六 到 八 歲 兒 童, 設 計 並 發 展 一 套 以 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 為 基 礎 的 悅 趣 化 學 習 數 位 教 材, 取 名 為 米 德 玩 形 狀, 同 時 探 討 低 年 級 學 童 在 使 用 本 數 位 教 材 之 後, 在 平 面 幾 何 的

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "六 到 八 歲 兒 童, 設 計 並 發 展 一 套 以 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 為 基 礎 的 悅 趣 化 學 習 數 位 教 材, 取 名 為 米 德 玩 形 狀, 同 時 探 討 低 年 級 學 童 在 使 用 本 數 位 教 材 之 後, 在 平 面 幾 何 的 "

Transcription

1 應 用 悅 趣 化 數 位 教 材 於 國 小 學 童 平 面 幾 何 學 習 成 效 之 研 究 Using a Game-Based Learning Courseware to Study the Learning Effects on Plane Geometry of Elementary Students 范 丙 林 1 王 學 武 1* 李 家 瑩 2 1 巫 家 瑜 1 Department of Digital Technology Design, National Taipei University of Education 2 Department of Communication Design, Shih Chien University * 摘 要 本 研 究 目 的 在 設 計 與 開 發 一 套 國 小 平 面 幾 何 的 悅 趣 化 數 位 學 習 教 材 米 德 玩 形 狀, 教 材 內 容 的 編 排 是 以 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 與 九 年 一 貫 課 綱 的 平 面 幾 何 單 元 為 基 礎 共 設 計 了 七 個 遊 戲 關 卡 與 一 個 測 驗 關 卡, 受 測 對 象 為 國 小 一 年 級 的 學 童, 有 效 問 卷 共 24 份 實 驗 結 果 顯 示 學 童 在 四 個 思 考 層 次 的 整 體 成 就 是 進 步 且 達 顯 著 差 異 (P=.006), 表 示 本 教 材 對 於 學 童 學 習 平 面 幾 何 是 有 正 面 影 響 的 就 不 同 思 考 層 次 的 表 現 來 看, 學 童 在 層 次 三 的 描 述 / 分 析 能 力 (P=0.12) 以 及 層 次 四 的 抽 象 / 關 係 能 力 (P=0.15) 的 分 數 也 都 達 顯 著 差 異, 這 表 示 本 教 材 確 實 能 有 效 的 提 升 學 童 在 較 高 層 次 的 幾 何 思 考 能 力 關 鍵 詞 平 面 幾 何 ;van Hiele 幾 何 思 考 層 次 ; 悅 趣 化 學 習 Abstract: The purpose of this study is to design and develop a game-based courseware called "ME Plays Shapes" for elementary students on plane geometry learning. The contents of this courseware are based on the van Hiele levels of geometric thought and Grade 1-9 Curriculum Guidelines of plane geometry. Seven different game stages and one challenge stage are designed in the courseware. The subjects of this study are first-grade students. The experimental results show that this courseware promotes students score and produces significant learning effects on the whole thinking level (P=.006). And there are significant differences on level3 description/analysis(p=.12) and level4(p=.15) abstraction/relation. Accordingly, this courseware really can effectively enhance students ability on geometric thinking. Keywords: plane geometry, van Hiele Geometric Thinking Levels, digital game-based learning 1. 前 言 智 慧 型 手 機 與 以 觸 控 為 基 礎 的 平 板 電 腦 已 經 成 為 國 小 學 童 所 熟 習 互 動 裝 置, 透 過 這 些 載 體 進 行 學 習 當 然 也 成 為 日 常 生 活 的 一 部 分 然 而 這 些 載 體 上 所 提 供 數 位 教 材 若 缺 乏 了 足 夠 的 回 饋 競 爭 與 挑 戰 等 遊 戲 因 子 是 無 法 對 學 童 產 生 持 續 的 吸 引 力, 自 然 也 會 影 響 到 後 續 的 學 習 動 機 (Chen, Yang, Shen, & Jeng, 2007) 如 何 有 效 的 將 遊 戲 因 子 有 效 而 且 巧 妙 的 融 入 數 位 教 材 之 中 以 引 起 學 童 的 學 習 動 機 與 意 願, 一 直 是 教 師 所 努 力 的 目 標 已 有 許 多 研 究 者 探 討 悅 趣 化 教 材 應 用 於 國 小 的 輔 助 教 學 中, 研 究 的 成 果 顯 示 對 於 學 童 在 數 學 概 念 的 學 習, 如 : 平 面 幾 何 (Chang, Sung, & Lin, 2007) 體 積 的 概 念 ( 賴 蕙 慈,2009) 與 空 間 概 念 ( 王 學 武 黃 榆 婷 曾 舒 珮 和 王 嬿 茵, 2009) 等 都 能 提 升 學 童 的 學 習 動 機 與 成 效 平 面 幾 何 概 念 是 數 學 科 目 中 最 基 礎 也 是 最 重 要 的 概 念, 而 van Hiele (1986) 幾 何 思 考 層 次 理 論 也 成 為 許 多 國 家 在 編 輯 國 小 幾 何 單 元 的 核 心 基 礎, 然 而 實 際 將 van Hiele 幾 何 思 考 理 論 應 用 在 數 位 教 材 的 例 子 卻 不 多, 更 遑 論 能 針 對 學 習 對 象 在 其 適 合 的 幾 何 思 考 層 次 上 進 行 內 容 的 整 體 設 計, 並 加 入 能 引 起 學 習 動 機 的 遊 戲 因 子 於 教 材 的 設 計 之 中 因 此 本 研 究 的 目 的 是 針 對 296

2 六 到 八 歲 兒 童, 設 計 並 發 展 一 套 以 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 為 基 礎 的 悅 趣 化 學 習 數 位 教 材, 取 名 為 米 德 玩 形 狀, 同 時 探 討 低 年 級 學 童 在 使 用 本 數 位 教 材 之 後, 在 平 面 幾 何 的 學 習 成 效 以 及 對 於 數 學 學 習 態 度 的 影 響 2. 文 獻 探 討 本 研 究 所 設 計 之 教 材 米 德 玩 形 狀 是 以 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 為 基 礎, 並 將 能 引 起 學 習 動 機 的 遊 戲 因 子 融 入 教 材 的 設 計 之 中, 以 下 將 針 對 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 與 悅 趣 化 學 習 兩 個 方 向 進 行 文 獻 的 探 討 與 回 顧 2.1. van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 與 相 關 研 究 van Hiele (1986) 認 為 兒 童 的 幾 何 思 考 分 為 五 個 層 次, 依 序 為 視 覺 層 次 描 述 層 次 理 論 層 次 形 式 邏 輯 層 次 與 邏 輯 法 則 本 質 層 次, 而 且 經 由 教 師 的 適 當 引 導, 學 童 可 逐 漸 提 升 到 較 高 的 層 次 相 關 的 研 究 大 多 在 探 討 國 小 學 童 在 五 層 次 思 考 階 段 的 分 布 情 形 ( 吳 德 邦 馬 秀 蘭 李 懿 芳, 2007), 或 是 應 用 數 位 教 材 來 提 升 學 童 的 幾 何 思 考 層 次, 如 Logo 程 式 輔 助 環 境 ( 李 奇 荃, 2010) Math Teach Tool III( 陳 淑 貞, 2013) 或 GeoCAL(Chang, Sung, & Lin,2007) Battista (2002) 針 對 國 小 學 童 的 學 習 狀 況 對 van Hiele 的 思 考 層 次 進 行 修 正, 修 正 後 的 前 四 個 層 次 分 別 為 : 層 次 一 識 別 ( recognition), 學 童 在 此 階 段 無 法 確 認 幾 何 圖 形 為 何, 教 師 須 教 導 學 童 認 識 簡 單 的 形 狀 和 形 狀 的 術 語 層 次 二 視 覺 聯 想 (visual association), 教 學 上 透 過 生 活 物 品 的 聯 想 方 式 來 引 導 學 童, 以 建 立 其 視 覺 判 斷 與 聯 想 能 力, 而 非 進 行 概 念 分 析 層 次 三 描 述 / 分 析 (description/analysis), 學 童 必 須 能 識 別 形 狀 如 角 和 邊 的 屬 性, 教 師 須 用 概 念 來 描 述 不 同 形 狀 的 空 間 關 係 層 次 四 抽 象 / 關 係 (abstraction/ relation), 培 養 學 童 能 針 對 幾 何 的 進 階 分 類 以 更 符 合 邏 輯 的 方 式 進 行 思 考 GeoCAL(Chang, Sung, & Lin,2007) 就 是 以 這 四 個 層 次 為 基 礎 所 設 計, 並 為 每 一 個 層 次 設 計 了 兩 個 學 習 活 動, 其 所 採 用 的 這 四 個 思 考 層 次 架 構 提 供 了 一 個 良 好 的 基 礎, 也 是 本 研 究 在 發 展 教 材 時 的 參 考 依 據 2.2. 悅 趣 化 學 習 與 相 關 研 究 Kiili 與 Lainema (2008) 基 於 體 驗 式 學 習 和 建 構 主 義 提 出 雙 環 式 的 體 驗 式 遊 戲 模 型 (Experiential Gaming Model) 如 圖 1, 其 目 標 是 透 過 遊 戲 描 述 學 習 過 程, 支 持 教 育 遊 戲 的 發 展 並 在 抽 象 層 級 描 述 遊 戲 設 計 的 過 程, 此 模 型 同 時 具 有 給 設 計 者 參 考 的 設 計 循 環 ( 外 環 ), 及 描 述 學 習 者 學 習 歷 程 的 遊 戲 循 環 ( 內 環 ) 針 對 其 遊 戲 循 環 進 行 探 討, 描 述 學 習 者 的 遊 戲 經 驗, 玩 家 受 到 挑 戰 時, 為 了 突 破 困 難, 會 依 照 之 前 的 經 驗 解 決 問 題, 因 此 遊 戲 必 須 提 供 清 楚 明 確 的 目 標 與 回 饋 給 玩 家, 讓 玩 家 進 入 心 流 經 驗 圖 1 體 驗 式 的 遊 戲 模 型 (Experiential Gaming Model) 297

