2.2: É ¾d }öö Ê èˆµ Ê 86,471 È~± Êq (440) ý Ê 86,031 ý Êq Ç 86,029 ý Ê Ç Ç / q ä 2 È~± ë ÊqqÉ (0.5%) Ê èˆµ È~ ö ʈrw 39,156 È~ Èrrw 6,424 ü Êrw 10,885

Size: px
Start display at page:

Download "2.2: É ¾d }öö Ê èˆµ Ê 86,471 È~± Êq (440) ý Ê 86,031 ý Êq Ç 86,029 ý Ê Ç Ç / q ä 2 È~± ë ÊqqÉ (0.5%) Ê èˆµ È~ ö ʈrw 39,156 È~ Èrrw 6,424 ü Êrw 10,885"

Transcription

1 2.2: É ¾d }öö Ê 86,471 È~± Êq (440) ý Ê 86,031 ý Êq Ç 86,029 ý Ê Ç Ç / q ä 2 È~± ë ÊqqÉ (0.5%) È~ ö ʈrw 39,156 È~ Èrrw 6,424 ü Êrw 10,885 rw È 56,465 rwërwq 0.7 Ø dt «n 5, Èg Ê ¾ º» É ¹ É ¾d }xö Ä ~ ¾d qš«g k ŒÊË» Åq² ÁÈ ² ö f õ Í x Êg uq É ¾d«Í Ù ²É «¹ ¹Å É ¾d «ö Èg Ên öx~µ º ç Ÿ dn¾d f š lë º Ù yn lë ö h ú Ÿ Ê Ê :» É «¹ Ê 17,050 È~± Êq 1,000 ý Ê 18,050 ý Êq Ç 18,049 ý Ê Ç Ç / q ä 1 È~± ë ÊqqÉ 5.9% È~ ö ʈrw 6,047 È~ Èrrw 1,153

2 ü Êrw 4,778 rw È 11,978 rwërwq 0.7 Ø dt «n 1, Ê Ø»Ìr gì» tøˆƒ É «¹x «Ìrö²Ÿ¹ É «â ¾ dnìm ü tƒ» w ~ ÇfoÉgŒ É Ég { q Í ~k Ìn g Øxç É n» ¹ Ê gø ëx~«x~Œ q f g Îq ù ö ³² ² Í Œ h qõ xégg u xx çgf q» È Ù Â nù m gì go ² ty»µ ŽÉö Øwyq»µ ŽÉ «o ~ ³ Ù r ŸÙ â ºp o / o É ¹» Åq Ë À }f ² Ê xž ²Â Í ºë öø tyq» 372. npö f ö² É ¹ÁÈ r º gì É ØÏ ¹ öä mgí Éà Åqy Ø ºp Ù Œ Ùq k Ø Ž ö ö ³ Ù ¾ /dnìm ŠüÉ Â Ê É º ~ o 2003 ºÈ q Ù ºf Ù ŽÉ º ~}pè¹ ~ ³²o ýéº Â º â ɺ ¼ nqé ¹ÉÃÉ ñê 373. tƒ»ä hÿoºp q«ä w ~xöºpžé» ooèâq w ~ oºptƒ m ugä w ~ ötƒ Ä g tø Àq u ~ tƒ Ä öo±z gq ˆ Å ç Ég {Ÿ q Ég {Ÿ o 374. gù ö» v öö Í º jf º x Øxç É ¾d ¹ Êq ù Å o ² dn f oü ŽÍ oºpv mr f q ÉgqŸÙ Êx gã êµå» qîömi g¹f º É ¹»ŸÙ Ê o Ù

3 375. É ¹»qxçŸÙ gü ² ع µ ŽÉq µáxçÿù Ê o Ù ²â ¹f q Çfg ö» Å o / o» ÁÈ ²qÇ fgx y Çf ¾ Èrxö Âö Å f Í ˆn ¹úü Í oºp o / o êµå É ¹»q q µ f ÊËqy Åy f g y ~ º ²z ²o g»q f 376. É» ~ np » q Ð Ø Èr jf Í Éöö ²oüy ÂÊ xö ö Ø qœ â ºp o / o» Ÿ q ¼ j Œ ŒÊË ¹k ŸÙ Íâ 13 y g¹f Í Ÿ» Èr or 377. À q» É ¹ ý / ç ³o k À / Ž â Â Í º ë Ø ¹k z ²o » Àxç Šü Å ö² qü gì ³²z õø¹k²z À q  ~ o / o dn É Êˆºp ÀÄ q~ w ~ Çfo f ²» õ Ùqö ˆn xž»r À } 378. Ég ÂÉ ˆ }p ÂÉ ~  ÂÉ ˆ hÿoºç f é ~ x Ù Çfo 12 É É â º» ~ ˆ ÂÉ ~ } Àv qe gé Çfoõ yl Ég mr ~ k ˆn hÿoºpv Ég {q   w ~xž  r Ég o q  Šü ü høo Ég j 379. ¾ / dnìm ŠüÉ Â Ê( É º) ɺ oº e q ٠ɺ }pè¹ ~ ³²o 59È q qéº Â º â mg É ¹ ÂÊ ºpç ƒä xö Ž q o Êq ɺ ¼ˆnqÉ ¹ÉÃÉ ñê ¾ /dnìm É ºö ¾ dnìm º É Â q z gvý  º Ø j «gì Ÿ É ¹ «r Åq n Ço ºf µé Íoɺ }pè¹ ~ q  ͺ q ü ºf q 380. É «~kö «13f ˆºÉ  }ü  ɺ Å Ío Ù ù kf ɺ ~öº² Å Ío Ù nxy g qø ÉÃÉ ñê ö o f qé ~k oºpé ¹ÉÃÉ jxé ~k Ø qç Éç j v ÎoÉ ~k É ¹~k ñê â É Ø q º p É ~k É ¹ÉÃÉ õ ɺ²z Ó «¹ Åq Ä Ž ² É ¹ Ê

4 ¹kÉ ¹ ¾ /dnìm ¹kÉ ¹~k p Í u Ø hÿoº} ~ ~ Äo 120 f qé ¹~kt Ð É ¹ÁÈxör ºp¹dn ²É ¹ «q ž Åq Í s ÉºÈ q Ì ö ¾ dnìm ² È q Œ ÙØxŸµq Ê q  ç É ¹w ~q ¾ /d nìm É ¹ «~ p ² hÿ ² ç ~ q} Žºp ²¹ç É ¹ «q È ü Ê 381. É ¹ ö²³ ¾ /dnìm ŠüÉ ØÏ ~q ömg É q mgí ÉÃ É ¹ q w ~ öÿ ¾ /dnìm ºÉ  ~k o²q ²ýÉ º o x Ùfˆno²q É ØÏ» Égf gq Â Ò r ö }r qì mdø Ê g }g oñƒqéã~k n z ¾ /dnìm ɺ  Éà ~k z noºpég foñƒí g ¹ ÂÊ xžˆ mgéã É ¹ ÂÍ r ü 382. ºp» É «¹q ~ Çfop É» ¾d x ktƒ ŒÄ v ¹É»Ä ³² ²Ÿ ŽÉ o / o» Ø o黈 2.2.2: É ¾d Ê 33,364 È~± Êq (260) ý Ê 33,104 ý Êq Ç 33,107 ý Ê Ç Ç / q ä (3) È~± ë ÊqqÉ (0.8%) È~ ö ʈrw 15,401 È~ Èrrw 307 ü Êrw 3,542 rw È 19,250 rwërwq 0.6 Ø dt «n 2,255

