UniFi UAP-AC-LR Quick Start Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "UniFi UAP-AC-LR Quick Start Guide"

Transcription

1 802.11ac 双 频 长 距 离 无 线 接 入 点 Wi-Fi 技 术 型 号 : UAP-AC-LR 快 速 入 门 指 南

2 802.11AC Scalable Enterprise Wi-Fi Technology Model: UAP-AC-LR 介 绍 感 谢 您 购 买 Ubiquiti Networks UniFi AP 本 快 速 入 门 指 南 包 括 安 装 指 南 和 保 修 条 款 重 要 提 示 : UAP-AC-LR 要 求 使 用 版 本 为 v4.7 或 更 高 版 本 的 UniFi 控 制 器, 下 载 地 址 为 :downloads.ubnt.com/unifi 物 品 清 单 UniFi AP AC LR 安 装 支 架 天 花 板 垫 板 平 头 螺 丝 防 松 螺 母 (M3x50, 数 量 : 4 个 ) (M3, 数 量 :4 个 ) 螺 丝 (M2.9x20, 数 量 :4 个 ) 螺 丝 固 定 锚 (M3x20, 数 量 :4 个 ) 带 安 装 支 架 的 千 兆 PoE* 电 源 线 * 快 速 入 门 指 南 (24V, 0.5A) * 仅 在 单 包 UAP-AC-LR 中 随 附 安 装 要 求 CAT5/6 电 缆 十 字 螺 丝 刀 钻 孔 机 和 钻 头 ( 安 装 在 墙 壁 上 时 6 mm, 安 装 在 天 花 板 上 时 3 mm) 可 选 : 水 泥 墙 或 栓 孔 锯 ( 钻 18 mm 以 太 网 走 线 孔 ) 使 用 条 款 : 所 有 以 太 网 线 必 须 使 用 CAT5( 或 以 上 ) 线 缆 客 户 有 责 任 遵 守 所 在 国 家 / 地 区 的 法 规, 包 括 合 法 频 率 输 出 功 率 室 内 走 线 要 求 和 动 态 频 率 选 择 (DFS) 要 求 的 范 围 内 操 作

3 CURRENT SITE Default DASHBOARD Network Health MAP DEVICES CLIENTS CALLS STATISTICS INSIGHTS SETTINGS SETTINGS CURRENT SITE Default REFRESH RATE 2 minutes REFRESH RATE 2 minutes 1G 系 统 要 求 Linux, Mac OS X, 或 Microsoft Windows 7/8/10 Java Runtime Environment 1.6 ( 或 更 高 版 本 ) Web 浏 览 器 :Mozilla Firefox Google Chrome 或 Microsoft Internet Explorer 10( 或 更 高 版 本 ) 版 本 为 v4.7 或 更 高 版 本 的 UniFi 控 制 器 软 件 ( 下 载 地 址 :downloads.ubnt.com/unifi) 网 络 拓 扑 要 求 启 用 DHCP 的 网 络 ( 让 AP 和 部 署 后 的 无 线 客 户 端 获 取 IP 地 址 ) 一 个 管 理 型 接 入 端, 运 行 UniFi Controller 软 件, 位 于 现 场 且 连 接 到 同 一 个 第 2 层 网 络, 或 者 不 在 现 场 ( 在 云 或 NOC 中 ) UAP-AC-LR UAP-PRO UAP-AC Outdoor UniFi 交 换 机 现 场 管 理 接 入 端 或 LAN WAN UniFi 安 全 网 关 DASHBOARD Network Health MAP DEVICES CLIENTS CALLS STATISTICS INSIGHTS 非 现 场 云 /NOC Internet 网 络 图 示 例 所 有 UniFi 设 备 都 支 持 非 现 场 管 理 控 制 器 有 关 设 置 详 情, 请 参 见 以 下 网 站 上 的 用 户 指 南 :documentation.ubnt.com/unifi

4 硬 件 概 览 LED LED 颜 色 状 态 白 色 出 厂 默 认 状 态, 正 在 等 待 集 成 闪 烁 白 色 正 在 初 始 化 白 色 / 蓝 色 交 替 闪 烁 设 备 忙 碌 中 ; 请 勿 触 摸 或 将 其 拔 掉 这 通 常 表 示 正 在 执 行 相 关 进 程 ( 如 固 件 升 级 ) 蓝 色 快 速 闪 烁 蓝 色 稳 定 蓝 色 并 偶 尔 闪 烁 表 明 设 备 已 成 功 集 成 到 网 络 中, 并 且 工 作 正 常 这 用 于 定 位 AP 在 UniFi 控 制 器 软 件 中 单 击 Locate( 定 位 ) 时, 相 应 的 AP 将 闪 烁 此 外, 还 会 在 地 图 上 显 示 AP 的 位 置 指 明 设 备 处 于 隔 离 状 态 ( 所 有 WLAN 都 断 开, 直 至 找 到 一 个 上 行 链 路 )

5 端 口 安 全 插 槽 以 太 网 端 口 走 线 插 塞 复 位 按 钮 Locking Notch( 锁 紧 凹 槽 ) 锁 紧 凹 槽 将 与 安 装 支 架 配 合 使 用, 以 帮 助 固 定 UniFi AP ( 相 关 内 容 参 见 安 装 支 架 部 分 ) Ethernet( 以 太 网 ) 该 千 兆 位 以 太 网 端 口 用 于 连 接 电 源, 应 连 接 到 LAN 和 DHCP 服 务 器 可 由 Ubiquiti Networks UniFi 交 换 机 或 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 供 电 ( 仅 在 单 包 产 品 中 随 附 ) Reset( 复 位 ) UniFi AP 的 复 位 按 钮 有 2 个 功 能 : Restart( 重 新 启 动 ) 快 速 按 下 然 后 松 开 复 位 按 钮 Restore to Factory Default Settings( 恢 复 至 出 厂 默 认 设 置 ) 按 住 复 位 按 钮 五 秒 以 上 还 可 以 通 过 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 底 部 的 复 位 按 钮 对 UniFi AP 进 行 远 程 复 位 Cable Feed Plug( 走 线 插 塞 ) 如 果 以 太 网 线 贴 着 安 装 表 面 走 线, 应 取 下 走 线 插 塞

6 安 装 支 架 锁 定 片 安 装 支 架 Locking Tab( 锁 定 片 ) 在 安 装 过 程 中, 安 装 支 架 上 的 锁 定 片 会 从 初 始 位 置 移 动 到 最 终 位 置 在 最 终 位 置 处, 锁 定 片 会 固 定 在 UniFi AP 上 的 锁 紧 凹 槽 中, 以 免 设 备 被 盗 初 始 位 置 最 终 位 置 凹 槽 注 : 要 将 UniFi AP 从 安 装 支 架 上 取 下, 请 将 回 形 针 插 入 凹 槽 中, 以 释 放 锁 定 片, 然 后 逆 时 针 转 动 UniFi AP.

7 硬 件 安 装 UniFi AP 可 以 安 装 在 墙 壁 或 天 花 板 上 根 据 安 装 位 置 执 行 相 应 的 步 骤 : 墙 壁 固 定 装 置 1. 将 固 定 装 置 支 架 置 于 墙 壁 上 所 需 的 位 置, 箭 头 朝 上 2. 标 记 4 个 安 装 孔 的 位 置, 使 用 6 mm 钻 头 钻 孔 箭 头 3. 如 果 以 太 网 线 穿 过 墙 壁, 请 切 割 或 钻 一 个 直 径 约 为 18 mm 的 圆 孔 将 CAT5/6 电 缆 从 孔 中 穿 过 25 mm 注 : 从 底 部 安 装 孔 中 心 到 电 缆 孔 中 心 的 距 离 为 25 mm

8 4. 将 螺 丝 固 定 锚 插 入 6 mm 孔 中 将 螺 丝 插 入 锚 定 装 置 中, 使 安 装 支 架 固 定 到 墙 壁 上 5. 如 果 以 太 网 线 沿 安 装 表 面 走 线, 请 取 下 走 线 插 塞

9 6. 将 以 太 网 线 连 接 到 以 太 网 端 口 7. 将 UniFi AP 上 的 箭 头 与 安 装 支 架 锁 定 片 上 的 箭 头 对 齐 箭 头 锁 定 片

10 8. 确 保 UniFi AP 牢 固 地 安 放 在 安 装 支 架 上 顺 时 针 转 动 UniFi AP, 直 至 其 锁 定 到 位, 且 锁 定 片 牢 固 地 固 定 到 锁 紧 凹 槽 中

11 天 花 板 固 定 装 置 1. 取 下 天 花 板 2. 将 天 花 板 垫 板 置 于 天 花 板 中 央 标 记 出 四 个 安 装 螺 丝 孔 的 位 置 3. 标 出 一 个 直 径 约 为 18 mm 的 孔, 用 于 穿 过 以 太 网 线 25 mm 注 : 从 底 部 安 装 孔 中 心 到 电 缆 孔 中 心 的 距 离 为 25 mm 4. 使 用 3 mm 钻 头 钻 螺 丝 孔, 然 后 钻 以 太 网 走 线 孔

12 5. 插 入 平 头 螺 丝, 使 其 穿 过 安 装 支 架 天 花 板 和 天 花 板 垫 板 使 用 防 松 螺 母 拧 紧 螺 丝 然 后 将 以 太 网 线 穿 过 18 mm 孔

13 6. 将 以 太 网 线 连 接 到 以 太 网 端 口 7. 将 UniFi AP 上 的 箭 头 与 安 装 支 架 锁 定 片 上 的 箭 头 对 齐 锁 定 片 箭 头

14 SPF2 SPF1 8. 确 保 UniFi AP 牢 固 地 安 放 在 安 装 支 架 上 顺 时 针 转 动 UniFi AP, 直 至 其 锁 定 到 位, 且 锁 定 片 牢 固 地 固 定 到 锁 紧 凹 槽 中 9. 将 天 花 板 装 回 原 位 为 UniFi AP 供 电 使 用 UniFi 交 换 机 或 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 供 电 连 接 到 PoE 交 换 机 将 UniFi AP 的 以 太 网 线 直 接 连 接 到 UniFi 交 换 机 上 的 PoE 端 口 UniFi 交 换 机 电 源 连 接 图 * *

15 连 接 到 PoE GigE 电 源 适 配 器 1. 将 UniFi AP 的 以 太 网 线 连 接 至 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 的 POE 端 口 2. 将 以 太 网 线 从 您 的 LAN 连 接 至 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 的 LAN 端 口 3. 将 电 源 线 连 接 到 PoE 电 源 适 配 器 上 的 电 源 端 口 将 电 源 线 的 另 一 端 插 入 电 源 插 座 安 装 PoE 电 源 适 配 器 ( 可 选 ) 1. 将 PoE 安 装 支 架 从 电 源 适 配 器 上 取 下, 将 支 架 放 置 在 理 想 位 置, 并 标 记 两 个 孔 的 位 置 2. 必 要 时 可 预 先 钻 孔, 然 后 使 用 两 个 紧 固 件 ( 未 随 附 ) 固 定 好 支 架 3. 将 电 源 适 配 器 插 槽 与 PoE 安 装 支 架 的 翼 片 对 准, 然 后 向 下 滑 动 电 源 适 配 器

16 软 件 安 装 下 载 和 安 装 UniFi 控 制 器 软 件 的 最 新 版 本 地 址 为 :downloads.ubnt.com/unifi 启 动 软 件, 按 照 屏 幕 上 的 说 明 安 装 软 件 请 参 见 以 下 网 站 用 户 指 南 中 的 分 步 说 明 :documentation.ubnt.com/unifi 安 装 软 件 并 运 行 UniFi 安 装 向 导 后,UniFi 控 制 器 管 理 界 面 的 登 录 画 面 显 示 出 来 输 入 您 创 建 的 管 理 员 名 称 和 密 码, 然 后 单 击 Login( 登 录 ) 可 以 使 用 UniFi Controller 控 制 器 管 理 界 面 来 管 理 无 线 网 络 和 查 看 网 络 统 计 数 据 有 关 配 置 和 使 用 UniFi Controller 控 制 器 软 件 的 信 息, 请 参 见 用 户 指 南

