 入 积 极 分 子 上 报, 领 取 入 积 极 分 子 考 察 表 支 部 书 记 或 组 织 委 员 及 时 找 被 确 定 为 入 积 极 分 子

More information

( 七 ) 各 类 课 程 须 均 衡 分 布 在 各 个 工 作 日 中 为 了 保 证 教 学 质 量, 同 一 课 程 上 课 时 间 前 后 应 有 一 定 的 间 隔, 不 能 安 排 在 连 续 的 工 作 日 中, 以 利 于 学 生 学 习 消 化 知 识 和 完 成 作 业 不 能

( 七 ) 各 类 课 程 须 均 衡 分 布 在 各 个 工 作 日 中 为 了 保 证 教 学 质 量, 同 一 课 程 上 课 时 间 前 后 应 有 一 定 的 间 隔, 不 能 安 排 在 连 续 的 工 作 日 中, 以 利 于 学 生 学 习 消 化 知 识 和 完 成 作 业 不 能 关 于 2015-2016 学 年 度 第 一 学 期 排 课 工 作 的 通 知 各 学 及 相 关 单 位 : 根 据 学 校 教 学 工 作 安 排, 结 合 本 学 期 教 学 运 行 中 存 在 的 问 题, 现 将 2015-2016 学 年 度 第 一 学 期 排 课 工 作 有 关 事 宜 安 排 如 下, 望 各 二 级 学 遵 照 执 行 一 排 课 原 则 ( 一 ) 课 程

More information

(1) 由 专 业 任 课 教 师 及 命 题 组 给 相 应 课 程 的 学 生 学 习 效 果 分 析 结 果, 形 成 分 析 报 告, 包 括 沈 阳 理 工 大 学 课 程 成 绩 分 析 报 告 实 验 报 告 课 程 设 计 报 告 本 科 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 并 上 报

(1) 由 专 业 任 课 教 师 及 命 题 组 给 相 应 课 程 的 学 生 学 习 效 果 分 析 结 果, 形 成 分 析 报 告, 包 括 沈 阳 理 工 大 学 课 程 成 绩 分 析 报 告 实 验 报 告 课 程 设 计 报 告 本 科 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 并 上 报 7.4 对 学 生 学 习 效 果 的 分 析 机 制 方 式 和 分 析 情 况 7.4.1 学 生 学 习 效 果 的 分 析 机 制 学 生 学 习 效 果 分 析 机 制 是 评 价 人 才 培 养 方 案 及 实 施 的 重 要 组 成 部 分, 不 但 可 了 解 学 生 学 习 状 态 和 学 习 效 果, 而 且 对 教 学 方 法 和 教 学 手 段 改 革 具 有 指 导 意 义,

More information

西 安 石 油 大 学 专 业 技 术 任 职 条 件 (2012 版 ) 第 一 条 为 进 一 步 提 升 我 校 专 业 技 术 人 员 业 务 水 平, 充 分 调 动 专 业 技 术 人 员 的 工 作 主 动 性 积 极 性 和 创 造 性, 为 建 设 高 水 平 大 学 提 供 有

西 安 石 油 大 学 专 业 技 术 任 职 条 件 (2012 版 ) 第 一 条 为 进 一 步 提 升 我 校 专 业 技 术 人 员 业 务 水 平, 充 分 调 动 专 业 技 术 人 员 的 工 作 主 动 性 积 极 性 和 创 造 性, 为 建 设 高 水 平 大 学 提 供 有 西 安 石 油 大 学 文 件 西 石 大 人 2012 139 号 关 于 印 发 西 安 石 油 大 学 专 业 技 术 任 职 条 件 (2012 版 ) ) 的 通 知 各 院 ( 部 系 ), 机 关 教 辅 后 勤 各 单 位 : 西 安 石 油 大 学 专 业 技 术 任 职 条 件 (2012 版 ) 经 校 长 办 公 会 2012 年 7 月 5 日 会 议 审 定 通 过, 现