3 Garris, Ahlers, 與 Driskell (2002) 認 為 將 教 學 內 容 和 遊 戲 特 性 相 結 合, 就 能 透 過 遊 戲 的 特 質 吸 引 使 用 者 在 遊 戲 過 程 中 自 發 且 反 覆 學 習, 而 數 位 遊 戲 能 引 起 學 童 內 在 動 機 要 素 包 含 屬 於 個 體 類 的 挑 戰 幻 想 好 奇 心 與 控 制 以 及 與 人 互 動 的 合 作 競 爭 與 認 可 (Malone & Lepper, 1987) 陳 孟 君 (2009) 將 挑 戰 幻 想 好 奇 心 與 成 就 感 等 遊 戲 因 子 融 入 低 年 級 二 進 位 加 減 法 的 數 位 教 材 中 發 現, 實 驗 組 在 數 學 成 功 與 數 學 探 究 分 量 上 達 顯 著 水 準, 而 沒 有 融 入 這 些 因 子 的 對 照 組 則 在 答 題 時 出 現 隨 意 猜 測 的 情 形, 並 沒 有 認 真 的 學 習,Morán, Rubio, Gallego, Suárez 和 Martín (2008) 的 研 究 也 有 發 現 相 同 的 情 形 3. 研 究 方 法 研 究 方 法 本 研 究 是 以 ADDIE 教 學 設 計 模 式 來 開 發 米 德 玩 形 狀 的 教 材 開 發, 在 學 習 內 容 分 析 上 是 參 考 九 年 一 貫 學 習 綱 要 現 有 市 售 關 於 平 面 幾 何 學 習 的 APP 教 材 以 及 現 行 六 個 國 小 教 材 版 本 在 低 年 級 平 面 幾 何 的 課 程 內 容 教 材 內 容 與 遊 戲 關 卡 的 設 計 是 以 Battista (2002) 修 正 van Hiele 的 前 四 個 思 考 層 次 為 基 礎, 但 排 除 較 難 在 平 板 電 腦 上 進 行 互 動 與 操 作 的 學 習 內 容, 本 教 材 的 第 一 版 本 規 劃 了 七 個 學 習 關 卡 與 一 個 綜 合 的 挑 戰 關 卡, 關 卡 層 級 依 照 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 安 排, 關 卡 的 情 境 設 計 則 是 參 考 體 驗 式 遊 戲 模 型 為 每 一 個 遊 戲 關 卡 創 造 學 習 的 情 境 與 目 標, 以 打 怪 獸 關 卡 為 例, 為 了 使 關 卡 更 有 挑 戰 性 與 遊 戲 性, 因 此 將 關 卡 情 境 設 定 在 被 汙 染 的 星 球 上, 並 給 學 童 明 確 的 目 標, 讓 學 童 以 手 繪 的 方 式 消 除 怪 獸 身 上 的 咒 文 拯 救 怪 物, 當 消 除 成 功 後 會 給 予 學 童 正 面 的 態 度 正 面 的 回 饋, 引 導 學 童 更 專 注 在 關 卡 目 標 學 習 上, 慢 慢 的 建 立 對 於 形 狀 的 認 知 與 概 念, 增 加 學 童 對 於 遊 戲 關 卡 的 控 制 感, 領 導 學 童 進 入 心 流 狀 態 每 個 關 卡 都 依 照 此 流 程 進 行 設 計 與 開 發, 各 關 所 安 排 的 故 事 情 境 遊 戲 目 標 對 應 的 學 習 內 容 與 幾 何 層 次 的 詳 細 說 明 於 表 1, 而 為 了 讓 本 教 材 的 提 示 回 饋 更 加 貼 近 6 到 8 歲 學 童 的 操 作 習 慣, 因 此 進 行 了 使 用 性 測 試 與 學 習 動 機 的 量 測, 並 依 照 此 次 的 測 試 進 行 修 改, 製 作 了 第 二 版 的 教 材 表 1 米 德 玩 形 狀 各 關 的 故 事 情 境 操 作 方 式 與 學 習 內 容 的 說 明 關 卡 故 事 情 境 遊 戲 目 標 學 習 內 容 與 幾 何 層 次 打 怪 獸 賽 跑 抽 抽 樂 太 空 防 衛 站 火 柴 棒 在 被 污 染 的 星 球 上, 有 一 群 遭 受 汙 染 的 怪 獸, 身 上 出 現 了 被 詛 咒 的 紋 路 賽 跑 比 賽 開 始 了, 哪 一 位 跑 者 可 以 藉 由 不 同 的 補 給 品 快 速 地 達 到 終 點 一 年 一 度 的 大 胃 王 比 賽 開 始 了, 這 次 參 賽 者 必 須 吃 掉 冰 箱 裡 的 食 物 隕 石 出 現 了, 人 類 派 出 了 火 箭 保 護 地 球 火 材 棒 們 離 開 自 己 的 崗 位, 跑 出 去 遊 玩 了, 形 狀 以 手 繪 的 方 式, 在 螢 幕 上 畫 出 怪 獸 身 上 出 現 的 形 狀, 以 消 除 怪 獸 身 上 的 污 染 物 在 跑 到 終 點 線 前, 努 力 讓 賽 跑 者 得 到 他 想 要 的 補 給 品 形 狀, 幫 助 他 快 速 到 達 終 點 幫 助 參 賽 者, 根 據 題 目 版 上 的 形 狀, 拖 曳 符 合 外 型 的 食 物 給 參 賽 者 選 擇 與 隕 石 相 同 形 狀 的 子 彈, 擊 落 隕 石 保 護 地 球 幫 助 形 狀 找 到 屬 於 他 們 長 度 的 火 材 棒 學 習 各 種 形 狀 的 圖 形 描 繪, 增 加 層 次 一 識 別 的 能 力 藉 由 選 擇 形 狀, 增 加 層 次 一 的 識 別 能 力 層 次 四 的 關 卡 中, 形 狀 將 會 旋 轉 變 色, 學 童 只 需 選 出 對 應 的 形 狀 用 生 活 中 的 物 品 作 為 題 目, 讓 學 童 學 習 層 次 二 的 視 覺 聯 想 透 過 投 影 與 影 子 的 機 制, 學 習 層 次 二 體 到 面 的 概 念 藉 由 關 卡 了 解 形 狀 的 邊 長, 增 加 層 次 三 形 狀 描 述 與 分 析 能 298

4 關 卡 故 事 情 境 遊 戲 目 標 學 習 內 容 與 幾 何 層 次 造 型 組 合 剪 紙 拼 圖 冰 塊 地 下 城 因 找 不 到 火 材 棒 而 苦 惱 著 米 德 不 小 心 將 拼 圖 用 亂 了, 很 煩 惱 不 知 道 該 如 何 用 回 原 狀 巫 婆 施 法 將 動 植 物 的 形 狀 變 不 見 了, 米 德 找 到 幾 張 可 以 切 割 的 紙 張, 但 是 不 知 道 該 如 何 切 割 愣 愣 誤 闖 了 冰 塊 地 下 城, 找 不 到 回 家 的 路 幫 助 米 德 將 拼 圖 擺 放 回 去 幫 助 米 德 切 割 出 動 物 與 植 物 所 需 要 的 形 狀 幫 助 愣 愣 蒐 集 路 上 的 物 品 進 入 關 卡, 克 服 關 卡 的 挑 戰 離 開 地 下 城 力 層 次 四 關 卡 中, 題 目 會 旋 轉, 藉 此 學 習 形 狀 的 關 係 利 用 組 合 圖 形 認 識 形 狀 的 結 構 組 合, 藉 此 增 加 層 次 三 的 描 述 與 分 析 能 力 透 過 切 割 學 習 形 狀 的 分 割 與 組 成, 增 加 層 次 三 的 描 述 與 分 析 能 力 層 次 四 關 卡 中 會 將 形 狀 旋 轉, 訓 練 學 童 的 形 狀 的 關 係 將 關 卡 融 入, 提 供 層 次 一 到 層 次 四 的 綜 合 練 習 在 使 用 性 測 試 與 學 習 動 機 的 實 驗 教 學 過 程 中, 會 先 為 學 童 簡 短 的 介 紹 米 德 玩 形 狀 的 內 容 與 流 程, 並 引 導 學 童 依 循 著 學 習 理 論 進 行 操 作, 每 個 測 驗 關 卡 中 都 提 供 了 動 態 的 教 學 提 示, 而 為 了 瞭 解 所 提 供 的 教 學 提 示 是 否 能 清 楚 地 傳 達 給 學 童, 再 經 過 了 一 次 內 容 介 紹 後, 就 讓 學 童 自 行 依 照 著 提 示 進 行 操 作, 在 學 童 提 出 疑 問 後 再 進 行 協 助, 時 間 結 束 後 同 時 觀 察 與 詢 問 學 童 在 哪 些 關 卡 遇 到 困 難 經 過 觀 察 與 訪 談, 發 現 到 各 關 卡 中 需 要 加 強 與 修 改 的 項 目, 本 研 究 針 對 此 次 測 驗 所 遇 到 的 問 題 進 行 修 正 及 檢 討, 進 而 製 作 了 教 材 的 第 二 版, 第 二 版 教 材 修 改 的 重 點 可 分 三 大 類, 關 卡 操 作 與 提 示 上 的 修 正 調 整 關 卡 回 饋 與 激 勵 以 及 概 念 描 述 的 增 加 3.1. 關 卡 操 作 與 提 示 上 的 修 正 此 次 修 正 的 重 點 放 在 降 低 關 卡 操 作 的 難 度 與 提 供 適 當 的 提 示, 如 打 怪 獸 關 卡 中, 原 始 設 計 學 童 必 須 一 筆 畫 出 怪 獸 身 上 的 形 狀, 但 這 部 分 對 學 童 來 說 是 困 難 的, 容 易 有 挫 折 感, 因 此 修 正 成 可 以 分 段 繪 製 形 狀, 只 要 能 連 出 指 定 形 狀 即 可 其 餘 關 卡 所 遇 到 的 問 題 與 修 改 方 式 如 表 2 所 示, 藉 由 此 次 測 驗 修 正, 讓 學 童 更 專 注 於 教 材 的 學 習 上, 各 關 修 正 關 卡 頁 面 如 圖 2 所 示 表 2 關 卡 發 現 的 問 題 與 修 改 方 式 關 卡 問 題 修 正 方 式 打 怪 獸 學 童 較 難 一 次 就 畫 出 完 整 形 狀, 容 易 在 未 畫 完 時 就 放 開 手 指 賽 跑 碰 到 炸 彈 時, 學 童 不 易 發 現 對 話 框 轉 換 題 目 抽 抽 樂 學 童 進 入 關 卡 時 不 知 道 該 協 助 哪 一 隻 角 色 太 空 防 衛 站 題 目 與 影 子 重 複 不 易 看 出 如 何 操 作 雷 達 中 的 形 狀 無 法 與 題 目 做 連 結 提 供 學 童 分 段 繪 製 形 狀, 若 畫 錯 也 可 選 擇 擦 掉 形 狀 重 畫 一 次 碰 到 炸 彈 時, 讓 角 色 短 暫 停, 並 將 對 話 框 放 大, 同 時 顯 示 題 目 的 變 化 過 程 在 學 童 必 須 協 助 的 角 色 身 上 打 上 聚 光 燈, 讓 學 童 注 意 到 必 須 協 助 角 色 的 位 置 將 題 目 與 操 作 影 子 分 開, 讓 學 童 更 清 楚 操 作 的 變 化 開 始 操 作 前, 讓 掃 描 器 中 的 形 狀 與 題 目 一 同 閃 爍, 暗 示 學 童 兩 個 形 狀 是 有 關 聯 的 299

5 (a) 打 怪 獸 (b) 賽 跑 (c) 抽 抽 樂 (d) 太 空 防 衛 站 圖 2 修 正 關 卡 畫 面 3.2. 收 集 回 饋 與 激 勵 本 教 材 設 計 了 收 集 系 統 音 樂 盒, 音 樂 盒 中 有 各 關 卡 空 白 的 拼 圖, 學 童 必 須 在 各 關 卡 中 收 集 到 完 整 的 20 片 拼 圖 後, 才 可 完 成 拼 圖, 完 成 拼 圖 後 可 以 解 開 該 關 的 音 樂 盒, 聆 聽 音 樂 盒 中 的 美 妙 音 樂, 藉 此 激 勵 學 童 反 覆 操 作 關 卡, 以 達 到 重 複 練 習 平 面 幾 何 的 概 念 但 在 此 次 測 試 時 發 現 學 童 對 於 部 分 關 卡 的 重 複 操 作 意 願 並 不 高, 主 要 是 沒 有 注 意 過 關 後 有 收 集 到 拼 圖 以 及 拼 圖 與 音 樂 盒 間 是 存 在 關 聯 因 此 重 新 設 計 各 關 完 成 後 的 效 果, 當 學 童 在 完 成 關 卡 獲 得 拼 圖 後, 回 到 關 卡 選 單 時, 會 明 顯 看 到 拼 圖 會 雀 躍 的 跳 動 後 飛 往 音 樂 盒, 指 引 學 童 點 擊 音 樂 盒, 促 使 學 童 收 集 各 關 的 拼 圖 (a) 拼 圖 飛 向 音 樂 盒 (b) 拼 圖 頁 面 (c) 音 樂 盒 頁 面 圖 3 音 樂 盒 效 果 拼 圖 頁 面 以 及 音 樂 盒 頁 面 為 了 引 起 學 童 的 學 習 動 機, 本 教 材 依 照 Malone & Lepper (1987) 所 提 出 的 挑 戰 與 認 可, 特 別 重 新 設 計 了 成 就 頁 面, 此 頁 面 以 圖 示 的 方 式 取 代 了 排 行 榜, 學 童 在 各 層 次 的 關 卡 中 表 現 的 越 出 色, 對 應 的 層 次 就 會 越 豐 富 而 且 美 麗, 月 亮 將 會 越 閃 亮 如 圖 3(a) 所 示, 而 當 學 童 互 相 分 享 自 己 的 成 就 時 會 發 現, 有 些 孩 童 的 圖 樣 較 簡 單, 月 亮 也 較 小 如 圖 3(b) 所 示, 此 學 童 發 現 同 儕 們 圖 樣 較 豐 富 時, 則 會 激 起 孩 童 的 競 爭 與 好 勝 心, 促 使 學 童 經 由 不 斷 練 習, 提 升 自 己 的 成 績 來 豐 富 成 就 頁 面 的 顯 示, 進 而 達 到 良 性 競 爭 與 互 相 鼓 勵 的 效 果 3.3. 增 加 形 狀 構 成 要 素 的 說 明 就 幾 何 思 考 層 次 三 與 層 次 四 來 說, 必 須 加 強 學 生 對 於 形 狀 構 成 要 素 的 記 憶 與 理 解, 因 此 在 第 二 版 中 的 火 柴 棒 關 卡 中, 當 學 童 將 火 材 棒 完 成 指 定 的 形 狀 後 會 顯 示 該 形 狀 構 成 要 素 的 描 述 ( 參 考 圖 3(d)), 在 屬 於 層 次 四 的 抽 抽 樂 關 卡, 則 是 在 進 入 該 關 卡 時, 會 先 有 一 個 形 狀 與 其 構 成 要 素 的 配 對 活 動, 學 童 必 須 完 全 正 確 的 配 對 成 功 能, 才 能 進 入 該 關 卡 進 行 遊 戲 ( 參 考 圖 3(c)), 增 加 此 項 功 能 的 主 要 目 的 是 讓 學 童 可 以 在 遊 玩 關 卡 中 更 了 解 各 形 狀 的 構 成 要 素 300