17 规 格 尺 寸 重 量 包 括 墙 壁 安 装 套 件 UniFi AP AC LR x x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70") 240 g (8.5 oz) 315 g (11.1 oz) 网 络 接 口 按 钮 天 线 Wi-Fi 标 准 (1) 10/100/1000 以 太 网 端 口 (1) 复 位 (1) 双 频 段 天 线, 三 极 性 a/b/g/n/ac 供 电 方 法 被 动 式 PoE(4,5+ 正 极 ;7,8 负 极 ) 电 源 24V, 0.5A 千 兆 位 PoE 电 源 适 配 器 ** 最 大 功 耗 6.5W 最 大 发 射 功 率 2.4 GHz 5 GHz BSSID 无 线 安 全 认 证 24 dbm 22 dbm 每 个 频 段 最 多 支 持 4 个 WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) CE, FCC, IC 安 装 墙 壁 / 天 花 板 ( 包 含 配 件 ) 工 作 温 度 -10 至 70 C (14 至 158 F) 工 作 湿 度 5 至 95% 非 结 晶 * 仅 在 单 包 UAP AC LR 中 随 附 PoE 电 源 适 配 器

18 安 全 须 知 1. 阅 读 遵 循 并 妥 善 保 管 这 些 说 明 2. 留 意 所 有 警 告 3. 只 使 用 制 造 商 指 定 的 连 接 件 / 附 件 警 告 : 请 勿 在 可 能 被 水 淹 的 地 方 使 用 此 产 品 警 告 : 避 免 在 雷 暴 天 气 条 件 下 使 用 此 产 品 否 则, 闪 电 可 能 造 成 远 距 离 电 击 危 险 电 气 安 全 信 息 1. 应 满 足 制 造 商 标 签 上 注 明 的 电 压 频 率 和 电 流 等 要 求 若 连 接 到 非 指 定 的 电 源 且 不 遵 循 相 关 限 制, 有 可 能 导 致 运 行 不 正 常 设 备 损 坏 起 火 等 2. 此 设 备 内 部 没 有 操 作 员 可 维 修 的 部 件 应 由 有 资 质 的 技 术 服 务 人 员 进 行 维 修 3. 此 设 备 采 用 可 插 拔 电 源 线, 配 备 完 整 的 安 全 接 地 导 线, 应 连 接 到 接 地 的 安 全 插 座 a. 请 勿 使 用 未 获 得 认 可 的 其 他 类 型 电 源 线 切 勿 利 用 转 接 插 头 接 入 2 导 线 插 座, 以 免 导 致 接 地 线 失 效 b. 作 为 安 全 认 证 的 一 部 分, 此 设 备 应 使 用 接 地 线 ; 改 动 或 使 用 不 当 可 能 造 成 触 电 危 险, 并 导 致 严 重 受 伤 甚 至 死 亡 c. 如 果 对 安 装 有 任 何 疑 问, 请 在 连 接 设 备 之 前 咨 询 有 资 质 的 电 工 或 制 造 商 d. 由 已 列 出 的 AC 电 源 适 配 器 提 供 保 护 性 接 地 建 筑 安 装 应 提 供 相 应 的 短 路 备 份 保 护 e. 必 须 依 照 所 在 地 国 家 / 地 区 的 布 线 法 规 安 装 保 护 性 联 结

19 有 限 保 修 UBIQUITI NETWORKS, Inc( 以 下 简 称 UBIQUITI NETWORKS ) 保 证 依 照 下 文 提 供 的 产 品 ( 以 下 简 称 产 品 ) 在 正 常 使 用 和 运 行 情 况 下, 自 UBIQUITI NETWORKS 发 货 之 日 起 一 (1) 年 内, 不 存 在 材 料 和 工 艺 方 面 的 缺 陷 依 照 前 述 担 保,UBIQUITI NETWORKS 的 唯 一 义 务 和 责 任 是 根 据 其 判 断, 修 理 或 更 换 在 上 述 保 修 期 内 不 符 合 担 保 内 容 的 任 何 产 品 此 保 修 不 包 含 任 何 产 品 的 拆 卸 和 重 新 安 装 费 用 修 理 或 更 换 后 产 品 的 保 修 期 不 应 超 过 其 初 始 保 修 期 保 修 条 件 若 产 品 出 现 下 列 情 形, 上 述 保 修 不 适 用 : (I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授 权 代 表 之 外 的 人 员 或 者 在 未 经 Ubiquiti Networks 书 面 许 可 的 情 况 下, 对 产 品 进 行 过 修 改 和 / 或 改 动 或 增 加 ; (II) 对 产 品 进 行 过 喷 漆 更 名 或 任 何 形 式 的 物 理 修 改 ; (III) 产 品 因 布 线 错 误 或 缺 陷 而 受 到 损 坏 ; (IV) 产 品 遭 遇 使 用 不 当 滥 用 疏 忽 异 常 物 理 电 磁 或 电 气 压 力 ( 包 括 雷 击 ) 或 意 外 事 故 ; (V) 产 品 因 使 用 第 三 方 固 件 而 受 到 损 坏 ; (VI) 未 贴 有 Ubiquiti MAC 原 始 标 签 或 缺 少 其 他 任 何 Ubiquiti 原 始 标 签 ; 或 者 (VII) 在 发 出 RMA 后 30 天 内 Ubiquiti 未 收 到 产 品 此 外, 上 述 保 修 仅 在 下 述 条 件 下 适 用 : 产 品 安 装 正 确, 并 且 始 终 依 照 与 所 有 物 料 相 关 的 适 用 产 品 文 档 进 行 使 用 ; 所 有 以 太 网 线 均 使 用 CAT5( 或 以 上 ) 线 缆, 并 且 在 室 外 安 装 时 使 用 屏 蔽 式 以 太 网 线, 在 室 内 安 装 时 符 合 室 内 布 线 要 求 退 换 在 保 修 期 内, 如 需 更 换 或 修 理 产 品, 必 须 先 从 UBIQUITI NETWORKS 获 取 物 料 退 回 授 权 (RMA) 号 ; 根 据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流 程, 退 回 至 UBIQUITI NETWORKS 的 产 品 应 预 付 运 费 若 退 回 的 产 品 没 有 RMA 号, 将 不 予 受 理, 并 以 运 费 到 付 的 方 式 退 回 或 者 予 以 废 弃 有 关 RMA 流 程 以 及 如 何 获 取 RMA 编 号 的 信 息, 请 访 问 :

20 免 责 声 明 除 了 此 处 提 供 的 任 何 明 示 担 保 外,UBIQUITI NETWORKS 其 关 联 机 构 以 及 它 们 的 第 三 方 数 据 服 务 软 件 和 硬 件 提 供 商 不 承 担 其 他 责 任, 也 不 提 供 其 他 陈 述 或 任 何 形 式 的 其 他 明 示 隐 含 或 法 定 担 保, 包 括 但 不 限 于 陈 述 保 证 或 者 针 对 适 销 性 准 确 性 服 务 或 结 果 质 量 可 用 性 质 量 满 意 度 没 有 病 毒 不 受 干 扰 特 定 用 途 适 用 性 非 侵 权 等 的 担 保, 以 及 由 于 此 类 产 品 和 服 务 的 处 置 使 用 或 贸 易 惯 例 而 导 致 的 任 何 担 保 买 方 承 认 无 论 是 UBIQUITI NETWORKS 还 是 其 第 三 方 提 供 商 均 不 会 控 制 买 方 的 设 备, 也 不 会 控 制 通 过 通 讯 设 备 ( 包 括 INTERNET) 进 行 的 数 据 传 输, 并 且 承 认 由 于 通 讯 设 备 本 身 的 原 因, 产 品 和 服 务 可 能 受 到 限 制 中 断 延 迟 取 消 和 遇 到 其 他 问 题 UBIQUITI NETWORKS 其 关 联 机 构 以 及 它 们 的 第 三 方 提 供 商 对 于 因 前 述 任 何 情 形 而 导 致 的 任 何 中 断 延 迟 取 消 传 输 故 障 数 据 损 失 内 容 损 坏 数 据 包 丢 失 或 其 他 损 失 等 概 不 承 担 任 何 责 任 此 外,UBIQUITI NETWORKS 不 保 证 产 品 在 运 行 时 不 会 发 生 错 误 或 操 作 中 断 无 论 在 任 何 情 况 下, 对 于 与 系 统 性 能 ( 包 括 适 用 范 围 ) 买 方 为 其 应 用 选 择 产 品 ( 包 括 产 品 ) 和 / 或 产 品 ( 包 括 产 品 ) 不 满 足 政 府 或 法 规 要 求 等 相 关 的 任 何 性 质 或 描 述 的 损 坏 或 索 赔,UBIQUITI NETWORKS 概 不 承 担 任 何 责 任 有 限 责 任 在 当 地 法 律 禁 止 的 范 围 之 外, 无 论 在 任 何 情 况 下, 对 于 因 使 用 不 能 使 用 产 品 而 导 致 的 或 与 产 品 使 用 结 果 相 关 的 任 何 直 接 的 特 殊 的 偶 然 的 必 然 的 或 其 他 损 失 ( 包 括 收 益 损 失 数 据 丢 失 或 停 工 成 本 ), 无 论 是 基 于 担 保 合 约 民 事 侵 权 行 为 或 其 他 法 理, 也 无 论 是 否 被 告 知 此 类 损 失 的 可 能 性,UBIQUITI 或 其 分 支 机 构 关 联 机 构 或 供 应 商 概 不 承 担 任 何 责 任

21 注 有 些 国 家 / 地 区 州 和 省 不 允 许 排 除 隐 含 担 保 或 条 件, 因 此 上 述 排 除 可 能 不 适 用 于 您 由 于 国 家 / 地 区 州 和 省 的 不 同, 您 可 能 还 拥 有 其 他 权 利 有 些 国 家 / 地 区 州 和 省 不 允 许 排 除 或 限 制 关 于 偶 然 或 必 然 损 失 的 责 任, 因 此 上 述 限 制 可 能 不 适 用 于 您 在 当 地 法 律 允 许 的 范 围 之 外, 这 些 担 保 条 款 不 排 除 限 制 或 修 改 根 据 软 件 ( 产 品 中 内 置 ) 许 可 而 赋 予 您 的 强 制 性 法 定 权 利 联 合 国 国 际 货 物 销 售 合 同 公 约 不 适 用 于 与 产 品 销 售 相 关 的 交 易 安 规 FCC 若 未 经 符 合 性 责 任 方 明 确 许 可 而 进 行 任 何 变 更 或 修 改, 会 导 致 用 户 失 去 操 作 设 备 的 资 格 此 设 备 符 合 FCC 规 则 第 15 部 分 的 要 求 其 运 行 需 符 合 下 面 两 个 条 件 : 1. 此 设 备 不 得 产 生 有 害 干 扰, 并 且 2. 此 设 备 必 须 承 受 任 何 接 收 到 的 干 扰, 包 括 可 能 导 致 异 常 操 作 的 干 扰 此 设 备 经 检 测 证 实, 符 合 FCC 规 则 第 15 部 分 关 于 A 级 数 字 设 备 的 限 制 要 求 这 些 限 制 的 目 的 是 为 在 商 业 环 境 中 运 行 设 备 提 供 合 理 保 护 以 防 止 有 害 干 扰 此 设 备 产 生 使 用 并 辐 射 射 频 能 量, 如 果 不 按 照 使 用 手 册 中 的 说 明 进 行 安 装 和 使 用, 可 能 对 无 线 电 通 讯 造 成 有 害 干 扰 此 设 备 在 居 住 区 运 行 时, 可 能 会 造 成 有 害 干 扰 ; 在 此 情 况 下, 用 户 应 消 除 干 扰 并 自 行 承 担 费 用 重 定 向 或 重 定 位 接 收 天 线 增 加 设 备 和 接 收 器 之 间 的 间 隔 将 设 备 连 接 到 与 接 收 器 所 连 接 电 路 插 座 不 同 的 插 座 请 求 经 销 商 或 有 经 验 的 无 线 电 / 电 视 技 术 人 员 给 予 帮 助 此 设 备 在 居 住 区 运 行 时, 可 能 会 造 成 有 害 干 扰 ; 在 此 情 况 下, 用 户 应 消 除 干 扰 并 自 行 承 担 费 用 此 无 线 电 收 发 器 (FCC: SWX-UAPACLR) 已 经 被 FCC 部 批 准, 可 用 于 以 下 所 列 天 线 类 型, 其 中 显 示 了 每 种 天 线 类 型 允 许 的 最 大 增 益 和 所 需 天 线 抗 阻 对 于 本 列 表 中 未 包 含 的 天 线 类 型, 如 果 增 益 大 于 该 类 型 所 示 的 最 大 增 益, 将 严 格 禁 止 与 此 设 备 一 同 使 用 天 线 信 息 : 双 频 3x3 MIMO 天 线, 增 益 : 3 dbi