More information

质 量 评 估 表 ( 二 ) ( 督 导 用 ) 任 课 师 姓 名 课 程 名 称 任 课 师 所 在 单 位 任 课 班 级 上 课 时 间 上 课 地 点 本 节 课 内 容 对 态 度 内 容 方 法 手 段 能 力 的 评 价 对 备 课 讲 课 作 业 布 置 的 基 本 看 法 存

质 量 评 估 表 ( 二 ) ( 督 导 用 ) 任 课 师 姓 名 课 程 名 称 任 课 师 所 在 单 位 任 课 班 级 上 课 时 间 上 课 地 点 本 节 课 内 容 对 态 度 内 容 方 法 手 段 能 力 的 评 价 对 备 课 讲 课 作 业 布 置 的 基 本 看 法 存 质 量 评 估 表 ( 一 ) ( 课 堂 质 量 调 查 表 生 用 ) 课 程 名 称 : 被 评 师 姓 名 : 时 间 : 年 月 日 项 目 序 号 评 估 内 容 项 目 评 分 优 良 中 一 般 差 态 度 1 认 真 备 课 授 课, 按 要 求 布 置 作 业 并 及 时 细 心 批 改, 设 法 组 织 好 课 堂 讨 论, 辅 导 答 疑 考 试 实 习 等 环 节, 乐 于

More information

上海师范大学2004年高级专业技术职务聘任意见

上海师范大学2004年高级专业技术职务聘任意见 上 海 师 范 大 学 专 业 技 术 职 务 聘 任 办 法 (2016 年 5 月 ) 根 据 上 海 市 教 委 上 海 市 人 事 局 < 上 海 市 高 等 学 校 教 师 职 务 和 其 他 专 业 技 术 职 务 聘 任 办 法 > 实 施 细 则 ([2011]94 号 文 件 ) 和 上 海 市 高 等 学 校 岗 位 设 置 管 理 实 施 办 法 的 精 神, 结 合 上 海

More information

生 人 数, 复 试 内 容 形 式 程 序 要 求 等, 各 学 院 的 复 试 工 作 方 案 经 研 究 生 处 审 核 后 复 试 前 在 本 学 院 网 站 上 公 布 2. 各 学 院 应 坚 持 按 需 招 生 德 智 体 全 面 衡 量 择 优 录 取 和 宁 缺 毋 滥 的 原 则

生 人 数, 复 试 内 容 形 式 程 序 要 求 等, 各 学 院 的 复 试 工 作 方 案 经 研 究 生 处 审 核 后 复 试 前 在 本 学 院 网 站 上 公 布 2. 各 学 院 应 坚 持 按 需 招 生 德 智 体 全 面 衡 量 择 优 录 取 和 宁 缺 毋 滥 的 原 则 武 汉 工 程 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 录 取 工 作 办 法 根 据 教 育 部 关 于 2016 年 全 国 硕 士 研 究 生 招 生 工 作 管 理 规 定 ( 教 学 2015 9 号 ) 和 湖 北 省 2016 年 研 招 工 作 会 议 精 神, 结 合 我 校 实 际, 特 制 订 本 办 法 一 组 织 领 导 学 校 研 究 生 招 生 工 作 领 导

More information

中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅

中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅 中 共 浙 江 省 委 办 公 厅 浙 江 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 浙 江 省 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 浙 委 办 2009 138 号 各 市 县 ( 市 区 ) 党 委 和 人 民 政 府, 省 直 属 各 单 位 : 浙 江 省 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 办 法 ( 试 行 ) 已 经 省

More information

第 四 阶 段 为 选 聘 今 年 考 核 招 聘 的 新 教 师 ; 第 五 阶 段 为 外 县 申 请 调 入 石 棉 的 教 师 选 聘 三 根 据 相 关 文 件 规 定, 考 调 调 配 到 缺 额 学 校 新 岗 位 的 教 师, 其 工 资 将 按 有 关 政 策 调 整 为 新 岗

