Cambridge University Press Social Memory and State Formation in Early China Min Li Index More Information 561 INDEX Afanas evo mater

Size: px
Start display at page:

Download "Cambridge University Press Social Memory and State Formation in Early China Min Li Index More Information 561 INDEX Afanas evo mater"

Transcription

1 561 Afanas evo material culture, 89 Alcock, Susan, 292 Altyn- depe, 88 An Zhimin, 30 Andronovo Horizon, 89 Anyi, , 439f8.9., 477 axis mundi, Bactria- Margiana Archaeological Complex (BMAC), 92 Bagley, Robert W., 69, 110, 311, 490n4 Baifu, Baiying, 132, 154, 162 Baligang, 39 Banlashan, 490n11 Baodun, 151, 177 Baoji, , 380f7.27, 493n31 Beichuan, 457 Beixin culture, see Dawenkou material culture Beiyinyangying, 36, 69 Beizhao, , 438 Bell, Catherine, 5 Benjamin, Walter, 287 Bi Wan, 437 Bianjiashan, 53 Bicun, 145 bivalve mold casting, 213 Bo Da, 325 Bo Kuo, 325 Bo Xie, see Lord Xiefu Cahokia, 47, 56, 487n1 Can Cong, 456 Cao Dazhi, 495n13 Central Plains, 13 14, 14f1.3 Chaganguole, 93 Chamonix, 410 Chang Zi Kou, 493n24 Chang, K.C., 8, 9, 26, 27, 30, 51f3.5, 57, 77, 78, 87, 103, 110, 170, 282, 285, 286, 407, 408, 419, 430, 443, 469, 482 Chang an, 453 Changde, 253 Changshan, 75 Chaoge, 355 Chavannes, Edouard, 406 Chavín de Huántar, 459 Chemurchek, 93 Chen Pochan, 487n3 Chen Xingcan, 34, 487n3 Chenggu, Chengzixiancun, 271 Chengziya, 224, 256 Chen- sha, see cinnabar Chenxi, 253 Chenzhuang, 363, 427 Chernykh, Evgenii N., 113 Chifeng, 222, 256 Childe, V. Gordon, 116 Chinese Interaction Sphere, 30 32, 78 Chongpingyuan, 386 Chu, cinnabar, 219 climate change, Collingwood, R.G., 26, 312 Confucius, 321, 382, 412, 413 Copan, 461 Dabaozishan, 393 Dadianzi, cowrie shells, , 223f5.18 Dadiwan, 76 Dahecun, 73, 154 Dahekou, 347, 375 Dahezhuang, 101 Dahezhuang- Qinweijia, in this web service

2 Dahuazhongzhuang, 101 Daijiawan, 347, 378 Dajing, 222 Dantu, 158 Dashigu, 216 Dawenkou material culture, 35 36, body modii cations, 54, 60 burials, fermentation techniques, from Peiligang, 60 Daxia, 465 Daxinzhuang, 58, 207, , , 276 chronology, 490n5 Dayangzhou, 274 Daye- Jiujiang- Huangmei copper mining belt, 252 Dayishang, 269 Dazhujia, Deloria Jr., Vine, 321 Dengjiawan, 65 Di Cosmo, Nicola, 495n13 Dianhe, 75, 108 Dianzihe, 250 ding, 5 8, 16 nine isles, 17f1.5 nine vessels, 14 Dinggong, 488n7 Dizhu Pillar Rock, 430 Donghuishan, 113 Donglongshan, 181, , 250 Dongshancun, 36, 70 Dongshanzui, 222, 490n11 Dongxiafeng, , 217, 250, 461 Dongzhao, 216 Dorofeeva- Lichtmann, Vera, 408, 415, 415f8.3, 445 Doujitai material culture, 219, 490n20 Du Yu, 456 Dujiagang, 163 Dujiangyan, 151, 306 Duke Xiang, 365 Dunhuang, 434 Durrant, Stephen, 491n1, 492n10 Early Shijiahe culture, 63 Emperor Huizong, 479, 480 Emperor Liu Bang, 453 Emperor Wu, 476, 477 Emperor Wudi, 450 Emperor Zhenzong, 479 Empress Wu Zetian, 478 Eridu, 56 Erligang, 228, 241 Erlitou, 27, 175, acoustic and visual spectacle of ritual, 214 bronze and turquoise, 204 bronze industry, ceramic assemblage, consumption techniques, exchange network, , 216f5.16 inl eunce and impact of metal, jade scepters, religious communication, rise of, sound and color, stockbreeding, 194 types of related sites, Xia civilization, Falkenhausen, Lothar von, 442, 491n7, 494n6 Fan Xuanzi, 351 Fanchengdui material culture, 163 fang, 292 Fangjiazhou, 36 Fanshan, 51 Fengchu, , 376f7.25 Feng- Hao, 327, 337 Fengxiang, 393 Fengze Symposium, 440 Fenyin, 476, 477 First Emperor of Qin, 450, 452 Flad, Rowan K., 487n3 Foucault, Michel, 4 Fu Bing, 299 Fu Hao, 129, Fu Sinian, 26, 40, 482 Fu Xi, 299 Fucheng, 221, 256 Fujiamen, 102 Fuquanshan, 50 Gait of Yu, 406, 407, 424, 431, 447, 455 Ganggongling, 49 Gao Xiangping, 295 Gaohong, 291 Gaomiao, 490n10 in this web service