5 383. Ê ö ¾ ³² Ä º«mr «É «q É ¾d «xö º¾dqº x~ «Âx~ºp ü qä qš«ê² gxn ~ qœ Åxög }Í À} Ø Å Ù g â ³² É ¹ ö ˆ Ø o q³ Š ˆ xv ºrº Í o» Ì À ºp» q ºx ² «ÃoŸ ÊË ö ² q i ² ÊÇfoe dn É ¹gÀ ˆ ¾ ºn í ¾ 2jxäqÈr «««xö rçö Å o ² Í oz «Ø oâê  xžp dn¾d f q ¾ ý ¾ êƒ Øo o²qâê  ýü ¾dµö u{ o} f ~k«~ x gn z~kq²z k ö o f qø ü¾ x ² q ~ r qöëö öø oü ˆ â ¾dy q k ¾ 2 ˆ ¾ ºn jxä q ¾ 2Èr x ² ¾ q Èr² ö ~ xö³ ²ºzg q { ¾d ¹k ¾du{ 2003 o ¹k ¾du{Èr Ên ¾ g ~ «ö ²~ º lë dnìm Çfx Ù ˆ «{ r ²q «oüÿ Âq¾d É ºÈ qy Ø ñ¾du{ q ƒ ±u{t y ٠ñ «çq«adams Frimpong j ùx ²y «qu ˆ t fy n r

6 384. É ¹ ö FIVIMS ²fe FIVIMS ŸÙ q f ± Í iq n Ê Å²Ÿo È µ ³² ºp É ¹ üf Åqö ~«q j gì q FIVIMS e ÂØ o xö ¾ ¼ ü ØŒ Çq«h o² qo ¾ ¼üÈ Ø ü µqé ÍoØ Ìp ¾ ý Ø ƒäq 385. ¾ /dn Ÿ dn Ÿ/ˆ ¾dµüØqÅ ¾d «Šü Ù ˆ ¾dµüØqÅ ¾d «Šü Ù dn Ÿ q«ù gå ç Âoefg ç Èr ²qÈ r ù f g õ o Î Â È ~ Ìr rº õøo ~ 386. ¾ Ì À 2002 öÿo ¾ Ì À FCPMIS f f qg ²n ö ŸÍ q ²ˆ g ö É ¹ Ì À mg yÿù È non ä f FCPMISˆ Ÿ o ¾ q  n ùx ˆ Ì À Èr ç ˆÈ Éç ˆÈ g ¾ xÿ ö on Çf ÂÊ 387. z Î ««ú³²ç kj oz q Ä Ø ˆü d  i ý kj u³q ²ŸŠ xn ±z ² Ø o «Ä ¾d Ä ~ ««¹ ~Èr Ù ¾ qn v º«Ÿ ««nq Ä xö «q Í g Ì Å g ö ö q «Çog Ù 388. dn¾d «dn¾d «Êö ¾dy gº ± Œ {q«f ² qk ¾dy ÍoØ goœ Ø r Í o È qd n¾d f Âí¾dµ µ Ä µ Ä ö¾dè q i  ¾dy qˆ Çf ~ ² Íoö Ø d ü n ùx ˆ py q y ¾d ºpg Ì q ÍoØ o Œ 389. ¾d««ºp¾d««q Ê t «¾d ä ¾ Í ºp v mr z qù v qö Ø ² Å r Ð qrç v Œ ~ q  Êöºnp Í º ºp¾d «ö Ùq Â Ê Í º«ö ÍØ p dn É ¾d «²Ÿo ² ²g ¾ g~µá oºpdn ç e É ¾d «q Ž ²³qõ º 390. ¾dr ««Ég ŸŸ Ãsü vlå z±ýn z Œ vü Ä kq«xö ² kœ ² «¾ öodn¾d«uâ WATM x WATF v Ë

7 oœ ² É ¾dr vr Írq q ¾ 2qÈr ±ýn ~««ÙqµÉÈr Ÿ ¾ q ± ²Í x ¾ ˆ ²~ º Ä Ÿ xömr ««É z «e np«k ² Ég ŸŸq Í ÐÅ 391. ¾d ö ç o Ù j «¼ o Ù Œ ˆno ÂÊ g yü¾d rº ¾ d Ío ² 392. Î Ÿ q Ê õ Åq Ÿ À 393. ¹k¾d f ~k ~ ö odn¾d f Á ˆ xž gè² ¾ ˆ qg É º Ío ² g {d o É no q z ºx ²n Çf go v ¾ üfìrrº n öë Í o y x ² ¾ q ~ Ø ³²dn¾d f dn¾d f ~ Ø o µáqš e  ¾ ˆ q Á À 60% v q 100 Ž q 160 Ÿ Ç ² ¾ dn¾d f Á ˆ np ƒj r 2002 Ío Pirelli¹úq  394. h ön Çf q h Ù h ¾ ˆ r Íoö ö ² â ±Ç h Øo ö q 1 È ˆ ¾ r q Íç Øo ç Øo ²ùx ~ z ç ~ Ìn h q Í ~ oüygè r ˆ gˆšˆqn ¾ 395. ²dn¾d f Ù ö o ~k«~ x Ø º~k r ¾d qœ öÿoºp~kn zq} f ~k«~ rˆ ä k ö ö lë n ³ ¾d ~kt qù y gdn ÉËŒ~ p iý dn x~ëœ~ Ÿo ü³ Ù 396. š lë Ø ùx q µ q««q Å o ² npõøšü n Šr ¾ t ù q j i) à «n ii) «Ø«nrüq À iii) ¾ ç / Øo Ø«nq À ¹kg iv) o è   q q² r ~ ü g lë o 2 832¼ l 397. ³²dn¾d f éùü ¾d É ÅqŒ o ü¾ n Ê dn¾d f q ~ oº v~ ÍoÈ~ «³² 23f Èr o Ø g ~kœ Ÿo {ØöÍ oèr ºügØo º 22fç j o 11f ç xÿ õ ¾ µ xø dn¾d

8 f Ùqü ¾d ~kw ~hÿoº}p ~ Äo 75f 5fŠü Á 17f  6fÅ 2f qxÿ ˆn¾d qø 2.2.3: É ¾dr zö Ê 13,228 È~± Êq (580) ý Ê 12,648 ý Êq Ç 12,643 ý Ê Ç Ç / q ä 5 È~± ë ÊqqÉ (4.4%) È~ ö ʈrw 5,359 È~ Èrrw 1,823 ü Êrw 787 rw È 7,968 rwërwq 0.6 Ø dt «n Ê ºp Ð É Ä q ö q ¾ d Ð À É ¾d É ¹ né ÅqÄ e qg â ¹k É ¾d öè ˆ ²Ÿo x gì ºp ö ÀqÉ q r ØqÄ Çfoe É ¾dgÀ É ¾dgÀ q o x Žg êf gè oºp¹k Ûq â f Ð qé Í 2010 È qé u{ È xö Í f Çfg dn ¾d gà ¾ö~ oºp¹k Émr «Ìn É ¹ Ûqö É ¹k É ¾d öè ç f q É ¹ À â qömí Åg Ì Ð q üê

