untitled

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 CHAPTER 02 2 CHAPTER

2

3

4 02 int A[3] = {10, 20, 30; A[0] 10 A[1] 20 A[2] 30 int *pa[3], A[3]; C 3 pa pa[0]pa[1]pa[2] 3 A A[0]A[1]A[2] 3 A A[0] A + i A[i] A + i &A[i]*(A + i) A[i] 2-3

5 2-1-2 int A[m][n]; [0][0] [0][1] [0][2] [0][n-1] [1][0] [1][1] [1][2] [1][n-1] [2][0] [2][1] [2][2] [2][n-1] [m-1][0] [m-1][1] [m-1][2] [m-1][n-1] 2-4

6 A[upper0] upper0 A[upper0][upper1] upper0upper1 A[upper0][upper1][upper2] upper0upper1 upper2 n A[upper0][upper1] [uppern-1] upper0upper1 uppern-1 2-5

7 2-2 int A[10]; A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] int X = A[0]; A[0] = 100; A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[4] A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

8 02 A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[2] A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A B B0] B[1] B[2] B[3] B[4] B[5] B[6] B[7] B[8] B[9] A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] ( 32) 2-7

9 2.1 [] \Ch02\ex2_1.c /* A n */ array_traverse(int A[], int n) { int i; for(i = 0; i < n; i++) printf("%d\n", A[i]); main() { int A[5] = {10, 20, 30, 40, 50; array_traverse(a, 5); 2.2 [] /* A n i value*/ array_insert(int A[], int n, int i, int value) { int j; if (i < 0 i >= n) return; /* i */ for(j = n - 1; j > i; j--) /* i */ A[j] = A[j - 1]; A[i] = value; /* i value*/ 2-8

10 [] /* A n i */ array_delete(int A[], int n, int i) { int j; if (i < 0 i >= n) return; /* i */ for(j = i; j < n - 1; j++) /**/ A[j] = A[j + 1]; A[n - 1] = 0; /* 0*/ A = B = A t = 2-9

11 2-10

12

13 2.4[] \Ch02\ex2_4.c /* A mn */ matrix_traverse(int m, int n, int A[m][n]) { int i, j; for(i = 0; i < m; i++){ for(j = 0; j < n; j++) printf("%d ", A[i][j]); printf("\n"); main() { int A[2][3] = {{11, 12, 13, {21, 22, 23; matrix_traverse(2, 3, A); 2.5[] /* A mn A B B nm */ matrix_transpose(int m, int n, int A[m][n], int B[n][m]) { int i, j; for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++) B[j][i] = A[i][j]; 2-12

14 02 2.6[] /* ABC mn C=A+B*/ matrix_add(int m, int n, int A[m][n], int B[m][n], int C[m][n]) { int i, j; for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++) C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]; 1. [] 2. [] 3. [] for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < p; j++){ C[i][j] = 0; for(k = 0; k < n; k++) C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; 2-13

15 2-3 α α int A[5]; A[0] A[1] + 1 x sizeof(int) A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[2] A[3] A[4] + 2 x sizeof(int) + 3 x sizeof(int) + 4 x sizeof(int) α α α 2-14

16 α α α α

17 α α α α 2.10 n α α + i 0 x upper 1 x upper 2 x x upper n-1 A[i 0 ][i 1 ][0] [0] α + i 0 x upper 1 x upper 2 x x upper n-1 + i 1 x upper 2 x upper 3 x x upper n

18 α α α α α α α α

19 Polynomial [0] [1] [2] [n] n c n c n-1 c 1 n+2 [n+1 ] c 0 Polynomial [0] [1] [2] [2m-1] [2m] m c m-1 e m-1 c 0 e 0 2m

20 02 typedef struct{ int coef; int exp; NonZeroTerm; #define MAX_SIZE 100 typedef struct{ int count; NonZeroTerm terms[max_size]; Polynomial; /**/ /**/ /**/ /* MAX_SIZE */ /**/ /**/ /**/ Polynomial A, B; count 4 terms [0] [1] [2] [3] coef exp coef exp coef exp coef exp count 3 terms [0] [1] [2] coef exp coef exp coef exp

21 2.12[] \Ch02\ex2_12.c ( 1/3) /* xy x < y -1 x == y 0 x > y 1*/ #define COMPARE(x, y) ((x < y)? -1 : (x == y)? 0 : 1) #define MAX_SIZE 100 /* MAX_SIZE */ typedef struct{ /**/ int coef; /**/ int exp; /**/ NonZeroTerm; 2-20