第 四 阶 段 为 选 聘 今 年 考 核 招 聘 的 新 教 师 ; 第 五 阶 段 为 外 县 申 请 调 入 石 棉 的 教 师 选 聘 三 根 据 相 关 文 件 规 定, 考 调 调 配 到 缺 额 学 校 新 岗 位 的 教 师, 其 工 资 将 按 有 关 政 策 调 整 为 新 岗 石 教 字 2014 21 号 石 棉 县 教 育 局 关 于 关 于 做 好 2014 年 教 师 调 配 工 作 的 通 知 各 中 小 学 县 幼 儿 园 : 根 据 全 县 中 小 学 校 布 局 调 整 的 需 要, 结 合 教 师 队 伍 实 际, 遵 循 竞 争 择 优 的 指 导 思 想, 按 照 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 拟 定 石 棉 县 2014 年 教 师 调 配

More information

中国音乐学院2010年招收攻读硕士学位

中国音乐学院2010年招收攻读硕士学位 中 国 音 乐 学 院 2016 年 招 收 攻 读 全 日 制 学 术 型 专 业 学 位 型 硕 士 研 究 生 简 章 一 培 养 目 标 中 国 音 乐 学 院 是 以 中 国 传 统 音 乐 教 育 和 研 究 为 特 色 的 综 合 性 高 等 音 乐 院 校, 面 向 全 国 招 生 我 院 招 收 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 是 为 了 培 养 拥 护 中 国 共 产 党 的

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5B4F3D1A7B5B3CEAFB3A3CEAFBBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5B4F3D1A7B5B3CEAFB3A3CEAFBBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63> 江 大 委 2010 46 号 关 于 印 发 江 苏 大 学 党 委 全 委 会 议 事 规 则 江 苏 大 学 党 委 常 委 会 议 事 规 则 和 江 苏 大 学 校 长 办 公 会 议 事 规 则 的 通 知 全 校 各 单 位 : 江 苏 大 学 党 委 全 委 会 议 事 规 则 江 苏 大 学 党 委 常 委 会 议 事 规 则 和 江 苏 大 学 校 长 办 公 会 议 事 规 则

More information

广东省农产品质量安全检测机构考核

广东省农产品质量安全检测机构考核 附 件 2: 广 东 省 农 产 品 质 量 安 全 检 测 机 构 考 核 评 审 工 作 指 南 为 切 实 履 行 监 管 职 能, 全 面 提 高 我 省 农 产 品 质 量 安 全 检 测 机 构 ( 以 下 简 称 : 农 产 品 质 检 机 构 ) 的 管 理 效 能 和 水 平, 我 省 在 组 织 开 展 农 产 品 质 检 机 构 考 核 工 作 的 同 时, 根 据 各 农 产

More information

国家重点实验室评估规则

国家重点实验室评估规则 国 家 重 点 实 验 室 评 估 规 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 国 家 重 点 实 验 室 ( 以 下 简 称 实 验 室 ) 的 管 理, 规 范 实 验 室 评 估 工 作, 根 据 国 家 重 点 实 验 室 建 设 与 运 行 管 理 办 法, 特 制 定 本 规 则 第 二 条 定 期 评 估 是 实 验 室 管 理 的 重 要 环 节, 评 估 对 象 是 所 有

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFBEA9BABDBFD5BABDCCECB4F3D1A7BDCCD6B0B9A4C5E0D1B5B9A4D7F7B9E6B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFBEA9BABDBFD5BABDCCECB4F3D1A7BDCCD6B0B9A4C5E0D1B5B9A4D7F7B9E6B6A82E646F63> 南 京 航 空 航 天 大 学 教 职 工 培 训 工 作 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 适 应 学 校 创 建 高 水 平 研 究 型 大 学 的 要 求, 规 范 我 校 教 职 工 培 训 工 作, 提 高 教 职 工 培 训 的 质 量, 建 设 高 素 质 的 教 职 工 队 伍, 特 制 定 本 规 定 第 二 条 教 职 工 培 训 是 学 校 有 计 划 有 组 织 地

