Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Hove Easy Grease Manual/Bedienungsanleitung/ 使 用 说 明 易 滑 油 盒 DK/ENG/E/D/ 中 文 - 03/2012

2 Dansk Manual Hove Easy Grease, vers. 3 Hove Easy Grease, vers. 3, er en transportabel automatisk smørepumpe til brug for direkte smøring af lejer eller genopfyldning af smørefedt/middel på centralsmøreanlæg. Hove Easy Grease, vers. 3, kan anvendes i alle industrier, hvor lejer skal tilføres smøremidler, eller hvor centraltsmøreanlæg forefindes. Samling 1. Rens Hove Easy Grease for at undgå forurening af fedt eller pumpe. 2. Skru adapteren (a) på Hove fedtbeholderen. Sørg for, at adapteren lukker tæt på fedtbeholderen. 3. Monter adapteren (a) med fedtbeholder på Hove Refiller ved at presse den ned oven på indsugningen. 4. Monter de fire støttepinde i hullerne på adapteren (a). 5. Tilslut slange til udtagskobling (b). Tilslut den anden ende af slangen til enten en spand for test eller til indløbet til lejet for smøring. 6. Tilslut kabel til strømforsyningen (c). Herefter vil Hove Easy Grease og displayet (f) automatisk starte op. Advarsel Skyl altid Easy Grease-pumpen igennem med den nye type fedt før ibrugtagning. Hvis den samme slange anvendes til alle typer fedt, så sørg for, at denne også er skyllet igennem før brug. Advarsel Brug altid sikkerhedsbriller og handsker, når der arbejdes med smøring. Advarsel Brug aldrig Hove Easy Grease, vers. 3, til andet end beskrevet ovenover under anvendelse. Slangen fra Hove Easy Grease må aldrig peges mod personer eller dyr, når den er tilsluttet strømforsyning. a Transport Brug altid det monterede håndtag til at bære Easy Grease, vers. 3, i. Brug altid godkendt løfteudstyr til løft af Easy Grease i store højder. Anvend altid foreskrevet personligt sikkerhedsudstyr ved brug af løfteudstyr i forbindelse med løft til store højder. d Inden brug Sørg for at have følgende: 1. Easy Grease. 2. Strømforsyning. 3. En fuld Hove-fedtbeholder. 4. En slange til test eller tilkoblet direkte til lejets indløb. 5. Papir til rengøring. c b a. Adapter b. Udtagskoblingen c. Strømforsyning d. Flush-ventil og afløb e. Hastighedsregulator f. Display g. Trykmåler e f g

3 Instruktioner på display Figur 1 er hovedmenuen, som vises ca. 30 sekunder at strømmen er sluttet til Easy Grease. 1. Vælg Engelsk ved at trykke på den markerede knap i Hovedmenuen. Ved at vælge sprog i hovedmenuen skiftes til System-menuen. 4. Tryk på 0,00 og en numerisk menu åbnes, indtast densiteten på det fedt (normalt er det beskrevet i databladet fra producenten af smøremidlet) og tryk enter. Den numeriske menu forsvinder, og Density Factor-menuen ses igen. Vælg Insert ved at trykke på knappen på skærmen. Ved at taste Confirm knappen, skifter Density Factor-menuen til Set point menuen. Figur 4: Density Factor-menu 2. For at indtaste den rigtige densitet for det fedt, der skal anvendes, skal du vælge gram/set-up ved at trykke på knappen på skærmen. Når du vælger gram/set-up skifter System-menuen til Set point-menuen. Figur 1: Hovedmenu Figur 2: System-menu 5. Hvis du ønsker at arbejde i Auto Mode skal du fortsætte med at læse dette afsnit, ellers skal du trykke på system i menuen. Tryk på 00000, hvorved en numerisk menu åbner. Tast den ønskede mængde i gram, og tryk enter. Den numeriske menu forsvinder og Set Point-menuen vises igen. Tast system ved at trykke i menuen. Ved at taste system skifter Set Point menuen til System-menu. Figur 5: Set point-menu 3. Vælg set density ved at trykke på knappen i menuen. Ved at vælge set density, skifter Set point-menuen til Density Factor-menuen. Figur 3: Set Point-menu 6. Hvis du arbejder i AUTO mode, vises den valgte mængde i tælleren under AUTO. Hvis du arbejder i auto, skal kun tasterne under auto bruges. For at pumpe vælges start ved at trykke på knappen i menuen. Mængdeangivelsen vil begynde at tælle ned til nul, hvorefter der vil lyde et signal. Hvis den samme mængde ønskes igen, vælges reset ved at trykke på denne knap i menuen, hvorved mængdeangivelsen igen vil stå i menuen. è Pumpen kan altid afbrydes ved at trykke STOP i menuen. Figur 2: System-menu

4 Den medfølgende fjernbetjening kan ligeledes anvendes i AUTO mode, hvor pumpen aktiveres ved tryk på fjernbetjeningens knap, hvorved den indtastede mængde pumpes. Efter endt pumpning af den indtastede mængde, vil et tryk på fjernbetjeningens knap automatisk begynde at afgive den sidst indtastede mængde igen. Pumpningen kan altid pauses ved tryk på fjernbetjeningen, ligesom den kan genstartes igen ved tryk på fjernbetjeningen. Pumpning i AUTO Mode kan altid afbrydes ved at vælge stop ved at trykke på knappen på skærmen. Efter et stop i Auto Mode kan pumpningen altid genoptages ved at vælge start ved at trykke på knappen på skærmen. Hvis der arbejdes i Manuel Mode bruges kun knapperne under manuel. For at pumpe vælges start ved at trykke på knappen på skærmen. Den pumpede mængde vises på tælleren under manuel. Den tæller fra nul og op. For at stoppe vælges stop ved at trykke på knappen på skærmen. For at nulstille tælleren vælges reset ved at trykke på knappen på skærmen. Efter brug 1. Afmonter kabel fra Hove Easy Grease. 2. Rens Hove Easy Grease for at undgå forurening af fedt eller pumpe. 3. Afmontér slanger. 4. Afmonter og bortskaf den tømte Hove fedtbeholder på miljømæssig forsvarlig vis efter gældende bestemmelser i det land, hvor anvendelse finder sted. 5. Luk låget på Hove Easy Grease. Vær opmærksom på, at låget er korrekt lukket. Advarsel Skyl altid Hove Refiller pumpen igennem med den nye type fedt før ibrugtagning. Hvis den samme slange anvendes til alle typer fedt, så sørg for at denne også er skyllet igennem før brug. Vedligehold Easy Grease rengøres efter hvert brug. O-ring i bunden af gevind på adapter kontrolleres jævnligt for slid. O-ringe på pumpeindsugning kontrolleres jævnligt for slid. Kabel for strømforsyning kontrolleres mellem hvert brug for brud af isoleringskappe. Trykslanger kontrolleres jævnligt for skader. Ved kraftig beskadiget yderlag på trykslange anbefales det at udskifte denne. Kontroller en gang årligt, at pumpen måler nøjagtigt (kontroller, at densitetsfaktor er indstillet korrekt i display for smøremidlet, som anvendes til kontrol). Pump en given mængde ud, og kontroller vægt. Såfremt mængde ikke er korrekt, anbefales det at rette henvendelse til Hove A/S for kontrol af flowmåler. Fejlfinding/-løsning Skærm starter ikke op ved tilslutning til netspænding? Undersøg og udskift sikring ved strømforsyningen (lille skuffe trækkes op, sikring 6,3 A-slow- m5*20), og udskift denne, hvis sprunget. Skærm reagerer ikke ved tryk? Aftør skærmen med en tør ren klud, og prøv igen Ved ovenstående og øvrige problemer med skærm? Genstart systemet ved at af- og tilkoble strømforsyningen Slange kan ikke forbindes udtagskoblingen? Undersøg, om det er samme standardkobling. Undersøg, om der er tryk på systemet ved at kigge på manometret. Hvis der er tryk på systemet, så udlign dette ved at åbne og lukke for flushventilen. Pumpen kører ikke selvom start knap aktiveres? Undersøg om hastighedsregulator står ud for nul. Hvis den gør det, så indstil da til ønsket hastighed. Fedtet/væsken kommer ujævnt løbende/sprøjtende ud fra pumpen ved pumpning (Luft i systemet)? Undersøg om beholder/cartridge er skruet lige på adapter. Undersøg om O-ring er i bunden af gevindet på adapter. Undersøg om O-ringe er omkring toppen af pumpen. Undersøg om adaptor, med beholder/cartridge monteret, er trykket helt ned mod pumpen. Korriger såfremt en af ovenstående fejl konstateres!

5 English Manual Easy Grease, version 3 Easy Grease, version 3, is a transportable, automatic greasing pump for direct greasing of bearings and refilling of grease/lubricator in central greasing systems. Easy Grease, version 3, can be used in all industries where bearings require lubrication or where there are central lubrication systems available Assembly 1. Clean the Easy Grease to prevent any contamination of grease or pump. 2. Screw the adapter onto the Hove Cartridge. Be sure to tighten the adapter closely to the cartridge. 3. Mount the adapter (a) with cartridge on Easy Grease by pressing it onto the inlet. 4. Mount the four support bars in the holes on the adapter (a). 5. Connect the hose onto the outlet connector (b). Connect the other end of the hose to either bucket for testing or to inlet point on the bearing for lubrication. 6. Connect the power cord to the power supply (c). The Easy Grease system and display (f) will automatically start up. Warning Always flush the Easy Grease pump with the new type of grease before use. If same hose is used for all types of grease, be sure to flush this too before use. Warning Always use safety glasses and gloves, when working with lubrication. Warning: Never use Easy Grease, version 3, for other purposes than described above. The hose from Easy Grease must never point at persons or animals when connected to the power supply. Transport Always use the mounted handle to carry Easy Grease, version 3. Always use approved lifting devices for lifting the Easy Grease to big heights. Always use required personal safety equipment when using lifting devices in connection with high level lifting. Before use Be sure to have the following items. 1. The Easy Grease 2. A power supply. 3. A filled Hove Cartridge. 4. A hose for test purpose or connected directly to the inlet point on the bearing. 5. Tissues for cleaning. a d c b a. Adapter b. Outlet connector c. Power supply d. Flush valve and outlet e. Speed variator f. Display g. Pressure gauge e f g

6 Display instructions The below figure 1 is the main screen, which appears in the display approx. 30 seconds after connection of the Easy Grease to a power supply. 1. Select the required language by touching the selected button on the screen. By selecting language the main screen will shift to the system screen. 4. Touch the screen on the 0,00 and a numeric screen opens; enter the density factor of the lubricant (normally described in the data sheet from the manufacturer of the lubricant) and press enter. The numeric screen disappears, and the density factor screen reappears with the entered density factor. Select insert by touching the button on the screen. By selecting the Confirm button the density factor screen will shift to set point screen. Figur 4: Density Factor screen 2. To enter the right density factor for the grease to be used, select the gram/set-up by touching the button on the screen. By selecting the gram/set-up the system screen will shift to set point screen. Figur 1: Main screen 5. If your intentions are to work in auto mode continue to read this section, otherwise select the system by touching the button on the screen. Touch screen on the and a numeric screen opens. Enter the acquired amount in gram, and press enter. The numeric screen disappears and the set point screen reappears. Select system by touching the button on the screen. Figur 2: System screen By selecting the system the set point screen will shift to system screen. Figur 5: Set point screen 3. Select the set density by touching the button on the screen. By selecting the set density, the set point screen will shift to density factor screen. Figur 3: Set Point screen 6. If working in auto mode, the selected amount is now appearing in the counter under auto. If working in auto, use only the buttons under auto. To pump select start by touching button on screen. The amount will start counting down to zero, where a signal will sound. If the same amount is required again, select reset by touching the button on the screen and the amount will reappear once again in the counter. è Figur 2: System screen

