一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : H

Size: px
Start display at page:

Download "一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H20901-1"

Transcription

1 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) H20901 注 意 一 HSK( 二 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 25 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,22 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 3 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 55 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制

2 一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : H

3 H

4 第 二 部 分 第 题 A D E F 例 如 : 男 : 女 : Nǐ 你 Wǒ xǐhuan 喜 欢 zuì 最 shénme 什 么 xǐhuan 喜 欢 yùndòng? 运 动? tī zúqiú. 踢 足 球 D H

5 第 题 A D E H

6 第 三 部 分 第 题 例 如 : 男 : 女 : 问 : Xiǎo 小 Zuǒbian 左 边 Xiǎo 小 Wáng, zhèlǐ 王, 这 里 Wáng 王 nàge 那 个 hóngsè 红 色 bēizi 杯 子 yǒu 有 shì jǐ ge 几 个 shì bēizi, nǎge 杯 子, 哪 个 shénme 什 么. yánsè 颜 色?? shì nǐ 你?? A hóngsè 红 色 hēisè 黑 色 báisè 白 色 21. A niúnǎi 牛 奶 píngguǒ 苹 果 xīguā 西 瓜 22. A yí cì 一 次 liǎng 两 cì 次 9 cì 次 23. A xuéxiào 学 校 gōngsī 公 司 gēge 哥 哥 jiā 家 24. A xiǎng 想 hē 喝 shuǐ 水 shēngbìng 生 病 le 了 bú shuì 睡 le 了 25. A érzi 儿 子 māma 妈 妈 zhàngfu 丈 夫 26. A tài 太 wǎn 晚 le 了 Xiǎo 小 Zhāng 张 bú zài 在 bú rènshi 认 识 lù 路 27. A liǎng 两 kuài 块 qián 钱 sān 三 kuài 块 qián kuài 钱 4 块 qián 钱 28. A qíngtiān 晴 天 yīntiān 阴 天 xià 下 yǔ 雨 le 了 29. A chá 茶 cài 菜 shuǐguǒ 水 果 30. A chànggē 唱 歌 tiàowǔ 跳 舞 shàngkè 上 课 H

7 第 四 部 分 第 题 例 如 : 女 : 男 : 女 : 男 : 问 : Qǐng 请 Shì ú zài 在 zhèr 这 儿 zhèr 这 儿 xiě 写 ma? 吗? shì, shì, Hǎo, xièxie. 好, 谢 谢 Nán 男 yào 要 xiě 写 nín 您 zhèr. 这 儿 shénme? 什 么? míngzi. 名 字 A míngzi 名 字 shíjiān 时 间 fángjiān 房 间 hào 号 31. A shuō 说 得 hǎo 好 xiě 写 得 hǎo 好 bú huì 会 xiě 写 32. A tài 太 gāo 高 tài 太 guì 贵 yánsè 颜 色 bù hǎo 好 33. A 200 duō duō duō 多 2000 多 3000 多 34. A xuéxiào 学 校 yīyuàn 医 院 fàndiàn 饭 店 35. A 13 hào hào hào 号 14 号 15 号 H

8 二 阅 读 第 一 部 分 第 题 A D E F 例 如 : Měi 每 ge 个 xīngqīliù, 星 期 六, dōu 都 qù 去 dǎ 打 lánqiú. 篮 球 D 36. Gěi 给 37. Kàn 看 38. Nà 那 nín 您 shū 书 shì 39. Jīntiān 今 天 40. Yīnwèi 因 为 jièshào 介 绍 xià 下 shíjiān 时 间 yíxià, zhè 一 下, 这 cháng 长 háizi, tā ài 孩 子, 她 爱 xuě 雪 bú le, tiānqì 了, 天 气 huì 会 shì le, yǎnjing 了, 眼 睛 men 们 tiàowǔ. 跳 舞 hěn 很 děi 得 lěng. 冷 gōngsī 公 司 xiūxi 休 息 Lǐ 李 xiūxi. 休 息 yóuyǒng, suǒyǐ, xiǎoyú, nǐ 游 泳, 所 以, 小 鱼, 你 xiānsheng. 先 生 hǎo! 好! H

9 第 二 部 分 第 题 A wán 完 jìn 进 guo 过 D qiān 千 E guì 贵 F zìxíngchē 自 行 车 例 如 : Zhèr 这 儿 yángròu 羊 肉 hěn 很 hǎochī, dànshì 好 吃, 但 yě 也 hěn 很 ( E ) 41. Zhège 这 个 chuán 船 fēicháng 非 常 dà, kěyǐ 大, 可 以 zuò 坐 jǐ rén. 几 ( ) 人 42. Qǐng zhè 请 ( ), 这 jiù 就 shì fángjiān. 房 间 43. Zuótiān 昨 天 kǎoshì 考 试 tí tài 题 太 duō, 多, méiyǒu 没 有 zuò 做 ( ) 44. Wǒ méi 没 qù Zhōngguó, 去 ( ) 中 国, xīwàng 希 望 jīnnián 今 年 néng 能 qù 去 Zhōngguó 中 国 lǚyóu. 旅 游 45. 女 : 男 : Duìbuqǐ, 对 起, Méi 没 bù guānxi, 关 系, néng 能 zhīdào 知 道 hé 和 nǐ 你 nǐ yìqǐ 你 一 起 hěn 很 qù 去 máng. 忙 mǎi le. 买 ( ) 了 H

10 第 三 部 分 第 题 例 如 : Xiànzài 现 在 shì diǎn fēn, tāmen 11 点 30 分, 他 们 Tāmen diǎn fēn 他 们 11 点 10 分 kāishǐ 开 始 yǐjīng 已 经 yóule fēnzhōng 游 了 20 分 钟 le. 了 yóuyǒng. 游 泳 ( ) Wǒ huì 会 Wǒ tiàowǔ, dàn 跳 舞, 但 tiào 跳 得 fēicháng 非 常 tiào 跳 得 bù zěnmeyàng. 怎 么 样 hǎo. 好 ( ) 46. Wǒ hěn 很 shàngwǔ 上 午 Nàge 那 个 piányi. 便 宜 shǒujī 手 机 qù 去 bú wàimiàn 外 面 dào 到 mǎile 买 了 yìqiān 一 千 ge 个 xīn 新 shǒujī, jiǔbǎi 手 机, 九 百 duō 多 kuài 块 qián, 钱, yuán. 元 ( ) 47. Shíjiān 时 间 5 suì 岁 Wǒ duō 多 guò 过 yǒu 有 得 zhēn 真 le, dōu 了, 都 liǎng 两 ge 个 kuài, 快, kāishǐ 开 始 xuéxí 学 习 lái 来 xiě 写 ěijīng nián 北 京 10 年 Hànzì 汉 字 le. 了 le. Wǒ 了 nǚ'ér 女 儿 yǐjīng 已 经 háizi. 孩 子 ( ) 48. Jīntiān 今 天 shì yuè rì, zài 7 月 12 日, 再 yǒu 有 sān 三 tiān 天 jiù 就 shì bàba 爸 爸 shēngrì 生 日 le, 了 Wǒ xiǎng 想 sòng 送 tā 他 yí 一 ge 个 diànnǎo. 电 脑 yuè rì 7 月 15日 shì shēngri. 生 日 ( ) H

