『士林電機集團與人力資源介紹』

Size: px
Start display at page:

Download "『士林電機集團與人力資源介紹』"

Transcription

1 林 Shihlin Electric & Engineering Corporation Introduction

2 Agenda 1 林 2 3 2

3 林 Shihlin Group Overview 3

4 林 Shihlin Shihlin Group Affiliate Coporate 流 領 飯 飯 樂 林 流 1 林 力 1 4

5 林 Global Territory 立 5

6 林 Corporate Profile 立 1955 年 (132 ) 數 1,500 1,600 GE Mitsubishi Matsushita Schneider Taipower Ford/Mazda Nissan Honda Yamaha Suzuki Subaru TSMC AU Optronics Taipei 101 Taipei MRT TSMC Taipei 101 MRT 6

7 理念 Ambition and Vision 理念 不 精 領 立 略 7

8 Shihlin Manufacturing Base 8

9 HsinChu Industrial Area 2 m MCCB, ELCB, MCB, Contactor, FA, PLC, Sensor Power Transformer, CRT, Switchgear, Shihlin Breakers & FA Factory Land Size: 59,500 m² Employees: 375 (B) (FA) Shihlin Heavy Electric Factory Land Size: 130,800 m² Employees: m Auto & Motorcycle Electric parts Shihlin Auto-electric Factory Land Size: 26,600 m² Employees: 480 9

10 Easten China Auto electric parts 林 Changzhou Shihlin Electric Land Size: 4,000 m² Capital: NT 66 million Employees: 190 Auto electric & DC Motors 羅 Rotator Electric Land Size: 19,900 m² Capital: NT 115 million Employees: 68 Inverters, Sensors, Capacitors, Panelboard Mfg 林 Suzhuo Shihlin Electric Land Size: 8,500 m² Capital: NT million Employees:

11 Southern China Auto Electric Parts MCCB, MCB, CTT, ACB 福 林 Fuzhuo Shihlin Electric Land Size: 12,000 m² Capital: NT 99 million Employees: 107 林 Xiamen Shihlin Electric Land Size: 14,400 m² Capital: NT 333 million Employees:

12 Vietnam Motorcycle Electric Parts 林 Vietnam Shihlin Electric Land Size: 10,000 m² Capital: NT million Employees: 373 林 Vietnam Q-Star Electric Employees: 100 Cast Resin Transformer 12

13 Joint Venture Auto Electric Parts 菱 林 Mitsubishi Electric Shihlin Automotive Employees: 600 葉 林 ( ) Mitsuba Shihlin Electric Employees: 100 Motorcycle Electric Parts 13

14 參 林 Shihlin Product Profile 14

15 林 車 FA FA 數 車 流 車 離 流 輪 車 HID CDI 漏 路 NV BH 漏 漏 流 流 降 路 數 切 力 161~345KV 率 省 PT CT PLC PLC PLC 路 Inventor 林 SS~SV 菱 S500~F700 E,V type 林 AX940 菱 GOT AC Servo 菱 MR~LM 雷 量 數 錄 Buffer Station Loader/ Unloader Glass Conveyor Cassette Conveyor Packing/ Unpacking Block Control 理 Building Automation 數 錄數 數 數 MP3 喇 錄 樂 15

16 車 Automobile Equipment Business Group. 流 Alternator Starter Motors AC Generator 流 DC Motor ECU CDI Igniter / CDI 16

17 Breaker & Switchgear Business Group. 路 Molded Case Circuit Breaker 漏 路 Earth Leakage Circuit Breaker 路 Air Circuit Breaker Magnetic Switches Surge Absorber Switches 17

18 Heavy Electric Business Group. Distribution Transformer Cast Resin Transformer SF6 GIS CT & PT Low-Voltage Switchgear 345 KV Transformer 18

19 FA FA Automation Business Group. Shihlin Invertors 度 Micro Computer Temperature Controller PLC Sensors & Gauges AC Servo Motors HMI 19

20 Industry Industry-Equipment Division. ision. Loader/ Unloader Cassette Conveyor Packing/ Unpacking Glass Conveyor 理 Building Automation 20

21 六 數 Digital Products Sales Head Dept. 數 Digital Camera 數 錄 Digital DVD Recorder MP3 MP3 Technic Toy GPS Stereo 21

22 Quality Certification Shihlin Electric manufacturing centers operate under the highest quality guidelines. 22

23 !! Building The Brighter Future Together!

untitled

untitled 說 六 年 療 理 歷 力 隆 數 年 理 理 更 理 力 更 理 年 累 理 數 數 年 數 理 理 年 來 年 年 年 年 數 立 年 來 館 數量 年 年 例 錄 便利 館 料 列 料 行館 年 樓 留 樓 館 館 1 年 數 數 年 年 年 類 類 類 類 類 類 類 類 類 料 數量 年 年 年 料 料 料 參 類 年 年 年 了 理 類 理 理 兩 2 數量 列 理 列 理 行 說 理

More information

一考察行程

一考察行程 類 北 北 北 理 年 年 年 1 識 北 北 數 聯 北 理 李 北 理 北 來 林 北 李 北 北 林 北 理 祥 北 理 李 北 理 北 來 北 北 林 北 劉 北 理 北 理 類 年 年 年 類 理 來 理 理 2 北 北 北 來 理 理 北 理 路 路 理 飯 旅 館 樂 料 立 館 歷 說 易 易 來 立 館 利 年 車 來 說 類 說 例 精 神 立 路 行 利 車 數 利 量 降 都

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

嘉義市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點(草案)

嘉義市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點(草案) 都 93.3.15 都 0930019051 都 都 都 省 行 不 都 說 令 臨 路 行 車 都 路 路 臨 行 路 列 理 行 行 路 臨 路 路 利 利 不 列 利 不 林 林 不 都 量 來 不 六 滑 令 不 度 不 不 理 度 度 六 不 不 數 不 不 不 1 不 行 路 路 綠 留 列 都 例 不 度 例 不 六 例 不 六 料 理 都 行 行 2 都 利 度 益 例 不 六 六

More information

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II 99 年 度 年 路 98.12.28()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 4 路 料 更 99.01.25() 12 ~ 99.01.28() 99.01.27() 路 99.01.28() 見 2 見 2 見 2 99.03.24() 見 5 99.04.14() 見 7 參 99.04.24(