7 The remote control can also be used in AUTO mode where the pump is activated by pressing the remote button and the entered quantity is pumped. After pumping of the entered quantity, pressing the remote button will automatically reset and start pumping the previous entered quantity again. Pumping can always be paused by pressing the remote button, just as it can be restarted again by pressing the remote button. Pumping in AUTO mode can always be aborted by selecting stop by touching the button on the screen. After a stop in auto mode, the pumping can always be resumed by selecting start by touching the button on the screen. If working in manual mode, use only the buttons under manual. To pump select start by touching the button on the screen. The amount pumped will appear in the counter under manual. It counts from zero and upwards. To stop select stop by touching button on screen. To reset counter, select reset by touching button on screen. After use 1. Disconnect power supply. 2. Clean the Easy Grease to prevent any contamination of grease or pump. 3. Disconnect hoses. 4. Demount and dispose of the empty Hove grease cartridge in an environmentally correct way according to current prescriptions in the country, where it is used. 5. Close the Easy Grease. Make sure that the lid is closed correctly. Maintenance Always clean the Easy Grease after use. Check regularly the O-ring at the bottom of the adapter thread for wear and tear. Check regularly O-rings on the pump suction for wear and tear. The power cable shall be checked for wear and tear. Check the power cable for fracture in the insulating sheath after use. Pressure hoses shall be checked on a regulator basis as to damage. If the outer surface of a pressure hose is severely damaged we recommend that the hose is changed. Trouble shooting/repair The screen is not initiated when connected to the mains voltage? Check and change the fuse at the power supply (open small drawer, fuse 6.3 Amp-slow- m5*20), and replace it if blown. The screen does not respond to touching? Wipe the screen with a dry, clean cloth and try again The above and other problems with the screen? Restart the system by disconnecting and connecting the power supply The hose cannot be coupled to the outlet coupling? Check whether it is the same standard coupling. Check whether there is pressure on the system by looking at the pressure gauge. If pressure is on, level it by opening and closing the flush valve. The pump is not running even though the start button is activated? Check whether the speed regulator is at zero. If so, set the required speed. The grease/liquid run irregularly/spouting out of the pump when pumping (Air in the system)? Check whether the container/cartridge is properly screwed onto the adaptor. Check whether the O-ring is at the bottom of the adaptor thread. Check whether O-rings are positioned round the top of the pump. Check whether adaptor, with container/cartridge mounted, are pressed properly onto the pump. Adjust if one of the above errors is found! Once a year, check the pump as to correct measuring (check that the density factor is set correctly in the display for the lubricant used for control). Pump a certain amount and check the weight. If the weight is not correct we recommend you to contact Hove A/S to have the flow meter checked.

8 Espanol Manual Easy Grease, versión 3 Easy Grease, versión 3, es una bomba de lubricación automática transportable que se utiliza para el engrase directo de soportes o rellenado de grasa o lubricante en el sistema de lubricación central. Easy Grease, versión 3, se puede utilizar en todas las áreas de la industria en las que hay que añadir grasa a los soportes o las que tienen sistemas de lubricación central. Ensamblaje 1. Limpiar el Easy Grease para evitar cualquier tipo de contaminación en la grasa o la bomba. 2. Atornillar el adaptador en el cartucho Hove. Asegúrese de fijar el adaptador al cartucho, dejándolo apretado. 3. Montar el adaptador (a) con el cartucho en el Easy Grease, presionando sobre la toma. 4. Montar las cuatro barras de soporte en los orificios del adaptador (a). 5. Conectar el tubo en el conector de salida (b). Conectar el otro extremo del tubo o con el cubo de prueba o con el punto de toma en el soporte de lubricación. 6. Conectar el cable de alimentación a la toma de corriente (c). El sistema Easy Grease y la pantalla (f) se iniciarán de forma automática. Precaución: Enjuagar siempre la bomba Easy Grease con el nuevo tipo de grasa antes de utilizarla. Si se utiliza el mismo tubo para todos los tipos de grasa, enjuagar éste primero antes de su uso. Precaución: Utilizar siempre gafas protectoras y guantes al trabajar con el engrase. Precaución: Nunca utilizar Easy Grease, versión 3, para una aplicación que no haya sido descrita arriba durante su utilización. El tubo de Easy Grease nunca debe apuntar hacia personas o animales cuando esté conectado a una toma de alimentación. a Transporte Utilizar siempre la manija para llevar la bomba Easy Grease, versión 3. Utilizar siempre equipos de elevación aprobados para elevar la bomba Easy Grease a grandes alturas. Utilizar siempre equipos de seguridad personales reglamentarios al emplear equipos de elevación en actividades de levantamiento a grandes alturas. d Antes de su uso Asegúrese de tener los siguientes elementos: 1. El Easy Grease 2. Una toma de corriente. 3. Un cartucho de grasa Hove lleno. 4. Un tubo para hacer una prueba o conectarlo directamente a un punto de toma del soporte. 5. Pañuelos de papel para limpiar. c b a. Adaptador b. Conector de salida c. Alimentación eléctrica d. Válvula de enjuague y salida e. Regulador de velocidad f. Pantalla g. Manómetro e f g

9 Instrucciones de la pantalla La figura de abajo es la pantalla principal, que aparece aproximadamente 30 segundos después de conectar el Easy Grease a una toma de corriente. 1. Seleccionar el idioma deseado, tocando en la pantalla el botón de selección. Al seleccionar el idioma, la pantalla principal cambiará a la pantalla del sistema. 4. Tocar la pantalla en el 0,00 y se abrirá una pantalla numérica, introducir el factor de densidad del lubricante (normalmente está descrito en la ficha técnica del fabricante del lubricante) y pulsar intro. La pantalla numérica desaparece y la pantalla del factor de densidad vuelve a aparecer con el factor de densidad introducido. Seleccionar insertar tocando el botón en la pantalla. Al seleccionar el botón insertar la pantalla del factor de densidad cambiará a la pantalla del punto de ajuste. Figura 4: Pantalla del factor de densidad 2. Para introducir el factor de densidad correcto que debe usar para la grasa, seleccionar el config. gramo tocando el botón en la pantalla. Al seleccionar el config. gramo la pantalla del sistema cambiará a la pantalla del Configuracion. 3. Seleccionar config. densidad tocando el botón en la pantalla. Figura 1: Pantalla principal Figura 2: Pantalla del sistema 5. Si tiene intención de trabajar en modo automático, siga leyendo esta sección. En caso de no ser así, seleccione system, tocando el botón en la pantalla. Tocar la pantalla en el 00000, y se abrirá una pantalla numérica. Introduzca la cantidad requerida en gramos y pulse intro. La pantalla numérica desaparece y la pantalla del punto de ajuste vuelve a aparecer. Seleccionar SYSTEM tocando el botón en la pantalla. Al seleccionar SYSTEM, la pantalla del punto de ajuste cambiará a la pantalla del sistema. Figura 5: Pantalla del punto de ajuste Seleccionando config. densidad densidad la pantalla del Configuracion cambiará a la pantalla del factor de densidad. Figura 3: Pantalla del Configuracion 6. Si trabaja en modo automático, la cantidad seleccionada aparece ahora en el contador bajo AUTO. Si trabaja en auto, utilizar solamente los botones bajo auto. Para bombear, seleccionar inicio tocando el botón en la pantalla. La cantidad empezará a contar hasta cero, después de lo cual sonará una señal. Si se requiere la misma cantidad, seleccionar reset tocando el botón en la pantalla y la cantidad volverá a aparecer en el contador. è Figura 6: Pantalla del sistema

10 El bombeo en modo automático siempre se puede cancelar seleccionando STOP tocando el botón de la pantalla. Después de una parada en el modo automático, el bombeo siempre se puede volver a activar al seleccionar inicio tocando el botón de la pantalla. El mando a distancia incluido también se puede utilizar en modo automático. La bomba se activa pulsando el botón del mando a distancia y ésta bombea la cantidad introducida. Después de terminar de bombear la cantidad introducida, al pulsar el botón del mando de nuevo se vuelve a bombear de forma automática la última cantidad introducida. El bombeo siempre se puede poner en pausa, pulsando en el mando al igual que se puede reiniciar pulsándolo de nuevo. Si trabaja en modo manual, utilizar solamente los botones bajo manual. Para bombear seleccionar inicio tocando el botón en la pantalla. La cantidad bombeada aparecerá en el contador bajo manual. Cuenta de cero hacia arriba. Para detenerlo, seleccionar STOP tocando el botón en la pantalla. Para reiniciar el contador, seleccionar RESET tocando el botón en la pantalla. Después de su uso 1. Desconectar de la toma de corriente. 2. Limpiar el Easy Grease para evitar cualquier tipo de contaminación en la grasa o la bomba. 3. Desconectar los tubos. 4. Desmontar y eliminar los bidones de grasa Hove vacíos de forma adecuada y preservando el medio ambiente según las disposiciones vigentes del país en el que se utilizan. 5. Cerrar el Easy Grease. Asegurarse de que la tapa quede debidamente cerrada. Mantenimiento Easy Grease se debe limpiar después de cada uso. Comprobar con regularidad el desgaste de la junta tórica en la base de la rosca del adaptador. Comprobar con regularidad el desgaste de la junta tórica en la aspiración de la bomba. Comprobar cada vez que se utilice que la capa de aislamiento del cable para la toma de corriente no esté rota. Comprobar con regularidad que los tubos de presión no estén dañados. Si la capa exterior de los tubos de presión están muy dañados, se recomienda cambiar éstos. Diagnóstico y solución de problemas No se inicia la pantalla al conectar el sistema a la tensión de la red? Comprobar y cambiar el fusible de la alimentación eléctrica (extraer el pequeño cajón, fusible 6,3 amp-slow-m5*20) cambiar el fusible si ha saltado. No reacciona la pantalla al tocarla? Limpie la pantalla con un paño seco y pruebe otra vez Con el problema de arriba y otros problemas de la pantalla Reiniciar el sistema desconectándolo y conectándolo al suministro eléctrico. No se puede conectar el tubo a la toma? Comprobar que sea el mismo acoplamiento de toma estándar. Comprobar si hay presión en el sistema, mirando el manómetro. Si hay presión en el sistema, compensar ésta abriendo y cerrando la válvula de flujo. No arranca/funciona la bomba a pesar de que se activa el botón de inicio? Comprobar si el regulador de velocidad está en cero. En caso de estarlo, ajustarlo a la velocidad deseada. La grasa/el líquido sale de la bomba de forma irregular fluido o salpicando al bombear. Hay aire en el sistema? Comprobar si el bidón/cartucho está atornillado justo al adaptador. Comprobar si la junta tórica está en la base de la rosca del adaptador. Comprobar si la junta tórica está alrededor de la parte superior de la bomba. Comprobar si el adaptador con bidón/cartucho montado está apretado completamente hacia abajo contra la bomba. Corregir los fallos arriba mencionados en caso de que se produzca alguno de ellos! Comprobar una vez al año que la bomba mide exactamente (comprobar que el factor de densidad está ajustado correctamente en la pantalla del lubricante que se utiliza para el control). Bombear una cierta cantidad y comprobar el peso. En caso de que la cantidad no sea correcta, se recomienda que se dirijan a Hove A/S para comprobar el medidor de flujo.

