四年级第二 次月考范围

Size: px
Start display at page:

Download "四年级第二 次月考范围"

Transcription

1 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 1(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 19 Unit 25 (m/s 84-m/s 115) Lembaran Kerja Pentaksiran Berasakan Sekolah : m/s 5 m/s 16 Buku Aktiviti : Jilid 2 (Unit 19 Unit 25 )(m/s15 - m/s48) Pemahaman 1. Kata adjektif 2. Kata kerja 3. suku kata terbuka & tertutup 4. frasa nama 5. Kategori sayur-sayuran 6. Petikan 课 本 : 第 19 至 25 课 (88 页 至 121 页 ) 活 动 本 : 第 19 课 至 25 课 (98 页 至 135 页 ) 评 估 : 第 19 至 25 课 (36 页 至 48 页 ) 模 组 : 第 19 课 至 25 课 (32 页 至 45 页 ) 每 日 一 句 : 练 习 19 至 练 习 25(36 页 至 49 页 ) 笔 顺 : 第 19 课 至 25 课 (16 页 至 39 页 ) 甲 组 : 2 篇 理 解 文 ( 理 解 文 加 语 文 知 识 ) ( 课 文 深 究 部 首 数 笔 画 同 义 词 ) 乙 组 : 语 法 ( 形 似 字 量 词 汉 语 拼 音 ) Penulisan 1. Catatkan maklumat 2. Padankan frasa dengan betul 3. Kata hubung 3. Susun perkataan dan frasa 4. Nilai Murni 6. Bina ayat 丙 组 : 信 息 迁 移 丁 组 : 看 图 选 句 选 词 填 空 看 图 写 话 Textbook:unit16-unit23(pg61-pg94) Activity book:unit16-unit 23(pg71-pg104) 1. Comprehension 7. Sentence construction 2. Food 8. Punctuations 3. Animals 9. Parts of the body 4. Fill in the blanks 10. Festival greetings. 5. Phonemes 6. Sequence the sentences in correct order to form a story. 课 本 : 第 一 课 至 第 十 一 课 ( 上 册 : 第 1 页 至 第 105 页 )( 下 册 : 第 1 页 至 第 44 页 ) 活 动 : ( 上 册 : 第 1 页 页 ) ( 下 册 : 第 1 页 - 52 页 ) 每 月 评 估 : 第 1 页 - 54 页 * 试 卷 一 : 40 题 选 择 题 * 试 卷 二 : 20 题 ( 简 短 题 和 应 用 题 ) 课 本 : 第 八 课 至 第 十 一 课 (71 页 92 页 ) 活 动 : 第 八 课 至 第 十 一 课 (49 页 64 页 ) 单 元 增 广 系 列 : 第 八 至 第 十 一 课 (31 页 41 页 ) 模 组 : 第 八 至 第 十 一 课 (23 页 28 页 ) 电 脑 : 课 本 第 8 页, 单 元 增 广 系 列 第 46 页 课 本 : 单 元 六 至 单 元 十 二 第 30 页 - 65 页 百 分 百 校 本 评 估 : 单 元 六 至 单 元 十 二 ( 上 册 : 第 19 页 至 第 30 页 ) ( 下 册 : 第 1 页 至 第 19 页 ) 题 目 :1. 印 染 风 景 画 2. 剪 贴 杯 子 蛋 糕 3. 画 出 风 筝 图 并 上 色 ( 三 题 选 一 题 ) 请 自 备 图 画 纸 和 彩 色 颜 料 ( 如 : 彩 色 铅 蜡 笔 颜 色 纸 剪 刀 浆 糊 )

2 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 二 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 2(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 19 Unit 24 ( m/s 84 - m/s 110) Lembaran kerja : m/s 6 m/s 18 Buku Aktiviti : Unit 19 Unit 24 ( m/s 15 m/s 44 ) Pemahaman 1. perkataan sama maksud 7. kata adjektif 2. imbuhan awalan dan akhiran 8. kata nama 3. petikan 9. kata kerja 4. kata ganti nama diri 5. kata hubung 6. simpulan bahasa Penulisan 课 本 : 第 18 至 第 23 单 元 (94 页 -125 页 ) 活 动 本 : 活 动 本 ( 下 册 : 第 19 页 -54 页 ) 模 组 : 第 18 至 第 23 单 元 (22 页 -30 页 ) 每 日 一 句 : 单 元 18 至 单 元 23(18 页 -23 页 ) 参 考 资 料 : 第 18 单 元 至 第 23 单 元 (2B:15 页 - 39 页 ) 甲 组 乙 组 课 文 深 究 部 首 信 息 迁 移 选 词 填 充 数 笔 画 构 词 形 容 词 丙 组 反 义 词 多 音 多 义 字 1. 根 据 图 意, 填 上 短 语 2. 看 图 写 话 Textbook:Unit ( pg 67 pg 90) Activity book: Unit (pg 47 pg 62) Potential Writing Workbook : pg 22 pg Comprehension 6. Festivals 2.Sounds ( ur, ow, oi, ea ) 7. Rearrange the words to form correct sentences 3.Flowers 8. Match the sentence parts correctly. 4.Fill in the blanks 9. True/False 5.Food. 10. The story of Melaka 课 本 : 上 册 : 第 一 至 八 课 (1-106 页 ) ; 下 册 : 第 九 至 十 一 课 ( 1-44 页 ) 活 动 : 第 一 课 至 第 十 一 课 (1-115 页 ) 跨 越 金 榜 辅 助 练 习 : 第 一 至 十 一 课 (1-54 页 ) 课 本 : 第 四 课 至 第 五 课 (95 页 114 页 ) 活 动 : 第 四 课 至 第 五 课 (61 页 74 页 ) 单 元 评 审 : 单 元 4 至 单 元 5 (41 页 56 页 ) 年 终 评 审 :60 页 至 63 页 及 65 页 模 组 : 第 四 课 (15 页 17) 课 本 : 第 七 课 至 第 十 三 课 (37 页 - 76 页 ) 作 业 : 马 文 化 2A 第 七 课 (23 页 -30 页 ); 马 文 化 2B 第 八 课 至 十 三 课 (1 页 - 23 页 ) 1) 用 不 同 的 钱 币 及 彩 色 铅 笔 进 行 拓 印 我 的 家 ( 自 备 钱 币 ) 2) 画 海 底 世 界 3) 以 吹 画 技 巧 完 成 一 棵 盛 开 的 花 树 ( 花 和 叶 子 以 水 彩 完 成 ) 请 自 备 图 画 纸, 颜 色 笔 和 水 彩 1. Karangan 2. Bina ayat 3. Nilai murni 4. Padankan frasa menjadi ayat 6. Nomborkan ayat mengikut urutan

3 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 三 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 3(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 18 - Unit 24 (m/s81 - m/s 108) Buku Aktiviti : Unit 18 - Unit 24 (m/s 9 - m/s42) Pemahaman -2 petikan Tatabahasa 1. Kata Kerja Terbitan 2. Kata Hubung Gabungan 3. Imbuhan Apitan 4. Kata Ganti Nama Diri 5. Kata Ganda Penuh 6. Kata Panggilan 7. Kata Ganti Nama Tunjuk 8. Kata Nama Am Bukan Manusia 9. Kata Sendi Nama Lembaran Kerja : (m/s4 - m/s16) Penulisan 1. Karangan (Autografi, Biografi) 2. Bina ayat 3. Nilai murni 4. Padankan gambar dengan ayat 5. Nomborkan ayat mengikut urutan 6. Mencatat maklumat 7. Pilih ayat yang betul 8. Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 课 本 : 单 元 17 - 单 元 23(96 页 页 ) 活 动 本 : 单 元 17 - 单 元 23(12 页 - 53 页 ) 参 考 资 料 : 单 元 17 - 单 元 23(9 页 - 39 页 ) 模 组 : 单 元 17 - 单 元 23 每 日 一 句 :19 页 - 24 页 笔 顺 :4 页 - 16 页 试 卷 ( 一 ) 试 卷 ( 二 ) 理 解 文 和 语 文 知 识 ( 书 写 题 + 客 观 题 ) 甲 组 ( 必 答 题 ) 1. 多 音 多 义 字 6. 部 件 - 信 息 迁 移 2. 标 点 符 号 7. 量 词 乙 组 3. 成 语 8. 上 声 的 变 调 - 作 答 题 4. 构 词 丙 组 ( 作 文 ) 5. 选 词 填 充 - 书 写 一 篇 命 题 作 文 Text book :Unit 11- Unit 14(page 63 page 85 and page91) Activity book :Unit 11- Unit 14(page 49 page 68 and page 72) Workbook(Potential) : Unit 11 Unit 14 (page 22 page 29) 1.Comprehension 6) Information transfer 2. Phonemes / Sound : ( au, oe, a-e, i-e, e-e ) 7) Sequence the sentences in correct 7) Fill in the blanks order to form a story 3. Opposite and same meanings 8) Sentence construction 4. Animals 5. Grammar: a) Adjective of colours and shapes b) Prepositions ( in, on, up, under ) d) Articles ( a, an, the ) 课 本 : 单 元 1 至 12 ( 上 册 :1-106 页 ; 下 册 :1 至 52 页 ) 活 动 本 : 单 元 1 至 12(1-116 页 ) 单 元 练 习 : 单 元 1 至 12 ( 上 册 :3-46 页 ; 下 册 :3-21 页 ) 课 本 : 页 ; 电 脑 :(92-93 页, 页 ) 活 动 本 :52-65 页,71 页 练 习 和 高 思 维 题 目 :17-20 页 合 力 每 月 评 估 :45-56 页,60-62 页,66-68 页 考 试 前 复 习 练 习 课 本 : 第 6 单 元 - 第 12 单 元 ( 第 35 页 至 第 76 页 ) 作 业 : 第 6 单 元 - 第 12 单 元 ( 上 册 : 第 19 页 至 第 30 页 )( 下 册 : 第 1 页 至 第 19 页 ) 题 目 : 1. 礼 物 纸 - 图 案 2. 叶 子 上 的 瓢 虫 3. 折 剪 - 壁 饰 ( 三 题 选 一 题 ) 请 自 备 图 画 纸 和 颜 色 材 料