More information

untitled

untitled 拾 - 1567 - 六 年 行 年 行 年 行 年 行 年 六 行 令 六 年 六 六 行 六 參 六 令 年 行 令 年 六 行 六 六 令 年 行 六 令 年 行 令 年 六 六 行 六 令 年 六 行 令 年 六 行 六 令 六 例 列 年 年 數 數 療 年 女 理 理 數 年 不 年 年 行 不 留 流 流 流 流 流 流 流 例 六 女 年 數 年 數 例 例 列 參 參 - 1568

More information

untitled

untitled 錄 1 邏 若 邏 路 連 狀 立 連 便 連 領 理 領 來 數 路 行 料 見 若 度 利 來 邏 料 利 度 裡 行 行 理 理 來 留 2 路 六 料 不 立 漣 利 利 更 易 率 來 連 串 更 連 串 更 留 利 若 行 理 來 料 料 若 滑 連 滑 滑 連 滑 力 若 料 3 路 若 料 若 切 列 列 列 連 狀 來 行 理 行 立 理 更 切 不 料 料 利 料 利 不 理 來

More information

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車

北 行 禮 北 路 樓 (02) 行 路 路 林 立 北 北 樓 便利 樓 車 車 行 15 聯 車 行 車 北 林 行 禮 北 林 路 樓 (02)28826200 8701 林 行 路 路 林 北 北 力 林 便利 林 車 行 15 聯 車 R7R9 R10R12R15R19 68206255508 304223302601633618 行 車 行 禮 279 數 500~600 冷 6 x12 28 x2 雷 CD VHS 錄 錄 六 錄 路 喇 禮 離 不 行 禮 理 律 林 參 行 禮 北 行 禮

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 陸 陸 理 李 金 2007 年 10 歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 力 力 量 識 立 力 理 來 陸 兩 流 陸 料 了 陸 理 理 理 理 漏 不 諒 參 料 參 錄 理 理 金 六 省 理 北 理 北 理 理 理 理 理 省 理 理 理 行 略 落 理 勵 料 立 立 理 行 理 理 理 理 理 理 理 利 理 理 行 理 年 來 理 理 省 理 理 1

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章  我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究

二  台灣福佬客與客家人之分佈研究 福 立 北 北 北 北 里 金 李 數 練 來 數 嶺 寧 數 龍 林 落 來 練 里 里 練 六 金 金 里 寮 里 北 里 林 蘆 林 隆 劉 劉 林 里 立 劉 里 里 蘆 李 福 李 蘆 羅 羅 立 鹿 福 林 福 寧 落 來 里 林 崙 北 林 林 隆 劉 劉 林 立 了 北 丹 龍 劉 立 劉 了 黎 林 陸 李 里 福 量 神 里 林 樂 里 年 來 數 龍 里 龍 來 北 里 陸 劉

More information

四湖鄉志纂修

四湖鄉志纂修 度 例 年 1 留 流 年 不 了 若 不 更 ( 金 2004 年 12 ) 料 錄 來 力 林 歷 錄 料 錄 年 來 了 精 來 更 年 略 拓 葉 兩 來 兩 年 年 陸 來 拓 更 隆 年 葉 年 年 金 見 了 力 了 數 立 隸 諸 羅 林 隆 年 陸 拓 崙 拓 年 拓 年 林 寮 寮 陸 落 北 北 落 數 六 林 2 年 年 崙 鹿 寮 庒 寮 年 年 年 復 北 北 年 年 立

More information

自學進修學力鑑定考試職業證照與專科學校類科及筆試科目對照表

自學進修學力鑑定考試職業證照與專科學校類科及筆試科目對照表 錄 力 類 類 1 律 律 + + 理 2 + + 理 3 + 4 + 5 利 + 6 + 7 + 8 9 + 理 + 料 力 + + 料 10 冷 冷 數 11 + 理 料 力 + + 料 12 13 不 不 理 14 15 16 數 + 數 數 + + 理 + 13 17 理 18 + 理 料 力 + + 料 19 + 理 料 力 + + 料 20 21 22 + + + 理 + 理 + 理 料

More information

中華人民共和國殘疾人保障法(2008年修訂)

中華人民共和國殘疾人保障法(2008年修訂) 年 年 年 了 益 參 理 理 不 力 力 力 力 精 神 利 利 律 利 領 列 立 行 年 度 切 聯 見 六 律 理 理 理 律 益 見 益 見 精 神 理 勵 履 行 力 聯 利 益 益 聯 律 力 量 履 行 履 行 益 勵 立 力 暴 力 勵 立 力 量 律 履 行 領 識 立 療 力 量 度 立 度 狀 利 益 行 益 勵 年 復 復 利 復 立 復 復 復 參 力 六 復 復 復 復

More information

第五章 鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析

第五章  鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析 93 94 1 10 3 4 5-1 5-1 1 ( ) 94/1/10 1 94/1/10 2 94/3/4 4 () 94/3/4 94/3/4 94/3/4 94/3/5 94/3/5 3 94/3/4 94/3/4 94/3/4 1 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 1 94/2/22 1 94/2/22 2 94/2/22

More information

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案)

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案) 勞 理 勞 參 立 理 理 理 理 不 類 類 度 類 度 例 勞 列 勞 理 理 類 勞 數 隸 理 類 勞 數 隸 理 理 勞 數 年 年 行 勞 數 年 年 行 勞 數 年 年 行 勞 理 類 勞 數 理 類 勞 數 理 理 行 不 勞 類 勞 數 勞 勞 數 勞 理 路 離 里 勞 1 勞 數 勞 數 勞 數 勞 數 勞 數 勞 理 () 勞 勞 理 理 勞 勞 () 理 勞 理 勞 理 勞

More information

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告 094-009 立 館 立 年 立 館 立 年 六 拾 六 行 料 度 歷 料 理 老 行 度 立 都 裡 都 了 陸 來 了 留 來 來 了 勞 力 更 歷 量 量 了 料 說 說 勞 力 了 了 料 不 兩 類 流 了 六 料 錄 理 車 歷 年 歷 金 車 年 洛 年 歷 金 刺 輪 拉 數 兩 拉 車 車 兩 歷 量 力 不 力 來 便 利 不 更 不 力 勞 度 車 力 率 勞 率 都 輪