11 49. Wéi, jiě, 喂, 姐, jiù 就 dào 到 Wǒ jīchǎng 机 场 zài 在 qù 去 fēijī shì 飞 机 le. Wǒmen 了 们 jīchǎng 机 场 lù 路 shí 十 diǎn 点 xiàwǔ 下 午 líng 零 qī 七 jiàn. 见, zài, 再 yǒu fēnzhōng 有 20 分 钟 shang. 上 ( ) 50. Zuótiān 昨 天 dànshì 但 hé 和 hěn 很 Zuótiān 昨 天 péngyoumen 朋 友 们 gāoxìng. 高 兴 wánr 玩 儿 得 bù zài 在 wàimiàn 外 面 wánrle yí 玩 儿 了 一 ge 个 wǎnshang, hěn 晚 上, 很 lèi, 累, gāoxìng. 高 兴 ( ) H

12 第 四 部 分 第 题 A Tā 它 bú rènshi 认 识 nǐ. 你 Hěn 很 jìn, cóng 近, 从 zhèr 这 儿 zuò 坐 chūzūchē, liù-qī 出 租 车, 六 七 fēnzhōng 分 钟 jiù 就 dào 到 le. 了 Tā 她 sān 三 nián 年 shíjiān 时 间 lǐ, xiěle 里, 写 了 4 běn 本 shū. 书 D Nǐ 你 bǐ 比 tā 他 dà 大 yí 一 suì. 岁 E Tā 他 zài 在 nǎr ne? Nǐ 哪 儿 呢? 你 kànjiàn 看 见 tā le 他 了 ma? 吗? F Xiǎo 小 Liú 刘 jiào 叫 yìqǐ qù 一 起 去 pǎobù. 跑 步 例 如 : Tā 他 hái 还 zài 在 jiàoshì 教 室 li xuéxí. 里 学 习 E 51. Wǒmen 们 yào 要 xiàng 向 nín 您 xuéxí! 学 习! 52. Huǒchēzhàn 火 车 站 lí 离 zhèr 这 儿 yuǎn 远 ma? 吗? 53. Yǐjīng 已 经 kuài 快 8 diǎn 点 le, nǐ 了, 你 hái 还 chūqù 出 去 zuò 做 shénme? 什 么? 54. Xiǎogǒu 小 狗 zěnme 怎 么 le? Wèi 了? 为 shénme 什 么 bù chī 吃 dōngxi? 东 西? 55. Dànshì, nǐ 但, 你 zhīdào, nǐ 知 道, 你 méiyǒu 没 有 tā 他 gāo. 高 H

13 第 题 A Tā 他 shì dìdi 弟 弟 zhōngxué 中 学 tóngxué. 同 学 Xièxie 谢 谢 nín 您 gěi 给 men 们 bāngzhù! 帮 助! Tā 他 xiànzài 现 在 měi 每 tiān 天 gōngzuò 工 作 10 ge 个 xiǎoshí, xīngqīliù 小 时, 星 期 六 yě 也 bù xiūxi. 休 息 D Nǐmen 你 们 tīng 听 dǒng 懂 shuō 说 huà 话 le 了 ma? 吗? E Děng 等 yíxià. Nǐ 一 下 你 zěnme 怎 么 huílai 回 来 zhème 这 么 wǎn? 晚? 56. Dàjiā 大 家 hǎo! Wǒ 好! xìng 姓 Wáng, shì 王, xīn 新 lái 来 Hànyǔ 汉 语 lǎoshī. 老 师 57. Zhège 这 个 yuè 月 zhēn 真 fēicháng 非 常 máng. 忙 58. Kāi 开 mén, kuài 门, 快 kāi 开 mén. 门 59. Tā 她 xiàozhe 笑 着 duì 对 shuō : bú 说 : kèqi. 客 气 60. Wǒ tiān! Nǐmen 天! 你 们 rènshi? Zhè 认 识? 这 zěnme 怎 么 kěnéng? 可 能? H

14 H20901 卷 听 力 材 料 ( 音 乐,30 秒, 渐 弱 ) 大 家 好! 欢 迎 参 加 HSK( 二 级 ) 考 试 大 家 好! 欢 迎 参 加 HSK( 二 级 ) 考 试 大 家 好! 欢 迎 参 加 HSK( 二 级 ) 考 试 HSK( 二 级 ) 听 力 考 试 分 四 部 分, 共 35 题 请 大 家 注 意, 听 力 考 试 现 在 开 始 一 共 10 个 题, 每 题 听 两 次 例 如 : 们 家 有 三 个 人 每 天 坐 公 共 汽 车 去 上 班 现 在 开 始 第 1 题 : 第 一 部 分 1. 买 了 一 个 新 电 视 2. 对 起, 错 了 3. 再 见, 欢 迎 您 下 次 再 来 4. 这 他 给 妻 子 买 5. 女 儿 让 回 家 时 候 买 些 鸡 蛋 6. 他 回 来 时 候, 正 在 洗 衣 服 呢 7. 服 务 员, 请 给 来 一 杯 咖 啡 8. 爸 爸, 你 别 走 9. 王 小 姐 猫 黑 色 10. 今 天 要 做 事 情 真 多 一 共 10 个 题, 每 题 听 两 次 例 如 : 男 : 你 喜 欢 什 么 运 动? 女 : 最 喜 欢 踢 足 球 现 在 开 始 第 11 到 15 题 : 第 二 部 分

15 11. 女 : 后 面, 最 右 边, 找 到 了 吗? 男 : 找 到 了, 你 旁 边 那 个 女 孩 子 谁? 12. 男 : 生 日 快 乐! 这 送 给 你 女 : 谢 谢 你! 13. 女 : 谁 来 回 答 这 个 问 题? 男 : 老 师,! 14. 男 : 再 来 点 儿 米 饭 吧, 你 吃 得 太 少 了 女 : 好, 你 也 吃 15. 女 : 这 几 件 怎 么 样? 你 试 一 试? 男 : 好, 喜 欢 这 个 颜 色 现 在 开 始 第 16 到 20 题 : 16. 男 : 你 那 儿 有 今 天 报 纸 吗? 女 : 有 现 在 很 忙, 你 五 分 钟 后 再 打, 好 吗? 17. 女 : 告 诉, 哪 个 最 漂 亮? 男 : 觉 得 都 漂 亮 18. 男 : 您 做 什 么 工 作? 女 : 小 学 老 师 19. 女 : 现 在 八 点, 七 点 男 : 真 吗? 手 表 慢 了? 20. 男 : 这 李 小 姐 电 影 票, 你 能 帮 给 她 吗? 女 : 没 问 题 一 共 10 个 题, 每 题 听 两 次 第 三 部 分 例 如 : 男 : 小 王, 这 里 有 几 个 杯 子, 哪 个 你? 女 : 左 边 那 个 红 色 问 : 小 王 杯 子 什 么 颜 色? 现 在 开 始 第 21 题 :