4 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 四 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 4(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 教 育 Moral 历 史 Sejarah 资 讯 与 通 讯 科 技 Tek. Maklumat Dan Komunikasi 设 计 与 工 艺 Reka Bentuk DanTeknologi Pend. Seni Visual Pemahaman: (Format UPSR) Kata Ganti Nama Diri, Kata Ganti Nama Diri Laras, Kata Adjektif, Kata Hubung, Kata Kerja, Simpulan, Penjodoh Bilangan, e Pepet dan e Taling, Imbuhan, Bandingan Semacam, Kata Majmuk, Peluasan Subjek, Penanda Wacana, Soalan Kata Tanpa Tanya, Sinonim, Antonim, Ragam Ayat, Kata Banyak Makna, Ayat Tanya, Ayat Sama Maksud, Kesalahan Tatabahasa Penulisan: Bahagian A: Bina ayat berdasarkan gambar. Bahagian B: Keperihalan, Laporan, Melengkapkan Cerita Bahagian C: Nilai Murni Sumber Rujukan : Buku Teks Tahun 4: Unit 17 Unit 22 (ms.75 ms.102) Buku Aktiviti Jaguh Tahun 4: Unit 17 Unit 22 (ms.33 ms.44) Buku Bina Ayat (bacaan pagi) dan Buku Tulis (Buku Latihan) 理 解 :40 题 -( 一 ) 两 篇 理 解 文 (4 题 书 写 题 +10 题 客 观 题 ) ( 二 ) 语 文 基 础 知 识 (26 题 客 观 题 : 曾 经 学 过 的 语 法 + 课 外 知 识 ) 理 解 : 课 本 : 第 18 单 元 - 第 22 单 元 ( 第 117 页 至 第 150 页 ) 多 元 巩 固 单 元 练 习 4B : 第 18 单 元 - 第 22 单 元 ( 第 11 页 至 第 25 页 ) 参 考 资 料 4B : 第 18 单 元 - 第 22 单 元 ( 第 14 页 至 第 40 页 ) 同 音 字, 形 似 字, 多 音 多 义 字, 构 词, 熟 语, 词 语 搭 配, 修 辞 ( 比 喻 和 夸 张 ), 不 的 变 调, 别 字, 汉 语 拼 音, 部 件, 同 反 义 词 作 文 : 甲 组 : 信 息 迁 移 - 思 维 图 ( 起 泡 图 ) 作 文 : 乙 组 : 看 图 作 文 作 文 : 丙 组 :( 三 选 一 ) 针 对 所 经 历 的 事 情 写 自 己 的 感 想 根 据 表 达 的 需 求, 适 当 扩 展 句 子 习 写 说 明 性 的 段 落, 做 到 句 与 句 之 间 有 联 系, 内 容 具 体, 条 理 清 楚, 语 句 通 顺 作 文 : 习 写 以 记 人 为 主 的 记 叙 文, 做 到 语 句 通 顺, 记 叙 清 楚 Text Book :Unit10 Unit13 (Pg 78-Pg 109) Activity book (4B) : Pg 8- Pg 34, Pg 50 Poems: Woodpecker, Grandma s House, Clap Your Hands Grammar: a) Adjectives b) Homophones c) Articles d) Adverbs e) Simple Past Tense f) Simple Present Tense g) Present Continuous Tense Paper 1: 40 multiple choice questions Paper 2: 1. Sentence Construction 2.Information Transfer 3.Note Expansion 课 本 : 第 1 课 - 第 15 课 ( 第 1 页 至 第 220 页 ) 作 业 ( 万 宜 ): 第 1 课 - 第 15 课 ( 第 1 页 至 第 47 页 ) 单 元 我 最 棒 : 单 元 1 - 单 元 10 ( 第 1 页 至 第 44 页 ) 4. Grammar & Language Arts a) choose the correct answers. b) Rewrite the sentences c) Fill in the blanks with the correct answers. ** 三 年 级 所 学 过 的 技 能 ** UPSR 格 式 课 本 : 第 8 课 - 第 10 课 ( 第 135 页 至 第 171 页 ) A 组 :1. 选 择 题 2. 作 答 题 作 业 : 第 8 课 - 第 10 课 ( 第 36 页 至 第 50 页 ): B 组 : 所 有 B 组 技 能 课 本 : 单 元 7 单 元 12 ( 第 51 页 至 第 108 页 ) 作 业 上 册 : 单 元 7( 第 22 页 至 第 28 页 ) 作 业 下 册 : 单 元 8 - 单 元 12( 第 1 页 至 第 17 页 ) 课 本 : 第 课 6-9 第 课 ( 第 69 页 至 124 第 页 ) 作 业 上 册 : 第 28 页 至 第 36 页 作 业 下 册 : 第 1 页 至 第 19 页 课 本 :( 模 组 一 单 元 二 至 模 组 二 单 元 一 )( 第 9 页 至 第 46 页 ) 作 业 :( 模 组 一 单 元 二 至 模 组 二 单 元 一 )( 第 5 页 至 第 29 页 上 半 部 页 ) 课 本 : 第 三 课 至 第 五 课 ( 第 19 页 至 第 77 页 ) 作 业 : 第 三 课 至 第 五 课 ( 第 13 页 至 第 33 页 ) 教 育 课 本 : 单 元 3( 第 12 页 ), 单 元 5( 第 页 ), 单 元 13( 第 53 页 ), 题 目 :a) 城 堡 ( 技 能 : 拓 印 ) b) 动 物 壁 纸 ( 技 能 : 马 赛 克 ) c) 交 通 工 具 模 型 ( 技 能 : 拚 凑 ) 学 生 可 任 选 一 题 注 明 : 自 备 画 纸 手 工 材 料 蜡 笔 或 水 彩

5 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 五 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 5(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 教 育 Moral 历 史 Sejarah 资 讯 与 通 讯 科 技 Tek. Maklumat Dan Komunikasi 设 计 与 工 艺 Reka Bentuk DanTeknologi Pend. Seni Visual Pemahaman: (Format UPSR) kata nama am, kata nama khas,kata ganti nama, kata arah,kata adjektif,ayat tanya,kata bilangan, penjodoh bilangan, kata hubung, kata majmuk,kata ganti diri laras bahasa istana, Kata kerja transitif, simpulan bahasa, kata bantu,kata seru, kata ganda,ragam ayat, polisim, Sinomin, Antonim, ayat sama maksud. Penulisan: Bahagian A: Bina ayat berdasarkan gambar. Bahagian B: Biografi, Laporan,Keperihalan Bahagian C: Nilai Murni Sumber Rujukan :Buku Teks Tahun 5 : Unit 17 Unit 22 ( ms.85 ms.113 ) Buku Bina Ayat (bacaan pagi) dan Buku Tulis (buku Latihan) 理 解 :40 题 -( 一 ) 两 篇 理 解 文 (4 题 书 写 题 +10 题 客 观 题 ) ( 二 ) 语 文 基 础 知 识 (26 题 客 观 题 : 曾 经 学 过 的 语 法 + 课 外 知 识 ) 理 解 : 课 本 : 单 元 16 - 单 元 20 ( 第 117 页 至 第 156 页 ) 作 业 5B : 单 元 16 - 单 元 20 ( 第 4 页 至 第 18 页 ) 参 考 资 料 5B : 单 元 16 - 单 元 20 ( 第 6 页 至 第 27 页 ) 笔 画 形 似 字 词 语 填 充 词 语 解 释 成 语 / 熟 语 一 的 变 调 啊 的 变 调 同 反 义 词 汉 语 拼 音 多 音 多 义 字 修 辞 疑 问 句 标 点 符 号 语 病 词 句 重 组 作 文 : 甲 组 : 信 息 迁 移 ( 思 维 图 ) 作 文 : 乙 组 : 看 图 解 决 问 题 作 文 : 丙 组 :( 三 选 一 ) 记 叙 文 私 函 完 成 故 事 Text Book : Unit 9 Unit12 (Pg 74 - Pg 107) Activity book (5B) : Unit 9 Unit 12 (pg 1 pg 28),(pg47 - pg46) Short Novel : And Something Weird Happened Grammar: a) Prepositions of location b) Comparative forms of adjectives c) Imperative sentences d) Conjunctions Paper 1: 40 multiple choice questions Paper 2: Section A : Sentence Construction Section E : Prepositions of location Section B : Information Transfer Section F : Comparative forms of adjectives Section C : Note Expansion (3 pictures) Section G : Conjunctions Section D : Language Arts 课 本 : 第 1 课 - 第 15 课 ( 第 1 页 至 第 222 页 ) 活 动 本 5A : 单 元 1 - 单 元 10( 第 1 页 至 第 66 页 ) 5B : 单 元 1 - 单 元 15 ( 第 1 页 至 第 33 页 ) 非 凡 5A : 单 元 1- 单 元 10 ( 第 1 页 至 第 66 页 ) 5B : 单 元 1 - 单 元 15 ( 第 1 页 至 第 38 页 ) ** 4 年 级 所 学 过 的 技 能 ** UPSR 格 式 课 本 : 第 9 课 至 第 11 课 ( 第 151 页 至 第 196 页 ) A 组 :1 选 择 题 2. 作 答 题 作 业 : 第 9 课 和 第 11 课 ( 第 8-15 页 至 第 页 ): B 组 : 所 有 B 组 技 能 课 本 : 第 八 课 - 第 十 二 课 ( 第 69 页 至 第 115 页 ) 作 业 : 第 八 课 - 第 十 二 课 ( 第 1 页 至 第 20 页 ) 课 本 : 单 元 七 单 元 十 ( 第 85 页 至 第 136 页 ) 作 业 : 单 元 七 单 元 十 ( 第 1 页 至 第 26 页 ) 课 本 : 模 组 二 单 元 一 至 单 元 三 ( 第 51 页 至 第 81 页 ) 作 业 : 模 组 二 单 元 一 至 单 元 三 ( 第 18 页 至 第 27 页 ) 课 本 : 单 元 1 至 3 单 元 ( 第 53 页 至 第 95 页 ) 作 业 : 单 元 1 至 3 单 元 ( 第 16 页 至 第 30 页 ) 教 育 课 本 : 单 元 7 ( 第 30 页 至 第 31 页 ), 单 元 13 ( 第 61 页 至 第 62 页 ), 单 元 18 ( 第 87 页 至 第 88 页 ) 题 目 :a) 花 朵 图 形 ( 图 案 设 计 ) b) 文 具 置 放 筒 ( 技 能 : 拼 凑 ) c) 装 饰 头 饰 ( 技 能 : 传 统 手 工 艺 品 ) 学 生 可 任 选 一 题 注 明 : 自 备 画 纸 手 工 材 料 蜡 笔 或 水 彩

6 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 六 年 级 评 鉴 四 考 试 SJK(C) Pei Hwa,Johor Bahru Skop Penilaian 4 Tahun 6(Tahun 2015) 道 德 教 育 Moral 课 本 : 第 十 三 课 - 第 二 十 二 课 ( 第 67 页 至 第 120 页 ) 作 业 : 第 十 三 课 - 第 二 十 二 课 ( 第 1 页 至 第 20 页 ) 生 活 技 能 Kemahiran Hidup 课 本 : 第 5 课 - 第 10 课 ( 第 74 页 至 第 138 页 ) 地 方 研 究 KajianTempatan 课 本 : 第 11 课,12 课,15 课 和 16 课 作 业 : 第 课 11,12 课,15 课 和 16 课 公 民 教 育 Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan Pend. Seni Visual 课 本 : 单 元 6 至 单 元 9 ( 第 59 页 至 第 104 页 ) 作 业 : 单 元 6 至 单 元 9 ( 下 册 : 第 1 页 至 第 21 页 ) 佳 辉 教 育 画 册 课 本 题 目 :a) 题 目 4 : 自 然 景 色 ( 技 能 : 马 赛 克 拼 贴 ) b) 题 目 7 : 花 朵 图 案 ( 技 能 : 印 制 ) c) 题 目 10 : 可 爱 的 卡 通 图 ( 技 能 : 杂 锦 剪 辑 ) 学 生 可 任 选 一 题 注 明 : 自 备 画 纸 手 工 材 料 蜡 笔 或 水 彩

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 六 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 三 考 试 Skop Penilaian 3 Tahun 1(Tahun 2016) Malaysia Inggeris Buku Teks : unit 11-17 ( m/s48-77 ) Buku Aktiviti Jilid 1 : unit 11-15 ( m/s53-76 ) Sistem : Topik 6-8 ( m/s17-26

More information

第二部分 阅读理解(Part II Reabing Comprehension)

第二部分 阅读理解(Part II Reabing Comprehension) 吉 林 省 成 人 本 科 学 士 学 位 日 语 统 一 考 试 大 纲 总 则 为 适 应 成 人 高 等 教 育 本 科 毕 业 生 申 请 学 士 学 位 外 语 统 一 考 试 的 要, 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 关 于 授 予 成 人 高 等 教 育 本 科 毕 业 生 学 士 学 位 暂 行 规 定 和 国 务 院 学 位 委 员 会 原 国 家 教 育 委 员 会 关

More information

牛顿中文学校中文教学大纲

牛顿中文学校中文教学大纲 牛 顿 中 文 学 校 中 文 ( 暨 南 大 学 教 材 ) 教 学 大 纲 一 年 级 : 以 培 养 和 提 高 学 生 学 习 中 文 的 兴 趣 为 重 点 1. 学 习, 掌 握 133 个 生 字, 特 别 是 常 用 的 独 体 字 和 常 用 的 词 语 ;6 个 基 本 句 型 2. 掌 握 主 要 的 笔 画 名 称, 掌 握 书 写 汉 字 笔 顺 规 则 3. 朗 读 课

More information

HSK( 一 级 ) 考 查 考 生 的 日 常 汉 语 应 用 能 力, 它 对 应 于 国 际 汉 语 能 力 标 准 一 级 欧 洲 语 言 共 同 参 考 框 架 (CEF) A1 级 通 过 HSK( 一 级 ) 的 考 生 可 以 理 解 并 使 用 一 些 非 常 简 单 的 汉 语