6 (a) 層 次 二 分 數 較 高 (b) 層 次 二 分 數 較 低 (c) 抽 抽 樂 概 念 描 述 (d) 火 材 棒 概 念 描 述 4. 資 料 統 計 與 分 析 圖 3 成 就 與 形 狀 構 成 要 素 的 呈 現 本 研 究 分 為 兩 個 部 分, 第 一 部 分 為 學 習 成 就 測 試, 主 要 探 討 學 童 在 使 用 過 本 教 材 後, 學 習 平 面 幾 何 是 否 有 進 步, 第 二 部 份 為 學 童 的 學 習 態 度 量 表, 以 了 解 學 童 在 使 用 本 教 材 前 後 對 於 數 學 的 學 習 態 度 施 測 對 象 為 新 北 市 某 國 小 一 年 級 27 位 學 童, 實 驗 教 學 前, 先 填 寫 前 測 的 學 習 成 就 測 驗 與 學 習 態 度 量 表, 經 過 四 次 每 堂 40 分 鐘 共 160 分 鐘 的 實 驗 教 學 後, 再 填 寫 後 測 的 學 習 成 就 測 驗 與 學 習 態 度 量 表 4.1. 成 就 測 試 分 析 成 就 測 驗 是 以 林 松 穎 (2004) 所 設 計 的 前 後 測 試 卷 為 基 礎, 先 請 低 年 級 的 老 師 審 視, 老 師 們 認 為 部 分 題 目 的 文 字 描 述 過 於 複 雜 對 於 低 年 級 學 童 來 說 反 而 是 在 考 國 語 的 邏 輯 而 不 是 形 狀 的 概 念, 因 此 將 文 字 描 述 過 於 複 雜 的 題 目, 在 維 持 原 題 型 所 針 對 的 形 狀 認 知 概 念 下, 改 成 以 形 狀 的 分 類 或 是 連 連 看 的 方 式 讓 學 生 作 答 本 成 就 測 驗 共 20 題, 依 照 van Hiele 幾 何 思 考 層 次, 每 個 層 次 都 安 排 了 5 題, 前 17 題 為 選 擇 題,18 19 題 為 分 類 題,20 題 為 連 連 看 測 驗 試 卷 的 內 部 一 致 性 係 數 (Cronbach α) 為 0.79, 表 示 信 度 佳 前 後 測 的 有 效 問 卷 共 24 份, 其 中 男 生 為 10 人, 女 生 為 14 人 表 3 為 前 後 測 成 績 的 獨 立 樣 本 t 檢 定 的 結 果, 學 童 在 整 體 的 平 面 幾 何 的 學 習 成 就 表 現 上, 前 後 測 分 數 達 顯 著 差 異 (P=.006), 而 且 後 測 成 績 優 於 前 測, 由 此 可 知 學 童 在 經 過 本 教 材 的 實 驗 教 學 後, 學 童 對 於 平 面 幾 何 概 念 的 認 知 有 得 到 提 升, 顯 示 教 材 內 容 的 設 計 與 關 卡 的 安 排 確 實 能 有 效 提 升 學 童 在 平 面 幾 何 概 念 的 理 解 上 表 3 平 面 幾 何 學 習 成 就 測 驗 的 前 後 測 平 均 數 與 標 準 差 的 描 述 統 計 項 目 前 測 後 測 P M SD M SD 總 分 ** 層 次 一 分 數 層 次 二 分 數 層 次 三 分 數 * 層 次 四 分 數 * *p<.05, **p<.01 觀 察 前 測 後 各 層 次 的 分 數 分 布, 可 以 發 現 四 個 層 次 的 分 數 剛 好 依 照 認 知 的 難 度 而 下 降, 此 結 果 更 加 印 證 了 幾 何 思 考 層 次 的 難 度 分 層 由 於 測 驗 對 象 為 小 學 一 年 級 學 童, 幾 何 思 考 的 層 次 分 布 剛 好 在 層 次 一 與 層 次 二 階 段, 比 較 其 前 後 測 分 數 也 發 現 這 兩 個 層 次 的 前 後 測 並 未 達 顯 著 差 異, 而 層 次 三 與 層 次 四 都 有 明 顯 進 步, 達 到 顯 著 差 異,( 層 次 三,P=.015 而 層 次 四, P=.012) 由 此 結 果 可 推 論, 國 小 一 年 級 學 童 已 有 層 次 一 與 層 次 二 的 識 別 能 力, 經 過 本 教 材 所 提 供 的 形 狀 概 念 學 習 後, 學 童 確 實 提 升 了 層 次 三 與 層 次 四 的 幾 何 思 考 概 念 由 此 可 知 本 教 材 對 於 學 童 在 幾 何 思 考 層 次 三 的 描 述 與 分 析 能 力 以 及 層 次 四 的 抽 象 與 關 係 能 力 是 有 明 顯 的 幫 301

7 助 4.2. 學 習 態 度 測 試 分 析 學 習 態 度 量 表 的 部 分 則 是 參 考 陳 孟 君 (2009) 所 設 計 的 問 卷 進 行 修 正, 將 此 量 表 關 於 數 學 計 算 的 描 述 修 改 為 學 習 形 狀 的 概 念, 此 份 量 表 內 部 一 致 性 係 數 (Cronbach α) 為 0.90, 表 示 信 度 佳 ; 本 研 究 學 習 態 度 量 表 共 25 題, 分 別 測 出 學 習 者 對 學 習 數 學 的 信 心 對 數 學 成 功 的 態 度 數 學 探 究 動 機 以 及 數 學 焦 慮, 並 讓 學 童 以 李 克 特 三 點 量 表 方 式 做 答 學 習 態 度 量 表 前 後 測 的 獨 立 樣 本 t 檢 定 結 果 顯 示 於 表 4 實 驗 結 果 顯 示 後 測 分 數 有 進 步 ( 前 測 M=67.63, 後 測 M=68.38), 但 未 達 顯 著 性 (p=.429), 在 四 個 分 項 中 以 數 學 探 究 動 機 進 步 最 多, 可 堆 論 本 教 材 讓 學 生 以 可 利 用 遊 戲 的 方 式 來 學 習 平 面 幾 何, 對 於 學 童 在 數 學 探 究 動 機 是 有 增 加 的, 其 餘 的 分 項 分 數 都 與 前 測 相 似, 這 與 成 就 測 驗 的 表 現 有 些 落 差 探 究 原 因 應 該 是 學 童 在 進 行 完 實 驗 教 學 後, 便 開 始 填 寫 成 就 測 驗 問 卷, 接 著 再 填 寫 學 習 態 度 量 表, 對 小 一 學 童 來 說, 要 連 續 作 答 兩 份 問 卷 確 實 容 易 讓 學 生 產 生 不 耐, 因 此 就 隨 意 填 答 問 卷 的 提 問 因 此 後 續 如 果 施 測 對 象 為 低 年 級 學 童 時, 應 盡 量 避 免 接 續 問 卷 填 答 表 4 學 習 態 度 量 表 前 後 測 平 均 數 與 標 準 差 的 描 述 統 計 項 目 前 測 後 測 P M SD M SD 總 量 表 數 學 信 心 成 功 態 度 探 究 動 機 數 學 焦 慮 結 論 本 研 究 以 Battista (2002) 修 改 的 van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 以 及 體 驗 式 遊 戲 模 型 為 基 礎, 設 計 並 完 成 一 套 給 國 小 低 年 級 學 童 學 習 平 面 幾 何 概 念 的 悅 趣 化 數 位 教 材 米 德 玩 形 狀 教 材 共 規 劃 了 七 個 遊 戲 關 卡 與 一 個 挑 戰 關 卡, 經 過 使 用 性 測 試 並 根 據 對 學 童 操 作 的 觀 察, 修 正 教 材 在 操 作 上 彈 性, 提 供 更 適 當 的 提 示 與 更 多 的 回 饋 機 制, 讓 教 材 更 符 合 學 童 的 操 作 習 慣, 而 且 也 讓 學 童 會 主 動 且 持 續 的 使 用 本 教 材 實 驗 教 學 的 結 果 發 現, 本 教 材 對 於 平 面 幾 何 理 解 能 力 是 有 正 面 影 響 的, 學 童 在 四 個 幾 何 層 次 的 整 體 表 現 上, 後 測 成 績 優 於 前 測 成 績 而 且 達 顯 著 差 異 而 在 四 個 不 同 層 次 上, 國 小 一 年 級 學 童 已 具 備 了 層 次 一 與 層 次 二 的 識 別 能 力, 而 學 童 在 使 用 本 教 材 後, 在 層 次 三 與 層 次 四 的 學 習 成 就 則 達 顯 著 差 異, 此 與 Chang, Sung, & Lin (2007) 研 究 結 果 相 符, 由 此 可 知 本 教 材 對 於 學 童 在 幾 何 思 考 層 次 三 的 描 述 與 分 析 能 力 以 及 層 次 四 的 抽 象 與 關 係 能 力 是 有 幫 助 在 學 習 態 度 的 部 分 雖 然 前 後 測 未 達 顯 著 差 異, 但 對 於 數 學 的 探 究 動 機 則 有 較 佳 的 表 現, 顯 示 本 教 材 以 遊 戲 的 方 式 來 學 習 平 面 幾 何, 是 能 提 升 學 童 對 於 數 學 的 探 究 動 機 的, 為 了 推 廣 與 測 試 本 教 材, 將 會 到 持 續 到 國 小 進 行 試 教 與 施 測, 並 藉 由 每 次 的 施 測 結 果 進 行 修 改, 讓 本 教 材 更 加 符 合 學 童 學 習 誌 謝 本 研 究 成 果 由 科 技 部 贊 助 部 分 經 費, 計 畫 編 號 :MOST S MY2 與 MOST S MY2 302

8 參 考 文 獻 王 學 武 黃 榆 婷 曾 舒 珮 和 王 嬿 茵 (2009 年,3 月 ) 數 位 遊 戲 式 正 方 體 展 開 圖 教 材 於 提 升 國 小 學 生 空 間 能 力 成 效 之 研 究 教 學 科 技 與 媒 體,87,20~42 林 松 穎 (2004) 多 媒 體 輔 助 兒 童 幾 何 學 習 之 設 計 與 應 用 國 立 臺 灣 師 範 大 學 資 訊 教 育 研 究 所, 未 出 版, 台 北 吳 德 邦 馬 秀 蘭 李 懿 芳 (2007) 編 製 吳 - 馬 - 李 氏 van Hiele 立 體 幾 何 思 考 層 次 測 驗 之 歷 程 測 驗 統 計 年 刊,15,15-42 陳 孟 君 (2009) 遊 戲 因 子 對 國 小 二 年 級 學 童 學 習 動 機 之 研 究 - 以 數 學 領 域 數 位 教 材 為 例 國 立 臺 北 教 育 大 學 教 育 傳 播 與 科 技 研 究 所, 未 出 版, 台 北 陳 淑 貞 (2013) 國 小 一 年 級 學 童 使 用 六 形 六 色 板 進 行 圖 形 拼 排 歷 程 之 研 究 中 原 大 學 教 育 研 究 所 論 文, 未 出 版, 桃 園 曾 舒 珮 (2010) 悅 趣 化 數 位 教 材 介 面 視 覺 風 格 設 計 對 使 用 者 操 作 意 願 影 響 之 性 別 差 異 研 究 國 立 臺 北 教 育 大 學 玩 具 與 遊 戲 設 計 碩 士 班, 未 出 版, 台 北 市 賴 蕙 慈 (2010) 應 用 Van Hiele 幾 何 思 考 層 次 理 論 於 國 小 學 童 體 積 概 念 數 位 教 材 開 發 之 研 究 國 立 臺 北 教 育 大 學 教 育 傳 播 與 科 技 研 究 所 學 位 論 文, 未 出 版, 台 北 市 Battista, M. T. (2002). Learning geometry in a dynamic computer environment. Teaching Children Mathematics, 8(6), 333. Chang, K. E., Sung, Y. T., & Lin, S. Y. (2007). Developing geometry thinking through multimedia learning activities. Computers in Human Behavior, 23(5), Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33(4), Keller, J. M. (1999). Using the ARCS motivational process in computer-based instruction and distance education. New Directions for Teaching and Learning, 78, Kiili, K. & Lainema, T. (2008). Foundation for measuring engagement in educational games. Journal of Interactive Learning Research, 19(3), Malone, T. W., & Lepper, M. R. (1987). Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. Aptitude, Learning, and Instruction, 3, Morán, S., Rubio, R., Gallego, R., Suárez, J. & Martín, S. (2008). Proposal of interactive applications to enhance student s spatial perception. Computers & Education, 50(3), Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. Chicago, IL: University of Chicago, Department of Education. van Hiele, P. M. (1986). Structure and Insight:A Theory of Mathematics Education. Orlando, FL: Academic Press. 303

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EA764AC57C0732DA668B443C5E9B1D0BEC7A4E8AED7B9EFB0EAA470B4BCAFE0BBD9C3AABEC7A5CDAEC9B6A1B7A7A9C0BEC7B2DFA6A8AEC4A4A7BC76C5545FA7EF32>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EA764AC57C0732DA668B443C5E9B1D0BEC7A4E8AED7B9EFB0EAA470B4BCAFE0BBD9C3AABEC7A5CDAEC9B6A1B7A7A9C0BEC7B2DFA6A8AEC4A4A7BC76C5545FA7EF32> 國 立 臺 中 教 育 大 學 特 殊 多 教 媒 育 體 學 教 系 學 方 案 對 國 小 智 能 障 礙 學 生 時 間 概 念 學 習 成 效 之 影 響. 17. 特 殊 教 育 與 輔 助 科 技 學 報, 民 100,3 期,17-36 頁 多 媒 體 教 學 方 案 對 國 小 智 能 障 礙 學 生 時 間 概 念 學 習 成 效 之 影 響 吳 柱 龍 臺 中 教 育 大 學 (