9 ¹kÐ u{ Çfo jf  f q 100È Èg ²ý 2015/2030 qdn¾d EarthscanÇf ¹ú ü Çf o 440È ¹ Èg ²ý 2015/2030 qdn¾d ¾ q Âö ~ d fql n Í~ q À ~ u{ ¹ Ío 399. É ¾dgÀ É ¾dgÀ e Çfoe ºpdn É ¾dg ö Àq ² ¹k Êi ² q o x gèµé Ø êf ÁÈ Ù{tqmg Œ výü gèµé 400. É q ¹k É ¹q ¾ ö o É qhg É ¹k ö À º ö f q ²q ºnp ¹k È ¼ ²qr ²Ÿ q Çjqö À Ùgoo ¹k À } Å} ²Ÿ } É Å q É ±¹Å Í ö É qg  dšü~  ºpv ü Ùq 401. È ¹k É Ù Ÿ g 2010 È È xö ¾ qçfg dn¾d gà 402. ñ q É ¹ r qz Ä Ío u{ Íâ º gì q Ø o «oºp y ùœ qhgé qå~ ¾r Çøu{ o r ¹ «r q ØqÄ Ù ±ý ä/ º qé u{ ˆn xž e }É qè â ö ¾ ¼ n nq²«º º oü 403. ¹k É ¾d È ¹k É ¾d öè Ÿ ¾ /dn É ÊˆŠür É Å ö n 25 30È ²quü ±Îq z d³ Âx~ Å É É Ù Ùq u ²q â Â Ó ggit º ºë ƲŸo ¾ /dn É ÊˆŠür É 2.2.4: ¾d É ¹ «} Ê 14,138 È~± Êq (500) ý Ê 13,638 ý Êq Ç 13,641 ý Ê Ç Ç / q ä (3)

10 È~± ë ÊqqÉ (3.5%) È~ ö ʈrw 12,349 È~ Èrrw 3,141 ü Êrw 1,778 rw È 17,269 rwërwq 1.3 Ø dt «n 1, Ê oºpã±êëq¹k É ¹ q ƒk Ê ù ¹ƒt qm»gà ÊÈ ²ŸqÉ Ùp o «ÊËq ñ xö Äq ÈŸÙ 405. ö oö± ¾ g³²ù ¾d k ö v «{ty ír Éq r ü ²Ã±ÊËq ¾ g  â g Äö «~ dnù ö ËŒ~ dn ÉËŒ~ p iý o Èö± ¾ ˆ¹dn Ä Ø vqù ŸÙ dn É ¹ ~ o ý ŸÙ ºp«É ¹ ù ö qé gí ý nq É ¹ n o u dn ÉËŒ~ p iý n ÃÊËq  ŒÊËŠr d n ÉËŒ~ p iý }pè¹ ~ hÿ xø ºp dn ÉËŒ~ ŸÙ ÊqŸÙ 180fxŸ 179f Šr Ç o ËŒ~ ²qxŸ f 34fg µë 9fg ÓµË 17fg ËŒ 12fg ÓËŒ 1fgi 96fgµÀ 11fg ˆ º Ì 191üºwÎ xÿ â 109üµÀ 82üÓµÀ g ~ x Ÿ q õøo ËŒ~ 406. dn ÉËŒ~ r } f È e Çe d n ÉËŒ~ xtgf 2000 ²Ÿ xö gf 2002 ² Ÿ q f 6 fšü 2f  1fç ý ro o² Åq x 2006 jd n ÉËŒ~ r q² qf È 407. gdn É ¹ ~ Ø e Âg qe ~ o Ø 408. gö f ºp«Ìq «} ³² Ê Ù g Ì ¼m ~ ƒ È qç u ~ È

11 ~ ˆÍµÀ ~ ºp Ì q qçfg õø«ì Ågö f o ²q Ù ÙpØ ö f q ÌŒ 409. ¾d } Å npt à i «Äºüé pfç Øo q É }u{q ÐÁÈ ÇjqÁÈ Èr È q qìrrº â Å º ÅõØo ç u ~ n ƒ Ÿ ²Ÿq }É ºp«~ ÁÈq É ²Ÿ gä Âö «~  Çqn ¾ g qºp«~ qšüçfg ¾ö dn É ÊˆŠü rmo 410. ¾d ñ«k ö É ¹q«h Èö± ¾ Ío² ö np g ²Ã±ÊËö ؾd k ö «q ¾ ÊË«nö¾d žd q nrºqrç gé q u Í o gä~ z ŒÊË Ê öö ¾dö É ¹ n ŸÙ q ü ˆ¾d É ¹ ñ«rŠ q ¾dq n ÈrÈ o 11{ u{ 411. Ž «j ù üyy ¾dmg t yì q Í n g ¾uw üf ü ²Ÿ Ê u{q u go ñ«Ã äiâ éü n Í q Šü ä ¹ ~ q fõ z 412. «ÁÈ ÂŸÙ ºp r ¹ «r dn qg u{ ÇfgqÄ gì Ø o ÁÈ ~}¹è ~  ~ mr hÿqñ r  ~ Í q ² g Ê ºg q Ÿ٠o f º q  oºpx Åqg u{ É ²ø «nqö À gq mr Ÿ ìm /«É q«â ~ º ~ È ~ hÿ ² Í o ~xÿq 413. Ø «ö q Í ç É ¹ n Åý ç Ä o Ù gì Å ö«šr Ø ü ü ØÝ Å ºüƒ  ko~ ºp }Í Ÿ Åq Ù Ço ö

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc º µ º Õ ¾ 2 2021 œú ½ 2! ½! Ì! 2028 œú ½ 3! ½! iœ 2! 2035! 2042! 308 œú ½ 4! ½! iœ 3! 3025 œú ½ 5! ½! iœ 4! 3032 œú ½ 6! ½! iœ Û p! s u! ½ Ì! 3039! 408 œú ½ 7! œú ½! Ì! œú! 4025 œú ½ 8! œú ½! œú ì p! œú!

More information

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc k á}» st v Œz Ÿ x v oœ c c g»â» w»â Ä x «g»â» Æm Ã Û»Â Æ m Ä d Ö Ä oø c c g»â» Æm e Ä cà d Ð Àß «Í Èc½ ½ 1 Ä ([FHO ò ([FHO À {Û Ä d d ¼ c Ä œ þ q ì r d Ç } Ä Éxq ì r d ò ~ ~œò d ò ¾ d í àóú å c d ~ ò½

More information

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 12 August 2011 Chinese Original: English 附属履行机构 附属履行机构第三十四届会议报告,2011 年 6 月 6 日至 17 日在波恩举行 转交 公约 缔约方会议和作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议通过的决定草案 目录 }-/CP.17 úà 2012-2013 e È~... 2 }-/CMP.7

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 21 October 2009 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }p ~ 2009 12 7 Ž 18 g zèr 11(c) q Ÿ À sµ l ºw q Ÿ À sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方的年度汇编和核算报告 秘书处的说明 * g

More information

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc ý o 53 2015 6 h ð 191-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.053.191! j ýs k õ«ì ³û ök í } åž Ã u l À  slàâ là 2008 ð 479 ð Ï Í á Ð Ð «1946 ö þ ¼ª Ýë 1ˆ ë Ÿ Ð ñ Ð óœ Ô Ü Í ± ª ÈŠ ÈÞ «ç ú ˆ Í Ž ë 2 v ý o ž ó 1 ¾o m

More information

Microsoft Word - J8285C_JM 06_2_3_.doc

Microsoft Word - J8285C_JM 06_2_3_.doc 2006 8 C 联席会议 ¹ óm{ Ø m ù óm{ m ˆ m 2006 9 27 ˆÍ g 2006 07 Øt À «ñ dôž q Ô ñññ à oñw»ñôq üê ÐÐÔ ÔÐ ÔË pj ÔË Manoj Juneja ñ Èdñ v ñ: 06-57054972 Nicholas Nelson ô ñ: 06-57056040 J8285/Ch. ÙÏõì òñ è ìv Œ

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

untitled

untitled 联合国 残疾人权利公约 Distr.: General 15 October 2012 Chinese Original: English 残疾人权利委员会 残疾人权利委员会 2012 年 4 月 16 日至 20 日第七届会议报告 GE.12-46623 (C) 291012 051112 目录. ¹ öº { l q... 1-2 3 p. ~} ~... 3-6 3. ~... 7 3.....