3 Geertz, Clif ord, 418 Gejiazhuang, 356 Ginzburg, Carlo, 395 Gòng G ō ng, 405 Gongfang, 342 Gonghangshan, 424 Gonur Tepe, 91, 148 Granet, Marcel, 406, 407, 408, 415, 416, 424, 429, 431, 447, 455, 483, 494n6 Gu Jiegang, 406, 407, 494n2 Guan, 326 Guan Zhong, 391, 403 Guangfulin material culture, 168, 220 Guangxi, 422 Guchengzhai, 153, 154f4.23, 182 Guifang, 342 Gumugou, 94, 95 Han Jianye, 487n3 Han Weizhou, 227, 228 Hanjiagedan, 141 Haochuan, 168, 169 Harley, J. Brian, 14 Hasanlu IVB, 383 Haxiu, 150 He Yuling, 493n23 Heavenly Mandate, see Mandate of Heaven Hekou, 182 Hengshui, 347 Herodotus, 104, 387 highland memory communities, Hirase, Takao, 406, 473 Holocene 3 Event, 83, 84 Holocene Climatic Optimum, 83, 169 Hongshanmiao, 39 Hou Ji, 314 Hougang, 162, 267 Houma, 423 Hsü, Cho- yun, 492n15 Hu Houxuan, 264 Hu Shi, 18 Huadizui, , 221, 422, 429 Huaizhenfang, 250 Huanbei, Huangniangniangtai, 112 Huating, 50, 54 55, 63 Huayuanzhuang East, 276 Huizui, 178, 185 Huogeqi, 99 Huoshaogou, 99, 113, 196 Huoshiliang, 149 Huozhou, 326 Huozhuangcun, 494n8 imperial tours, interaction spheres, 83, 87f4.2 Jettmar, Karl, 97 Ji Zha, 373 Jiahu, 35 Jiangzhuang, 50, 63 Jianrui, 184 Jiaru, 462 Jifang, see Jizhou Jing Shu, 327 Jingjie, 295, 299 Jingnansi, 219, 252 Jinsha, 304, 306, 457 Jinshengcun, 373 Jiroft, 88 Jiubang, 322 Jiunütai, 473 Jizhou, 411, 413 Juzhi, 385, 386 Kaifeng, 479, 480 Karasuk material culture, 295, 383 Karasuk- Tagar, 113 Kayue material cultures, 297 Kazuo, 358 Keightley, David N., 79, 291, 310, 365, 491n15, 491n5 Kern, Martin, 400 Keshengzhuang Phase II material culture, 116, 180 King Cheng, 331, 344, 352, 371 King Di Xin, 260, 271 King Hui, 390 King Hui of Qin, 449 King Hui of Wei, 406, 440, 441, 472 King Ji Li, 378 King Jie, 336 King Kang, 368 King Kuai, 472 King Mu, 493n32 King Narmer, 4 in this web service

4 King Pan Geng, 260 King Qi, 418 King Shao Kang, 437 King Tai Kang, 336, 418, 492n13 King Wei, 440 King Wen, 322, 341, 368, 377, 437 King Wu, 319, 322, 326, 352 King Wu Ding, 260, 264, 270, 276, King Xiang, 494n37 King Xuan, 345 King Yi, 459 King Zhao, 369, 390, 392 King Zhuang, 220, 382, 389, 390 K inich Yax K uk Mo, 461 Kohl, Philip L., 87, 99 Kuaiji, 456 Kunwu, 494n41 Lajia, 169 Langyatai, 162 Laohushan, 148 Laohushan culture, 116 Laoniupo, 272, 295, 314 Late Shijiahe culture, 63 Leach, Edmund, 352 Lee Hui- Shu, 491n10 Leigudun, 368, 373, 389 li as parallel to ding, 8 Li Chi, 79 Li Daoyuan, 430, 492n27 Li Feng, 228, 492n18 Li Jiansheng, 492n20 Li Ling, 321, 408, 414, 415 Liangchengzhen, 106, 127, 158, 159, 224, 489n13 Liangsucun, 250 Liangzhu textile industry, 487n2 Liangzhu material culture coastal coni guration, dif erences from Sandai tradition, distribution of, 55f3.6 ideology, mound center, Liaowadianzi, 108, 182 Licheng, 437, 491n4 lieux de memoire, 371 Ligongcun, 361 Lijiaya, 291, 292 Lijiazui, 251, 252 Lin Yun, 493n24 Linduf, Katheryn M., 296, 492n15 Lingjiatan, 43 44, 50, 69, 70 Lingkou, 493n33 Lingyanghe, 60 61, 70 Linzheyu, 295 Liu Bin, 47 Liu Li, 34, 487n2, 487n3 Liujiahe, 256 Liujiazhuang, 285 Liulihe, 325, 356, 357 Liuwan, 76, 77, 108 Liuzhuang, 236 Liya, 362 Liying, 219 Loehr, Max, 284, 290 Loewe, Michael, 492n11 Longmen, 414, 415f8.3, 430 Longmenshan fault, 457 Longqiuzhuang, 488n7 Longshan, collapse of, cowrie shells, dif erences from the Sandai metallurgy tradition, dual origins, 29 expansion of lapidary techniques, Henei Basin towns, 232 highland society, Huai River Basin and East Coast, Longshan Exchange, 100 lowland communities, 152 perspective on landscape, transmission of botanical knowledge, transmission of metallurgy, writing, 278 Longtouliang, 182 Lord Bai, 426 Lord Boqin, 360, 361, 362, 382 Lord Dao, 418 Lord Guo, 129 Lord Huan, 382 Lord Jing, 360 Lord Ju, 356 Lord Kang, 355, 368 Lord Kang Shu, 354, 355, 358, 382, 442 in this web service

5 Lord Ke, 346, 356 Lord Mu, 364 Lord Nangong, 353, 367, 369, 389 Lord Nangong Kuo, 368 Lord Shu Chu, 326 Lord Shu Du, 326 Lord Shu Xian, 326 Lord Shu Yu, 381 Lord Su, 345 Lord Tang Shu Yu, 341, 342, 346, 350, 351, 357, 369, 462, 492n16 Lord Wu, 438 Lord Xian, see Lord Su Lord Xiefu, 341, 343, 391 Lord Yi, 389, 444 Lord Yú, 366, 367 Lord Y ǔ, 368, 389 Lord Zeng Hou Yi, 373 Lord Zhi, 348 Lord Zhuang, 364 Lower Xiajiadian material culture, , 256, 292, 301 Lufu, 326 Lükuangdong, 271 Lungshanoid Horizon, 30 Luoquanyu, 161 Luorui, 184, 185, 422, 429, 430 Luoyang, 12, 337, 453 as axis mundi, Grand Altar Mound, 426 Luoyang Basin landscape and sites, 180f5.1 political development, Luoyi, 337, 338, 353 Lushanmao, 145 Lynch, Kevin, 201 McCurley, Dallas, 417 Mair, Victor, 495n12 Majiayao material culture, 75 76, 108, 150 Majiayuan, 386 Maldives cowrie shells, 488n2 Mandate of Heaven, 2, 333, 353, , 391, 393, 472, 478 Maojiaping, 362 Maqiao material culture, 220 Mauss, Marcel, 4, 7 Mazongshan, 488n3 Meirendi, 47, 48 Meishan, 152 Meiyuan, 306 memory communities, 292 Mengzhuang, 85, 221, 256, 257 Miaodigou material culture, 38 39, 115 Miaodigou Phase II material culture, 71, 74 Miaoxingcun, 308 Middle Asian Interaction Sphere, 87, Middle Shijiahe culture, 63 Mid- Holocene Climatic Optimum, 34 Miyamoto Kazuo, 487n3 Mo of Cai, 351 Mogou, 99, 435 Mojiaoshan, 46 47, 46f3.4, 58 Monte Alban, 56 Morris, Ian, 409 Mound of Shang, see Shangqiu Moundville, 56 Mt. Zhongtiao, 217 multiregional paradigm, Mundigak, 88 Muye, 322 Naimatai, 113 Nangong Baida, 324 Nangong Yú, 384 Nanguan, 132 Nanzhai, 197 Nanzhuangtou, 473 Niucheng, 273 Niuheliang, 222, 490n11 North Asian Interaction Sphere, 87, Northern Zone, 222, 383, 464, 493n34 Okunev culture, oracle bones, 76 77, , 261, see also scapulimancy Pace of Yu, 455, 494n6 Pankenier, David W., 440 Panlongcheng, , 273 Pauketat, Timothy R., 18, 22, 145 Pazyryk, 104, 383, 386, 387 Peiligang material culture, Pengtoushan, 36 piece- mold casting, 212, 241 in this web service