More information

论文集10.12.doc

论文集10.12.doc 認 識 昆 蟲 虛 擬 實 境 學 習 設 計 之 ARCS 成 效 探 究 Investigation on ARCS Effect of Virtual Reality Learning Design for Understanding Insects 廖 冠 智 臺 灣 新 竹 教 育 大 學 數 位 學 習 科 技 研 究 所 can@mail.nhcue.edu.tw 陳 勇 全 臺 灣

More information

探討桌遊對於國中七年級數學科的學習成效-以整數的加減運算為例

探討桌遊對於國中七年級數學科的學習成效-以整數的加減運算為例 探 討 微 翻 轉 遊 戲 式 學 習 活 動 對 於 國 中 九 年 級 數 學 科 的 學 習 成 效 - 以 三 角 形 的 相 似 性 質 單 元 教 學 為 例 六 家 高 級 中 學 蘇 漢 哲 摘 要 本 研 究 以 九 年 級 上 學 期 數 學 科 翰 林 版 第 一 章 相 似 形 三 角 形 的 相 似 性 質 為 研 究 單 元, 主 要 目 的 在 探 討 使 用 微 翻

More information

Holonomy是Costa 與 Garmston引自Arthur Koestler的觀點,其意義指的是,教師不但具有個別自主性,而且同時與團體相互依賴

Holonomy是Costa 與 Garmston引自Arthur Koestler的觀點,其意義指的是,教師不但具有個別自主性,而且同時與團體相互依賴 科 學 教 育 研 究 與 發 展 季 刊 Research and Development in Science Education qualterly 2012, 第 六 十 五 期,75-98 頁 2012, No.65, 75-98 以 團 康 遊 戲 融 入 假 分 數 化 為 帶 分 數 的 教 學 實 驗 1 馬 秀 蘭 2* 吳 德 邦 3 張 鈺 雪 4 林 思 行 2 蔡 武 諺

More information

<4D F736F F D F30335FB8EAB054ACECA7DEBFC4A44AB0EAA470A743A67EAFC5A5CDACA1BDD2B57BB3D0B379ABE4A6D2B1D0BEC7A4A7ACE3A8735FB6C0A871ACC32E646F63>

<4D F736F F D F30335FB8EAB054ACECA7DEBFC4A44AB0EAA470A743A67EAFC5A5CDACA1BDD2B57BB3D0B379ABE4A6D2B1D0BEC7A4A7ACE3A8735FB6C0A871ACC32E646F63> 資 訊 科 技 融 入 國 小 低 年 級 生 活 課 程 創 造 思 考 教 學 之 研 究 The Research of Information Technology and Creative Thinking Instruction Strategy Integrated into Instruction in Life Curriculum for 1 ST &2 nd Grade Students

More information

Microsoft Word - 01李惠玲ok.doc

Microsoft Word - 01李惠玲ok.doc 康 寧 學 報 11:1-20(2009) 1 數 位 學 習 於 護 理 技 術 課 程 之 運 用 與 評 值 * 李 惠 玲 ** 高 清 華 *** 呂 莉 婷 摘 要 背 景 : 網 路 科 技 在 教 育 的 使 用 已 成 為 一 種 有 利 的 教 學 輔 助 工 具 網 路 教 學 的 特 性, 在 使 學 習 可 不 分 時 間 與 空 間 不 同 進 度 把 握 即 時 性 資

More information

2014 提升中小學補救教學成效之理論與實務研討論壇 壹 緒論 一 研究動機 數學教育是全民性的 應使每一位學生的資賦都能獲得充分的實現與發展 每一位學生都能擁有最適合自己的教育 台灣國中小學生的數學能力 在國際評 比上雖然都名列前茅 但是學習落後的學生比例卻也高於世界平均 近年來教育 行政部門也越

2014 提升中小學補救教學成效之理論與實務研討論壇 壹 緒論 一 研究動機 數學教育是全民性的 應使每一位學生的資賦都能獲得充分的實現與發展 每一位學生都能擁有最適合自己的教育 台灣國中小學生的數學能力 在國際評 比上雖然都名列前茅 但是學習落後的學生比例卻也高於世界平均 近年來教育 行政部門也越 小數奠基活動模組的補救教學之行動研究 小數奠基活動模組的補救教學之行動研究 梁仲容 1 韓弘偉 2 黃建中 3 國立臺南大學附設實驗小學教師 1 國立臺南大學應用數學系實習老師 2 國立臺南大學應用數學系副教授 3 中文摘要 台灣國中小學生的數學能力 在國際評比上雖然都名列前茅 但是學習落後 的學生比例卻也高於世界平均 近年來教育行政部門也越來越重視此問題 林福 來 2014 本研究針對數學成績後段的學生

More information

謝誌 踏入研究所在我的人生旅途規劃上是個意外的岔路 會突然走進這條研究的 岔路是源自於我最愛的 pigo 寶貝 因為他 我才踏入了這條研究的道路 而這條 道路也再次聯繫起與指導教授在大學的緣份 時光荏然 匆匆兩年轉瞬而過 在論文即將完稿之際 首要感謝的莫過於指 導教授-陳鴻仁教授 陳教授對於論文的悉

謝誌 踏入研究所在我的人生旅途規劃上是個意外的岔路 會突然走進這條研究的 岔路是源自於我最愛的 pigo 寶貝 因為他 我才踏入了這條研究的道路 而這條 道路也再次聯繫起與指導教授在大學的緣份 時光荏然 匆匆兩年轉瞬而過 在論文即將完稿之際 首要感謝的莫過於指 導教授-陳鴻仁教授 陳教授對於論文的悉 國立台中教育大學數位內容科技學系碩士班 碩士論文 指導教授 陳鴻仁 教授 數位遊戲式學習在城鄉國小數學 加減法學習成效之研究 Digital Game-Based Learning on Mathematic Addition and Subtraction Learning in the Urban and Rural Elementary Students 研究生 簡晨卉 撰 中 華 民 國 一

More information

國立臺灣藝術大學

國立臺灣藝術大學 國 立 臺 灣 藝 術 大 學 藝 術 與 人 文 教 學 研 究 所 碩 士 學 位 論 文 本 論 文 獲 國 家 教 育 研 究 院 博 ( 碩 ) 士 論 文 研 究 獎 助 課 外 讀 物 對 於 國 小 低 年 級 國 語 科 教 科 書 輔 助 性 之 研 究 - 以 新 北 市 100 年 度 國 民 小 學 推 動 閱 讀 計 畫 優 良 圖 書 為 例 指 導 教 授 : 張 純

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4FDBEE5C27BB1D0B1C2B0D1A6D2B8EAAEC65F323031332E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4FDBEE5C27BB1D0B1C2B0D1A6D2B8EAAEC65F323031332E646F6378> 王 曉 璿 教 授 參 考 資 料 現 職 : 國 立 台 中 教 育 大 學 數 位 內 容 科 技 學 系 教 授 兼 系 主 任 學 歷 :( 國 科 會 公 費 獎 學 金 ) 美 國 愛 荷 華 州 立 大 學 教 學 科 技 博 士 ( 教 育 部 公 費 獎 學 金 ) 聯 合 國 亞 洲 理 工 學 院 電 腦 科 學 碩 士 中 原 大 學 電 子 工 程 學 系 經 歷 : 國

More information

計畫申請書

計畫申請書 教 育 部 國 民 小 學 師 資 培 用 聯 盟 2016 第 二 屆 自 然 學 習 領 域 教 材 教 法 國 際 學 術 研 討 會 2016 The 2nd International Conference on Nature Science Education - Focusing on 壹 計 畫 依 據 Teaching Materials and Methods Course (ICNSE)

More information

Microsoft Word - 科學教育第51期.doc

Microsoft Word - 科學教育第51期.doc 科 學 教 育 研 究 與 發 展 季 刊 Research and Development in Science Education qualterly 2008, 第 五 十 一 期,34-59 頁 2008, No.51, 34-59 國 小 高 年 級 地 震 防 災 教 學 之 研 究 許 民 陽 1 王 郁 軒 2 3 梁 添 水 1 臺 北 市 立 教 育 大 學 自 然 科 學 系

More information

跨 界 的 視 野 壹 緒 論 工 作 動 機 (Task motivation) 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Teresa M. Amabile, 歸 納 歷 年 研 究 所 建 構 之 創 造 力 成 份 模 式 (Componential Model of Creativity

跨 界 的 視 野 壹 緒 論 工 作 動 機 (Task motivation) 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Teresa M. Amabile, 歸 納 歷 年 研 究 所 建 構 之 創 造 力 成 份 模 式 (Componential Model of Creativity 第 一 章 教 育 與 文 化 Amabile 工 作 動 機 理 論 影 響 學 生 科 技 創 造 力 的 內 涵 解 析 李 堅 萍 國 立 屏 東 教 育 大 學 視 覺 藝 術 學 系 教 授 Email: zenpin@mail.npue.edu.tw 摘 要 工 作 動 機 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Amabile 所 建 構 創 造 力 成 份 模 式 理 論 中

More information

1

1 1 2 3 99 100-101 4 () EIL EIL EIL EIL : 5 6 ( ) 7 5 A2 225 390 29 3 130 A2 8 9 118.56 127.1 +8.54 151.82 153.84 +2.01 108.04 111.55 +3.51 142.34 147.53 +5.19 137.15 140.81 +3.66 147.21 151.18 +3.97 117.86

More information

從實驗教材到官方課程──小學社會科板橋模式教材與改編本教科書的發展

從實驗教材到官方課程──小學社會科板橋模式教材與改編本教科書的發展 教科書研究 第九卷 第一期 2016 年 4 月 37-70 從實驗教材到官方課程 小學社會科 板橋模式教材與改編本教科書的發展 周淑卿 1 章五奇 2 1979~1988 年間 板橋教師研習會發展社會科實驗教材 其後成為全國 通行的國立編譯館教科書 這段歷程是臺灣課程史上由 課程編製 轉向 課程發展 的重要里程碑 在此典範轉移中 實驗教材如何轉 型為官方課程 國立編譯館與教師研習會成員如何歷經磋商

More information

Microsoft Word - 04-內文-02.doc

Microsoft Word - 04-內文-02.doc 應 用 問 題 導 向 學 習 於 護 理 倫 理 教 學 之 課 程 規 劃 與 評 量 工 具 之 發 展 11 應 用 問 題 導 向 學 習 於 護 理 倫 理 教 學 之 課 程 規 劃 與 評 量 工 具 之 發 展 林 秋 芬 1 / 楊 哲 銘 2 / 鍾 春 枝 3 4 / 盧 美 秀 1. 臺 北 醫 學 大 學 理 學 博 士 臺 北 醫 學 大 學 護 理 學 院 副 教 授

More information

Microsoft Word - 9-09.doc

Microsoft Word - 9-09.doc 資 訊 社 會 研 究 (9) 頁 295-324,2005 年 7 月 家 庭 內 兩 性 數 位 機 會 電 腦 態 度 與 網 路 使 用 行 為 初 探 陳 碧 姬 吳 宜 鮮 義 守 大 學 資 訊 管 理 系 pchen@isu.edu.tw 摘 要 本 研 究 以 深 度 訪 談 研 究 法 探 討 我 國 家 庭 內 不 同 性 別 的 成 員 在 其 家 中 的 數 位 機 會 --

More information

作 主 动 追 求 知 识 获 取 技 能, 在 心 理 和 生 理 上 都 非 常 积 极 的 个 体 (Zimmerman & Pons, 1986) 在 此 期 间, 自 我 效 能 感 (self-efficacy) 自 我 控 制 (self-control) 自 我 管 理 (self-

作 主 动 追 求 知 识 获 取 技 能, 在 心 理 和 生 理 上 都 非 常 积 极 的 个 体 (Zimmerman & Pons, 1986) 在 此 期 间, 自 我 效 能 感 (self-efficacy) 自 我 控 制 (self-control) 自 我 管 理 (self- 网 络 环 境 中 英 语 学 习 者 自 我 调 控 的 个 体 特 征 研 究 A Qualitative Study of Chinese EFL Learners Online Self-regulation * 1,2 郑 春 萍, 穆 婕 2, 章 僖 格 2, 苑 仁 庆 2, 李 芒 1 北 京 师 范 大 学 教 育 学 部 2 北 京 邮 电 大 学 人 文 学 院 * zhengchunping@bupt.edu.cn

More information

Microsoft Word - 1843-1847 tb20110372 何颖

Microsoft Word - 1843-1847  tb20110372  何颖 微 生 物 学 通 报 Microbiology China tongbao@im.ac.cn DEC 20, 2011, 8(12): 184 1847 2011 by Institute of Microbiology, CAS 高 校 教 改 纵 横 基 于 建 构 主 义 学 习 理 论 的 微 生 物 学 实 验 课 程 教 学 新 模 式 何 颖 廖 国 建 谢 建 平 * ( 西 南

More information

untitled

untitled Improving Students' English Learning In The Institute of Technical & Vocational Education By The Strategies of TQM A Case Study of South Taiwan University of Technology NSC 93-2516-S-218-003 930801 950731