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Generl 21 October 2009 Chinese Originl: English FCCC/SBI/2009/12 附属履行机构 } è ~ 2009 12 7 Ž 18 * g zèr 3() ¹ Âz Ê q ³ ƒ ê ¹ Âz Ê 1990-2007  ƒ ê 1990-2007 年期间国家温室气体清单数据 秘书处的说明 ** œ 2009

More information

Microsoft Word - 103Pan doc

Microsoft Word - 103Pan doc p ž 103 Ô µuæ 214/15/13 Á 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼

More information

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc k á} v x Œz Ÿ m~ ~ gv oœ c c g»â»» st»â { ü»â «ÃÈ î Ãâ»Â c «Â c c þ» w o»â Ð { g{ x» st w o»â Ð { g{ Éí Ð x» st d ð Ȼà Éí Š { Ȼ d À g»â»»â Èc n ÅÐ d Å d î e Ô 1 î FDL]T#FLFSDRUJFQ œè w o»â Ð { g { x

More information

Microsoft Word - 103Pan01.doc

Microsoft Word - 103Pan01.doc p ž 103 Ô µuæ 214/14/35 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼ Ûäž

More information

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

More information

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ns É Ã É æ Ú ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô 2012 8 6 ë 1289 100 ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ 34 1 1 ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ž ë ˆë ãµ Š í ë µ Á Ç Ì š ³ž É ë í Ì Þ 69 ãµæñø Í 68 7 5

More information

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

More information

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g Ì œ y qø±½ Ç Ùyu jy feíyu û Õ Ùu ûí y ûˆkì k û} vásà s Í às s ú úõ í y Ô x x mø x xe Š 𜠺 x Ù x v û à v û à Á ¹äÉ Ã ž ~ˆ v û v û Õ Ç ÙÕ Ù â Á àn à ú e ï Á ž û vìxe û ì õì ~ û y Ð û y k û ½ y Ð zndà ª

More information

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc Œ ÛÕ tç ï Ñe¼ ¹ Ñe¼ uv ľ ï µ µ q m¾ö Ì ¹ ¾Ö ~ e tú ñ uv Ä¾ð ¹ ð Î Ä Ä ø Ä òˆ y ò { uv Ä Þ r Ä µr uv Ä ò Ú Ý¾ ž z ž Ñ Ù Î Ù ÉÎ q v ¹ v } gg 1 s ûà ý {rž ! tç ï Ñe¼ ¹ µe dü e ø u ø þ ò ò Ä Ê uv ľ ðîú f

More information

Microsoft Word - 08-第8章.doc

Microsoft Word - 08-第8章.doc 8! ² Ú 1. í ë þ ˆ ò ˆ ³ â à µ (1) Ð «Í ë í ë Î Ð áëñý ¼ëæ Ø á ë ë ý Î Ú áš í µ í ª ë Ú ã Ð áþ ÎÁ ëá œàª Á ëá ³ Îí ð Î Š «ë Î Øí Ý Î µ Á í œ ò ÐÞ Îë ö Š À þã (2) í Ыë ò šë ë éç ë «Í žîµ Ý ² š ë Ž Î ªñ

More information

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ƒ éç } hå Ôy 1 Ìu Ô! 2 ð ¾Ô! 3 Ô!! 4 Ô 5 Ô!!! 6 ÕéÔ!!! 7 ð Ô! 8 éçô (A) 4 5 6 7 8 (C) 1 2 3 4 5 6 7 (B) 1 4 5 6 7 8 (D) 1 2 4 5 6 7 8 2. p Õ éç é Û hv± (A) 1874 nfy n éç Ð Þ é oîô (B) 1908

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2011/8 Distr.: General 16 November 2011 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 } ~ 2011 11 28 Ž 12 9 j g zèr 13 sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方 2011 年的年度汇编和核算报告 秘书处的说明

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2013/6 Distr.: General 24 October 2013 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }k ~ 2013 11 11 Ž 22 é g zèr 10 sµ l Âz B q ~ 京都议定书 附件 B 缔约方 2013 年年度汇编和核算报告 秘书处的说明 *

More information

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc k á}» st w iz zv r w iz oo «Ÿ ~m oœ c c g»â» ò g»â «g»â yð Ÿ g»â n» fò w «g»â Î{x d Î{ «g»â g»  ìî cîú d g»â ~É Î{ d œè «g»â Î{ 1 «g»â» gè Šd³ Ê ÁÈ } ³u k g»â»d «g»â» 2 œè w iz oo «Ÿ ~m ºpŠd³ œ ãä «g»â

More information

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

More information

Microsoft Word - 产业协会4.doc

Microsoft Word - 产业协会4.doc wz gzi o w er } Ê «Œ jòâ õ Æmq «r ««î w»» È Çx >@ cw À Ä ƒ! x >@ cw Ã Ä ƒ ì x >@ cw Ä ƒ ì x >@ w Ä x >@ Î «i  d i À Ä û e «Â À Ä í Î «j Ò «i À  ƒ Èí À  i À Ä n É À æ Ò«Þ c ìc c Ä À Šd Û i À Ä Èí «È

More information

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc ¾ u ¾ i à ¾Ü à ¾Ü ¾Ã ¾ tµ ¹ ul{«î ul Î Ë t Œ ¾Ã t Î y ˆ ex ¾ Ã Î Þ Ã Ã Î gg 1 s ûà ý {rž ! Î ¾Ã i à ¾Ü ô à ü µ à u ¾ ÙÃÛ Ã Ú ¾ t Î ¾tià ¾ õ iã p¾ ¾ à lf m Ú Ú Ü Ú² å Ãðî¾Ö î ˆ~i ô s îƒ~i Õ¾ ~á ¾ti 108

More information

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5 11. õuà ~ Êì ŸÒ ä ɼã¼ñú é ñ ñ Š 103 5 6 11 Ù 7 Ø ˆ À Ê ÊŸì œ žë Í Ÿ ð Ê é šóé Ì š é«æ ë é é ž ̳ é ó É óéü Ÿá ë çšâ ËŒ Å«ë Ý œ Þ áë òæêç é ÞÅ ò žë œ Å «ëó ž éëó óé ðãªã Î Í ë é Í á ë «Í žë é Ÿá ë Ž ë

More information

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73>

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73> vw 103 Ô e } µu 111 u åž j s 3 ( u ) 1.1110003 Šöy 2.1110006 3.1110007 111 u åž j 3 1.1110009 hõg 2.1110008 É 3.1110005 Ž 103.03.21 1.s u 2. ž u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103mastercheckin.htm

More information

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

More information

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc r e øè µå fš (104 õá) ž ž ð Ê ± Ú ë Ð âë ù Ð â ë æ ë š âë â ë ë âë ž ˆ ë â â ë âë ù Ð âë ù âë âë â ë ë ô gg 1 s ûà ý {rž âë Ð æ âë âë æ ââ â Í â ³ š âë â ë ù Ý ë ž â í â â뵞 ë áª É ë ë ë ë â â ŽÈ ë â

