1

Size: px
Start display at page:

Download "1"

Transcription

1 ( 三 ) 发表研究论文清单 1. Wei Zhou, Kang Cheng, Jincan Kang*, Cheng Zhou, Vijayanand Subramanian, Qinghong Zhang*, Ye Wang*, New horizon in C1 chemistry: breaking the selectivity limitation in transformation of syngas and hydrogenation of CO 2 into hydrocarbon chemicals and fuels, Chem. Soc. Rev., 2019, 48, Junyang Liu, Xiaoyan Huang, Fei Wang, Wenjing Hong*, Quantum interference effects in charge transport through single-molecule junctions: detection, manipulation and application, Acc. Chem. Res., 2019, 52, Jie Bai #, Abdalghan Daaoub #, Sara Sangtarash #, Xiaohui Li #, Yongxiang Tang, Qi Zou, Hatef Sadeghi, Shuai Liu, Xiaojuan Huang, Zhibing Tan, Junyang Liu, Yang Yang, Jia Shi, Gábor Mészáros, Wenbo Chen*, Colin Lambert*, Wenjing Hong*, Anti-resonance features of destructive quantum interference in single-molecule thiophene junctions achieved by electrochemical gating, Nat. Mater., 2019, 18, Xiaoyan Huang #, Chun Tang #, Jieqiong Li #, Lichuan Chen #, Jueting Zheng, Pei Zhang, Jiabo Le, Ruihao Li, Xiaohui Li, Junyang Liu*, Yang Yang, Jia Shi, Zhaobin Chen, Mindong Bai, Haoli Zhang, Haiping Xia, Jun Cheng*, Zhongqun Tian, Wenjing Hong*, Electric-field-induced selective catalysis of single-molecule reaction, Sci. Adv., 2019, 5, eaaw Jinshu Tian, Jiangqiao Tan, Mingliang Xu, Zhaoxia Zhang, Shaolong Wan, Shuai Wang, Jingdong Lin*, Yong Wang*, Highly selective hexagonal boron nitride catalyst in propane oxidative dehydrogenation for olefin production: essential role of oxidative coupling of methyl, Sci. Adv., 2019, 5, eaav8063, DOI: /sciadv.aav Megalamane S. Bootharaju, Hogeun Chang, Guocheng Deng, Sami Malola, Woonhyuk Baek, Hannu Häkkinen*, Nanfeng Zheng*, Taeghwan Hyeon*, Cd 12 Ag 32 (SePh) 36 : Non-noble metal doped silver nanoclusters, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, Ruihao Chen, Jing Cao, Yuan Duan, Yong Hui, Tracy T. Chuong, Daohui Ou, Faming Han, Fangwen Cheng, Xiaofeng Huang, Binghui Wu*, Nanfeng Zheng*, High-efficiency, hysteresis-less, UV-stable perovskite solar cells with cascade ZnO ZnS electron transport layer, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, Peng Yuan, Ruihao Chen, Xiaomin Zhang, Fengjiao Chen, Juanzhu Yan, Cunfa Sun, Daohui Ou, Jian Peng, Shuichao Lin, Zichao Tang, Boon K. Teo, Lan-Sun Zheng, Nanfeng Zheng*, Ether-soluble Cu 53 nanoclusters as an effective precursor of high-quality CuI films for optoelectronic applications, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, Shuning Cai #, Wenting Deng #, Feifei Huang, Lijue Chen, Chun Tang, Wenxiang He, Shichuan Long, Ruihao Li, Zhibing Tan, Junyang Liu, Jia Shi, Zitong Liu*, Zongyuan Xiao*, Deqing Zhang*, Wenjing Hong*, Light-driven reversible intermolecular proton transfer at single-molecule junctions, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 131,

2 10. Hui Shen, Guocheng Deng, Sami Kaappa, Tongde Tan, Ying-Zi Han, Sami Malola, Shui-Chao Lin, Boon K. Teo, Hannu Häkkinen, Nanfeng Zheng, Highly robust but surface-active: An N-heterocyclic carbene-stabilized Au 25 nanocluster, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, Chun Tang, Lijue Chen, Longyi Zhang, Zhixin Chen, Guopeng Li, Zhewei Yan, Luchun Lin, Junyang Liu, Longfeng Huang, Yilin Ye, Yuhui Hua, Jia Shi, Haiping Xia*, Wenjing Hong*, Multicenter-bond-based quantum interference in charge transport through single-molecule carborane junctions, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, Chao Zhan #, Gan Wang #, Xiaguang Zhang, Zhihao Li, Junying Wei, Yu Si, Yang Yang*, Wenjing Hong*, Zhibing Tian, Single-molecule measurement of adsorption free energy at the solid-liqud interface, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, Feng Jiang, Douglas Trupp, Norah Algethami, Haining Zheng, Wenxiang He, Afaf Alqorashi, Chenxu Zhu, Chun Tang, Ruihao Li, Junyang Liu, Hatef Sadeghi, Jia Shi, Ross Davidson, Marcus Korb, Alexandre Sobolev, Masnun Naher, Sara Sangtarash*, Paul Low*, Wenjing Hong*, Colin Lambert*, Turning the tap: conformational control of quantum interference to modulate single molecule conductance, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 131, Xiaohui Li #, Qingqing Wu #, Jie Bai #, Songjun Hou, Wenlin Jiang, Chun Tang, Hang Song, Xiaojuan Huang, Jueting Zheng, Yang Yang, Junyang Liu, Yong Hu, Jia Shi, Zitong Liu*, Colin J. Lambert*, Deqing Zhang*, Wenjing Hong*, Structure-independent conductance of thiophene-based single-stacking junctions, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, DOI: /anie Haining Zheng, Songjun Hou, Chenguang Xin, Qingqing Wu, Feng Jiang, Zhibing Tan, Luchun Lin, Wenxiang He, Qingmin Li, Jueting Zheng, Longyi Zhang, Junyang Liu, Yang Yang, Jia Shi, Xiaodan Zhang, Ying Zhao, Yuelong Li*, Colin Lambert*, Wenjing Hong*, Room-temperature quantum interference in single perovskite wuantum dot junctions, Nat. Commun., 2019, 10, Lin Ye #, Xinping Duan #, Simson Wu #, Tai-Sing Wu, Yuxin Zhao, Alex W. Robertson, Hung-Lung Chou, Jianwei Zheng, Tuğçe Ayvalı, Sarah Day, Chiu Tang, Yun-Liang Soo, Youzhu Yuan*, Shik Chi Edman Tsang*, Self-regeneration of Au/CeO 2 based catalysts with enhanced activity and ultra-stability for acetylene hydrochlorination, Nat. Commun., 2019, 10, Zhibing Tan #, Dan Zhang #, Hanrui Tian #, Qingqing Wu #, Songjun Hou, Jiuchan Pi, Hatef Sadeghi, Zheng Tang, Yang Yang, Junyang Liu, Yuanzhi Tan, Zhaobin Chen, Jia Shi, Zongyuan Xiao*, Colin Lambert*, Suyuan Xie*, Wenjing Hong*, Atomically defined angstrom-scale all-carbon junctions, Nat. Commun., 2019, 10, Wenchao Ma, Shunji Xie, Xia-Guang Zhang, Fanfei Sun, Jincan Kang, Zheng Jiang, Qinghong Zhang*, De-Yin Wu*, Ye Wang*, Promoting electrocatalytic CO 2 reduction to formate via sulfur-boosting water activation on indium surfaces, Nat. Commun., 2019, 10, Fei Pei, Ang Fu, Weibin Ye, Jian Peng, Xiaoliang Fang*, Ming-Sheng Wang, Nanfeng Zheng*, Robust lithium metal anodes realized by lithiophilic 3D porous current collectors for constructing high-energy lithium sulfur batteries, ACS Nano, 2019, 13,