More information

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 樓 樓 年 樓 了 了 了 樓 亂 理 了 了 領 來 裡 立 不 來 更 裡 來 亂 裡 裡 更 不 亂 利 領 裡 行 倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 金 見 什 不 了 便 飯 不 利 飯 料 了 理 飯 飯 說 懶 冷 什 來 洞 洞 裡 兩 裡 不 不 不

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 度 料 年 度 料 理 若 年 度 年 度 若 年 度 年 度 理 聯 年 度 例 參 聯 年 度 年 年 度 年 度 料 聯 勵 錄 讀 年 度 錄 數 數 數 錄 率 理 陸 參 館 年 度 良 良 數 43 理 年 度 行 率 率 料 年 年 度 路 料 料 年 年 理 年 度 年 度 年 立 料 流 例 理 度 勞 累 力 若 度 狀 立 年 理 樂 若 利 行 年 理 年

More information

untitled

untitled 不 見 羅 列 見 行 論 見 不 行 立 年 年 略 來 年 略 略 省 不 領 年 見 了 立 行 數 1 立 易 行 年 零 年 2 六 年 年 行 利 六 年 零 零 零 年 六 年 零 零 零 年 年 零 零 零 年 六 年 了 六 年 零 零 零 年 不 易 易 零 零 零 年 六 年 易 更 例 年 不 領 省 略 3 省 4 5 6 7 列 省 數 說 易 來 年 量 年 兩 力 立

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

untitled

untitled 年 立 林 林 10617 北 羅 福路 4 1 聯 林 聯 (02)33664611 (02)23654520 96 年 11 19 (96) 107 244 錄 羅 龍 立 理 理 理 盧 理 理 鹿 理 理 理 林 理 梁 林 立 林 244 錄 96 年 11 9 4 林館 樓 羅 羅 龍 立 理 理 盧 理 理 鹿 理 理 理 林 理 243 錄 (96 年 9 10 ) 行 96 年度

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案)

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案) 勞 理 說 勞 理 六 年 行 年 年 年 六 年 年 理 理 落 理 行 力 不 不 力 理 理 見 行 參 ILO-OSH 2001 理 行 理 不 行 不 理 理 落 理 理 勞 立 更 理 理 錄 諸 勞 落 理 () 類 勞 數 隸 理 類 勞 數 隸 理 類 勞 數 理 類 勞 數 理 理 行 不 勞 類 勞 理 理 理 度 理 不 六 六 1 類 理 類 勞 數 勞 勞 理 勞 理 勞

More information

untitled

untitled 理 車 益 理 年 錄 車 參 理 行 車 理 車 車 車 行 車 益 理 益 省 車 益 車 陸 論 參 料 車 年 車 車 車 車 了 年 料 更 車 理 車 行車 年 車 數 理 車 理 益 參 車 力 省 車 益 1 車 度 車 量 車數 都 車 車 行 便 車 車 車 異 立 聯 車 車 車 不 度 車 不 車類 異 車 車 車 理 車 車 行 類車 車 不 理 車 行車 不 參 更 行

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

untitled

untitled 車 更 理 錄 參 行 行更 益 陸 參 ~ 1 ~ 車 更 行 車 年 年 路 車 年 不 車 拉 數 參 拉 數 拉 數 參 來 亂 不利 年 車 力 行車 落 臨 易 車 年來 更 年 降 降 率 年 車 率 益 車 理 易 車 1 車 車 車 不 ~ 2 ~ 行 亂 利 行車 率 參 行 行 車 年 累 數 車 車 車 車 車 車 1 車 95 年 5 累 數 車 車 車 車 車 車 料來

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 數 讀 不 數 行 年 度 路 理 量 不 年 理 路 老 理 老 若 不 聯 老 度 例 說 年 度 數 更 老 數 老 年 度 年 六 年 利 年 年 度 列 益 福 増 年 度 増 年 度 讀 不 力 年 20 讀 力 利 年 度 年 理 參 益 利 錄 便 行 老 行 行 列 老 更 年 便 立 理 更 年 更 數 年 度 年 度 留 年 年 度 勵 見 不 不 不 量 數

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

untitled

untitled 立 念 理 理 勞 料 年 狀 不 狀 歷 了 狀 量 練 度 數 練 量 了 說 練 度 年 度 量 度 若 練 度 練 年 料 練 度 量 度 度 1 狀 率 歷 參 練 理 度 度 來 切 數 數 度 練 數 量 度 良 練 練 練 量 練 令 參 車 雷 參 律 練 行 力 力 力 練 練 律 練 度 率 理 練 練 2 勵 練 練 練 參 不 了 樂 理 量 量 數 練 度 率 量 度 惡

More information

年度 行 數量 說 年 ( ) 數 旅 旅 列 雷 度 度 率 率 省 列 雷 列 列 度 度 理 理 路 列 數 旅 旅 理 路 立 旅 旅館 旅 旅

年度 行 數量 說 年 ( ) 數 旅 旅 列 雷 度 度 率 率 省 列 雷 列 列 度 度 理 理 路 列 數 旅 旅 理 路 立 旅 旅館 旅 旅 年度 行 數量 說 年 () 數 旅 旅 列 雷 度 度 率 率 省 列 雷 列 列 度 度 理 理 路 列 數 旅 旅 理 路 立 旅 旅館 旅 旅 年度 行 數量 說 年 () 旅 旅 理 雷 立 冷 流 喇 率 流 雷 不 不 冷 冷 冷 冷 冷 度 理 理 年度 行 數量 說 年 () 立 冷 理 理 不 不 冷 冷 冷 冷 冷 度 爐 不 兩 不 度 不 不 理 理 理 理 理 理 理 籠

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

untitled

untitled 錄 度 領 參 來 論 了 率 參 料 玲 110 行 度 年 量 臨 金 金 來 臨 了 拓 金 來 量 行 什 來 來 落 累 行 行 流 數 量 什 行 流 來 益 六 行 立 料 理 行 來 來 率 來 路 111 錄 度 料 理 女 年 量 不 論 來 來 不 類 例 年 例 樂 拉 都 年 樓 不 不 率 不 便 不 不 見 來 不 都 陸 try try 不 不 惡 老 老 戀 都 女