22 加 拿 大 工 业 部 CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 此 A 级 数 字 设 备 符 合 Canadian CAN ICES-003 的 要 求 为 减 少 对 其 他 用 户 的 潜 在 无 线 电 干 扰, 在 选 择 天 线 类 型 及 其 增 益 时, 应 确 保 等 效 全 向 辐 射 功 率 (e.i.r.p.) 不 超 过 针 对 正 常 通 讯 的 允 许 值 此 设 备 符 合 加 拿 大 工 业 部 免 执 照 RSS 标 准 1. 此 设 备 不 得 产 生 有 害 干 扰, 并 且 2. 此 设 备 必 须 承 受 任 何 接 收 到 的 干 扰, 包 括 可 能 导 致 异 常 操 作 的 干 扰 此 无 线 电 收 发 器 (IC: 6545A-UAPACLR) 经 加 拿 大 工 业 部 批 准, 可 用 于 以 下 所 列 天 线 类 型, 其 中 显 示 了 每 种 天 线 类 型 允 许 的 最 大 增 益 和 所 需 天 线 抗 阻 对 于 本 列 表 中 未 包 含 的 天 线 类 型, 如 果 增 益 大 于 该 类 型 所 示 的 最 大 增 益, 将 严 格 禁 止 与 此 设 备 一 同 使 用 天 线 信 息 : 双 频 3x3 MIMO 天 线, 增 益 : 3 dbi CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Pour réduire le risque d interférence aux autres utilisateurs, le type d antenne et son gain doivent être choisies de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie. Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempts de licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas provoquer d interférences et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif. Cet émetteur radio (IC: 6545A-UAPACLR) a été approuvée par Industrie Canada pour l exploitation avec l antenne types énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et requis l impédance de l antenne pour chaque type d antenne indiqué. Types d antenne non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. Informations d antenne: Antenne bi-bande tri-polarité, Gain: 3 dbi

23 射 频 暴 露 风 险 此 发 射 器 使 用 的 天 线 在 安 装 时 必 须 距 离 所 有 人 员 至 少 20 cm, 并 且 不 得 与 任 何 其 他 天 线 或 发 射 器 放 置 在 一 起 或 协 同 运 行 Les antennes utilisées pour cet émetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf dans les cas énumérés à la certification de ce produit. CE 标 志 此 产 品 上 的 CE 标 志 表 示 产 品 遵 循 适 用 于 的 所 有 指 令 警 示 符 号 (!) 遵 循 CE 标 志 要 求 如 果 产 品 存 在 使 用 限 制, 应 加 注 警 示 符 号, 并 且 必 须 遵 循 CE 标 志 要 求 台 湾 低 功 率 電 波 輻 射 性 電 機 管 理 辦 法 第 十 二 條 經 型 式 認 證 合 格 之 低 功 率 射 頻 電 機, 非 經 許 可, 公 司 商 號 或 使 用 者 均 不 得 擅 自 變 更 頻 率 加 大 功 率 或 變 更 原 設 計 之 特 性 及 功 能 第 十 四 條 低 功 率 射 頻 電 機 之 使 用 不 得 影 響 飛 航 安 全 及 干 擾 合 法 通 信 ; 經 發 現 有 干 擾 現 象 時, 應 立 即 停 用, 並 改 善 至 無 干 擾 時 方 得 繼 續 使 用 前 項 合 法 通 信, 指 依 電 信 法 規 定 作 業 之 無 線 電 通 信 低 功 率 射 頻 電 機 須 忍 受 合 法 通 信 或 工 業 科 學 及 醫 療 用 電 波 輻 射 性 電 機 設 備 之 干 擾 在 秭 赫 頻 帶 內 操 作 之 無 線 資 訊 傳 輸 設 備, 限 於 室 內 使 用

24 RoHS/WEEE 安 规 声 明 中 文 依 照 欧 盟 指 令 2002/96/EC 的 要 求, 产 品 和 / 或 其 包 装 上 带 有 此 符 号 的 设 备 不 得 与 未 分 类 的 普 通 垃 圾 一 起 进 行 废 弃 处 理 此 符 号 表 示 产 品 应 与 普 通 家 庭 垃 圾 分 开 进 行 废 弃 处 理 您 有 责 任 将 此 产 品 以 及 其 他 电 气 电 子 设 备 交 给 政 府 或 当 地 管 理 机 构 指 定 的 专 门 回 收 机 构 进 行 废 弃 处 理 正 确 废 弃 和 回 收 有 助 于 防 止 对 环 境 和 人 类 健 康 造 成 潜 在 的 不 良 影 响 有 关 旧 设 备 废 弃 的 更 多 信 息, 请 联 系 您 当 地 的 管 理 机 构 废 弃 物 处 理 机 构 或 向 您 销 售 产 品 的 经 销 店 Deutsch Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

25 Español La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto. Français La directive européenne 2002/96/CE exige que l équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l environnement et la santé publique. Pour plus d informations sur le mode d élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l endroit où vous avez acheté le produit. Italiano La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l ambiente e per la salute dell essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

26 一 致 性 声 明 Česky [ 捷 克 语 ] Dansk [ 丹 麦 语 ] Nederlands [ 荷 兰 语 ] 中 文 Eesti [ 爱 沙 尼 亚 语 ] Suomi [ 芬 兰 语 ] Français [ 法 语 ] Deutsch [ 德 语 ] Ελληνική [ 希 腊 语 ] Magyar [ 匈 牙 利 语 ] Íslenska [ 冰 岛 语 ] Italiano [ 意 大 利 语 ] Latviski [ 拉 脱 维 亚 语 ] Lietuviškai [ 立 陶 宛 语 ] UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. 在 此,UBIQUITI NETWORKS 声 明 此 UBIQUITI NETWORKS 设 备 符 合 指 令 1999/5/EC 的 基 本 要 求 以 及 其 他 相 关 规 定 Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ. Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin 1999/5/EY. Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/ΕΚ. Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit. Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipun 1999/5/EC. Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvā 1999/5/EK. UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

27 Malti [ 马 耳 他 语 ] Norsk [ 挪 威 语 ] Slovensky [ 斯 洛 伐 克 语 ] Svenska [ 瑞 典 语 ] Español [ 西 班 牙 语 ] Polski [ 波 兰 语 ] Português [ 萄 牙 语 ] Română [ 罗 马 尼 亚 语 ] Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta Direttiva 1999/5/EC. Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 在 线 资 源 支 持 support.ubnt.com 社 区 中 国 : bbs.ubnt.com.cn 美 国 : community.ubnt.com 下 载 downloads.ubnt.com

28 Ubiquiti Networks, Inc. 保 留 所 有 权 利 Ubiquiti Ubiquiti Networks Ubiquiti U 标 识 Ubiquiti 光 束 标 识 Ubiquiti beam 和 UniFi 是 Ubiquiti Networks,Inc. 在 美 国 和 其 他 国 家 / 地 区 的 商 标 或 注 册 商 标 所 有 其 他 商 标 是 其 各 自 所 有 者 的 财 产 JLAI081916

长安基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则

长安基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 网 上 交 易 业 务 规 则 第 一 章 总 则 第 一 条 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 为 规 范 本 公 司 开 放 式 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 账 户 管 理 和 基 金 交 易 在 直 销 网 上 交 易 方 面 的 处 理 流 程, 根 据 中 华 人 民 共 和

More information

第 七 条 本 规 则 构 成 开 放 式 基 金 业 务 规 则 的 补 充 条 款, 根 据 开 放 式 基 金 对 应 的 注 册 登 记 机 构, 与 开 放 式 基 金 业 务 规 则 或 中 登 相 关 业 务 规 则 和 指 引 具 有 同 等 效 力 未 尽 事 宜, 参 照 相 关

第 七 条 本 规 则 构 成 开 放 式 基 金 业 务 规 则 的 补 充 条 款, 根 据 开 放 式 基 金 对 应 的 注 册 登 记 机 构, 与 开 放 式 基 金 业 务 规 则 或 中 登 相 关 业 务 规 则 和 指 引 具 有 同 等 效 力 未 尽 事 宜, 参 照 相 关 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 业 务 规 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 投 资 者 通 过 直 销 网 上 交 易 进 行 的 由 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 募 集 并 管 理 的 开 放 式 基 金 交 易 行 为 ( 以 下 简 称 网 上 交 易 ), 根 据 中 华

More information

第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 通 过 我 公 司 网 上 交 易 系 统 进 行 英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 所 管 理 开 放 式 基 金 的 交 易 行 为 ( 以 下 简 称 网 上 交 易 ), 根 据 中 华 人 民 共 和 国

第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 通 过 我 公 司 网 上 交 易 系 统 进 行 英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 所 管 理 开 放 式 基 金 的 交 易 行 为 ( 以 下 简 称 网 上 交 易 ), 根 据 中 华 人 民 共 和 国 英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 业 务 规 则 1 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 通 过 我 公 司 网 上 交 易 系 统 进 行 英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 所 管 理 开 放 式 基 金 的 交 易 行 为 ( 以 下 简 称 网 上 交 易 ), 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金

More information

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 格 力 乐 液 压 设 备 公 司 的 本 套 适 用 于 设 备 的 所 有 交 付 情 况 和 租 用 情 况 第 1 条 总 则 第 2 条 报 价 和 订 单 第 3 条 研 究 图 纸 和 设 计 第 4 条 现 场 作 业 第 5 条 物 业 所 有 权 第 6 条 交 付 期 限 第 7 条 保 修 第 8 条 材 料 退 换 第 9 条 装 运 第 1 0 条 费 用 收 取 第 11

More information

第 九 条 开 立 基 金 账 户 时 投 资 者 必 须 提 供 真 实 姓 名 有 效 的 证 件 类 型 及 证 件 号 码, 并 接 受 本 公 司 认 可 的 方 式 验 证 身 份 第 十 条 投 资 者 若 通 过 网 上 系 统 开 立 基 金 账 户, 必 须 已 经 认 真 阅

第 九 条 开 立 基 金 账 户 时 投 资 者 必 须 提 供 真 实 姓 名 有 效 的 证 件 类 型 及 证 件 号 码, 并 接 受 本 公 司 认 可 的 方 式 验 证 身 份 第 十 条 投 资 者 若 通 过 网 上 系 统 开 立 基 金 账 户, 必 须 已 经 认 真 阅 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 章 总 则 第 一 条 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 为 规 范 本 公 司 开 放 式 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 账 户 管 理 和 基 金 交 易 在 直 销 网 上 交 易 方 面 的 处 理 流 程, 根 据 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 登

More information

室外型CPE用户使用手册

室外型CPE用户使用手册 1 注 意 事 项 室 外 型 CPE 用 户 使 用 手 册 1.1 安 装 注 意 事 项 请 勿 将 CPE 安 装 在 易 燃 易 爆 或 导 电 物 品 附 近 以 免 导 致 CPE 故 障 或 引 起 火 灾 请 勿 将 CPE 安 装 在 弱 信 号 区 域 或 者 高 精 度, 强 辐 射 电 子 设 备 附 近, 以 免 信 号 太 弱 或 受 到 干 扰 影 响 用 户 使 用

More information

第 三 条 服 务 订 购 与 改 签 服 务 提 供 与 使 用 及 服 务 解 约 您 使 用 本 服 务 之 前, 应 当 在 本 服 务 自 助 签 约 平 台 依 照 本 协 议 的 规 定 和 页 面 提 示 进 行 服 务 订 购 ( 即 签 约 ) 操 作, 上 述 页 面 提 示

第 三 条 服 务 订 购 与 改 签 服 务 提 供 与 使 用 及 服 务 解 约 您 使 用 本 服 务 之 前, 应 当 在 本 服 务 自 助 签 约 平 台 依 照 本 协 议 的 规 定 和 页 面 提 示 进 行 服 务 订 购 ( 即 签 约 ) 操 作, 上 述 页 面 提 示 本 服 务 协 议 ( 以 下 简 称 本 协 议 ) 是 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 支 付 宝 ) 与 支 付 宝 用 户 ( 以 下 简 称 用 户 或 您 ) 就 国 际 货 款 委 托 支 付 服 务 ( 以 下 亦 简 称 本 服 务 ) 的 使 用 等 相 关 事 项 所 订 立 的 有 效 合 约 在 接 受 本 协 议 之 前,