6 Pines, Yuri, 4, 417, 465 Pingdingshan, 353 Pingliangtai, 155 Pingyao, 42, 45 46, 168 Possehl, Gregory, 87 Post- Shijiahe material culture, see Late Shijiahe culture Prehistoric Chinese Interaction Sphere, 31f2.1, 42, 52, 87 Qi, 314 Qiang, 124, 293, see also Qiang material culture Qiang material culture, 294 Qianzhangda, 271, 295 Qianzhuang, 250 Qiaomailing, 219, 252 Qijia material culture, 78, 98, 101, 108, 116, 150, 180, 224 Qingchuan, 457 Qingguanshan, 304 Qingliangsi, 73, 115, 127 Qingtai, 40 Qiu Shihua, 489n6 Qu Yuan, 405 Qucun, 300, 345 Qufu, Qujialing material culture, 63, 490n10 Ran Dan, 390 Rawson, Jessica, 347, 370, 371, 422 Renfang, 271, 322 ritualization of food and culinary vessels, 5 8 of metallurgy, 8 10 of time, place, and space, Rong highland groups, 347 Rosen, Arlene, 185, 410 Saimaly- Tash, 93 Salmony, Alfred, 488n9 Sandai, cattle and rituals during the Shang, 262 dif erences from Liangzhu material culture, dif erences from the Longshan metallurgy tradition, domesticated animals, Erlitou inl uences, Erlitou and ritual tradition, 211 fermentation technique, 53 geographic basis, 336 highland changes and implications, historical landscape, important components and symbols, landscape, 320f7.4 late fourth and early third millennium bce contributions to, 79 Liangzhu inl uences, literacy, musical tradition, 374 perception of metal, Qin symbolic advantage, 393 rivals of, Shang culinary tradition, 230 Shang inl uences on material culture, 242 social memory, Yu's tracks, 397 Sanfangwan, 65 sanke, 370, 493n26 Sanliqiao, 115 Sanxingdui, 225, 304 5, 457 Sanxingdui- Jinsha, 151, 152 Sanzuodian, 222 Sarazm, 91, 92 scapulimancy, 102, , 194, , see also oracle bones Schachner, Greg, 490n7 Sebillaud, Pauline, 177, 178, 487n2 Seima- Turbino technological tradition, Shaitanskoye Ozero, 171 Shang, 10 alcohol and hallucinogenic agents, Anyang workshops, 262 Anyang- centric ideology, axis mundi, characteristics of outposts, decline of Early Shang, ding, Early Shang expansion, 247f6.7 Erligang expansion, Henei Basin, highland trade, index fossil, Late Shang chronology, 260 Late Shang kings, 260 li vessels, 239 in this web service

7 liminal places, Middle Shang, 259 monopoly of religious communication, mortuary practices, , musical instruments, oracle bones, orientation of architecture and burials, 244, 245f6.6 political marriages, regional interactions, rise of Zhengzhou and Yanshi, ritual violence, ritualization of ding vessels, 231 royal centers, 240f6.5 Song state and social memory, waist pits, 244 Wang Hai, 237 warrior ethos, writing, Shang Jia Wei, 269 Shang Yang, 440 Shangcai, 326 Shangqiu, 155, , 358 Shangwanjialing, 161 Shangyan, 361 Shantaisi, 155, 236, 358 Shao Jing, 141 Shao Kang Restoration, 336, 337, 460, 461 Shao Wangping, 27, 407, 408, 431, 432 Shaochai, 216, 492n14 Shaohao, 360 Shaughnessy, Edward L., 492n11 Shenliu, 132 Shenna, 98 Shepard, Ben, 488n6 Sherratt, Andrew, 62, 72, 94, 213 Shi Nianshi, 406 Shi Yi, 324 Shigudun, 219 Shigudun foundry, 253 Shigushan, 347, 378, 379 Shijiahe, 63 69, 64f3.8, 163 burials, 66 pottery cylinders and deep vats, 65 Shilipu, 236 Shimao, 100, 113, , 140f4.17, 221, 225, 491n14 Eastern Gate, , 142f4.19 Huangchengtai, 140 jade, Ordos exchange network, Shiniu, 456 Shixia, Shiyan, 182 Shu Yi, 364 Shu Yu, 346, see Lord Tang Shu Yu Shuangdun, 35, 375, 425, 427, 428 Shuihudi, 455 Shulü, 236 Shun, 314, 370 Siba material culture, 98, 202 Siberian material culture tradition, 76 Sichuan Basin political development, sifang, 269 Sima Qian, 382, 390, 401, 441, 471 Sipingshan, 487n4 Siwa material culture, 150 social memory, 1, Su Bingqi, 27, 30, 32, 131, 407, 482 Sufutun, 271, 295, 362 Suizhou, 353 Sun Zhouyong, 141 Susa, 56 Tai, 314 Taibo, 394 Taihang- Yellow River Belt, 232 Taijiasi, Tailao, 102 Taixi, 256, 257, 278 Tang Bo, 492n17 Tang Shu. See Lord Tang Shu Yu Tang Shu Yu. See Lord Tang Shu Yu Tangluo Route, 303 Tanjialing, 63, 163 Taosi, 73, 100, 113, , 118f4.6, 159, 225, 277, 413 aura of kingship, burials, crisis and transformation, culinary elaboration, dress and body, metallurgy, muscial elaboration, in this web service