HSK( 一 级 ) 考 查 考 生 的 日 常 汉 语 应 用 能 力, 它 对 应 于 国 际 汉 语 能 力 标 准 一 级 欧 洲 语 言 共 同 参 考 框 架 (CEF) A1 级 通 过 HSK( 一 级 ) 的 考 生 可 以 理 解 并 使 用 一 些 非 常 简 单 的 汉 语 新 汉 语 水 平 考 试 HSK 为 使 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 更 好 地 服 务 于 汉 语 学 习 者, 中 国 国 家 汉 办 组 织 中 外 汉 语 教 学 语 言 学 心 理 学 和 教 育 测 量 学 等 领 域 的 专 家, 在 充 分 调 查 了 解 海 外 实 际 汉 语 教 学 情 况 的 基 础 上, 吸 收 原 有 HSK 的 优 点, 借 鉴 近 年 来 国

More information

人事处

人事处 关 于 做 好 2006 年 教 师 资 格 认 定 工 作 的 通 知 人 2006 21 号 各 院 ( 部 ), 行 政 有 关 部 门 : 根 据 省 教 育 厅 关 于 做 好 2006 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 的 通 知 ( 教 资 2006 2 号 ) 文 件 精 神, 结 合 我 校 实 际, 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 认 定 范 围

More information

项目报告

项目报告 增 慧 大 学 英 语 智 能 学 习 系 统 软 件 V1.0 用 户 手 册 - 1 - 用 户 手 册 增 慧 大 学 英 语 智 能 学 习 系 统 软 件 V1.0 用 户 手 册 - 2 - BGDX 包 括 听 说 读 写 译 词 汇 及 考 试 备 考 等 多 个 功 能 模 块 3.1 听 力 训 练 3.1.1 听 力 诊 断 训 练 听 力 诊 断 属 于 动 态 诊 断 练

More information

汉语国际教学师资培训资料(6)_英语为母语者的汉语教学问题论文选

汉语国际教学师资培训资料(6)_英语为母语者的汉语教学问题论文选 英 语 为 母 语 者 的 汉 语 教 学 问 题 论 文 选 海 外 母 语 为 英 语 者 的 成 人 初 级 汉 语 教 学 语 音 问 题 对 外 汉 语 语 音 教 学 几 个 基 本 问 题 的 再 认 识 欧 美 留 学 生 汉 语 语 音 习 得 的 偏 误 调 查 报 告 印 欧 语 背 景 汉 语 学 习 者 的 语 音 偏 误 及 矫 正 欧 美 留 学 生 汉 语 语 流 音

More information

05武汉软件工程职业学院毕业设计(论文)教学质量标准

05武汉软件工程职业学院毕业设计(论文)教学质量标准 武 汉 软 件 工 程 职 业 学 院 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 教 学 质 量 标 准 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 教 学 是 学 生 在 校 期 间 完 成 专 业 培 养 目 标 的 最 后 一 个 重 要 教 学 环 节 其 目 的 是 培 养 学 生 综 合 运 用 所 学 的 知 识 和 技 能, 系 统 地 巩 固 专 业 知 识, 了 解 生 产 设 计 和 有 关 专 业

More information

提案部门: [ ]第 号

提案部门: [ ]第  号 英 语 二 大 纲 一 考 试 性 质 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 生 入 学 考 试 是 全 国 统 一 的 选 拔 性 考 试, 在 教 育 部 授 权 的 工 商 管 理 硕 士 生 培 养 院 校 范 围 内 进 行 联 考 联 考 科 目 包 括 综 合 能 力 和 英 语 本 考 试 大 纲 的 制 定 力 求 反 映 工 商 管 理 硕 士 专 业 学 位 的 特 点, 科 学

More information

中 国 科 学 院 国 家 天 文 台 岗 位 管 理 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 健 全 和 完 善 具 有 中 国 科 学 院 特 点 的 岗 位 管 理 制 度, 实 现 人 力 资 源 管 理 的 科 学 化 规 范 化 制 度 化, 引 导 和 促 进 我 台 各 类 人 员 的 职 业 发 展, 根 据 中 国 科 学 院 关 于 印 发 < 中 国 科 学 院

More information

粤教继函24号

粤教继函24号 肇 庆 市 教 育 局 肇 教 人 2015 34 号 肇 庆 市 教 育 局 关 于 开 展 2015 年 面 向 社 会 认 定 中 小 学 ( 含 中 等 职 业 学 校 ) 和 幼 儿 园 教 师 资 格 工 作 的 通 知 各 县 ( 市 区 ) 教 育 局, 肇 庆 高 新 区 教 育 局 : 根 据 广 东 省 教 育 厅 关 于 开 展 2015 年 面 向 社 会 认 定 中 小

More information

2015年硕士研究生招生复试细则.doc

2015年硕士研究生招生复试细则.doc 青 岛 农 业 大 学 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 细 则 为 做 好 我 校 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 和 录 取 工 作, 确 保 招 生 工 作 公 平 公 开 公 正, 做 到 科 学 选 拔 择 优 录 取, 特 制 定 青 岛 农 业 大 学 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 细 则 : 一 复 试 方 式 和 内 容 ( 一

More information

Microsoft Word 山东招生简章OKOKOK.doc

Microsoft Word 山东招生简章OKOKOK.doc 云 南 艺 术 学 院 云 南 艺 术 学 院 文 华 学 院 两 校 联 考 二 〇 一 五 年 省 外 招 生 简 章 ( 仅 适 用 于 山 东 省 考 生 ) 一 云 南 艺 术 学 院 招 收 学 制 及 收 费 情 况 系 别 招 收 1 学 制 学 费 万 元 / 学 年 录 取 原 则 音 乐 表 演 ( 演 唱 歌 剧 演 唱 中 国 乐 器 演 奏 键 音 乐 4 1 按 排 名

More information

专业名称(中英文);专业代码

专业名称(中英文);专业代码 视 觉 传 达 设 计 专 业 课 程 体 系 框 架 图 课 程 类 别 课 程 名 称 学 时 数 ( 其 中 实 验 ) 开 课 设 课 目 的 ( 阐 述 该 课 程 在 培 养 学 生 品 德 知 识 能 力 体 育 或 美 育 的 作 学 期 用 在 课 程 体 系 中 与 前 后 课 程 的 关 系 ) 所 属 课 程 群 开 课 学 院 大 学 英 语 Ⅰ-Ⅳ 192 第 1-4 学

More information

2,2016 年 的 分 数 线 和 以 往 有 所 不 同, 英 院 笔 译 217, 口 译 209, 高 翻 学 院 16 年 没 有 专 业 课 划 线, 总 分 350, 单 科 过 线 就 可 以 参 加 复 试, 专 用 英 语 学 院 也 是 和 高 翻 学 院 一 样, 总 分 3

2,2016 年 的 分 数 线 和 以 往 有 所 不 同, 英 院 笔 译 217, 口 译 209, 高 翻 学 院 16 年 没 有 专 业 课 划 线, 总 分 350, 单 科 过 线 就 可 以 参 加 复 试, 专 用 英 语 学 院 也 是 和 高 翻 学 院 一 样, 总 分 3 北 京 外 国 语 大 学 翻 译 硕 士 考 研 资 料 - 考 研 考 博 一. 北 京 外 国 语 大 学 翻 译 硕 士 考 研 内 容 分 析 专 业 招 生 人 数 初 试 复 试 笔 译 : 政 治 100 分 1 北 外 高 翻 复 试 流 翻 译 英 语 学 院 :30 人 二 外 100 分 程, 口 译 和 同 传 复 试 硕 士 专 用 英 语 学 院 :15 人 英 语 翻

More information

威海市文登区2016年初中学业考试考

威海市文登区2016年初中学业考试考 威 海 市 文 登 区 教 育 局 文 件 文 教 字 2016 11 号 威 海 市 文 登 区 2016 年 初 中 学 业 考 试 考 查 科 目 成 绩 评 定 办 法 各 初 中 学 校 : 根 据 威 海 市 文 登 区 2016 年 初 中 学 业 考 试 及 高 中 段 学 校 招 生 录 取 工 作 实 施 方 案 ( 文 教 字 2016 4 号 ) 文 件 精 神, 结 合 我

More information

校教字〔2010〕号

校教字〔2010〕号 校 字 2016 号 四 川 师 范 大 学 关 于 2016 年 跨 校 接 收 优 秀 全 日 制 专 科 应 届 毕 业 生 进 入 本 科 阶 段 学 习 的 通 知 各 有 关 学 校 : 根 据 四 川 省 教 育 厅 关 于 2016 年 普 通 高 等 学 校 选 拔 优 秀 专 科 生 进 入 本 科 阶 段 学 习 的 通 知 ( 川 教 函 [2016]151 号 ) 精 神,

More information

根 据 2016 年 威 海 市 直 普 通 高 中 招 生 工 作 意 见 ( 威 教 基 字 2016 1 号 ) 文 件 要 求, 我 市 2016 年 市 直 普 通 高 中 招 收 美 术 特 长 生 专 业 考 试, 由 市 招 生 考 试 办 公 室 组 织 相 关 部 门 统 一 报

根 据 2016 年 威 海 市 直 普 通 高 中 招 生 工 作 意 见 ( 威 教 基 字 2016 1 号 ) 文 件 要 求, 我 市 2016 年 市 直 普 通 高 中 招 收 美 术 特 长 生 专 业 考 试, 由 市 招 生 考 试 办 公 室 组 织 相 关 部 门 统 一 报 威 招 考 办 2016 6 号 环 翠 区 招 生 办 公 室, 国 家 级 开 发 区 招 生 办 公 室, 各 有 关 学 校 : 现 将 威 海 市 2016 年 市 直 高 中 招 收 美 术 特 长 生 专 业 统 考 工 作 实 施 意 见 印 发 给 你 们, 请 认 真 执 行 相 关 要 求, 及 时 有 效 地 做 好 宣 传 威 海 市 招 生 考 试 办 公 室 2016

More information

4 进 入 交 互 区 设 置 的 组 件 管 理, 在 组 件 管 理 中, 教 师 可 以 选 择 课 程 空 间 中 的 所 有 组 件, 并 通 过 点 击 启 用 或 不 启 用 选 定 组 件 在 课 程 空 间 中 的 显 示 5 进 入 工 作 室 管 理 的 工 作 室 首 页,

4 进 入 交 互 区 设 置 的 组 件 管 理, 在 组 件 管 理 中, 教 师 可 以 选 择 课 程 空 间 中 的 所 有 组 件, 并 通 过 点 击 启 用 或 不 启 用 选 定 组 件 在 课 程 空 间 中 的 显 示 5 进 入 工 作 室 管 理 的 工 作 室 首 页, 网 络 教 育 新 平 台 教 师 使 用 简 易 手 册 一 登 录 教 师 工 作 室 1 打 开 西 南 科 技 大 学 网 络 教 育 教 学 教 务 新 平 台 主 页 面 :http://www.swust.net.cn/ 2 在 主 页 面 左 边 的 登 陆 区 中, 用 户 名 和 密 码 处 分 别 输 入 自 己 的 用 户 名 ( 教 师 ID 号 ) 和 密 码 ( 初 始

More information

署 意 见, 报 主 管 部 门 或 区 ( 县 ) 人 事 职 改 部 门 初 审 签 署 意 见 后, 递 交 攀 枝 花 市 体 育 系 列 中 级 评 委 会 评 审 ( 二 ) 评 审 体 育 教 练 员 中 级 职 务 任 职 资 格, 必 须 是 在 体 育 教 练 员 岗 位 上 工

署 意 见, 报 主 管 部 门 或 区 ( 县 ) 人 事 职 改 部 门 初 审 签 署 意 见 后, 递 交 攀 枝 花 市 体 育 系 列 中 级 评 委 会 评 审 ( 二 ) 评 审 体 育 教 练 员 中 级 职 务 任 职 资 格, 必 须 是 在 体 育 教 练 员 岗 位 上 工 攀 教 体 人 2016 23 号 关 于 报 送 2016 年 度 体 育 教 练 员 中 级 职 务 任 职 资 格 评 审 材 料 有 关 事 项 的 通 知 各 县 ( 区 ) 教 育 ( 体 育 ) 局, 市 教 体 局 直 属 单 位 ( 学 校 ): 根 据 攀 枝 花 市 职 称 改 革 领 导 小 组 攀 枝 花 市 中 级 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 办 法