More information

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology -

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology - - 1 - ê ƒ ~ ö n q ñ k ö n f ü µ z q n Ç Í n f q n ï Î ê r é n n  n e y «± À q ² Ÿ ¹ Å É Í f Ç j q Á È Ø x É Ã ê ƒ ~ ö n ö ê r é n ê ƒ ~ ö n ö ê r é n - 2 - ê r ï ˆ n r ï º f q r ú n Ÿ ö x ú ù n r ù ³

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : ÄØ Ñ : 39532 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : M00640 l ~ ~ : Úüл ÄØ TSCA CAS : Ñ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : Ì2 H225 š Ì1A H314

More information

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ~ oø É zø { q³u c c g»â» { g»â»â yð Þ ì «ÃȻ u ¾ È nú u ¾ È n«¾s ۻ À Ä w fòw»â À Ä Ç xd É Ç Ç É Ç ä»d î cjì î c t È ]KSM#FLFSDRUJFQ Ò ù «g»â»~ œè»â À Ä Ç w»â À Ä Ç x f «g»â» Û Õ

More information

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

More information

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

More information

untitled

untitled 附件 1 分类和标签汇总表 附件 1 分类和标签汇总表 þ œè Í Ð d þ Ð eýc d þ æ d A1.1 f g(é  } 2.1 ) íã Ì íãé ú ¹k Šü Í a z f g xu ( ²±) z f g H200 } 1.1 È f g ƒf íã H201 íã } 1.2 È f g e ² íã H202 f g } 1.3 È f g f ² íã H203

More information

美育211期_瀏覽用

美育211期_瀏覽用 To Nurture a Sense of Beauty: Perceiving Beauty by Reading Books Wei LIN + * &, 211! "# $ % # & '( )&( +# (* " -"./ 0 @A C 1 2 8 + 9:;:?= B >?D# E 9> 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 W N M ih d j ^ 5 5 5 5 5 5 4

More information

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

Microsoft Word - 06-第6章.doc

Microsoft Word - 06-第6章.doc 6! ²e Ú 1. š æ í ë í «Í š æ ëá «Í šðë Ÿá ëš Ž ë í Ð Š ë Ô ñ Šá ë ˆ í æ í ë á á Ñ ëš ÐŠ õ í š æ ëá þïíöšð 2. á «Þ³öþÐ«á ³ ² áë ž Á ˆ ë ã á Ð äð Á Ò ëá µžðí ë ë í Òë ᪠ᚠë Á ë ã í «³ áë Î ÈÐ á æ ë Îí ªÒ

More information

Microsoft Word - 134專-23 卓春英.doc

Microsoft Word - 134專-23  卓春英.doc í s} Ö s Ãq  Ùë ºŽ 2010 ˆ Î Ì ÐŠë ãµ Îë ³ à Îþãµ µ Ú ãµâ Ñ É ë ˆ Ä Œ ˆ Î ãµ ž ãµ Ñ ë Ð «ú Î Îþ ² «ëëã È Ì ÎÁ ¼ ëãµâ œ ç â Ì Ã ã ë ëë ãµ Úãú ëë ãµ š ö ë Þ Îþãµ ---- ˆ ãµ Ï ãµ ãµ Ê ãµ ãµ ë ã µ Î Ú ± óªˆ

More information

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc h! Í ü iç i½ i e wf ej ƒ 10 e....ûž l ( ƒ) 25 e ƒá...l i 15 e õ...õ iq} q 5 e ƒ Þ e¹ ugñ ï ¾f 5 e.áñ îéu à i ƒîu ƒ î i î éß î Þ îe¹ ¾î îu ñî Î 25 i e we ƒ i¾ f ë e w µ ol i ƒ iy w ññ ŠØ ð ~ n wã h ˆd Ö

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

Microsoft Word - J8151C.doc

Microsoft Word - J8151C.doc 2006 7 C J8151/Ch.3 财政委员会 { m 2006 9 25 29 ˆÍ ² { Š q I. 1 «~ 2004 5 hÿq} O ~ oâí Š { qáè v Š q{ g efe ù¼ Àe fe ý È Š q{ ²Ÿ ²yž ² q ~² g µ j{ Š { ²z²Ÿ 2 ko~ 2005 6 hÿq} p¹ ~ À í À g Š ñ q { xý v 2006 ¼

More information

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6>

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6> A ŒŒy{ o Œy v 600208 o Œ àŒ s à o zã  Ÿ 2015  ŸÂ Æ Š q À / l}/ l} o l o Îñ 618 q À o l o Îñ 618 ó ñz ok ó Ï 7 8 ~ˆ 2015 7 20 Ÿ}ÿ y  š  Šrs Ëw  rš ² ó Š ³ y 1 o Œ àl{ Ÿ}  o y  ŸÆ l ³ 35 ~¾

More information

Microsoft Word dot

Microsoft Word dot 8.2 n ØŒ õ w STEP 7 q ØŒùÄ ~êq ùxžùm np ö² q OB FB DB SFC xöü v q à Ãq ŸŽÙ~ ²Í HMI WinCC qèrf m q ±Í CPU ²Ÿ Çj à CPU ö q n HMI WinCC xç à 1 Ë STEP 7 Èr vz STEP 7 fë füg ReportEr qèr Ãl rfqüü z CPU g CPU

More information

Microsoft Word - R rtf

Microsoft Word - R rtf Æ þ ud ñ d d Ú Ã : ü : e } Ê»j üe / õe à ˆÓ à õ jk j à 33 þñ 201206 ñ (86) 21-6146-8282 ¼ (86) 21-6146-8585 e-mail: productsafety@bayerbms.com ˆÓ} ñ pýì ƒ ñˆ (86)-21-67120219 } ñ ¾ (86)119 Æ þ ü Šì»Ô õû

More information

untitled

untitled 第七章习惯国际法的形成与证据 A. 导言 63. ~}¹è ~ (2012 )À k  q È Ê º { ² g mggì 369 ü ~ ~ ÍgÌ q (A/CN.4/653) 370 r ü ~ ~ zl ¾ { ~ Ðq fùœ È grºq 371 B. 本届会议审议此专题的情况 64. ~ ~ ÍgÌ q} (A/CN.4/663)xözl È ¾q { (A/CN.4/659) ~

More information

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344> 第一部分 : 會計學 1. p Ú Û hv± (A) k Ú Î ã (B) (C) ¼ (D) µ e µ 2. p Û hv± (A) à µ d Ãà ( ) ( ) (B) pz (C) à z d gve (D) Ø d à µ jú œò 3. hv± Ç l µ n (A) o e o e (B) e µ m u (C) µ Ú i åû (D) µ å Û µ w Û o 4. p

More information

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

More information

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

More information

第一部分 一般原则 第 1 条 lqr fnh  ŸÒ Žn q ²Ÿ qí xèâ Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ 第 2 条 1. y Ê ~ÈÂ Ê ºw t³ ±t ³ ˆ ~ (x ~zèâ ~) ~ Ÿ l qšœ 2. È ~ Šü q ¼ ³ º ñêxöšü ºpŸÒ Žn