More information

浙江理工大学2005年硕士研究生招生复试与录取实施意见

浙江理工大学2005年硕士研究生招生复试与录取实施意见 浙 江 理 工 大 学 生 命 科 学 学 院 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 与 录 取 工 作 实 施 细 则 为 进 一 步 规 范 我 院 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 与 录 取 工 作, 优 化 调 整 招 生 学 科 专 业 结 构, 不 断 提 高 人 才 选 拔 的 质 量 和 水 平, 根 据 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 招 生 工 作 管

More information

西师发〔2008〕号

西师发〔2008〕号 西 师 发 2010 2 号 关 于 印 发 西 北 师 范 大 学 硕 士 博 士 学 位 授 予 实 施 细 则 的 通 知 各 学 院 及 有 关 单 位 : 西 北 师 范 大 学 硕 士 博 士 学 位 授 予 实 施 细 则 已 经 学 校 研 究 通 过, 现 予 印 发, 请 遵 照 执 行 二 一 年 一 月 八 日 主 题 词 : 学 位 授 予 实 施 细 则 通 知 印 发

More information

广院后勤字〔2003〕107号

广院后勤字〔2003〕107号 中 传 研 字 2012 89 号 关 于 印 发 中 国 传 媒 大 学 研 究 生 教 学 管 理 规 定 的 通 知 校 属 各 部 门 各 单 位 : 经 2012 年 4 月 10 日 校 长 办 公 会 研 究 通 过, 现 将 中 国 传 媒 大 学 研 究 生 教 学 管 理 规 定 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照 执 行 特 此 通 知 附 件 : 中 国 传 媒 大 学

More information

广东商学院招标投标管理办法(试行)

广东商学院招标投标管理办法(试行) 粤 商 院 2012 2 号 关 于 印 发 广 东 商 学 院 评 标 专 家 和 评 标 专 家 库 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 教 学 教 辅 科 研 机 关 直 属 单 位 : 为 了 进 一 步 规 范 我 校 评 标 行 为, 确 保 评 标 活 动 公 平 公 正, 提 高 评 标 质 量, 充 分 发 挥 广 大 教 职 工 在 阳 光 招 标 中 的 重 要 作

More information

Microsoft Word - 1.前言.doc

Microsoft Word - 1.前言.doc 英 语 专 业 ( 语 言 文 学 方 向 ) 人 才 培 养 方 案 一 培 养 目 标 本 专 业 旨 在 培 养 具 有 扎 实 的 英 语 语 言 基 础 知 识 较 熟 练 的 语 言 基 本 技 能 较 强 的 英 语 语 言 应 用 能 力 和 比 较 广 泛 的 科 学 文 化 知 识, 能 在 教 育 外 事 经 贸 文 化 旅 游 科 研 等 领 域 从 事 翻 译 研 究 管

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8A3BDA8CAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD4DAD6B0C8CBD4B1B9A5B6C1CBB6CABFD7A8D2B5D1A7CEBBC9FAB8B4CAD4C2BCC8A1B0ECB7A85FCAA6B4F3D1D0A1B232303135A1B3353520BAC55F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8A3BDA8CAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD4DAD6B0C8CBD4B1B9A5B6C1CBB6CABFD7A8D2B5D1A7CEBBC9FAB8B4CAD4C2BCC8A1B0ECB7A85FCAA6B4F3D1D0A1B232303135A1B3353520BAC55F2E646F63> 福 建 师 范 大 学 研 究 生 院 师 大 研 2015 55 号 关 于 印 发 福 建 师 范 大 学 2015 年 在 职 人 员 攻 读 硕 士 专 业 学 位 复 试 录 取 办 法 的 通 知 各 有 关 学 院 : 为 做 好 我 校 2015 年 在 职 人 员 攻 读 硕 士 专 业 学 位 复 试 录 取 工 作, 现 将 福 建 师 范 大 学 2015 年 在 职 人 员