16 21. 男 : 天 气 太 热 了, 家 里 有 西 瓜 吗? 女 : 没 了, 现 在 出 去 买 吧 问 : 女 要 去 买 什 么? 22. 女 : 您 第 一 次 来 们 这 儿 吗? 男 :, 去 年 九 月 来 过 一 次 问 : 男 来 过 这 里 几 次? 23. 男 : 你 妹 妹 现 在 还 住 在 学 校 里? 女 : 对, 她 住 学 校 里, 上 班 很 近 问 : 妹 妹 现 在 住 哪 儿? 24. 女 : 今 天 你 准 备 几 点 起 床? 男 : 睡 了, 现 在 就 起 问 : 男 什 么 意 思? 25. 男 : 小 刘, 中 午 有 人 给 打 电 话 吗? 女 : 您 儿 子 打 了 个 电 话, 问 您 晚 上 在 哪 儿 吃 饭 问 : 电 话 谁 打? 26. 女 : 今 天 太 晚 了, 们 别 去 小 张 家 了 男 : 好, 明 天 再 去 吧 问 : 他 们 今 天 为 什 么 去 小 张 家? 27. 男 : 鱼 真 便 宜, 现 在 三 块 钱 一 斤 了 女 : 买 两 斤 问 : 鱼 多 少 钱 一 斤? 28. 女 : 你 多 穿 件 儿 衣 服, 外 面 阴 天, 可 能 会 下 雨 男 : 没 事 儿, 很 快 就 回 来 问 : 现 在 天 气 怎 么 样? 29. 男 : 吃 点 儿 水 果 吧? 水 果 在 桌 子 上 女 :, 想 喝 点 儿 茶 问 : 桌 子 上 有 什 么? 30. 女 : 明 天 下 午 你 去 唱 歌 吗? 男 : 想 去, 但 明 天 下 午 有 课 问 : 男 明 天 下 午 做 什 么? 第 四 部 分

17 一 共 5 个 题, 每 题 听 两 次 例 如 : 女 : 请 在 这 儿 写 您 名 字 男 : 这 儿 吗? 女 :, 这 儿 男 : 好, 谢 谢 问 : 男 要 写 什 么? 现 在 开 始 第 31 题 : 31. 女 : 你 学 汉 语 多 长 时 间 了? 男 : 快 两 年 了 女 : 你 说 得 很 错 男 : 听 和 说 还 可 以, 读 和 写 好 问 : 他 汉 语 怎 么 样? 32. 女 : 这 个 椅 子 怎 么 样? 男 : 颜 色 很 好, 但, 它 太 高 了 女 : 没 关 系, 前 面 还 有 几 个 男 : 走, 们 过 去 看 看 问 : 他 们 为 什 么 没 买 这 个 椅 子? 33. 男 : 听 说 你 们 学 校 很 大, 老 师 很 多 女 :, 们 有 两 百 多 个 老 师 男 : 那 学 生 呢? 女 : 学 生 有 两 千 多 人 问 : 这 个 学 校 有 多 少 学 生? 34. 女 : 吃 药 了 吗? 现 在 身 体 怎 么 样? 男 : 吃 了, 现 在 好 多 了 女 : 什 么 时 候 可 以 出 院? 男 : 医 生 说 下 个 星 期 问 : 他 们 最 可 能 在 哪 儿? 35. 男 : 请 问, 十 四 号 到 北 京 车 票 还 有 吗? 女 : 对 起, 十 四 号 已 经 卖 完 了 男 : 那 十 五 号 早 上 还 有 吗? 女 : 有, 您 要 几 张? 男 : 两 张 问 : 男 买 了 哪 天 票? 听 力 考 试 现 在 结 束

18 H20901 卷 答 案 一 听 力 第 一 部 分 第 二 部 分 11.F 12.A E E A 20.D 第 三 部 分 A A 26.A 第 四 部 分 31.A 32.A 二 阅 读 第 一 部 分 36.F 37.E A 第 二 部 分 41.D A F 第 三 部 分 第 四 部 分 F 54.A 55.D 56.D E A

Microsoft Word - HSK(二级)大纲(2009-10-10).doc

Microsoft Word - HSK(二级)大纲(2009-10-10).doc 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) 大 纲 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制 目 录 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 1 HSK( 二 级 ) 介 绍 3 HSK( 二 级 ) 样 卷 5 HSK( 二 级 ) 样 卷 听 力 材 料 19 HSK( 二 级 ) 样 卷 答 案 27 HSK( 二 级 ) 答 题 卡 28 HSK( 二 级 ) 成 绩

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y30901-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y30901-1 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 YT( 三 级 ) Y30901 注 意 一 YT( 三 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 20 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,30 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 60 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家

More information

Microsoft Word - HSK(二级)大纲(2009-05-04).doc

Microsoft Word - HSK(二级)大纲(2009-05-04).doc 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) 大 纲 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制 目 录 1. 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 2.HSK( 二 级 ) 介 绍 3.HSK( 二 级 ) 样 卷 4.HSK( 二 级 ) 样 卷 听 力 材 料 5.HSK( 二 级 ) 样 卷 答 案 6.HSK( 二 级 ) 答 题 卡 7.HSK( 二 级 ) 成 绩

More information

新中小学生汉语考试

新中小学生汉语考试 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 YT( 二 级 ) 样 卷 注 意 一 YT( 二 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (20 题, 约 15 分 钟 ) 2. 阅 读 (20 题,25 分 钟 ) 二 答 案 先 写 在 试 卷 上, 最 后 5 分 钟 再 写 在 答 题 卡 上 三 全 部 考 试 约 50 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中

More information

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 (YCT) 介 绍 为 鼓 励 汉 语 非 第 一 语 言 的 中 小 学 生 学 习 汉 语, 培 养 提 高 他 们 的 汉 语 能 力, 自 2004 年 以 来, 中 国 国 家 汉 办 组 织 中 外 汉 语 教 学 语 言 学 心 理 学 和 教 育 测 量 学 等 领 域 的 专 家, 在 充 分 调 查 了 解 海 外 中 小 学 汉 语 教 学

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H21004-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H21004-1 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) H21004 注 意 一 HSK( 二 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 25 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,22 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 3 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 55 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家 汉

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H21005-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. 5. H21005-1 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 二 级 ) H21005 注 意 一 HSK( 二 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 25 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,22 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 3 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 55 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家 汉

More information

Microsoft Word - YCT 2级样卷.doc

Microsoft Word - YCT 2级样卷.doc YCT YCT 12015 22025 5 505 - 1 - 15 1 2 3 4 5-2 - 610 A B C D E F Nǐ shì hóngsè de, wǒ shì huángsè de. C 6 7 8 9 10-3 - 1115 : A B C 11 A B C 12 A B C 13 A B C - 4 - 14 A B C 15. A B C - 5 - 1620 Tā shì

More information

1 3 京都御所 汉城庆福宫等东亚宫殿建筑都是遵守着 面 南背北 这个原则 1 4 但崇拜太阳神的琉球首里城是面向西方的 而且建筑上龙的形象很独特 它 们 只有四只爪子 中国宫殿里的龙都为五爪龙 另外 正面的屋顶装饰又很像 1 5 日本神社建筑 作为一座城堡 与日本本土城堡不同的是它 没 有塔楼 且