More information

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 1 目 录 第 一 章 总 则...3 第 二 章 基 金 账 户...4 第 三 章 基 金 账 户 信 息...5 第 四 章 基 金 账 户 销 户...5 第 五 章 基 金 账 户 交 易 对 账 单...6 第 六 章 查 询...6 第 七 章 基 金 认 购...6 第 八 章 基 金 申 购...7 第 九

More information

二 鑫 钱 宝 业 务 规 则 交 易 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 一 ) 签 约 变 更 签 约 和 解 约 规 则 1 投 资 者 通 过 南 京 银 行 柜 台 办 理 鑫 钱 宝 业 务 签 约 的 申 请 时 间 为 周

二 鑫 钱 宝 业 务 规 则 交 易 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 一 ) 签 约 变 更 签 约 和 解 约 规 则 1 投 资 者 通 过 南 京 银 行 柜 台 办 理 鑫 钱 宝 业 务 签 约 的 申 请 时 间 为 周 鑫 元 基 金 与 南 京 银 行 鑫 钱 宝 业 务 规 则 一 鑫 钱 宝 业 务 简 介 鑫 钱 宝 : 指 南 京 银 行 与 鑫 元 基 金 合 作 为 投 资 者 提 供 的 一 项 活 期 资 金 余 额 增 值 业 务, 能 够 为 特 定 客 户 银 行 账 户 的 活 期 账 户 资 金 余 额 实 现 自 动 申 购 货 币 基 金 ( 余 额 理 财 申 购 ) 主 动 /

More information

目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2

目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2 函 授 教 育 网 络 课 堂 操 作 指 南 信 阳 师 范 学 院 继 续 教 育 学 院 目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2 ( 二

More information

Microsoft Word - 融资顾问协议-线上版-2015.11.25.docx

Microsoft Word - 融资顾问协议-线上版-2015.11.25.docx 融 资 顾 问 协 议 第 一 条 定 义 与 解 释 1.1 除 本 协 议 另 有 约 定 外, 下 列 用 语 或 术 语 应 当 具 有 以 下 定 义 : 词 语 定 义 珠 海 天 使 汇 指 珠 海 天 使 汇 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 天 使 汇 指 为 天 使 汇 平 台 认 证 会 员 提 供 创 业 投 融 资 撮 合 创 业 咨 询 以 及 其 他 信 息 对

More information

2 通 过 管 理 端 在 网 吧 服 务 器 游 戏 虚 拟 磁 盘 上 部 署 安 全 控 件 客 户 端 3 将 包 月 模 式 安 全 控 件 客 户 端 设 置 开 机 自 启 动 4 安 全 完 成 后, 网 吧 客 户 机 电 脑 重 新 启 动 对 齐 操 作 软 件 安 装 步 骤

2 通 过 管 理 端 在 网 吧 服 务 器 游 戏 虚 拟 磁 盘 上 部 署 安 全 控 件 客 户 端 3 将 包 月 模 式 安 全 控 件 客 户 端 设 置 开 机 自 启 动 4 安 全 完 成 后, 网 吧 客 户 机 电 脑 重 新 启 动 对 齐 操 作 软 件 安 装 步 骤 英 雄 联 盟 网 吧 特 权 双 通 道 模 式 安 全 控 件 安 装 说 明 目 录 安 全 控 件 产 品 说 明... 1 安 全 控 件 主 安 装 流 程 说 明... 1 软 件 安 装 步 骤 说 明... 2 第 一 步 : 腾 讯 双 通 道 模 式 QQ 网 吧 网 关 安 装 ( 需 要 安 装 在 网 吧 服 务 器 )... 2 第 二 步 : 部 署 英 雄 联 盟

More information

目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 基 金 账 户 的 开 立... 1 第 三 章 交 易 账 户... 1 第 四 章 投 资 人 网 上 交 易 的 开 通... 2 第 五 章 投 资 人 基 金 账 户 信 息 变 更... 2 第 六 章 交 易 密 码... 2 第 七

目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 基 金 账 户 的 开 立... 1 第 三 章 交 易 账 户... 1 第 四 章 投 资 人 网 上 交 易 的 开 通... 2 第 五 章 投 资 人 基 金 账 户 信 息 变 更... 2 第 六 章 交 易 密 码... 2 第 七 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 基 金 账 户 的 开 立... 1 第 三 章 交 易 账 户... 1 第 四 章 投 资 人 网 上 交 易 的 开 通... 2 第 五 章 投 资 人 基 金 账 户 信 息 变 更... 2 第 六 章 交 易 密 码... 2 第 七 章 认 / 申 购... 2 第 八 章 赎 回... 2 第

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A5D2EDC6DABBF5D6FACAD6CFB5CDB356312E302DD3C3BBA7CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A5D2EDC6DABBF5D6FACAD6CFB5CDB356312E302DD3C3BBA7CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9> 上 海 柔 为 信 息 技 术 有 限 公 司 - 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 V1.0 1 1. 系 统 介 绍 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 用 户 使 用 说 明 书 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 是 用 于 进 行 期 货 交 易 的 系 统, 该 系 统 除 了 期 货 交 易 所 需 的 订 阅 行 情, 查 看 账 号 资 金 委 托 持 仓 成 交 等, 进 行 手 工 委

More information

Microsoft Word - OD39新实施规则.docx

Microsoft Word - OD39新实施规则.docx 编 号 :CESI-PC-OD39 移 动 存 储 设 备 存 取 性 能 认 证 实 施 规 则 2009-02-28 发 布 2009-06-01 实 施 中 国 电 子 技 术 标 准 化 研 究 所 认 证 中 心 目 录 1 适 用 范 围... 1 2 认 证 模 式... 1 3 认 证 的 基 本 环 节... 1 4 认 证 实 施... 1 4.1 认 证 申 请... 1 4.2

More information

目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册 内 容 简 介... 4 1.3 软 件 简 介... 4 1.4 基 本 术 语... 5 1.5 技 术 支 持... 6 2 基 本 流 程... 6 3 操 作 步 骤... 8

目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册 内 容 简 介... 4 1.3 软 件 简 介... 4 1.4 基 本 术 语... 5 1.5 技 术 支 持... 6 2 基 本 流 程... 6 3 操 作 步 骤... 8 地 质 调 查 项 目 统 计 信 息 子 系 统 用 户 手 册 V2.0(2016 简 明 版 ) 技 术 支 持 : 中 国 地 质 调 查 局 发 展 研 究 中 心 http://www.drc.cgs.gov.cn 资 料 版 本 :DRC-CGSTJ-20160619 1 目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册

More information

F-Secure Anti-Virus for Mac 2014

F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 目 录 2 目 录 第 1 章 : 使 用 入 门...3 1.1 安 装 完 成 后 要 进 行 哪 些 操 作...4 1.1.1 管 理 订 购...4 1.1.2 打 开 产 品...4 1.2 如 何 确 保 我 的 计 算 机 受 到 保 护...4 1.2.1 查 看 个 人 保 护 的 总 体 状 态...4 1.3

More information

防拷贝加密硬盘

防拷贝加密硬盘 防 拷 贝 加 密 硬 盘 (V 1.1) 用 户 手 册 深 圳 市 泰 吉 通 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN TAT ELECTRONICS CO.,LTD. 1 / 21 版 权 声 明 防 拷 贝 加 密 硬 盘 为 深 圳 市 泰 吉 通 电 子 有 限 公 司 所 拥 有, 深 圳 市 泰 吉 通 电 子 有 限 公 司 拥 有 其 硬 件 及 软 件 等 相 关 知 识 产

More information

Microsoft Word - QAD_OnDemand_Datasheet

Microsoft Word - QAD_OnDemand_Datasheet (cgmp), 世 界 各 地 都 能 充 分 应 用 是 通 过 软 企 件 企 业 即 业 应 服 应 用 务 用 程 程 序 序 的 的 全 基 部 模 于 功 式 云 能 交 计, 付 算 并 理 且 念 不 深 需 企 化 要 业 管 应 理 用 计 程 使 算 序 用 机 在 数 这 据 一 库 模 on Demand on Demand on Demand, 或 式 其 下 他 基 础

More information

1.

1. 微 客 服 Android 版 用 户 手 册 目 录 1. 前 言...1 1.1. 申 明... 1 1.2. 技 术 支 持... 1 2. 产 品 介 绍...1 3. 安 装 与 更 新...2 3.1. 系 统 要 求... 2 3.2. 安 装 方 式... 2 3.3. 更 新... 2 4. 使 用 说 明...3 4.1. 登 录... 3 4.1.1. 登 录...3 4.1.2.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20416E64726F69642054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20416E64726F69642054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63> Android TSee 使 用 说 明 Ver 2.0 目 录 1 前 言...4 2 功 能 简 介...4 3 程 序 的 安 装 和 卸 载...5 3.1 运 行 环 境...5 3.2 安 装 方 法...5 3.3 卸 载 方 法...5 4 系 统 设 置...5 5 关 于...7 6 帮 助...7 7 设 备 管 理...8 7.1 直 连 模 式 设 备 管 理...8 7.1.1

More information

实验室生物安全认可规则

实验室生物安全认可规则 CNAS-RL05 实 验 室 生 物 安 全 认 可 规 则 Rules for the Accreditation of Laboratory Biosafety 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 第 1 页 共 14 页 目 录 前 言... 2 1 范 围... 3 2 引 用 文 件... 3 3 术 语 和 定 义... 3 4 申 请 认 可 条 件... 3 5 认

More information

前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的

前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的 智 能 WIFI 商 户 平 台 使 用 说 明 书 前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的 云 端 漫 游 控 制 系 统 2. 约 定

More information

化 工 作, 软 件 供 应 商 ( 含 相 关 咨 询 服 务 机 构, 下 同 ) 提 供 会 计 软 件 和 相 关 服 务, 适 用 本 规 范 第 四 条 财 政 部 主 管 全 国 企 业 会 计 信 息 化 工 作, 主 要 职 责 包 括 : ( 一 ) 拟 订 企 业 会 计 信

化 工 作, 软 件 供 应 商 ( 含 相 关 咨 询 服 务 机 构, 下 同 ) 提 供 会 计 软 件 和 相 关 服 务, 适 用 本 规 范 第 四 条 财 政 部 主 管 全 国 企 业 会 计 信 息 化 工 作, 主 要 职 责 包 括 : ( 一 ) 拟 订 企 业 会 计 信 附 件 企 业 会 计 信 息 化 工 作 规 范 第 一 章 总 则 第 一 条 为 推 动 企 业 会 计 信 息 化, 节 约 社 会 资 源, 提 高 会 计 软 件 和 相 关 服 务 质 量, 规 范 信 息 化 环 境 下 的 会 计 工 作, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 财 政 部 关 于 全 面 推 进 我 国 会 计 信 息 化 工 作 的 指 导 意 见 (

More information

航天信息 方案

航天信息 方案 上 海 市 增 值 税 电 子 普 通 发 票 企 业 端 业 务 规 范 ( 暂 行 ) 版 本 号 :V1.0 上 海 市 税 务 局 二 O 一 六 年 一 月 目 录 1. 总 则... 2 1.1 术 语... 2 1.2 适 用 范 围... 2 1.3 编 写 依 据... 2 2. 总 体 说 明... 3 2.1 业 务 范 围... 3 2.2 业 务 场 景... 3 2.3

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20696F732054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20696F732054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63> IOS TSee 使 用 说 明 Ver 2.0 目 录 1 前 言...4 2 功 能 简 介...4 3 程 序 的 安 装 和 卸 载...5 3.1 运 行 环 境...5 3.2 安 装 方 法...5 3.3 卸 载 方 法...5 4 系 统 设 置...5 5 关 于...6 6 帮 助...7 7 设 备 管 理...7 7.1 直 连 模 式 设 备 管 理...7 7.1.1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E5BDE0B0E62DCCABC6BDD1F3B5DAC8FDBCABCEC8B6A8D4F6D6B5BBECBACFD0CDB2FAC6B7B7E7CFD5BDD2CABECAE92D3230313630343133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E5BDE0B0E62DCCABC6BDD1F3B5DAC8FDBCABCEC8B6A8D4F6D6B5BBECBACFD0CDB2FAC6B7B7E7CFD5BDD2CABECAE92D3230313630343133> 太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混 合 型 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 投 资 者 : 太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混 合 型 产 品 ( 以 下 简 称 产 品 或 本 产 品 ) 由 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 太 平 洋 资 产 或 产 品 管 理 人 或 管 理 人 ) 设 立, 由 中 国 建 设 银 行 股 份