More information

2016 年 第 3 期 渊 总 第 275 期 冤 验 袁 同 一 类 型 游 戏 具 有 相 似 的 游 戏 性 袁 各 类 游 戏 交 融 演 化 袁 形 成 了 目 前 庞 大 的 游 戏 类 型 群 落 遥 笔 者 参 考 游 戏 衍 生 关 系 和 各 大 游 戏 门 户 网 站 袁 将

2016 年 第 3 期 渊 总 第 275 期 冤 验 袁 同 一 类 型 游 戏 具 有 相 似 的 游 戏 性 袁 各 类 游 戏 交 融 演 化 袁 形 成 了 目 前 庞 大 的 游 戏 类 型 群 落 遥 笔 者 参 考 游 戏 衍 生 关 系 和 各 大 游 戏 门 户 网 站 袁 将 DOI:10.13811/j.cnki.eer.2016.03.012 学 习 环 境 与 资 源 不 同 类 型 电 子 游 戏 沉 浸 体 验 研 究 及 对 教 育 游 戏 设 计 的 启 示 马 颖 峰 1 袁 胡 若 楠 2 渊 1. 陕 西 师 范 大 学 新 闻 与 传 播 学 院 袁 陕 西 西 安 710062 曰 2. 陕 西 师 范 大 学 教 育 学 院 袁 陕 西 西 安

More information

相 關 技 術, 在 裝 置 上 創 造 出 一 個 令 人 驚 豔 虛 擬 的 幻 境 ; 除 此 之 外, 還 能 與 虛 擬 出 來 的 物 件 進 行 互 動, 已 陸 陸 續 續 被 應 用 在 教 育 研 究 娛 樂 生 活 等 各 個 方 面 認 知 風 格 (Cognitive St

相 關 技 術, 在 裝 置 上 創 造 出 一 個 令 人 驚 豔 虛 擬 的 幻 境 ; 除 此 之 外, 還 能 與 虛 擬 出 來 的 物 件 進 行 互 動, 已 陸 陸 續 續 被 應 用 在 教 育 研 究 娛 樂 生 活 等 各 個 方 面 認 知 風 格 (Cognitive St 擴 增 實 境 互 動 遊 戲 於 認 知 風 格 之 評 估 The Study on Cognitive Styles and a Mobile Augmented Reality Interactive Game 謝 旻 儕 1*, 蔡 孟 君 1 2, 林 豪 鏘 1 和 春 技 術 學 院 資 訊 管 理 系 2 國 立 臺 南 大 學 數 位 學 習 科 技 學 系 * shiehminchai@gmail.com

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 Journal of China Institute of Technology Vol.30-2004.6 A Study on the Value Concept and Related Factors of the Students in Vocational High School in Taiwan Tseng-Chai ChengJan- Shing SunChing-Kuo Cheng

More information

教 育 科 學 期 刊

教  育  科  學  期  刊 彰 化 縣 偏 遠 地 區 國 中 學 生 數 學 學 習 態 度 及 其 影 響 因 素 之 研 究 * 吳 怡 儒 ** 蔡 文 榮 *** 李 林 滄 * 彰 化 縣 立 原 斗 國 民 中 學 數 學 教 師 ** 國 立 中 興 大 學 教 師 專 業 發 展 研 究 所 副 教 授 *** 國 立 中 興 大 學 應 用 數 學 研 究 所 教 授 摘 要 本 研 究 主 要 目 的 在

More information

資 訊 國 力 發 展 論 壇 2016 年 度 報 告 資 訊 軟 體 人 力 向 下 扎 根 與 培 育 指 導 單 位 : 教 育 部 行 政 院 科 技 會 報 主 辦 單 位 : 國 立 成 功 大 學 國 立 臺 灣 科 技 大 學 國 立 臺 灣 師 範 大 學 協 辦 單 位 : 電 腦 學 會 資 訊 學 會 執 行 單 位 : 教 育 部 資 通 訊 軟 體 創 新 人 才 推

More information

(單位名稱)大事記---96學年度(96

(單位名稱)大事記---96學年度(96 102 年 7 月 科 學 樓 D303 教 室 整 修 工 程 竣 工 102 年 8 月 數 學 樓 外 牆 整 修 工 程 竣 工 大 事 記 ---102 學 年 度 (102.8.1-103.7.31) 科 學 樓 增 設 無 障 礙 電 梯 工 程 委 託 規 劃 設 計 監 造 技 術 服 務 上 網 招 標 決 標 求 真 樓 2 樓 空 間 整 修 工 程 開 工 提 報 教 育

More information

44(1) (1) (4) (4) 63-88TSSCI Liu, W. Y., & Teele S. (2009). A study on the intelligence profile

44(1) (1) (4) (4) 63-88TSSCI Liu, W. Y., & Teele S. (2009). A study on the intelligence profile 03-8632639 E-mail weiyu@mail.ndhu.edu.tw //1997/8~2000/7 / 2008 8 () 1992 8 1. 2. 3. 4. Wei-Yu Liu 2001.8~2008.7 * SCI EI SSCI A&HCI A 2016 11(1) 1-11 Liu, W. Y. (2015). The Study of Writing Reflective

More information

Vygotsky的中介讀寫教學模式

Vygotsky的中介讀寫教學模式 國 立 臺 北 師 範 學 院 學 報, 第 十 六 卷 第 一 期 ( 九 十 二 年 三 月 )413~440 嘉 義 地 區 國 小 教 學 資 源 中 心 推 動 志 工 制 度 之 協 同 行 動 研 究 413 國 立 臺 北 師 範 學 院 嘉 義 地 區 國 小 教 學 資 源 中 心 推 動 志 工 制 度 之 協 同 行 動 研 究 林 菁 李 雪 鳳 摘 要 為 使 學 校 教

More information

(Microsoft Word - 11-\261i\256m\253i.doc)

(Microsoft Word - 11-\261i\256m\253i.doc) 不 同 接 棒 方 法 對 國 小 學 童 大 隊 接 力 成 績 影 響 之 研 究 不 同 接 棒 方 法 對 國 小 學 童 大 隊 接 力 成 績 影 響 之 研 究 張 峻 詠 林 瑞 興 林 耀 豐 國 立 屏 東 教 育 大 學 摘 要 本 研 究 主 要 目 的 在 探 討 不 同 接 棒 方 法 對 國 小 學 童 大 隊 接 力 成 績 影 響 之 研 究, 以 高 雄 市 楠

More information

,

, 10200 1281299429 G43 2002 5 , Abstract Faced with informationized characteristic of 21 tth Century, our school education has to face how to train students to be more creative and productive. Since the

More information

1362 A Research on the Performance of Probability Concepts on Sixth-Grade Students Hsin-Chien Tsai Chi-Tsuen Yeh National University of Tainan Abstrac

1362 A Research on the Performance of Probability Concepts on Sixth-Grade Students Hsin-Chien Tsai Chi-Tsuen Yeh National University of Tainan Abstrac 1361 * * 75% 60% 25% 1362 A Research on the Performance of Probability Concepts on Sixth-Grade Students Hsin-Chien Tsai Chi-Tsuen Yeh National University of Tainan Abstract This research paper focuses

More information

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 Abstract This study aimed to analyze the implementing outcomes of ability grouping practice for freshman English at a u

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 Abstract This study aimed to analyze the implementing outcomes of ability grouping practice for freshman English at a u 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 0 年,(),-0 65 私 立 科 技 大 學 四 技 大 一 新 生 英 文 能 力 分 級 教 學 成 效 分 析 An Analysis of the Implementing Outcomes of Ability Grouping of Freshman English in a University of Technology 溫

More information

Improving the Effectiveness of the Training of Civil Service by Applying Learning Science and Technology: The Case Study of the National Academy of Ci

Improving the Effectiveness of the Training of Civil Service by Applying Learning Science and Technology: The Case Study of the National Academy of Ci 善 用 學 習 科 技 提 升 公 務 人 員 培 訓 之 效 能 : 以 國 家 文 官 學 院 學 習 科 技 之 建 構 與 運 用 為 例 蔡 璧 煌 鍾 廣 翰 摘 要 公 務 人 員 的 素 質 代 表 一 國 國 力, 除 攸 關 國 家 施 政 外, 也 影 響 國 家 整 體 之 發 展, 因 此 如 何 善 用 學 習 科 技 協 助 公 務 人 員 培 訓 與 管 理, 未 來

More information

國小三年級閱讀理解教學行動研究

國小三年級閱讀理解教學行動研究 國 小 中 年 級 弱 勢 低 成 就 學 童 閱 讀 理 解 補 救 教 學 行 動 歷 程 之 個 案 研 究 國 小 中 年 級 弱 勢 低 成 就 學 童 閱 讀 理 解 補 救 教 學 行 動 歷 程 之 個 案 研 究 林 素 秋 國 立 屏 東 教 育 大 學 附 設 實 驗 國 民 小 學 教 師 兼 研 究 主 任 中 文 摘 要 本 研 究 是 以 兒 童 讀 書 會 進 行 閱

More information

2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會論文全文稿格式

2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會論文全文稿格式 問 題 本 位 學 習 (PBL) 為 基 礎 的 課 堂 物 流 模 擬 遊 戲 實 施 之 教 學 成 效 探 討 2* 2* 楊 康 宏 阮 震 亞 中 原 大 學 系 統 與 工 程 學 系 ( 桃 園 縣 中 壢 市 32023 中 北 路 200 號 ) 新 生 醫 護 管 理 專 校 幼 保 科 ( 桃 園 縣 龍 潭 鄉 32544 中 豐 路 高 平 段 48 號 ) kanghungyang@cycu.edu.tw

More information

《課程與教學季刊》

《課程與教學季刊》 嘉 大 教 育 研 究 學 刊, 第 32 期 游 :67- 政 男 90 2 0 1 4 國 立 嘉 義 大 學 教 育 學 系 教 師 指 導 學 生 自 編 鄉 土 教 材 之 過 程 與 結 果 之 探 索 游 政 男 * 摘 要 本 研 究 聚 焦 於 國 小 六 個 五 年 級 學 生 探 索 家 鄉 民 俗 的 過 程 與 結 果, 並 建 立 依 社 會 實 用 主 義 建 構 之

More information

紋 (2002) 之 研 究 結 果 發 現, 目 前 有 15% 以 上 身 心 健 全 的 學 生, 由 於 種 種 因 素, 無 法 受 惠 於 主 流 數 學 教 學 中 的 教 材 和 教 法, 導 致 學 生 在 數 學 學 習 的 挫 敗, 因 此 我 們 應 該 更 認 真 思 考

紋 (2002) 之 研 究 結 果 發 現, 目 前 有 15% 以 上 身 心 健 全 的 學 生, 由 於 種 種 因 素, 無 法 受 惠 於 主 流 數 學 教 學 中 的 教 材 和 教 法, 導 致 學 生 在 數 學 學 習 的 挫 敗, 因 此 我 們 應 該 更 認 真 思 考 運 用 差 異 化 教 學 於 國 小 數 學 領 域 教 學 之 初 探 張 宇 樑 國 立 嘉 義 大 學 教 育 行 政 與 政 策 發 展 研 究 所 一 教 師 專 業 發 展 應 以 理 解 與 實 施 差 異 化 教 學 為 首 要 任 務 在 12 年 國 教 政 策 的 推 動 下, 教 師 須 面 對 的 挑 戰 就 是 如 何 回 應 與 滿 足 每 位 學 生 的 需 求,

More information

ming.PDF

ming.PDF 2762 0174 2877 7954 cwwun@ed.gov.hk http://cd.ed.gov.hk/sbp ~ ~ Copyright 2002, Education Department, HKSAR 4 5 Pianko Tse 6 7 (1990) 150, 200, 250 300 Tse 8 9 10 Guilford Flower & Hayes 11 (Emig, 1971;

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF ( ) 2-1 p33 3-1 p78 3-2 p79 3-3 p80 3-4 p90 4-1 p95 4-2 p97 4-3 p100 4-4 p103 4-5 p105 4-6 p107 4-7 p108 4-8 p108 4-9 p112 4-10 p114 4-11 p117 4-12 p119 4-13 p121 4-14 p123 4-15 p124 4-16 p131 4-17 p133

More information

特 殊 教 42 壹 前 言 一 設 計 背 景 動 機 應 用 多 媒 體 教 學 在 教 上 已 是 趨 勢, 尤 以 數 位 遊 戲 運 用 在 教 上 最 為 廣 泛 成 功, 原 因 有 以 下 三 點 ( 簡 幸 如,2005): 1. 教 學 以 學 生 為 主 體, 非 老 師 為

特 殊 教 42 壹 前 言 一 設 計 背 景 動 機 應 用 多 媒 體 教 學 在 教 上 已 是 趨 勢, 尤 以 數 位 遊 戲 運 用 在 教 上 最 為 廣 泛 成 功, 原 因 有 以 下 三 點 ( 簡 幸 如,2005): 1. 教 學 以 學 生 為 主 體, 非 老 師 為 特 殊 教 體 感 互 動 電 腦 遊 戲 應 用 於 特 殊 需 求 學 生 之 體 課 程 設 計 41 李 佩 玲 王 俊 權 吳 志 宏 陳 金 宏 建 國 科 技 大 學 建 國 科 技 大 學 建 國 科 技 大 學 建 國 科 技 大 學 媒 體 遊 戲 設 計 碩 士 班 電 機 工 程 碩 士 班 遊 戲 產 品 設 計 系 媒 體 遊 戲 設 計 所 摘 要 本 研 究 使 用