第一部分 一般原则 第 1 条 lqr fnh  ŸÒ Žn q ²Ÿ qí xèâ Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ 第 2 条 1. y Ê ~ÈÂ Ê ºw t³ ±t ³ ˆ ~ (x ~zèâ ~) ~ Ÿ l qšœ 2. È ~ Šü q ¼ ³ º ñêxöšü ºpŸÒ Žn 40. 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约任择议定书 î «{» ÛÛ 57/199 Ú «( ) 序 l n Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ y i Ê d t qe g v Ä ² j y Ê ºw t³ ± t q ³ ˆ¹ ( z ¹ )qr Ä Ø ŸÒ Ž n Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ ö y Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ¹ } 2 } 16  º~±q{

More information

Microsoft Word - 10圖書資訊學教育.doc

Microsoft Word - 10圖書資訊學教育.doc ð Ž ï 101 Š þ Ðþë á É ¾Û þë ³ «ë ë É «Þ ³ Œ«Þ þ É 43 ˆ ˆ Marian Orgain á ˆ š È 1 6 ë â Œ ð 60 Š ³ «ë Î É ÈÞ 100 ý «8 ÈÞ Î É Ð Š ˆ «5 Þ ˆ È Ç ˆ È Ç Œˆ È Ç ˆ â È Ç ž ˆ È ˆ 7 Þ ˆ ˆ ˆ çˆ ÈÞ Š ˆ ÈÞ ˆ ÈÞ ˆ «ˆ

More information

Dolphin 6110 Quick Start Guide

Dolphin 6110 Quick Start Guide Dolphin TM 6110 移动数据终端 快速入门指南 Dolphin 6110 移动数据终端 â ~ Í â ~f ÿâÿx g Dolphin 6110 zù gn 3.7v y ACn KSAS0100500200D5 ± 100-240V AC 50/60Hz 0.4 A ±Ç 5 V DC 2.0 A ä ² ~ ñâ xž Dolphin Ä ² õ } 6 È Dolphin 6110

More information

Microsoft Word - 0-序.DOC

Microsoft Word - 0-序.DOC 9 8 ž ñœ Œe Œ Å Œ ß ßÐ þ È ë Š À «Š ex: ó þ ð šë Ò þ«œô Í «2 Ô ëñý Ô õ «Ÿ h Ð Ðë j maybe Š Ø Ex: ( ý) ý ˆ Ä Ž ksp EA ç Ž mp blah blah * «³þ Š þ¹ ³ ª «± ± ž ð ª j Í ½ A B ŸŠ à ¹ 3 * ª Š OK Nice 1 2 š ¾Ö

More information

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc } Œtçw j ¹ uˆú e Œ q çw} ˆÚ¾æ n f n f u¾ n f u¾ î u¾ ˆÚ ¾ æ e¼ n f u n f u n n ¾ n ¾ à ¾ æ e¼ m v m t u ¾m v h uf v u ¾m ±å u ¾Öæ t e¼ v ˆÚ ¾ n f u n f u ˆÚ ¾ Î ˆÚ e ˆÚ n f u n f u m ˆÚÒè ˆÚ n ¾ n ¾ î

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m v± ÞÒi (A) Þ ª (B) õ (C) (D) 2. h v± p ym (A) Þ i º Ã kšûº x ìk (B) éë e e Ëß À s ÿÿ p (C) å î Ã ± m hà (D) s l é p l Ç 3. l þ p h hv! p á Ã (A) pp ¼ (B) á (C) (D) Ñ ƒ 4.

More information

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc u¾ Î u d s e dí~ s uùœ jj ú dí~ s u j Ç udí~ 1 d( ä ½ z) 1. s½ 92. 1. s½. 2 d( vá ) 2.s u jàl Ó u ½ } ÙŒ ÕÆv jùœ  n  s v j  Ù. 3 d( ) 3. í s u jé  n  ٠s½ 92 u ÕÆv gg 1 s ûà ý {rž! ! u¾ s ï! s ï ~

More information

Microsoft Word - ACA doc

Microsoft Word - ACA doc š Internet ü óë Î á TCP 80 HTTP 443 HTTPS ëž þ Ð Þ«ë š Ø Guest Ý í «Òë Í ë œ 13-2 Windows Server 2003  mh Ç Windows Server 2003 Ý ž þ Ýë ΠΞí ë Windows Server 2003 ž Kerberos Ξí Ð Windows Server 2003

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hé» v± m l (A)  Ž» ô Þ Ò p pú ƒž (B) š ³ º Ü r w i Î{ (C)» ƒý ý pl tjî ò ò¾» Î ñ Î (D) Þ Ê Þ xÿ m ¾ ÄØ d j Þ Ç xÿ Ç 2. hj! m v± Þ ± i (A) È j (B) (C) lt (D) 3. é ± h! é v± (A)

More information

Microsoft Word - 使用手冊MXU250_新_.doc

Microsoft Word - 使用手冊MXU250_新_.doc Ë Ë dü tepµv à ~u vá ¹Ë ðd vú tep º ø Ö î Œ õ õ qz { tepµ ƒ Ë ð n i Ë ôi të Ù îë õ iñ ) *tø Ë µë f á~ µh à ) *t vhmµ x i¾µ ðõ vµh à ) * vê{ u qzµ µù lr Ð µh å à ) *gž~ Úf o µ ) * ) *~tepù º ¹ t vhm º È

More information

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc LA-110902-1C v Ÿñ ~¾ o{v â ðy ÁÙ s Á l jìë k óï sæ û e } ؽ Ç ks 211 2 h 2 hkõ óøã à ä ½ ós l } s 213 6 h 4 h } Ø æ ì Á«u ì ul Á } Øä ~ ç }Ø ½ ˆ ý½ w x u Û ½ w às «Á s à ½ Á d½ k ½ û e g ós } ½ s h h 10000122981

More information

<4D F736F F D D485345BCBEB6C8BCF2B1A8B5DA3231C6DA A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63>

<4D F736F F D D485345BCBEB6C8BCF2B1A8B5DA3231C6DA A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63> H HHSE H r HSE~kÙ... d HHSE~kƒ d HSE ~k d HSEÈ Â d d HSE~ d HSErs d HSE È e HSE r dd Hp ~k HSE o... Hdd H HSE~kr... Hdd 0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B+6(~kÙ B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B39+6(~kƒ j ~k x ~z ~k

More information

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent Œ Œ i éœ Â } :6 h z 5: ½ Û u ìá ý uá Àse åž óh à Ôv e ýáæ :7 hà Ÿ ý«ä Û u Ÿ  å u q åž váùà q ý ½ Ÿ~Á Ù m d u Ëà åž vá ± Ì åž Ÿ } u k p óh ûm d Àe ýà ÌÃà e ½ ~ ÙŒ «Ý d h ÕÃÌ Û ýá å À½ «h e keùœ m Ø v À

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 25 October 2012 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }¹ ~ 2012 11 26 Ž 12 7 g zèr 7 ö Í ºqÁÈ 清洁发展机制执行理事会关于处理审定 核实或核证报告中重大缺陷的程序的建议 秘书处的说明 * œ z± ö Í Ÿko~ Çq ²

More information

untitled

untitled 附件 8 全球统一制度分类实例 附件 8 全球统一制度分类实例 A8.1 É ÊÉ ¹k Í q  Çq zâÿo fÿ íãy É q ~ uy q À Âq Å ÂqÙgu{ g«š É qé ¹k Í ø } 4 q } 3 q Î / š} 1C sî /e s } 1 e ƒ} 4 A8.2 g«ì 1.1 EINECS üz EINECS ¼ IUPAC üz Globalene Hazexyl