More information

Microsoft Word - 机电工程学院党员发展规范

Microsoft Word - 机电工程学院党员发展规范 大 学 生 党 发 展 基 本 标 准 及 说 明 党 发 展 标 准 学 生 党 发 展 标 准 包 括 : 入 党 积 极 分 子 标 准 预 备 党 标 准 预 备 党 转 正 标 准 按 照 党 章 规 定 和 大 学 生 的 具 体 实 际 特 点 要 求, 学 生 党 发 展 标 准 要 力 求 切 实 可 行 操 作 简 单, 要 注 重 考 察 学 生 的 入 党 动 机 理 想 信

More information

Microsoft Word 年_两会提问_调查报告(图表).docx

Microsoft Word 年_两会提问_调查报告(图表).docx 2015 年 两 会 提 问 : 公 众 期 待 的 教 育 改 革 调 查 报 告 21 世 纪 教 育 研 究 院 2014 年 全 国 人 大 政 协 两 会 召 开 之 际,21 世 纪 教 育 研 究 院 与 搜 狐 网 教 育 频 道 联 合 举 办 2014 年 两 会 提 问 : 公 众 期 待 的 教 育 改 革 的 在 线 调 查 调 查 确 定 出 2014 年 度 最 受 公

More information

<4857506F7374696C2DCBD5BDCCB0ECC8CBA97A32303135A97B36BAC52E616970>

<4857506F7374696C2DCBD5BDCCB0ECC8CBA97A32303135A97B36BAC52E616970> 和 能 力 测 试 以 及 体 检 安 排 政 策 咨 询 电 话 等 ( 二 )2016 年 4 月 6 日 至 20 日 期 间, 国 考 合 格 人 员 和 依 照 我 省 过 渡 政 策 进 行 认 定 的 申 请 人 在 每 个 工 作 日 的 8:30 至 20:00 登 录 中 国 教 师 资 格 网 (www.jszg.edu.cn), 通 过 不 同 入 口 进 行 网 上 申 报

More information

详 细 信 息 请 登 录 :www.hustbim.com 学 院 联 系 人 : 闻 老 师 联 系 电 话 :(027)87542231 18986050808 QQ:916237622 BIM 工 程 中 心 联 系 人 : 王 老 师 联 系 电 话 :(027)87557124 中 心

详 细 信 息 请 登 录 :www.hustbim.com 学 院 联 系 人 : 闻 老 师 联 系 电 话 :(027)87542231 18986050808 QQ:916237622 BIM 工 程 中 心 联 系 人 : 王 老 师 联 系 电 话 :(027)87557124 中 心 华 中 科 技 大 学 BIM 方 向 工 程 硕 士 2014 级 报 名 通 知 自 华 中 科 技 大 学 2012 年 4 月 份 率 先 成 功 开 设 全 国 首 个 BIM 方 向 在 职 工 程 硕 士 教 育 以 来, 一 直 受 到 社 会 的 高 度 关 注, 目 前 已 经 成 功 招 收 了 近 百 名 学 生 工 程 硕 士 作 为 我 国 建 设 事 业 的 主 要 人

More information

学院2014年硕士研究生入学考试复试工作方案

学院2014年硕士研究生入学考试复试工作方案 畜 牧 兽 医 学 院 2016 年 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 复 试 工 作 方 案 一 复 试 工 作 原 则 研 究 生 复 试 工 作 是 研 究 生 招 生 考 试 的 重 要 环 节, 为 保 证 我 院 研 究 生 的 生 源 质 量, 根 据 沈 阳 农 业 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 办 法 ( 研 [2016]7) 文 件 精 神, 我 院