8 Taosi (cont.) oracle bones, 134 writing, 136 taotie, 187 Teotihuacan, 461 Terrenato, Nicola, 173 Thearch Huangdi, 477 Tianheli, 308 Tianhu, 273, 299 Tianluoshan, 36 Tianma- Qucun, 342, 344, 350, 351, 357, 413 Tianshanbeilu, 95, 98, 99, 196 Tianyishang, 269 Tiesanlu bone workshop, 262 Tiki, 50 Tonggushan, 308 Tonglin, 159 Tongling, 253 Tongling- Nanling- Fanchang copper mining belt, 253 Tributes of the Great Yu, see Yugong tripods, Tuo, 391 Upper Erligang, 244 Upper Xiaozhushan cultural assemblag, 487n4 Venerated Texts of the Xia, 492n13 Wadian, 153, 154, 182 Wang, Edward Q., 494n2 Wang Chong, 476 Wang Guowei, 406 Wangchenggang, 153, 182, 333 Wangjiazui, 250 Wangjinglou, 216, , 494n41 Wangwan, 39, 179, 180 Wangwan III, 152 Wangyin, 35 Wangyoufang/ Zaolütai, 152 Wanjiagou, 422 Wei Hanjin, 479 Wei Jiang, 387, 437, 438 Wei Zi Qi, 358 wen ding, 4, 5 backdrop, 390, cultural historical classii cation, knowledge foundation of, 227 landscape classii cations, 22 legacy in early imperial China, 482 legacy in Warring States, Luoyang Basin, 184 nine ding vessels, 397 palimpsest of world visions, physical landscape, ritualization, 4 5 Shang period legacies, Shang vessels, 231 Wenchuan, 456, 457 Wenfengta, 368, 389 Wenjiatun, 487n4 Wenxian, 423 Wright, Henry, 50, 82 Wu Hung, 9, 26 Wu Qi, 336, 438, 439, 440 Wucheng, 273 Wugeng, 354 Xia, 10 highland claims to legacy of, legacies, Xia Route, 353 Xia Zhengkai, 185 Xiadu, 473 Xiajin, 73, 107, 127, 159, 195, 493n27 Xian lineage cemetery, 295 Xiaohe, 93, 94, 95, 99, 104, 286 Xiaojiawuji, 163 Xiaoling, 72 Xiaopangou, 179 Xiaoshuangqiao, , 278 Xiaotun, Xiaotun North, 276 Xiapanwang, 132 Xiaqiyuan material culture, 221, , 235f6.3, 257, 319 Xia- Shang- Zhou Chronology Project, 489n6 Xiawanggang, 39, 165, 167, 171, 182, 219 Xiaxu, 412 Xibeigang, , 263f6.12 Xibo, see King Wen Xicha, 294 Xichengyi, 98, 99, 106 Xin Shuzhi, 406 Xincun, 355, 356 Xing Tian, 281 Xingfuhe, 271 in this web service

9 Xinghuacun, 232 Xinghuacun culture, 116 Xingtang, 386 Xinhua, 145, 148 Xintian, 477 Xinyi, 378 Xinyuan Ping, 476, 478 Xinzhai, 177, , 183f5.3, 215 Xinzheng, 389 Xinzhuang, 291, 494n39 Xipo, 70, 115 Xishan, 73 Xishicun, 197 Xisi, 177 Xizhufeng, 127, Xu Hong, 489n5 Xu Shen, 491n11 Xu Xusheng, 26, 27, 30, 227, 228, 406, 407, 408, 482, 495n11 Xuejiagang, 55 Xuyang, 386, 387f7.28 Ya Jiang, 297 Yabazhuang, 162 Yan Wenming, 32, 66 Yandunshan, 328 Yang Hu, 493n25 Yangguanzhai, 39 Yanghai, 104, 286, 387 Yangjiawan, 251 Yangshao dual origins, 29 Yangshao material culture, 36, 71, 75 Yangshe, 133 Yangzhuang, 208 Yanshi, 238 Yao, 373, 386, 493n27 Yaowangcheng, 158, 173, 224, 452 Yejiashan, 368 Yi the usurper, 336 Yichuan, 386 Yijiabao, 250 Yinjiacheng, 159 Yinxintai, 65 Yinxu, 18, 231, , 327 Yique, 430 Yiquecheng, 40 Yirui, 184, 189 Yof ee, Norman, 173 Youyi, 237 Yu Efu, 319, 491n3 Yu the Great, 12, 325, 335, occult legacy, trans- regional legacy, Xirang, 427 Yuanqu, 217, 249, 461 Yucun, 227 Yueliangwan, 304 Yueshi material culture, 177, 224, 256 Yueyang, 253 Yugong, 28, 397, , 412f8.2 ecological crisis, Jinnan- centric, landscape and ritual power, ritual engagement, ritual performance, sources of ideology, 408 textual tradition, Wei lineage, Yuhui, , 156f4.25, 183 Yuji. See Yu s tracks Yumenkou, 430 Yuncheng, 217 Yuqiu Shouwang, 477 Yu s symposium. See Yuhui Yu s tracks, 12, 14 16, 15f1.4, 396, , 408, 481f9.4 Erlitou, 462 sacred places, Zai Kong, 345 Zaojiaoshu, 194 Zaolingang, 163 Zaoshi, 253, 308 Zhaimaoliang, 139f4.16 Zhaizigedan, 148 Zhang Hai, 487n2 Zhang Li, 487n2 Zhangjiapo, 327 Zhangqiu, 358 Zhao Yang, 373 Zhaojiatai, 326 Zhaolingshan, 50 Zhengjiapo, 318 Zhengzhou layout, 241 Shang material culture, Zhengzhumen material culture, 271 in this web service

10 Zhenwubaobao, 305 Zhenxun, 336 Zhiguan Corridor, 217 Zhongguo, 333 Zhongli Lord, Zhongtiao, 352 Zhongyu, 333 Zhongyuan, see Central Plains Zhou, 10 emplaced social memory and displacement, fengjian system, 327 highland groups, mao grass, material culture, orality, literacy, and social memory, origins, performance, coni guration of things, and social memory, political landscape, power consolidation, social memory, 365 Zhougongmiao, 326, 378, 379f7.26, 493n30 Zhoujiazhuang, 132, 134 Zhouli, 74 Zhouyuan, 131, 272, 314, , 337, 492n9 archaeological landscape, 315f7.1 political landscape, 315f7.2 Zhu Rong, 389 Zhuangbai, 375, 376 Zhuanglang Xujianian, 494n35 Zhudingyuan, 39 Zhukaigou, 149, 292 Zhuyu, 362 Zi Zhi, 472 Zichan, 318, 342, 370, 491n3 Zidanku, 444 Zishang, 269 Zongri, 99, 108, 127, 159 Zou Heng, 228, 232, 494n41 in this web service