11 Deutch Bedienungsanleitung Easy Grease, Vers. 3 Easy Grease, Vers. 3, ist eine transportable automatische Schmierpumpe für die direkte Schmierung von Lagern oder zur Wiederauffüllung von Schmierfett/- mittel auf einer zentralen Schmieranlage. Easy Grease, Vers. 3, lässt sich in allen Industrien verwenden, in denen Schmiermittel auf Lager aufgetragen werden sollen oder es zentrale Schmieranlagen gibt. Zusammenbau 1. Das Easy Grease reinigen, um jegliche Kontaminierung des Schmierfetts oder der Pumpe zu verhindern. 2. Den Adapter auf die Hove-Kartusche aufschrauben. Den Adapter festziehen, bis er eng an der Kartusche anliegt. 3. Den Adapter (a) mit der Kartusche auf den Einlass drücken, um ihn am Easy Grease befestigen. 4. Die vier Trägerstangen in den Löchern am Adapter (a) befestigen. 5. Den Schlauch am Auslassanschluss (b) anbringen. Das andere Ende des Schlauchs entweder zu Testwecken an einen Auffangbehälter oder zum Schmieren an den Einlasspunkt am Lager anschließen. 6. Das Netzkabel an der Stromversorgung (c) anschließen. Das Easy-Grease-System und das Display (f) schalten sich automatisch ein. Warnung: Spülen Sie die Easy Grease Pumpe vor Inbetriebnahme mit der neuen Fettart. Falls für alle Fettarten derselbe Schlauch verwendet wird, so sorgen Sie dafür, auch diesen vor Gebrauch zu spülen. Warnung: Tragen Sie bei Ihrer Arbeit mit Schmiermitteln stets eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Warnung: Verwenden Sie Easy Grease, Vers. 3, nur für die oben unter Gebrauch beschriebenen Verwendungszwecke. Richten Sie den an die Stromversorgung angeschlossenen Schlauch von Easy Grease niemals auf Personen oder Tiere. Transport Transportieren Sie den Easy Grease, Vers. 3, stets mit Hilfe des montierten Griffs. Verwenden Sie zum Heben des Easy Grease in hohe Höhen stets zugelassene Hebeausrüstung. Gebrauchen Sie bei Verwendung einer Hebeausrüstung zum Anheben des Easy Grease in hohe Höhen immer eine vorschriftsmäßige persönliche Sicherheitsausrüstung. Vor dem Gebrauch Folgendes wird unbedingt benötigt: 1. Das Kompaktschmiergerät Easy Grease. 2. Eine Stromversorgung. 3. Eine gefüllte Hove-Kartusche. 4. Ein Schlauch für Testzwecke oder zum direkten Anschluss an den Einlasspunkt am Lager. 5. Papiertücher für Reinigungszwecke. a d c b e a. Adapter b. Auslassanschluss c. Stromversorgung d. Spülventil und Auslass e. Geschwindigkeitsregler f. Display g. Druckmessgerät f g

12 Hinweise zum Display Die nachstehende Abbildung 1 zeigt den Hauptbildschirm (MAIN), der ca. 30 Sekunden nach dem Anschließen des Easy Grease an die Stromversorgung auf dem Display eingeblendet wird. 1. Gewünschte Sprache durch Berühren der entsprechenden Taste auf dem Display auswählen. Nach der Auswahl der Sprache wechselt der Hauptbildschirm zum system- Bildschirm. 4. Durch Drücken auf das Feld 0,00 wird ein Zahlenfeld geöffnet. Dichtefaktor für das Schmiermittel eingeben (ist in der Regel auf dem Datenblatt des Schmiermittelherstellers angegeben) und ENTER (Eingabe) drücken. Das Zahlenfeld wird wieder ausgeblendet. Daraufhin wird auf dem Dichtefaktor-Bildschirm der eingegebene Dichtefaktor angezeigt. Taste bestatigen (Einfügen) auf dem Bildschirm drücken. Nach Auswahl der Taste bestatigen wechselt der Dichtefaktor- Bildschirm zum Setpoint-Bildschirm. Abbildung 4: Dichtefaktor- Bildschirm 2. Zur Eingabe des korrekten Dichtefaktors für das zu verwendende Schmierfett die Taste mengen einst. (Grammeinstellung) auf dem Bildschirm berühren. Nach Auswahl der Option mengen einst. wechselt der System-Bildschirm zum Setpoint-Bildschirm (Einstellungen- Bildschirm). Abbildung 1: Hauptbildschirm (MAIN) 5. Wenn Sie den Automatikmodus benutzen möchten, sollten Sie diesen Abschnitt lesen. Andernfalls wählen Sie das SYS- TEM, indem Sie die entsprechende Taste auf dem Bildschirm drücken. Das Feld auf dem Bildschirm drücken. Daraufhin wird ein Zahlenfeld geöffnet. Die erforderliche Menge in Gramm eingeben und ENTER (Eingabe) drücken. Das Zahlenfeld wird ausgeblendet. Stattdessen wird wieder der Setpoint- Bildschirm angezeigt. Taste System auf dem Bildschirm drücken. Nach Drücken der Taste SYSTEM wechselt der Setpoint-Bildschirm zum System-Bildschirm. Abbildung 5: Setpoint-Bildschirm Abbildung 2: System-Bildschirm 3. Taste einst. dichte (Dichtefaktor einstellen) auf dem Bildschirm drücken. Nach Auswahl der Option einst. dichte wechselt der Setpoint-Bildschirm zum Density faktor screen (Dichtefaktor-Bildschirm). Abbildung 3: Setpoint-Bildschirm 6. Im Automatikbetrieb wird die ausgewählte Menge jetzt im Zählerfeld unter Auto angezeigt. Im Automatikbetrieb nur die Tasten unter Auto verwenden. Zur Aktivierung der Pumpe die Taste EIN auf dem Bildschirm drücken. Die angezeigte Menge zählt bis auf Null herunter. Dann erklingt ein Signalton. Falls dieselbe Menge erneut benötigt wird, die Taste RESET auf dem Bildschirm drücken. Daraufhin wird diese Menge erneut in dem Zählerfeld angezeigt. Das Pumpen im Automatikbetrieb kann durch Drücken der Taste AUS auf dem è Abbildung 6: SYSTEM-Bildschirm

13 Bildschirm abgebrochen werden. Nach einem Stopp im Automatikbetrieb kann der Pumpvorgang durch Drücken der Taste EIN auf dem Bildschirm wieder fortgesetzt werden. Die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich ebenfalls im AUTO-Modus anwenden, bei dem die Pumpe durch Druck auf den Knopf der Fernbedienung aktiviert und die eingegebene Menge gepumpt wird. Nach Ende des Pumpvorgangs der eingegebenen Menge löst ein Druck auf den Knopf der Fernbedienung automatisch eine erneute Abgabe der zuletzt eingegebenen Menge aus. Durch ein Drücken der Fernbedienung kann der Pumpvorgang jederzeit unterbrochen werden, und durch einen erneuten Druck auf die Fernbedienung läuft der Pumpvorgang weiter. Im Handbetrieb nur die Tasten unter Manuel (Manuell) verwenden. Zur Aktivierung der Pumpe die Taste EIN auf dem Bildschirm drücken. Die gepumpte Menge wird im Zählerfeld unter Manuel angezeigt. Der Zähler zählt von Null aufwärts. Um das Pumpen zu stoppen, die Taste AUS auf dem Bildschirm drücken. Zum Zurücksetzen des Zählers die Taste RESET auf dem Bildschirm drücken. Nach dem Gebrauch 1. Stromversorgung trennen. 2. Das Easy Grease reinigen, um jegliche Kontaminierung des Schmierfetts oder der Pumpe zu verhindern. 3. Schläuche trennen. 4. Demontieren und entsorgen Sie den entleerten Hove Fettbehälter umweltgerecht nach den geltenden Bestimmungen im Verwendungsland. 5. Das Kompaktschmiergerät Easy Grease schließen. Sicherstellen, dass der Deckel ordnungsgemäß verschlossen ist. Wartung Reinigen Sie den Easy Grease nach jedem Gebrauch. Überprüfen Sie den O-Ring an der Unterseite des Adaptergewindes regelmäßig auf Verschleiß. Überprüfen Sie die O-Ringe am Pumpeneinlass regelmäßig auf Verschleiß. Überprüfen Sie das Stromkabel nach jedem Gebrauch auf Brüche an der Isolierkappe. Kontrollieren Sie Druckschläuche regelmäßig auf Schäden. Bei starker Beschädigung der Außenschicht des Druckschlauchs empfiehlt sich ein Austausch. Kontrollieren Sie die Pumpe einmal jährlich auf genaues Messen (überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Dichtefaktors in der für die Kontrolle angewendeten Schmiermittelanzeige). Pumpen Sie eine bestimmte Menge ab, und kontrollieren Sie das Gewicht. Ist die Menge nicht korrekt, empfiehlt es sich, sich zwecks Überprüfung des Durchflussmessers an Hove A/S zu wenden. Fehlersuche/-behebung Der Bildschirm schaltet sich bei Anschluss an die Netzspannung nicht ein? Überprüfen und ersetzen Sie die Sicherung der Stromversorgung (kleine Schublade aufziehen, Sicherung 6,3 Amp-slow-m5*20), und ersetzen Sie diese, falls sie herausgesprungen ist. Der Bildschirm reagiert bei Druck nicht? Wischen Sie den Bildschirm mit einem trockenen, sauberen Lappen ab, und versuchen Sie es erneut. Bei den oben genannten und anderen Problemen mit dem Bildschirm? Starten Sie das System durch Aus- und Einschalten der Stromversorgung neu. Der Schlauch lässt sich nicht an die Ausgangskupplung anschließen? Kontrollieren Sie, ob es die gleiche Standardkupplung ist. Überprüfen Sie, ob Druck auf dem System herrscht, indem Sie sich das Manometer ansehen. Bei Druck auf dem System ist dieser durch Öffnen und Schließen des Flush-Ventils auszugleichen. Die Pumpe läuft trotz Aktivierung des Startknopfes nicht? Überprüfen Sie, ob der Geschwindigkeitsregler auf Null steht. Falls ja, stellen Sie ihn auf die gewünschte Geschwindigkeit. Das Fett/die Flüssigkeit läuft/spritzt beim Pumpen unregelmäßig aus der Pumpe (Luft im System)? Kontrollieren Sie, ob der Behälter/die Patrone gerade auf den Adapter aufgeschraubt wurde. Kontrollieren Sie, ob sich der O-Ring an der Unterseite des Adaptergewindes befindet. Kontrollieren Sie, ob sich O-Ringe an der Oberseite der Pumpe befinden. Kontrollieren Sie, ob der Adapter mit montiertem Behälter/montierter Patrone ganz bis zur Pumpe hinuntergedrückt ist. Falls einer der oben stehenden Fehler festgestellt wird, so beheben Sie ihn!