More information

一段“蝶蝶”上休的生命教育故事

一段“蝶蝶”上休的生命教育故事 一 段 蝶 蝶 不 休 的 生 命 教 育 故 事 幼 兒 園 生 命 教 育 之 實 踐 歷 程 幼 兒 教 保 研 究 期 刊 2010 第 4 期 李 麗 娟 姚 維 芬 陳 宜 君 陳 萱 蔡 佩 其 劉 秋 燕 鄭 莉 君 四 季 藝 術 兒 童 教 育 機 構 教 研 中 心 四 季 藝 術 幼 稚 園 摘 要 本 研 究 以 做 中 學 之 蝴 蝶 飼 養 教 學 實 踐 活 動, 探

More information

52 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 教 育 類 Abstract The purpose of this study was to investigate the effects of handheld devices on timemanagement skills of students

52 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 教 育 類 Abstract The purpose of this study was to investigate the effects of handheld devices on timemanagement skills of students 臺中教育大學學報 教育類 0 年 ( ) - 0 51 使用手持裝置增進國小輕度智能障礙學生時間管理能力 之探究 Using Handheld Devices to Enhance the Time-management Skills of Students with Mild Intellectual Disability in Elementary School 吳柱龍 Chu-Lung Wu

More information

E I

E I Research on Using Art-play to Construct Elementary School Students' Visual Art Aesthetic Sensibility ~Case of Da-Yuan Elementary School E I E II Abstract Research on Using Art-play to Construct Elementary

More information

新 竹 縣 教 育 研 究 集 刊 第 十 一 期 民 100 年 12 月 Guo,Na-Yi Teacher of Chu-Bei Elementary School Abstract The purpose of this action research was to examine the

新 竹 縣 教 育 研 究 集 刊 第 十 一 期 民 100 年 12 月 Guo,Na-Yi Teacher of Chu-Bei Elementary School Abstract The purpose of this action research was to examine the 新 竹 縣 教 育 研 究 集 刊, 民 100, 第 十 一 期, 頁 141~174 運 用 繪 本 教 學 實 施 品 格 教 育 之 行 動 研 究 以 責 任 和 值 得 信 賴 核 心 價 值 為 例 郭 娜 宜 新 竹 縣 竹 北 市 竹 北 國 小 教 師 摘 要 本 研 究 採 行 動 研 究 法, 探 究 以 繪 本 應 用 於 國 小 中 年 級 學 生 之 責 任 和 值 得

More information

1.第二卷第二期p1

1.第二卷第二期p1 通 識 學 刊 : 理 念 與 實 務,3(1),1-42 1 圖 解 思 考 法 在 申 論 題 寫 作 上 的 運 用 : 以 蕭 颯 死 了 一 個 國 中 女 生 之 後 為 例 馬 琇 芬 ( 投 稿 日 期 :2014/11/11; 修 正 日 期 :2015/01/21; 接 受 日 期 :2015/01/26) 摘 要 申 論 是 一 種 培 養 學 生 思 考 能 力 的 寫 作

More information

以 项 目 写 作 促 进 英 专 学 生 思 辨 能 力 培 养 的 实 证 研 究 2 文 献 回 顾 2.1 何 为 思 辨 思 辨 不 是 一 个 新 概 念 礼 记 中 庸 第 19 章 就 有 博 学 之, 审 问 之, 慎 思 之, 明 辨 之, 笃 行 之 的 说 法 在 以 分 析

以 项 目 写 作 促 进 英 专 学 生 思 辨 能 力 培 养 的 实 证 研 究 2 文 献 回 顾 2.1 何 为 思 辨 思 辨 不 是 一 个 新 概 念 礼 记 中 庸 第 19 章 就 有 博 学 之, 审 问 之, 慎 思 之, 明 辨 之, 笃 行 之 的 说 法 在 以 分 析 外 国 语 文 研 究 2014 年 第 1 辑 以 项 目 写 作 促 进 英 专 学 生 思 辨 能 力 培 养 的 实 证 研 究 湖 南 大 学 夏 赛 辉 摘 要 : 通 过 一 学 期 的 项 目 写 作 教 学 实 验, 问 卷 调 查 结 果 显 示 : 项 目 写 作 教 学 比 传 统 写 作 教 学 更 能 促 进 英 专 学 生 思 辨 能 力 发 展 ; 学 生 写 作 实

More information

10166625.doc

10166625.doc 朝 陽 科 技 大 學 休 閒 事 業 管 理 系 碩 士 論 文 南 投 縣 埔 里 鎮 國 小 教 師 休 閒 運 動 阻 礙 及 休 閒 運 動 參 與 之 研 究 The Study of the Teachers' Recreational Sports Constraints and Recreational Sports Participation in Puli, Nantou, Taiwan

More information

P2P的概念與貢獻

P2P的概念與貢獻 (7) 235-253 2004 7 Yes or No? wsy@icemail.nknu.edu.tw k6402@icemail.nknu.edu.tw 2000 (1) (2) (3) (4) (5) [ ]2004/04/02; [ ]2004/05/04; [ ]2004/06/20 236 (7) (IT) 2000 2002 200 2002 (online games) 92 (Elaine

More information

2011年南臺灣教育論壇

2011年南臺灣教育論壇 2013 年 南 臺 灣 教 育 學 術 研 討 會 十 二 年 國 教 國 中 數 學 科 有 效 教 學 策 略 探 討 - 國 中 數 學 探 究 教 學 經 驗 分 享 研 究 者 : 高 雄 市 梓 官 國 中 林 雅 雯 高 應 大 電 子 工 程 系 江 柏 叡 副 教 授 蘭 陽 技 術 學 院 數 位 生 活 創 意 系 助 理 教 授 鍾 明 仁 發 表 日 期 :102 年 7

More information

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 數 理 科 技 類 Abstract This study adopts a quasi experiment method to utilize an instructional experiment via frog ecological lessons

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 數 理 科 技 類 Abstract This study adopts a quasi experiment method to utilize an instructional experiment via frog ecological lessons 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 數 理 科 技 類 0 年,(),- 65 對 國 小 五 年 級 學 童 進 行 蛙 類 生 態 教 學 實 驗 成 效 之 探 討 A Study on the Effectiveness of the Instructional Experiment Using Frog Ecological Lessons for Grade- Students 劉 惠

More information

在 应 用 实 践 上 指 导 性 建 议 ( 黄 白,2008) 近 几 年 来, 国 家 政 府 在 教 育 方 面 高 度 重 视 教 育 信 息 化 工 作, 相 继 出 台 一 系 列 政 策 文 件 和 规 范 来 促 进 和 推 动 信 息 技 术 在 教 育 教 学 领 域 的 广

在 应 用 实 践 上 指 导 性 建 议 ( 黄 白,2008) 近 几 年 来, 国 家 政 府 在 教 育 方 面 高 度 重 视 教 育 信 息 化 工 作, 相 继 出 台 一 系 列 政 策 文 件 和 规 范 来 促 进 和 推 动 信 息 技 术 在 教 育 教 学 领 域 的 广 乡 村 教 师 专 业 发 展 现 状 及 基 于 实 践 场 的 支 持 策 略 研 究 Present Situation and Strategy of Rural Teachers Professional Development in Teaching Practice Field 经 倩 霞, 蒋 梦 璐, 杨 玲 玉, 包 昊 罡, 张 进 宝 * 北 京 师 范 大 学 教 育 学

More information

A Study of the Japanese Teacher Education Reform Szu-Wei Yang President of national Taichung University Sheng-Hsien Chen Doctor Candidate, Department

A Study of the Japanese Teacher Education Reform Szu-Wei Yang President of national Taichung University Sheng-Hsien Chen Doctor Candidate, Department 日 本 教 師 教 育 改 革 之 研 究 楊 思 偉 臺 教 育 大 校 長 陳 盛 賢 臺 灣 師 範 大 教 育 系 博 士 候 選 江 志 正 臺 教 育 大 教 育 系 副 教 授 摘 要 進 入 21 世 紀 的 今 日, 日 本 教 師 教 育 政 策 面 臨 最 重 大 的 挑 戰 而 其 主 要 理 由 不 僅 是 因 為 教 育 荒 廢 而 已, 更 因 為 在 高 度 經 濟

More information

第 2 頁 中 華 民 國 科 學 教 育 學 會 e-news 且 學 會 亦 將 於 今 年 (2009) 科 學 教 育 學 術 研 討 會 中 公 告 欲 爭 取 辦 理 第 27 屆 ( 2011 年 ) 科 學 教 育 研 討 會 者, 須 於 2010 年 2 月 15 日 前 提 出

第 2 頁 中 華 民 國 科 學 教 育 學 會 e-news 且 學 會 亦 將 於 今 年 (2009) 科 學 教 育 學 術 研 討 會 中 公 告 欲 爭 取 辦 理 第 27 屆 ( 2011 年 ) 科 學 教 育 研 討 會 者, 須 於 2010 年 2 月 15 日 前 提 出 第 1 頁 中 華 民 國 科 學 教 育 學 會 THE ASSOCIATION OF SCIENCE EDUCATION IN TAIWAN R.O.C. 理 事 長 : 邱 美 虹 發 行 者 : 出 版 委 員 會 編 輯 群 : 吳 心 楷 吳 百 興 e-news 中 華 民 國 科 學 教 育 學 會 e-news 理 事 長 的 話 http://www.ase-t.org.tw May

More information

Microsoft PowerPoint - 2013頭肩頸穴位舒壓(meili講義)1206.pptx

Microsoft PowerPoint - 2013頭肩頸穴位舒壓(meili講義)1206.pptx 全 方 位 身 心 舒 壓 - 頭 肩 頸 舒 壓 實 務 體 驗 - 護 理 系 陳 美 麗 老 師 Mei-li Chen Lecturer, Department of nursing, National Taipei University of Nursing and Health Sciences 2013.12.06 - 陳 美 麗 老 師, 請 尊 重 智 慧 財 產 權, 切 勿 非

More information

投影片 1

投影片 1 NSS Visual Arts 新 高 中 視 覺 藝 術 課 程 理 念 Rationale NSS Visual Arts Curriculum 新 高 中 視 覺 藝 術 課 程 透 過 學 習 視 覺 藝 術 所 發 展 的 技 巧 與 能 力, 應 用 於 日 常 生 活 與 工 作 上 The skills and abilities developed through studying

More information

IJDMD

IJDMD 策 略 性 經 營 遊 戲 對 國 中 智 能 障 礙 學 生 社 會 性 能 力 之 成 效 研 究 黃 曼 妮 1, 鄭 永 熏 2 1 建 國 科 技 大 學 媒 體 與 遊 戲 設 計 碩 士 班,molly-money@hotmail.com 2 建 國 科 技 大 學 媒 體 與 遊 戲 設 計 碩 士 班,jamesyscheng@gmail.com 摘 要 特 殊 教 育 的 最 終

More information

#4 ~ #5 12 m m m 1. 5 m # m mm m Z4 Z5

#4 ~ #5 12 m m m 1. 5 m # m mm m Z4 Z5 2011 6 6 153 JOURNAL OF RAILWAY ENGINEERING SOCIETY Jun 2011 NO. 6 Ser. 153 1006-2106 2011 06-0014 - 07 300142 ABAQUS 4. 287 mm 6. 651 mm U455. 43 A Analysis of Impact of Shield Tunneling on Displacement

More information

Integration of English-Chinese Word Segmentation and Word Alignment

Integration of English-Chinese Word Segmentation and Word Alignment Journal of Chinese Language and Computing 16 (4): 239-252 239 1 新 加 坡 华 语 教 材 用 字 的 频 率 与 分 布 王 惠 新 加 坡 国 立 大 学 中 文 系 chswh@nus.edu.sg 摘 要 本 文 在 一 个 覆 盖 面 广 泛 的 切 分 标 注 教 材 语 料 库 基 础 上, 对 新 加 坡 中 小 学 课

More information

small fire59-004.indd

small fire59-004.indd RReadingWritingArithmetic People with goals succeed because they know where they are going 2 Prepare our students for life Promote their thinking and broaden their horizons Owing to the infl ux of digital

More information

Microsoft Word - .f...q.L.P.N...doc

Microsoft Word - .f...q.L.P.N...doc 國 立 台 灣 師 範 大 學 設 計 研 究 所 碩 士 論 文 國 小 高 年 級 學 童 對 戶 外 教 學 學 習 單 視 覺 設 計 之 喜 好 以 台 北 一 零 一 觀 景 台 學 習 單 設 計 創 作 為 例 A Study of Elementary School High Graders Preferenceon Visual Designs of Student Outdoor