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378>

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378> 参 会 人 员 名 单 Last Name 姓 名 公 司 Tel Fax Bai 柏 煜 康 复 之 家 8610 8761 4189 8610 8761 4189 Bai 白 威 久 禧 道 和 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 8610 6506 7108 8610 6506 7108 Bao 包 景 明 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 8610

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Citizenship Holdings Rank ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

1

1 1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

Microsoft Word - 詩經注釋.docx

Microsoft Word - 詩經注釋.docx 詩 經 注 釋 目 錄 詩 經 簡 介 關 雎 葛 覃 卷 耳 螽 斯 桃 夭 芣 苢 漢 廣 汝 墳 鵲 巢 采 蘩 草 蟲 甘 棠 行 露 摽 有 梅 小 星 江 有 汜 野 有 死 麕 騶 虞 柏 舟 綠 衣 燕 燕 日 月 擊 鼓 凱 風 雄 雉 匏 有 苦 葉 穀 風 式 微 簡 兮 泉 水 北 門 靜 女 二 子 乘 舟 柏 舟 牆 有 茨 相 鼠 載 馳 考 磐 碩 人 芄 蘭 氓 河

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, 24-25 November 2018 Final Ranking Battle Senior Women 1 2851510000097 Zapuskalova Nadezhda RUS 2 2010930000595 Moritoki Mika JPN 3 2891510000072 Pervenenok Oksana

More information

t o

t o j n t o gu n zhì jié nìng jiè zhì l isì jiég o fúxì zhì b n zèng guàn xi o m i j xi n jùn lián j ng zhù cuán cù dí mèi ch n w n nèn yòu yì j qi n xiù mi o ji n qióng wú qiú móu tuó y ny

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 0 岚 卷 第 二 编 第 二 编 岚 卷 121 日 照 122 第 二 编 安东卫城池图 丁士价 1676 1727 字介臣 号龙溪 丁景次子 日照丁氏 十支 六世 日照市岚区后村镇丁家皋陆人 康熙五十六年 1717 丁酉科举人 与同邑秦 yi 尹纯儒为同科举人 拣选 知县 后参加会试屡试不第 遂弃举子业 居家课子训侄 以故四弟士 可考中甲辰科举人 诸子孙皆累试前茅 丁士价教育子弟兢兢业业 读

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十 東西方比較研究 範明生, 陳超南 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 丁俊發 唯物史觀與歷史科學 地理學 社會科學院出版 23 23 物流 研究報告 2 物資出版社 22 7-547-88-5 物流 物資出版社 7-547-22-3 龐卓恒 歷史唯物主義 高等教育出版社 7-4-4333-X 周尚意, 孔翔, 朱竑 地理學 高等教育出版社 7-4-446-

More information

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed 60-69 200 Yard Medley Relay 1 Beida-Zhonglian B 3:11.63 2 Beida-Zhonglian A 3:18.29 HY-TEK's MEET MANAGER Event 103 Mixed

More information

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran Junior Men Division Men s Mosquito(38-41Kg) 1 CHANG, CHI-EN TPE 2 HUANG, YU-CHEN TPE 3 YANG, MIN-SHUN TPE 3 CHIU, CHENG TPE 5 WU, CHIA-TING TPE 5 LIN, KUAN-YI TPE 7 TSAI, MING-FENG TPE 7 CHOU, MING-HSIEN

More information

Ling Zhoujiu Shi Kuang

Ling Zhoujiu Shi Kuang Ling lun Kui Ling Zhoujiu Shi Kuang Boya Kong Zi Confucius Li Yannian jing Fang Huan Tan Cai Yong Du Kui ji Kang Xun Xu He Chengtian Dai Yong Huan Yi Qian Lezhi Chen Zhongru Cao Miaoda Zheng Yi Wan

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf Fufang Danshen Injection fu fang dan shen zhu she ye,,,, ( 1974),,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2, 1 1, 10 1, 1 2 ; 4 5% 500, 1 5 % 20, Huazheng Huisheng Boluses hua zheng hui sheng dan,,,,, 180, 120,

More information

DELE julio 2018

DELE julio 2018 01665571 180703156001020001 SONG HAOWEN 01320735 180703156001020002 LI HUILING 01820246 180703156001020003 WANG MENGXIAO 01820248 180703156001020004 ZHANG YI 01820249 180703156001020005 LI HENGYANG 01821138

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls International Federation of Bodybuilding and Fitness 019 ``The Belt and Road`` Worldwide Bodybuilding and Fitness Championships 10-14.10.019, Xi`an, O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S Men's Classic

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 卷 第 三 编 日 照 196 古代书院学子制艺文评语 于宾 明代州人 明初举人 洪武十二年 1379 己未科进 士 历官兵科给事中 沂州府志 卷二十二 进士 部载 于宾 州人 己未科 官给事中 州志载 于宾 杨睿登 洪武己未 科进士 宾任给事中 睿任中都国学分教 则庚戌以后 乙丑以前 皆 举春试矣 见 沂州府志 州志 于攀龙 明代州人 万历年武举人 见 州志 于学训 1757 1828 字希古 号敬亭

More information

No. Name College Major 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics

No. Name College Major  1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics No. Name College Major Email 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry key@cup.edu.cn 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics wliqunhmily@gmail.com 3 Xu Tao College of Science Mathematics xutao@cup.edu.cn

More information

DELE_MAYO2013.xls

DELE_MAYO2013.xls PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Hora Prep Hora Ex AULA 13050315601020001 NI HUANMENG 25-may 13050315601020002 GUO YUANCHUN 25-may 13050315601020004 XU AI 25-may

More information

2010.6-FM

2010.6-FM 发 展 视 窗 Fa Zhan Shi Chuang 关 注 发 展 动 向 感 受 发 展 节 拍 宝 钢 沪 上 固 废 资 源 综 合 利 用 业 务 整 合 启 动 6 月 17 日, 宝 钢 发 展 公 司 与 一 钢 公 司 在 宝 山 宾 馆 签 订 了 一 钢 公 司 拥 有 的 昌 新 钢 渣 公 司 和 开 拓 磁 选 金 属 公 司 等 两 家 钢 渣 处 理 公 司 的 股