More information

学位论文文档编辑与提交

学位论文文档编辑与提交 学 位 论 文 文 档 编 辑 与 提 交 江 苏 师 范 大 学 图 书 馆 2015.11.05 一 WORD 文 档 编 辑 二 论 文 提 交 及 注 意 事 项 一 文 档 编 辑 word 文 档 的 合 成 1 通 过 添 加 分 节 符 创 建 文 档 章 节 2 在 章 节 中 创 建 不 同 的 页 眉 和 页 脚 3 目 录 创 建 一 文 档 编 辑 word 文 档 的 合

More information

日 以 每 月 百 分 之 一 (1%) ( 每 年 12%) 计 算 或, 如 果 该 等 利 率 比 法 律 允 许 的 最 高 利 率 计 息 低 的 话, 则 按 法 律 允 许 的 最 高 利 率 计 息 您 同 意 按 我 们 的 要 求 支 付 该 等 逾 期 费 如 果 我 们 指

日 以 每 月 百 分 之 一 (1%) ( 每 年 12%) 计 算 或, 如 果 该 等 利 率 比 法 律 允 许 的 最 高 利 率 计 息 低 的 话, 则 按 法 律 允 许 的 最 高 利 率 计 息 您 同 意 按 我 们 的 要 求 支 付 该 等 逾 期 费 如 果 我 们 指 赛 默 飞 世 尔 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 一 般 销 售 条 款 和 条 件 1. 合 同 条 款 这 是 本 公 司 销 售 给 您 产 品 和 服 务 的 合 同 条 款 和 条 件 ( 条 款 ) 我 们 有 些 产 品 和 服 务 受 到 知 识 产 权 许 可, 软 件 许 可 或 其 它 没 有 列 在 这 里 的 合 同 条 款 限 制 ( 补 充 条 款 ) 您 可

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7C5C9E4D0D4CDACCEBBCBD8D3EBC9E4CFDFD7B0D6C3B0B2C8ABD0EDBFC9B9DCC0EDB0ECB7A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7C5C9E4D0D4CDACCEBBCBD8D3EBC9E4CFDFD7B0D6C3B0B2C8ABD0EDBFC9B9DCC0EDB0ECB7A82E646F63> 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 许 可 管 理 办 法 (2008 修 订 ) ( 环 境 保 护 部 令 第 3 号 ) 关 于 修 改 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 许 可 管 理 办 法 的 决 定 已 经 2008 年 11 月 21 日 环 境 保 护 部 部 务 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布 施 行 环 境 保 护 部 部 长 周 生

More information

申 请 其 中, 支 付 宝 企 业 认 证 用 户 卖 出 基 金 份 额 所 得 款 项 只 能 到 达 投 资 者 支 付 宝 账 户 8 快 速 转 出 : 是 指 投 资 者 通 过 网 上 直 销 自 助 式 前 台 提 交 货 币 基 金 快 速 转 出 申 请, 申 请 转 出 货

申 请 其 中, 支 付 宝 企 业 认 证 用 户 卖 出 基 金 份 额 所 得 款 项 只 能 到 达 投 资 者 支 付 宝 账 户 8 快 速 转 出 : 是 指 投 资 者 通 过 网 上 直 销 自 助 式 前 台 提 交 货 币 基 金 快 速 转 出 申 请, 申 请 转 出 货 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 直 销 自 助 式 前 台 服 务 协 议 本 协 议 是 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 天 弘 基 金 ) 与 投 资 者 ( 以 下 简 称 您 或 投 资 者 ) 就 您 于 本 公 司 网 上 交 易 直 销 自 助 式 前 台 进 行 相 关 操 作 的 有 关 事 项 所 订 立 的 有

More information

1 系统概述

1 系统概述 防 伪 税 控 远 程 抄 报 税 系 统 用 户 手 册 ( 企 业 端 ) 二 〇 〇 八 年 七 月 二 十 日 目 录 1 系 统 概 述...3 1.1 系 统 简 介...3 1.2 系 统 功 能 结 构...3 1.3 系 统 特 点...4 2 系 统 升 级 安 装 及 设 置...4 2.1 运 行 环 境...4 2.2 系 统 升 级...4 2.3 系 统 注 册...5

More information

需 要 会 有 所 调 整 期 货 保 证 金 账 户 : 期 货 公 司 在 期 货 保 证 金 存 管 银 行 开 立 的 用 于 存 放 和 管 理 客 户 保 证 金 的 专 用 存 管 账 户, 包 括 期 货 公 司 在 期 货 交 易 所 所 在 地 开 立 的 用 于 与 期 货 交

需 要 会 有 所 调 整 期 货 保 证 金 账 户 : 期 货 公 司 在 期 货 保 证 金 存 管 银 行 开 立 的 用 于 存 放 和 管 理 客 户 保 证 金 的 专 用 存 管 账 户, 包 括 期 货 公 司 在 期 货 交 易 所 所 在 地 开 立 的 用 于 与 期 货 交 客 户 须 知 一 客 户 需 具 备 的 开 户 条 件 客 户 应 是 具 备 从 事 期 货 交 易 主 体 资 格 的 自 然 人 法 人 或 其 他 经 济 组 织 自 然 人 开 户 须 是 年 满 十 八 周 岁 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 的 中 国 公 民 客 户 必 须 以 真 实 的 合 法 的 身 份 开 户 客 户 须 保 证 资 金 来 源 的 合 法 性 客

More information

白皮书

白皮书 应 用 安 全 支 撑 平 台 (ASSP ASSP) 2010 年 12 月 1 版 权 声 明 : 本 文 件 中 出 现 的 全 部 内 容, 除 另 有 特 别 注 明, 版 权 均 属 上 海 格 尔 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 格 尔 软 件 ) 所 有, 未 经 格 尔 软 件 书 面 许 可, 任 何 人 不 得 以 任 何 形 式 擅 自 拷 贝 传 播 复

More information

ARP项目组功能培训PPT模版

ARP项目组功能培训PPT模版 中 国 科 学 院 ARP 系 统 V1.3 版 用 户 培 训 ------ 科 研 项 目 模 块 课 程 内 容 第 一 单 元 : 背 景 介 绍 第 二 单 元 :V1.3 版 本 变 更 功 能 点 介 绍 第 三 单 元 :V1.3 版 本 操 作 举 例 第 四 单 元 : 常 见 问 题 课 程 内 容 第 一 单 元 : 背 景 介 绍 第 二 单 元 :V1.3 版 本 变 更

More information

"江银理财" 1457期35天人民币理财产品说明书

江银理财 1457期35天人民币理财产品说明书 " 芙 蓉 创 赢 理 财 " 1614 期 92 天 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 重 要 须 知 : 本 产 品 说 明 书 为 理 财 产 品 销 售 协 议 书 客 户 权 益 须 知 风 险 揭 示 书 不 可 分 割 之 组 成 部 分 本 理 财 产 品 不 等 同 于 银 行 存 款 本 理 财 产 品 仅 向 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及

More information

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 Quick Start Guide

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 Quick Start Guide 安 装 指 南 崔 克 TM N300 全 功 能 跨 界 路 由 器 PR2000 Reset /LAN LAN Wired Off Wired Off Wired Off /LAN LAN Wired Off 由 此 开 始 感 谢 您 购 买 N300 全 功 能 跨 界 路 由 器 PR2000 您 可 以 通 过 把 崔 克 设 置 为 热 点 模 式 扩 展 模 式 路 由 模 式 或

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D3C3BACFCDACCCF5BFEE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D3C3BACFCDACCCF5BFEE> 通 用 合 同 条 款 词 语 涵 义 及 适 用 语 言 第 一 条 下 列 名 词 和 用 语, 除 上 下 文 另 有 规 定 外, 具 有 本 条 所 赋 予 的 涵 义 : 一 工 程 项 目 是 指 发 包 人 委 托 监 理 人 实 施 建 设 监 理 的 工 程 建 设 项 目 二 发 包 人 是 指 承 担 直 接 投 资 责 任 的 委 托 监 理 业 务 的 法 人 以 及 其

More information

1

1 登 记 号 : 中 华 民 共 和 国 组 织 机 构 代 码 证 山 东 省 组 织 机 构 数 字 证 书 申 报 表 申 领 单 位 :( 盖 章 ) 申 领 日 期 : 法 定 代 表 ( 负 责 ):( 签 字 ) 领 证 :( 签 字 ) 山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 中 华 民 共 和 国 组 织 机 构 代 码 证 申 报 表 填 表 说 明 一. 机 构 名 称 填 写

More information

目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7 4.1 指 纹 仪 U 盘 安 装...7 4.2 飞 天

目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7 4.1 指 纹 仪 U 盘 安 装...7 4.2 飞 天 百 成 电 子 印 章 系 统 标 准 客 户 端 (For Acrobat) 用 户 手 册 Version 7.1 百 润 百 成 集 团 2011 年 7 月 目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7

More information

<4D F736F F D20B7CAB3C7CAD0D0C5CFA2B9ABBFAAC4BFC2BCB9DCC0EDCFB5CDB3C5E0D1B5BDCCB3CC2E646F63>

<4D F736F F D20B7CAB3C7CAD0D0C5CFA2B9ABBFAAC4BFC2BCB9DCC0EDCFB5CDB3C5E0D1B5BDCCB3CC2E646F63> 肥 城 市 政 府 信 息 公 开 目 录 管 理 系 统 培 训 手 册 (2011.3.29) 本 培 训 手 册 共 分 三 部 分, 第 一 部 分 是 对 信 息 发 布 平 台 的 说 明, 第 二 部 分 是 信 息 录 入 编 辑 发 布 及 相 关 注 意 事 项, 第 三 部 分 是 肥 城 市 信 息 公 开 目 录 索 引 编 制 规 范 及 内 容 保 障 说 明 站 群

More information

升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213 号 ) 文 件, 要 求 航 天 信 息 修 改 防 伪 税 控 系

升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213 号 ) 文 件, 要 求 航 天 信 息 修 改 防 伪 税 控 系 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 ) 增 值 税 一 般 纳 税 人 用 户 升 级 培 训 2015 年 河 北 航 天 信 息 技 术 有 限 公 司 升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213

More information

( 四 ) 组 织 处 置 重 大 计 算 机 信 息 系 统 安 全 事 故 和 事 件 ; ( 五 ) 负 责 计 算 机 病 毒 和 其 他 有 害 数 据 防 治 管 理 工 作 ; ( 六 ) 对 计 算 机 信 息 系 统 安 全 服 务 和 安 全 专 用 产 品 实 施 管 理 ;

( 四 ) 组 织 处 置 重 大 计 算 机 信 息 系 统 安 全 事 故 和 事 件 ; ( 五 ) 负 责 计 算 机 病 毒 和 其 他 有 害 数 据 防 治 管 理 工 作 ; ( 六 ) 对 计 算 机 信 息 系 统 安 全 服 务 和 安 全 专 用 产 品 实 施 管 理 ; 各 市 县 公 安 局 : 现 将 广 东 省 计 算 机 信 息 系 统 安 全 保 护 管 理 规 定 实 施 细 则 ( 试 行 ) 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 工 作 中 有 何 问 题, 请 及 时 报 告 省 公 安 厅 网 监 处 广 东 省 公 安 厅 二 00 三 年 六 月 十 七 日 广 东 省 计 算 机 信 息 系 统 安 全 保 护 管 理 规 定

More information

证券公司客户资产管理业务自律规范

证券公司客户资产管理业务自律规范 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 规 范 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 和 促 进 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 发 展, 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 以 下 简

More information

Huawei Technologies Co

Huawei Technologies Co IPS URL 过 滤 典 型 配 置 关 键 词 :URL 摘 要 : 本 文 主 要 介 绍 IPS 系 列 产 品 URL 的 典 型 配 置 缩 略 语 : 缩 略 语 英 文 全 名 中 文 解 释 IPS Intrusion Prevention System 入 侵 防 御 系 统 URL Uniform Resource Locator 统 一 资 源 定 位 符 杭 州 华 三 通