More information

2012年广东省普通高等学校本科插班生招生简章

2012年广东省普通高等学校本科插班生招生简章 广 州 商 学 院 2015 年 本 科 插 班 生 招 生 简 章 ( 学 校 代 码 :13667) 一 招 生 对 象 及 报 考 条 件 ( 一 ) 招 生 对 象 拥 护 中 国 共 产 党 的 领 导, 热 爱 祖 国, 品 德 良 好, 遵 纪 守 法, 愿 为 社 会 主 义 现 代 化 建 设 勤 奋 学 习 且 具 培 养 前 途, 身 体 健 康 状 况 符 合 普 通 高 校

More information

Microsoft Word - 新建 Microsoft Word 文档 _3_.doc

Microsoft Word - 新建 Microsoft Word 文档 _3_.doc 成 人 高 等 教 育 教 师 教 学 工 作 规 范 总 则 第 一 条 为 实 现 成 人 高 等 教 育 教 学 工 作 规 范 化 管 理, 维 护 成 人 高 等 教 育 正 常 教 学 秩 序, 充 分 发 挥 教 师 的 主 导 作 用, 增 强 教 师 责 任 心, 提 高 教 学 水 平, 保 证 教 学 质 量, 特 制 定 本 工 作 规 范 第 一 章 教 学 资 格 第 二

More information

C:Documents and SettingsAdministrator×ÀÃæºì±¦Êéд×÷·âÃæ.jpg.pdf

C:Documents and SettingsAdministrator×ÀÃæºì±¦Êéд×÷·âÃæ.jpg.pdf 考 研 英 语 写 作 各 题 型 真 相 揭 秘 考 研 英 语 写 作 各 题 型 分 析 比 对 表 分 析 说 明 按 提 示 信 息 分 类 段 首 主 题 句 式 提 示 信 息 的 形 式 及 特 点 1 纯 文 字 信 息, 各 段 段 首 给 出 主 题 句, 一 般 为 三 段 2 文 章 的 主 题 思 想 和 框 架 结 构 已 确 定 考 查 要 点 写 作 步 骤 评 论

More information

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 思 想 政 治 教 育 专 业 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 030505 一 培 养 目 标 本 专 业 培 养 德 智 体 全 面 发 展, 具 有 坚 定 正 确 的 政 治 方 向 有 较 高 的 马 克 思 主 义 理 论 素 养 和 思 想 道 德 修 养, 掌 握 马 克 思 列 宁 主 义 毛 泽 东 思 想 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 的 坚 实

More information

多媒体作品制作员国家职业标准

多媒体作品制作员国家职业标准 多 媒 体 作 品 员 国 家 职 业 标 准 1. 职 业 概 况 1.1 职 业 名 称 多 媒 体 作 品 员 1.2 职 业 定 义 利 用 计 算 机 多 媒 体 技 术, 从 事 多 媒 体 作 品 的 人 员 1.3 职 业 等 级 本 职 业 共 设 三 个 等 级, 分 别 为 : 多 媒 体 作 品 员 ( 国 家 职 业 资 格 四 级 ) 高 级 多 媒 体 作 品 员 (

More information

2014年福建省高等职业教育入学考试

2014年福建省高等职业教育入学考试 2016 年 福 建 省 高 等 职 业 教 育 入 学 考 试 计 算 机 类 专 业 基 础 知 识 考 试 大 纲 本 考 纲 以 教 育 部 中 等 职 业 学 校 计 算 机 类 教 学 大 纲 为 依 据, 以 教 育 部 公 布 的 中 等 职 业 学 校 教 学 用 书 目 录 中 计 算 机 类 专 业 有 关 教 材 为 主 要 参 考 教 材, 以 中 等 职 业 教 育 国

More information

桂理工学〔2009〕51号

桂理工学〔2009〕51号 桂 林 理 工 大 学 文 件 桂 理 工 研 2015 13 号 桂 林 理 工 大 学 关 于 做 好 推 荐 2016 年 优 秀 应 届 本 科 毕 业 生 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 工 作 的 通 知 校 属 各 有 关 单 位 部 门 : 根 据 教 育 部 全 国 普 通 高 等 学 校 推 荐 优 秀 应 届 本 科 毕 业 生 免 试 攻 读 硕 士 学 位 研

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE30392E31302E3238A1BF32303130C4EAB2A9CABFD5D0C9FABCF2D5C22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE30392E31302E3238A1BF32303130C4EAB2A9CABFD5D0C9FABCF2D5C22E646F63> 首 都 医 科 大 学 二 一 六 年 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 首 都 医 科 大 学 研 究 生 招 生 办 公 室 二 一 五 年 十 月 1 首 都 医 科 大 学 2016 年 博 士 研 究 生 招 生 简 章 一 培 养 目 标 培 养 德 智 体 全 面 发 展, 在 本 门 学 科 掌 握 坚 实 宽 广 的 基 础 理 论 和 系 统 深 入 的 专 业

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3B4F3D1D0D4BAA3A832303130A3A935BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3B4F3D1D0D4BAA3A832303130A3A935BAC52E646F63> 浙 江 大 学 研 究 生 院 文 件 浙 大 研 院 [2010]5 号 浙 江 大 学 研 究 生 英 语 教 学 的 有 关 规 定 各 学 院 系 有 关 单 位 : 2007 2008 学 年 秋 冬 学 期 开 始, 学 校 实 行 研 究 生 英 语 课 程 教 学 改 革 教 学 改 革 本 着 因 材 施 教 个 性 化 学 习 和 分 层 次 教 学 相 结 合 的 原 则, 使

More information

2015年下半年全国教师资格笔试《地理学科知识与教学能力》备考指导

2015年下半年全国教师资格笔试《地理学科知识与教学能力》备考指导 2016 年 上 半 年 全 国 教 师 资 格 统 考 数 学 学 科 知 识 与 教 学 能 力 高 分 攻 略 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 制 一 考 情 综 述 ( 一 ) 考 纲 解 读 1. 考 查 模 块 及 内 容 考 查 模 块 学 科 知 识 课 程 知 识 教 学 知 识 教 学 技 能 初 级 中 学 具 体 内 容 (1) 大 学 专 科 专 业 基 础 课

More information

民 身 份 思 想 品 德 条 件 学 历 条 件 和 教 育 教 学 能 力 条 件 : ( 一 ) 思 想 品 德 条 件 拥 护 中 国 共 产 党 的 领 导, 热 爱 社 会 主 义 祖 国, 坚 持 党 的 基 本 路 线, 有 良 好 的 政 治 素 质 和 道 德 品 质, 遵 守

民 身 份 思 想 品 德 条 件 学 历 条 件 和 教 育 教 学 能 力 条 件 : ( 一 ) 思 想 品 德 条 件 拥 护 中 国 共 产 党 的 领 导, 热 爱 社 会 主 义 祖 国, 坚 持 党 的 基 本 路 线, 有 良 好 的 政 治 素 质 和 道 德 品 质, 遵 守 广 东 省 教 育 厅 粤 教 继 函 2015 44 号 广 东 省 教 育 厅 关 于 开 展 2015 年 面 向 社 会 认 定 中 小 学 ( 含 中 等 职 业 学 校 ) 和 幼 儿 园 教 师 资 格 工 作 的 通 知 各 地 级 以 上 市 及 顺 德 区 教 育 局 : 我 省 今 年 面 向 社 会 人 员 认 定 中 小 学 ( 含 中 等 职 业 学 校 ) 和 幼 儿

More information

象 州 县

象 州 县 2012 年 象 州 县 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 校 教 师 特 设 岗 位 计 划 教 师 招 聘 工 作 方 案 根 据 自 治 区 教 育 厅 财 政 厅 人 社 厅 编 委 办 关 于 做 好 2012 年 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 校 教 师 特 设 岗 位 计 划 实 施 工 作 的 通 知 ( 桂 教 师 范 2012 45 号 ) 精 神, 为 做 好 我 县

More information

请 审 议 事 项 ( 八 ) 报 告 适 用 于 向 上 级 机 关 汇 报 工 作, 反 映 情 况, 答 复 上 级 机 关 的 询 问 ( 九 ) 请 示 适 用 于 向 上 级 机 关 请 求 指 示 批 准 ( 十 ) 批 复 适 用 于 答 复 下 级 机 关 的 请 示 事 项 (

请 审 议 事 项 ( 八 ) 报 告 适 用 于 向 上 级 机 关 汇 报 工 作, 反 映 情 况, 答 复 上 级 机 关 的 询 问 ( 九 ) 请 示 适 用 于 向 上 级 机 关 请 求 指 示 批 准 ( 十 ) 批 复 适 用 于 答 复 下 级 机 关 的 请 示 事 项 ( 国 务 院 关 于 发 布 国 家 行 政 机 关 公 文 处 理 办 法 的 通 知 ( 国 发 2000 23 号 ) 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 现 发 布 国 家 行 政 机 关 公 文 处 理 办 法, 自 2001 年 1 月 1 日 起 施 行 1993 年 11 月 21 日 国 务 院 办 公 厅 转 发,1994

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8A3BDA8CAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD4DAD6B0C8CBD4B1B9A5B6C1CBB6CABFD7A8D2B5D1A7CEBBC9FAB8B4CAD4C2BCC8A1B0ECB7A85FCAA6B4F3D1D0A1B232303135A1B3353520BAC55F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8A3BDA8CAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD4DAD6B0C8CBD4B1B9A5B6C1CBB6CABFD7A8D2B5D1A7CEBBC9FAB8B4CAD4C2BCC8A1B0ECB7A85FCAA6B4F3D1D0A1B232303135A1B3353520BAC55F2E646F63> 福 建 师 范 大 学 研 究 生 院 师 大 研 2015 55 号 关 于 印 发 福 建 师 范 大 学 2015 年 在 职 人 员 攻 读 硕 士 专 业 学 位 复 试 录 取 办 法 的 通 知 各 有 关 学 院 : 为 做 好 我 校 2015 年 在 职 人 员 攻 读 硕 士 专 业 学 位 复 试 录 取 工 作, 现 将 福 建 师 范 大 学 2015 年 在 职 人 员

More information

教案格式模版

教案格式模版 华 文 教 育 教 案 比 赛 获 奖 教 案 二 等 奖 教 案 : 明 天 天 气 怎 么 样 缅 甸 李 偲 梦 一 课 型 综 合 课 二 教 学 材 料 HSK 标 准 教 程 第 一 册 第 十 二 课 明 天 天 气 怎 么 样 三 教 学 对 象 东 方 语 言 与 商 业 中 心 初 中 学 生 四 教 学 内 容 1. 复 习 第 十 一 课 的 生 词 和 课 文 2. 学 习

More information

Microsoft Word - zz.docx

Microsoft Word - zz.docx 研 究 生 培 养 方 案 总 则 一 培 养 目 标 研 究 生 的 培 养 目 标 必 须 贯 彻 德 智 体 全 面 发 展 的 方 针, 特 别 要 注 重 研 究 生 综 合 素 质 和 创 新 能 力 的 培 养, 基 本 要 求 是 : 1 研 究 生 必 须 认 真 学 习 和 掌 握 马 列 主 义 毛 泽 东 思 想 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想, 具

More information

2. 按 照 关 于 上 报 2015 年 度 我 省 事 业 单 位 人 员 高 级 职 称 申 报 控 制 数 有 关 事 项 的 通 知 ( 鄂 职 改 办 函 2015 36 号 ) 精 神, 今 年 继 续 实 行 申 报 职 数 控 制 3. 申 报 评 审 实 验 技 术 的 高 中

2. 按 照 关 于 上 报 2015 年 度 我 省 事 业 单 位 人 员 高 级 职 称 申 报 控 制 数 有 关 事 项 的 通 知 ( 鄂 职 改 办 函 2015 36 号 ) 精 神, 今 年 继 续 实 行 申 报 职 数 控 制 3. 申 报 评 审 实 验 技 术 的 高 中 关 于 开 展 2015 年 度 专 业 技 术 职 务 评 审 工 作 的 通 知 校 内 各 单 位 : 根 据 省 职 改 办 关 于 做 好 2015 年 度 湖 北 省 高 级 职 称 评 审 工 作 有 关 事 项 的 通 知 ( 鄂 职 改 办 [2015]122 号 ) 和 湖 北 省 高 职 学 会 关 于 开 展 2015 年 度 全 省 高 职 高 专 院 校 教 师 专 业