14 中 文 使 用 说 明 便 捷 加 脂 机 3.0 版 组 装 1. 清 洗 便 捷 加 脂 机 以 防 止 任 何 由 润 滑 脂 或 泵 可 能 造 成 的 污 染 2. 将 转 换 器 固 定 在 储 脂 盒 上 确 认 转 换 器 与 储 脂 盒 联 接 紧 密 3. 将 带 有 储 脂 盒 的 转 换 部 件 (a) 按 压 入 接 口 处. 4. 将 4 根 支 柱 棒 嵌 入 转 换 部 件 (a) 相 应 的 位 置 5. 将 软 管 一 端 接 到 出 液 点 (b) 将 软 管 另 外 一 端 转 接 到 溶 液 桶 中 接 受 测 试, 或 连 接 到 轴 承 入 口 点 做 润 滑 准 备 6. 将 电 源 线 连 接 到 电 源 便 捷 加 脂 机 (The Easy Grease) 系 统 及 显 示 屏 (f) 会 自 动 启 动 便 捷 加 脂 机 3.0 是 一 部 便 携 式 全 自 动 润 滑 泵, 可 以 直 接 对 支 架 进 行 润 滑 或 对 核 心 润 滑 设 备 进 行 润 滑 油 / 剂 的 填 充 便 捷 加 脂 机 3.0 适 用 于 各 类 行 业, 提 供 对 支 架 进 行 润 滑 剂 填 充 或 对 核 心 设 备 进 行 润 滑 的 需 求 警 示 : 务 必 在 正 式 使 用 便 捷 加 脂 机 之 前 采 用 选 定 的 润 滑 脂 对 软 管 进 行 冲 洗 假 如 同 一 软 管 曾 用 于 各 类 型 的 润 滑 脂, 请 确 保 对 该 软 管 在 再 次 使 用 前 进 行 冲 洗 警 示 : 在 进 行 润 滑 操 作 时, 必 须 使 用 安 全 镜 和 手 套 a 警 示 : 在 不 符 合 上 述 应 用 规 范 的 情 况 下, 禁 止 操 作 和 使 用 便 捷 加 脂 机 3.0 设 备 通 电 之 后, 禁 止 将 主 填 充 油 管 指 向 人 或 动 物 运 输 搬 移 便 捷 加 脂 机 3.0 设 备 时 请 使 用 已 安 装 好 的 提 把 如 果 需 要 将 便 捷 加 脂 机 提 升 进 行 高 空 作 业, 请 使 用 合 格 的 提 升 设 备 在 将 便 捷 加 脂 机 进 行 提 升 或 高 位 作 业 时, 操 作 人 员 必 须 穿 戴 前 述 相 关 的 个 人 安 全 设 备 d 用 前 准 备 必 备 物 品 1. 便 捷 加 脂 机 2. 电 源 3. 一 个 新 储 脂 盒 4. 一 根 用 于 测 试 或 可 以 直 接 连 接 到 轴 承 入 口 点 上 的 软 管 5. 清 洁 布 a. 转 换 器 b. 出 液 口 接 点 c. 电 源 d. 冲 洗 阀 门 及 出 液 口 e. 速 控 装 置 f. 显 示 屏 g. 压 力 表 c e f g b

15 显 示 屏 命 令 如 下 图 1 所 示, 当 便 捷 加 脂 机 (Easy Grease) 连 接 电 源 并 启 动 后 30 秒 左 右, 系 统 主 菜 单 页 面 将 会 出 现 在 显 示 屏 1. 通 过 点 触 显 示 屏 上 相 应 的 语 言 选 项 来 选 择 所 需 语 言 在 点 击 语 言 选 择 结 束 后, 显 示 屏 由 主 菜 单 页 面 进 入 系 统 页 面 4. 点 触 屏 幕 中 0,00 数 字 框, 数 字 页 面 随 即 弹 出, 输 入 润 滑 油 的 密 度 指 标 ( 通 常 情 况 下 该 数 值 在 润 滑 油 厂 商 提 供 的 产 品 数 据 表 中 ), 然 后 按 下 回 车 键 (enter) 数 字 页 面 再 次 转 回 到 密 度 指 标 页 面, 同 时 已 输 入 的 数 字 也 出 现 在 数 字 框 中 最 后 点 触 插 入 键 完 成 密 度 值 输 入 点 触 插 入 键 后 密 度 指 标 页 面 也 将 随 之 回 转 到 设 点 页 面 图 4: 密 度 指 标 页 面 5. 如 果 需 要 在 自 动 模 式 下 工 作, 请 继 续 本 节 的 阅 读, 否 则 可 以 选 择 系 统 键 继 续 图 1: 主 菜 单 页 面 点 触 屏 幕 中 0000 数 字 框, 数 字 页 面 随 即 弹 出 输 入 相 应 的 克 数, 然 后 按 下 回 车 键 (enter) 数 字 页 面 消 失 并 转 回 到 设 点 页 面 点 击 并 选 择 显 示 屏 中 的 系 统 键 2. 为 将 要 采 用 的 润 滑 脂 输 入 正 确 的 密 度 指 标, 请 点 按 显 示 屏 上 的 克 / 设 置 (gram/setup) 键 点 击 之 后, 页 面 将 转 入 设 点 页 面 通 过 选 择 系 统, 设 点 页 面 随 即 转 入 系 统 页 面 图 5: 设 点 页 面 3. 通 过 点 触 密 度 指 标 设 定 (set density faktor) 键 来 设 置 密 度 指 标 点 击 密 度 指 标 设 定 (set density faktor) 键 之 后, 页 面 转 入 密 度 指 标 页 面 图 2: 系 统 页 面 6. 在 自 动 模 式 下, 选 定 的 数 值 在 自 动 (auto) 选 项 下 的 数 框 中 出 现 如 果 采 用 自 动 模 式, 只 能 针 对 自 动 栏 下 的 选 项 进 行 操 作 点 击 屏 幕 中 的 开 始 (start) 键 可 以 启 动 抽 压 泵 此 时, 框 中 数 字 开 始 倒 计 时, 当 数 字 降 为 0 时, 系 统 给 出 信 号 提 示 音 如 果 想 再 次 使 用 相 同 的 数 字, 点 击 重 置 (reset) 键 即 可, 最 后 一 次 使 用 的 数 字 将 会 再 次 出 现 在 数 字 框 中 在 自 动 模 式 下, 通 过 点 击 显 示 屏 上 的 停 止 (stop) 键, 可 以 随 时 停 止 抽 压 泵 的 运 作 在 同 模 式 下 被 停 止 的 抽 压 泵 可 以 通 过 点 击 屏 幕 中 的 开 始 (start) 键 再 次 启 动 图 6: 系 统 页 面 图 3: 设 点 页 面 产 品 中 所 携 带 的 遥 控 器 能 在 自 动 模 式 下 运 作 在 输 入 所 需 抽 压 的 剂 量 后, 可 以 通 过 遥 控 器 上 的 按 钮 启 动 和 暂 停 抽 压 泵 ( 在 启 动 状 态 下 按 此 按 钮 可 暂 停 抽 压 在 暂 停 或 停 止 状 态 下 按 此 按 钮 可 继 续 抽 压 之 前 未 完 成 的 剂 量 或 启 动 新 的 剂 量 )

16 如 果 在 手 动 模 式 下, 请 只 点 击 手 动 栏 (manuel) 的 选 项 下 的 操 作 键 进 行 操 作 点 击 屏 幕 中 的 开 始 (start) 键 来 启 动 抽 压 泵 已 经 完 成 的 抽 压 次 数 会 显 示 在 手 动 栏 (manuel) 下 方 的 数 字 框 中 计 数 器 将 从 零 开 始 向 上 记 数 随 时 可 以 点 击 停 止 (stop) 键 停 止 运 行 点 击 显 示 屏 中 的 重 置 (reset) 键 可 以 对 计 数 器 进 行 重 置 使 用 后 1. 切 断 电 源 2. 清 洗 便 捷 加 脂 机 (Easy Grease) 以 防 止 任 何 由 润 滑 脂 或 泵 可 能 造 成 的 污 染 3. 取 下 软 管 4. 对 于 储 脂 盒 体 的 拆 卸 及 其 废 弃 物 的 处 理 等 事 项, 请 依 照 当 地 国 家, 地 区 的 环 保 政 策 与 法 律 法 规 进 行 操 作 5. 关 合 上 便 捷 加 脂 机 确 保 盒 盖 正 确 关 闭 合 拢 启 动 按 钮 开 启 后 油 压 机 不 启 动? 检 查 速 控 设 备 是 否 显 示 为 零 如 果 为 零, 请 将 速 度 设 置 到 所 需 数 值 进 行 油 压 操 作 时 ( 系 统 内 充 气 ), 油 脂 / 液 体 非 正 常 流 出 / 喷 出 油 压 机? 检 查 储 脂 器 / 脂 盒 是 否 与 转 换 接 口 连 接 紧 密 检 查 位 于 盒 体 底 部 转 换 器 螺 纹 口 处 的 O 型 环 检 查 O 型 环 是 否 环 绕 在 油 压 机 顶 端 检 查 转 换 器 及 相 连 储 脂 器 / 脂 盒 是 否 安 置 正 确, 是 否 下 压 连 接 到 油 压 机 如 果 上 述 检 测 中 任 何 一 项 发 现 异 常, 请 立 即 检 修! 警 示 : 务 必 在 正 式 使 用 便 捷 加 脂 机 (Easy Grease) 之 前 用 新 型 润 滑 脂 进 行 冲 洗 假 如 同 一 软 管 曾 用 于 各 类 型 的 润 滑 脂, 请 务 必 对 软 管 进 行 冲 洗 保 养 便 捷 加 脂 机 在 每 次 使 用 后 需 要 进 行 清 洁 维 护 注 意 经 常 检 查 盒 体 底 部, 转 换 器 螺 纹 接 口 处 的 O 型 环 是 否 有 磨 损 注 意 经 常 检 查 油 压 机 吸 口 处 的 O 型 环 是 否 有 磨 损 每 次 使 用 前 要 检 查 电 源 线 的 绝 缘 套 是 否 有 破 损 经 常 查 看 压 力 管 是 否 有 损 坏 如 有 压 力 管 上 方 有 外 力 破 损 痕 迹, 建 议 及 时 更 换 每 年 最 少 检 测 一 次 油 压 机 的 压 力 精 确 度 ( 注 意 测 压 时 使 用 的 润 滑 剂, 其 密 度 值 是 否 正 确 设 置 在 触 摸 屏 上 ) 检 测 油 压 机 所 喷 射 出 的 液 体 重 量 是 否 与 事 先 预 定 的 量 值 吻 合, 如 有 不 符, 请 及 时 联 系 HOVE A/S 对 流 量 计 进 行 检 测 故 障 检 测 / 排 除 显 示 屏 在 连 接 联 网 电 压 后 不 能 启 动? 请 检 查 并 更 换 电 源 的 保 险 ( 翻 开 小 抽 屉 箱, 保 险 丝 型 号 6,3 Amp-slow- m5*20), 如 发 现 保 险 丝 烧 毁 请 更 换 显 示 屏 对 点 触 没 有 反 应? 请 将 屏 幕 用 干 布 清 洁 后 重 试 如 果 出 现 上 述 问 题 与 其 它 问 题 并 发 导 致 显 示 屏 无 法 使 用? 请 将 电 源 拔 下 重 连 接 后 重 新 启 动 系 统 输 油 管 无 法 和 出 油 口 连 接? 请 检 查 连 接 设 备 口 是 否 属 于 同 一 标 准 请 检 查 气 压 表 并 监 测 系 统 是 否 存 在 压 力 如 果 系 统 压 力 存 在, 请 打 开 并 再 次 关 上 减 压 装 置 进 行 减 压

17 Technology with Ingenuity Hove A/S is a Danish-owned company that was founded in 2000 and has grown significantly since. Hove A/S has its own production and development departments. We sell and develop: Specially designed pumps Dosing units Fittings Flow distribution systems We also act as an agency for DK-LOK and Beinlich pumps. Dealer Hove A/S Hvidsværmervej 152 DK-2610 Roedovre Denmark Phone: Fax.: Web:

TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊

TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊 中 文 使 用 手 冊 TTP-247 / 345 Plus 2010.07 印 製 TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊 目 錄 版 權 聲 明...1 安 規 認 證...1 一 產 品 簡 介...3 二 入 門...4 2.1 拆 封 及 檢 查...4 2.2 標 準 配

More information

一 汽 - 大 众 销 售 有 限 责 任 公 司 地 址 : 中 国 吉 林 省 长 春 市 普 阳 街 3333 号 -B 座 邮 编 :130011 一 汽 - 大 众 客 户 关 怀 热 线 :

一 汽 - 大 众 销 售 有 限 责 任 公 司 地 址 : 中 国 吉 林 省 长 春 市 普 阳 街 3333 号 -B 座 邮 编 :130011  一 汽 - 大 众 客 户 关 怀 热 线 : 一 汽 - 大 众 销 售 有 限 责 任 公 司 地 址 : 中 国 吉 林 省 长 春 市 普 阳 街 3333 号 -B 座 邮 编 :130011 http://www.faw-volkswagen.com www.sagitar.com.cn 一 汽 - 大 众 客 户 关 怀 热 线 : 4008-171-888 0431-85990888 护 航 杂 志 全 新 速 腾 专 刊 总 第