More information

國 立 臺 中 教 育 大 學 教 育 學 系 課 程 與 教 學 碩 士 在 職 專 班 論 文 指 導 教 授 : 楊 銀 興 博 士 臺 中 市 國 小 教 師 兼 任 行 政 工 作 與 備 課 情 形 關 係 之 研 究 研 究 生 : 吳 婉 綺 撰 中 華 民 國 104 年 6 月 謝 辭 兩 年 來 的 進 修 即 將 畫 上 尾 聲, 一 步 步 走 到 這 裡, 實 在 是

More information

生涯規劃團體尊女性幼教人員生涯規劃行為之輔導效果

生涯規劃團體尊女性幼教人員生涯規劃行為之輔導效果 幼 兒 教 保 研 究 期 刊 2009 第 3 期 75 許 幼 兒 一 個 美 好 的 環 境 - 幼 兒 園 中 介 空 間 初 探 周 怡 伶 段 慧 瑩 國 立 台 北 護 理 學 院 嬰 幼 兒 保 育 系 研 究 生 國 立 台 北 護 理 學 院 嬰 幼 兒 保 育 系 副 教 授 摘 要 環 境 猶 如 無 聲 的 教 師, 潛 移 默 化 地 引 導 幼 兒 發 展 與 學 習

More information

2013年【永齡希望小學】執行成果暨補救教學學術研討會

2013年【永齡希望小學】執行成果暨補救教學學術研討會 準 備 好 了 嗎? 數 學 課 輔 老 師 培 育 方 案 發 展 張 愉 敏 1* 熊 同 鑫 2 張 簡 湘 孺 3 1* 永 齡 希 望 小 學 臺 東 分 校 督 導 2 永 齡 希 望 小 學 臺 東 分 校 專 案 負 責 人 3 永 齡 希 望 小 學 臺 東 分 校 社 工 中 文 摘 要 兒 童 學 習 過 程 中, 教 師 扮 演 著 關 鍵 角 色 一 般 的 師 資 養 成

More information

不 同 合 作 學 習 法 在 除 法 學 習 成 效 之 提 升 - 以 國 中 七 年 級 為 例 The Learning Achievement of Different Cooperative Learning into Enhancement of Seventh Graders' Di

不 同 合 作 學 習 法 在 除 法 學 習 成 效 之 提 升 - 以 國 中 七 年 級 為 例 The Learning Achievement of Different Cooperative Learning into Enhancement of Seventh Graders' Di 國 立 交 通 大 學 理 學 院 科 技 與 數 位 學 習 學 程 碩 士 論 文 不 同 合 作 學 習 法 在 小 數 除 法 學 習 成 效 之 提 升 - 以 國 中 七 年 級 為 例 The Learning Achievement of Different Cooperative Learning into Enhancement of Seventh Graders' Decimal

More information

國小高年級英語低成就學生補救教學之行動研究

國小高年級英語低成就學生補救教學之行動研究 屏 東 教 育 大 學 學 報 - 教 育 類 第 三 十 二 期 2009 年 3 月 頁 101-138 國 小 高 年 級 英 語 低 成 就 學 生 補 救 教 學 之 行 動 研 究 郭 明 堂 黃 涵 鈺 摘 要 本 研 究 旨 在 探 討 英 語 補 救 教 學 課 程 對 提 昇 國 小 高 年 級 英 語 低 成 就 學 生 學 業 成 就 與 學 習 動 機 之 成 效 採 行

More information

Microsoft Word - 51-01-095¶À°ê¾±¼B²»³q.doc

Microsoft Word - 51-01-095¶À°ê¾±¼B²»³q.doc 黃 國 勳 劉 祥 通 撲 克 牌 融 入 因 數 教 學 之 創 意 教 學 行 動 研 究 95 教 育 研 究 集 刊 第 五 十 一 輯 第 一 期 2005 年 3 月 頁 95-129 撲 克 牌 融 入 因 數 教 學 之 創 意 教 學 行 動 研 究 黃 國 勳 劉 祥 通 摘 要 針 對 兒 童 因 數 概 念 的 學 習 困 難, 研 究 者 分 別 設 計 了 二 個 不 同

More information

金 鹏 等 体 育 锻 炼 缓 解 公 务 员 心 理 压 力 相 关 量 表 的 编 制 及 常 模 的 建 立 89 此, 本 文 从 探 索 性 研 究 入 手, 对 体 育 锻 炼 缓 解 公 务 员 心 理 压 力 展 开 研 究, 尝 试 编 制 一 个 基 于 本 土 化, 具 有 良

金 鹏 等 体 育 锻 炼 缓 解 公 务 员 心 理 压 力 相 关 量 表 的 编 制 及 常 模 的 建 立 89 此, 本 文 从 探 索 性 研 究 入 手, 对 体 育 锻 炼 缓 解 公 务 员 心 理 压 力 展 开 研 究, 尝 试 编 制 一 个 基 于 本 土 化, 具 有 良 天津体育学院学报 研究报道 88~ 88 ~92 Short Comunications 体育锻炼缓解公务员心理压力相关量表的编制及常模的建立 金 摘要 鹏 1 刘 慧2 以体育锻炼促进心理健康理论为依据 在前期访谈和问卷调查的基础上 对体育锻炼缓解公务员心理压力问题进行了研究 结果表明 体育 锻炼缓解公务员心理压力量表 的结构由 4 个维度构成 可累计解释总方差的 58.319% 构成 4 个因子的题项分布合理

More information

Action Research of Transforming Life Experiences Into a Story --Take Pottery Education at Da-Yun Primary School as an Example 27 1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abstract Action Research of transforming life experiences

More information

Microsoft Word - 6403.doc

Microsoft Word - 6403.doc 网 络 环 境 下 元 认 知 策 略 运 用 的 性 别 差 异 研 究 王 志 茹 ( 湖 北 大 学 外 国 语 学 院, 武 汉 430062) 摘 要 : 研 究 以 问 卷 的 形 式 对 参 加 网 络 英 语 课 程 学 习 的 520 名 大 学 生 的 元 认 知 策 略 使 用 中 的 性 别 差 异 进 行 调 查 研 究 采 用 独 立 样 本 T 检 验 对 性 别 差

More information

國立台東大學體育學系碩士班

國立台東大學體育學系碩士班 國 立 台 東 大 學 體 育 學 系 碩 士 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 陳 玉 枝 先 生 智 能 障 礙 學 生 參 與 融 合 式 體 育 發 展 模 式 課 程 之 學 習 成 效 研 究 研 究 生 : 陳 文 祥 撰 中 華 民 國 九 十 五 年 六 月 智 能 障 礙 學 生 參 與 融 合 式 體 育 發 展 模 式 課 程 之 學 習 成 效 研 究 目 錄 目

More information

pc2-28目錄.doc

pc2-28目錄.doc 1 (319) Key Wordsteacher career ladder program, elementary and high school teacher (320) 2 (,1994,1997) 1986 1992 Skilbeck OECD( ),1995 1996 (321) 3 Burden,1982;,1996,1994 Fessler,1985;McDonald,1985;,1996,1995

More information

台灣童謠主題教學運用於幼稚園之研究

台灣童謠主題教學運用於幼稚園之研究 1 2 30 4016 1. 2. 3. 4. A Study of Applying Theme Based Taiwanese Nursery Rhyme in kindergarten curriculum Fu Chih Sun Chun Sheng Wu Abstract The aim of this study was to use the theme based Taiwanese

More information

Microsoft Word - 19王建华.doc

Microsoft Word - 19王建华.doc 2012 年 12 月 图 学 学 报 December 2012 第 33 卷 第 6 期 JOURNAL OF GRAPHICS Vol.33 No.6 工 程 图 学 计 算 机 辅 助 教 学 实 践 与 思 考 王 建 华, 郝 育 新, 刘 令 涛 ( 北 京 信 息 科 技 大 学 机 电 学 院, 北 京 100192) 摘 要 : 随 着 计 算 机 技 术 的 迅 猛 发 展 和

More information

Microsoft Word - 3906.doc

Microsoft Word - 3906.doc 在 线 测 试 离 我 们 有 多 远? 语 言 在 线 测 试 调 研 报 告 陈 晓 红, 蔡 静 ( 北 京 外 国 语 大 学 网 络 教 育 学 院, 北 京 100089) 摘 要 : 本 文 是 一 篇 关 于 英 语 在 线 测 试 的 调 研 报 告, 由 三 部 分 组 成 第 一 部 分 介 绍 计 算 机 在 语 言 测 试 中 的 重 要 作 用 及 各 种 基 于 计 算

More information

~m~li~* ~ ± ~ 1Jz. IDfU Y:.. a~~.~.oor.~~b~.~fi~~p A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pul

~m~li~* ~ ± ~ 1Jz. IDfU Y:.. a~~.~.oor.~~b~.~fi~~p A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pul 南 華 大 學 資 訊 管 理 學 系 碩 士 論 文 基 於 脈 象 結 構 開 發 輔 助 中 醫 脈 診 之 行 動 APP A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pulse Components 研 究 生 : 吳 奇 燊 指 導 教 授

More information

84 國 家 圖 書 館 館 刊 一 二 年 第 二 期 (2013.12) 一 前 言 在 知 識 經 濟 的 時 代, 閱 讀 力 是 提 升 國 家 競 爭 力 的 關 鍵, 是 一 個 人 有 文 化 涵 養 重 要 標 誌 洪 蘭 曾 志 朗 認 為 面 對 二 十 一 世 紀 資 訊 爆

84 國 家 圖 書 館 館 刊 一 二 年 第 二 期 (2013.12) 一 前 言 在 知 識 經 濟 的 時 代, 閱 讀 力 是 提 升 國 家 競 爭 力 的 關 鍵, 是 一 個 人 有 文 化 涵 養 重 要 標 誌 洪 蘭 曾 志 朗 認 為 面 對 二 十 一 世 紀 資 訊 爆 BIBLID 1026-5279 (2013) 102:2 p. 83-110 國 家 圖 書 館 館 刊 一 二 年 第 二 期 (2013.12) 83 兒 童 閱 讀 教 學 活 動 成 效 評 估 王 梅 玲 曾 湘 怡 摘 要 我 國 近 年 來 許 多 國 小 與 圖 書 館 舉 辦 閱 讀 推 廣 活 動, 但 鮮 少 探 討 兒 童 閱 讀 推 廣 活 動 成 效, 這 是 重 要

More information

第三章 国内外小组合作学习的应用情况

第三章 国内外小组合作学习的应用情况 摘 要 论 文 题 目 : 小 组 合 作 学 习 在 上 海 高 中 信 息 科 技 教 学 中 的 应 用 专 业 : 现 代 教 育 技 术 学 位 申 请 人 : 朱 翠 凤 指 导 教 师 : 孟 琦 摘 要 小 组 合 作 学 习 是 目 前 世 界 上 许 多 国 家 普 遍 采 用 的 一 种 富 有 创 意 的 教 学 理 论 与 策 略, 其 在 培 养 学 生 的 合 作 精

More information

附 件 一 教 學 與 科 技 學 群 課 程 規 劃 一 教 學 與 科 技 學 群 課 程 包 括 12 門 課, 計 25 學 分 ( 生 活 科 技 概 論 3 學 分 ) 課 程 依 序 規 畫 如 下, 一 上 : 資 訊 教 育 ; 一 下 : 閱 讀 教 育 生 活 科 技 概 論

附 件 一 教 學 與 科 技 學 群 課 程 規 劃 一 教 學 與 科 技 學 群 課 程 包 括 12 門 課, 計 25 學 分 ( 生 活 科 技 概 論 3 學 分 ) 課 程 依 序 規 畫 如 下, 一 上 : 資 訊 教 育 ; 一 下 : 閱 讀 教 育 生 活 科 技 概 論 國 立 東 華 大 學 課 程 設 計 與 潛 能 開 發 學 系 103 學 年 度 第 1 學 期 第 5 次 系 務 會 議 紀 錄 時 間 : 103 年 12 月 22 日 ( 星 期 一 )12 時 00 分 地 點 : 花 師 教 育 學 院 教 B304 會 議 室 主 席 : 劉 唯 玉 主 任 出 席 人 員 : 如 開 會 通 知 主 席 報 告 事 項 : 一 本 系 辦 理

More information

Microsoft Word - 學報-1.doc

Microsoft Word - 學報-1.doc 東臺灣特殊教育學報第十五期 121 國立臺東大學特殊教育學系 特殊教育中心 東臺灣特殊教育學報 民1 0 2 1 5 期 1 2 1-1 4 0 頁 靜聽無彩視界者的心聲 從大學視障生的需求談校園無障礙環境改善 黃義翔 楊熾康 國立東華大學特殊教育學系 國立東華大學特殊教育學系 摘 要 本 研究 主要 探討 大學 視障 生對校園無障礙環境的改善需求 參與者為四名東部某大 學之視障生 三名 低視力 和一名

More information

216 戲劇學刊 新編崑劇 楊妃夢 創作構想 本劇以本人撰作之學術論文 楊妃故事之發展及其相關之文學 為基礎 嚴格根據崑 腔曲劇體製規律編寫 旨在呈現歷史上楊妃之真人實事 以及其經由文人論述 民間傳說 所產生扭曲變型之原委 從而發人以體悟與省思 雖然 身後是非誰管得 但 禍福善 惡 何嘗不也由人 全