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

zhì qiú w i jìnsh n lù luán yuàn zhù b o fú niè pàn h n yí j yú y ngj dào dú yì cuò tuò hàny yuán z n y nji n chún míhéng píng ní píxi g o jiàn lì zh o shúshí máo g sbuò zh ji nji zh n lián ji n

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 王 守 臣 副 省 长 作 重 要 讲 话 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 月 日, 省 政 府 在 长 春 召 开 了 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议, 深 入 研 究 农 产 品 加 工 业 发 展 面 临 的 新 情 况 新 问 题, 全 面 部 署 应 对 新 挑 战 夺 取 新 跨 越 的

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 现 场 3 月 15 日, 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 在 长 春 市 召 开 会 议 的 主 要 任 务 是 进 一 步 深 入 贯 彻 全 省 农 村 农 业 工 作 会 议 和 全 国 农 机 化 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 全 国 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 的 部 署, 全 面 总

More information

DELE noviembre 2017

DELE noviembre 2017 PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Preparación Examen AULA 171102156001020001 LI LINGWEN 171102156001020002 CHENG LIXIA 171102156001020003 YAN QI 171102156001020004

More information

scsx

scsx [] [] [ ], [ ] 991-1055 1005 991-1055 1005 [] 60 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 1082 1135, [ ] 1082-1135 1100-1125 1127 [] [ ] 977 1034 [ ] 977-1034 [] [ ] [ ] 989-1052 1015 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 990-1078 1030 13 [ ]

More information

dáo xíng zh n guà cáo guà chún shu wéi liào sh i < > t6u zhuanglian tiàn yáo què shù yín bèi xi o yuán w suì s6ng z n bì t ng hú yu

More information

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number 成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 2016 年 3 月 頁 1-28 國 立 成 功 大 學 中 文 系 縱 橫 象 數, 儒 門 義 理 荀 爽 易 學 核 心 價 值 的 重 建 與 再 定 位 * 曾 暐 傑 摘 要 荀 爽 (128-190) 易 學 歷 來 為 人 所 關 注 的 即 其 乾 升 坤 降 的 學 說, 並 將 此 視 為 其 易 學 的 核 心 觀 念 順 此,

More information

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙 2 0 12 年 9 月 頁 1 65~ 19 0 臺 北 : 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 學 系 ISSN 1021-7 851 陳 子 展 研 究 詩 經 方 法 述 評 * 史 甄 陶 * * ( 收 稿 日 期 : 1 01 年 3 月 3 1 日 ; 接 受 刊 登 日 期 : 10 1 年 7 月 15 日 ) 提 要 本 文 探 討 陳 子 展 研 究 詩 經 的 方 法

More information

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 老 干 部 工 作 要 为 党 的 事 业 增 添 正 能 量 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 1 2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 3 4 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU SHI SHI DONG TAI 时 事 态 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETTS ) In Re: ) ) Chapter 11 ) TELEXFREE, LLC, ) Case No. 14-40987-MSH TELEXFREE, INC., ) Case No. 14-40988-MSH TELEXFREE FINANCIAL,

More information

合肥民商 2013 年第 10 期

合肥民商 2013 年第 10 期 2013 年 第 10 期 合 肥 民 商 合肥民商 2013 年第 10 期 KAN SHOU YU 刊 首 语 中 小 企 业 转 型 需 苦 练 创 新 内 功 多 位 专 家 和 业 内 人 士 11 月 2 日 在 出 席 第 22 届 中 外 管 理 官 产 学 恳 谈 会 时 表 示, 在 调 结 构 稳 增 长 的 宏 观 大 环 境 下, 中 国 的 经 济 增 长 速 度 可 能

More information

标题

标题 淳 化 县 志 1 序 王 摇 刚 摇 闻 俊 辉 摇 摇 志, 即 一 方 之 全 史 也 淳 化, 历 史 悠 久 六 七 千 年 前, 先 民 居 此 ; 约 前 1600 年, 公 刘 居 豳 ; 约 前 1100 年, 兴 为 王 畿 秦 时 设 县, 至 汉 日 盛, 及 北 宋 以 淳 化 年 号 命 名, 迄 今 1017 年 矣 浩 浩 历 史 长 河, 荡 尽 了 多 少 名 人

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F N Swim HY-TEK's MEET MNGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 Event 102 Men 70 & Over 50 Yard Freestyle 3 Zhu, aron 70 4 Huang, Renrong 70 5 Xie, Dingguo 70 Event 103 Women 60-69 50 Yard Freestyle 2 Hu, Xiaolu

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji 2015 CHN Nationals Baoji April 9-16, 2015 Results Women Open 800 LCM Freestyle Entrant Age Affiliation Prelims Finals 1 Zhang, Yuhan 20 China 8:40.08 8:31.93 2 Cao, Yue 19 China 8:33.62 3 Xin, Xin 18 China

More information

BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List

BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List Ayurvedic Herb Name Ayurvedic Herb Name Amalaki $0.15 Tagar/Valerian $0.15 Arjuna $0.15 Talisadi $0.30 Ashoka

More information

吉林农业1.FIT)

吉林农业1.FIT) 吉 林 农 业 卷 首 语 PREFACE 紧 扣 时 代 发 展 脉 搏 大 力 发 展 现 代 农 业 松 原 市 农 业 委 员 会 主 任 高 克 2010 年 是 松 原 市 完 成 十 一 五 规 划 的 最 后 一 年, 也 是 转 变 农 业 发 展 方 式, 大 力 发 展 现 代 农 业 的 关 键 一 年 为 了 实 现 全 市 农 业 和 农 村 经 济 发 展 目 标,

More information

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿 東華漢學 第 20 期 47-98 頁 東華大學中國語文學系 華文文學系 2014 年 12 月 春秋晉國 中大夫 考 黃聖松** 摘要 本文討論 左傳 國語 所載 中大夫 之含義及職司內容 認為 中大夫 不可與 上大夫 下大夫 排比 視為 大夫 等 第 左傳 所載 大夫 一詞前常冠以其他名詞 如 中軍大夫 上軍大夫 下軍大夫 七輿大夫 公族大夫 及 僕大 夫 筆者認為 冠諸 大夫 前名詞即是該大夫職司範圍