3 20. Cunfa Sun, Nisha Mammen, Sami Kaappa, Peng Yuan, Guocheng Deng, Chaowei Zhao, Juanzhu Yan, Sami Malola, Karoliina Honkala, Hannu Häkkinen*, Boon K. Teo, Nanfeng Zheng*, Atomically precise, thiolated copper hydride nanoclusters as single-site hydrogenation catalysts for ketones in mild conditions, ACS Nano, 2019, 13, Ruixuan Qin, Nanfeng Zheng*, Catalysis selects its own favorite facets, Chem, 2019, 5, Junyang Liu, Xiaotao Zhao, Jueting Zheng, Xiaoyan Huang, Yongxiang Tang, Fei Wang, Ruihao Li, Jiuchan Pi, Cancan Huang, Lin Wang, Yang Yang*, Jia Shi, Bingwei Mao, Zhongqun Tian, Martin R. Bryce*, Wenjing Hong*, Transition from tunneling leakage current to molecular tunneling in single-molecule junctions, Chem, 2019, 5, Kun Chen, Huihuang Fang, Simson Wu, Xi Liu, Jianwei Zheng, Song Zhou, Xinping Duan, Yichao Zhuang, Shik Chi Edman Tsang, Youzhu Yuan*, CO 2 hydrogenation to methanol over Cu catalysts supported on La-modified SBA-15: The crucial role of Cu-LaO x interfaces, Appl. Catal. B: Environ., 2019, 251, Zhou Chen, Tingting Fan, Ya-Qian Zhang, Jing Xiao, Minrui Gao, Nanqi Duan, Jiawei Zhang, Jianhui Li, Qingxia Liu, Xiaodong Yi*, Jing-Li Luo*. Wavy SnO 2 catalyzed simultaneous reinforcement of carbon dioxide adsorption and activation towards electrochemical conversion of CO 2 to HCOOH. Appl. Catal. B: Environ., 2020, 261, Ang Fu, Chaozhi Wang, Fei Pei, Jingqin Cui, Xiaoliang Fang*, Nanfeng Zheng*, Recent advances in hollow porous carbon materials for lithium sulfur batteries, Small, 2019, 15, Zhiming Ma, Tao Song, Youzhu Yuan, Yong Yang*, Synergistic catalysis of Fe-N x sites and Fe nanoparticles for efficient synthesis of quinolines and quinazolinones via oxidative coupling of amines and aldehydes, Chem. Sci., 2019, 10, Jingchao Li, Hongzhi Liu, Jiang Ming, Duo Sun, Xiaolan Chen*, Xiaolong Liu, Nanfeng Zheng*, The biobehavior, biocompatibility and theranostic application of SPNS and nanoplates in rats and rabbits, Chem. Sci., 2019, 10, Yan Wan, Lina Zhang, Yeyun Chen, Jinhan Lin, Wenda Hu, Shuai wang, Jingdong Lin, Shaolong Wan*, Yong Wang, One-pot synthesis of gluconic acid from biomass-derived levoglucosan using a Au/Cs 2.5 H 0.5 PW 12 O 40 Catalyst, Green Chem., 2019, DOI: /C9GC03066B. 29. Xuejiao Wu, Shunji Xie, Chenxi Liu, Cheng Zhou, Jinchi Lin, Jincan Kang, Qinghong Zhang*, Zhaohui Wang*, Ye Wang*, Ligand-controlled photocatalysis of CdS quantum dots for lignin valorization under visible light, ACS Catal., 2019, 9, Cheng Zhou, Jiaqing Shi, Wei Zhou, Kang Cheng*, Qinghong Zhang, Jincan Kang, Ye Wang*, Highly active ZnO-ZrO 2 aerogels integrated with H-ZSM-5 for aromatics synthesis from carbon dioxide, ACS Catal., 2019, DOI: /acscatal.9b Qianhui Sun #, Shuai Wang #, Haichao Liu*. Selective hydrogenolysis of α-c O bond in biomass-derived 2-furancarboxylic acid to 5-hydroxyvaleric acid on supported Pt catalysts at near-ambient temperature, ACS Catal., 2019, DOI: /acscatal.9b04074.

4 32. Aolin Lu, Hanlei Sun, Nuowei Zhang, Liming Che, Shiyao Shan, Jin Luo, Jinbao Zheng, Lefu Yang, Dongliang Peng, Chuanjian Zhong, Binghui Chen*, Surface partial-charge-tuned enhancement of catalytic activity of platinum nanocatalysts for toluene oxidation. ACS Catal., 2019, 9, Wenjing Song, Shijie Zhou, Shihua Hu, Weikun Lai*, Yixin Lian, Jianqiang Wang, Weimin Yang, Meiyu Wang, Peng Wang, Xingmao Jiang*, Surface engineering of CoMoS nanosulfide for hydrodeoxygenation of lignin-derived phenols to arenes, ACS Catal., 2019, 9, Ming-Shui Yao #, Lin an Cao #, Yongxiang Tang, Guan e Wang, Ruiheng Liu, P. Naresh Kumar, Guodong Wu, Wei-Hua Deng, Wenjing Hong*, Gang Xu*, Gas transport regulation in a MO/MOF interface for enhanced selective gas detection, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, Huihuang Fang, Alberto Roldan*, Chenchen Tian, Yanping Zheng, Xinping Duan, Kun Chen, Linmin Ye, Stefano Leoni, Youzhu Yuan*. Structural tuning and catalysis of tungsten carbides for the regioselective cleavage of C-O bonds, J. Catal., 2019, 369, Haiqiang Lin, Hongyan Qu, Weikun Chen, Jianwei Zheng, Kang Xu, Youzhu Yuan*, Promoted chemoselective crotonaldehyde hydrogenation on zirconia-doped SiO 2 supported Ag catalysts: crucial role of ternary Ag-ZrO 2 -SiO 2 interfaces. J. Catal., 2019, 372, Xiaosu Dong, Zhaozhan Wang, Youzhu Yuan, Yong Yang*, Synergistic Catalysis of Cu + /Cu 0 for Efficient and Selective N-Methylation of Nitroarenes with Para-formaldehyde, J. Catal., 2019, 375, Bing An#, Yaping Meng #, Zhe Li #, Yahui Hong, Tingting Wang, Shuai Wang*, Jingdong Lin*, Cheng Wang*, Shaolong Wan, Yong Wang, Wenbin Lin, A pyrocarbonate intermediate for CO 2 activation and selective conversion in bifunctional metal-organic frameworks, J. Catal., 2019, 373, Fen Wang, Jing-Cai Zhang, Zhi-Qiang Chen, Jing-Dong Lin, Wei-Zhen Li, Yong Wang, Binghui Chen*, Water-saving dry methanation for direct conversion of syngas to synthetic natural gas over robust Ni0.1Mg0.9Al 2 O 4 catalyst. J. Catal., 2019, 375, Xiaohui Li, Zhibing Tan, Xiaojuan Huang, Jie Bai, Junyang Liu, Wenjing Hong*, Experimental investigation of quantum interference in the charge transport through molecular architectures, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, Ping Duan #, Junyang Liu #, Jinyun Wang, Lichuan Chen, Fei Wang, Qianchong Zhang*, Wenjing Hong*, Zhongning Chen*, Modulation of the Conductance in Platinum(II) Bis(acetylide) Molecules through Gating Metal Ion, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, Weiyun Yang, Jueting Zheng, Xiaguang Zhang, Lichuan Chen, Yu Si, Feizhou Huang*, Wenjing Hong*, Charge transport through water-assisted hydrogen bond in single-molecule glutathione disulfide junctions, J. Mater. Chem. C, 2019, DOI: /C9TC05686F. 43. Xinping Duan #, Lichao Ning #, Yan Yin, Yanting Huang, Jian Gao, Haiqiang Lin, Kai Tan, Xin Lu*, Youzhu Yuan*, Sulfur function as a double-edged sword for realizing ultrafine supported metal nanoclusters with cationic nature, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11,