1 3 京都御所 汉城庆福宫等东亚宫殿建筑都是遵守着 面 南背北 这个原则 1 4 但崇拜太阳神的琉球首里城是面向西方的 而且建筑上龙的形象很独特 它 们 只有四只爪子 中国宫殿里的龙都为五爪龙 另外 正面的屋顶装饰又很像 1 5 日本神社建筑 作为一座城堡 与日本本土城堡不同的是它 没 有塔楼 且 通訳案内士試験道場 中国語で学ぶ日本①沖縄 問題 下線部を日本語に訳しましょう.また ピンインを漢字に直しましょう 沖縄の海 1 笔者上大学的时候第一次来冲绳的 一下飞机迎面吹来湿漉漉的风 当时我 2 对那色彩绚丽的珊瑚礁和奇异多样的海洋生物一见倾心 冲绳那片汪洋大海让人 难以忘怀 海水非常清澈 能见度达 40 米 由于受暖流影响程度的不同 并经过 4 3 rì jī yuè lěi 冲绳很多岛屿形成了相互不同的珊瑚礁形态

More information

No

No Words Pinyin Translation Examples 1 吧 bɑ modal word 你 是 尼 日 利 亚 人 吧? 2 白 bái white 白 云 白 纸 3 百 bǎi hundred 这 本 书 一 百 元 4 帮 助 bānɡzhù help 谢 谢 你 的 帮 助 5 报 纸 bàozhǐ newspaper 我 每 天 都 看 报 纸 6 比 bǐ compare

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y31002-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y31002-1 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 YT( 三 级 ) Y31002 注 意 一 YT( 三 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 20 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,30 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 60 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家

More information

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y31003-1

一 听 力 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 1. 2. 3. 4. Y31003-1 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 YT( 三 级 ) Y31003 注 意 一 YT( 三 级 ) 分 两 部 分 : 1. 听 力 (35 题, 约 20 分 钟 ) 2. 阅 读 (25 题,30 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 60 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间 5 分 钟 ) 中 国 北 京 国 家

More information

Microsoft Word - Top_500_Chinese_Characters_carlgene.com.docx

Microsoft Word - Top_500_Chinese_Characters_carlgene.com.docx Top 500 Chinese Characters (and How to Write Them) # 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 字 一 丁 世 丂 七 丌 丘 不 且 丙 丑 业 並 并 丨 中 丰 㐄 丩 丿 乂 爻 部首 R1 一 R1 一 R1 一 R1 一 R1 一

More information

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 为 使 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 更 好 地 服 务 于 汉 语 学 习 者, 中 国 国 家 汉 办 组 织 中 外 汉 语 教 学 语 言 学 心 理 学 和 教 育 测 量 学 等 领 域 的 专 家, 在 充 分 调 查 了 解 海 外 汉 语 教 学 实 际 情 况 的 基 础 上, 吸 收 原 有 HSK 的 优 点, 借 鉴 近

More information

Microsoft Word - HSK(一级)大纲(2009-10-10).doc

Microsoft Word - HSK(一级)大纲(2009-10-10).doc 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 一 级 ) 大 纲 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制 目 录 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 1 HSK( 一 级 ) 介 绍 3 HSK( 一 级 ) 样 卷 5 HSK( 一 级 ) 样 卷 听 力 材 料 16 HSK( 一 级 ) 样 卷 答 案 20 HSK( 一 级 ) 答 题 卡 21 HSK( 一 级 ) 成 绩

More information

Microsoft Word - HSK(一级)大纲(2009-05-04).doc

Microsoft Word - HSK(一级)大纲(2009-05-04).doc 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 一 级 ) 大 纲 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制 目 录 1. 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 2.HSK( 一 级 ) 介 绍 3.HSK( 一 级 ) 样 卷 4.HSK( 一 级 ) 样 卷 听 力 材 料 5.HSK( 一 级 ) 样 卷 答 案 6.HSK( 一 级 ) 答 题 卡 7.HSK( 一 级 ) 成 绩

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C2594354A3A8B6FEBCB6A3A9B4F3B8D9A3A8323030392D31302D3134A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C2594354A3A8B6FEBCB6A3A9B4F3B8D9A3A8323030392D31302D3134A3A92E646F63> 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 YCT( 二 级 ) 大 纲 国 家 汉 办 / 孔 子 学 院 总 部 编 制 目 录 新 中 小 学 生 汉 语 考 试 (YCT) 介 绍 YCT( 二 级 ) 介 绍 YCT( 二 级 ) 样 卷 YCT( 二 级 ) 样 卷 听 力 材 料 YCT( 二 级 ) 样 卷 答 案 YCT( 二 级 ) 答 题 卡 YCT( 二 级 ) 成 绩 报 告 YCT(

More information

15 的 de particella particella denominazione nominale 这 是 我 ~ 书 16 点 diǎn sostantivo orario 现 在 是 下 午 3~20 17 电 脑 diànnǎo sostantivo computer 我 买 了 个 ~

15 的 de particella particella denominazione nominale 这 是 我 ~ 书 16 点 diǎn sostantivo orario 现 在 是 下 午 3~20 17 电 脑 diànnǎo sostantivo computer 我 买 了 个 ~ 新 HSK( 一 级 ) 词 汇 ( 汉 语 - 意 大 利 语 ) vocabolario del Nuovo HSK(primo livello) cinese-italiano 序 号 N. 词 Parola 拼 音 Pinyin 词 类 Parti del discorso 词 译 文 Significato della parola 1 爱 ài verbo amare 妈 妈, 我 ~

More information

Pinyin Link: Greeting dà jiā hǎo 大 家 好 Hello, everyone. zǎo shɑnɡ hǎo nǐ 你 you 早 上 好 Good morning xià wǔ hǎo wǒ 我 I

Pinyin Link:  Greeting dà jiā hǎo 大 家 好 Hello, everyone. zǎo shɑnɡ hǎo nǐ 你 you 早 上 好 Good morning xià wǔ hǎo wǒ 我 I Fourth Grade--Chinese( 2011-2012) Dear Parents: I am your child s Chinese teacher. I really appreciate your support for my class this year. The fourth grade students did a wonderful job during this year.

More information

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 介 绍 为 使 汉 语 水 平 考 试 (HSK) 更 好 地 服 务 于 汉 语 学 习 者, 中 国 国 家 汉 办 组 织 中 外 汉 语 教 学 语 言 学 心 理 学 和 教 育 测 量 学 等 领 域 的 专 家, 在 充 分 调 查 了 解 海 外 汉 语 教 学 实 际 情 况 的 基 础 上, 吸 收 原 有 HSK 的 优 点, 借 鉴 近

More information

Microsoft Word - #4 河南烩面.docx

Microsoft Word - #4 河南烩面.docx 简 体 版 : 刚 从 国 内 回 来, 虽 然 满 心 地 感 激 美 国 的 蓝 天 白 云 青 山 绿 水 还 有 大 大 的 空 间, 可 是 一 股 淡 淡 的 乡 愁 怎 么 都 剪 不 断 理 还 乱 我 不 知 道 你 想 家 的 时 候 会 做 些 什 么 每 当 我 想 家 的 时 候, 我 就 想 吃 上 一 顿 家 乡 饭 好 像 只 有 当 那 份 家 乡 饭 把 胃 里

More information

Du Lalas Promotion_Go Lala Go - part1

Du Lalas Promotion_Go Lala Go - part1 dù lā lā shēnɡ zhí jì wán zhěnɡ bǎn 杜 拉 拉 升 职 记 完 整 版 zuò zhě : lǐ kě 作 者 : 李 可 'Du Lala' Books Inspire Women Climbing China's Corporate Ladder Du Lala is a brash, 30-something Chinese woman who successfully