More information

通 告

通      告 通 告 按 照 国 家 教 育 体 制 改 革 和 教 师 资 格 考 试 改 革 工 作 总 体 部 署, 2015 年 下 半 年 北 京 市 纳 入 全 国 中 小 学 ( 含 幼 儿 园 ) 教 师 资 格 考 试 改 革 试 点 范 围 根 据 北 京 市 教 育 委 员 会 关 于 北 京 市 中 小 学 教 师 资 格 考 试 改 革 试 点 工 作 的 意 见 ( 京 教 人 2014

More information

中科院2007年考博英语真题

中科院2007年考博英语真题 2008 年 江 苏 省 录 用 公 务 员 公 共 科 目 考 试 大 纲 2008 年 江 苏 省 录 用 公 务 员 公 共 科 目 考 试 大 纲 及 考 生 须 知 一 考 试 性 质 与 测 试 目 标 公 务 员 考 试 是 由 公 务 员 主 管 部 门 组 织 的 用 于 录 用 担 任 主 任 科 员 以 下 及 其 他 相 当 职 务 层 次 的 非 领 导 职 务 公 务 员

More information

淮 南 师 范 学 院 大 学 生 创 新 学 分 认 定 管 理 办 法 为 全 面 推 进 我 校 应 用 型 人 才 培 养 进 程, 积 极 探 索 新 的 人 才 培 养 模 式 及 其 实 现 途 径, 鼓 励 大 学 生 积 极 参 与 各 级 各 类 创 新 实 践 活 动, 培 养

淮 南 师 范 学 院 大 学 生 创 新 学 分 认 定 管 理 办 法 为 全 面 推 进 我 校 应 用 型 人 才 培 养 进 程, 积 极 探 索 新 的 人 才 培 养 模 式 及 其 实 现 途 径, 鼓 励 大 学 生 积 极 参 与 各 级 各 类 创 新 实 践 活 动, 培 养 淮 南 师 范 学 院 文 件 校 教 学 2014 12 号 关 于 印 发 淮 南 师 范 学 院 大 学 生 创 新 学 分 认 定 管 理 办 法 的 通 知 各 单 位 各 部 门 : 淮 南 师 范 学 院 大 学 生 创 新 学 分 认 定 管 理 办 法 经 学 校 2013 年 第 23 次 院 长 办 公 会 议 研 究 通 过, 现 予 以 印 发, 请 遵 照 执 行 特 此

More information

集美大学文件

集美大学文件 集 美 大 学 文 件 集 大 教 2015 17 号 关 于 印 发 集 美 大 学 大 学 英 语 课 程 教 学 改 革 实 施 方 案 的 通 知 全 校 各 单 位 : 为 积 极 推 进 大 学 英 语 课 程 教 学 改 革, 提 高 课 程 教 学 质 量, 集 美 大 学 < 大 学 英 语 > 课 程 教 学 改 革 实 施 方 案 已 获 校 教 学 委 员 会 通 过, 现

More information

思想政治教育专业培养方案

思想政治教育专业培养方案 思 想 政 治 教 育 专 业 培 养 方 案 一 基 本 信 息 科 门 类 : 法 专 业 代 码 :030404 专 业 名 称 : 思 想 政 治 教 育 专 业 管 理 院 : 政 法 与 经 管 院 二 培 养 目 标 本 专 业 培 养 马 克 思 主 义 理 论 素 养 高 品 德 好 基 础 实 能 力 强 有 特 长 识 广, 具 有 创 新 精 神, 适 应 地 方 经 济 社

More information

预 备 教 育 课 程 ( 仅 限 城 北 校 区 ) 授 课 期 间 : 10 月 14 日 ( 周 五 )~ 2 月 13 日 ( 周 一 ) 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 Ⅰ 8:30-10:00 Ⅱ 10:20-11:50 Ⅲ 12:40-14:10 Ⅳ 14:30-16:00 授

预 备 教 育 课 程 ( 仅 限 城 北 校 区 ) 授 课 期 间 : 10 月 14 日 ( 周 五 )~ 2 月 13 日 ( 周 一 ) 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 Ⅰ 8:30-10:00 Ⅱ 10:20-11:50 Ⅲ 12:40-14:10 Ⅳ 14:30-16:00 授 爱 媛 大 学 留 学 生 日 语 课 程 时 间 表 爱 媛 大 学 鼓 励 全 体 在 校 留 学 生 学 习 日 语, 为 此 国 际 教 育 支 援 中 心 特 设 综 合 性 的 日 语 教 育 课 程 日 语 教 育 的 课 程 除 了 国 际 教 育 支 援 中 心 的 教 育 科 目 之 外, 还 设 有 基 础 日 语 教 育 课 程 以 及 日 本 情 况 等 课 程 爱 媛 大

More information

范 毕 业 生 全 日 制 普 通 高 等 学 校 师 范 毕 业 生 和 全 日 制 教 育 硕 ( 博 ) 士 申 请 认 定 与 所 学 专 业 学 段 相 对 应 教 师 资 格 的 人 员 ( 三 ) 持 教 育 部 考 试 中 心 颁 发 的 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格

范 毕 业 生 全 日 制 普 通 高 等 学 校 师 范 毕 业 生 和 全 日 制 教 育 硕 ( 博 ) 士 申 请 认 定 与 所 学 专 业 学 段 相 对 应 教 师 资 格 的 人 员 ( 三 ) 持 教 育 部 考 试 中 心 颁 发 的 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 东 莞 市 教 育 局 东 教 继 函 2016 8 号 关 于 2016 年 东 莞 市 开 展 面 向 社 会 认 定 中 小 学 和 幼 儿 教 师 资 格 工 作 的 通 知 各 镇 ( 街 园 区 ) 宣 教 办 ( 局 ), 市 直 属 学 校 : 我 市 今 年 面 向 社 会 认 定 中 小 学 ( 含 中 等 职 业 学 校 ) 和 幼 儿 教 师 资 格 工 作 将 于 9 月

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7A2D5B9B5B3D4B1B9A4D7F7CAB5CAA9CFB8D4F22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7A2D5B9B5B3D4B1B9A4D7F7CAB5CAA9CFB8D4F22E646F63> 中 共 广 东 食 品 药 品 职 业 学 院 委 员 会 发 展 党 员 工 作 实 施 细 则 ( 广 药 职 院 党 2005 11 号 2005 年 3 月 31 日 第 一 次 颁 发 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 切 实 保 证 党 员 发 展 工 作 的 质 量, 保 持 党 组 织 的 先 进 性 和 纯 洁 性, 提 高 党 的 战 斗 力, 根 据 中 国 共 产

More information

GMAT 考 试 简 介 GMAT 考 试 是 专 为 帮 助 各 商 学 院 或 工 商 管 理 硕 士 项 目 评 估 申 请 人 是 否 具 备 在 工 商 管 理 方 面 继 续 深 造 学 习 的 资 格 GMAT 考 试 由 分 析 写 作 评 价 量 化 和 词 汇 三 部 分 组 成

GMAT 考 试 简 介 GMAT 考 试 是 专 为 帮 助 各 商 学 院 或 工 商 管 理 硕 士 项 目 评 估 申 请 人 是 否 具 备 在 工 商 管 理 方 面 继 续 深 造 学 习 的 资 格 GMAT 考 试 由 分 析 写 作 评 价 量 化 和 词 汇 三 部 分 组 成 GMAT 考 试 准 备 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 如 何 报 名 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 考 试 时 间 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 报 名 时 间 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 考 试 概 况 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 考 试 地 点 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 考 试 费 用 GMAT 报 考 指 南 :GMAT 考 试 内 容

More information

三 申 请 条 件 申 请 直 接 认 定 为 技 师 的 对 象, 应 符 合 以 下 条 件 之 一 : ( 一 ) 与 本 职 业 ( 工 种 ) 相 关 的, 年 创 造 直 接 经 济 效 益 在 50 万 元 以 上 ( 须 由 企 业 提 供 有 效 证 明 ) 的 技 术 改 造 工

三 申 请 条 件 申 请 直 接 认 定 为 技 师 的 对 象, 应 符 合 以 下 条 件 之 一 : ( 一 ) 与 本 职 业 ( 工 种 ) 相 关 的, 年 创 造 直 接 经 济 效 益 在 50 万 元 以 上 ( 须 由 企 业 提 供 有 效 证 明 ) 的 技 术 改 造 工 瑞 人 社 2016 39 号 瑞 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 开 展 2016 年 全 市 机 电 专 业 技 师 直 接 认 定 培 训 考 核 工 作 的 通 知 各 有 关 企 业 : 为 拓 宽 我 市 高 技 能 人 才 的 培 养 渠 道, 推 进 高 技 能 人 才 队 伍 建 设, 满 足 企 业 对 高 技 能 人 才 的 需 求, 进 一 步 促 进

More information

中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 ( 工 )862 全 套 考 研 资 料...22 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862)/ 考 研 内 部 精 华 资 料...23 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862

中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 ( 工 )862 全 套 考 研 资 料...22 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862)/ 考 研 内 部 精 华 资 料...23 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 )801 地 质 学 综 合 全 套 考 研 资 料 ......4 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 地 质 学 综 合 801 全 套 考 研 资 料...5 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 地 质 学 综 合 (801 801) 考 研 内 部 精 华 资 料... 5 中 国 石 油 大 学 ( 北

More information

 编号:

 编号: 编 号 : 企 业 内 高 技 能 人 才 培 养 评 价 实 施 方 案 ( 仅 适 用 于 企 业 特 有 行 业 特 有 工 种 ) 实 施 单 位 ( 公 章 ) 申 报 日 期 年 _ 月 日 1 企 业 内 高 技 能 人 才 培 养 评 价 项 目 实 施 方 案 申 报 表 项 目 名 称 等 级 项 目 性 质 课 时 申 报 单 位 联 系 人 通 讯 地 址 电 话 手 机 电

More information

11-24学院

11-24学院 外 国 语 院 河 北 联 合 大 外 国 语 院 由 原 河 北 理 工 大 外 国 语 院 华 北 煤 炭 医 院 外 语 系 于 年 合 并 而 成 现 有 职 工 人, 其 中 授 人, 副 授 人 有 多 名 师 曾 留 于 英 国 美 国 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 加 坡 日 本 等 国 家, 每 年 聘 请 英 语 日 语 韩 语 等 多 名 外 籍 专 家 来 校 任 院 现

More information

广东省专业技术资格评审表

广东省专业技术资格评审表 申 报 评 审 (09 版 表 二 ) 广 东 省 专 业 技 术 资 格 评 审 表 姓 名 身 份 证 号 码 xxxxxx196203210014 工 作 单 位 XX 有 限 公 司 现 专 业 技 术 资 格 给 排 水 专 业 助 理 工 程 师 资 格 申 报 专 业 技 术 资 格 给 排 水 专 业 工 程 师 资 格 填 表 时 间 2013 年 8 月 1 日 广 东 省 人

More information

威招考委〔2013〕2号

威招考委〔2013〕2号 威 招 考 委 2016 2 号 各 区 市 招 生 委 员 会 教 育 局, 国 家 级 开 发 区 教 体 处, 市 直 有 关 部 门 : 为 做 好 我 市 2016 年 初 中 学 业 考 试 及 高 中 段 学 校 招 生 录 取 工 作, 根 据 威 海 市 人 民 政 府 办 公 室 转 发 市 教 育 局 关 于 进 一 步 推 进 初 中 学 生 学 业 考 试 改 革 的 实

More information

专业名称(中英文);专业代码

专业名称(中英文);专业代码 动 画 专 业 ( 三 维 方 向 ) 课 程 体 系 框 架 图 课 程 类 别 课 程 名 称 学 时 数 ( 其 中 实 验 ) 开 课 学 期 设 课 目 的 ( 阐 述 该 课 程 在 培 养 学 生 品 德 知 识 能 力 体 育 或 美 育 的 作 用 在 课 程 体 系 中 与 前 后 课 程 的 关 系 ) 所 属 课 程 群 开 课 学 院 大 学 英 语 Ⅰ-Ⅳ 192 第 1-4