22 02 \Ch02\ex2_12.c ( 2/3) typedef struct{ int count; NonZeroTerm terms[max_size]; Polynomial; /**/ /**/ /**/ /**/ main() { Polynomial A, B, C; A.count = 0; attach(&a, 3, 5); attach(&a, 8, 4); attach(&a, -6, 2); attach(&a, 5, 0); B.count = 0; attach(&b, 2, 6); attach(&b, 4, 2); attach(&b, 1, 0); /* Polynomial ABC*/ /* A(X) = 3X 5 + 8X 4-6X */ /* B(X) = 2X 6 + 4X */ PolyAdd(&A, &B, &C); /* C(X) = A(X) + B(X)*/ int i; /* C(X) */ printf(" C(X)%d \n", C.count); for(i = 0; i < C.count; i++) printf("%d %d\t %d\n", i+1, C.terms[i].coef, C.terms[i].exp); /**/ attach(polynomial *ptr, int coef, int exp) { if (ptr->count >= MAX_SIZE) return; ptr->terms[ptr->count].coef = coef; ptr->terms[ptr->count].exp = exp; ptr->count++; 2-21

23 \Ch02\ex2_12.c ( 3/3) /* C(X) = A(X) + B(X)*/ PolyAdd(Polynomial *pa, Polynomial *pb, Polynomial *pc) { int currenta = 0, currentb = 0; pc->count = 0; while(currenta < pa->count && currentb < pb->count){ switch(compare(pa->terms[currenta].exp, pb->terms[currentb].exp)){ /* A B B */ case -1: attach(pc, pb->terms[currentb].coef, pb->terms[currentb].exp); currentb++; break; /* A B */ case 0: if((pa->terms[currenta].coef + pb->terms[currentb].coef)!= 0) attach(pc, pa->terms[currenta].coef + pb->terms[currentb].coef, pa->terms[currenta].exp); currenta++; currentb++; break; /* A B A */ case 1: attach(pc, pa->terms[currenta].coef, pa->terms[currenta].exp); currenta++; while(currenta < pa->count){ /* A */ attach(pc, pa->terms[currenta].coef, pa->terms[currenta].exp); currenta++; while(currentb < pb->count){ /* B */ attach(pc, pb->terms[currentb].coef, pb->terms[currentb].exp); currentb++; 2-22

24 A = 45 #define MAX_SIZE 100 typedef struct{ int row; int col; int value; SparseTerm; /* MAX_SIZE */ /**/ /**/ /**/ /**/ SparseTerm A[MAX_SIZE]; A [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] row col value

25 2.13[] B [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] row col value SparseTranspose(SparseTerm A[], SparseTerm B[]) /* B = A t */ { int currentb; int i, j; B[0].row = A[0].col; 2-24

26 02 B[0].col = A[0].row; B[0].value = A[0].value; if (B[0].value == 0) return; currentb = 1; for(i = 0; i < A[0].col; i++) for(j = 0; j <= B[0].value; j++) if (A[j].col == i){ B[currentB].row = A[j].col; B[currentB].col = A[j].row; B[currentB].value = A[j].value; currentb++; /**/ /* A */ /**/ /* B*/ 2.14[] 2-25

27 1. [] 2. [] 2-26

28 char name1[] = "Jean Chen"; char name2[10] = "Mary"; char name3[5] = {'J', 'o', 'e', '\0'; [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] name1 J e a n C h e n \0 [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] name2 M a r y \0 [0] [1] [2] [3] [4] name3 J o e \0 printf("%c", name1[3]); /* name1 'n' */ name3[2] = 'y'; /* name3 'y' */ 2-27

29 char str[] = "Jean Chen"; printf("%d", strlen(str)); /* str 9*/ char str[50]; strcpy(str, "Happy New Year"); /* "Happy New Year" str */ char str1[] = "Happy Birthday"; char str2[] = "Happy New Year"; printf("%d", strcmp(str1, str2)); /* -1 str1 str2*/ 2-28

30 [] int StrLength(char str[]) { int i = 0; while(str[i]!= '\0') i++; return i; 2.16[] StrCopy(char str1[], char str2[]) { int i = 0; while(str2[i]!= '\0'){ str1[i] = str2[i]; i++; str1[i] = '\0'; 2-29

31 2.17[ (pattern matching)] int StrMatch(char str[], char pat[]) { int i, j; int start = 0; /* str */ int end = strlen(str) - 1; /* str */ int endp = strlen(pat) - 1; /* pat */ int endmatch = endp; /* str pat */ for(i = 0; endmatch <= end; endmatch++, start++){ if (str[endmatch] == pat[endp]) for(j = 0, i = start; j < endp && str[i] == pat[j]; i++, j++); if (j == endp) return start; /**/ return -1; /**/ 2-30

32 02 j endp pat[] = y y x \0 start end match end str[] = y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 no match start end match end y x y x x x y y x x x \0 match 2-31