More information

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc http://www.mandarinchineseschool.com chánɡ yònɡ hàn yǔ 3,800 jù 常 用 汉 语 3,800 句 3,800 Useful Chinese Sentences dì yì zhānɡ rì chánɡ shēnɡ huó zhōnɡ shǐ yònɡ de duǎn jù 第 一 章 日 常 生 活 中 使 用 的 短 句 3 shēnɡ

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

1399 qì qiú c n zhì mèi chá huì, tà jì nìng dàn kuí 1023 1064 chù y o ái g zhu6 yì huán s n pán lí xi o xiáng f n yìng ti o xu n y n j n pí xi t n ti o tà è c n z n tí hú hàng xiè jí g ng

More information

: guà jué

: guà jué yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

常 見 四 百 家 漢 語 拼 譯 表 ( 依 順 序 排 列 ) 注 符 號 漢 語 拼 注 符 號 漢 語 拼 丁 ㄉㄧㄥ Dīng 冉 ㄖㄢˇ Rǎn 二 畫 刁 ㄉㄧㄠ Diāo 仝 ㄊㄨㄥˊ Tóng 力 ㄌㄧˋ Lì 包 ㄅㄠ Bāo 卜 ㄅㄨˇ Bǔ 古 ㄍㄨˇ Gǔ 三 畫 于 ㄩˊ

常 見 四 百 家 漢 語 拼 譯 表 ( 依 順 序 排 列 ) 注 符 號 漢 語 拼 注 符 號 漢 語 拼 丁 ㄉㄧㄥ Dīng 冉 ㄖㄢˇ Rǎn 二 畫 刁 ㄉㄧㄠ Diāo 仝 ㄊㄨㄥˊ Tóng 力 ㄌㄧˋ Lì 包 ㄅㄠ Bāo 卜 ㄅㄨˇ Bǔ 古 ㄍㄨˇ Gǔ 三 畫 于 ㄩˊ 中 文 譯 使 用 原 則 民 國 91 年 8 月 22 日 行 政 院 院 臺 教 字 第 0910042331 號 函 備 查 民 國 92 年 8 月 20 日 行 政 院 院 臺 教 字 第 0920044540 號 函 修 正 備 查 民 國 97 年 12 月 18 日 行 政 院 院 臺 教 字 第 0970056233 號 函 修 正 備 查 一 為 解 決 國 內 中 文 譯 使

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

x qìng yì 20

x qìng yì 20 qián xián l x qìng yì 20 n du ch n jìn zhì ch o nùo xi o y n hé qì q i qù x huáng yuè xiè qíng jù z n j n ruòlì su wéi ù cu ndu xu ntián j n bèi j guó qú shào kuí jù 260

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 三 级 ) H31001 注 意 一 HSK( 三 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (40 题, 约 35 分 钟 ) 2. 阅 读 (30 题,30 分 钟 ) 3. 书 写 (10 题,15 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 90 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间

More information

605 616 shì shé qi yuántuó bì jìng mí xi o g ng jiá 9 chu j i jué wán 10 ( zh nzh n 11 j n 12 P11 xuàn (ji ndié ju n y ngmíng yàchà 14 kuàng w iyè pín 15 yí m nmi n sh n zh n w ng 16 17 z q i n s n c

More information

li: a usage dictionary of 70,000 chinese words

li: a usage dictionary of 70,000 chinese words S sā 仨 sā 口 [ 数 量 ] 三 个 : 姐 弟 仨 不 忍 分 离 ( 新 闻 周 刊 ) 演 员 们 或 仨 或 俩 地 搂 抱 在 一 起 ( 羊 城 晚 报 ) 别 的 人 就 生 一 个 孩 子, 谁 叫 你 一 生 就 仨 ( 家 庭 ) 一 声 吆 喝, 他 们 仨 就 在 桌 子 上 码 了 一 百 块 银 元 ( 十 月 ) 此 时, 她 们 仨 也 向 女 律 师 投

More information

Microsoft Word - shaoguan005.doc

Microsoft Word - shaoguan005.doc 韶 关 第 005 集 tuó niǎo yáo zhài 鸵 鸟 瑶 寨 The Yao Ostrich Village Hán Jiā :Dà Niú, nǐ lái dé zhèng hǎo 韩 佳 : 大 牛, 你 来 得 正 好 Daniel, you came here at the right time. zuó tiān wǒ zhǎo dào le yì xiē 昨 天 我 找 到

More information

13 打 电 话 dǎ diànhuà make a phone call 他 在 ~ 呢 14 大 dà adj. big; large; huge; great 这 个 苹 果 很 ~ sa. of (marker of attributive) 这 是 我 ~ 书 15 的 de sa. ex

13 打 电 话 dǎ diànhuà make a phone call 他 在 ~ 呢 14 大 dà adj. big; large; huge; great 这 个 苹 果 很 ~ sa. of (marker of attributive) 这 是 我 ~ 书 15 的 de sa. ex 新 HSK( 二 级 ) 词 汇 ( 汉 语 - 英 语 ) New HSK Level 2 Vocabulary (Chinese-English) 序 号 词 拼 音 词 类 词 译 文 例 句 No. Word Pinyin Parts of Speech Meaning of the Word Example 1 爱 ài v. love 妈 妈, 我 ~ 你 v. like doing sth.

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

标题

标题 淳 化 县 志 1 序 王 摇 刚 摇 闻 俊 辉 摇 摇 志, 即 一 方 之 全 史 也 淳 化, 历 史 悠 久 六 七 千 年 前, 先 民 居 此 ; 约 前 1600 年, 公 刘 居 豳 ; 约 前 1100 年, 兴 为 王 畿 秦 时 设 县, 至 汉 日 盛, 及 北 宋 以 淳 化 年 号 命 名, 迄 今 1017 年 矣 浩 浩 历 史 长 河, 荡 尽 了 多 少 名 人

More information

M M M M M M M M M M M M M M M M S M M M M M M M M M M M M M hu n y zh gu k n y y n xi o qi ng g ng l i z n ju y u d ng l y n n o w t o ti ti n xi x ng q ng d d o q U ji

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

zhì ji n g z bài qì xuán

zhì ji n g z bài qì xuán zhì ji n g z bài qì xuán nìng jiàn nèn yù yàn tuán pián 916 1125 qiè l lì lá ni n g dí dèng sh pèi dú yòu ch n bèi zhuàn g ng mèi míng yì láo qù b n gàn cuò pán qiáo wèn ji, j n zuò x n chí ji

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

jí lì hàn lù qiú bà j jué 1 xiékànglì shù bì tì pàn tuó yín xiáng yú hóng mèi zhé qi nqu n suì x x jiù g ng kuì daì dí g ohu ng j n yùnjiè gu q jìyú o míng g ngà * chí yù j zh ng l fèng w huáng

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

How to Write Chinese Characters.doc

How to Write Chinese Characters.doc 写 好 汉 字 的 方 法 How To Write Chinese Characters: Page 1 of 12 Strokes Stroke Name Direction 点 diăn dot 横 héng 竖 shù 撇 piĕ 捺 nà 提 tí 钩 gōu 折 zhé horizontal vertical left-falling right-falling rising hook

More information

# # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+

# # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+ # $ # $ # # $ # # # $ $##)# #$# lǒng zhào báo wù huī fù càn làn guī lǜ fèng xì #$# zhào yào jìng jì ## # $ # $ # # $ #$#$ $ $## $ $# $ )# $ )# $ ) *#*+## $ $ $ # *#*+## $ #)# ) $ # $#)# # $ $ # $ $ # $