More information

untitled

untitled 了 來 力 車 NC 料 力 滑 輪 爐 力 類 輪 隸 來 流 零 類 度 精 度 精 不 1-1-1 零 來 隸 1 1-1-1 零 2 不 切 理 OE 精 精 練 零 料 來 略 1989 年 6 聯 來 聯 零 零 了 度 料 / 量 不 領 療 紐 不 良 良 力 劣 力 行 說 3 來 說 來 量 度 了 不 度 林 度 例 力 兩 度 力 金 度 領 立 類 零 量 量 類 歷 連

More information

untitled

untitled 女 率 來 女 來 例 理 勞 年 更 更 率 年 年 不 力 力 了 年 更 列 館 行 理 樂 兩 拉 年 更 度 金 禮 連 串 不 更 行 都 了 力 館 諸 更 力 精 力 不 女 不 吝 勵 1 都 都 歷 力 都 略 更 藍 來 更 兩 異 年 來 陸 亮 來 都 立 更 綠 路 力 更 力 略 路 車 路 金 車 識 六 度 度 路 2 年 省 了 路 理 精 狀 力 理 路 錄 車

More information

untitled

untitled 行 年 度 北 行 數 北 數 數 2. 年 度 理 力 論 理 論 理 理 論 立 理 讀 3. 年 度 年 年 年 料 行 4. 理 年 度 理 聯 年 ~ 行 利 5. 年 度 6. 行 率 聯 率 48 金 省 度 理 臨 參 車 邏 立 狀 利 邏 連 列 李 領 理 行 樓 樓 行 欄 行 料 力 連 念 落 浪 落 聯 益 烈 力 立 六 數 易 爲 年 年 行 立 參 力 理 呂 老

More information

untitled

untitled 年度 立 勵 行 錄 六 行 行 行 行 省 理 綠 行 行 六 六 六 行 行 行 行 行 六 六 六 行 行 年 料 行 年度 行 () 數量 說 年 ( 樓 ) () 來 A. 勵 B.( 金 ) 金 立 數 滑 讀 數 數 2 年度 行 () 數量 說 年 ( 樓 ) () 來 A. 勵 B.( 金 ) 金 行 錄 類 類 立 量 數 數 立 量 錄 錄 數 數 更 切 3 年度 行 ()

More information

untitled

untitled 1 李 年 拓 利 林 金 林 金 立 年 年 2 利 林 金 洞 來 利 禮 不 年 年 臨 見 年 禮 念 利 行廉 力 不 年 復 年來 金 兩 六兩 3 來 六 年 金 輪 力 行 來 流 魯 離 年 辰 年 立 4 歷 利 利 利 羅 利 羅 立 利 度 見 類 利 不 來 行 利 歷 利 利 行 行 蓮 羅 邏 六 林 廬 錄 林 林 不 林 林 不 不復 林 不 林 律 祿 北 年 行

More information

untitled

untitled T&D 行 93 年 11 10 1 19 立 館 行 行 行 率 力 行 行 立 館 立 立 立 練 行 列 立 館 行 SWOT 立 館 行 行 行 行 理 論 度 律 行 1 T&D 行 93 年 11 10 2 19 2 利 立 行 利 立 立 輪 北 北 利 立 行 立 行 行 類 料 來 T&D 行 93 年 11 10 3 19 行 來 契 1986 年 1988 年 The Next

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

untitled

untitled 行 類 錄 行 理 六 行 論 立 六 福 利 福 利 理 六 理 論 理 行 I 理 度 六 行 度 理 論 論 類 行 論 六 利 不 理 理 理 利 不 理 六 行 六 六 六 行 六 倫 理 六 流 行 六 II 六 六 館 理 六 館 六 六 讀 索 館 理 類 讀 六 理 理 行 易 易 行 立 六 III 行 類 行 行 行 行 識 力 行 行 念 理 論 行 歷 立 度 行 行 論

More information

「破功高手」

「破功高手」 0 年 李 龍 李 龍 不 了 念 李 龍 女 亮 女 了 練 李 龍 林 匿 不 不 露 說 李 龍 匿 暴 露 殺 說 不 領 老 不 李 神 塞 來 北 殺 了 李 靈 1 念 李 龍 烈 年 年 行 年 年 了 年 行 更 了 老 老 臨 林 神 了 林 不 了 練 來 說 力 輪 車 力 不 陸 神 不 神 神 領 聯 了 露 來 老 力 2 了 來 福 祥 年 索 神 不 怒 濫 了 了

More information

untitled

untitled 奈 奈 奈 來 臨 了 奈 兩 年 奈 殺 奈 雷 奈 不 奈 奈 兩 了 奈 來 臨 奈 來 臨 了 說 1. 類 奈 類 2. ~ 六 年 3. 4. 行 5. 行 奈 6. 連 串 Flash 來 識 奈 7. 行 奈 識 奈 識 奈 識 來 奈 奈 8. 六 年 利 來 行 奈 什 奈 nanometer nanometer 度 奈 () 來 例 奈 識 奈 奈 奈 奈 奈 奈 奈 數 不

More information

untitled

untitled 省 隸 年 年 辰 林 年 理 力 見 屢 不 力 年 數 年 ~~ ~ 列 見 羅 流 流 不 年 年 力 勵 年 年 李 便 屢 復 ~ 復 年 讀 ~ 理 見 理 不 更 錄 ~ 年 不 理 暴 沈 年 路 里 立 料 靈 識 不 立 力 年 ~ 年 理 年 ~ 年 理 年 ~ 年 年 ~ 年 六 年 量 良 年 ~ 理 參 理 歷 林 索 說 更 力 行 論 說 說 年 陸 領 年 力 立

More information

untitled

untitled 年 度 拓 流 行 力 讀 度 落 六 行 領 立 裡 樂 年 度 行 量 量 金 行 行 率 率 流 量 流 量 參 參 參 數 量 數 量 數 館 館 館 館 館 行 館 數 量 行 館 行 讀 館 量 量 金 行 行 率 館 契 理 理 理 理 理 讀 理 館 館 識 館 理 館 更 理 量 量 金 行 行 率 練 年 度 度 館 行 旅 行 理 理 數 數 數 理 理 理 旅 領 不 類 不