216 戲劇學刊 新編崑劇 楊妃夢 創作構想 本劇以本人撰作之學術論文 楊妃故事之發展及其相關之文學 為基礎 嚴格根據崑 腔曲劇體製規律編寫 旨在呈現歷史上楊妃之真人實事 以及其經由文人論述 民間傳說 所產生扭曲變型之原委 從而發人以體悟與省思 雖然 身後是非誰管得 但 禍福善 惡 何嘗不也由人 全 新編崑劇 楊妃夢 Dream of Consort Yang 曾永義* Tseng, Yong-Yih 戲劇學刊 第十五期 頁215-232 民國一 一年 臺北 國立臺北藝術大學戲劇學院 TAIPEI THEATRE JOURNAL 15 2012 : 215-232 School of Theatre Arts, Taipei National University of the Arts 收稿日期

More information

ARCLE No.2

ARCLE No.2 The Relationship between Alphabetical Knowledge and Phonological Awareness among Elementary School Children Mitsue ALLEN-TAMAI Chiba University Abstract This study investigates the effect of teaching the

More information

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) 面 向 教 育 目 标 的 教 育 游 戏 分 类 王 庆 翠 山 东 省 泰 山 中 学 物 理 教 研 室, 山 东 泰 安 271000 摘 要 : 作 为 教 育 教 学 的 一 种 辅 助 手 段, 教 育 游 戏 得 到 了 广 泛 的 关 注 但 是 目 前 无 论 在 理 论 还 是 实 践 方 面, 对 教 育 游 戏 的 研 究 仍 然 处 于 探 索 阶 段, 教 育 游 戏

More information

Microsoft Word - 07.docx

Microsoft Word - 07.docx 應 用 GeoGebra 數 學 軟 體 於 數 學 課 程 的 教 學 Using Dynamic Mathematical Software GeoGebra in Mathematical Course 姜 正 雄 Cheng-Hsiung Chiang 玄 奘 大 學 資 訊 管 理 學 系 Department of Information Management, Hsuan Chuang

More information

國立中山大學學位典藏

國立中山大學學位典藏 Schoenfeld Sternberg Krutetskii I II An analysis of Mathematics Problem-solving Processes of Gifted Primary School Children with General Intelligent Ability Huang Chia-Chieh Institute of Education National

More information

2. 文 獻 探 討 2.1 大 眾 運 輸 之 特 性 大 眾 運 輸 有 兩 項 營 運 目 的 : 第 一 是 減 少 使 用 私 人 運 輸 工 具, 以 抒 解 交 通 壅 塞 的 現 象 ; 第 二 是 藉 此 達 到 所 得 重 分 配 的 效 果 [2] 根 據 Lovelock [

2. 文 獻 探 討 2.1 大 眾 運 輸 之 特 性 大 眾 運 輸 有 兩 項 營 運 目 的 : 第 一 是 減 少 使 用 私 人 運 輸 工 具, 以 抒 解 交 通 壅 塞 的 現 象 ; 第 二 是 藉 此 達 到 所 得 重 分 配 的 效 果 [2] 根 據 Lovelock [ 應 用 IPA 模 式 檢 視 國 光 客 運 乘 客 之 服 務 品 質 需 求 潘 婉 茹 1 吳 信 宏 2 謝 俊 逸 3 1 國 立 彰 化 師 範 大 學 行 銷 與 流 通 管 理 研 究 所 碩 士 班 學 生 2 國 立 彰 化 師 範 大 學 行 銷 與 流 通 管 理 研 究 所 教 授 3 亞 洲 大 學 資 訊 科 學 與 應 用 學 系 助 理 教 授 論 文 之 連 絡

More information

A B C D E F

A B C D E F A B C D E F Geometry geo metria geo metria Spatial sense is an intuitive feel for one s surroundings and the objects in them ( NCTM,1989, p.49) 1) Eye-motor coordination 2) - Figure-ground perception

More information

2011 餐 年 旅 教 育 創 新 發 展 學 術 研 討 會 論 文 集 To Discuss the Implementation Status of the 99 Vocational Hospitality Programme Group -By C School for Example

2011 餐 年 旅 教 育 創 新 發 展 學 術 研 討 會 論 文 集 To Discuss the Implementation Status of the 99 Vocational Hospitality Programme Group -By C School for Example 談 高 職 餐 旅 群 99 課 綱 實 施 現 況 ~ 以 C 工 商 為 例 許 麗 雯 陳 紫 玲 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 餐 旅 教 育 研 究 所 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 摘 要 本 文 旨 在 瞭 解 高 職 餐 旅 群 99 課 綱 實 施 現 況 以 個 案 研 究 方 式 對 C 工 商 進 行 探 究, 並 採 用 訪 談 法 對 餐 旅 群 99 課 綱 四 項

More information

優 秀 的 構 圖 設 計 可 以 引 起 眾 的 注 意, 書 籍 封 面 的 構 圖 影 響 消 費 者 的 購 買 意 願 海 報 設 計 的 構 圖 影 響 的 傳 達 效 益 照 片 的 構 圖 影 響 美 感 的 表 現 與 傳 遞 經 典 名 作 在 構 圖 上 皆 有 細 膩 的 安

優 秀 的 構 圖 設 計 可 以 引 起 眾 的 注 意, 書 籍 封 面 的 構 圖 影 響 消 費 者 的 購 買 意 願 海 報 設 計 的 構 圖 影 響 的 傳 達 效 益 照 片 的 構 圖 影 響 美 感 的 表 現 與 傳 遞 經 典 名 作 在 構 圖 上 皆 有 細 膩 的 安 攝 影 作 品 觀 看 順 序 的 變 因 探 討 An Analysis of Photography Viewing Paths 戴 孟 宗 Tai, Meng-Tsung Ph.D. 國 立 臺 灣 藝 術 學 圖 傳 播 藝 術 學 系 副 教 授 Department of Graphic Communication Arts. National Taiwan University of

More information

第二部分

第二部分 中 国 农 通 报 0,7(04):478-48 Chinese Agricultural Science Bulletin 基 于 网 络 平 台 的 生 物 统 计 改 革 及 实 践 效 果 分 析 袁 文, 彭 惠 茹, 张 洪 亮, 刘 文 欣, 华 金 平, 苏 胜 宝, 孔 繁 玲 ( 中 国 农 大 科 技 术 发 展 研 究 院, 北 京 0093; 中 国 农 大 农 与 生 物

More information

鷹 架 寫 作 教 學 對 於 提 升 國 小 學 生 描 述 能 力 之 行 動 研 究 摘 要 本 研 究 採 取 行 動 研 究 的 方 法, 旨 在 運 用 鷹 架 的 策 略 提 升 學 生 描 述 能 力 以 花 花 國 小 六 年 級 七 班 三 十 五 個 學 生 作 為 研 究 對

鷹 架 寫 作 教 學 對 於 提 升 國 小 學 生 描 述 能 力 之 行 動 研 究 摘 要 本 研 究 採 取 行 動 研 究 的 方 法, 旨 在 運 用 鷹 架 的 策 略 提 升 學 生 描 述 能 力 以 花 花 國 小 六 年 級 七 班 三 十 五 個 學 生 作 為 研 究 對 國 立 台 中 教 育 大 學 課 程 與 教 學 研 究 所 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 游 自 達 博 士 鷹 架 寫 作 教 學 對 於 提 升 國 小 學 生 描 述 能 力 之 行 動 研 究 研 究 生 : 朱 怡 珍 撰 中 華 民 國 九 十 八 年 七 月 I 鷹 架 寫 作 教 學 對 於 提 升 國 小 學 生 描 述 能 力 之 行 動 研 究 摘 要 本 研 究 採

More information

Microsoft PowerPoint - ACA 專案簡報玄奘大學-20111221.ppt

Microsoft PowerPoint - ACA 專案簡報玄奘大學-20111221.ppt ACA 多 媒 體 網 頁 設 計 和 數 位 內 容 傳 播 應 用 能 力 全 球 國 際 認 證 從 國 際 視 野 談 : 運 用 全 球 多 媒 體 教 學 與 考 核 標 準 將 國 際 證 照 融 入 課 程 以 提 昇 就 業 競 爭 力 勁 園 國 際 股 份 有 限 公 司 林 旻 緯 部 分 內 容 節 錄 自 : 國 立 台 灣 師 範 大 學 戴 建 耘 教 授 從 國 際

More information

室内设计2015年第4期.indd

室内设计2015年第4期.indd ISSUE 4 AUG. 2015 / JOURNAL OF HUMAN SETTLEMENTS IN WEST CHINA / 018 DOI: 10.13791/j.cnki.hsfwest.20150405 任留柱, 田长丰. 环境设计 景观方向 研究生教育中的设计能力培养探索[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(04): 18-22. 环境设计 景观方向 研究生教育中的设计能力培养探索*

More information

謝誌

謝誌 G ... 1... 1... 5... 6... 7...

More information

度 身 體 活 動 量 ; 芬 蘭 幼 兒 呈 現 中 度 身 體 活 動 量 之 比 例 高 於 臺 灣 幼 兒 (5) 幼 兒 在 投 入 度 方 面 亦 達 顯 著 差 異 (χ²=185.35, p <.001), 芬 蘭 與 臺 灣 幼 兒 多 半 表 現 出 中 度 投 入 與 高 度

度 身 體 活 動 量 ; 芬 蘭 幼 兒 呈 現 中 度 身 體 活 動 量 之 比 例 高 於 臺 灣 幼 兒 (5) 幼 兒 在 投 入 度 方 面 亦 達 顯 著 差 異 (χ²=185.35, p <.001), 芬 蘭 與 臺 灣 幼 兒 多 半 表 現 出 中 度 投 入 與 高 度 臺 灣 與 芬 蘭 幼 兒 園 室 內 自 由 遊 戲 內 涵 之 探 討 林 昭 溶 毛 萬 儀 經 國 管 理 暨 健 康 學 院 幼 兒 保 育 系 副 教 授 joyce@ems.cku.edu.tw 吳 敏 而 國 家 教 育 研 究 院 研 究 員 rozwu@mail.naer.edu.tw wanyi@ems.cku.edu.tw 摘 要 自 由 遊 戲 被 視 為 是 幼 兒 的

More information

Microsoft Word - 107.doc

Microsoft Word - 107.doc 利 用 主 題 活 動 提 升 幼 年 期 兒 童 的 空 間 概 念 之 研 究 洪 文 東 楊 志 強 張 琪 美 和 技 術 學 院 屏 東 縣 歸 來 國 小 美 和 技 術 學 院 x0023@meiho.edu.tw nzm.tw@yahoo.com.tw x2132@meiho.edu.tw 摘 要 本 研 究 旨 在 探 討 空 間 主 題 教 學 活 動 對 幼 兒 空 間 概 念

More information

Microsoft Word - TWELF2009-空間能力訓練之魔術方塊悅趣化學習系統設計與建置.doc

Microsoft Word - TWELF2009-空間能力訓練之魔術方塊悅趣化學習系統設計與建置.doc 空 間 能 力 訓 練 之 魔 術 方 塊 悅 趣 化 學 習 系 統 設 計 與 建 置 A Study on Design and Implementation ofrubik s Cube Learning System for Enhancing Spatial Ability 廖 冠 智 國 立 新 竹 教 育 大 學 數 位 學 習 科 技 研 究 所 助 理 教 授 can@mail.nhcue.edu.tw

More information

30 O 18534 102 3000

30 O 18534 102 3000 30 O 18534 102 3000 31 SWOTS S W O T S 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 33 102 3000 1 2 32 1 2 3 CATV 4PP 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 S W O T S 33 1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D204730342DB3AFC3FDA4E52DBDD7A4E5A5FEA4E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204730342DB3AFC3FDA4E52DBDD7A4E5A5FEA4E52E646F63> 多 元 智 慧 與 多 元 感 官 教 學 在 表 演 藝 術 教 學 之 應 用 壹 前 言 隨 著 解 嚴 之 後 社 會 政 治 文 化 環 境 的 改 變, 表 演 藝 術 終 於 被 納 入 九 年 一 貫 課 程, 成 為 台 灣 中 小 學 藝 術 教 育 的 一 環 類 屬 藝 術 與 人 文 領 域, 表 演 藝 術 在 新 課 程 中 超 越 過 往 劇 場 專 業 教 育 的

More information

(Microsoft Word -

(Microsoft Word - 本 年 度 關 注 事 項 鞏 固 語 文 能 力 本 校 本 年 度 其 中 一 個 關 注 事 項 是 鞏 固 學 生 的 語 文 能 力, 為 此, 本 校 安 排 了 不 同 的 計 劃 和 活 動 一. 新 增 設 備 1. 新 翼 大 樓 增 設 語 言 實 驗 室 2. 課 室 增 設 書 櫃, 擺 放 中 英 文 科 圖 書 3. 購 置 教 材, 包 括 圖 書 VCD DVD CD

More information

爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲

爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 An Empirical Study on On-line Game Players Motivation jjshang@cuhk.edu.hk Junjie Shang, Morris Siu Yung Jong, Fong-Lok Lee, Jimmy Ho-Man Lee Centre for the Advancement of Information Technology in Education

More information