5 44. Yanan Duan, Xiaosu Dong, Tao Song, Zhaozhan Wang, Jianliang Xiao, Youzhu Yuan, Yong Yang*, Highly active and chemoselective hydrogenation of functionalized nitroarenes catalyzed by single phase pyrite FeS 2 nanoparticles on N,S-codoped porous carbon, ChemSusChem, 2019, 12, Huihuang Fang, Weikun Chen, Shuang Li, Xuehui Li, Xinping Duan, Linmin Ye, Youzhu Yuan*, Tandem hydrogenolysis-hydrogenation of lignin-derived oxygenates over integrated dual catalysts with optimized interoperations, ChemSusChem, 2019, 12, Jinchi Lin, Xuejiao Wu, Shunji Xie*, Liangyi Chen, Qinghong Zhang, Weiping Deng, Ye Wang*, Visible-light-driven cleavage of C-O linkage for lignin valorization to functionalized aromatics, ChemSusChem, 2019, 12, Chenchen Tian #, Huihuang Fang #, Hanming Chen, Weikun Chen, Song Zhou, Xinping Duan, Xi Liu*, Youzhu Yuan*, Photodeposition of Pd onto TiO 2 nanowires for aqueous-phase selective hydrogenation of phenolics to cyclohexanones, Nanoscale, 2019, DOI: /C9NR08324C. 48. Longfu Wei, Jinchi Lin, Shunji Xie*, Wenchao Ma, Qinghong Zhang, Zebin Shen, Ye Wang*, Photoelectrocatalytic reduction of CO 2 to syngas over Ag nanoparticle modified p-si nanowire arrays, Nanoscale, 2019, 11, Markus Gantenbein #, Xiaohui Li # ; Sara Sangtarash #, Jie Bai, Gunnar Olsen, Afaf Alqorashi, Wenjing Hong*, Colin Lambert*, Martin R. Bryce*, Exploring antiaromaticity in single-molecule junctions formed from biphenylene derivatives, Nanoscale, 2019, 11, Xinyi Lian, Zhou Chen*, Xiang Yu, Tingting Fan, Yunyun Dong, Hesheng Zhai, Weiping Fang, Xiaodong Yi*, Enhancing the photocatalytic activity of ZnSn(OH) 6 achieved by gradual sulfur doping tactics, Nanoscale, 2019, 11, Haiyan Song, Pan Wang, Shi Li, Weiping Deng*, Yanyun Li, Qinghong Zhang*, Ye Wang*, Direct conversion of cellulose into ethanol catalysed by a combination of tungstic acid and zirconia-supported Pt nanoparticles, Chem. Commun., 2019, 55, Jinchi Lin, Haiyan Song, Xiaoru Shen, Binju Wang, Shunji Xie, Weiping Deng*, Deyin Wu, Qinghong Zhang, Ye Wang*, Zirconia-supported rhenium oxide as an efficient catalyst for the synthesis of biomass-based adipic acid ester, Chem. Commun., 2019, 55, Longfu Wei, Junxian Zhang, Weiping Deng*, Shunji Xie, Qinghong Zhang*, Ye Wang*, Catalytic transformation of 2,5-furandicarboxylic acid to adipic acid over niobic acid-supported Pt nanoparticles, Chem. Commun., 2019, 55, Jinping Zhang, Xiaoying Liu, Weikun Chen, Huihuang Fang, Yanping Zheng, Youzhu Yuan*, N configuration control of N-droped carbon for stabilizing Cu nanoparticles: The synergistic effects on oxy-carbonylation of methanol, Carbon, 2019, DOI: /j.carbon Haifeng Su, Yu Wang, Liting Ren, Peng Yuan, Boon K. Teo*, Shuichao Lin, Lansun Zheng, Nanfeng Zheng*, Fractal patterns in nucleation and growth of icosahedral core of [Au n Ag 44 n (SC 6 H 3 F 2 ) 30 ] 4 (n = 0 12) via ab initio synthesis: continuously tunable composition control, Inorg. Chem., 2019, 58,