More information

untitled

untitled 料 年 度 年 理 年 度 契 益 不 益 年 度 年 度 年 度 略 略 路 利 老 降 年 利 率 累 力 療 療 路 略 路 略 略 度 立 異 度 略 行 行 流 行 率 行 行 練 利 行 略 度 益 不 理 度 理 金 行 路 路 行 路 路 行 路 不 路 數 年 滑 路 益 療 利 療 率 力 年 力 年 年 行 益 年 度 行 金 金 度 年 行 金 度 降 益 金 降 利 率 利

More information

出國考察(出國類別:考察)

出國考察(出國類別:考察) 都 年 行 參 論 六 參 行 行 300 年 更 參 參 旅 參 行 利 行 林 良 盧 林 參 行 行 參 (10 9 ) 呂 1. 2. 參 3. 呂 (10 10 ) 呂 () ()( ) 金 六 ( ) (10 11 ) (10 12 ) 金 車 (10 13 ) 奈 良 奈 良 奈 良 料 ASHIBINOSATO 奈 良 1. 參 2. 參 3. 參 4. 參 金 () 六 5. 參

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

拾壹、技術運用之蔬果預冷

拾壹、技術運用之蔬果預冷 冷 冷 理 降 度 度 冷 冷 Vacuum Cooling 冷 冷 冷 葉 類 葉 冷 理 葉 類 類 年 都 葉 類 不 理 不 率 北 30~40 都 率 零 見 葉 類 理 度 易 了 行 冷 理 降 度 冷 降 理 利 量 降 狀 不 度 降 葉 類 降 冷 冷 來 理 度 理 量 冷 行 年 量 冷 了 葉 類 1 類 兩 年 冷 冷 理 冷 葉 類 葉 類 類 不 葉 類 冷 不 路

More information

untitled

untitled 呂 立 立 行 理 例 度 力 Physical Fitness 精 力 不 度 累 力 力 力 力 力 不 易 勞 力 不 類 Health related Fitness 度 力 力 量 力 度 力 Performance related Fitness 了 度 力 靈 度 力 例 糖 尿 力 識 理 理 輪 數 不 (BIA) 度 ( ) ( 女 ) (Jackson & Pollock,1985)

More information

untitled

untitled 年 度 年 年 年 六 理 理 李 祥 理 理 栗 路 理 北 樓 年 度 林 聯 路 樓 易 六 立 歷 理 聯 不 錄 參 理 理 理 理 料 理 更 六 理 理 年 說 理 例 例 六 理 數 例 說 利 行 狀 勞 理 金 行 勞 六 契 年 度 年 陸 年 度 益 年 度 年 度 年 度 年 度 六 年 度 年 狀 理 狀 金 流 量 年 度 年 度 利 來 年 六 理 料 年 度 年 理

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

untitled

untitled 2004.05.05 Agenda 2:00~2:02 2:02~2:05 2:05~2:25 2004 年 2:25~2:30 2:30~2:45 Q&A 2:45~3:00 1 2 2004 3 列 列 SUNON 行 列 流 列 AC 列 量 列 量 列 4 領 不 說 流 SUNON 路 Network & Tele-com Information Technology Optoelectronic

More information

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系 六 年 度 年 立 路 年 www.hwai.edu.tw 樓 六 若 來 參 理 理 錄 若 錄 行 讀 益 I 六 年 度 年 立 錄 類 參 陸 拾 拾 參 拾 拾 參 拾 拾 拾 陸 錄 拾 拾 說 切 六 II 六 年 度 年 立 理 www.hwai.edu.tw 說 () 0960075501 理 女 理 六 六 數 離 年 年 類 類 類 類 類 便 理 類 理 類 類 數 若 錄

More information

untitled

untitled 立 北 理 金 理 錄 年 行 樓 樓 參 李 鸞 晴 福 陸 列 葉 錄 玲 略 拾 拾 金 理 金 理 行 行 年 年 不 年度 列 年度 列 年度 數 550,252,700 數 496,370,000 53,882,700 數 531,956,275 數 496,021,000 35,935,275 18,296,425 年度 數 62,400,000 連 年度 留數 4,016,47 行

More information

untitled

untitled 利 料 不 見 羅列 見 行 論 見 不 行 羅列 見 度 年 聯 料 年 來 旅 年來 年 旅 離 離 年 來 離 更 年 數 數 料 年 行 年 數 年 年 年 年 易 來 年 來 易 易 數 年 兩 更 切 略 年 聯 略 行 年 了 便 流 省 年 年 兩 行 論 立更 聯 來 略 參 里 歷來 行 列 行 省 省 行 省 年 年 省 年 年 行 易 易 更 省 來 路 路 路 路 路 令

More information

教學組報告

教學組報告 100 年 1 料 2011/08/29 行 曆 老 列 行 勵 說 利 兩 行 行 老 年 度 年 度 老 留 利 數 年 年 六 領 行 領 列 廊 輪 輪 說 若 更 行 利 參 老 練 六 年 年 領 年 年 年 數 離 異 六 老 年 理 便 行 立 例 理 利 禮 年 女 利 行 索 便 1 100 年 1 料 2011/08/29 理 年 六 理 若 金 金 兩 便 老 行 錄 年 年

More information

untitled

untitled 麗 老 讀 麗 老 北 立 北 立 北 立 北 樂 行 館 落 http://violetyun.blogspot.com su200@sude.tpc.edu.tw 0922278759 不 力 領 領 讀 力 力 度 ~ 識 ~ ~ 錄 力 索 索 更 便 切 不 ~ 來 ~ 量 溺 句 陋 力 力 立 識 見 識 識 理 見 識 省 不 讀 練 鍊 力 1981 若 來 邏 力 麗 了 來 不

More information

中臺科技大學學位論文典藏

中臺科技大學學位論文典藏 年 讀 行 令 令 料 行 料 行 行 不 不 行 行 理 理 福 利 理 理 福 利 金 福 利 金 年 1 年 讀 行 領 列 罹 率 率 療 量 率 零 率 數 金 行 立 度 零 金 不 零 福 利 福 利 劣 漏 勞 立 福 利 理 不 列 不 識 年 識 年 識 年 不 六 不 六 不 2 年 讀 行 不 不 行 不 量 不 不 量 量 量 量 量 行 列 料 料 料 料 料 行 不 列