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130C4EAC0EDB9A4C0E04142BCB6D4C4B6C1C5D0B6CFC0FDCCE2BEABD1A15F325F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130C4EAC0EDB9A4C0E04142BCB6D4C4B6C1C5D0B6CFC0FDCCE2BEABD1A15F325F2E646F63> 2010 年 理 工 类 AB 级 阅 读 判 断 例 题 精 选 (2) Computer mouse How does the mouse work? We have to start at the bottom, so think upside down for now. It all starts with mouse ball. As the mouse ball in the bottom

More information

1

1 Application Chuck Instruction Manual Universal Ball Lock Power Chuck APPLICATION CHUCK PBL CHUCK (UNIVERSAL BALL LOCK POWER CHUCK) TABLE OF CONTENTS Keep this manual handy for easy reference as it will

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOEFL Practice Online User Guide Revised September 2009 In This Guide General Tips for Using TOEFL Practice Online Directions for New Users Directions for Returning Users 2 General Tips To use TOEFL Practice

More information

國 立 政 治 大 學 教 育 學 系 2016 新 生 入 學 手 冊 目 錄 表 11 國 立 政 治 大 學 教 育 學 系 博 士 班 資 格 考 試 抵 免 申 請 表... 46 論 文 題 目 申 報 暨 指 導 教 授... 47 表 12 國 立 政 治 大 學 碩 博 士 班 論

國 立 政 治 大 學 教 育 學 系 2016 新 生 入 學 手 冊 目 錄 表 11 國 立 政 治 大 學 教 育 學 系 博 士 班 資 格 考 試 抵 免 申 請 表... 46 論 文 題 目 申 報 暨 指 導 教 授... 47 表 12 國 立 政 治 大 學 碩 博 士 班 論 國 立 政 治 大 學 教 育 學 系 2016 新 生 入 學 手 冊 目 錄 一 教 育 學 系 簡 介... 1 ( 一 ) 成 立 時 間... 1 ( 二 ) 教 育 目 標 與 發 展 方 向... 1 ( 三 ) 授 課 師 資... 2 ( 四 ) 行 政 人 員... 3 ( 五 ) 核 心 能 力 與 課 程 規 劃... 3 ( 六 ) 空 間 環 境... 12 ( 七 )

More information

Chn 116 Neh.d.01.nis

Chn 116 Neh.d.01.nis 31 尼 希 米 书 尼 希 米 的 祷 告 以 下 是 哈 迦 利 亚 的 儿 子 尼 希 米 所 1 说 的 话 亚 达 薛 西 王 朝 二 十 年 基 斯 流 月 *, 我 住 在 京 城 书 珊 城 里 2 我 的 兄 弟 哈 拿 尼 和 其 他 一 些 人 从 犹 大 来 到 书 珊 城 我 向 他 们 打 听 那 些 劫 后 幸 存 的 犹 太 人 家 族 和 耶 路 撒 冷 的 情 形

More information

入學考試網上報名指南

入學考試網上報名指南 入 學 考 試 網 上 報 名 指 南 On-line Application Guide for Admission Examination 16/01/2015 University of Macau Table of Contents Table of Contents... 1 A. 新 申 請 網 上 登 記 帳 戶 /Register for New Account... 2 B. 填

More information

Microsoft Word - template.doc

Microsoft Word - template.doc HGC efax Service User Guide I. Getting Started Page 1 II. Fax Forward Page 2 4 III. Web Viewing Page 5 7 IV. General Management Page 8 12 V. Help Desk Page 13 VI. Logout Page 13 Page 0 I. Getting Started

More information

26-15003117x-New Royal-TWN-03.indd

26-15003117x-New Royal-TWN-03.indd 請 登 錄 您 的 產 品 以 獲 得 支 援, 網 址 www.philips.com/welcome 26 繁 體 中 文 Type HD8930 使 用 說 明 書 26 TWN 使 用 咖 啡 機 前, 請 仔 細 閱 讀 本 說 明 書 目 錄 前 言...3 一 般 說 明 ( 圖 1)...3 重 要 指 示...4 設 計 用 途... 4 電 源 - 電 源 線... 4 為 了

More information

Microsoft PowerPoint - ATF2015.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - ATF2015.ppt [相容模式] Improving the Video Totalized Method of Stopwatch Calibration Samuel C.K. Ko, Aaron Y.K. Yan and Henry C.K. Ma The Government of Hong Kong Special Administrative Region (SCL) 31 Oct 2015 1 Contents Introduction

More information

Serviceleistungen Das Cafe Moskau steht für Großzügigkeit, Transparenz und Ästhetik. Es bietet daher einen perfekten Rahmen für Tagungen, Kongresse, Stehempfänge, Party- und Galaabende. Unser Team hilft

More information

Microsoft Word - HC20138_2010.doc

Microsoft Word - HC20138_2010.doc Page: 1 of 7 Date: April 26, 2010 WINMATE COMMUNICATION INC. 9 F, NO. 111-6, SHING-DE RD., SAN-CHUNG CITY, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. The following merchandise was submitted and identified by the vendor as:

More information

CANVIO_AEROCAST_CS_EN.indd

CANVIO_AEROCAST_CS_EN.indd 简 体 中 文...2 English...4 SC5151-A0 简 体 中 文 步 骤 2: 了 解 您 的 CANVIO AeroCast CANVIO AeroCast 无 线 移 动 硬 盘 快 速 入 门 指 南 欢 迎 并 感 谢 您 选 择 TOSHIBA 产 品 有 关 您 的 TOSHIBA 产 品 的 详 情, 请 参 阅 包 含 更 多 信 息 的 用 户 手 册 () 安

More information

User’s Manual

User’s Manual SNAP 500 打 印 机 用 户 手 册 1 用 户 手 册 SNAP TM 500 打 印 机 2015 年 8 月 24 日 AVERY DENNISON Manual Edition 2.5 2 SNAP 500 打 印 机 用 户 手 册 WARNING This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

More information

0222-商周-少年維特的煩惱-書衣-外框

0222-商周-少年維特的煩惱-書衣-外框 28 Die Leiden des jungen Werther 1 Ich will mich bessern, will nicht mehr ein bißchen Übel, das uns das Schicksal vorlegt, wiederkäuen, wie ich s immer getan habe; ich will das Gegenwärtige genießen, und

More information

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation 欢 迎 来 到 精 神 分 裂 症 元 认 知 训 练 (MCT) 附 加 单 元 一 : 自 尊 心 The use of the pictures in this module has been kindly permitted by artists and copyright holders, respectively. For details (artist, title), please

More information

S294T_D.FM

S294T_D.FM 294 Service. 2 3 294_002 Administration Gerätenummer: 02759 Liste der Inhaltsverzeichnisse Inhaltsverzeichnis auswählen Importeursnummer: 123 Betriebsnummer: 00370 Kundendienst Basis Audi V03.10 28/01/2002

More information

P3PC ZH

P3PC ZH P3PC-4582-05ZH 1 2 3 4 5 Hg 6 Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement

More information

2

2 Die Forschung ber den Zusammenhang zwischen deutsche Unternehmenskultur und soziale Kultur ( ) 5060809026 2 ,, Die Forschung ber den Zusammenhang zwischen deutsche Unternehmenskultur und soziale Kultur

More information

Microsoft Word - ChineseSATII .doc

Microsoft Word - ChineseSATII .doc 中 文 SAT II 冯 瑶 一 什 么 是 SAT II 中 文 (SAT Subject Test in Chinese with Listening)? SAT Subject Test 是 美 国 大 学 理 事 会 (College Board) 为 美 国 高 中 生 举 办 的 全 国 性 专 科 标 准 测 试 考 生 的 成 绩 是 美 国 大 学 录 取 新 生 的 重 要 依

More information

Microsoft Word - TIP006SCH Uni-edit Writing Tip - Presentperfecttenseandpasttenseinyourintroduction readytopublish

Microsoft Word - TIP006SCH Uni-edit Writing Tip - Presentperfecttenseandpasttenseinyourintroduction readytopublish 我 难 度 : 高 级 对 们 现 不 在 知 仍 道 有 听 影 过 响 多 少 那 次 么 : 研 英 究 过 文 论 去 写 文 时 作 的 表 技 引 示 巧 言 事 : 部 情 引 分 发 言 该 生 使 在 中 用 过 去, 而 现 在 完 成 时 仅 表 示 事 情 发 生 在 过 去, 并 的 哪 现 种 在 时 完 态 成 呢 时? 和 难 过 道 去 不 时 相 关? 是 所 有

More information

Logitech Wireless Combo MK45 English

Logitech Wireless Combo MK45 English Logitech Wireless Combo MK45 Setup Guide Logitech Wireless Combo MK45 English................................................................................... 7..........................................

More information

LSC操作说明

LSC操作说明 1 C H R I S T A L P H A 1-4 LSC 型 Part. No. 102041 A L P H A 2-4 LSC 型 Part. No. 10204 冷 冻 干 燥 机 操 作 说 明 新 研 制 的 LSC-8 控 制 器, 具 备 图 形 显 示 功 能, 能 以 数 据 表 形 式 显 示 参 数, 并 可 选 配 控 制 软 件 LSC-8 1/4 VGA 大 屏 幕

More information

LTTH-product-bro

LTTH-product-bro 海 南 海 航 汉 莎 技 术 培 训 有 限 公 司 培 训 课 程 介 绍 飞 机 维 修 培 训 课 程 海 航 汉 莎 培 训 产 品 产 品 选 择 培 训 目 标 海 南 海 航 汉 莎 技 术 培 训 有 限 公 司 是 于 2007 年 由 德 国 汉 莎 技 术 培 训 和 海 航 集 团 共 同 出 资 建 立 的 一 家 专 门 从 事 民 用 航 空 维 修 培 训 的 中

More information

untitled

untitled 20 90 1998 2001 1 Abstract Under the environment of drastic competitive market, risk and uncertainty that the enterprise faces are greater and greater, the profit ability of enterprise assets rises and

More information

EZ-4TT/4TK 操作手冊\(繁\)

EZ-4TT/4TK 操作手冊\(繁\) EZ-4TT/4TK P/N. 920-010421-01 Edition 1 EPS.02 FCC COMPLIANCE STATEMENT FOR AMERICAN USERS This equipment has been tested and found to comply with the limits for a CLASS A digital device, pursuant to Part

More information

Important Notice SUNPLUS TECHNOLOGY CO. reserves the right to change this documentation without prior notice. Information provided by SUNPLUS TECHNOLO

Important Notice SUNPLUS TECHNOLOGY CO. reserves the right to change this documentation without prior notice. Information provided by SUNPLUS TECHNOLO Car DVD New GUI IR Flow User Manual V0.1 Jan 25, 2008 19, Innovation First Road Science Park Hsin-Chu Taiwan 300 R.O.C. Tel: 886-3-578-6005 Fax: 886-3-578-4418 Web: www.sunplus.com Important Notice SUNPLUS

More information

SDP 1 2 3 4 8 9 10 12 19

SDP 1 2 3 4 8 9 10 12 19 SDP SDP 1 2 3 4 8 9 10 12 19 SDP 2 SDP CANBUS 3m/s 48 1 2 N 3 4 5 6 7 8 9 EMC EMC ENS008212 EN618003 10 IP21 SDP 3 1 1 4 2 5 3 P24 103 104 N24 G24 P24 101 102 N24 G24 J2 J3 n P2 P1 P3 J2 J1 J3 1 P2 P1