6 Zhixin Chen #, Lijue Chen #, Junyang Liu, Ruihao Li, Chun Tang, Yuhui Hua, Lichuan Chen, Jia Shi, Yang Yang, Junyang Liu, Jueting Zheng, Lina Chen, Jiankang Cao, Hang Chen, Haiping Xia*, Wenjing Hong*, Modularized tuning of charge transport through highly twisted and localized single-molecule junctions, J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, Meiling Wang, Xiaoqi Qian, Liqian, Xie, Huihuang, Fang, Linmin, Ye*, Xinping, Duan, Youzhu Yuan*. Synthesis of a Ni phyllosilicate with controlled morphology for deep hydrogenation of polycyclic aromatic hydrocarbons, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, Guihua Yan, Yunchao Feng, Zhebang Gao, Xianhai Zeng*, Wenjing Hong, Webjie Liu, Yong Sun, Xing Tang, Tingzhou Lei, Lu Lin*, Stable and biocompatible cellulose-based CaCO 3 microspheres for tunable ph-responsive drug delivery, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, DOI: /acssuschemeng.9b Chaoli Tong, Jinping Zhang, Weikun Chen, Xiaoying Liu, Linmin Ye, Youzhu Yuan*, Combined halide-free Cu-based catalysts with tri-functions for heterogeneous conversion of methanol into methyl acetate, Catal. Sci. Technol., 2019, 9, Wenhan Chen, Guilong Qiao, Huijing Liu, Songshou Ye, Jinbao Zheng, Nuowei Zhang, Liming Che, Binghui Chen*, Templated coordination as a tool to increase the catalytic activity of metal aluminophosphates: The case of CoAPO-11. Catal. Sci. Tehchnol., 2019, 9, Shan Gao, Nan Liu, Jia Liu, Xuelian Liang, Youzhu Yuan*, Synthesis of higher alcohols by CO hydrogenation over catalysts derived from LaCo 1-x Mn x O 3 perovskites: Effect of the partial substitution of Co by Mn, Fuel, 2020, 261, Zhikai Cao, Tao Hu, Jiawei Guo, Jianrong Xie, Nuowei Zhang, Jinbao Zheng, Liming Che, Binghui Chen*, Stable and facile ethanol synthesis from syngas in one reactor by tandem combination CuZnAl-HZSM-5 modified-h-mordenite with CuZnAl catalyst. Fuel, 2019, 254, Wenjing Song, Weikun Lai, Yixin Lian*, Xingmao Jiang, Weimin Yang, Sulfated ZrO 2 supported CoMo sulfide catalyst by surface exsolution for enhanced hydrodeoxygenation of lignin-derived ethers to aromatics, Fuel, 2019, 12, DOI: /j.fuel Wei Zhou, Shulin Shi, Yang Wang, Lei Zhang, Yi Wang, Guoquan Zhang, Xiaojian Min, Kang Cheng*, Qinghong Zhang, Jincan Kang*, Ye Wang*, Selective conversion of syngas to aromatics over a Mo-ZrO 2 /H-ZSM-5 bifunctional catalyst, ChemCatChem, 2019, 11, Xiaolong Fang*, Bin Li, Jianwei Zheng, Xiaoping Wang, Hongping Zhu*, Youzhu Yuan*, Ruthenium complexes with N-functionalized secondary amino ligands as a new class of catalysts toward efficient hydrogenation of esters, Dalton Trans., 2019, 48, Di Wu #, Jueting Zheng #, Chenyong Xu, Dawei Kang*, Wenjing Hong*, Zheng Duan*, Francois Mathey*, Phosphindole fused pyrrolo [3,2-b] pyrroles: New Single-Molecule Junction for charge transport, Dalton Trans., 2019, 48, Shun He, Wei Wang, Zheng Shen, Gongzhu Li, Jincan Kang*, Zhiming Liu, Gui-Chang Wang*,

7 Qinghong Zhang, Ye Wang*, Carbon nanotube-supported bimetallic Cu-Fe catalysts for syngas conversion to higher alcohols, Mol. Catal., 2019, 479, Yan Wan, Congcong Zheng, Xianchi Lei, Jinhan Lin, Wenda Hu, Qinling Li, Jingdong Lin, Shaolong Wan* Yong Wang*, Oxidative esterification of acetol with methanol to methyl pyruvate over hydroxyapatite supported gold catalyst: essential roles of acid-base properties, Chin. J. Catal., 2019, 40, Fen Wang, Jincai Zhang, Weizhen Li, Binghui Chen*, Coke-resistant Au Ni/MgAl 2 O 4 catalyst for direct methanation of syngas, J. Energy Chem., 2019, 39, Yingrui Xu, Pengyun Li, Shenghua Yuan, Baokuan Sui, Weikun Lai*, Xiaodong Yi*, Weiping Fang, Sacrificial carbonaceous coating over alumina supported Ni MoS 2 catalyst for hydrodesulfurization, RSC Adv., 2019, 9, Songshou Ye, Jiawei Guo, Yanbing Wang, Jianrong Xie, Zhiming Liu, Nuowei Zhang*, Jinbao Zheng, Zhikai Cao, Binghui Chen*, Effect of sodium content on the interaction between Ni and support and catalytic performance for syngas methanation over Ni/Zr-Yb-O catalysts. Chin. J. Chem. Eng., 2019, accepted. 72. Xinyuan Li, Zhou Yang, Shenghua Yuan, Yanbo Weng, Xinguo Geng, Weikun Lai*, Xiaodong Yi, Weiping Fang, Development of a modified kinetic model for residual oil hydroprocessing, React. Kinet. Mech. Catal., 2019, 126, Lili Geng, Jianjun Gong, Guilong Qiao, Songshou Ye, Jinbao Zheng*, Nuowei Zhang, Binghui Chen*, Effect of metal precursors on the performance of Pt/SAPO-11 catalysts for n-dodecane hydroisomerization, ACS Omega, 2019, 4, Fangwen Cheng, Xiaojing Jing, Ruihao Chen, Jing Cao, Juanzhu Yan, Youyunqi Wu, Xiaofeng Huang, Binghui Wu*, Nanfeng Zheng*, N-methyl-2-pyrrolidone as an excellent coordinative additive with a wide operating range for fabricating high-quality perovskite films, Inorganic Chem. Front., 2019, 6, Shuqi Dai, Lizhi Jiang, Chaowei Zhao, Fengjiao Chen, Ruihao Chen, Ruixuan Qin, Wuyong Zhang, Weijie Zhang, Binghui Wu*, Nanfeng Zheng*, Intimate interfacial interaction between amino modified Ti 5 clusters and BiVO 4 towards efficient photoelectrochemical water splitting, ChemNanoMat, 2019, 5, Zhichao Pan, Jin Li, Lijue Chen, Yongxiang Tang, Jia Shi, Junyang Liu*, Jielou Liao*, Wenjing Hong*, Analytical modeling of the junction evolution in single-molecule break junctions: towards quantitative characterization of the time-dependent process, Sci. Chin. Chem., 2019, 62, Kunlong Liu, Ruixuan Qin, Lingyun Zhou, Pengxin Liu, Qihua Zhang, Wentong Jing, Pengpeng Ruan, Lin Gu, Gang Fu*, Nanfeng Zheng*, Cu 2 O-supported atomically dispersed Pd catalysts for semihydrogenation of terminal alkynes: critical role of oxide supports, CCS Chem., 2019, 1, Rui Zhang #, Huimin Xie #, Shuning Cai, Yong Hu*, Guokun Liu, Wenjing Hong*, Zhongqun Tian,

8 Transfer-learning-based Raman spectra identification, J. Raman Spectrosc., 2019, DOI: /jrs Ken-ichi Tanaka, Youzhu Yuan*, Zhaoxiong Xie, S. Ted Oyama, Hong He*, A Mini-review on the role of quasi-compounds in catalysis The ammonia synthesis reaction on metal, Surf. Sci., 2019, 679, Wei Jiang, Ruonan Yang, Peng Lin, Wenjing Hong*, Baishan Fang*, Bioinspired genetic engineering of supramolecular assembled formate dehydrogenase with enhanced biocatalysis activities, J. Biotechnol., 2019, 292, Haining Zheng #, Feng Jiang #, Renze He, Yang Yang, Jia Shi, Wenjing Hong*, Charge transport through peptides in single molecule electrical measurements, Chin. J. Chem., 2019, 37, Weiyu Yang, Zhichao Lei, Wenjing Hong*, Feizhou Huang*, Advances in charge transport through DNA molecular junction by employing electrodes pair with nanometer-sized separation, 化学学报, 2019, 77, 王帅, 刘海超 *, 木质纤维素生物质催化转化制备液体燃料和化学品, 催化学报, 2019, 40, 刘万洲, 霍秀春, 赖伟坤, 连奕新 *, 负载液 ph 值对 Co-Mo/MgO-Al 2 O 3 催化剂水煤气变换性能的影响, 石油化工, 2019, 1, 郭家威, 张蕾, 南军, 叶松寿, 郑进保, 陈秉辉 *, 1,4- 丁炔二醇低温低压高效加氢催化剂 PdNi/CNTs 的研究, 厦门大学学报, 2019, 58, 郑弘光, 陈文汉, 水彩玲, 郑进保, 张诺伟, 陈秉辉 *, 水蒸气改性 FER 分子筛用于催化丁烯异构化反应的研究, 厦门大学学报, 2019, 58,