More information

untitled

untitled 不 料 金 類 料 不 料 利 零 利 料 不 利 料 不 料 量 料 流 來 料 料 行 都 兩 類 來 例 不 例 58 兩 不 類 不 冷 狀 不 不 惡 料 不 行 冷 行 料 利 論 力 不 力 行 不 不 裡 例 車 車 量 金 都 不 易 易 不 易 易 59 類 易 廉 度 量 料 料 量 度 省 例 例 類 料 車 零 60 類 輪 拉 來 狀 料 都 裂 來 煉 不 粒 粒 狀

More information

國立自然科學博物館館訊第263期

國立自然科學博物館館訊第263期 里 類 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 量 1 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 金 女 女 女 年 女 北 2 北 女 女 率 女 女 兩 率 女 率 來 魯 女 利 3 女 裂 兩 裂 度 裂 裂 率 女 例 女 例 裂 類 女 數 率 女 數 女 度 女 異 略 女 女

More information

untitled

untitled 樂 例 理 年 林 靖 數 狀 1 參 靈 狀 行 度 行 度 裡 行 行 度 靈 狀 行 利 不 論 來 不 更 樂 度 勞 年 2 類 壘 年 參 參 年 精 力 量 參 老 年 參 陸 參 類 旅 館 旅 館 來 旅 樂 都 飯 樂 樂 樂 樂 樂 3 樂 年 立 樂 年 樂 樂 律 聯 聯 年 聯 來 聯 來 來 飯 年 樂 拉 樂 飯 樂 來 來 飯 樂 樂 樂 行 樂 車 滑 浪 滑 行

More information

untitled

untitled 拉 來 理 力 龍 撚 連 狀 狀 撚 亮 都 都 不 料 狀 索 料 度 不 度 年 狀 練 狀 78 狀 數 不 量 不 兩 更 力 精 練 撚 料 不 不 不 精 練 精 練 留 類 硫 類 硫 硫 理 理 理 理 理 不 理 數 理 理 例 來 理 79 利 蘭 理 理 理 來 簾 六 類 數 精 女 女 便 禮 滑 濾 車 輪 簾 旅 行 流 例 列 流 例 流 精 精 80 狀 羅 拉

More information

untitled

untitled 倫 聯 歷 療 理 北 行 量 量 理 立 療 療 療行 療 里 蘭 理 療 理 樂 療 行 聯 理 兩 聯 行 行 領 理 理 行 理 度 療 理 療 理 療 理 理 理 練 理 識領 1 理 識 理 論 行 略 理 理 2 年度 年度 數 數 讀 理 論 理 論 年度 年度 數 數 療 療 論 讀 理 論 倫理 療 療 流行 年度 年度 數 數 理 論 兩 度 理 論 年度 3 年度 數 數 療

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 類 歷 論 列 理 不 洛 類 理 論 來 理 洛 類 論 類 不 理 洛 類 論 理 理 理 理 切 暴 露 列 理 理 理 療 若 洛 論 來 理 理 洛 論 理 力 洛 列 度 不 不 力 降 洛 類 烈 理 洛 念 理 洛 類 列 類 行 列 良 理 理 理 列 羅 紐 羅 理 理 念 理 復 立 狀 理 不 論 狀 略 了 理 易 離 切 說 老 洛 論 行 理 列 不 不 異 洛 類 理

More information

untitled

untitled 年 說 說 度 度 六 北 聯 1 說 2008 年 5 12 2 28 陸 省 都 北 92 里 8 烈 都 陸 68,712 罹 17,912 143,367 1,100 省 北 1,100 累 數 4,600 2 兩 立 聯 烈 12 立 陸 北 聯 了 陸 參 13 率 金 30 陸 15 747 益 50 北 都 兩 16 北 理 率 領 22 兩 都 流 立 30 里 -- 行 3 16

More information

untitled

untitled 年 度 錄 年 () N407 益 列 錄 論 94 年 度 2 更 論 (1)P7 (2) 若 更 錄 更 15 理 行 讀 力 理 讀 論 P9P10 讀 論 P11 理 讀 論 P13 理 論 論 六 律 律 論 論 錄 更 論 說 行 說 - 1 - 更 更 更 金 料 行 若 料 不 更 老 列 不 料 行 若 料 不 更 老 不 益 量 參 立 六 更 六 更 料 六 料 行 行 論 說

More information

untitled

untitled 100 年 度 年 理 年 理 970 蓮 路 880 http://www.tccn.edu.tw 038572158366 (99 年 1110100 年 度 年 理 ) // http://tad.tccn.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?category=47 1 100 年 度 年 理 列 年 立 列 力 度 力 度 立 立 年 異 行 歷 良 錄 不 行 錄

More information

untitled

untitled 麗 行 年 年 歷 省 來 歷 年 行 理 略 理 理 理 立 麗 理 年 麗 句 年 來 路 歷 來臨 來 路 歷 煉 行聯 年 念 論 陸 行 麗 了 麗 更 不論 不論 來 都 省 索 歷 麗 年 句 麗 理 蓮 領 理 理 濾 讀 麗 勞 不吝 精益 精 行 林 識 麗 麗 參 麗 六 令 令 麗 麗 麗 麗 麗 說 麗 麗 立 ( ) 年 ( ) 來 年 ( 六 ) 亂 臨 參 六 六年

More information

STANDARD

STANDARD 精 行 例 119 例 2004 年 2004 年 精 錄 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 連 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 10. 2 11. 錄 3 律 12. 3 13. 律 3 14. 3 15. 3 16. 3 17. 數 3 18. 3 19. 4 20. 4 數 i 2004 年 精 六 21. 22. 4 23. 4 24. 4 25. 利 率 4 26.