More information

ch_code_infoaccess

ch_code_infoaccess 地 產 代 理 監 管 局 公 開 資 料 守 則 2014 年 5 月 目 錄 引 言 第 1 部 段 數 適 用 範 圍 1.1-1.2 監 管 局 部 門 1.1 紀 律 研 訊 1.2 提 供 資 料 1.3-1.6 按 慣 例 公 布 或 供 查 閱 的 資 料 1.3-1.4 應 要 求 提 供 的 資 料 1.5 法 定 義 務 及 限 制 1.6 程 序 1.7-1.19 公 開 資

More information

FILTRON 1. DC AC AC 220V 50HZ 2. 1 1 1 3. / / / / 4. 1) 2 3 4 5 6 5. 6. 7. 8. 9. / 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DC AC FILTRON DC AC FILTRON DC 12V 12VDC D

FILTRON 1. DC AC AC 220V 50HZ 2. 1 1 1 3. / / / / 4. 1) 2 3 4 5 6 5. 6. 7. 8. 9. / 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DC AC FILTRON DC AC FILTRON DC 12V 12VDC D 2006 4 27 1 JY FILTRON 1. DC AC AC 220V 50HZ 2. 1 1 1 3. / / / / 4. 1) 2 3 4 5 6 5. 6. 7. 8. 9. / 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DC AC FILTRON DC AC FILTRON DC 12V 12VDC DC FILTRON AC 24VAC 24VAC AC 24VAC AC

More information

1505.indd

1505.indd 上 海 市 孙 中 山 宋 庆 龄 文 物 管 理 委 员 会 上 海 宋 庆 龄 研 究 会 主 办 2015.05 总 第 148 期 图 片 新 闻 2015 年 9 月 22 日, 由 上 海 孙 中 山 故 居 纪 念 馆 台 湾 辅 仁 大 学 和 台 湾 图 书 馆 联 合 举 办 的 世 纪 姻 缘 纪 念 孙 中 山 先 生 逝 世 九 十 周 年 及 其 革 命 历 程 特 展

More information

UTI (Urinary Tract Infection) - Traditional Chinese

UTI (Urinary Tract Infection) - Traditional Chinese UTI (Urinary Tract Infection) Urinary tract infection, also called UTI, is an infection of the bladder or kidneys. Urethra Kidney Ureters Bladder Vagina Kidney Ureters Bladder Urethra Penis Causes UTI

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 中 考 英 语 科 考 试 标 准 及 试 卷 结 构 技 术 指 标 构 想 1 王 后 雄 童 祥 林 ( 华 中 师 范 大 学 考 试 研 究 院, 武 汉,430079, 湖 北 ) 提 要 : 本 文 从 结 构 模 式 内 容 要 素 能 力 要 素 题 型 要 素 难 度 要 素 分 数 要 素 时 限 要 素 等 方 面 细 致 分 析 了 中 考 英 语 科 试 卷 结 构 的

More information

2015年4月11日雅思阅读预测机经(新东方版)

2015年4月11日雅思阅读预测机经(新东方版) 剑 桥 雅 思 10 第 一 时 间 解 析 阅 读 部 分 1 剑 桥 雅 思 10 整 体 内 容 统 计 2 剑 桥 雅 思 10 话 题 类 型 从 以 上 统 计 可 以 看 出, 雅 思 阅 读 的 考 试 话 题 一 直 广 泛 多 样 而 题 型 则 稳 中 有 变 以 剑 桥 10 的 test 4 为 例 出 现 的 三 篇 文 章 分 别 是 自 然 类, 心 理 研 究 类,

More information

1

1 世 界 宗 教 议 会 的 世 界 伦 理 宣 言 ( 芝 加 哥,1993 年 9 月 4 日 ) 导 论 * 本 篇 导 言 以 图 宾 根 宣 言 世 界 伦 理 原 则 为 基 础, 由 芝 加 哥 世 界 宗 教 议 会 理 事 会 属 下 编 辑 委 员 会 撰 写 导 言 旨 在 公 众 传 播, 提 供 一 个 世 界 伦 理 宣 言 的 简 要 版 本 另 外 它 也 会 用 以

More information

WFC40810

WFC40810 9000086873 (PD 85 05 10) Operating and Installation Instructions Please read this specification carefully before you use the product. Any failure and losses caused by ignoring the above mentioned items

More information

Microsoft Word - 00 表紙1-L版-1.doc

Microsoft Word - 00  表紙1-L版-1.doc IDX-OM-H005-L 初 版 :2003 年 7 月 改 定 :2005 年 7 月 使 用 说 明 书 冷 冻 式 空 气 干 燥 器 IDF1E-10 IDF2E-10 IDF3E-10 IDF3E-20 IDF4E-10 IDF4E-20 IDF6E-10 IDF6E-20 IDF8E-10 IDF8E-20 IDF11E-10 IDF11E-20 本 使 用 手 册 对 本 公 司 生

More information

Microsoft Word - 7214.docx

Microsoft Word - 7214.docx 第 7214 號 總 統 府 公 報 中 華 民 國 104 年 10 月 7 日 ( 星 期 三 ) 壹 總 統 令 一 公 布 法 律 目 次 增 訂 並 修 正 就 業 服 務 法 條 文 2 二 任 免 官 員 4 貳 專 載 104 年 中 樞 紀 念 大 成 至 聖 先 師 孔 子 誕 辰 暨 宣 誓 典 禮 12 參 總 統 及 副 總 統 活 動 紀 要 一 總 統 活 動 紀 要

More information

中国人民大学商学院本科学年论文

中国人民大学商学院本科学年论文 RUC-BK-113-110204-11271374 2001 11271374 1 Nowadays, an enterprise could survive even without gaining any profit. However, once its operating cash flow stands, it is a threat to the enterprise. So, operating

More information

Folie 1

Folie 1 欢 迎 来 到 精 神 分 裂 症 元 认 知 训 练 (MCT) 附 加 单 元 二 : 应 对 歧 视 ( 偏 见 ) The use of the pictures in this module has been kindly permitted by artists and copyright holders, respectively. For details (artist, title),

More information

Nebulizer Treatments - Simplified Chinese

Nebulizer Treatments - Simplified Chinese Nebulizer Treatments Some medicines need to be given through a nebulizer treatment. Nebulizer treatments are also called breathing treatments, aerosol treatments or med nebs. A nebulizer changes liquid

More information

INME1(CS)FC_SR77_CH34

INME1(CS)FC_SR77_CH34 Magnescale Co., Ltd. (CS) (1) (2) (CS) [For U.S.A. and Canada] THIS CLASS A DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES AND THE CANADIAN ICES-003. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.

More information

INME1(CS)FC_SR87_CH34

INME1(CS)FC_SR87_CH34 Magnescale Co., Ltd. (CS) (1) (2) (CS) [For U.S.A. and Canada] THIS CLASS A DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES AND THE CANADIAN ICES-003. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.

More information

q7-chinesisch

q7-chinesisch Audi Q7 使 用 书 Audi Q7 Chinesisch 11.2006 2006 AUDI AG 奥 迪 股 份 公 司 对 所 有 车 型 都 在 不 断 进 行 后 续 开 发 公 司 可 能 随 时 改 进 产 品 的 外 形 装 备 和 技 术, 因 此 请 您 谅 解 本 操 作 手 册 的 数 据 附 图 和 不 能 作 为 提 出 任 何 要 求 的 依 据 未 经 奥 迪

More information

WVT new

WVT new Operating and Installation Instructions 5120 004601 (PD 84 09 25) Please read this specification carefully before you use the product. Any failure and losses caused by ignoring the above mentioned items

More information

E15-3D1 1. Specifications Compact 4-Way Cassette type Model name MMU- AP0071MH2UL AP0091MH2UL AP0121MH2UL AP0151MH2UL AP0181MH2UL Cooling Capacity kbt

E15-3D1 1. Specifications Compact 4-Way Cassette type Model name MMU- AP0071MH2UL AP0091MH2UL AP0121MH2UL AP0151MH2UL AP0181MH2UL Cooling Capacity kbt E15-3D1 Compact 4-Way Cassette type MMU-AP0071MH2UL MMU-AP0091MH2UL MMU-AP0121MH2UL MMU-AP0151MH2UL MMU-AP0181MH2UL Contents 1. Specifications 2. Dimensions 3. Center of gravity 4. Piping diagram 5. Wiring

More information

DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG Das Unternehmen In Tuttlingen treffen Tradition und Innovation der Medizintechnik aufeinander - beides bildet

DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG Das Unternehmen In Tuttlingen treffen Tradition und Innovation der Medizintechnik aufeinander - beides bildet CN DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG Das Unternehmen In Tuttlingen treffen Tradition und Innovation der Medizintechnik aufeinander - beides bildet das Weltzentrum der Medizintechnik. Das Ergebnis:

More information

なんこう ) 药 品 名 称 : 阿 库 其 毕 阿 阿 昔 洛 韦 软 膏 [ 皮 肤 外 用 药 ] (アクチビア 軟 膏 请 阅 读 以 下 注 意 事 项, 正 确 使 用 药 品 概 要 [ 功 能 主 治 ] 复 发 性 口 唇 疱 疹 ( 仅 限 于 以 往 接 受 过 医 生 的 诊

なんこう ) 药 品 名 称 : 阿 库 其 毕 阿 阿 昔 洛 韦 软 膏 [ 皮 肤 外 用 药 ] (アクチビア 軟 膏 请 阅 读 以 下 注 意 事 项, 正 确 使 用 药 品 概 要 [ 功 能 主 治 ] 复 发 性 口 唇 疱 疹 ( 仅 限 于 以 往 接 受 过 医 生 的 诊 この 翻 訳 につきましては できるだけ 日 本 語 の 原 文 に 近 づけるよ うに 翻 訳 しておりますが 100%その 内 容 を 保 証 するものではないこ とを 予 めご 了 承 ください 必 要 に 応 じて 日 本 語 の 添 付 文 書 をご 参 照 いただけるようお 願 いいたします ( 英 語 )(English) Regarding this translation, we

More information

/ 加 入 GoPro 的 行 列 facebook.com/gopro twitter.com/gopro youtube.com/gopro instagram.com/gopro To download this user manual in a different language, vis

/ 加 入 GoPro 的 行 列 facebook.com/gopro twitter.com/gopro youtube.com/gopro instagram.com/gopro To download this user manual in a different language, vis 使 用 說 明 書 / 加 入 GoPro 的 行 列 facebook.com/gopro twitter.com/gopro youtube.com/gopro instagram.com/gopro To download this user manual in a different language, visit gopro.com/support. Pour télécharger ce

More information

Herrad Meese

Herrad Meese 第 五 课 国 王 路 德 维 希 依 然 健 在 在 德 国 广 播 电 台 帕 拉 和 阿 伊 汗 热 情 地 问 候 着 新 同 事 菲 利 普 编 辑 部 接 到 新 任 务 : 有 人 说 100 多 年 就 已 经 去 世 的 巴 伐 利 亚 的 童 话 国 王 路 德 维 希 二 世 仍 然 健 在 菲 利 普 他 们 要 去 现 场 进 行 调 查 搞 清 事 实 真 相 菲 利 普

More information

Gerolor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M8 G1/ A 4 C H4 E

Gerolor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M8 G1/ A 4 C H4 E Gerolor Motors Series Size CC-A Flange Options-B Shaft Options-C Ports Features 0 0 12 12 1 1 0 0 2 2 31 31 0 0 SAE A 2 Bolt - (2) 4 Bolt Magneto (4) 4 Bolt Square (H4) 1.0" Keyed (C) 2mm Keyed (A) 1.0'

More information

從篤加有二「區」談當代平埔文化復振現相

從篤加有二「區」談當代平埔文化復振現相 從 篤 加 有 二 邱 談 族 群 正 名 運 動 從 篤 加 有 二 邱 談 族 群 正 名 運 動 陳 榮 輝 台 南 女 子 技 術 學 院 通 識 教 育 中 心 講 師 摘 要 本 文 從 篤 加 村 非 平 埔 族 裔 的 正 名 運 動, 探 討 篤 加 村 民 因 不 認 同 廟 後 區 ( 邱 ) 所 形 成 的 平 埔 族 裔 概 念, 從 地 理 變 遷 村 廟 沿 革 族 譜

More information

P3PC ZH

P3PC ZH P3PC-4582-04ZH 1 2 3 4 5 Hg 6 Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement

More information

On/Off/ FlexiClip HFC FlexiClip

On/Off/ FlexiClip HFC FlexiClip zh-hk M.-Nr. 09 715 890 ... 7... 19... 20... 21 On/Off/... 22... 22... 23... 24... 24... 26... 27... 27... 27... 27... 27... 28... 28 FlexiClip HFC72... 29 FlexiClip... 29... 34... 34... 34... 34... 34...