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378>

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378> 参 会 人 员 名 单 Last Name 姓 名 公 司 Tel Fax Bai 柏 煜 康 复 之 家 8610 8761 4189 8610 8761 4189 Bai 白 威 久 禧 道 和 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 8610 6506 7108 8610 6506 7108 Bao 包 景 明 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 8610

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 0 岚 卷 第 二 编 第 二 编 岚 卷 121 日 照 122 第 二 编 安东卫城池图 丁士价 1676 1727 字介臣 号龙溪 丁景次子 日照丁氏 十支 六世 日照市岚区后村镇丁家皋陆人 康熙五十六年 1717 丁酉科举人 与同邑秦 yi 尹纯儒为同科举人 拣选 知县 后参加会试屡试不第 遂弃举子业 居家课子训侄 以故四弟士 可考中甲辰科举人 诸子孙皆累试前茅 丁士价教育子弟兢兢业业 读

More information

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十 東西方比較研究 範明生, 陳超南 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 丁俊發 唯物史觀與歷史科學 地理學 社會科學院出版 23 23 物流 研究報告 2 物資出版社 22 7-547-88-5 物流 物資出版社 7-547-22-3 龐卓恒 歷史唯物主義 高等教育出版社 7-4-4333-X 周尚意, 孔翔, 朱竑 地理學 高等教育出版社 7-4-446-

More information

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Citizenship Holdings Rank ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

Electronic Supplementary Material (ESI) for Materials Chemistry Frontiers. This journal is the Partner Organisations 2018 Supporting Information Well-

Electronic Supplementary Material (ESI) for Materials Chemistry Frontiers. This journal is the Partner Organisations 2018 Supporting Information Well- Electronic Supplementary Material (ESI) for Materials Chemistry Frontiers. This journal is the Partner Organisations 2018 Supporting Information Well-aligned metal-organic framework array-derived CoS 2

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

Microsoft Word - 詩經注釋.docx

Microsoft Word - 詩經注釋.docx 詩 經 注 釋 目 錄 詩 經 簡 介 關 雎 葛 覃 卷 耳 螽 斯 桃 夭 芣 苢 漢 廣 汝 墳 鵲 巢 采 蘩 草 蟲 甘 棠 行 露 摽 有 梅 小 星 江 有 汜 野 有 死 麕 騶 虞 柏 舟 綠 衣 燕 燕 日 月 擊 鼓 凱 風 雄 雉 匏 有 苦 葉 穀 風 式 微 簡 兮 泉 水 北 門 靜 女 二 子 乘 舟 柏 舟 牆 有 茨 相 鼠 載 馳 考 磐 碩 人 芄 蘭 氓 河

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

No. Name College Major 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics

No. Name College Major  1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics No. Name College Major Email 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry key@cup.edu.cn 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics wliqunhmily@gmail.com 3 Xu Tao College of Science Mathematics xutao@cup.edu.cn

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls International Federation of Bodybuilding and Fitness 019 ``The Belt and Road`` Worldwide Bodybuilding and Fitness Championships 10-14.10.019, Xi`an, O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S Men's Classic

More information

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, 24-25 November 2018 Final Ranking Battle Senior Women 1 2851510000097 Zapuskalova Nadezhda RUS 2 2010930000595 Moritoki Mika JPN 3 2891510000072 Pervenenok Oksana

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

DELE julio 2018

DELE julio 2018 01665571 180703156001020001 SONG HAOWEN 01320735 180703156001020002 LI HUILING 01820246 180703156001020003 WANG MENGXIAO 01820248 180703156001020004 ZHANG YI 01820249 180703156001020005 LI HENGYANG 01821138

More information

DELE_MAYO2013.xls

DELE_MAYO2013.xls PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Hora Prep Hora Ex AULA 13050315601020001 NI HUANMENG 25-may 13050315601020002 GUO YUANCHUN 25-may 13050315601020004 XU AI 25-may

More information

DELE noviembre 2017

DELE noviembre 2017 PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Preparación Examen AULA 171102156001020001 LI LINGWEN 171102156001020002 CHENG LIXIA 171102156001020003 YAN QI 171102156001020004

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran Junior Men Division Men s Mosquito(38-41Kg) 1 CHANG, CHI-EN TPE 2 HUANG, YU-CHEN TPE 3 YANG, MIN-SHUN TPE 3 CHIU, CHENG TPE 5 WU, CHIA-TING TPE 5 LIN, KUAN-YI TPE 7 TSAI, MING-FENG TPE 7 CHOU, MING-HSIEN

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

t o

t o j n t o gu n zhì jié nìng jiè zhì l isì jiég o fúxì zhì b n zèng guàn xi o m i j xi n jùn lián j ng zhù cuán cù dí mèi ch n w n nèn yòu yì j qi n xiù mi o ji n qióng wú qiú móu tuó y ny

More information

<4D F736F F D20B8BDBCFEA3BAB9ABCABEC4DAC8DD2DB9FDB6C9BDF0CAF4D1F5BBAFCEEFC4C9C3D7BDE1B9B9D0C2D3B1B5C4CDE2B3A1D7F7D3C3CFECD3A6CCD8D0D4BCB0BBFAC0EDD1D0BEBF2E646F6378>

<4D F736F F D20B8BDBCFEA3BAB9ABCABEC4DAC8DD2DB9FDB6C9BDF0CAF4D1F5BBAFCEEFC4C9C3D7BDE1B9B9D0C2D3B1B5C4CDE2B3A1D7F7D3C3CFECD3A6CCD8D0D4BCB0BBFAC0EDD1D0BEBF2E646F6378> / 20 SCI 1210 817 8 SCI 854 548 384 219 2018 1 NO 2 Adv MaterChem Soc RevJ Am Chem SocEnergy & Environmental ScienceAdv Funct MaterNano LettElectrochemistry Communications 8 854 384 2018 2 8 Adv MaterChem

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 卷 第 三 编 日 照 196 古代书院学子制艺文评语 于宾 明代州人 明初举人 洪武十二年 1379 己未科进 士 历官兵科给事中 沂州府志 卷二十二 进士 部载 于宾 州人 己未科 官给事中 州志载 于宾 杨睿登 洪武己未 科进士 宾任给事中 睿任中都国学分教 则庚戌以后 乙丑以前 皆 举春试矣 见 沂州府志 州志 于攀龙 明代州人 万历年武举人 见 州志 于学训 1757 1828 字希古 号敬亭