More information

dàn dàng

dàn dàng 2 yóu jù 63 14 1582 1664 53 18 f k i dàn dàng zhuó m cáo xi n ni n g lú chán ní ch ng luán pèi zuò tián 842 z j g dú zhòu tà zhèn shàn qiè tuán k qú zh n z n z xià píxi qúsh d ng rù zhù sh

More information

中学生必背优秀古诗文选粹

中学生必背优秀古诗文选粹 人 大 附 中 早 培 班 日 常 背 诵 丛 书 中 学 生 必 背 优 秀 古 诗 文 选 粹 含 2011 年 版 语 文 课 程 标 准 推 荐 作 品 ( 学 生 版 第 六 版 ) 腹 有 诗 书 气 自 华 整 理 者 : 张 璇 朗 读 谣 大 声 朗 读, 回 味 无 穷 ; 抑 扬 顿 挫, 节 奏 分 明 ; 思 维 训 练, 情 感 交 融 ; 改 变 性 格, 兴 奋 神

More information

Numbers 1-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 Yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 十 一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八

Numbers 1-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 Yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 十 一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八 Year 1, Mandarin words/phrases Greetings & self introduction Nǐ hǎo 你 好 Hello Zài jiàn 再 见 Goodbye Xiè xie 谢 谢 Thanks. Zǎo shàng hǎo 早 上 好 Good morning Bú kè qì 不 客 气 You're welcome Duì bù qǐ 对 不 起 I'm

More information

100textbook part1(201005)一本书.xls

100textbook part1(201005)一本书.xls Lesson 9 What's Wrong With You? 第 九 课 你 哪 里 不 舒 服? Topic: In the Hospital Dialogue The structure 是 (shì) 的 (de) The structure 先 (xiān) 然 后 (rán hòu) The structure 别 (bié)+ verb 医 生 Lucy 医 生 Lucy 医 生 Lucy

More information

Microsoft Word - 1617 Green Book for Parent- draft.doc

Microsoft Word - 1617 Green Book for Parent- draft.doc Eat Green Act Green the green book Of G.T. College (Primary Section) 背 景 按 學 校 的 發 展 計 劃, 學 校 於 2013 至 2014 年 參 加 了 香 港 綠 色 學 校 獎 的 獎 勵 計 劃, 以 三 年 的 時 間 去 優 化 學 校 的 綠 色 管 理 和 綠 色 教 育 我 們 打 算 在 2015 年 下

More information

中学作文范文精选-写事的记叙文

中学作文范文精选-写事的记叙文 中 学 作 文 指 导 和 范 文 精 选 卷 A 记 叙 文 Outreach Edusys Pte Ltd ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book and the accompanying CDROM may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or

More information

qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng

qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng shu ng hóng p ng jìn zhuó, miù sh n j zhuàn qì yí qí è qù, qi n l xièdú 10Zc fèn j, ji n r, xu n nú, s ng qí dèng zh ng mò jiù huàn lí l cù pàn gu n jiù j

More information

xiàng pí ruǎn guǎn 橡 皮 软 管 sān lún chē 三 轮 车 zhǐ chū xiàng pí ruǎn guǎn 指 出 橡 皮 软 管 nǎ lǐ yǒu shuǐ? 哪 里 有 水? zhǐ chū sān lún chē de tà jiǎo bǎn 指 出 三

xiàng pí ruǎn guǎn 橡 皮 软 管 sān lún chē 三 轮 车 zhǐ chū xiàng pí ruǎn guǎn 指 出 橡 皮 软 管 nǎ lǐ yǒu shuǐ? 哪 里 有 水? zhǐ chū sān lún chē de tà jiǎo bǎn 指 出 三 cí yǔ 24~36 个 月 - 词 语 gé rè shǒu tào 隔 热 手 套 chá hú 茶 壶 xióng 熊 shù 树 jiǎo bàn qì 搅 拌 器 qián bāo 钱 包 bō luó 菠 萝 xǐ yī fěn 洗 衣 粉 huā yuán 花 园 xiǎo wū 小 屋 shù 树 huā 花 chí táng 池 塘 xiàng pí ruǎn guǎn 橡 皮

More information

nìng bài, shì kuì j cù zh x sh n mèi chí chì què j n zuò tòng ji o j ng f n jìliáo hù h ng shì chìzh m n mì f ngdí kuàng zhu chu n chuán hézhé ti n qí l léixiè j nxù qù, j n wù ji n s n

More information

áo qí mào chù j yè sì jué g qi n g màodié yí ni n gu fèng d n nú tái tiáo chí y ng y ng wò ti n zh qi ng j n léixiè pàn fányú ni chén ch mèi y u j n yú chíchú yè qiú qu hé bá fú j ch chì zhuàn

More information

Lesson Notes – Lesson 121

Lesson Notes – Lesson 121 Lesson 377 Vocabulary Summary: Simplified: 好 久 不 见 Hǎo jiǔ bú jiàn Long time no see 你 的 暑 假 欧 洲 自 助 旅 行 怎 么 样? Nǐde shǔjià Ōuzhōu zìzhù lǚxíng zěnme yàng? How was your summer trip to Europe? 好 玩 得 不 得

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2000 ( C I P) 2000 /,. :, 2006. 10 ISBN 7-5432 - 1288-9............ - -. I277. 8 CIP ( 2006) 050702 2000 ( 200001 193 www. ewen. cc ) 787 1092 1 /32 10 180 2006 10 1 2006 10 1 : 0 001-000 ISBN 7-5432 -

More information

給 家 長 及 老 師 的 話 I. A B D 內 I. C II. A II. B II. C D E F II. F G IV. V.

給 家 長 及 老 師 的 話 I. A B D 內 I. C II. A II. B II. C D E F II. F G IV. V. 學華語向前走 Let's Learn Chinese 糖果 2 第一冊 作業本 Workbook A 冰淇淋 牛奶 巧克力 給 家 長 及 老 師 的 話 I. A B D 內 I. C II. A II. B II. C D E F II. F G IV. V. A Word to Parents and Teachers This workbook is designed based on the

More information

t ng zhì dú jì nìng g shèng náo bì bù yáo m o lì q ng z su l i luán wù x chì yí p x * wéi xì chóu g ng jí ch lì wù jìn j sù xiá dú tóng d ng fúf g n x n zài liú qí zhu n qiè nú xiè hé j f icè

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ZHONGGUO GAI KUANG (CIP) /. :, ISBN 7 301 02479 0 1994 9.... K92 : : : : ISBN 7 301 02479 0/ G 0258 : : 100871 : 62752018 62752015 62752032 : : : 787 1092 16 12 225 1994 9 1998 3 1998 3 : 25 00 1 1 1 5

More information

nooog

nooog 1 1 2 8 3 14 4 ( ) 27 5 35 6 43 7 50 8 62 9 68 10 74 11 83 12 89 13 96 107 111 115 119 123 , 3,,,,, 1. 3, 2., 3.,, 4., 5., 1. 1.,, 2. 5 3., 4., 1 ,, 108,,,,,,,,,,,,, 14 1. ( j ) ( y ) ( l ) ( di n ) (