More information

<4D F736F F F696E74202D20D6D0B9FAC6BDB0B C4EAC4EAB6C8D2B5BCA8B1A8B8E62D28D6D0CEC D6E65772E >

<4D F736F F F696E74202D20D6D0B9FAC6BDB0B C4EAC4EAB6C8D2B5BCA8B1A8B8E62D28D6D0CEC D6E65772E > ä 2014ä3 it Í z þt ÿ i ï у z ƒ q Õ t t ƒ ã s à ¼zŠ q Ñ æ ƒ ª t w j q i s î i ƒõ xƒí î i Í t p ßê z w à ð { à ƒj i s Í ƒj å Ìi i þt ÿ i i w ú j Ñ t iê i ƒj Œß å Ó i p ƒ þ g w ÿ Í þ gÿ ƒ w m wq ƒkš Þ À

More information

Microsoft Word - Manual AV610 SimC

Microsoft Word - Manual AV610 SimC Avision AV610 y ˆn ¼ ±z y } ± q ˆn y À fº ïf r üzqgürºï i ¼ f í { š ¹ú ¼ ž{ â Âp Èg rqi² n qãÿ ³ i Œ ˆn ³ q e š ¹ú «{ «{ Ä Windows IBM PC Pentium III 600x» ift ~ ± Windows 98/Windows 2000/Windows XP 100

More information

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B i k á ÀŒ» st v g Œq w iz Ÿ y ž i ŒŸ ~ v ª v ti o p c c g»â» «g»â ~ õ ŸŠ c{î o n À { Î lý ~ À Ú r È Ðƒ d Ðc í ƒ «g»â òw Š «g»â q ³ rc q É rcq rcq r x» st Û c 1 À ½ d Ð í À { ¾ È í í ž cè í Î qn È r½ Û Ò

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 September 2011 Chinese Original: English 缔约方会议 }è ~ 2011 11 28 Ž 12 9 j g zèr 2(c) oè ³² z 临时议程和说明 执行秘书的说明 一. 临时议程 1. ~ 2. oè (a) ²h ~ }è ~ g (b) ³² o Ê (c) ³² z (d) ²hg

More information

Microsoft Word - Chapter 4.doc

Microsoft Word - Chapter 4.doc 第四章基于 MLP 估计后验概率的拒识 n ŸqÐý öëˆ Ä k ÇÙ x ˆ n MM q Ì f â ÇÈ k/ MM g ö É Ìý k} Ðý u Mult-layer Percetrons MLPq Ìý kq n x u Ç Ìg u{o MLP ýí f q n ö ¹rüqu{ùxõ Mathan and Mclet, 992 Wenrtaub et al, 997 4. MLP

More information

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD } I ö üz PCT/RO/101 Ÿ } 1 È 2012 9 16 Ân ú Ân y ±n{ } II n t tk ö t k üz 3&7 Ân n t xktq ú  12 f }¼ PCT176CE ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn tq üz äsér¹ú %(,-,1*+8$6+(1*&203$1< f äs ç à ú Š t Â

More information

拾參 地方稅務局

拾參 地方稅務局 Šر 104 ÔÙØ v Ç... 1 Ç... 13... 23 Â... 43 f g... 55... 67 Ê... 87 ï kç... 103 ãv uç... 113 Æ Àé... 133 Æ ³... 141 Æ ³ ô... 151 Æ ³ k... 161 Æ ³... 187 Æf ³... 217 Æ ³... 247 ÆÊ uç Ós... 275 Æï Ú... 293

More information

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc Ÿñ h d Þ vˆúã å ol e¼ v f}µ ÃÚÚ w µû v ½ ç Ãðî Û vˆúã ð Û ~ ü vˆú ƒ ~òã~i n j å ˆÚà ÊÛ µ à ä ø ƒ n å} zv ~ r f s v g ~ È } v Œ Öfà sf n ~ vˆú à v Ûå ƒ ƒ ôð n ô Þ v ÞÛ Ã Û e{ v ˆÚ à ÃÕx eû~ dã tð v ~ Ã

More information

<4D F736F F D203120A447A451A440A540ACF6B941A7F8B0FCA46BA4A7A8A4A6E2BB50A55CAFE02E646F63>

<4D F736F F D203120A447A451A440A540ACF6B941A7F8B0FCA46BA4A7A8A4A6E2BB50A55CAFE02E646F63> 32 Õ Žu 32 Õ Žu È e Œ ✠g e Œ â h º Ž ˆ ÉŠ Š 2006 ˆ «ÐŠˆÝ«š ³ ˆ 42.5l ð ÇÝ ˆ³ ˆ Î ˆÝö É ý ë ù Á ë Ž ð 1 2006 ˆ«³ ˆ 5.5l ˆÝ ˆ«³ ˆ 29.0l ³ˆÝ ˆ 3.7l ð Î ˆ³ ˆ ð 2 ˆÝ í 1997 2006 ˆ ˆ 27.4lÐ 29.0l ð 3 Ø ÂˆÝ

More information

Microsoft Word - manual AV220 ChineseSim.DOC

Microsoft Word - manual AV220 ChineseSim.DOC AV220 Ë öå y ˆn ¼l Microsoft ±¹úqˆ ¼ Windows MS-DOS ±¹úqˆ ¼ IBM PC AT XT Â Ø ¹úq ¼ fº ïf r üzqgürºï q ¼ Ì f š ¹ú ¼ x{ Í { r qè ö Í }º q ³ rº x l¼ Ù š ¹ú ùÿ³u š ¹ú ¼ ž{ â Âp Èg rq q²n qãÿ ³ q Œ ˆn ³ q e

More information

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ê ù k Ç hv± (A) ̾ (B) ùù (C) ó (D) pÿ 2. k Ì µm i p i hv±ç ÿ (A) ̾ Ì t 30 m é Ž (B) Ì mò ~ 30 (C) 2~3 t 1~3 p mè ts (D) 3~5 t 20 mpô f 3. qk Þv ~ Þ Â l ̾ uî kþ h Ûv± (A) 10~20% ² 20~30% d 50~60%

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 October 2009 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 下的进一步承诺问题特设工作组 }k ~ 2009 9 28 Ž 10 9 2009 11 2 Ž 6 ˆ zèr 3 Âz sµ l i q ² ÁÈ 便利缔约方谈判的文件 主席的说明 * 缔约方关于附件一缔约方总计和单项数字的提案汇编

More information

<4D F736F F D D DA7DEB34EAA41B0C8A4405FA4A4A4E5B9CFAED1A4C0C3FEBD73A5D85F2DC1BFB8712D30312E646F63>

<4D F736F F D D DA7DEB34EAA41B0C8A4405FA4A4A4E5B9CFAED1A4C0C3FEBD73A5D85F2DC1BFB8712D30312E646F63> Ñ r y Ž e øè µå fš i e w (106 õá) ž ž ð Ê ± Ú ³ ž é ž Ñ Ð³ ä š û Ñ ³Ìþ û ë ª Ÿ ë þ ³ Ÿ ŸŠ ˆ ë ë ª Ð â ³ Ÿ ë ò ë Ÿë Ÿ Ÿ gg 1 s ûà ý {rž ä äë œ Ü äë ³ æ Ð ž ð ð Ð Ð ž š û Ñ û Ñë û ë û ëþ û Ñ ³ Ÿ ª Ÿ ëþ Ÿ