More information

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed 60-69 200 Yard Medley Relay 1 Beida-Zhonglian B 3:11.63 2 Beida-Zhonglian A 3:18.29 HY-TEK's MEET MANAGER Event 103 Mixed

More information

2010.6-FM

2010.6-FM 发 展 视 窗 Fa Zhan Shi Chuang 关 注 发 展 动 向 感 受 发 展 节 拍 宝 钢 沪 上 固 废 资 源 综 合 利 用 业 务 整 合 启 动 6 月 17 日, 宝 钢 发 展 公 司 与 一 钢 公 司 在 宝 山 宾 馆 签 订 了 一 钢 公 司 拥 有 的 昌 新 钢 渣 公 司 和 开 拓 磁 选 金 属 公 司 等 两 家 钢 渣 处 理 公 司 的 股

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

untitled

untitled 20 1 2010 10 Vol.20 Special 1 The Chinese Journal of Nonferrous Metals Oct. 2010 1004-0609(2010)S1-s0127-05 Ti-6Al-4V 1 2 2 (1. 710016 2., 710049) 500~1 000 20 Ti-6Al-4V(TC4) TC4 800 TC4 800 TC4 TC4 800

More information

háng, y u jiàn xiá shì zhèn

háng, y u jiàn xiá shì zhèn o yáo háng, y u jiàn xiá shì zhèn hu zào w zào qi nlìn cuò j n é sì, nì sì lian zhang kuang sè ne kai f ng jiù w huàn chi j l g, j, shàn liji pìn ming dang xiedài ai z n àn qù qú 1 p

More information

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

SURVEY OF XISHAN DISTRICT (m) 3.74 4.36 (m) 2.82 2.98 SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY OF XISHAN DISTRICT SURVEY

More information

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F N Swim HY-TEK's MEET MNGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 Event 102 Men 70 & Over 50 Yard Freestyle 3 Zhu, aron 70 4 Huang, Renrong 70 5 Xie, Dingguo 70 Event 103 Women 60-69 50 Yard Freestyle 2 Hu, Xiaolu

More information

Contents Preface to the Special Issue ISSPIC XIX: International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 2018 Chin. J. Chem. Phys. 32, i (2

Contents Preface to the Special Issue ISSPIC XIX: International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 2018 Chin. J. Chem. Phys. 32, i (2 Contents Preface to the Special Issue ISSPIC XIX: International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters 2018 Chin. J. Chem. Phys. 32, i (2019) van der Waals Interactions in Bimolecular Reactions

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ling Zhoujiu Shi Kuang

Ling Zhoujiu Shi Kuang Ling lun Kui Ling Zhoujiu Shi Kuang Boya Kong Zi Confucius Li Yannian jing Fang Huan Tan Cai Yong Du Kui ji Kang Xun Xu He Chengtian Dai Yong Huan Yi Qian Lezhi Chen Zhongru Cao Miaoda Zheng Yi Wan

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 王 守 臣 副 省 长 作 重 要 讲 话 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 月 日, 省 政 府 在 长 春 召 开 了 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议, 深 入 研 究 农 产 品 加 工 业 发 展 面 临 的 新 情 况 新 问 题, 全 面 部 署 应 对 新 挑 战 夺 取 新 跨 越 的

More information

管 理 论 道 创 新 内 部 审 计 工 作 的 实 践 和 思 考 党 建 征 文 紧 跟 改 革 步 伐 勇 担 发 展 责 任 心 情 随 笔 那 些 年 和 字 母 恋 爱 的 美 好 时 光 SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS 深 圳 投 控 危 废 处 理 行 业 任 重 道 远 两 会 聚 焦 国 企 改 革 刘 仲 健 : 与 兰 为 伴, 创 新 不 止 深

More information

zhì qiú w i jìnsh n lù luán yuàn zhù b o fú niè pàn h n yí j yú y ngj dào dú yì cuò tuò hàny yuán z n y nji n chún míhéng píng ní píxi g o jiàn lì zh o shúshí máo g sbuò zh ji nji zh n lián ji n

More information

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETTS ) In Re: ) ) Chapter 11 ) TELEXFREE, LLC, ) Case No. 14-40987-MSH TELEXFREE, INC., ) Case No. 14-40988-MSH TELEXFREE FINANCIAL,

More information

scsx

scsx [] [] [ ], [ ] 991-1055 1005 991-1055 1005 [] 60 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 1082 1135, [ ] 1082-1135 1100-1125 1127 [] [ ] 977 1034 [ ] 977-1034 [] [ ] [ ] 989-1052 1015 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 990-1078 1030 13 [ ]

More information

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc 8-Jan 10-Jan 14-Jan 15-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 28-Jan 29-Jan 31-Jan 11-Feb 12-Feb 14-Feb 18-Feb Lect 1 Lect 2 Lect 3 Lab 1 - L1 Lab 1 - L2 Lab 1 - L3 Lect 4 Lab 1 - L4 Lect 5 Lect

More information

* CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI /j. issn X Incipient Fault Detection in Papermaking Wa

* CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI /j. issn X Incipient Fault Detection in Papermaking Wa 2 *. 20037 2. 50640 CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI 0. 980 /j. issn. 0254-508X. 207. 08. 004 Incipient Fault Detection in Papermaking Wastewater Treatment Processes WANG Ling-song MA Pu-fan YE Feng-ying XIONG

More information

mó j

mó j mó j língy xì qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng shu ng hóng p ng jìn zhuó, miù sh n j zhuàn qì yí qí è qù, qi n l xièdú 10Zc fèn j, ji n r, xu n nú, s ng qí dèng zh ng mò jiù huàn lí l cù

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 现 场 3 月 15 日, 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 在 长 春 市 召 开 会 议 的 主 要 任 务 是 进 一 步 深 入 贯 彻 全 省 农 村 农 业 工 作 会 议 和 全 国 农 机 化 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 全 国 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 的 部 署, 全 面 总

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf Fufang Danshen Injection fu fang dan shen zhu she ye,,,, ( 1974),,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2, 1 1, 10 1, 1 2 ; 4 5% 500, 1 5 % 20, Huazheng Huisheng Boluses hua zheng hui sheng dan,,,,, 180, 120,

More information

dáo xíng zh n guà cáo guà chún shu wéi liào sh i < > t6u zhuanglian tiàn yáo què shù yín bèi xi o yuán w suì s6ng z n bì t ng hú yu

More information

1

1 1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

Microsoft Word eml3

Microsoft Word eml3 Chemical Research in Chinese Universities Vol.24 No.3 May 2008 CONTENTS Articles Preparation, Structure and Properties of 3D Supramolecular Architecture, on the Basis of Hydrogen Bonds and π-π Stacking

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf prescription fang ji,,,,,,,,,,,,, 13,, , 283,,,, 113, 262,,,,,,,,,,,,, 2600, 300,, 5300 6000, 16834, 2, 297,,, ;, ; , ;,,,,,, 20,,, 61739,,,,,,,,,,,,,, 160,,,,, , :,, :,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,

More information

吉林农业1.FIT)