More information

untitled

untitled 年 來 歷 都 年 年 不 念 落 類 列 不 流 行 令 年 理 論 度 來 諾 蘭 福 盧 理 論 年 塞 盧 識 領 度 都 類 力 邏 量 流 樂 領 了 識 來 說 識 年 樂 理 倫 理 六 年 烈 更 樂 來 年 度 數 量 說 年 諸 年 立 更 列 論 都 歷 理 更 歷 數 量 參 見 料 識 不 更 說 量 來 力 拓 年 流 連 參 見 利 連 省 勞 力 更 率 流 行 良

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 療 烈 北 行 不 聯 例 理 立 - 理 行 利 老 療 老 理 精 力 力 1994 年 老 療 良 林 益 率 老 臨 41 度 泌 來 力 力 老 年 益 不 都 樂 類 1. 精 理 精 2. 理 旅 旅 旅 行 42 ( 聯 理 練 復 練 ) 3. 錄 療 4. 老 老 療 了 療 了 狀 不 老 更 5. 數 參 料 罹 不 塞 塞 更 6. 理 理 狀 度 度 不 43 7. 例

More information

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅 北 立 祥 101 年 4 錄 2 4 類 5 益 9 益 38 六 易 72 年 度 79 82 1 行 ( ) 不 論 數 年 數 益 益 ( ) 料 料 不 料 料 不 料 ( ) 易 不 例 易 數 數 不 數 異 行 行 令 ( ) 行 車 連 行 理 行 行 見 ( ) 契 利 契 益 歷 鑚 了 ( 六 ) 都 異 異 ( ) 度 兩 2 便 ( ) 益 異 行 年 度 益 例 利 年

More information

龍 華 科 技 大 學

龍 華 科 技 大 學 龍 理 車 行 龍 例 老 玲 李 呂 年 車 行 車 不 異 PPS 來 行 龍 數 594 料 論 行 龍 路 行 精 度 都 車 行 不 率 不 行 車 行 異 率 車 車 來 料 車 車 料 論 車 車 行 車 路 狀 車 降 率 參 車 行 2 錄 錄 錄 錄 論 流 車 行 行 行 年 例 類 料 料 車 論 參 龍 車 行 3 錄 例 年 數 數 數 年 料 度 精 度 不 行 行 車

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 茶 立 茶 了 茶 立 行 六 年 不 茶 茶 不 茶 茶 葉 益 茶 茶 金 量 茶 行 料 綠 度 離 8 m 茶 行 茶 不 行 離 茶 降 立 勵 茶 行 茶 理 茶 不 不 易 茶 易 茶 茶 茶 247 茶 茶 龍 茶 ( 金 ) 龍 力 不 茶 良 利 力 利 利 茶 葉 良 龍 茶 茶 料 不 理 茶 茶 不 茶 量 茶 葉 年 來 力 不 若 茶 茶 行 茶 茶 立 利 茶 葉 茶

More information

「我國憲政史」的多元詮釋

「我國憲政史」的多元詮釋 The Emergence of Modern Constitutional Culture in Taiwan modern-style 1689 年 利 1776 年 立 1787 年 1791 年 1789 年 利 來 律 異 念 行 力 立 利 1 若 律 legal system 說 modernity 律 不 令 例 律 行 律 legal profession 更 念 行 2 不 更

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 論 行 不 行 量 什 行 不 不 不 便 量 什 樂 便 行 利益 僚 吝 行 利 不 什 量 行 利益 行 濫 說不 聯 都 行 行 行 量 不 更 來 行 量 便 聯 行 量 行 行 力 行 更 行 行 量 行 不 兩 精 度 葉 行 行 量 律 令 量 流 行 令 了 不 行 量 來 行 1 行 行 量 量 狀 列 量 更 狀 更 若 行 行 行 量 量 行 什 都 了 什 行 量 行 量

More information

untitled

untitled 年 異 狀 年 不 列 不 兩 都 漏 流量 兩 漏量 路流量 漏 流量 不 爐 力 降 流 不 力 力 列 降 率 降 若 爐 力 爐 理論 度 力 力 力 降 力 降 爐 狀 什 不 列 爐 力 爐 力 立 路 爐 列 兩 立 兩 立 輪 利切 流 離 兩 爐 爐 力降 理 列 力來 力來 率 來 列 行 利 行 列 爐 爐 利 爐 若 度 行 爐 爐 列 狀 切 行 力 行 列 路 料 料 不

More information

南宋獄訟判決文書中的「健訟之徒」

南宋獄訟判決文書中的「健訟之徒」 劉 裡 若 不 什 兩 類 利 聯 類 理 裡 類 律 律 行 年 理 不 行 類 不 類 裡 不 不 裡 立 流 力 量 律 行 易 律 利 禮 類 不 * 歷 理 1 1 2 3 類 4 來 理 論 來 裡 力 5 不 6 裡 7 易 理 不 若 8 不 什 1 禮 10 年 276 2 3 4 禮 10 162 禮 34 517 了 利 5 錄 不 601 令 里 里 不 6 歷 遼 金 北

More information

untitled

untitled 理 力 理 類 CNHA93-01 力 理 (1) 歷 歷 力 (1) (1) 行 93 年 1 1 93 年 12 31 行 理 理 94 年 2 28 摘要 歷 歷 度 歷 歷 行 歷 年 歷 歷 度 歷 度 歷 歷 行 歷 歷 歷 歷 精 歷 歷 歷 歷 異 立 例 關鍵詞 歷 歷 歷 錄 歷 歷 理 浪 力 年來 歷 療 不 力 歷 立 療 歷 年 立 讀 歷 歷 臨 行 理 療 來 來 療

More information

untitled

untitled 勞 例 說 勞 令 了 勞 勞 路 車 料 漏 落 落 羅 說 理 勞 令 勞 勞 勞 參 勞 勞 勞 不 更 勞 勞 勞 勞 行 勞 年 金 1 勞 罹 數 年 勞 不 勞 六 勞 說 六 年 勞 六 令 行 勞 歷 勞 年 六 行 勞 勞 令 勞 年 不 勞 不 狀 勞 列 說 易 例 參 勞 例 參 易 勞 說 列 參 例 了 令 勞 2 勞 勞 不 勞 滑 狀 說 滑 易 勞 說 滑 3 勞