More information

»úµçѧԺ2016Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ°ì·¨

»úµçѧԺ2016Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ°ì·¨ 北 京 交 通 大 学 机 械 与 电 子 控 制 工 程 学 院 2016 年 硕 士 研 究 生 复 试 办 法 根 据 教 育 部 2016 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 考 生 进 入 复 试 基 本 分 数 要 求 和 北 京 交 通 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 方 案 的 要 求 及 我 院 相 关 专 业 初 试 成 绩 构 成

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FACDA8BDA8B6FEBED6C8CBC1A62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FACDA8BDA8B6FEBED6C8CBC1A62E646F63> 中 国 通 建 二 局 人 力 2015 31 号 关 于 做 好 2015 年 度 工 程 系 列 政 工 系 列 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 工 作 的 通 知 各 基 层 单 位 : 现 将 2015 年 度 工 程 系 列 政 工 系 列 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 工 作 有 关 事 宜 通 知 如 下 : 一 申 报 范 围 : ( 一 ) 工 程

More information

江油市教师继续教育学时登记与管理执行细则

江油市教师继续教育学时登记与管理执行细则 江 教 体 政 2015 15 号 各 学 校 幼 儿 园 直 属 事 业 单 位 : 为 保 证 我 市 教 师 继 续 教 育 管 理 规 范 准 确 和 及 时 登 记, 使 该 项 工 作 能 更 好 地 为 教 师 服 务, 根 据 绵 阳 市 教 育 和 体 育 局 关 于 进 一 步 加 强 教 师 继 续 教 育 管 理 的 通 知 ( 绵 教 体 函 2015 179 号 ), 针

More information

BSZN-5363-2015/01

BSZN-5363-2015/01 BSZN-5363-205/00 医 疗 机 构 设 置 许 可 办 事 指 南 205-2-3 发 布 205-2-3 实 施 上 海 市 长 宁 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 发 布 医 疗 机 构 设 置 许 可 办 事 指 南 一 适 用 范 围 本 指 南 适 用 于 在 本 区 开 展 医 疗 机 构 执 业 活 动 前 的 单 位 或 个 人 申 请 医 疗 机 构 设

More information

2011年度职称评审工作有关问题的说明

2011年度职称评审工作有关问题的说明 2013 年 度 职 称 评 审 工 作 有 关 问 题 的 说 明 桂 林 市 职 改 工 作 领 导 小 组 办 公 室 桂 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 专 技 科 李 金 河 ( 二 0 一 三 年 五 月 十 日 ) 根 据 自 治 区 职 称 工 作 会 议 精 神, 结 合 我 市 职 称 评 审 工 作 的 实 际, 现 就 职 称 工 作 中 的 一 些 难 点

More information

½Ìʦ·¢1406£º¡°Ê®¶þÎ塱µÚÎåÅú£¨×ܵÚÊ®Åú£©Êм¶¹Ç¸É½Ìʦ֪ͨ

½Ìʦ·¢1406£º¡°Ê®¶þÎ塱µÚÎåÅú£¨×ܵÚÊ®Åú£©Êм¶¹Ç¸É½Ìʦ֪ͨ 毕 节 市 教 育 局 文 件 毕 教 师 发 2014 6 号 毕 节 市 教 育 局 关 于 做 好 毕 节 市 十 二 五 第 五 批 ( 总 第 十 批 ) 市 级 骨 干 教 师 培 养 对 象 选 拔 工 作 的 通 知 各 县 ( 区 ) 教 育 局, 市 直 各 学 校 : 根 据 关 于 印 发 毕 节 地 区 十 二 五 (2011 2015 年 ) 中 小 学 教 师 继 续

More information

教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 目 录 一 前 言 4 二 审 批 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 审 批 对 象 4 ( 四 ) 审 批 依 据 4 ( 五 ) 审 批 条 件 5 ( 六 ) 审 查 材 料 7 ( 七 )