吉林农业1.FIT) 吉 林 农 业 卷 首 语 PREFACE 紧 扣 时 代 发 展 脉 搏 大 力 发 展 现 代 农 业 松 原 市 农 业 委 员 会 主 任 高 克 2010 年 是 松 原 市 完 成 十 一 五 规 划 的 最 后 一 年, 也 是 转 变 农 业 发 展 方 式, 大 力 发 展 现 代 农 业 的 关 键 一 年 为 了 实 现 全 市 农 业 和 农 村 经 济 发 展 目 标,

More information

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji 2015 CHN Nationals Baoji April 9-16, 2015 Results Women Open 800 LCM Freestyle Entrant Age Affiliation Prelims Finals 1 Zhang, Yuhan 20 China 8:40.08 8:31.93 2 Cao, Yue 19 China 8:33.62 3 Xin, Xin 18 China

More information

原 子 层 沉 积 法 在 氧 化 亚 铜 薄 膜 上 沉 积 一 种 或 多 种 氧 化 物 ( 氧 化 钛 TiO 2 氧 化 铝 Al 2O 3 及 氧 化 锌 ZnO 等 ), 对 不 同 保 护 膜 改 性 的 氧 化 亚 铜 薄 膜 进 行 结 构 表 征 和 光 催 化 性 能 测 试

原 子 层 沉 积 法 在 氧 化 亚 铜 薄 膜 上 沉 积 一 种 或 多 种 氧 化 物 ( 氧 化 钛 TiO 2 氧 化 铝 Al 2O 3 及 氧 化 锌 ZnO 等 ), 对 不 同 保 护 膜 改 性 的 氧 化 亚 铜 薄 膜 进 行 结 构 表 征 和 光 催 化 性 能 测 试 P 型 氧 化 亚 铜 光 电 阴 极 的 原 子 层 沉 积 法 改 性 谢 静 文 ( 上 海 交 通 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院, 上 海 上 海 市 200240) 摘 要 : 氧 化 亚 铜 是 一 种 来 源 广 成 本 低 效 率 高 的 光 驱 动 裂 解 水 制 氢 半 导 体 材 料, 然 而 氧 化 亚 铜 在 水 溶 液 不 稳 定 性 限 制 了 它 的 广

More information

3 Ce /ZnO XRD Ce ZnO 0% 0 5% 2 Ce Ce /ZnO XRD 1 0% 1 5% 2 0% 2 2θ = g

3 Ce /ZnO XRD Ce ZnO 0% 0 5% 2 Ce Ce /ZnO XRD 1 0% 1 5% 2 0% 2 2θ = g 42 3 Vol 42 No 3 2018 5 Journal of Jiangxi Normal UniversityNatural Science May 2018 1000-5862201803-0226-05 Ce /ZnO 1,2 1*,,3 1,3, 1 3543002 330022 3 354300 ZnOAc 2 2H 2 O CeNO 3 3 6H 2 O Ce Ce /ZnO SEM

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 封 面 : 东 丰 县 梅 花 鹿 之 乡 P08 全 国 测 土 配 方 施 肥 手 机 信 息 服 务 现 场 会 在 长 春 召 开 9 月 17 日, 东 丰 县 农 民 科 技 教 育 中 心 在 东 丰 县 大 阳 镇 平 安 村 举 办 了 农 村 经 纪 人 阳 光 工 程 培 训 班 图 为 培 训 结 束 后, 参 训 学 员 拿 到 结 业 证 时 和 同 行

More information

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number 成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 2016 年 3 月 頁 1-28 國 立 成 功 大 學 中 文 系 縱 橫 象 數, 儒 門 義 理 荀 爽 易 學 核 心 價 值 的 重 建 與 再 定 位 * 曾 暐 傑 摘 要 荀 爽 (128-190) 易 學 歷 來 為 人 所 關 注 的 即 其 乾 升 坤 降 的 學 說, 並 將 此 視 為 其 易 學 的 核 心 觀 念 順 此,

More information

Supporting_Information_revise

Supporting_Information_revise Supporting Information The Synthesis and Bioactivity Investigation of the Individual Components of Cyclic Lipopeptide Antibiotics A-Long Cui, Xin-Xin Hu, Yan Gao, Jie Jin, Hong Yi, Xiu-Kun Wang, Tong-Ying

More information

A A B 1

A A B 1 1 9 21 28 35 41 45 51 66 71 81 93 112 118 125 133 140 147 159 163 171 178 1 A A B 1 B B B C D D E D E 2 F 3 F F G 4 H H I J J 5 K K L I 6 M M I N + + O 1940 O O P 1940 7 Q Q 8 9 1 2 3 4 10 5 6 7 11 76

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6,

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, 4.50pm,T8 Loser to D4 Ang Jiun Yong Ng Hao Lun Brian Tan Kai Yang M206

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 210 - Beijing International Bilingual Academy, International School of Beijing - Boyi Qiu, Hexuan Deng, Kenneth Samuel Petzer 2 Team 201 - Beanstalk International Bilingual School - Siyu Hou, Yu

More information

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 老 干 部 工 作 要 为 党 的 事 业 增 添 正 能 量 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 1 2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 3 4 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU SHI SHI DONG TAI 时 事 态 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 702 - Malvern College Chengdu - Haoqing Gean Yang, Weichen William Luo, Kairui Wan 2 Team 708 - Oxford International College of Chengdu - Kevin Li, Jerry Zhen, Lee Li 1 Team 713 - QSI International

More information

BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List

BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List BASTYR CENTER FOR NATURAL HEALTH Chinese and Ayurvedic Herbal Dispensary Ayurvedic Herb List Ayurvedic Herb Name Ayurvedic Herb Name Amalaki $0.15 Tagar/Valerian $0.15 Arjuna $0.15 Talisadi $0.30 Ashoka

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 5 Team 312 - Shanghai Experimental School International Division - Yi- Jhan Hsieh, Harvey Hanwei Yang, Liang Chin Lin 4 Team 313 - Shanghai Experimental School International Division - Hsin-wei Hsu, Yu-lun

More information

Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A This journal is The Royal Society of Chemistry 2013 Supporting Informatio

Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A This journal is The Royal Society of Chemistry 2013 Supporting Informatio Supporting Information For Tubular graphitic-c 3 N 4 : A Prospective material for energy storage and green photocatalyst Figure S1. SEM imageof tubular g-c 3 N 4. Figure S2. HRTEM image of tubular g-c

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030 编著 中国电影出版社 书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 内容提要 niè chài ni n g guài, chì hé chúráo jìn yù léi xiè k i l l j f gu chì

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 804 - Guangdong Experimental High School - Xinhai Chen, Yuxuan Sheng, Kai Wu 2 Team 807 - ZhuZhou Foreign Language School ShiFeng - Hanke Xie, Qian Peng, Chuo Yan Xiong 1 Team 803 - Keystone Academy

More information

Microsoft Word - Ming Rebel Checklist.docx

Microsoft Word - Ming Rebel Checklist.docx Rebel Li Zicheng Yong Chang t.b. Chuang Wang, Dashing King 21.1 /11 Yong w/ dot at top FD2134; S1323 21.2 /11 Yong w/ line at top 21.3 /10 Yong w/ 2 lines at top 21.4 /10 5 Cash Yong w/ 2 lines at top;