More information

徐志摩与林徽因

徐志摩与林徽因 八 年 级 上 册 语 文 学 研 指 导 案 答 案 ( 北 师 大 版 ) 第 一 单 元 1 日 出 第 一 课 时 1. 刘 伯 羽 (1916 2005), 北 京 人, 当 代 著 名 作 家 其 早 期 作 品 有 很 强 的 新 闻 性 和 时 代 特 色, 富 于 激 情 创 作 的 散 文 集 芳 草 集 荣 获 1989 年 优 秀 散 文 奖, 长 篇 小 说 第 二 个 太

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) [ ] ( 773 819 ) [ ] ( 772 842 ) ( CIP) /. :, 2006. 5 ISBN 7-80135 - 738-8......... - -. 211 CIP ( 2005) 131427 [ ] 2006 5 1 1 : 1 /32 : 195 : 5066 ISBN 7-80135 - 738-8 : 526. 00 ( 26. 30 ) ( ADD: 10

More information

0303 0302 0302 0301 niedrig, klein (Körpergröße) bekräftigender Artikel, Emphase Tante (häufig als Anrede für ältere Frauen) 0307 0306 0305 0304 Klass

0303 0302 0302 0301 niedrig, klein (Körpergröße) bekräftigender Artikel, Emphase Tante (häufig als Anrede für ältere Frauen) 0307 0306 0305 0304 Klass 阿 姨 啊 啊 矮 阿 姨, 附 近 有 地 铁 站 吗? 啊, 这 儿 的 环 境 多 么 好 啊! 你 们 家 住 在 哪 儿 啊? 啊, 好 的, 我 现 在 就 去 弟 弟 的 个 子 比 我 矮 āyí, fùjìn yǒu dìtiězhàn ma? ā, zhèr de huánjìng duōme hǎo ā! nǐmen jiā zhù zài nǎr ā? ā, hǎo de,

More information

[Chinese Beginner 2A] 身 体 的 器 官 Lesson 1: Question and Answer for Role-Play wèn: nǐ de yǎn jīng zài nǎ lǐ dá: wǒ de yǎn jīng zài zhè lǐ 1 问 : 你 的 眼 睛

[Chinese Beginner 2A] 身 体 的 器 官 Lesson 1: Question and Answer for Role-Play wèn: nǐ de yǎn jīng zài nǎ lǐ dá: wǒ de yǎn jīng zài zhè lǐ 1 问 : 你 的 眼 睛 TM If You Can Sing, You Can Learn The questions and answers of each lesson are according to the DVD animation and topic of that lesson. Once the Q & A manuals for all three levels Beginner II, Beginner

More information

目录

目录 Practical Chinese Expressions ----Beijing Life Tips Made by CUCAS All Rights Reserved 目 录 Contents 常 用 词 汇 Common Phrases... 1 问 候 Basic Greetings... 1 提 问 Asking Questions... 1 地 点 Places... 3 其 他 问 题

More information

yu n

yu n yu n yàn shàn wù tè x yu n mó tè l w i bì tiáo yì yuè y n zuò cu n i xi n hù ku ng chóu jí ch u s ng h i dàn shà pí k n j n lài kuí z u móu ch xùn sh n cù p xi ng b guó chèn

More information

Du Lalas Promotion_Go Lala Go 2

Du Lalas Promotion_Go Lala Go 2 式, 在 DB 全 球 范 围 内 适 用 它 是 个 问 卷, yí ɡònɡ yǒu sì s yè nèi rónɡ r měi dào d tí t mù kě zài 1 zhì 5, 一 共 有 四 页 内 容 每 道 题 目 可 在 1 至 5 fēn fàn f wéi w nèi n dǎ d fēn, 1 wéi w zuì dī fēn, 5 wéi w zuì ɡāo fēn

More information

j

j bù j 1465 1487 tà lì j yáo cù hán shé ch ng Kàng ruò huò 1126 luán 1124 lài m n 1573 1619 z r hángyuàn z n b o x xià 90 121 j du shuò ch zh 1522 1566 miè tián 194 kuò 785 804 g 196 14 196

More information

bù j 1465 1487 tà lì j yáo cù hán shé ch ng Kàng ruò huò 1126 luán 1124 lài m n 1573 1619 z r hángyuàn z n b o x xià 90 121 j du shuò ch zh 1522 1566 miè tián 194 kuò 785 804 g 196 14 196

More information

g z n wéi zh n lì qiè yè tiáo j n l zhuàn & shù zhuó jiàn sh ng zhù yè qù zh n yín d ng chòu zuò zhík léi xiè yàng y n liè 25 xièzhì dí hé láng páo p chì gòu cù pín zhì kuí zhé jiù

More information

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc

Microsoft Word - 3,800 Useful Chinese Sentences_常用汉语3,800句_.doc chánɡ yònɡ hàn yǔ 3,800 jù 常 用 汉 语 3,800 句 3,800 Useful Chinese Sentences dì yì zhānɡ rì chánɡ shēnɡ huó zhōnɡ shǐ yònɡ de duǎn jù 第 一 章 日 常 生 活 中 使 用 的 短 句 4 liàn ài hé jié hūn 4 恋 爱 和 结 婚 biǎo bái 表

More information

38

38 21 38 j q x n i z c s zh ch sh e zh ch sh Z C S j q x Z C S j n gu n xu n z n cu n su n e ei ei uo e b p m o b p m o AABB AA ABB BBA ABA A A g i q d d h n ng P ng Z ix ng ji ng b ngl l ng q y u zh gu

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

摘 要 摘 要 口 語 測 試 的 效 度 和 信 度 問 題 受 到 越 來 越 多 研 究 者 的 關 注, 特 別 是 測 試 方 法 與 打 分 量 表 和 測 試 的 結 構 效 度 證 據 緊 密 相 連 但 針 對 漢 語 學 習 者 的 語 言 測 試, 打 分 量 表 及 其 效

摘 要 摘 要 口 語 測 試 的 效 度 和 信 度 問 題 受 到 越 來 越 多 研 究 者 的 關 注, 特 別 是 測 試 方 法 與 打 分 量 表 和 測 試 的 結 構 效 度 證 據 緊 密 相 連 但 針 對 漢 語 學 習 者 的 語 言 測 試, 打 分 量 表 及 其 效 題 目 : 不 同 口 語 測 試 方 法 測 試 相 同 漢 語 水 平 考 生 效 度 分 析 Title: Analysis the Validity of Different Oral English Testing Methods to Test the Same Level Chinese 姓 Name 名 學 號 Student No. 學 院 Faculty 課 程 Program

More information

You will learn: 这 节 课 我 们 学 习 关 于 生 病 的 表 达 In this lesson we will learn how to talk about Getting sick. picture

You will learn: 这 节 课 我 们 学 习 关 于 生 病 的 表 达 In this lesson we will learn how to talk about Getting sick. picture Daily- Getting Sick Dialogue New words Sentence pattern Exercise Level: Beginner You will learn: 这 节 课 我 们 学 习 关 于 生 病 的 表 达 In this lesson we will learn how to talk about Getting sick. picture Dialogue

More information

1 h ng lào i yì ji ng j chèn chán zèng ch chán shà yuè f wán ji nzh n zh n léí gui cuàn

More information

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营 一 单 元 草 船 借 箭 一 l 佴 i sh 佟 n 倮 y 佻 q 佻 w 侑 itu 侪 j 佾 nj 侏 ( ) 鼓 ( ) 兵 ( ) ( ) ( ) y 俅 zh 佟 od 伽 i t 伽 n q 侃 n 倮 y 佻 mi 伽 osu 伽 n ( ) 计 ( ) ( ) 听 ( ) 神 机 ( ) 草 船 借 箭 二 托 渊 拖 渊 预 渊 颗 渊 及 渊 急 渊 待 渊 侍 渊 匠

More information

卷一、五言古诗

卷一、五言古诗 华 三 川 绘 唐 诗 三 百 首 抄 诵 ( 上 ) 蘅 塘 退 士 版 本 孟 宪 德 抄 编 华 三 川 绘 拼 音 pīn yīn 图 片 tú piàn 注 解 zhù jiě 韵 译 yùn yì 赏 析 shǎngxī 延 伸 yán shēn 封 底 唐 诗 三 百 首 抄 诵 ( 上 )- 目 录 目 录 目 录... I 自 序... I 正 文... 1 卷 一 五 言 古 诗...