More information

人 民 奖 学 金 等 级 分 类 等 级 金 额 ( 元 / 学 年 ) 比 例 ( 占 同 专 业 同 年 级 总 人 数 的 比 例 ) 一 等 奖 2000 2% 二 等 奖 1200 7% 三 等 奖 800 10% 各 等 奖 学 金 的 人 数 比 例 应 严 格 控 制 在 该 年

人 民 奖 学 金 等 级 分 类 等 级 金 额 ( 元 / 学 年 ) 比 例 ( 占 同 专 业 同 年 级 总 人 数 的 比 例 ) 一 等 奖 2000 2% 二 等 奖 1200 7% 三 等 奖 800 10% 各 等 奖 学 金 的 人 数 比 例 应 严 格 控 制 在 该 年 北 京 化 工 大 学 人 民 奖 学 金 评 定 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 贯 彻 党 的 教 育 方 针, 进 一 步 加 强 和 改 进 我 校 大 学 生 思 想 政 治 教 育, 鼓 励 学 生 德 智 体 美 全 面 发 展, 并 在 社 会 实 践 科 技 创 新 社 会 工 作 文 体 活 动 等 方 面 有 突 出 表 现, 依 据 中 共 中 央 国 务 院 关

More information

Microsoft Word - 1.前言.doc

Microsoft Word - 1.前言.doc 英 语 专 业 ( 语 言 文 学 方 向 ) 人 才 培 养 方 案 一 培 养 目 标 本 专 业 旨 在 培 养 具 有 扎 实 的 英 语 语 言 基 础 知 识 较 熟 练 的 语 言 基 本 技 能 较 强 的 英 语 语 言 应 用 能 力 和 比 较 广 泛 的 科 学 文 化 知 识, 能 在 教 育 外 事 经 贸 文 化 旅 游 科 研 等 领 域 从 事 翻 译 研 究 管

More information

18 上 报 该 学 期 新 生 数 据 至 阳 光 平 台 第 一 学 期 第 四 周 至 第 六 周 19 督 促 学 习 中 心 提 交 新 增 专 业 申 请 第 一 学 期 第 四 周 至 第 八 周 20 编 制 全 国 网 络 统 考 十 二 月 批 次 考 前 模 拟 题 第 一 学

18 上 报 该 学 期 新 生 数 据 至 阳 光 平 台 第 一 学 期 第 四 周 至 第 六 周 19 督 促 学 习 中 心 提 交 新 增 专 业 申 请 第 一 学 期 第 四 周 至 第 八 周 20 编 制 全 国 网 络 统 考 十 二 月 批 次 考 前 模 拟 题 第 一 学 1 安 排 组 织 全 国 网 络 统 考 九 月 批 次 网 上 考 前 辅 导 第 一 学 期 第 一 周 统 考 考 前 半 个 月 2 下 发 全 国 网 络 统 考 九 月 批 次 准 考 证 第 一 学 期 第 一 周 导 出 下 半 年 成 人 本 科 学 士 学 位 英 语 统 一 考 试 报 考 3 信 息 第 一 学 期 第 一 周 4 教 学 计 划 和 考 试 计 划 上 网,

More information

第一届全国商务英语翻译大赛 赛事手册

第一届全国商务英语翻译大赛 赛事手册 首 届 ETTBL 全 国 商 务 英 语 翻 译 大 赛 章 程 一 大 赛 背 景 随 着 我 国 经 济 的 发 展 与 国 力 的 增 强, 对 外 沟 通 合 作 日 益 增 多, 中 西 文 化 交 流 日 显 重 要, 各 领 域 都 需 要 具 备 良 好 外 语 技 能 与 跨 文 化 沟 通 能 力 的 综 合 型 人 才 为 提 高 大 学 生 的 英 语 实 际 应 用 能

More information

02 软 件 工 程 技 术 一 3301 数 学 一 4861 数 据 结 构 面 向 对 象 技 术 计 算 机 组 成 原 理 03 软 件 工 程 管 理 04 软 件 服 务 工 程 或 862 软 件 工 程 085212 软 件 工 程 10 不 多 于 1 人 01 软 件 工 程

02 软 件 工 程 技 术 一 3301 数 学 一 4861 数 据 结 构 面 向 对 象 技 术 计 算 机 组 成 原 理 03 软 件 工 程 管 理 04 软 件 服 务 工 程 或 862 软 件 工 程 085212 软 件 工 程 10 不 多 于 1 人 01 软 件 工 程 北 方 工 业 大 学 2017 年 招 收 攻 读 全 日 制 硕 士 学 位 研 究 学 科 ( 专 业 ) 目 录 学 院 学 科 ( 专 业 ) 研 究 方 向 代 码 及 名 称 招 人 数 推 免 人 数 初 试 考 试 科 目 复 试 科 目 同 等 学 力 加 试 科 目 备 注 001 计 算 机 学 院 79 不 多 于 6 人 除 推 免 外, 081200 计 算 机 科 学

More information

汉语言文字学专业硕士研究生培养方案(2015年修订)

汉语言文字学专业硕士研究生培养方案(2015年修订) 汉 语 言 文 字 学 专 业 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 (2015 年 订 ) ( 学 科 专 业 代 码 :050103) 一 培 养 目 标 培 养 我 国 社 会 主 义 建 设 事 业 所 需 要 的, 适 应 面 向 现 代 化 面 向 世 界 面 向 未 来 的, 具 有 马 克 思 主 义 理 论 养 能 以 毛 泽 东 思 想 和 邓 小 平 理 论 为 指 导, 热 爱

More information

2011博士培养方案

2011博士培养方案 计 算 机 科 学 与 技 术 系 计 算 机 科 学 与 技 术 (2011 年 6 月 9 日 计 算 机 科 学 与 技 术 学 位 评 定 分 委 员 会 通 过 ) 一 适 用 学 科 计 算 机 科 学 与 技 术 (Computer Science and Technology, 一 级 学 科, 工 学 门 类, 学 科 代 码 : 0812) 本 方 案 适 用 于 以 下 二 级

More information

1. 高 级 研 究 学 者 留 学 期 限 为 3-6 个 月 申 请 时 年 龄 不 超 过 55 岁 ( 1960 年 1 月 15 日 以 后 出 生 ) 教 学 科 研 人 员 应 为 教 授 博 士 生 导 师 申 请 人 须 同 时 具 备 以 下 条 件 之 一 : 1 国 家 重

1. 高 级 研 究 学 者 留 学 期 限 为 3-6 个 月 申 请 时 年 龄 不 超 过 55 岁 ( 1960 年 1 月 15 日 以 后 出 生 ) 教 学 科 研 人 员 应 为 教 授 博 士 生 导 师 申 请 人 须 同 时 具 备 以 下 条 件 之 一 : 1 国 家 重 关 于 2015 年 推 荐 选 派 国 家 留 学 基 金 资 助 出 国 留 学 人 员 的 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 国 家 留 学 基 金 资 助 出 国 留 学 人 员 选 拔 简 章 的 文 件 精 神,2015 年 国 家 公 派 高 研 访 学 ( 含 博 士 后 ) 项 目 申 报 工 作 将 于 元 月 初 开 始, 请 各 单 位 高 度 重 视 此 项 工 作,

More information

2015年下半年全国教师资格笔试《地理学科知识与教学能力》备考指导

2015年下半年全国教师资格笔试《地理学科知识与教学能力》备考指导 笔 试 估 分 成 绩 早 知 道, 面 试 先 体 验, 关 注 微 信 sxjsks 进 行 估 分, 点 击 直 接 估 分 面 试 备 考 更 多 考 试 详 情 加 入 山 西 教 师 资 格 面 试 交 流 群 :110158751 了 解! 化 学 学 科 知 识 与 教 学 能 力 预 测 精 编 一 课 程 标 准 的 内 容 义 务 教 育 化 学 课 程 标 准 (2011 版

More information

云 南 广 播 电 视 大 学

云 南 广 播 电 视 大 学 云 南 开 放 大 学 文 件 云 开 大 2013 157 号 云 南 开 放 大 学 关 于 成 人 教 育 2013 年 12 月 期 末 统 考 目 考 试 和 2014 年 3 月 补 考 有 关 工 作 的 通 知 各 相 关 办 学 单 位 : 我 校 成 人 教 育 2013 2014 学 年 第 一 学 期 期 末 统 考 目 考 试 定 于 2013 年 12 月 30 日 进

More information

大 赛 设 职 业 规 划 类 和 创 业 实 践 类 两 大 类 别 职 业 规 划 类 分 以 选 择 具 体 就 业 为 目 标 的 职 业 规 划 组 ( 简 称 A 组 ), 以 创 业 为 职 业 目 标 的 创 业 规 划 组 ( 简 称 B 组 ); 创 业 实 践 类 是 指 正

大 赛 设 职 业 规 划 类 和 创 业 实 践 类 两 大 类 别 职 业 规 划 类 分 以 选 择 具 体 就 业 为 目 标 的 职 业 规 划 组 ( 简 称 A 组 ), 以 创 业 为 职 业 目 标 的 创 业 规 划 组 ( 简 称 B 组 ); 创 业 实 践 类 是 指 正 杭 科 职 院 学 2016 3 号 各 二 级 学 院 : 为 激 发 大 学 生 创 新 创 业 热 情, 传 播 和 普 及 大 学 生 职 业 生 涯 规 划 知 识 和 理 念, 引 导 大 学 生 树 立 正 确 的 成 才 观 就 业 观 和 择 业 观, 提 升 大 学 生 的 就 业 能 力 和 创 新 创 业 能 力, 大 力 推 进 大 众 创 新 万 众 创 业 同 时, 为

More information

质 量 评 估 表 ( 二 ) ( 督 导 用 ) 任 课 师 姓 名 课 程 名 称 任 课 师 所 在 单 位 任 课 班 级 上 课 时 间 上 课 地 点 本 节 课 内 容 对 态 度 内 容 方 法 手 段 能 力 的 评 价 对 备 课 讲 课 作 业 布 置 的 基 本 看 法 存

质 量 评 估 表 ( 二 ) ( 督 导 用 ) 任 课 师 姓 名 课 程 名 称 任 课 师 所 在 单 位 任 课 班 级 上 课 时 间 上 课 地 点 本 节 课 内 容 对 态 度 内 容 方 法 手 段 能 力 的 评 价 对 备 课 讲 课 作 业 布 置 的 基 本 看 法 存 质 量 评 估 表 ( 一 ) ( 课 堂 质 量 调 查 表 生 用 ) 课 程 名 称 : 被 评 师 姓 名 : 时 间 : 年 月 日 项 目 序 号 评 估 内 容 项 目 评 分 优 良 中 一 般 差 态 度 1 认 真 备 课 授 课, 按 要 求 布 置 作 业 并 及 时 细 心 批 改, 设 法 组 织 好 课 堂 讨 论, 辅 导 答 疑 考 试 实 习 等 环 节, 乐 于

More information

<4857506F7374696C2DCBD5BDCCB0ECC8CBA97A32303135A97B36BAC52E616970>

<4857506F7374696C2DCBD5BDCCB0ECC8CBA97A32303135A97B36BAC52E616970> 和 能 力 测 试 以 及 体 检 安 排 政 策 咨 询 电 话 等 ( 二 )2016 年 4 月 6 日 至 20 日 期 间, 国 考 合 格 人 员 和 依 照 我 省 过 渡 政 策 进 行 认 定 的 申 请 人 在 每 个 工 作 日 的 8:30 至 20:00 登 录 中 国 教 师 资 格 网 (www.jszg.edu.cn), 通 过 不 同 入 口 进 行 网 上 申 报

More information

汉语国际教学师资培训资料(16)_国家汉办的各类汉语水平考试_HSKHSKKYCTBCTOCT-Plus

汉语国际教学师资培训资料(16)_国家汉办的各类汉语水平考试_HSKHSKKYCTBCTOCT-Plus 国 家 汉 办 的 各 类 汉 语 水 平 考 试 HSK, HSKK, YCT, BCT, OCT Plus HSK 汉 语 水 平 考 试 HSKK 汉 语 水 平 口 语 考 试 YCT 中 小 学 生 汉 语 考 试 BCT 商 务 汉 语 考 试 OCT Plus 汉 语 口 语 水 平 考 试 ( 非 普 通 话 母 语 华 裔 在 职 人 士 ) HSK 项 目 介 绍 相 关 下 载