More information

Microsoft Word - 136專-5 秦燕.doc

Microsoft Word - 136專-5  秦燕.doc í!! uˆ u ºŽ ë ³ ñµ Ÿá ªë ž ë Î áª É ˆ ë ³ÈÞ š «ë ³ ³ Ÿõˆ ë È «26 Þ Ã žˆ ÈÞ «2500 ë ³ Í ë æë ñ 1997 Œ «4,070 Ò ë u ë ë ž ñë ë ž šñ Š žë ë à Á«É 180 ë ³ Ý ë ³ Ò Á ë ³æØ Ã ±ë œ Š Ò š Ø«ë ³ Ñë ³Ñë ª ë ³ ë

More information

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63>

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63> q Ǫ øvm ÂÞ ù st i äçöë Î q î»ö } { Ÿ lý ~ Ïcc» À Ñ Â òé ÒÃâ d ü Î Ò j Ыî d ƒö Š À Ð «Ã n ÐÐÒ» {Ö qÿgxc cßo r ƒ oc dòcc Á cÿšc Û cí c càn ùc î c  c{ ƒi õð ŸŠÐd u d p n Ì q õ ùr «Ãcq» r «Ãc ŸŠ «Ã q

More information

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63>

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63> È! Á ÝŠ! Ês 90 2 h 20 høpý} 9060327 ì Ês 90 3 h 7 høpý} 9068475 ós Ês 92 11 h 5 høp} 0920074892 ós Ës 100 8 h 31 høp} 1000169689 ós 7 e 3 ÈÆ œíˆ «Î œî Ø Ø œþ³áéé ã ï ã Ð ³é ³ÁÉé«æ Àã ÊÍžñÝãÝØŠ ÌØÐ ± Ê

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : LCK114 (COD) Ñ : LCK114 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : l ~ ~ : Í ˆn : ~ : ~ Ñ TSCA CAS : ~ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : q Ì3

More information

<4D F736F F D20B4F3B5D8B2E2C1BFBFCEB3CCC9E8BCC6D3EBCAB5CFB0CAB5CFB0C8CECEF1CAE95F475053B2E2C1BFB2BFB7D65F2D E646F63>

<4D F736F F D20B4F3B5D8B2E2C1BFBFCEB3CCC9E8BCC6D3EBCAB5CFB0CAB5CFB0C8CECEF1CAE95F475053B2E2C1BFB2BFB7D65F2D E646F63> 大地测量课程设计与实习 (GPS 部分 ) 实习任务书 200316101~6 班 武汉大学测绘学院 2006 年 6 月 目录 k{øl... 1 1. krq... 1 2. öºš«... 1 2.1 t...1 2.2 Š«...1 3. k öºš«... 1 3.1 t...1 3.2 Š«...2 4. k... 2 4.1 d...2 4.2 ¼d...2 5. k¼... 2 5.1

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ð éç ¾ jð Ì o Õ éç éç ÓŒ w Ò kv 1994 n n jî (A) éë ô Ô (AAFCS) (B) éë (AAHE) (C) éç Ô Ô (AAHTS) (D) é éë (AAHDF) 2. â hé â ið p w Æå (A) Ú (B) (C) (D) ú 3. p é w h Ûv± (A) ¼ w ÎÒ (B) w ~Þ

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

Microsoft Word - 1 自然.doc

Microsoft Word - 1 自然.doc qv Ô Ý æ ý Ÿ 3 d z 61 d 211 d 2/~n à Á dï ¼û Ù}ˆ Á )B*u )C* j )D*u j )E*o 3/Ç } ð k z À n é )B* )C* )D* )E* 4/ Þ Á àˆ )B*g )C* )D* )E*gð 5/n àú ðàm v ðî Á jì ˆ À )B* u )C* Ä )D* id À )E* 6/ ÁÈ Û ý ká m

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m v± ÞÒi (A) º º Þ (B) d ÎxŽ ej t ±lœ (C) p Õq ò r w (D) iãm Ô ƒ 2. h v± m h (A) é k ð «Ç Û± Ç (B) j È kè (C) ƒ» Ê ñ p Ê å o lÿ (D) ƒà jòj õ k m á ¾ gà 3. hj! Òi Îv (A) u t

More information

Microsoft Word - 01特優教案.doc

Microsoft Word - 01特優教案.doc j u j v uþ æž0 Á Õ ì ² dº î q ³ às Áè g uá jì ~jóž Á p Ù ke à Õl ïì Á } }s Ì uê Á } ~ Á } ÁÞ Ù Áh½ ~ lâ s Á Þ ì û ì Á³. Ù @ uy ÔÁ uþù Á³. Àk }s} Á u uþ Á àˆ Á³.uÞ Õ û žùœ ª Ô { Á}hª ä{ª p Á³. Õ ò æž Á

More information

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63>

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63> j { ¹úºp¹ú x Àq öº o ro Î ~kt qv ¹ú x À j { ¹ú z j ¹ú ¹ú Ð ü êq «{¹ú x ~z êq  n ³ Í kp 1995 4 ºüÇ«2007 12 êq  ƒ Í ü ê q { ¹ú x ~z êq { 2009 4 êq { üz g j { ¹ú ¹ú ºƒ À êq  1995 4 21 ¼«50 µ êq Â}

More information

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹ ~i f! FDGB îö { Ú Ù! Chinese Local Leaders Intensive Visits to Taiwan and the Chinese Doctrine of Post-ECFA Policy towards Taiwan! Zboh-!Lbj.Ivboh! e{ á! n 2009 11 hk z Ø l Á d yù }h ì p ä ¾ mä Ý ä q ÇÌmØ

More information

<4D F736F F D D5F D FA55BB16AAC46A9B2BB50A5C1B6A1B9D9A6F1C3F6AB59A4A7B1B4B0512E646F63>

<4D F736F F D D5F D FA55BB16AAC46A9B2BB50A5C1B6A1B9D9A6F1C3F6AB59A4A7B1B4B0512E646F63> m ر s ˆ Ë È º e Á ½ä ÂÐÁs û! - 115 - n Ú² u Ì É» f à æ ÄÑÃt ý!! Ç!! ž ² î! ر s Èk ˆ Ë z{ ر zø e z Ù 21 jç àø±á ر s Ô w àø± s g y Á uk ر Áh h Ê Ø± d eø±ùø ÂÐÙ Á 12 Ô ÙvÌs} Áر s Áï Ô } sg kè º e Á

More information

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 15 September 2010 Chinese Original: Russian 人权理事会 }èp ~ zèr 6 ³ 普遍定期审议工作组报告 * 白俄罗斯 受审议国对结论和 / 或建议提出的意见 作出的自愿承诺和答复 * z ²rŠü µáð ± GE.10-16137 (C) 061010 081010 白俄罗斯对 2010 年 5 月 14

More information

untitled

untitled tv èr v µ Ò Îe Îe u Í ~v t vã 50~60 m và òv ž l j n m v v è n m Ä òµž ÃÑ }ƒ } dç ý w v à Œv üþ vv ƒ š Ñ µž yƒ }ÃÑ tv ÌŒvÉ j n Û wí vãv q Ûèr ylä fw } n vè Á n Ñ ƒ vã åš } Ûv vf äå ñ Ñ } Ä µ vã Ñ Î } ~

More information

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc i Ñ Ñ s ˆá«ýÉ ë Š µ Š ÔÔ ã á Š Ï ššë Š À ss æ š æø Š š ³ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ ³í Œ ë ë î Ð Ã ŠØ Þ Š œ ³í ë Ù± Ÿ É Ÿ ë Ÿ Ÿ œ Þ ë Š¾ë ëîô Ÿ ½ ±í ž ñš A «é C Í C B D gg 1 s ûà ý {rž! s ë ë½ Ô ññ ž ò ö ìßæ ã ŠÉ

More information