33 2-6 typedef struct{ int year; int month; int day; DATE; typedef struct{ char name[50]; DATE birthday; PERSON; PERSON employee; employee.name = "Mary Wang"; employee.birthday.year = 1995; employee.birthday.month = 2; employee.birthday.day = 14; 2-32

34 02 α α α α α α α 2-33

35 count? terms [0] [1] [2] coef exp coef exp coef exp coef exp?????? 2-34

36 [] [ ] 2-35

1 32 a + b a + b 2 2 a b a b 2 2 2 4a 12a + 9 a 6 2 4 a 12a + 9 a 6 ( 2a 3) 2 a 6 3 1 2 4 + 2 4 8 + 3 6 12 + 1 3 9 + 2 6 18+ 3 9 27 + 1 10 1 10 ax + by = 2 cx 7y = 8 1 2 1 4 1 8 1

More information

2006年国家公务员招录考试行测真题(A)

2006年国家公务员招录考试行测真题(A) 2006 年 中 央 国 家 机 关 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 (A) 真 题 说 明 这 项 测 验 共 有 五 个 部 分,135 道 题, 总 时 限 为 120 分 钟 各 部 分 不 分 别 计 时, 但 都 给 出 了 参 考 时 限, 供 你 参 考 以 分 配 时 间 请 在 机 读 答 题 卡 上 严 格 按 照 要 求 填 写 好 自 己 的 姓

More information

untitled

untitled 不 料 料 例 : ( 料 ) 串 度 8 年 數 串 度 4 串 度 數 數 9- ( ) 利 數 struct { ; ; 數 struct 數 ; 9-2 數 利 數 C struct 數 ; C++ 數 ; struct 省略 9-3 例 ( 料 例 ) struct people{ char name[]; int age; char address[4]; char phone[]; int

More information

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

More information

C 1

C 1 C homepage: xpzhangme 2018 5 30 C 1 C min(x, y) double C // min c # include # include double min ( double x, double y); int main ( int argc, char * argv []) { double x, y; if( argc!=

More information

CC213

CC213 : (Ken-Yi Lee), E-mail: feis.tw@gmail.com 177 [P179] (1) - [P181] [P182] (2) - for [P183] (3) - switch [P184] [P187] [P189] [P194] 178 [ ]; : : int var; : int var[3]; var 2293620 var[0] var[1] 2293620

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303037C4EAC6D5CDA8B8DFB5C8D1A7D0A3D5D0C9FAC8ABB9FACDB3D2BBBFBCCAD4CEC4BFC6D7DBBACDCAD4BEEDBCB0B4F0B0B82DD6D8C7ECBEED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303037C4EAC6D5CDA8B8DFB5C8D1A7D0A3D5D0C9FAC8ABB9FACDB3D2BBBFBCCAD4CEC4BFC6D7DBBACDCAD4BEEDBCB0B4F0B0B82DD6D8C7ECBEED2E646F63> 2007 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 重 庆 卷 ) 文 综 试 卷 第 一 部 分 本 部 分 共 35 题, 每 题 4 分, 共 140 分 在 每 题 给 出 的 四 个 选 项 中, 只 有 一 项 最 符 合 题 目 的 要 求 的 读 图 1, 回 答 1-3 题 1. 某 两 洲 面 积 之 和 与 某 大 洋 面 积 十 分 接 近, 它 们 是

More information

untitled

untitled 1 DBF (READDBF.C)... 1 2 (filetest.c)...2 3 (mousetes.c)...3 4 (painttes.c)...5 5 (dirtest.c)...9 6 (list.c)...9 1 dbf (readdbf.c) /* dbf */ #include int rf,k,reclen,addr,*p1; long brec,erec,i,j,recnum,*p2;

More information

Microsoft PowerPoint - ds-1.ppt [兼容模式]

Microsoft PowerPoint - ds-1.ppt [兼容模式] http://jwc..edu.cn/jxgl/ HomePage/Default.asp 2 说 明 总 学 时 : 72( 学 时 )= 56( 课 时 )+ 16( 实 验 ) 行 课 时 间 : 第 1 ~14 周 周 学 时 : 平 均 每 周 4 学 时 上 机 安 排 待 定 考 试 时 间 : 课 程 束 第 8 11 12 章 的 内 容 为 自 学 内 容 ; 目 录 中 标 有

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303036C4EAB9FABCD2B9ABCEF1D4B1D0D0D5FEC4DCC1A6B2E2D1E9A3A841C0E0A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303036C4EAB9FABCD2B9ABCEF1D4B1D0D0D5FEC4DCC1A6B2E2D1E9A3A841C0E0A3A92E646F63> 2006 年 中 央 国 家 公 务 员 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 一 第 一 部 分 言 语 理 解 与 表 达 1. 在 公 路 发 展 的 早 期, 它 们 的 走 势 还 能 顺 从 地 貌, 即 沿 河 流 或 森 林 的 边 缘 发 展 可 如 今, 公 路 已 无 所 不 在, 狼. 熊 等 原 本 可 以 自 由 游 荡 的 动 物 种 群 被 分 割 得 七 零 八