教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 目 录 一 前 言 4 二 审 批 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 审 批 对 象 4 ( 四 ) 审 批 依 据 4 ( 五 ) 审 批 条 件 5 ( 六 ) 审 查 材 料 7 ( 七 ) 3714260100801 行 政 许 可 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 平 原 县 教 育 局 发 布 2015-10-16 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 目 录 一 前 言 4 二 审 批 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 审 批 对 象 4 ( 四 ) 审 批 依 据 4 ( 五 ) 审 批 条 件 5 ( 六

More information

Microsoft Word - 吴教普〔2016〕6号.doc

Microsoft Word - 吴教普〔2016〕6号.doc 吴 教 普 2016 6 号 关 于 做 好 2016 年 省 基 础 教 育 前 瞻 性 教 学 改 革 实 验 项 目 申 报 工 作 的 通 知 各 中 小 学 校 : 根 据 省 教 育 厅 办 公 室 关 于 做 好 2016 年 基 础 教 育 前 瞻 性 教 学 改 革 实 验 项 目 申 报 工 作 的 通 知 ( 苏 教 办 基 函 2016 4 号 ) 文 件 精 神, 今 年

More information

( 一 ) 高 等 职 业 院 校 招 生 模 式 前 2 年 在 高 等 职 业 院 校 接 受 基 础 文 化 课 程 教 育 ( 示 范 高 中 协 作 培 养 ), 中 间 3 年 在 高 等 职 业 院 校 接 受 专 业 课 程 及 职 业 技 能 教 育, 后 2 年 对 接 市 属

( 一 ) 高 等 职 业 院 校 招 生 模 式 前 2 年 在 高 等 职 业 院 校 接 受 基 础 文 化 课 程 教 育 ( 示 范 高 中 协 作 培 养 ), 中 间 3 年 在 高 等 职 业 院 校 接 受 专 业 课 程 及 职 业 技 能 教 育, 后 2 年 对 接 市 属 北 京 市 教 育 委 员 会 文 件 京 教 职 成 2015 5 号 北 京 市 教 育 委 员 会 关 于 开 展 高 端 技 术 技 能 人 才 贯 通 培 养 试 验 的 通 知 各 区 县 教 委, 各 有 关 高 等 院 校 中 等 职 业 学 校, 教 育 考 试 院 教 育 科 学 研 究 院 : 为 深 入 推 进 教 育 领 域 综 合 改 革, 适 应 国 家 和 首 都 经

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3B4F3D1D0D4BAA3A832303130A3A935BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3B4F3D1D0D4BAA3A832303130A3A935BAC52E646F63> 浙 江 大 学 研 究 生 院 文 件 浙 大 研 院 [2010]5 号 浙 江 大 学 研 究 生 英 语 教 学 的 有 关 规 定 各 学 院 系 有 关 单 位 : 2007 2008 学 年 秋 冬 学 期 开 始, 学 校 实 行 研 究 生 英 语 课 程 教 学 改 革 教 学 改 革 本 着 因 材 施 教 个 性 化 学 习 和 分 层 次 教 学 相 结 合 的 原 则, 使

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63> 上 海 对 外 经 贸 大 学 全 日 制 本 专 科 生 学 分 制 学 籍 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 学 校 教 学 秩 序, 保 障 学 生 学 习 权 利 和 义 务, 规 范 学 籍 管 理 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 和 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 等 法 律 规 章 的 规 定, 结

More information

中信证券股份有限公司文件

中信证券股份有限公司文件 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 菲 林 格 尔 木 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 作 为 上 海 菲 林 格 尔 木 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 菲 林 格 尔 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并

More information

3703000102501—002

3703000102501—002 3714220100801 行 政 许 可 德 州 市 宁 津 县 教 育 局 发 布 2015-10-09 目 录 一 办 理 要 素 4 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 申 请 材 料 6 ( 八 ) 办 理 时

More information

扶 绥 县 2016 年 秋 季 学 期 学 前 教 育 招 生 工 作 方 案 为 规 范 我 县 学 前 教 育 招 生 工 作, 确 保 招 生 工 作 顺 利 进 行, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 义 务 教 育 法 幼 儿 园 工 作 规 程 广 西 壮 族 自 治 区 实 施 中