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc 8-Jan 10-Jan 14-Jan 15-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 28-Jan 29-Jan 31-Jan 11-Feb 12-Feb 14-Feb 18-Feb Lect 1 Lect 2 Lect 3 Lab 1 - L1 Lab 1 - L2 Lab 1 - L3 Lect 4 Lab 1 - L4 Lect 5 Lect

More information

管 理 论 道 创 新 内 部 审 计 工 作 的 实 践 和 思 考 党 建 征 文 紧 跟 改 革 步 伐 勇 担 发 展 责 任 心 情 随 笔 那 些 年 和 字 母 恋 爱 的 美 好 时 光 SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS 深 圳 投 控 危 废 处 理 行 业 任 重 道 远 两 会 聚 焦 国 企 改 革 刘 仲 健 : 与 兰 为 伴, 创 新 不 止 深

More information

háng, y u jiàn xiá shì zhèn

háng, y u jiàn xiá shì zhèn o yáo háng, y u jiàn xiá shì zhèn hu zào w zào qi nlìn cuò j n é sì, nì sì lian zhang kuang sè ne kai f ng jiù w huàn chi j l g, j, shàn liji pìn ming dang xiedài ai z n àn qù qú 1 p

More information

ji n yín dào píxi g qu n z j qiúrán su n ní zè zh n zh miàn f tiào yóu yán can pinlí qí zhào fú

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf prescription fang ji,,,,,,,,,,,,, 13,, , 283,,,, 113, 262,,,,,,,,,,,,, 2600, 300,, 5300 6000, 16834, 2, 297,,, ;, ; , ;,,,,,, 20,,, 61739,,,,,,,,,,,,,, 160,,,,, , :,, :,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030 编著 中国电影出版社 书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 内容提要 niè chài ni n g guài, chì hé chúráo jìn yù léi xiè k i l l j f gu chì

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 702 - Malvern College Chengdu - Haoqing Gean Yang, Weichen William Luo, Kairui Wan 2 Team 708 - Oxford International College of Chengdu - Kevin Li, Jerry Zhen, Lee Li 1 Team 713 - QSI International

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 封 面 : 东 丰 县 梅 花 鹿 之 乡 P08 全 国 测 土 配 方 施 肥 手 机 信 息 服 务 现 场 会 在 长 春 召 开 9 月 17 日, 东 丰 县 农 民 科 技 教 育 中 心 在 东 丰 县 大 阳 镇 平 安 村 举 办 了 农 村 经 纪 人 阳 光 工 程 培 训 班 图 为 培 训 结 束 后, 参 训 学 员 拿 到 结 业 证 时 和 同 行

More information

Microsoft Word - 白話中庸.docx

Microsoft Word - 白話中庸.docx 白 話 中 庸 目 錄 簡 介 中 和 是 天 下 的 根 本 君 子 中 庸, 小 人 反 中 庸 最 高 的 道 德 標 準 誰 能 食 而 知 其 味? 隱 惡 揚 善, 執 兩 用 中 聰 明 反 被 聰 明 誤 牢 牢 抓 住 不 要 放 棄 白 刃 可 蹈, 中 庸 難 得 什 麼 是 真 正 的 強? 正 道 直 行, 默 默 無 聞 也 不 後 悔 君 子 之 道 費 而 隱 道 不

More information

Jordan Lin - Untitled - Good Version - Fat - Normal

Jordan Lin - Untitled - Good Version - Fat - Normal 不要离开 Don't Leave Me Jordan Lin 6 Soprano Vocal Alto Vocal Tenor Vocal Bass Vocal Piano 就要到 yao 了 对 dui bu 不 qi 起 = 120 () 11 姗姗 shan shan 来 lai 迟 但 chi dan 已 经 jing 等 ng 终究还 hai 许 xu 赶 gan 15 久 了 到 了 当

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 405 - International School of Nanshan Shenzhen - Chu Qiao Cici Du, Pei Qi Josephine Zou, Mi Jessica Xi 2 Team 414 - International School of Nanshan Shenzhen, Home School - Yuan Qi Celestina Li,

More information

今 日 母 校 特别关注 TE BIE GUAN ZHU 教育部批准我校改制更名为 南昌师范学院 2013 年 4 月 12 日 教育部函复江西省人民政府 教发函[2013]47 号 同意在 江西教育学院基础上建立南昌师范学院 函件指出 根据 高等教育法 普通高等学校设置暂行条例 普通本科学校设 置

今 日 母 校 特别关注 TE BIE GUAN ZHU 教育部批准我校改制更名为 南昌师范学院 2013 年 4 月 12 日 教育部函复江西省人民政府 教发函[2013]47 号 同意在 江西教育学院基础上建立南昌师范学院 函件指出 根据 高等教育法 普通高等学校设置暂行条例 普通本科学校设 置 目 录 1 今 日 母 校 2 校 友 之 家 3 校 友 风 采 4 5 校 园 情 怀 校 园 文 化 C O N T E N T S 特 别 关 注 (2) 领 导 关 怀 (4) 校 庆 揭 牌 专 题 (9) 母 校 新 闻 (15) 合 作 交 流 (28) 喜 讯 快 递 (32) 校 友 会 (34) 校 友 活 动 (38) 南 昌 校 友 会 会 长 陈 公 重 自 述 (43)

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information

46 Sophie Legrand

46 Sophie Legrand 2014 3 45 * 130012 KEY WORDS Shang culture Eurasian Steppe Metallurgical region ABSTRACT The research illustrates that the Early Shang was the period when the Central Plains and Northern Cultures integrated

More information

g biàn hóng tí t i s mào yóng zhu xiàn ti n sù 1466 1056 1063 1102 yìzhì j z u xu n fú h u zhí bù yíng xiè j 1116 zàn 1163 1163 1164 1506 1521 s ng bi qi o nuò qiáo m

More information

ch n jiàn zhàn tuí 1912 d 1917 S chóuchú níngzhì chá kuà jiàng b (bì) (è) (1769-1821) (1732-1799) (sè) (zsu ) Q (xi ) (zhuàn) (chuán) (jiàn) Q (zhì) (sài) Q (zhù) (wù) Q (kài) (ne ) dá b o sì g t

More information

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6,

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, 4.50pm,T8 Loser to D4 Ang Jiun Yong Ng Hao Lun Brian Tan Kai Yang M206

More information

SURVEY OF XISHAN DISTRICT (m) 3.74 4.36 (m) 2.82 2.98 SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY

More information

k n z n zhì s i s ng hú gu ku máng shuì k ol o chí Jiàn huàn yàn zh n huí lài ji n m t zuò ji dòu xiá jìn (rì, (yè pí dài, jiá lì j bié hùn

More information

CONTENTS 目录 县区人武 35 坚持军民融合理念 打造渌湘发展升级版 基地巡礼 38 工农武装割据的星星之火在这里点燃 走访秋收起义文家市会师纪念馆 党管武装 41 强根固本推进国防后备力量建设 株洲县人武部民兵建设纪实 2014 年 2 月 第 2 期 总第 4 期 内部资料准印证号 04

CONTENTS 目录 县区人武 35 坚持军民融合理念 打造渌湘发展升级版 基地巡礼 38 工农武装割据的星星之火在这里点燃 走访秋收起义文家市会师纪念馆 党管武装 41 强根固本推进国防后备力量建设 株洲县人武部民兵建设纪实 2014 年 2 月 第 2 期 总第 4 期 内部资料准印证号 04 卷首语 JUAN SHOU YU 无悔军旅 老兵 初冬时节 我含泪送别了曾朝夕相处三年的战友 就要踏上归家的 旅途 那情同手足的每一幕 以及所有军旅生活的点点滴滴也将随之装 入行囊 但愿这终生难忘的军旅生涯永远是每一个军人心中最美好的珍 藏 广州军区副参谋长许再华 省军区领导黄跃进 戴焕 陈长寿 姜英宇以及广州军区机关工作组领导现场观摩 军队就是陶冶情操的熔炉 军队就是塑造灵魂的基地 当你们回到 家乡

More information

JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意

JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意 JUAN SHOU YU 卷 首 语 JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意 志? 是 什 么 赋 予 他 们 面 对 一 个 个 挫 折 的

More information

MasterPlan2019.xlsx

MasterPlan2019.xlsx Girl's Open Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Alyssa Oh M131 Loser to H2 Alyssa Oh 7/6, Fri, 12.00pm T12 Megan Goh Yu Han M107A Loser to A1 7/6, Fri, 1130am T6 Tricia Ho Li Ann M563 Tricia

More information

<B7E2C3E6313430342E6169>

<B7E2C3E6313430342E6169> 区 政 协 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 召 开 区 政 协 举 行 十 三 届 十 二 次 常 委 ( 扩 大 ) 会 议 区 政 协 组 织 重 点 课 题 调 研 2014 / 4 总 第 16 期 团 结 民 主 的 大 会 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 上 海 市 普 陀 区 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 于 7 月 29 日 在 普 陀 区

More information

风范风改2016.2(1).indd

风范风改2016.2(1).indd 卷 首 语 向 改 革 开 放 要 动 力, 向 创 新 创 业 要 活 力, 向 特 色 优 势 要 竞 争 力 奋 力 夺 取 全 面 建 成 小 康 社 会 决 胜 阶 段 新 胜 利 习 近 平 发 展 理 念 是 发 展 行 动 的 先 导 发 展 理 念 不 是 固 定 不 变 的, 发 展 环 境 和 条 件 变 了, 发 展 理 念 就 自 然 要 随 之 而 变 如 果 刻 舟 求

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ZHONGGUO GAI KUANG (CIP) /. :, ISBN 7 301 02479 0 1994 9.... K92 : : : : ISBN 7 301 02479 0/ G 0258 : : 100871 : 62752018 62752015 62752032 : : : 787 1092 16 12 225 1994 9 1998 3 1998 3 : 25 00 1 1 1 5

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 210 - Beijing International Bilingual Academy, International School of Beijing - Boyi Qiu, Hexuan Deng, Kenneth Samuel Petzer 2 Team 201 - Beanstalk International Bilingual School - Siyu Hou, Yu

More information

qú dìng qú mínglíng x qi n ráo j ng chí niè ézhà jiè zh ijiào língy è shùxi biàn l xièzhì mó lì, zhì m ng sà yòu yáo y u x yì

More information

11th East Asian Judo Championships Ulaanbaatar (MGL), 09 Jun 2018 Medals Total 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place 1. KOR Korea, South 4

11th East Asian Judo Championships Ulaanbaatar (MGL), 09 Jun 2018 Medals Total 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place 1. KOR Korea, South 4 Medals Total st place nd place rd place 5th place 7th place. Korea, South 6. Mongolia China 5. JPN Japan Chinese Taipei 6 6. PRK Democratic Peoples Republic of Korea HKG Hong Kong, China 7 nations in this

More information

táowù wèn hù

táowù wèn hù táowù wèn hù p 1 cuóé ch dú lì yù què i c nc ráng chí qú yè x yí shèn fàn fùfù wù duó fù chóuchú y kuò qiú kuí j ng sào tu n y z n áo páo xù zhù y ny n dàn yú zu n qián su sì gu gu q qi ng pú n n zuò

More information

Final Results Classic SSO 2015.xlsx

Final Results Classic SSO 2015.xlsx Shanghai Slalom Open 2015 Shanghai, China, 14-17 August 2015 Shanghai Slalom Open 2015 Final Classic Senior Women 1 20411000876 Su Fei Qian CHN 1 87 1 80 1 77 1 74 1 86 1 2 21461000988 Hartmanis Klaudia

More information

2007 ,,,,,,, :,,,,,?,,,,,, :, ;,,,, :, ;,,,, ( 51),,,,,,,, (1936 ),,,,, :, ;,,, ,,,,, : (),,,,,,,,, ;, ( ),,, :,,, :, ;,, ,,, :,,,, ;,,,, ( ), ( ), (),,,,,,,,,, (),,,,, :,,, ,,,,,,,,, : 1 :, 2 :, 3 :,,

More information

Rank. China - Shanghai 2019 Master Open - Rollerball Doubles (FireBall) - Final rankings - 26 teams (1 / 1) Team 1 Wei HONGSHUAI (CHN) - Biao LI (CHN)

Rank. China - Shanghai 2019 Master Open - Rollerball Doubles (FireBall) - Final rankings - 26 teams (1 / 1) Team 1 Wei HONGSHUAI (CHN) - Biao LI (CHN) - Rollerball Doubles (FireBall) - Final rankings - 26 teams (1 / 1) 1 Wei HONGSHUAI (CHN) - Biao LI (CHN) 2 Kenny LIM (NLD) - Eu Vern KOAY (MYS) 3 William YEH (TPE) - Mark wang (TPE) 4 Abbas BABAPOUR (IRN)

More information