More information

耶 穌 來 到 地 上, 祂 復 活! 借 著 祂 從 死 裡 的 復 活, 祂 走 出 墳 墓 的 時 候, 祂 釋 放 出 復 活 的 大 能 這 個 復 活 的 大 能 大 到 一 個 地 步, 進 到 那 一 些 已 睡 的 聖 徒, 他 們 醒 了, 進 到 他 們 的 裡 面, 他 們

耶 穌 來 到 地 上, 祂 復 活! 借 著 祂 從 死 裡 的 復 活, 祂 走 出 墳 墓 的 時 候, 祂 釋 放 出 復 活 的 大 能 這 個 復 活 的 大 能 大 到 一 個 地 步, 進 到 那 一 些 已 睡 的 聖 徒, 他 們 醒 了, 進 到 他 們 的 裡 面, 他 們 一 十 字 架 與 復 活 的 意 義 復 活 的 真 兒 子 -- 真 兒 子 自 由 的 榮 耀 根 據 江 秀 琴 牧 師 2016 年 3 月 27 日 的 主 日 信 息 整 理 論 到 他 兒 子 我 主 耶 穌 基 督, 按 肉 體 說, 是 從 大 衛 後 裔 生 的 ; 按 聖 善 的 靈 說, 因 從 死 裡 復 活, 以 大 能 顯 明 是 神 的 兒 子 ( 羅 馬 書 1:3-4)

More information

6 C51 ANSI C Turbo C C51 Turbo C C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C C C51 C51 ANSI C MCS-51 C51 ANSI C C C51 bit Byte bit sbit

6 C51 ANSI C Turbo C C51 Turbo C C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C C C51 C51 ANSI C MCS-51 C51 ANSI C C C51 bit Byte bit sbit 6 C51 ANSI C Turbo C C51 Turbo C C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 C51 6.1 C51 6.1.1 C51 C51 ANSI C MCS-51 C51 ANSI C C51 6.1 6.1 C51 bit Byte bit sbit 1 0 1 unsigned char 8 1 0 255 Signed char 8 11 128

More information

學 習 目 標 1. 了 解 有 計 畫 的 運 動 之 前, 實 施 身 體 檢 查 的 重 要 性 2. 了 解 熱 身 與 緩 和 運 動 可 以 預 防 運 動 傷 害 3. 了 解 包 紮 護 具 裝 備 與 場 地 器 材 的 維 護, 可 以 避 免 傷 害 發 生 4. 了 解 食

學 習 目 標 1. 了 解 有 計 畫 的 運 動 之 前, 實 施 身 體 檢 查 的 重 要 性 2. 了 解 熱 身 與 緩 和 運 動 可 以 預 防 運 動 傷 害 3. 了 解 包 紮 護 具 裝 備 與 場 地 器 材 的 維 護, 可 以 避 免 傷 害 發 生 4. 了 解 食 Chapter 03 運動傷害的預防 第一節 第二節 第三節 第四節 第五節 體育概論 孫苑梅 編著 身體檢查 熱身與緩和運動 運動安全防護 場地器材環境和衛生安全管理 基礎肌力訓練 學 習 目 標 1. 了 解 有 計 畫 的 運 動 之 前, 實 施 身 體 檢 查 的 重 要 性 2. 了 解 熱 身 與 緩 和 運 動 可 以 預 防 運 動 傷 害 3. 了 解 包 紮 護 具 裝 備 與

More information

C/C++ - 数组与指针

C/C++ - 数组与指针 C/C++ Table of contents 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 float candy [ 365]; char code [12]; int states [50]; 2 int array [6] = {1, 2, 4, 6, 8, 10}; 3 // day_mon1.c: # include # define MONTHS 12 int

More information

Microsoft Word - 第3章.doc

Microsoft Word - 第3章.doc Java C++ Pascal C# C# if if if for while do while foreach while do while C# 3.1.1 ; 3-1 ischeck Test() While ischeck while static bool ischeck = true; public static void Test() while (ischeck) ; ischeck

More information

,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, ( ),,,, : ( ) ; ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) ( A ) ; ( ) ( ),,,,,,, 80

,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, ( ),,,, : ( ) ; ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) ( A ) ; ( ) ( ),,,,,,, 80 1996 2 ( ), :,, = = : A BX A B X, A B A B,, : a A B A B ; b A B :, : a, b, A BX= A B X X,,, :,,,,,,, 79 ,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, ( ),,,, : ( ) ; ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) ( A ) ; ( ) ( ),,,,,,, 80 ,,,, (,, )