More information

先 前 的 规 定 并 未 明 确 期 租 租 金 是 否 需 要 缴 纳 所 得 税, 但 新 办 法 明 确 指 出 程 租 与 期 租 租 金 均 属 企 业 所 得 税 的 征 收 对 象 相 反, 新 办 法 却 将 光 租 租 金 以 及 集 装 箱 租 金 排 除 在 适 用 范 围

先 前 的 规 定 并 未 明 确 期 租 租 金 是 否 需 要 缴 纳 所 得 税, 但 新 办 法 明 确 指 出 程 租 与 期 租 租 金 均 属 企 业 所 得 税 的 征 收 对 象 相 反, 新 办 法 却 将 光 租 租 金 以 及 集 装 箱 租 金 排 除 在 适 用 范 围 JANUARY 2015 关 于 外 国 运 输 企 业 在 中 国 应 缴 纳 的 所 得 税 的 问 答 2015 年 1 月 23 日 2014 年 8 月, 中 国 颁 布 了 一 项 有 关 所 得 税 的 新 规 定, 该 项 新 规 定 不 仅 废 除 了 该 领 域 原 有 的 管 理 办 法, 同 时 还 带 来 了 一 些 重 大 革 新, 例 如 : 扩 大 了 在 中 国 需

More information

密级:秘密

密级:秘密 港 股 交 易 客 户 端 操 作 手 册 产 品 名 称 : 乾 隆 港 股 网 上 交 易 4x 委 托 客 户 端 编 写 牛 常 鸣 日 期 2011-6-7 修 订 校 对 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 日 期 声 明 上 海 乾 隆 高 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 乾 隆 公 司 ) 做 如 下 声 明 : 1 本 手 册 的 内 容 如 有 更 改, 恕 不

More information

议案四:

议案四: 上 海 飞 科 电 器 股 份 有 限 公 司 章 程 附 件 : 三 会 议 事 规 则 2016 年 4 月 27 日 上 海 飞 科 电 器 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 第 一 条 宗 旨 为 规 范 上 海 飞 科 电 器 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 行 为, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共

More information

版本34

版本34 销 售 条 款 与 条 件 除 非 斑 马 另 行 书 面 同 意, 以 下 条 款 和 条 件 ( 销 售 条 款 与 条 件 ) 应 适 用 于 向 公 司 提 供 的 所 有 产 品 的 一 切 报 价 协 议 订 单 和 销 售 斑 马 在 此 拒 绝 公 司 在 订 单 回 复 斑 马 对 订 单 的 认 可 中 提 出 的 与 本 销 售 条 款 与 条 件 有 所 增 加 不 同 或

More information

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交 苏 州 大 学 研 究 生 电 子 培 养 手 册 填 写 说 明 学 生 使 用 (2016.01) 目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提

More information

Microsoft Word - PrintTemp严祥瑞 0107921

Microsoft Word - PrintTemp严祥瑞 0107921 兴 业 银 行 借 记 卡 章 程 第 一 章 总 则 第 一 条 为 更 好 的 向 持 卡 人 提 供 服 务, 规 范 兴 业 银 行 借 记 卡 的 发 行 和 使 用, 根 据 中 国 人 民 银 行 银 行 卡 业 务 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 章 的 有 关 规 定, 制 定 本 章 程 第 二 条 兴 业 银 行 借 记 卡 ( 以 下 简 称 兴 业 借

More information

第 三 条 学 校 信 息 化 建 设 的 基 本 思 路 是 : 以 校 园 网 初 步 应 用 为 基 础, 以 数 字 化 校 园 建 设 为 开 端, 以 信 息 技 术 在 学 校 各 项 工 作 中 的 应 用 融 合 创 新 为 主 线, 以 信 息 资 源 共 享 和 互 通 为 重

第 三 条 学 校 信 息 化 建 设 的 基 本 思 路 是 : 以 校 园 网 初 步 应 用 为 基 础, 以 数 字 化 校 园 建 设 为 开 端, 以 信 息 技 术 在 学 校 各 项 工 作 中 的 应 用 融 合 创 新 为 主 线, 以 信 息 资 源 共 享 和 互 通 为 重 武 汉 体 育 学 院 文 件 武 体 院 字 2014 20 号 武 汉 体 育 学 院 信 息 化 建 设 工 作 条 例 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 规 范 学 校 信 息 化 建 设 工 作, 推 动 学 校 信 息 化 建 设 有 序 健 康 发 展, 根 据 国 家 和 教 育 部 教 育 信 息 化 的 有 关 文 件, 结 合 学 校 实 际, 制

More information

日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 甲 乙 双 方 依 照 合 同 法, 本 着 平 等 自 愿 公 平 公 正 互 惠 互 利

日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 甲 乙 双 方 依 照 合 同 法, 本 着 平 等 自 愿 公 平 公 正 互 惠 互 利 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 采 购 合 同 项 目 名 称 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 中 标 单 位 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 1 页 共 6 页 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫

More information

1. 法 人 治 理 结 构 公 司 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规, 结 合 本 公 司 实 际, 通 过 制 定 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 文 件, 明 确 董 事 会 监 事

1. 法 人 治 理 结 构 公 司 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规, 结 合 本 公 司 实 际, 通 过 制 定 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 文 件, 明 确 董 事 会 监 事 深 圳 文 科 园 林 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 深 圳 文 科 园 林 股 份 有 限 公 司 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD6BBFAD6A4C8AF322E31B2D9D7F7CAD6B2E1666F72204B6A617661BCFCC5CCD4F6C7BFB0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD6BBFAD6A4C8AF322E31B2D9D7F7CAD6B2E1666F72204B6A617661BCFCC5CCD4F6C7BFB0E62E646F63> 手 机 证 券 操 作 文 档 版 本 号 :2.1 适 用 平 台 :Kjava:MIDP2.0,CLDC1.1 以 上 中 文 版 2007-7-13 手 机 证 券 _1 目 录 1 简 介...4 1.1 概 述...4 1.2 版 本 说 明...4 1.3 手 册 说 明...4 1.4 词 汇 与 符 号...4 2 使 用 说 明...6 2.1 主 菜 单 界 面...6 2.2

More information

以 网 站 公 示 为 准 产 品 风 险 等 级 较 低 风 险 ( 本 评 级 为 浙 商 银 行 内 部 测 评 结 果, 仅 供 参 考 ) 适 合 客 户 经 浙 商 银 行 风 险 评 估, 评 定 为 稳 健 型 及 以 上 的 私 人 银 行 客 户 投 资 及 收 益 币 种 人

以 网 站 公 示 为 准 产 品 风 险 等 级 较 低 风 险 ( 本 评 级 为 浙 商 银 行 内 部 测 评 结 果, 仅 供 参 考 ) 适 合 客 户 经 浙 商 银 行 风 险 评 估, 评 定 为 稳 健 型 及 以 上 的 私 人 银 行 客 户 投 资 及 收 益 币 种 人 浙 商 银 行 永 乐 5 号 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 一 重 要 提 示 理 财 非 存 款 产 品 有 风 险 投 资 须 谨 慎 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 浙 商 银 行 或 本 行 ) 郑 重 提 示 : 在 购 买 理 财 产 品 前, 客 户 应 确 保 自 己 完 全 明 白 该 项 投 资 的 性 质 和 所 涉 及 的 风 险, 详 细

More information

1 前言

1 前言 前 海 双 龙 科 技 有 限 公 司 AI-ECERP 使 用 手 册 2016 年 3 月 前 海 双 龙 ( 深 圳 ) 文 化 科 技 有 限 公 司 电 话 :0755-86718490 前 海 双 龙 电 子 商 务 ERP 管 理 系 统 V2.0 2 目 录 1 文 档 目 的... 5 2 软 件 运 行 的 软 硬 件 环 境... 5 2.1 硬 件 环 境... 5 2.2

More information

6 人, 监 理 驻 场 人 员 不 少 于 2 人, 并 书 面 提 供 承 诺 书, 保 证 项 目 期 间 5 8 小 时 全 职 工 作, 监 理 驻 场 人 员 需 经 承 建 单 位 认 可, 不 得 随 意 更 换, 同 时 根 据 项 目 建 设 进 度 适 时 增 派 人 力, 不

6 人, 监 理 驻 场 人 员 不 少 于 2 人, 并 书 面 提 供 承 诺 书, 保 证 项 目 期 间 5 8 小 时 全 职 工 作, 监 理 驻 场 人 员 需 经 承 建 单 位 认 可, 不 得 随 意 更 换, 同 时 根 据 项 目 建 设 进 度 适 时 增 派 人 力, 不 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 案 源 配 送 系 统 项 目 监 理 招 标 需 求 一 项 目 概 述 专 利 审 查 案 源 配 送 系 统 ( 以 下 简 称 : 案 源 配 送 系 统 ) 主 要 处 理 发 明 专 利 申 请 的 实 质 审 查 案 件 资 源 和 实 审 部 门 审 查 员 人 力 资 源 的 调 配 关 系, 是 专 利 审 批 全 流 程

More information

Microsoft Word - 《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》.doc

Microsoft Word - 《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》.doc 证 券 期 货 市 场 诚 信 监 督 管 理 暂 行 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 证 券 期 货 市 场 诚 信 建 设, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 维 护 证 券 期 货 市 场 秩 序, 促 进 证 券 期 货 市 场 健 康 稳 定 发 展, 根 据 有 关 法 律 行 政 法 规, 制 定 本 办 法 第 二 条 中 国 证 券 监 督 管 理 委

More information

目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒

目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒 在 线 考 试 系 统 用 户 手 册 版 本 V1.5 1 目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒 计 时... 6 1.3. 答 题 页

More information

展 台 搭 建 设 计 图 纸 审 查 的 规 定 所 有 层 高 超 过 4.5 米 ( 含 4.5 米 ) 或 者 展 台 顶 部 结 构 搭 建 面 积 超 过 展 位 面 积 50% 以 上 的 室 内 单 层 特 装 展 台 ( 以 下 统 称 展 台 ) 图 纸 必 须 通 过 国 家

展 台 搭 建 设 计 图 纸 审 查 的 规 定 所 有 层 高 超 过 4.5 米 ( 含 4.5 米 ) 或 者 展 台 顶 部 结 构 搭 建 面 积 超 过 展 位 面 积 50% 以 上 的 室 内 单 层 特 装 展 台 ( 以 下 统 称 展 台 ) 图 纸 必 须 通 过 国 家 表 格 室 内 单 层 特 装 展 台 搭 建 审 批 表 截 止 日 期 : 一 式 两 份 提 交 请 回 执 : 展 商 : 地 址 : 上 海 汉 海 展 览 咨 询 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 龙 阳 路 2345 号 E2-2E1 电 话 : 邮 编 :201204 传 真 : 电 话 :28906633/34/35 电 子 邮 件 : 传 真 :28906000 授 权

More information

华夏理财—信托贷款产品说明书

华夏理财—信托贷款产品说明书 华 夏 理 财 - 增 盈 增 强 型 1109 号 64 天 期 产 品 说 明 书 一 银 行 销 售 的 理 财 产 品 与 存 款 存 在 明 显 区 别, 具 有 一 定 的 风 险 ; 二 本 产 品 适 合 于 无 投 资 经 验 及 有 投 资 经 验 投 资 者 ; 三 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 夏 银 行 ) 不 保 证 理 财 产 品 本

More information

目 录 前 言... 1 1 学 习 平 板 电 脑 的 启 动 和 联 网... 2 1.1 启 动 国 开 网 院 的 客 户 端... 2 1.1.1 启 动 平 板 电 脑... 2 1.1.2 设 置 网 络... 2 1.1.3 启 动 国 开 网 院 客 户 端... 4 1.2 国

目 录 前 言... 1 1 学 习 平 板 电 脑 的 启 动 和 联 网... 2 1.1 启 动 国 开 网 院 的 客 户 端... 2 1.1.1 启 动 平 板 电 脑... 2 1.1.2 设 置 网 络... 2 1.1.3 启 动 国 开 网 院 客 户 端... 4 1.2 国 国 家 开 放 大 学 ( 广 州 ) 实 验 学 院 国 开 网 院 客 户 端 使 用 手 册 广 州 远 程 教 育 中 心 2014 年 8 月 目 录 前 言... 1 1 学 习 平 板 电 脑 的 启 动 和 联 网... 2 1.1 启 动 国 开 网 院 的 客 户 端... 2 1.1.1 启 动 平 板 电 脑... 2 1.1.2 设 置 网 络... 2 1.1.3 启 动