扶 绥 县 2016 年 秋 季 学 期 学 前 教 育 招 生 工 作 方 案 为 规 范 我 县 学 前 教 育 招 生 工 作, 确 保 招 生 工 作 顺 利 进 行, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 义 务 教 育 法 幼 儿 园 工 作 规 程 广 西 壮 族 自 治 区 实 施 中 扶 绥 县 教 育 局 文 件 扶 教 2016 31 号 扶 绥 县 教 育 局 关 于 印 发 扶 绥 县 2016 年 秋 季 学 期 学 前 教 育 招 生 工 作 方 案 的 通 知 各 乡 镇 中 心 小 学 中 心 幼 儿 园, 县 直 第 一 第 二 幼 儿 园 : 现 将 扶 绥 县 2016 年 秋 季 学 期 学 前 教 育 招 生 工 作 方 案 印 发 给 你 们, 请 采

More information

内江师范学院学生创新学分实施办法

内江师范学院学生创新学分实施办法 内 江 师 范 学 院 学 生 第 二 课 堂 素 质 活 动 学 分 认 证 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 全 面 贯 彻 党 的 教 育 方 针, 深 入 学 习 实 践 科 学 发 展 观, 大 力 推 进 我 校 素 质 教 育, 努 力 构 建 适 应 社 会 需 要 的 人 才 培 养 模 式, 提 高 学 生 创 新 意 识 和 实 践 能 力, 促 进 学 生 个 性

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEA3BDCCCCE5CAA6A1B232303136A1B331BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEA3BDCCCCE5CAA6A1B232303136A1B331BAC52E646F63> 荆 教 体 师 2016 1 号 关 于 印 发 荆 州 市 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 工 作 实 施 方 案 的 通 知 各 县 ( 市 区 ) 教 体 ( 教 育 ) 局 荆 州 开 发 区 教 育 局 : 现 将 荆 州 市 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 工 作 实 施 方 案 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 附 件 : 荆 州 市 中 小 学 教 师

More information

数学与应用数学专业本科教学方案

数学与应用数学专业本科教学方案 数 学 与 应 用 数 学 专 业 ( 数 理 金 融 方 向 ) 人 才 培 养 方 案 一 培 养 目 标 本 专 业 培 养 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 建 设 需 要, 具 备 扎 实 的 数 学 基 础 和 金 融 理 论 基 础, 熟 悉 数 学 在 金 融 学 中 的 基 本 应 用 方 法, 具 有 运 用 数 学 知 识 和 计 算 机 技 术 解 决 金 融 实 际

More information

制 定 的 具 体 复 试 分 数 线 复 试 名 单 复 试 程 序 同 等 学 力 加 试 科 目 调 剂 方 案 等, 组 织 开 展 研 究 生 复 试 的 各 项 具 体 工 作 第 四 条 各 学 部 ( 学 院 部 ) 校 区 应 成 立 研 究 生 招 生 工 作 领 导 小 组 招

制 定 的 具 体 复 试 分 数 线 复 试 名 单 复 试 程 序 同 等 学 力 加 试 科 目 调 剂 方 案 等, 组 织 开 展 研 究 生 复 试 的 各 项 具 体 工 作 第 四 条 各 学 部 ( 学 院 部 ) 校 区 应 成 立 研 究 生 招 生 工 作 领 导 小 组 招 大 工 研 发 2016 2 号 大 连 理 工 大 学 2016 年 全 国 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 复 试 办 法 一 总 则 第 一 条 复 试 工 作 是 研 究 生 招 生 考 试 的 重 要 组 成 部 分, 是 保 证 录 取 质 量 的 关 键 环 节 为 加 强 我 校 研 究 生 招 生 复 试 工 作 规 范 化 和 制 度 化, 结 合 大 连 理 工 大 学 研

More information