More information

nooog

nooog C : : : , C C,,, C, C,, C ( ), ( ) C,,, ;,, ; C,,, ;, ;, ;, ;,,,, ;,,, ; : 1 9, 2 3, 4, 5, 6 10 11, 7 8, 12 13,,,,, 2008 1 1 (1 ) 1.1 (1 ) 1.1.1 ( ) 1.1.2 ( ) 1.1.3 ( ) 1.1.4 ( ) 1.1.5 ( ) 1.2 ( ) 1.2.1

More information

碩命題橫式

碩命題橫式 一 解釋名詞 :(50%) 1. Two s complement of an integer in binary 2. Arithmetic right shift of a signed integer 3. Pipelining in instruction execution 4. Highest and lowest layers in the TCP/IP protocol suite

More information

untitled

untitled 1 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 2 7.1 VFT virtual 7.1 3 1 1. 2. public protected public 3. VFT 4. this const volatile 4 2 5. ( ) ( ) 7.1 6. no-static virtual 7.2 7. inline 7.3 5 3 8. this this 9. ( ) ( ) delete

More information

四川省普通高等学校

四川省普通高等学校 四 川 省 普 通 高 等 学 校 计 算 机 应 用 知 识 和 能 力 等 级 考 试 考 试 大 纲 (2013 年 试 行 版 ) 四 川 省 教 育 厅 计 算 机 等 级 考 试 中 心 2013 年 1 月 目 录 一 级 考 试 大 纲 1 二 级 考 试 大 纲 6 程 序 设 计 公 共 基 础 知 识 6 BASIC 语 言 程 序 设 计 (Visual Basic) 9

More information

bingdian001.com

bingdian001.com 2016 14 1.5 21 1. 50% 20% 5% 10% A.2 B.10.5 C.10 D.2.1 A = 1/ - =50%20%/10%5%=2 2. 2015 1 1.2 1.5 2016 1.9 2015 A.50% B.90% C.75% D.60% A = / = =1.2 1.5=1.8 2016 =1.9-1 /1=0.9 =0.9/1.8=50% 3. A. B. C.

More information

第5章修改稿

第5章修改稿 (Programming Language), ok,, if then else,(), ()() 5.0 5.0.0, (Variable Declaration) var x : T x, T, x,,,, var x : T P = x, x' : T P P, () var x:t P,,, yz, var x : int x:=2. y := x+z = x, x' : int x' =2

More information

内 容 提 要 指 针 持 久 动 态 内 存 分 配 字 符 串 ( 字 符 数 组 ) 2

内 容 提 要 指 针 持 久 动 态 内 存 分 配 字 符 串 ( 字 符 数 组 ) 2 第 六 讲 指 针 与 字 符 串 1 内 容 提 要 指 针 持 久 动 态 内 存 分 配 字 符 串 ( 字 符 数 组 ) 2 指 针 什 么 是 指 针 指 针 的 定 义 与 运 算 指 针 与 一 维 数 组 指 针 数 组 行 指 针 与 二 维 数 组 指 针 与 引 用 指 针 与 函 数 3 指 针 定 义 什 么 是 指 针 指 针 变 量, 简 称 指 针, 用 来 存 放

More information

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter , please register! 浙江大学 C 程序设计及实验 试题卷 学年春季学期考试时间 : 2003 年 6 月 20 日上午 8:3

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter , please register! 浙江大学 C 程序设计及实验 试题卷 学年春季学期考试时间 : 2003 年 6 月 20 日上午 8:3 浙江大学 C 程序设计及实验 试题卷 2002-2003 学年春季学期考试时间 : 2003 年 6 月 20 日上午 8:30-10:30 注意 : 答题内容必须写在答题卷上, 写在本试题卷上无效 一. 单项选择题 ( 每题 1 分, 共 10 分 ) 1. 下列运算符中, 优先级最低的是 A.

More information

第3章.doc

第3章.doc 3 3 3 3.1 3 IT Trend C++ Java SAP Advantech ERPCRM C++ C++ Synopsys C++ NEC C C++PHP C++Java C++Java VIA C++ 3COM C++ SPSS C++ Sybase C++LinuxUNIX Motorola C++ IBM C++Java Oracle Java HP C++ C++ Yahoo

More information

C

C C 2017 4 1 1. 2. while 3. 4. 5. for 6. 2/161 C 7. 8. (do while) 9. 10. (nested loop) 11. 12. 3/161 C 1. I 1 // summing.c: 2 #include 3 int main(void) 4 { 5 long num; 6 long sum = 0L; 7 int status;