More information

第 一 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 温 和 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 小 于 35 个 指 数 点 ), 第 二 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 激 烈 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 大 于 35 个 指 数

第 一 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 温 和 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 小 于 35 个 指 数 点 ), 第 二 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 激 烈 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 大 于 35 个 指 数 名 策 数 据 > 专 注 于 数 量 分 析 & 算 法 交 易 名 策 数 据 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 实 盘 操 作 指 南 A. 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 策 略 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 是 名 策 数 据 研 发 的 量 化 交 易 模 型 根 据 名 策 数 据 的 独 家 算 法, 我 们 在 Matlab 分 析 软 件 及 Windows

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B331303930BAC5B8BDBCFE322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B331303930BAC5B8BDBCFE322E646F63> 附 件 2 ( 征 求 意 见 稿 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 目 的 和 意 义 为 加 强 对 企 业 事 业 单 位 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 ( 以 下 简 称 环 境 应 急 预 案 ) 的 备 案 管 理, 督 促 企 业 事 业 单 位 规 范 制 定 环 境 应 急 预 案, 根 据 环 境 保 护 法 突 发 事 件 应 对 法 水 污 染 防 治 法 固 体

More information

新疆众和股份有限公司期货套期保值内部控制制度.doc

新疆众和股份有限公司期货套期保值内部控制制度.doc 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 期 货 套 期 保 值 内 部 控 制 制 度 (2009 年 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 对 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 期 货 套 期 保 值 业 务 的 监 督 管 理, 规 范 期 货 交 易 行 为, 有 效 防 范 和 化 解 风 险, 维 护 公 司 及 股 东 利 益, 依 据 国

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE32A3AD323042A3ADA1B6D6D0BABDC8FDD0C7D7A1D4BAB2B9B3E4CDC5CCE5D2BDC1C6B1A3CFD5A3A841BFEEA3A9A1B7A3ADCCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE32A3AD323042A3ADA1B6D6D0BABDC8FDD0C7D7A1D4BAB2B9B3E4CDC5CCE5D2BDC1C6B1A3CFD5A3A841BFEEA3A9A1B7A3ADCCF5BFEE2E646F63> 中 航 三 星 住 院 补 充 团 体 医 疗 保 险 (A 款 ) (2006 年 5 月 ) 第 一 章 合 同 构 成 与 投 保 范 围 第 二 章 保 险 责 任 与 责 任 免 除 第 三 章 保 险 期 间 与 保 险 费 第 四 章 保 险 金 申 请 第 五 章 合 同 变 更 事 项 第 六 章 一 般 条 款 第 七 章 释 义 第 一 章 合 同 构 成 与 投 保 范 围

More information

<4D F736F F D20B6FEBCB6BDA8D4ECCAA6A1B6BDA8C9E8B9A4B3CCCAA9B9A4B9DCC0EDA1B7BEABBDB2B0E0B5DA3330BDB2D2E5A3A B0E6BDA8C9E8CDF8A3A92E646F63>

<4D F736F F D20B6FEBCB6BDA8D4ECCAA6A1B6BDA8C9E8B9A4B3CCCAA9B9A4B9DCC0EDA1B7BEABBDB2B0E0B5DA3330BDB2D2E5A3A B0E6BDA8C9E8CDF8A3A92E646F63> 2Z106020 施 工 承 包 与 物 资 采 购 合 同 的 内 容 2Z106020 施 工 承 包 与 物 资 采 购 合 同 的 内 容 (P200~219) http://bbs.chinagb.net/?fromuid=116052 2Z106021 掌 握 施 工 承 包 合 同 的 主 要 内 容 (P200~212) ⑴ 九 部 委 联 合 编 制 了 标 准 施 工 招 标 资

More information

«打印份数»

«打印份数» 郑 州 商 品 交 易 所 指 定 存 管 银 行 管 理 办 法 ( 郑 州 商 品 交 易 所 第 五 届 理 事 会 :2013 年 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 自 2013 年 8 月 29 日 施 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 郑 州 商 品 交 易 所 ( 以 下 简 称 交 易 所 ) 期 货 保 证 金 存 管 业 务, 确 保 期 货 保 证 金

More information

ICS 35

ICS 35 ICS 35.020 L09 GA 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 GA/T 710-2007 信 息 安 全 技 术 信 息 系 统 安 全 等 级 保 护 基 本 配 置 Information security technology- Fundamental configure of security classification protection for information

More information

MIS2

MIS2 北 京 市 中 小 学 校 管 理 信 息 系 统 行 业 背 景 随 着 信 息 技 术 在 各 行 各 业 的 应 用 与 普 及 以 信 息 经 济 知 识 经 济 为 主 流 的 教 育 改 革 也 在 全 国 范 围 内 拉 开 了 帷 幕 在 很 长 的 一 段 时 间 里 信 息 化 教 育 教 学 改 革 将 成 为 现 代 教 育 技 术 发 展 的 必 然 方 向 现 代 教 育

More information

让 我 们 开 始 吧 无 需 安 装 软 件, 同 时, 发 件 工 具 的 使 用 完 全 免 费 您 需 要 的 只 是 一 台 能 访 问 互 联 网 的 计 算 机 访 问 WEB SHIPPING 系 统 DHL 全 球 : 选 择 您 的 国 家 步 骤 1: 访 问 Web Ship

让 我 们 开 始 吧 无 需 安 装 软 件, 同 时, 发 件 工 具 的 使 用 完 全 免 费 您 需 要 的 只 是 一 台 能 访 问 互 联 网 的 计 算 机 访 问 WEB SHIPPING 系 统 DHL 全 球 : 选 择 您 的 国 家 步 骤 1: 访 问 Web Ship 欢 迎 来 到 DHL WEB SHIPPING 用 户 指 南 webshipping.dhl.com 无 论 在 路 上 还 是 在 办 公 室, 都 有 WEB SHIPPING 是 小 型 企 业 所 有 者, 办 公 室 经 理, 或 者 任 何 忙 于 工 作 人 士 的 理 想 选 择 DHL Web Shipping 使 得 网 上 发 件 变 得 前 所 未 有 的 轻 松 方 便

More information

Kodak Capture Pro Software 和 Capture Pro 限 制 版 使 用 入 门 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 和 网 络 版... 1 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 限 制 版... 3

Kodak Capture Pro Software 和 Capture Pro 限 制 版 使 用 入 门 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 和 网 络 版... 1 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 限 制 版... 3 Capture Pro Software 使 用 入 门 A-61640_zh-cn Kodak Capture Pro Software 和 Capture Pro 限 制 版 使 用 入 门 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 和 网 络 版... 1 安 装 软 件 :Kodak Capture Pro Software 限 制 版... 3 使 用 Kodak

More information

关于做好2016年丹阳市初中英语听力口语

关于做好2016年丹阳市初中英语听力口语 关 于 做 好 2016 年 丹 阳 市 初 中 英 语 听 力 口 语 自 动 化 考 试 培 训 和 模 拟 考 试 工 作 的 通 知 各 初 中 校 九 年 一 贯 制 学 校 : 根 据 省 教 育 厅 关 于 做 好 2016 年 全 省 初 中 英 语 听 力 口 语 自 动 化 考 务 培 训 和 模 拟 考 试 工 作 的 通 知 ( 苏 教 办 基 函 2016 8 号 ) 精

More information

QXW(33e9)

QXW(33e9) 话 伴 硬 坐 席 用 户 使 用 说 明 书 深 圳 市 大 众 通 信 技 术 有 限 公 司 出 品 深 圳 市 三 三 得 玖 电 子 商 务 有 限 公 司 总 代 理 使 用 本 说 明 书 欢 迎 您 使 用 话 伴 硬 坐 席 业 务 本 业 务 是 基 于 大 众 通 信 高 科 技 和 高 标 准, 针 对 企 业 客 户 推 出 的 新 一 代 的 办 公 社 交 的 工 具

More information

GB 17859-1999

GB 17859-1999 ICS35.020 L 09 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB 17859-1999 计 算 机 信 息 系 统 安 全 保 护 等 级 划 分 准 则 Classified criteria for security protection of Computer information system 1999-09-13 发 布 2001-01-01 实 施 国 家 质 量 技 术

More information

广东商学院招标投标管理办法(试行)

广东商学院招标投标管理办法(试行) 粤 商 院 2012 2 号 关 于 印 发 广 东 商 学 院 评 标 专 家 和 评 标 专 家 库 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 教 学 教 辅 科 研 机 关 直 属 单 位 : 为 了 进 一 步 规 范 我 校 评 标 行 为, 确 保 评 标 活 动 公 平 公 正, 提 高 评 标 质 量, 充 分 发 挥 广 大 教 职 工 在 阳 光 招 标 中 的 重 要 作

More information

国家安全生产监督管理总局令

国家安全生产监督管理总局令 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 23 号 作 业 场 所 职 业 健 康 监 督 管 理 暂 行 规 定 已 经 2009 年 6 月 15 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2009 年 9 月 1 日 起 施 行 局 长 骆 琳 二 九 年 七 月 一 日 作 业 场 所 职 业 健 康 监

More information

A. 发 送 被 篡 改 的 数 据 B. 数 据 窃 听 C. 数 据 流 分 析 D. 截 获 数 据 包 8. 被 动 攻 击 其 所 以 难 以 被 发 现, 是 因 为 A. 它 一 旦 盗 窃 成 功, 马 上 自 行 消 失 B. 它 隐 藏 在 计 算 机 系 统 内 部 大 部 分

A. 发 送 被 篡 改 的 数 据 B. 数 据 窃 听 C. 数 据 流 分 析 D. 截 获 数 据 包 8. 被 动 攻 击 其 所 以 难 以 被 发 现, 是 因 为 A. 它 一 旦 盗 窃 成 功, 马 上 自 行 消 失 B. 它 隐 藏 在 计 算 机 系 统 内 部 大 部 分 计 算 机 安 全 1. 下 面 说 法 正 确 的 是 A. 信 息 的 泄 露 只 在 信 息 的 传 输 过 程 中 发 生 B. 信 息 的 泄 露 只 在 信 息 的 存 储 过 程 中 发 生 C. 信 息 的 泄 露 在 信 息 的 传 输 和 存 储 过 程 中 都 会 发 生 D. 信 息 的 泄 露 在 信 息 的 传 输 和 存 储 过 程 中 都 不 会 发 生 2. 计 算

More information

Sophos Mobile Control 用户帮助

Sophos Mobile Control 用户帮助 Sophos Mobile Control 用 户 帮 助 产 品 版 本 : 文 档 日 期 : 6.1 2016 年 5 月 目 录 1 关 于 本 帮 助...4 2 关 于 Sophos Mobile Control...5 3 登 录 到 自 助 服 务 门 户...6 3.1 首 次 登 录...6 3.2 登 录...6 3.3 密 码 恢 复...6 3.4 注 销...7 4 在

More information

钟传平讲话.doc

钟传平讲话.doc 湖 南 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 湖 南 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 湘 人 社 考 函 2015 26 号 关 于 做 好 我 省 2015 年 度 房 地 产 估 价 师 资 格 考 试 考 务 工 作 的 通 知 各 市 州 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 住 房 城 乡 建 设 局, 省 直 及 中 央 在 长 有 关 单 位 : 根 据 人 力 资 源 和

More information

泰安市商业银行人民币理财产品说明书

泰安市商业银行人民币理财产品说明书 泰 安 银 行 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 2016 年 第 三 百 二 十 一 期 金 紫 薇 人 民 币 理 财 产 品 重 要 提 示 : 一 银 行 销 售 的 理 财 产 品 与 存 款 存 在 明 显 区 别, 具 有 一 定 的 风 险 二 本 期 理 财 产 品 对 投 资 者 的 投 资 经 验 没 有 要 求 三 本 期 理 财 产 品 存 在 信 用 风 险 市 场

More information

2013年CPA项目全日制课程新价格表

2013年CPA项目全日制课程新价格表 高 顿 网 校 - 会 计 职 称 网 课 协 议 书 (2016 版 ) 甲 方 : 上 海 高 顿 教 育 培 训 有 限 公 司 联 系 地 址 : 上 海 虹 口 区 花 园 路 171 号 花 园 坊 A3 栋 高 顿 财 经 联 系 方 式 :sevice@gaodun.com 客 服 电 话 :400-825-0088 乙 方 : 在 线 购 买 高 顿 网 校 在 线 辅 导 课 程