More information

untitled

untitled 15010 - 說 列 料 參 說 說 不 說 理 立 契 北 說 北 北 理 理 北 北 北 勞 北 勞 北 理 北 易 契 易 契 易 樓 路 北 理 1 / 107 念 離 度 若 更 不 留 度 不 切 料 臨 寮 列 車 理 路 路 車 不 行 說 不 料 路 料 料 冷 路 路 2 / 107 路 料 料 列 料 不 路 行 復 狀 切 留 列 路 輪 滑 連 路 異 狀 例 行 車 說

More information

Una肌肉保養精華

Una肌肉保養精華 精 碌了 羅 呂 16 都 不 復 來 狀 療 異 力 狀 不 見 狀 神 NT$ 980 125 ml. 錄 料...1...1...2 路 料...4...6...7 六...7...10...14...14...17...17 行 略...18...18 路...19...20 陸...22 來 年 益...22 益...25...26 理...26 念...28 念...32 料 狀 碌 便利

More information

untitled

untitled 立 立 年 來 類 度 利 林 量 度 輻 類 力 行 連 串 略 類 數 量 類 不 ( 林 ) 陸 行 行 累 錄 類 行 飼 行 復 行 來 更 易 不 不 流 流 離 車 不 年 來 WTO 量 陸 蓮 龍 不 力 力 爲 漏 利 (installed collecting) 利 度 洛 行 類 - 89 - (1). 洞 漏 落 行 麗 (2). 量 拉 落 葉 落 類 利 行 行 來 行

More information

untitled

untitled 年度 (1) 金 (2) 金 19686851 行 理 * 金 例 * 金 例 年度 金 數 金 编 說 金 111 212 312 412 513 615 715 828 928 1029 1129 () 參 年度 金 數 91 年度 3 參 92 年度 1 參 92 年度 1 參 年度 歷 數 金 識 理 理 立 理 立 利 立 立 理 識 立 李 識 立 歷 理 李 理 立 復 理 林 識 立

More information

專 題 論 述

專    題    論    述 論 理 論 劉 理 論 律 行 見 律 行 利 行 律 行 律 度 律 行 見 行 律 行 行 律 行 力 行 行 行 律 不 行 不 律 行 度 行 度 陸 度 拉 拉 度 度 易 契 利 羅 類 羅 錄 理 行 錄 令 錄 契 羅 說 行 度 拉 羅 錄 1 羅 度 拉 度 羅 度 羅 陸 羅 陸 陸 陸 度 行 拉 度 利 羅 裂 度 羅 度 度 立 年 利 蘭 利 洛 拉 度 更 度 度 拉

More information

Microsoft Word - hko2005-2006 C_for pdf_final.doc

Microsoft Word - hko2005-2006 C_for pdf_final.doc 2005-2006 (1) (2) 輻 (3) 理 料 2005-06 年 度 零 年 度 283 20 2005 年 4 2006 年 3 2005-06 年 度 不 勵 異 III 錄 臨 更 紐 狀 2005 異 2005-06 連 年 金 樂 梁 狀 林 禮 異 樂 2006 年 聯 29 禮 了 利 識 禮 2006 年 1 13 行 聯 參 行 禮 理 列 2005 年 11 WMO 聯

More information

立 論 (93 年 5 ) 論 立 論 立 年 年 不 立 讀 理 念 不 數 列 論 錄 列 行 利 數 列 論 論 路 讀 利 索 列 論 陸 年 數 數 年 六 論 理 離 讀 利 索 列 列 論 理

立 論 (93 年 5 ) 論 立 論 立 年 年 不 立 讀 理 念 不 數 列 論 錄 列 行 利 數 列 論 論 路 讀 利 索 列 論 陸 年 數 數 年 六 論 理 離 讀 利 索 列 列 論 理 立 數 論 陸 年 數 年 六 立 論 (93 年 5 ) 論 立 論 立 年 年 不 立 讀 理 念 不 數 列 論 錄 列 行 利 數 列 論 論 路 讀 利 索 列 論 陸 年 數 數 年 六 論 理 離 讀 利 索 列 列 論 理 陸 年 數 兩 數 年 數 數 參 見 列 來 行 陸 數 料 料 行 列 理 行 料 料 列 陸 不 兩 來 數 參 老 力 老 來 不 不 令 老 老 了

More information

untitled

untitled 不 離 不 離 離 離 離 度 量 量 立 留 更 量 行 狀 行 履 行 契 行 路 力 參 車 車 理 行 車 類 不 不 料 理 料 料 料 讀 料 料 錄 料 理 料 料 料 令 料 料 不 行 狀 年 年 年 年 年 六 年 罹 金 金 錄 類 若 錄 易 錄 金 狀 類 說 金 金 類 理 理 錄 錄 陸 類 錄 不 類 錄 令 不 論 離 離 1 數 便 狀 類 類 金 參 陸 便 料

More information

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式) 單位:

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式)  單位: 廉 便 率 理念 來 不 落 更 不 精神 福 樂 年 數 利 練 鍊 練 樓 練 立 數 理 度良 不 率 理 立 車 車 車 率 行 行 降 宅 率 1 理 不 年 練 年 識 力 數 參 理 參 理 練 理 練 練 練 落 練 理 度 館 年 館 參 參 數累 參 參 數累 館 女 年 宅 行 宅 練 練 弄 邏 降 理 率 率 降 年 度 年 立 年 2 識 年度 年度累 理 年度 年 數

More information

untitled

untitled : 類 : 數 :1,2,3 數 : 識 數. 識, 量, 識, 力. 料 : 類., : 數 說,2. 落 行,, 行 力. 年 :4~6 : 數,,, - 1 - --- 數 念 (1) 說 --- : 9106002 林 : 數 : 識 數 數 數 了 狀 立 念 練 聯 力 料 : : 行 數 聯 行 識 數 數 量 念 行 數 狀 聯 ( 狀 念 ) 數 : : 數 年 : 4-6 : 量

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

untitled

untitled 車 車 車 路 零 理 更 了 // 車 六 車 樂 便利 省 車 數 行 六 領 度 () 車 來 () 車 兩 來 車 量 六 六 六 六 車 參 車 車 車 車 行 爐 立 律 車 行 行 量 車 年 歷 年 利 車 異 車 領 更 車 量 年 車 不 便 車 行 異 年來 車 更 量 車 離 數 車 車 論 列 量 力 車 領 年來 不 年 來 行 連 兩 車 便 年 車 車 隆 利 連 1

More information