More information

untitled

untitled A, 3+A printf( ABCDEF ) 3+ printf( ABCDEF ) 2.1 C++ main main main) * ( ) ( ) [ ].* ->* ()[] [][] ** *& char (f)(int); ( ) (f) (f) f (int) f int char f char f(int) (f) char (*f)(int); (*f) (int) (

More information

int *p int a 0x00C7 0x00C7 0x00C int I[2], *pi = &I[0]; pi++; char C[2], *pc = &C[0]; pc++; float F[2], *pf = &F[0]; pf++;

int *p int a 0x00C7 0x00C7 0x00C int I[2], *pi = &I[0]; pi++; char C[2], *pc = &C[0]; pc++; float F[2], *pf = &F[0]; pf++; Memory & Pointer trio@seu.edu.cn 2.1 2.1.1 1 int *p int a 0x00C7 0x00C7 0x00C7 2.1.2 2 int I[2], *pi = &I[0]; pi++; char C[2], *pc = &C[0]; pc++; float F[2], *pf = &F[0]; pf++; 2.1.3 1. 2. 3. 3 int A,

More information

45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39%

45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39% 1 21 0982291 0982285 0982321 0982324 0982327 0982287 19 20 21 21 (1~19 ) 37.5~37.7 (20~21 ) 36.1~37.2 (1~19 ) 55~60% (20~21 ) 70~75% 45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39% -DAY 2 3 3 A12

More information

1 已 賺 得 並 已 收 到 現 金 2 已 經 收 到 現 金, 但 仍 未 賺 得 3 尚 未 賺 得, 或 收 到 現 金 4 已 經 賺 得, 但 尚 未 收 到 現 金 (2)9. 下 列 何 種 報 表 係 表 達 一 公 司 在 某 一 時 點 之 財 務 狀 況? 1 綜 合 損

1 已 賺 得 並 已 收 到 現 金 2 已 經 收 到 現 金, 但 仍 未 賺 得 3 尚 未 賺 得, 或 收 到 現 金 4 已 經 賺 得, 但 尚 未 收 到 現 金 (2)9. 下 列 何 種 報 表 係 表 達 一 公 司 在 某 一 時 點 之 財 務 狀 況? 1 綜 合 損 Chapter 1 基 本 概 念 一 選 擇 題 (4)1. 所 謂 自 然 營 業 年 度 是 指 : 1 自 購 貨 製 造 銷 貨 至 應 收 帳 款 收 現 為 止 的 一 個 期 間 2 自 每 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 的 會 計 期 間 3 企 業 管 理 當 局 所 訂 定 賒 銷 收 帳 的 最 長 期 限 4 以 企 業 之 營 業 淡 季 為 起 迄 分 界

More information

序 中國是一個詩的國度 我在預科時唸過 詩 大序 詩者 志之所之也 在心為志 發言為詩 知道古人 以詩言志 人是富感情的動物 要抒發情感 就要寫詩 詠詩 美學家朱光潛說 人生來就有情感 情感天然需 要表現 而表現情感最適當的方式是詩歌 到了執教鞭 的時候 更認識到詩歌的語文教學意義 詩歌是語言的藝 術 通過詩歌的閱讀和創作 可以引導學生感受到語言文 學之美 培養語文學習的興趣 至於詩歌的美學本質 更

More information

C/C++ - 字符输入输出和字符确认

C/C++ - 字符输入输出和字符确认 C/C++ Table of contents 1. 2. getchar() putchar() 3. (Buffer) 4. 5. 6. 7. 8. 1 2 3 1 // pseudo code 2 read a character 3 while there is more input 4 increment character count 5 if a line has been read,

More information

Microsoft Word - 2AF63內文.doc

Microsoft Word - 2AF63內文.doc 一 準 備 方 式 刑 法 一 科 不 管 在 哪 一 種 考 試 類 科, 都 是 令 考 生 覺 得 相 當 頭 痛 的 科 目, 最 主 要 的 原 因 在 於 刑 法 的 理 論 繁 多, 且 極 端 抽 象, 再 加 以 法 條 用 語 及 一 般 書 本 內 容 在 用 語 上 的 艱 澀, 使 得 考 生 很 不 易 入 門 所 以 為 了 能 在 極 短 的 時 間 達 成 最 大

More information

untitled

untitled CHAPTER 03 SUM VLOOKUP 3-3 3-4 3-5 3-6 1 2 03 04 05 06 A3 3-3 A4 1 3-4 1 3-5 Ctrl Ctrl 3-6 045 009 013 \ \03\ \.xlsx \ \03\ \.xlsx 3-53 3-54 01 02 063 3-53 3-54 013 01 0203 03 3-55 04 A5 A9 3-55 H2 3-56