More information

全 部 采 取 闭 卷 考 试 方 式 三 考 试 内 容 题 型 和 时 限 ( 一 ) 公 共 基 础 知 识 主 要 测 试 应 试 人 员 对 公 共 基 础 知 识 的 掌 握 程 度 和 运 用 知 识 分 析 问 题 解 决 实 际 问 题 的 能 力, 以 及 履 行 公 务 员 义

全 部 采 取 闭 卷 考 试 方 式 三 考 试 内 容 题 型 和 时 限 ( 一 ) 公 共 基 础 知 识 主 要 测 试 应 试 人 员 对 公 共 基 础 知 识 的 掌 握 程 度 和 运 用 知 识 分 析 问 题 解 决 实 际 问 题 的 能 力, 以 及 履 行 公 务 员 义 2011 江 苏 公 务 员 公 共 科 目 考 试 大 纲 及 考 生 须 知 一 考 试 性 质 与 测 试 目 标 公 务 员 考 试 是 由 公 务 员 主 管 部 门 组 织 的 用 于 录 用 担 任 主 任 科 员 以 下 及 其 他 相 当 职 务 层 次 的 非 领 导 职 务 公 务 员 的 考 试 ; 是 按 照 确 定 的 招 录 计 划, 针 对 相 应 的 空 缺 职 位

More information

作 曲 技 术 理 论 英 语 文 献 翻 译 律 学 音 乐 录 音 艺 术 戏 曲 作 曲 3. 主 科 笔 试 4. 和 声 ( 基 本 要 求 同 作 曲 系 副 科, 但 出 题 难 度 降 低 ) 作 品 分 析 ( 基 本 要 求 同 作 曲 系 副 科, 但 出 题 难 度 降 低

作 曲 技 术 理 论 英 语 文 献 翻 译 律 学 音 乐 录 音 艺 术 戏 曲 作 曲 3. 主 科 笔 试 4. 和 声 ( 基 本 要 求 同 作 曲 系 副 科, 但 出 题 难 度 降 低 ) 作 品 分 析 ( 基 本 要 求 同 作 曲 系 副 科, 但 出 题 难 度 降 低 作 曲 系 全 日 制 统 考 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 基 本 信 息 一 考 试 科 目 及 时 间 安 排 专 业 方 向 初 试 (2016 年 12 月 中 下 旬 ) 复 试 (2017 年 3 月 底 4 月 初 ) 作 曲 3. 主 科 笔 试 配 器 4. 音 乐 基 础 理 论 (1) 作 曲 研 究 方 向 : 考 复 调 配 器 和 声 作 品 分 析 ; 复 调

More information

_ 08 不 区 分 研 究 方 向 080103 流 体 力 080104 工 程 力 0801Z1 生 物 力 2 / 29 数 一 4837 量 子 力 数 一 4801 理 论 力 数 一 4802 材 料 力 数 一 4812 自 动 控 制 理 论 数 一 4818 结 构 力 数 一

_ 08 不 区 分 研 究 方 向 080103 流 体 力 080104 工 程 力 0801Z1 生 物 力 2 / 29 数 一 4837 量 子 力 数 一 4801 理 论 力 数 一 4802 材 料 力 数 一 4812 自 动 控 制 理 论 数 一 4818 结 构 力 数 一 天 津 大 2016 年 硕 士 位 研 究 生 招 生 专 业 目 录 院 系 所 专 业 201 机 械 工 程 院 080101 一 般 力 与 力 基 础 _ 06 不 区 分 研 究 方 向 _ 07 不 区 分 研 究 方 向 080102 固 体 力 _ 06 不 区 分 研 究 方 向 _ 07 不 区 分 研 究 方 向 1 / 29 303 人 ( 含 推 免 生 151 人 )

More information

华东师范大学文件

华东师范大学文件 华 东 师 范 大 学 文 件 华 师 教 2016 99 号 关 于 做 好 2015-2016 学 年 第 二 学 期 期 末 考 试 工 作 的 通 知 各 单 位 : 根 据 学 校 校 历 安 排,2016 年 6 月 27 日 -7 月 1 日 ( 第 19-20 周 ) 为 全 校 本 专 科 生 期 末 考 试 周 为 进 一 步 加 强 考 试 管 理, 落 实 有 关 考 试 考

More information

杭 州 师 范 大 学 钱 江 学 院 教 师 岗 位 招 聘 计 划 单 位 岗 位 类 别 专 业 需 求 人 数 学 历 要 求 职 称 要 求 研 究 方 向 备 注 ( 具 体 要 求 ) 护 理 分 院 教 师 护 理 学 3 博 士 中 级 以 上 护 理 学 海 外 学 习 经 历

杭 州 师 范 大 学 钱 江 学 院 教 师 岗 位 招 聘 计 划 单 位 岗 位 类 别 专 业 需 求 人 数 学 历 要 求 职 称 要 求 研 究 方 向 备 注 ( 具 体 要 求 ) 护 理 分 院 教 师 护 理 学 3 博 士 中 级 以 上 护 理 学 海 外 学 习 经 历 钱 江 学 院 岗 位 招 聘 计 划 公 告 校 内 各 单 位 : 钱 江 学 院 因 事 业 发 展 需 要, 在 第 二 轮 学 校 全 员 聘 任 之 际, 面 向 全 校 公 开 招 聘 专 任 教 师 实 验 技 术 人 员 和 行 政 管 理 人 员 等 现 将 招 聘 计 划 予 以 公 告 有 意 报 名 者 请 与 钱 江 学 院 人 力 资 源 部 联 系 联 系 人 : 周

More information

½Ìʦ·¢1406£º¡°Ê®¶þÎ塱µÚÎåÅú£¨×ܵÚÊ®Åú£©Êм¶¹Ç¸É½Ìʦ֪ͨ

½Ìʦ·¢1406£º¡°Ê®¶þÎ塱µÚÎåÅú£¨×ܵÚÊ®Åú£©Êм¶¹Ç¸É½Ìʦ֪ͨ 毕 节 市 教 育 局 文 件 毕 教 师 发 2014 6 号 毕 节 市 教 育 局 关 于 做 好 毕 节 市 十 二 五 第 五 批 ( 总 第 十 批 ) 市 级 骨 干 教 师 培 养 对 象 选 拔 工 作 的 通 知 各 县 ( 区 ) 教 育 局, 市 直 各 学 校 : 根 据 关 于 印 发 毕 节 地 区 十 二 五 (2011 2015 年 ) 中 小 学 教 师 继 续

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABB1B1B2C6BEADB4F3D1A72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABB1B1B2C6BEADB4F3D1A72E646F63> 东 北 财 经 大 学 803 法 学 基 础 理 论 ( 二 ) 全 套 考 研 资 料 ... 2 东 北 财 经 大 学 法 学 基 础 理 论 ( 二 )(803) 考 研 内 部 精 华 资 料... 2 东 北 财 经 大 学 610 法 学 基 础 理 论 ( 一 ) 全 套 考 研 资 料 ... 3

More information

Page 1 of 8 深 人 考 函 2010 17 号 关 于 做 好 2010 年 度 注 册 安 全 工 程 师 执 业 资 格 考 试 工 作 的 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 广 东 省 人 事 考 试 局 关 于 2010 年 度 注 册 安 全 工 程 师 执 业 资 格 考 试 考 务 工 作 的 通 知 ( 粤 人 考 2010 18 号 ),2010 年 度 注 册

More information

广 东 外 语 外 贸 大 学 法 学 综 合 ( 含 法 理 学, 民 法 总 论, 刑 法 总 论 )(610 610) 考 研 内 部 精 华 资 料... 20 广 东 外 语 外 贸 大 学 法 语 (241 241) 考 研 内 部 精 华 资 料...21 广 东 外 语 外 贸 大

广 东 外 语 外 贸 大 学 法 学 综 合 ( 含 法 理 学, 民 法 总 论, 刑 法 总 论 )(610 610) 考 研 内 部 精 华 资 料... 20 广 东 外 语 外 贸 大 学 法 语 (241 241) 考 研 内 部 精 华 资 料...21 广 东 外 语 外 贸 大 广 东 外 语 外 贸 大 学 815 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ......3 广 东 外 语 外 贸 大 学 管 理 学 (815 815) 考 研 内 部 精 华 资 料...3 广 东 外 语 外 贸 大 学 民 商 法 专 业 课 ( 含 民 法 分 论 物 权 法 与 债 法 与 商 法 )824 初 试 内 部 精 华 资 料...

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCCABEADBCC3D3EBC3B3D2D7D7A8D2B5C5E0D1F8B7BDB0B8D0DEB6C1D6B8C4CF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCCABEADBCC3D3EBC3B3D2D7D7A8D2B5C5E0D1F8B7BDB0B8D0DEB6C1D6B8C4CF2E646F63> 福 州 大 校 训 博 远 志 明 德 至 诚 目 录 福 州 大 大 英 语 课 程 教 实 施 方 案 1 福 州 大 大 信 息 技 术 基 础 分 级 教 实 施 方 案 2 国 际 经 济 与 贸 易 专 业 培 养 方 案 3 国 际 经 济 与 贸 易 专 业 培 养 计 划 解 读 9 管 理 院 国 际 经 济 与 贸 易 专 业 课 程 安 排 表 13 福 州 大 大 英 语

More information

2012年专业技术资格评审要求

2012年专业技术资格评审要求 2012 年 专 业 技 术 资 格 评 审 要 求 一 网 上 申 报 系 统 ( 一 ) 广 东 工 业 大 学 专 业 技 术 资 格 申 报 系 统 今 年 申 报 专 业 技 术 资 格 继 续 使 用 广 东 工 业 大 学 专 业 技 术 资 格 申 报 系 统 进 行 网 上 申 报 (http://hr.gdut.edu.cn:8080/reportsys/login.jsp) 1.

More information

檔號:EDB(HRM)/ADM/30/68

檔號:EDB(HRM)/ADM/30/68 申 请 表 格 附 录 B 第 1 页 ( 共 2 页 ) 填 写 本 表 格 前, 请 参 阅 填 妥 的 申 请 表 格 须 送 交 香 港 添 马 添 美 道 2 号 政 府 总 部 东 翼 4 楼 教 育 局 人 力 资 源 管 理 小 组 请 于 信 封 面 注 明 交 流 计 划 申 请 书 如 拟 参 加 二 零 一 六 年 八 月 / 九 月 展 开 的 交 流 计 划, 申 请 表

More information

公开保密属性

公开保密属性 主 动 公 开 特 急 佛 山 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 佛 人 社 2015 180 号 佛 山 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 转 发 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 2015 年 度 专 业 技 术 资 格 评 审 工 作 的 通 知 禅 城 南 海 高 明 三 水 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 顺 德

More information

002 艺 术 管 理 003 音 乐 科 技 方 向 10 音 乐 艺 术 管 理 11 音 乐 声 学 12 电 子 音 乐 13 音 乐 音 响 导 演 1. 笔 试 : 音 乐 艺 术 管 理 基 础 理 论 2. 面 试 :(1) 艺 术 ( 以 音 乐 为 主 ) 技 面 试 : 就 研

002 艺 术 管 理 003 音 乐 科 技 方 向 10 音 乐 艺 术 管 理 11 音 乐 声 学 12 电 子 音 乐 13 音 乐 音 响 导 演 1. 笔 试 : 音 乐 艺 术 管 理 基 础 理 论 2. 面 试 :(1) 艺 术 ( 以 音 乐 为 主 ) 技 面 试 : 就 研 附 件 2 2016 年 中 国 音 乐 学 院 招 收 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 报 考 各 考 试 要 求 001 音 乐 学 ( 适 用 于 全 日 制 学 术 型 全 日 制 专 业 学 位 型 少 数 民 族 骨 干 计 划 港 澳 台 招 生 ) 方 向 01 民 族 音 乐 学 ( 含 音 乐 文 献 数 字 化 研 究 音 乐 传 播 研 究 ) 02 世 界 民 族 音