More information

自 服 务 按 钮 无 法 访 问 新 系 统 的 自 服 务 页 面 因 此 建 议 用 户 从 信 网 中 心 (http://nc.tju.edu.cn) 主 页, 右 下 角 位 置 的 常 用 下 载, 或 校 园 网 用 户 自 服 务 (http://g.tju.edu.cn) 首 页

自 服 务 按 钮 无 法 访 问 新 系 统 的 自 服 务 页 面 因 此 建 议 用 户 从 信 网 中 心 (http://nc.tju.edu.cn) 主 页, 右 下 角 位 置 的 常 用 下 载, 或 校 园 网 用 户 自 服 务 (http://g.tju.edu.cn) 首 页 校 园 网 认 证 计 费 系 统 变 更 说 明 及 使 用 帮 助 为 提 高 校 园 网 的 可 靠 性 和 可 用 性, 提 升 用 户 的 上 网 体 验, 同 时 也 为 解 决 近 期 校 园 网 无 法 认 证 或 登 录 页 面 弹 出 缓 慢 的 问 题, 信 网 中 心 于 近 期 对 校 园 网 认 证 计 费 系 统 进 行 升 级 切 换 现 将 升 级 后 新 系 统

More information

销 售 渠 道 工 作 日 理 财 资 产 托 管 人 起 点 金 额 提 前 终 止 权 提 前 赎 回 本 行 营 业 网 点 网 上 银 行 及 手 机 银 行 国 家 法 定 工 作 日 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 的 商 业 银 行 个 人 客 户 :10 万

销 售 渠 道 工 作 日 理 财 资 产 托 管 人 起 点 金 额 提 前 终 止 权 提 前 赎 回 本 行 营 业 网 点 网 上 银 行 及 手 机 银 行 国 家 法 定 工 作 日 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 的 商 业 银 行 个 人 客 户 :10 万 一 风 险 提 示 浙 商 银 行 2015 年 第 4 期 挂 钩 沪 深 300 指 数 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 理 财 非 存 款 产 品 有 风 险 投 资 须 谨 慎 浙 商 银 行 ( 以 下 称 本 行 ) 郑 重 提 示 : 在 购 买 理 财 产 品 前, 客 户 应 确 保 自 己 完 全 明 白 该 项 投 资 的 性 质 和 所 涉 及 的 风 险, 详 细

More information

目 录 一 智 慧 商 贸 手 机 版 本 操 作 说 明 注 册 / 登 录 / 退 出 / 返 回 主 页 / 找 回 密 码 / 快 捷 菜 单 新 手 上 路 仓 库 管 理 商 品 列 表 往 来 单 位

目 录 一 智 慧 商 贸 手 机 版 本 操 作 说 明 注 册 / 登 录 / 退 出 / 返 回 主 页 / 找 回 密 码 / 快 捷 菜 单 新 手 上 路 仓 库 管 理 商 品 列 表 往 来 单 位 智 慧 商 贸 进 销 存 产 品 操 作 手 册 安 卓 版 版 本 V2.13.0 合 肥 盈 云 信 息 科 技 有 限 公 司 2014 年 4 月 22 日 目 录 一 智 慧 商 贸 手 机 版 本 操 作 说 明... 1 1. 注 册 / 登 录 / 退 出 / 返 回 主 页 / 找 回 密 码 / 快 捷 菜 单... 1 2. 新 手 上 路... 5 2.1 仓 库 管 理...

More information

宁波银行股份有限公司关于发行汇通理财

宁波银行股份有限公司关于发行汇通理财 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 理 财 客 户 : 在 理 财 计 划 的 实 际 运 作 过 程 中, 由 于 市 场 政 策 信 用 流 动 性 法 律 等 各 种 因 素 的 影 响, 本 产 品 可 能 会 面 临 多 种 风 险 因 此, 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 相 关 监 管 规 定 的 要

More information

模板

模板 方 正 移 动 硬 盘 说 明 书 X1800 v1.0 注 意 事 项 : 1 在 编 写 本 说 明 书 过 程 中 已 经 力 求 内 容 正 确 与 完 整, 但 并 不 保 证 本 说 明 书 没 有 任 何 错 误 或 漏 失 2 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 只 对 机 器 本 身 存 在 问 题 负 有 保 修 和 维 修 责 任, 对 于 因 软 件 误 操 作

More information

全国艺术科学规划项目

全国艺术科学规划项目 全 国 艺 术 科 学 规 划 项 目 网 上 申 报 常 见 问 题 及 解 决 方 法 目 录 一 申 报 流 程...4 二 立 项 流 程...5 三 常 见 问 题 与 处 理...6 (1). 如 何 注 册...6 (2). 系 统 中 没 有 我 的 单 位 怎 么 办?...7 (3). 在 注 册 时 写 错 身 份 证 号 名 字 而 系 统 中 不 能 修 改 怎 么 办?...

More information

第 四 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 的 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 实 行 注 册 登 记 制 度 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 在 签 订 对 外 贸 易 合 同 前, 应 当 取 得 注 册 登 记 第 五 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 实 行 装 运

第 四 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 的 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 实 行 注 册 登 记 制 度 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 在 签 订 对 外 贸 易 合 同 前, 应 当 取 得 注 册 登 记 第 五 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 实 行 装 运 总 局 第 119 号 令 进 口 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 检 验 检 疫 监 督 管 理 办 法 2009.8.21 第 119 号 进 口 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 检 验 检 疫 监 督 管 理 办 法 已 经 2009 年 5 月 26 日 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 局 务 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2009 年 11

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAC6ECCFC2BBF9BDF0D0C2D4F6C9CFBAA3CCECCCECBBF9BDF0CFFACADBD3D0CFDEB9ABCBBECEAAB4FACFFABBFAB9B9B2A2B2CED3EBC9CFBAA3CCECCCECBBF9BDF0CFFACADBD3D0CFDEB

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAC6ECCFC2BBF9BDF0D0C2D4F6C9CFBAA3CCECCCECBBF9BDF0CFFACADBD3D0CFDEB9ABCBBECEAAB4FACFFABBFAB9B9B2A2B2CED3EBC9CFBAA3CCECCCECBBF9BDF0CFFACADBD3D0CFDEB 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 交 易 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 根 据 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 基 金 管 理 人 ) 与 上 海 天 天 基 金 销 售 有

More information

中新大东方XX个人意外伤害保险条款及费率

中新大东方XX个人意外伤害保险条款及费率 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 中 新 大 东 方 [2014] 医 疗 保 险 035 中 新 大 东 方 附 加 学 生 住 院 医 疗 保 险 条 款 感 谢 您 选 择 了 我 们 - 中 新 大 东 方 人 寿 保 险 有 限 公 司 阅 读 指 引 本 阅 读 指 引 旨 在 提 示 您 本 条 款 中 的 重 要 事 项, 对 中 新 大 东 方 附 加 学 生 住 院 医 疗

More information

目 录 系 统 概 述... 4 第 一 部 分 Windwos 笔 记 本 台 式 机 使 用 说 明... 5 1. 云 桌 面 客 户 端 安 装... 5 2. 系 统 登 录 与 退 出... 10 2.1. 登 录 云 桌 面... 10 2.2. 退 出 云 桌 面... 12 3.

目 录 系 统 概 述... 4 第 一 部 分 Windwos 笔 记 本 台 式 机 使 用 说 明... 5 1. 云 桌 面 客 户 端 安 装... 5 2. 系 统 登 录 与 退 出... 10 2.1. 登 录 云 桌 面... 10 2.2. 退 出 云 桌 面... 12 3. 天 津 大 学 桌 面 云 平 台 用 户 使 用 手 册 二 〇 一 五 年 九 月 目 录 系 统 概 述... 4 第 一 部 分 Windwos 笔 记 本 台 式 机 使 用 说 明... 5 1. 云 桌 面 客 户 端 安 装... 5 2. 系 统 登 录 与 退 出... 10 2.1. 登 录 云 桌 面... 10 2.2. 退 出 云 桌 面... 12 3. 云 桌 面 使

More information

第 四 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 的 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 实 行 注 册 登 记 制 度 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 在 签 订 对 外 贸 易 合 同 前, 应 当 取 得 注 册 登 记 第 五 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 实 行 装 运

第 四 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 的 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 实 行 注 册 登 记 制 度 国 外 供 货 商 国 内 收 货 人 在 签 订 对 外 贸 易 合 同 前, 应 当 取 得 注 册 登 记 第 五 条 国 家 对 进 口 废 物 原 料 实 行 装 运 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 119 号 进 口 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 检 验 检 疫 监 督 管 理 办 法 已 经 2009 年 5 月 26 日 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 局 务 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2009 年 11 月 1 日 起 施 行 局 长 王 勇 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 一 日

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BAD2A9C6B7B2B9B3E4C9EAC7EBD7A2B2E1CAC2CFEEBCB0C9EAB1A8D7CAC1CFD2AAC7F32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BAD2A9C6B7B2B9B3E4C9EAC7EBD7A2B2E1CAC2CFEEBCB0C9EAB1A8D7CAC1CFD2AAC7F32E646F63> 附 件 4: 药 品 补 充 申 请 注 册 事 项 及 申 报 资 料 要 求 一 注 册 事 项 ( 一 ) 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 审 批 的 补 充 申 请 事 项 : 1. 持 有 新 药 证 书 的 药 品 生 产 企 业 申 请 该 药 品 的 批 准 文 号 2. 使 用 药 品 商 品 名 称 3. 增 加 中 药 的 功 能 主 治 天 然 药 物 适 应 症

More information

货物销售买卖法(1990:931)

货物销售买卖法(1990:931) 货 物 销 售 法 (1990:931) 引 导 性 规 定 适 用 范 围 第 1 条 本 法 适 用 于 动 产 的 销 售 本 法 也 适 用 于 相 关 动 产 的 交 换 本 法 不 适 用 于 土 地 租 赁 权 的 转 让 房 地 产 法 第 4 章 第 11 条 第 12 条 和 第 18 条 至 第 19 条 d 款 的 规 定 取 代 本 法 第 3 条 第 13 条 第 17

More information

创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划-清稿

创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划-清稿 创 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 8 号 股 权 激 励 计 划 016 8 1 为 进 一 步 规 范 创 业 板 上 市 公 司 限 股 权 激 励 相 关 事 项, 提 高 股 票 激 励 信 息 披 露 质 量, 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 和 本 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则

More information

第 二 条 国 家 秘 密 是 关 系 国 家 安 全 和 利 益, 依 照 法 定 程 序 确 定, 在 一 定 时 间 内 只 限 一 定 范 围 的 人 员 知 悉 的 事 项 第 三 条 国 家 秘 密 受 法 律 保 护 一 切 国 家 机 关 武 装 力 量 政 党 社 会 团 体 企

第 二 条 国 家 秘 密 是 关 系 国 家 安 全 和 利 益, 依 照 法 定 程 序 确 定, 在 一 定 时 间 内 只 限 一 定 范 围 的 人 员 知 悉 的 事 项 第 三 条 国 家 秘 密 受 法 律 保 护 一 切 国 家 机 关 武 装 力 量 政 党 社 会 团 体 企 中 华 人 民 共 和 国 保 守 国 家 秘 密 法 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 二 十 八 号 中 华 人 民 共 和 国 保 守 国 家 秘 密 法 已 由 中 华 人 民 共 和 国 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 于 2010 年 4 月 29 日 修 订 通 过, 现 将 修 订 后 的 中 华 人 民 共 和

More information

行政许可

行政许可 3707030101701 行 政 许 可 中 介 机 构 从 事 会 计 代 理 记 账 业 务 审 批 服 务 指 南 寒 亭 区 财 政 局 发 布 2015-9-30 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件

More information

附件1

附件1 平 安 财 富 结 构 类 (100% 保 本 挂 钩 汇 率 ) 资 产 管 理 类 2016 年 94 期 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 ( 产 品 代 码 :TLG160094) 一 银 行 销 售 的 理 财 产 品 与 存 款 存 在 明 显 区 别, 具 有 一 定 的 风 险 二 本 产 品 向 有 投 资 经 验 客 户 销 售 三 本 理 财 产 品 为 保 本 浮 动

More information