More information

,,,,,,,, ( ) ; ( ) ;,,, ;, ;,, ;,,, 5,,,, 1 ,,!,! 2004 3 20 2 ( 4 ) ( 7 ) (10) (14) (18),, (21) (27) (31), (39) (44) (52) (57) (65) (68) (73) 1 ( 80 ) ( 85 ) ( 88 ) ( 95 ) ( 98 ) ( 106) ( 113) ( 117) (

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

作 者 : 全 玉 莉 王 仙 瀛 出 版 : 精 工 出 版 社 發 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 : 2571 1770 2826 5555 傳 真 : 2806 0974 2873 2412 網 址 :

作 者 : 全 玉 莉 王 仙 瀛 出 版 : 精 工 出 版 社 發 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 : 2571 1770 2826 5555 傳 真 : 2806 0974 2873 2412 網 址 : 作 者 : 全 玉 莉 王 仙 瀛 出 版 : 精 工 出 版 社 發 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 : 2571 1770 2826 5555 傳 真 : 2806 0974 2873 2412 網 址 : http://www.jingkung.com 電 郵 : info@jingkung.com 2014 年 初 版 精 工 出 版 社 2014 版

More information

Microsoft PowerPoint - Chapter_02_phonetics_introduction_压缩图片版.ppt [兼容模式]

Microsoft PowerPoint - Chapter_02_phonetics_introduction_压缩图片版.ppt [兼容模式] 第 二 讲 语 音 概 述 詹 卫 东 === 中 文 系 本 科 生 课 程 现 代 汉 语 讲 义 === 提 纲 一 语 音 单 位 的 划 分 二 记 录 语 音 的 符 号 三 研 究 语 音 的 三 个 角 度 一 语 音 单 位 的 划 分 什 么 是 语 音? 语 音 是 由 人 的 发 音 器 官 发 出 来 的 具 有 一 定 意 义 的 声 音 语 音 是 语 言 的 物 质

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

2 (1) 普 通 話 說 : 凑 凑 合 合 就 行 了 (còu còu hé hé jiù xíng le) 求 求 其 其 就 得 嘞 (2) 普 通 話 說 : 想 個 高 招 兒 (xiǎng gè gāo zhāo ér) 度 返 條 好 蹺 ( 蹺 ) 粵 音 ( 喬 ) (3) 普

2 (1) 普 通 話 說 : 凑 凑 合 合 就 行 了 (còu còu hé hé jiù xíng le) 求 求 其 其 就 得 嘞 (2) 普 通 話 說 : 想 個 高 招 兒 (xiǎng gè gāo zhāo ér) 度 返 條 好 蹺 ( 蹺 ) 粵 音 ( 喬 ) (3) 普 五 星 級 語 文 工 作 室 誠 意 提 供 下 列 教 材, 讓 同 學 免 費 下 載 ; 祝 願 同 學 們 : 參 加 中 學 文 憑 考 試, 心 想 事 成! www.mastertsang1.com Readers further studies in learning of Putonghua and Cantonese 反 轉 普 通 話. 反 轉 廣 東 話 我 們 的 目 標

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4 /. -... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 -

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 47 48 21 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3 [] 1 2 3 []

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN ( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN7-224-07251-6..........G25-53 CIP (2005) 115145 ( 147 : 710003 ) 890 mm 1240 mm 32 9 2 216 2005 12 1 2005 12 1 1 - ISBN 7-224 -.00 ( 1) ( 6) (6 ) ( 18 ) (39 ) ( 56 ) ( 60

More information

zhí 1449 sh i k n qi n sh mi n lài j xu n 60 1123 1202 ji bi n sù ruò g 140 117 j 1336 1374 y 513 581 414 466 1107 1187 179 117 j n 27 f fú chù cu n du ch n xu

More information

mó j ng qí y l zh zhù niè xi n shu g tu huán zuó bó yì z n liáo l o t o c n g i q n < > zhèngchuò k n qú túmí yíng jù tuó b ng y n zhì jì jì l i li nrèn lú yùn ch tu 30 b n yàn chuáng z zh

More information

p x *

p x * p x * wéi xì chóu g ng jí ch lì wù jìn j sù xiá dú tóng d ng fúf g n x n zài liú qí zhu n qiè nú xiè hé j f icè h ng ji n jì lì huì liù j c ng f kuíyáo l kuí mán f ng liè jué pián

More information

第二篇

第二篇 小 学 1 年 级 华 文 综 合 强 化 练 习 ( 上 ) Outreach Edusys Pte Ltd ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book and the accompanying CDROM may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or

More information

LEARN CHINESE 初级版 主 编 : 孙柏凤 田卓 副主编 : 王淑红 高健 李兆红 王晓倩 初级版主编 : 杨丽静 孙翼 英文编辑 : Amanda Murphy 录音编辑 潘志锋 美术编辑 : 孙梦云 出版发行 : 学语文北美教育中心 网址 : 编

LEARN CHINESE 初级版 主 编 : 孙柏凤 田卓 副主编 : 王淑红 高健 李兆红 王晓倩 初级版主编 : 杨丽静 孙翼 英文编辑 : Amanda Murphy 录音编辑 潘志锋 美术编辑 : 孙梦云 出版发行 : 学语文北美教育中心 网址 :  编 LEARN CHINESE yì nián zhī jì zài yú chūn A year's plan starts with spring. 一 年 之 计 在 于 春 LEARN CHINESE 初级版 主 编 : 孙柏凤 田卓 副主编 : 王淑红 高健 李兆红 王晓倩 初级版主编 : 杨丽静 孙翼 英文编辑 : Amanda Murphy 录音编辑 潘志锋 美术编辑 : 孙梦云 出版发行

More information

nooog

nooog 1 ( ) 1 2 4 3 ( ) 6 4 8 12 5 12 6 14 7 16 8 19 22 9 22 10 24 11 26 12 28 31 13 31 14 33 15 35 16 39 17 41 18 43 46 19 46 20 48 1 5 9 13 17 21 25 ( ) 29 ( ) 39 1 ( ) 1. ( ) A. ( y ) ( ji ) ( b ) ( hu )

More information

: : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01

: : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01 : : : I SB N 7-106-02133-4/B007 : : 2001-03-01 qì kè tòng liàn cuóxi fù t o kè j j dài p ngtíng zh ng ni o, sì zh n píng zhuàn jiàn jù chíchú q yà

More information