More information

安 省 驾 照 中 文 考 题 007 版 页 码,/ C) 不 平 路 在 前 面 0 米 (00 英 尺 ) D) 火 车 路 在 前 A A) 目 的 地 指 示 牌 B) 学 校 区 域 小 心 儿 童 玩 耍 C) 省 公 园 D) 行 人 路 牌 A A) 学 校 巴 士 过 十 子 路

安 省 驾 照 中 文 考 题 007 版 页 码,/ C) 不 平 路 在 前 面 0 米 (00 英 尺 ) D) 火 车 路 在 前 A A) 目 的 地 指 示 牌 B) 学 校 区 域 小 心 儿 童 玩 耍 C) 省 公 园 D) 行 人 路 牌 A A) 学 校 巴 士 过 十 子 路 安 省 驾 照 中 文 考 题 007 版 页 码,/ 007--0 加 拿 大 安 大 略 省 驾 照 考 试 中 文 试 题 大 全 ONTARIO DRIVER'S LICENCE (G 笔 试 试 题 ) G 新 牌 考 取 年 内 买 汽 车 保 险 比 G 牌 便 宜, 购 买 最 优 惠 的 汽 车 保 险 问 题 请 咨 询 ( 安 省 ):6-858-0079 Robert,Email:

More information

MANUAL CHARLS SMS INTERVIEWER MODE

MANUAL CHARLS SMS INTERVIEWER MODE 中 国 健 康 与 养 老 追 踪 调 查 试 调 查 CAPI 系 统 介 绍 中 国 健 康 与 养 老 追 踪 调 查 试 调 查 CAPI 系 统 介 绍 一 介 绍...1 二 工 作 平 台...2 三 登 录 系 统...4 四 登 录 错 误...6 五 主 界 面...6 六 参 数 选 择 界 面...7 七 SMS: 家 庭...8 八 开 始 过 滤 问 卷 的 访 问...14

More information

SHIMPO_表1-表4

SHIMPO_表1-表4 For servo motor ABLEREDUCER SSeries Coaxial shaft series Features S series Standard backlash is 3 arc-min, ideal for precision control. High rigidity & high torque were achived by uncaged needle roller

More information

WTO

WTO 10384 X0115018 UDC MBA 2004 5 14 2004 6 1 WTO 2004 2006 7 2 Abstract According to the promise after our country enter into WTO, our country will open the readymade oil retail market in the end of 2004

More information

Pneumonia - Traditional Chinese

Pneumonia - Traditional Chinese Pneumonia When you have pneumonia, the air sacs in the lungs fill with infection or mucus. Pneumonia is caused by a bacteria, virus or chemical. It is not often passed from one person to another. Signs

More information

Microsoft Word - 3. Vitroefication_using_EMGP.docx

Microsoft Word - 3. Vitroefication_using_EMGP.docx EM GP 冷 冻 样 品 制 备 实 习 教 程 (Xiaojun Huang, Gang Ji) 每 位 演 示 及 带 领 学 员 实 习 EM GP 冷 冻 样 品 制 备 的 老 师 的 材 料 清 单 : 1)15 个 GIG 载 网 2) 冷 冻 样 品 Ferritin 或 Ribosome 3)EM GP 专 用 镊 子 1 把 4)1-10ul 移 液 器,1 把 ( 移 液 器

More information

untitled

untitled 度 1 1.1 1.2 度 樓 例 123 例 立 樓 樓 不 降 樓 樓 利 樓 料 樓 易 量 量 ( 量 () 樓 ( ) 列 列 (a) (b) (c) (d) (e) 利 便 力 (a) (d) 力 樓 5588 5 1991 2 8.4(a) (b) (h) 樓 樓 樓 更 廊 廊 ( 降 廊 ) 樓 2 例 老 留 樓 不 類 1.3 不 樓 更 樓 更 樓 ( 令 ) 更 樓 度 樓

More information

鼠 疫(Plague)

鼠 疫(Plague) 鼠 疫 (Plague) 一 疾 病 概 述 (Disease description) 存 在 囓 齒 類 及 其 跳 蚤 的 一 種 人 畜 共 通 傳 染 病, 並 藉 跳 蚤 傳 染 給 各 種 動 物 及 人 類, 其 最 初 反 應 為 跳 蚤 咬 傷 部 位 臨 近 的 淋 巴 腺 發 炎, 這 就 是 腺 鼠 疫, 經 常 發 生 於 鼠 蹊 部, 少 發 生 於 腋 下 或 頸 部,

More information

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0 KIN1120 Kinesisk 2 Spring 2012 Tuesday 29 May 4 hours Total number of pages: 6 Dictionaries or other reference books may NOT be used. Remember to write your candidate number on every answer sheet. page1

More information

Male Circumcision - Traditional Chinese

Male Circumcision - Traditional Chinese Male Circumcision Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby s doctor will do it in the hospital s nursery. If your baby is small

More information

Male Circumcision - Simplified Chinese

Male Circumcision - Simplified Chinese Male Circumcision Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby s doctor will do it in the hospital s nursery. If your baby is small

More information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit English for Study in Australia 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 Lesson 3: Make yourself at home 第 三 课 : 宾 至 如 归 L1 Male: 各 位 朋 友 好, 欢 迎 您 收 听 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 节 目, 我 是 澳 大 利 亚 澳 洲 广 播 电 台 的 节 目 主 持 人 陈 昊 L1 Female: 各 位

More information

Microsoft Word - SH090330.doc

Microsoft Word - SH090330.doc 2009 年 3 月 30 日 環 球 指 數 上 周 收 市 價 一 星 期 變 化 百 分 率 四 星 期 變 化 百 分 率 恆 生 指 數 14,119.50 +1285.99 +10.02% +1307.93 +10.21% 國 企 指 數 8,481.22 +985.26 +13.14% +1578.38 +22.87% 上 海 綜 合 指 數 2,374.44 +93.35 +4.09%

More information

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後 郭家朗 許鈞嵐 劉振迪 樊偉賢 林洛鋒 第 36 期 出版日期 28-3-2014 出版日期 28-3-2014 可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目

More information

第1章 簡介

第1章 簡介 EAN.UCCThe Global Language of Business 4 512345 678906 > 0 12345 67890 5 < > 1 89 31234 56789 4 ( 01) 04601234567893 EAN/UCC-14: 15412150000151 EAN/UCC-13: 5412150000161 EAN/UCC-14: 25412150000158 EAN/UCC-13:

More information

Chempure TM 1. 2. 3. 3.1. OfficeXp-Word Office97-Word Office2000-Word Ctrl End Ctrl 3.2. Office-Word Office97-Word Ctrl End - 1 -

Chempure TM 1. 2. 3. 3.1. OfficeXp-Word Office97-Word Office2000-Word Ctrl End Ctrl 3.2. Office-Word Office97-Word Ctrl End - 1 - Chempure TM PN 51-Chemp/rev.A 1997 5 Chempure TM 1. 2. 3. 3.1. OfficeXp-Word Office97-Word Office2000-Word Ctrl End Ctrl 3.2. Office-Word Office97-Word Ctrl End - 1 - 1 Chempure TM Chempure TM Chempure

More information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS / When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:read a

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS / When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:read a 1-NEEDLE, 3-THREAD OVERLOCK SEWING MACHINE MO-623 INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT: READ ALL SAFETY REGULATIONS CAREFULLY AND UNDERSTAND THEM BEFORE USING YOUR SEWING MACHINE. RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL

More information

德国教育动态信息

德国教育动态信息 德 国 教 育 动 态 信 息 2013 年 第 9 期 本 期 主 要 信 息 1. 欧 盟 拟 促 进 中 小 学 数 字 化 进 程 2. 德 国 的 教 育 投 入 增 长 领 先 经 合 组 织 3. 德 国 职 业 教 育 国 际 合 作 中 心 正 式 成 立 4. 德 国 职 教 学 生 绝 大 多 数 可 找 到 满 意 的 培 训 职 业 5. 德 宪 法 法 院 判 决 : 小

More information

造 紙 帶 來 的 水 污 染 是 膠 袋 的 50 倍 而 且 紙 袋 回 收 也 需 要 更 多 的 能 源 ( 附 件 二 ) 英 格 蘭 政 府 於 2005 年 發 佈 一 項 環 境 影 響 評 估 報 告 ( 第 31 頁 ) 指 出 紙 袋 的 重 量 相 當 於 膠 袋 的 6-1

造 紙 帶 來 的 水 污 染 是 膠 袋 的 50 倍 而 且 紙 袋 回 收 也 需 要 更 多 的 能 源 ( 附 件 二 ) 英 格 蘭 政 府 於 2005 年 發 佈 一 項 環 境 影 響 評 估 報 告 ( 第 31 頁 ) 指 出 紙 袋 的 重 量 相 當 於 膠 袋 的 6-1 CB(1)1310/12-13(03) 2013 年 產 品 環 保 責 任 ( 修 訂 ) 條 例 草 案 會 議 - 2013 年 6 月 18 日 關 於 > 意 見 書 1 塑 膠 購 物 袋 徵 費 計 劃 目 的 是 鼓 勵 消 費 者 減 少 濫 用 塑 膠 購 物 袋 的 習 慣 推 行 徵 費 計 劃 以 來, 政 府 從 未 有

More information

Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化, 鼓 励 替 代

Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化, 鼓 励 替 代 Chinese oil import policies and reforms SINOPEC EDRI 2014.8 Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化,

More information

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? ,, :,,?,, : ; ; ; 2003,,, 196,,,,,,, 10,,,,,? 77

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? ,, :,,?,, : ; ; ; 2003,,, 196,,,,,,, 10,,,,,? 77 Ξ :,,; ; ;; :,,,, 1,,,,, 10, 2 QFII A, 3, :, Ξ, 1 :, () 2001 3, 2 2002 10 22 5 20 3 2003 6 12, 4 QFII :,, 76 2001,1, 2003 6 12, QFII ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? 1993 148,, :,,?,, : ; ; ; 2003,,, 196,,,,,,,

More information

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会 第 一 课 享 受 田 园 生 活 一 个 名 叫 菲 利 普 的 年 轻 人 驾 车 去 住 在 乡 下 的 母 亲 家 休 养 但 是 到 了 乡 下 不 久, 菲 利 普 就 发 现 田 园 生 活 拥 有 的 不 止 是 自 然 舒 适 的 一 面, 还 有 一 些 城 里 人 适 应 不 了 的 点 点 滴 滴 纯 净 的 自 然, 多 美 妙 啊! 这 是 菲 利 普 刚 刚 来 到 母

More information

星河33期.FIT)