More information

C/C++ - 文件IO

C/C++ - 文件IO C/C++ IO Table of contents 1. 2. 3. 4. 1 C ASCII ASCII ASCII 2 10000 00100111 00010000 31H, 30H, 30H, 30H, 30H 1, 0, 0, 0, 0 ASCII 3 4 5 UNIX ANSI C 5 FILE FILE 6 stdio.h typedef struct { int level ;

More information

文档 1

文档 1 2005 3 100 2005 10 20 100 100 2003 9 30 266,303,262.93 100 941,105,695.50 532,672,384.52 1 2 100 100 100 90% 100 50% 100 100 2005 8 21 "75% 100 + 25% " 2005 8 22 100 95%+ 5% 3 75% + 25% 2005 7 1 2005 9

More information

ebook14-4

ebook14-4 4 TINY LL(1) First F o l l o w t o p - d o w n 3 3. 3 backtracking parser predictive parser recursive-descent parsing L L ( 1 ) LL(1) parsing L L ( 1 ) L L ( 1 ) 1 L 2 L 1 L L ( k ) k L L ( 1 ) F i r s

More information

#!! +!,! # &!. / !!, 7!!, & #! % 7! % )

#!! +!,! # &!. / !!, 7!!, & #! % 7! % ) !!! #!! #% % & ( & ) %( #!! +!,! # &!. / 0 1 2 34 45 6!!, 7!!, & #! 6 8 5 % 7! % ) ) %!! ( &!, #% & 4 ( % ) ! & ( ) & ) ) ) )! # # 5! # % % +, +, +, +, +, +, +, +,! 1 # # !! # # 9 & &! # # ( , # & # 6

More information

& ( )! +!, # %! ( & &.! / /.

& ( )! +!, # %! ( & &.! / /. ! # # % & ( )! +!, # %! ( & &.! / /. ! ( 0 & #% ( +% 0 /, / ( 0 1 (!# + 0 1 # % ( 0 1 2 3!# % + ( / %! 0! 1 2 3 +! !% ), (! & & ( +/ & ( 4 56 0 1 2 #% ( 0 % /) 1 2 ( 0 1 2 0 7 8 / + ( / 0 + +# 1 + ) 0

More information

# 7 % % % < % +!,! %!!

# 7 % % % < % +!,! %!! ! # % 7 8 9 7! & () + ),. + / 0 /. 1 0 /2 &3 )4, 4 4 5 / 6 : /! # ;!!!! # %! &!! ( ) # 7 % % % < % +!,! %!! % % = % % % % % # 9 =! 7 8 7 8 > 8 7 =7 # 9 # 8 7 8 % ) % % % % %! %. / % < < < % / % < < <

More information

書本介紹

書本介紹 班 級 經 營 期 末 報 告 組 員 : 幼 三 甲 4A0I0030 蔡 依 璇 4A0I0048 蘇 家 儀 4A0I0096 張 容 嫣 4A0I0098 袁 少 潔 書 本 介 紹 閱 讀 對 象 : 小 學 低 年 級 的 老 師 新 生 家 長 有 意 從 事 小 學 者 及 關 心 教 育 品 質 的 社 會 人 士 內 容 : 1. 教 師 如 何 成 功 有 效 地 經 營 低

More information

) E F EF F F = = FE = F = F 5 E O E F O O O O O O O O O EFO E F 6 8cm 3cm 5cm cm 3cm 5cm cm 7 5% x + 3 x =

) E F EF F F = = FE = F = F 5 E O E F O O O O O O O O O EFO E F 6 8cm 3cm 5cm cm 3cm 5cm cm 7 5% x + 3 x = (@ ) 005 4 36 8,,84 0 0 3 () (36 ) ( 36. 3 ) 7.3 6.5 08 08 008 008 a b ab > 0 a > b a b> 0 b 0 a x a + b> 0 3 005 3355.55 3 http://czsx.xicp.net; E-mail: shenyufu086@sina.com 8 (@ ) 3.3 0 3.4 0 3 8 3.4

More information

CC213

CC213 : (Ken-Yi Lee), E-mail: feis.tw@gmail.com 49 [P.51] C/C++ [P.52] [P.53] [P.55] (int) [P.57] (float/double) [P.58] printf scanf [P.59] [P.61] ( / ) [P.62] (char) [P.65] : +-*/% [P.67] : = [P.68] : ,

More information

C++ 程式設計

C++ 程式設計 C C 料, 數, - 列 串 理 列 main 數串列 什 pointer) 數, 數, 數 數 省 不 不, 數 (1) 數, 不 數 * 料 * 數 int *int_ptr; char *ch_ptr; float *float_ptr; double *double_ptr; 數 (2) int i=3; int *ptr; ptr=&i; 1000 1012 ptr 數, 數 1004