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4 RM A 402 Reporting Time Class No Name 9:45am 10:00am 8:30-8:45-9:15-10:00-10:15-10:30-10:45-11:00am 11:00-11:15am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40 RM A 402 Reporting Time Class No Name 8:15am 8:30am 8:50am 9:05am 9:40am 9:55am 10:15am 10:30am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 8:30 8:45am 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A 5 CHAN

More information

第-期統測成績優異同學名單

第-期統測成績優異同學名單 Subject prizes for the best students in each class SUBJECT POSITION A B C D CHI LAU HIU CHING CHAN NOK YIN, LOUIS LO YU CHUN CHEUNG KWAN KIU YEUNG CHEUK LAM, LENNOX 2 --- WOO CHEUK YIN, CHLOE --- TANG

More information

李草 副教授 博士 1986 年 2 月出生于湖北监利 2007 年 6 月毕业于武汉大学化学与分子科学学院, 获理学学士学位 ; 随后进入武汉大学化学与分子科学学院生物医用高分子材料教育部重点实验室, 在张先正教授的指导下攻读博士学位 2012 年 7 月博士毕业后进入湖北大学材料科学与工程学院工

李草 副教授 博士 1986 年 2 月出生于湖北监利 2007 年 6 月毕业于武汉大学化学与分子科学学院, 获理学学士学位 ; 随后进入武汉大学化学与分子科学学院生物医用高分子材料教育部重点实验室, 在张先正教授的指导下攻读博士学位 2012 年 7 月博士毕业后进入湖北大学材料科学与工程学院工 李草 副教授 博士 1986 年 2 月出生于湖北监利 2007 年 6 月毕业于武汉大学化学与分子科学学院, 获理学学士学位 ; 随后进入武汉大学化学与分子科学学院生物医用高分子材料教育部重点实验室, 在张先正教授的指导下攻读博士学位 2012 年 7 月博士毕业后进入湖北大学材料科学与工程学院工作 ;2016 年 7 月晋升为副教授 主要研究方向为用于药物及基因传递的生物医用高分子材料, 及用于二氧化碳捕获的环保高分子材料

More information

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information

WATER PURIFICATION TECHNOLOGY April 5th, 0.4 TiO TiO UV-0PC UNICO [0] TiO TiO TiO HNO 00 W TiO TiO TiO >40 nm TiO 0 ml 0 mg / L -. TiO 6 ml 40 ml 60 m

WATER PURIFICATION TECHNOLOGY April 5th, 0.4 TiO TiO UV-0PC UNICO [0] TiO TiO TiO HNO 00 W TiO TiO TiO >40 nm TiO 0 ml 0 mg / L -. TiO 6 ml 40 ml 60 m 0 0 50-54 Water Vol. Purification 0, No. Technology, 0,,. 50090. 0040 TiO TiO TiO + [] + + TiO TiO TiO TiO TiO TiO TiO TiO TU99 B 009-077 0 0-0050-05 Degradation of Methyl Orange with Metal Ion Modified

More information

k n z n zhì s i s ng hú gu ku máng shuì k ol o chí Jiàn huàn yàn zh n huí lài ji n m t zuò ji dòu xiá jìn (rì, (yè pí dài, jiá lì j bié hùn

More information

List of Delegation No. Name Gender Organization Title Zhao China Education Association for 1 M Secretary General Lingshan International Exchange China

List of Delegation No. Name Gender Organization Title Zhao China Education Association for 1 M Secretary General Lingshan International Exchange China List of Delegation No. Name Gender Organization Title 1 Secretary General Lingshan Director, of China 2 Xiao Lei Opportunities Senior Program r, 3 of China tian Opportunities 4 Li Huining 5 a Bo Peking

More information

3 Ni 2 P /MCM HDS H 2 -TPR NiCl 2 /MCM 25% ~ 28% Ni 2+ Ni 390 a b ~ e 210 Aladdin chemistry Co. Ltd AccuStandard Inc. USA 1.2 MCM

3 Ni 2 P /MCM HDS H 2 -TPR NiCl 2 /MCM 25% ~ 28% Ni 2+ Ni 390 a b ~ e 210 Aladdin chemistry Co. Ltd AccuStandard Inc. USA 1.2 MCM 0253-2409 2015 03-0338-06 Ni 2 P /MCM-41 宋华 1, 姜楠 1, 宋华林 3, 李锋 1, 代敏 1,2, 万霞 1,2 1, 徐晓伟 1. 163318 2.CPE 834000 3. 157011 MCM-41 Ni 2 P /MCM-41 H 2 H 2 -TPR X XRD N 2 BET X XPS 1% DBT HDS 1 /2 1 /3 390

More information

标题

标题 第 36 卷第 1 期 2016 年 1 月 环 境 科 学 学 报 Acta Scientiae Circumstantiae Vol 36 No 1 Jan 2016 DOI 10 13671 j hjkxxb 2015 0429 尚姣博 宋艳群 张媛媛 等 2016 Fe Si Al 分子印迹材料的制备及其对酸性橙 II AOII 的选择吸附性能 J 环境科学学报 36 1 185 192 Shang

More information

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M 6D 3 CHEN KA WANG M Group 2: Reporting Time in SAR:

More information

2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Pekin

2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Pekin 2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Peking University and overseas outstanding young scholars,

More information

<B7E2C3E6313430342E6169>

<B7E2C3E6313430342E6169> 区 政 协 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 召 开 区 政 协 举 行 十 三 届 十 二 次 常 委 ( 扩 大 ) 会 议 区 政 协 组 织 重 点 课 题 调 研 2014 / 4 总 第 16 期 团 结 民 主 的 大 会 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 上 海 市 普 陀 区 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 于 7 月 29 日 在 普 陀 区

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs)

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs) Room: 205 (Room A) RM A 205 10:55am 11:35am Cand Class No Name 3D 2 CHAN LAP HIM A 3E 32 YIP SUET YI 1 B 3C 20 LI YUK TIN C 3C 11 HUNG MAN HIN A 3E 1 CHAN HEI YEUNG 2 B 3B 8 CHEUNG POK WING C 3C 12 KWAN

More information

Jordan Lin - Untitled - Good Version - Fat - Normal

Jordan Lin - Untitled - Good Version - Fat - Normal 不要离开 Don't Leave Me Jordan Lin 6 Soprano Vocal Alto Vocal Tenor Vocal Bass Vocal Piano 就要到 yao 了 对 dui bu 不 qi 起 = 120 () 11 姗姗 shan shan 来 lai 迟 但 chi dan 已 经 jing 等 ng 终究还 hai 许 xu 赶 gan 15 久 了 到 了 当

More information

untitled

untitled 20 6 2010 6 Vol.20 No.6 The Chinese Journal of Nonferrous Metals June 2010 1004-0609(2010)06-1095-07 7150 ( 100088) OM SEM X DSC 7150 480 475 2 h (475 2 h) + (120 24 h) 650 MPa 600 MPa 13.5% 7150 TG113

More information