星河33期.FIT) 大 事 记 渊 2011.11 要 要 2011.12 冤 1 尧 11 月 25 日 下 午 袁 白 银 区 首 届 中 小 学 校 长 论 坛 在 我 校 举 行 遥 2 尧 在 甘 肃 省 2011 年 野 十 一 五 冶 规 划 课 题 集 中 鉴 定 中 袁 我 校 教 师 郝 香 梅 负 责 的 课 题 叶 英 语 课 堂 的 艺 术 性 研 究 曳 袁 张 宏 林 负 责 的 叶 白

More information

TAREA 1 请 选 择 唯 一 正 确 的 答 案, 在 方 格 里 打 勾 ( ) 0) 李 娜 的 妈 妈 A. 是 记 者 B. 是 医 生 C. 是 老 师 1) 这 篇 文 章 是 A. 一 个 记 者 写 的 B. 一 个 小 学 生 写 的 C. 一 个 老 师 写 的 2) 李

TAREA 1 请 选 择 唯 一 正 确 的 答 案, 在 方 格 里 打 勾 ( ) 0) 李 娜 的 妈 妈 A. 是 记 者 B. 是 医 生 C. 是 老 师 1) 这 篇 文 章 是 A. 一 个 记 者 写 的 B. 一 个 小 学 生 写 的 C. 一 个 老 师 写 的 2) 李 CLE CIC CHINO - Ejemplos de ítems y tareas Comprensión Lectora Comprensión Lectora TEXTO 1 阅 读 下 面 短 文, 然 后 选 择 唯 一 正 确 的 答 案 我 的 家 学 生 作 文 我 的 家 小 学 13 届 1 班 李 娜 http://zw.5ykj.com/xr/20775.htm 大 家 好,

More information

1. 請 先 檢 查 包 裝 內 容 物 AC750 多 模 式 無 線 分 享 器 安 裝 指 南 安 裝 指 南 CD 光 碟 BR-6208AC 電 源 供 應 器 網 路 線 2. 將 設 備 接 上 電 源, 即 可 使 用 智 慧 型 無 線 裝 置 進 行 設 定 A. 接 上 電 源

1. 請 先 檢 查 包 裝 內 容 物 AC750 多 模 式 無 線 分 享 器 安 裝 指 南 安 裝 指 南 CD 光 碟 BR-6208AC 電 源 供 應 器 網 路 線 2. 將 設 備 接 上 電 源, 即 可 使 用 智 慧 型 無 線 裝 置 進 行 設 定 A. 接 上 電 源 1. 請 先 檢 查 包 裝 內 容 物 AC750 多 模 式 無 線 分 享 器 安 裝 指 南 安 裝 指 南 CD 光 碟 BR-6208AC 電 源 供 應 器 網 路 線 2. 將 設 備 接 上 電 源, 即 可 使 用 智 慧 型 無 線 裝 置 進 行 設 定 A. 接 上 電 源 B. 啟 用 智 慧 型 裝 置 的 無 線 Wi-Fi C. 選 擇 無 線 網 路 名 稱 "edimax.setup"

More information

2

2 40 2 3 4 5 ^ ^ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PLEASE AFFIX STAMP HERE Diabetes Hongkong Unit 1802, 18/F., Tung Hip Commercial Bldg., 244-252 Des Voeux Rd C, HK. Diabetes Hongkong membership

More information

44 第 貳 編 發 明 專 利 發 明 ), 為 靈 活 因 應 此 要 求, 似 以 委 諸 學 說 與 判 例 彈 性 處 理 為 宜 2 四 專 利 法 所 指 之 發 明 必 須 具 有 技 術 性, 即 發 明 解 決 問 題 之 手 段 必 須 是 涉 及 技 術 領 域 之 技 術

44 第 貳 編 發 明 專 利 發 明 ), 為 靈 活 因 應 此 要 求, 似 以 委 諸 學 說 與 判 例 彈 性 處 理 為 宜 2 四 專 利 法 所 指 之 發 明 必 須 具 有 技 術 性, 即 發 明 解 決 問 題 之 手 段 必 須 是 涉 及 技 術 領 域 之 技 術 第 一 章 概 說 43 第 一 章 概 說 一 甲 完 成 一 物 品 發 明, 同 時 符 合 發 明 專 利 與 新 型 專 利 之 保 護 要 件, 甲 不 知 申 請 何 者 對 其 較 為 有 利, 乃 請 教 當 專 利 師 的 友 人 乙 如 果 你 是 乙, 該 如 何 給 甲 一 些 建 議? 請 以 這 兩 種 保 護 在 權 利 內 容 和 權 利 行 使 上 之 差 異 為

More information

台灣地區同學

台灣地區同學 ACIC 台 灣 地 區 住 宿 家 庭 合 約 / 接 機 / 申 請 表 本 契 約 已 於 中 華 民 國 年 月 日 交 付 消 費 者 攜 回 審 閱 ( 契 約 審 閱 期 間 至 少 為 五 日 ) 甲 方 ( 消 費 者 ) 姓 名 : 甲 方 ( 未 滿 18 歲 代 理 人 ) 姓 名 : 國 民 身 分 證 : 國 民 身 分 證 : 電 話 : 電 話 : 住 居 所 : 住

More information

Mixcder ShareMe 7 User Manual

Mixcder ShareMe 7 User Manual User s Manual MODEL:ShareMe7 Wireless Headphone Important safety instruction If used in the correct method, this design and production of this product can ensure your personal safety completely. However,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63> 運 用 多 媒 體 製 作 華 文 補 充 教 材 江 惜 美 銘 傳 大 學 應 用 中 文 系 chm248@gmail.com 摘 要 : 本 文 旨 在 探 究 如 何 運 用 多 媒 體, 結 合 文 字 聲 音 圖 畫, 製 作 華 文 補 充 教 材 當 我 們 在 進 行 華 文 教 學 時, 往 往 必 須 透 過 教 案 設 計, 並 製 作 補 充 教 材, 方 能 使 教 學

More information

Page 3. ( ). ( ). ( ) ( ) ( ), Polar

Page 3. ( ). ( ). ( ) ( ) ( ), Polar Cover 1 Polar RS200 TM Polar RS200sd TM Page 20 RS200 / RS200sd Polar Page 3. ( ). ( ). ( ) ( ) ( ), Polar Page 4 RS200sd Polar S1 TM Polar 1. POLAR RS200/RS200sd...6 1.1...6 1.2... 7 2....9 2.1...9 2.2

More information

Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System Quick Reference Card for Installation

Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System Quick Reference Card for Installation Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR System StepOne 系统安装 快速参考卡 本文档提供在并置布局中安装 StepOne 系统的简明指导 有关 完整步骤或独立安装步骤 请参阅 Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR System 安装 联网和维护指南 目录 1. 安装准备........................................

More information

Microsoft Word - 第四組心得.doc

Microsoft Word - 第四組心得.doc 徐 婉 真 這 四 天 的 綠 島 人 權 體 驗 營 令 我 印 象 深 刻, 尤 其 第 三 天 晚 上 吳 豪 人 教 授 的 那 堂 課, 他 讓 我 聽 到 不 同 於 以 往 的 正 義 之 聲 轉 型 正 義, 透 過 他 幽 默 熱 情 的 語 調 激 起 了 我 對 政 治 的 興 趣, 願 意 在 未 來 多 關 心 社 會 多 了 解 政 治 第 一 天 抵 達 綠 島 不 久,

More information

软件测试(TA07)第一学期考试

软件测试(TA07)第一学期考试 一 判 断 题 ( 每 题 1 分, 正 确 的, 错 误 的,20 道 ) 1. 软 件 测 试 按 照 测 试 过 程 分 类 为 黑 盒 白 盒 测 试 ( ) 2. 在 设 计 测 试 用 例 时, 应 包 括 合 理 的 输 入 条 件 和 不 合 理 的 输 入 条 件 ( ) 3. 集 成 测 试 计 划 在 需 求 分 析 阶 段 末 提 交 ( ) 4. 单 元 测 试 属 于 动

More information

LIP 2016 ANOC-EOC Chinese

LIP 2016 ANOC-EOC Chinese 年 度 福 利 更 動 通 告 承 保 證 書 生 活 改 善 計 劃 ( 管 理 式 保 健 計 劃 - 特 殊 需 要 計 劃 ) 2016 Life Improvement Plan (HMO SNP) 紐 約 市 拿 索 郡 及 威 徹 斯 特 郡 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 H3359 021 H3359_LGL16_01ch 021 Accepted

More information

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 簡 章 核 定 文 號 : 彰 化 縣 政 府 104 年 01 月 27 日 府 教 學 字 第 1040027611 號 函 中 華 民 國 104 年 2 月 9 日 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 鹿 港 高 級 中 學 地 址 :50546 彰 化 縣 鹿 港 鎮

More information

V 2.1.0 2

V 2.1.0 2 1 V 2.1.0 2 目 录 目 录...2 如 何 与 我 们 联 系... 4 开 箱 检 查...5 注 意 事 项...6 保 修...7 第 一 章 概 述...8 一 概 述... 8 二 主 要 功 能... 8 三 技 术 指 标...10 四 环 境 要 求...12 第 二 章 面 板 说 明... 13 一 LCD 屏 说 明...13 二 按 键 说 明...15 第 三

More information

2-7.FIT)

2-7.FIT) 文 化 园 地 8 2009 年 8 月 18 日 星 期 二 E-mail:liuliyuan@qunlitimes.com 群 立 文 化 感 受 今 天 你 开 心 了 吗? 周 传 喜 群 雄 争 立 竞 争 意 识 ; 傲 立 群 雄 奋 斗 目 标, 这 几 句 话 一 直 是 群 立 的 文 化 和 方 针, 也 同 样 是 我 很 喜 欢 的 座 右 铭 我 想 这 几 句 话 生

More information

国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕

国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕 国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕 业 典 礼 隆 重 召 开 安 徽 省 广 德 县 誓 节 镇 中 心 小 学 陈 吉 龙 2012

More information

Microsoft Word - HVC-804 中英文說明書.doc

Microsoft Word - HVC-804 中英文說明書.doc DC High Voltage High Impedance Meter 直 流 高 電 壓 高 輸 入 阻 抗 電 錶 HVC-804 INSTRUCTION MANUAL 使 用 說 明 書 TABLE OF CONTENTS General Safety Instructions------------------------------------------------- 3 Safety

More information

穨control.PDF

穨control.PDF TCP congestion control yhmiu Outline Congestion control algorithms Purpose of RFC2581 Purpose of RFC2582 TCP SS-DR 1998 TCP Extensions RFC1072 1988 SACK RFC2018 1996 FACK 1996 Rate-Halving 1997 OldTahoe

More information

ebook140-8

ebook140-8 8 Microsoft VPN Windows NT 4 V P N Windows 98 Client 7 Vintage Air V P N 7 Wi n d o w s NT V P N 7 VPN ( ) 7 Novell NetWare VPN 8.1 PPTP NT4 VPN Q 154091 M i c r o s o f t Windows NT RAS [ ] Windows NT4

More information

Stool Test for Ova and Parasite (O&P) - Simplified Chinese

Stool Test for Ova and Parasite (O&P) - Simplified Chinese Stool Test for Ova and Parasite (O&P) This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism.

More information

Earthquake_Ch

Earthquake_Ch ARE YOU PREPARED FOR AN EARTHQUAKE? (CHINESE) 您 为 地 震 做 好 准 备 了 吗? Prepared for residents of University Family Housing, as part of the Program for Earthquake Preparedness (PREP). 大 学 家 庭 住 房 的 防 震 准 备

More information

2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, , , 2174, 7014 %, % 4, 1961, ,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2

2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, , , 2174, 7014 %, % 4, 1961, ,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2 3,,,,,, 1872,,,, 3 2004 ( 04BZS030),, 1 2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 1928 716,1935 6 2682 1928 2 1935 6 1966, 2174, 7014 %, 94137 % 4, 1961, 59 1929,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2 , :,,,, :,,,,,,

More information