More information

标题

标题 咨 询 通 告 中 国 民 用 航 空 局 运 输 司 编 号 :AC-276-TR-2016-02 下 发 日 期 :2016 年 7 月 25 日 危 险 品 航 空 运 输 培 训 管 理 办 法 危 险 品 航 空 运 输 培 训 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 危 险 品 航 空 运 输 培 训 活 动, 加 强 危 险 品 航 空 运 输 从 业 人 员 资

More information

四 学 习 年 限 学 习 年 限 为 3 年, 最 长 年 限 为 4 年 五 课 程 设 置 A 类 公 共 必 修 课 (7 学 分 ) 科 学 社 会 主 义 理 论 与 实 践 自 然 辩 证 法 等 选 修 课 程 英 语 B 类 学 位 课 (6 学 分 ) B01 建 筑 理 论 研

四 学 习 年 限 学 习 年 限 为 3 年, 最 长 年 限 为 4 年 五 课 程 设 置 A 类 公 共 必 修 课 (7 学 分 ) 科 学 社 会 主 义 理 论 与 实 践 自 然 辩 证 法 等 选 修 课 程 英 语 B 类 学 位 课 (6 学 分 ) B01 建 筑 理 论 研 建 筑 学 一 级 学 科 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 建 筑 历 史 与 理 论 方 向 研 究 生 一 培 养 目 标 培 养 适 应 我 国 社 会 主 义 建 设 需 要, 德 智 体 全 面 发 展 的, 具 有 创 新 精 神 的 建 筑 理 论 研 究 建 筑 设 计 以 及 工 程 技 术 专 门 人 才 和 高 等 师 资 具 体 要 求 : ( 一 ) 努 力 学 习 马

More information

Microsoft Word - 3.docx

Microsoft Word - 3.docx 苏 州 市 教 育 局 苏 教 2015 3 号 关 于 印 发 2015 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 的 通 知 各 市 区 教 育 局 ( 教 育 文 体 局 教 育 和 体 育 局 ), 市 区 各 中 学 : 现 将 2015 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 市 教 育 局 2015 年 3

More information

Microsoft Word - 3.doc

Microsoft Word - 3.doc 苏 州 市 教 育 局 苏 教 2016 3 号 关 于 印 发 2016 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 的 通 知 各 市 区 教 育 局 ( 教 育 和 体 育 局 ), 市 区 各 中 学 : 现 将 2016 年 苏 州 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 方 案 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 市 教 育 局 空 白 2016 年 3 月 31

More information

3706340104314

3706340104314 行 政 许 可 3706340100802 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 长 岛 县 教 育 体 育 局 发 布 2015-10-30 教 师 资 格 认 定 业 务 手 册 目 录 一 前 言 3 二 审 批 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 3 ( 二 ) 实 施 机 构 3 ( 三 ) 审 批 对 象 3 ( 四 ) 审 批 依 据 3 ( 五 ) 审 批 条 件 4

More information

Microsoft Word - 环办[2008]39号附件.doc

Microsoft Word - 环办[2008]39号附件.doc 附 件 : 污 染 源 普 查 专 项 档 案 归 档 整 理 方 法 污 染 源 普 查 专 项 档 案 归 档 文 件 的 整 理 方 法 按 照 归 档 文 件 整 理 工 作 指 南 进 行 整 理 归 档, 归 档 范 围 及 保 管 期 限 参 照 污 染 源 普 查 档 案 管 理 办 法 一 污 染 源 普 查 归 档 文 件 分 类 ( 共 分 为 四 大 类 ): ( 一 ) 文

More information

广东培正学院关于编制2012本科插班生入学考试

广东培正学院关于编制2012本科插班生入学考试 广 东 培 正 学 院 2016 年 本 科 插 班 生 专 业 课 考 试 大 纲 法 理 学 考 试 大 纲 Ⅰ. 考 试 性 质 普 通 高 等 学 校 本 科 插 班 生 招 生 考 试 是 由 专 科 毕 业 生 参 加 的 选 拔 性 考 试 高 等 学 校 根 据 考 生 的 成 绩, 按 已 确 定 的 招 生 计 划, 德 智 体 全 面 衡 量, 择 优 录 取 该 考 试 所

More information

3703000102501—002

3703000102501—002 3714220100801 行 政 许 可 德 州 市 宁 津 县 教 育 局 发 布 2015-10-09 目 录 一 办 理 要 素 4 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 申 请 材 料 6 ( 八 ) 办 理 时

More information

电气工程及其自动化专业培养方案

电气工程及其自动化专业培养方案 经 济 专 业 培 养 方 案 一 基 本 信 息 科 门 类 : 经 济 专 业 代 码 :11 专 业 名 称 : 经 济 专 业 管 理 院 : 政 法 与 经 管 院 二 培 养 目 标 本 专 业 培 养 具 备 扎 实 的 马 克 思 主 义 经 济 理 论 基 础, 熟 悉 当 代 西 方 经 济 理 论, 德 智 体 美 全 面 发 展 的, 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济

More information

关于申报2005年度国家自然科学基金的通知

关于申报2005年度国家自然科学基金的通知 中 国 大 学 生 计 算 机 设 计 大 赛 四 川 省 级 赛 组 织 委 员 会 四 川 省 高 等 院 校 计 算 机 基 础 教 育 研 究 会 关 于 举 办 2016 年 中 国 大 学 生 计 算 机 设 计 大 赛 四 川 省 级 赛 的 通 知 各 高 校 : 根 据 教 育 部 关 于 高 等 学 校 创 新 能 力 提 升 计 划 进 一 步 深 化 高 校 教 学 改 革

More information

击剑项目裁判员管理办法(试行)

击剑项目裁判员管理办法(试行) 中 国 击 剑 协 会 裁 判 员 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 击 剑 裁 判 员 队 伍 建 设, 确 保 击 剑 竞 赛 公 平 公 正 有 序 进 行, 不 断 提 高 竞 赛 组 织 工 作 水 平, 促 进 击 剑 项 目 发 展, 根 据 国 家 体 育 总 局 ( 以 下 简 称 体 育 总 局 ) 以 及 国 际 击 剑 联 合 会 ( 以 下 简 称

More information

(1) 标 准 教 室 ( 具 有 多 媒 体 投 影 设 备 和 上 网 条 件 ) 或 网 上 教 育 系 统 : 用 亍 理 论 知 识 培 训 ; (2) 具 有 计 算 机 网 络 系 统 等 教 学 设 备 和 软 件 的 实 验 室 : 用 亍 技 能 培 训 1.8 鉴 定 要 求

(1) 标 准 教 室 ( 具 有 多 媒 体 投 影 设 备 和 上 网 条 件 ) 或 网 上 教 育 系 统 : 用 亍 理 论 知 识 培 训 ; (2) 具 有 计 算 机 网 络 系 统 等 教 学 设 备 和 软 件 的 实 验 室 : 用 亍 技 能 培 训 1.8 鉴 定 要 求 电 子 商 务 师 国 家 职 业 标 准 1. 职 业 概 况 1.1 职 业 名 称 电 子 商 务 师 1.2 职 业 定 义 利 用 计 算 机 技 术 网 络 技 术 等 现 代 信 息 技 术 从 事 商 务 活 劢 或 相 关 工 作 的 人 员 1.3 职 业 等 级 本 职 业 共 设 四 个 等 级, 分 别 为 : 电 子 商 务 员 ( 国 家 职 业 资 格 四 级 ) 劣

More information

1 评 审 范 围 新 闻 ( 报 纸 ) 出 版 新 闻 ( 广 电 ) 艺 术 播 音 主 持 工 程 6 个 专 业 2 评 审 标 准 新 闻 ( 报 纸 ) 出 版 高 级 专 业 技 术 资 格 : 按 照 辽 宁 省 新 闻 ( 报 纸 ) 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 标

1 评 审 范 围 新 闻 ( 报 纸 ) 出 版 新 闻 ( 广 电 ) 艺 术 播 音 主 持 工 程 6 个 专 业 2 评 审 标 准 新 闻 ( 报 纸 ) 出 版 高 级 专 业 技 术 资 格 : 按 照 辽 宁 省 新 闻 ( 报 纸 ) 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 标 关 于 印 发 2016 年 全 省 新 闻 出 版 广 电 系 统 职 称 考 评 工 作 安 排 意 见 的 通 知 各 市 绥 中 县 昌 图 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 ( 人 事 ) 局 文 化 广 电 新 闻 出 版 局, 各 市 报 社 广 播 电 视 台, 省 直 有 关 单 位 : 现 将 2016 年 全 省 新 闻 出 版 广 电 系 统 职 称 考 评 工 作 安

More information

粤人报[2001] 28号 签发人:杨绍森

粤人报[2001] 28号           签发人:杨绍森 粤 人 社 发 2010 268 号 关 于 印 发 工 业 设 计 职 业 资 格 制 度 ( 专 业 技 术 人 员 ) 试 点 工 作 暂 行 办 法 和 工 业 设 计 职 业 资 格 ( 专 业 技 术 人 员 ) 考 试 实 施 办 法 的 通 知 各 地 级 以 上 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 ( 人 事 人 力 资 源 ) 局, 经 济 和 信 息 化 主 管 部 门,

More information

业务方案篇

业务方案篇 德 龙 钢 铁 EASHR 系 统 关 键 用 户 集 中 培 训 课 程 教 材 ( 操 作 手 册 ) 2010-06-22 第 1 页, 共 44 页 目 录 1 培 训 概 述... 4 1.1 培 训 目 标...4 1.2 培 训 方 式...4 1.3 培 训 要 求...4 2 系 统 概 述... 5 2.1 本 系 统 总 体 介 绍...5 2.2 基 础 数 据 设 置 说

More information

外语

外语 外 国 语 院 英 语 人 才 培 养 方 案 ( 代 码 :050201) 一 培 养 目 标 本 旨 在 培 养 具 有 扎 的 英 语 语 言 理 论 基 础 和 比 较 熟 练 的 听 说 读 写 译 的 践 能 力, 具 备 宽 泛 的 文 化 知 识 敏 锐 的 跨 文 化 交 际 意 识 开 阔 的 国 际 视 野 以 及 自 主 习 能 力 和 创 新 意 识 的 应 用 型 英 语

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0B5BACAD0B9FABCD2CBB0CEF1BED6CBB0B7A8D0FBB4ABB9A4D7F7B9E6B7B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0B5BACAD0B9FABCD2CBB0CEF1BED6CBB0B7A8D0FBB4ABB9A4D7F7B9E6B7B62E646F63> 附 件 1: 青 岛 市 国 家 税 务 局 税 法 宣 传 工 作 规 范 第 一 章 总 则 第 一 条 按 照 三 个 平 台 一 个 机 制 专 业 化 纳 税 服 务 体 系 的 要 求, 为 进 一 步 丰 富 税 法 宣 传 的 内 容, 优 化 税 法 宣 传 的 方 式, 促 进 公 开 便 捷 尊 重 目 标 的 实 现, 特 制 定 本 规 范 第 二 条 税 法 宣 传 的

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 00642 传 播 概 00659 新 闻 摄 影 00182 公 共 关 系 新 闻 00661 中 外 新 闻 作 00321 中 国 文 化 概 00312 政 治 概 050305 ( 本 科 段 品 研 究

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 00642 传 播 概 00659 新 闻 摄 影 00182 公 共 关 系 新 闻 00661 中 外 新 闻 作 00321 中 国 文 化 概 00312 政 治 概 050305 ( 本 科 段 品 研 究 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 福 建 省 高 等 教 自 考 试 面 向 社 会 开 考 专 业 2015 年 4 月 课 程 考 试 时 间 安 排 表 开 考 专 业 星 期 六 (4 月 18 日 ) 星 期 天 (4 月 19 日 ) 代 码 名 称 法 律 030106 ( 本 公 安 管 *030401 ( 本 汉 语 言 文

More information

GMAT专业复习方案

GMAT专业复习方案 GMAT 考 试 最 专 业 的 复 习 资 料 GMAT 700+ 专 业 复 习 方 案 一 前 期 准 备 1. 背 TOEFL 或 IELTS 单 词 要 求 : 尽 可 能 用 旧 书 去 背 ( 买 二 手 书 或 者 和 同 学 去 借 ), 新 书 由 于 纸 张 较 新, 会 造 成 压 力 感, 而 且 由 于 单 词 周 围 的 视 觉 环 境 相 似, 会 造 成 记 忆 印

More information