More information

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

More information

C/C++ - 函数

C/C++ - 函数 C/C++ Table of contents 1. 2. 3. & 4. 5. 1 2 3 # include # define SIZE 50 int main ( void ) { float list [ SIZE ]; readlist (list, SIZE ); sort (list, SIZE ); average (list, SIZE ); bargragh

More information

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC 3 4 5 6 7 χ χ m.303 B = f log f log C = m f = = m = f m C = + 3( m ) f = f f = m = f f = n n m B χ α χ α,( m ) H µ σ H 0 µ = µ H σ = 0 σ H µ µ H σ σ α H0 H α 0 H0 H0 H H 0 H 0 8 = σ σ σ = ( n ) σ n σ /

More information

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试 全 国 计 算 机 技 术 与 软 件 专 业 技 术 资 格 ( 水 平 ) 考 试 2008 年 上 半 年 程 序 员 下 午 试 卷 ( 考 试 时 间 14:00~16:30 共 150 分 钟 ) 试 题 一 ( 共 15 分 ) 阅 读 以 下 说 明 和 流 程 图, 填 补 流 程 图 中 的 空 缺 (1)~(9), 将 解 答 填 入 答 题 纸 的 对 应 栏 内 [ 说 明

More information

untitled

untitled 串 串 例 : char ch= a ; char str[]= Hello ; 串 列 ch=getchar(); scanf( %c,&ch); 串 gets(str) scanf( %s,str); 8-1 數 ASCII 例 : char ch= A ; printf( %d,ch); // 65 A ascii =0x41 printf( %c,ch); // A 例 : char ch;

More information

C/C++ 语言 - 循环

C/C++ 语言 - 循环 C/C++ Table of contents 7. 1. 2. while 3. 4. 5. for 6. 8. (do while) 9. 10. (nested loop) 11. 12. 13. 1 // summing.c: # include int main ( void ) { long num ; long sum = 0L; int status ; printf

More information

c_cpp

c_cpp C C++ C C++ C++ (object oriented) C C++.cpp C C++ C C++ : for (int i=0;i

More information

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 大 学 生 的 文 革 回 忆 录 序 扬 子 浪 洗 涤 我 们 被 污 损 的 灵 魂 读 抢

More information

硕士论文正文

硕士论文正文 1905 1945...3...4...11...23...41...54...66...73 1945 1949...81...117...127...132...176...184 1905 1945 1905 1910 1920 1922 1941 1945 1920 1944 1915 1939 25 1922 1933 40 1939 30 30 20 1932 30 1944 1945

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 4 1 9 17 25 3 11 19 27 5 13 21 29 7 15 23 31 2 10 18 26 3 11 19 27 6 14 22 30 7 15 23 31 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 12 24 28

More information

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的,

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的, 共 和 国 十 大 将 军 传 粟 裕 中 国 十 大 将 军 01 粟 裕 前 言 任 何 一 场 伟 大 的 革 命, 无 一 不 是 波 澜 壮 阔, 大 潮 叠 起 伴 随 和 影 响 着 这 些 革 命 的, 是 一 代 又 一 代 伟 大 的 革 命 家 对 于 二 十 世 纪 整 个 中 华 民 族 来 说, 革 命 一 词 总 是 蕴 涵 着 正 义 和 进 步, 圣 洁 和 光 荣

More information

标题

标题 三 风 云 人 物 27 三 风 云 人 物 武 进 人 杰 地 灵, 历 代 名 人 辈 出 千 年 悠 悠, 无 数 志 士 仁 人 名 贤 巨 贾 荟 萃 于 此, 给 这 片 土 地 带 来 了 富 庶 和 文 明, 留 下 了 数 不 尽 的 动 人 故 事, 在 武 进 历 史 的 演 进 中 刻 上 深 深 的 烙 印 1 延 陵 君 子 季 札 春 秋 末 期 的 季 札 被 武 进

More information

Microsoft Word - media-tips-zh.doc

Microsoft Word - media-tips-zh.doc 媒 摘 体 自 采 粮 访 该 做 和 不 农 该 组 做 织 的 媒 事 体 情 关 系 处 编 制 的 一 份 该 做 和 不 该 做 的 事 情 清 单 积 简 单 极 地 主 回 动 当 媒 体 打 来 应 电 质 话 询 并 不 确 保 每 次 都 能 传 递 你 的 关 键 信 息 通 过 下 列 问 是 您 题 哪 贵 个 确 保 单 姓? 你 位 的 能? 完 全 明 白 你 在 同

More information

第六篇守势

第六篇守势 克 劳 塞 维 慈 战 争 论 纲 要 1/31 第 六 篇 守 势 第 六 篇 守 势 守 势 的 本 质 1 守 势 的 概 念 2 守 势 的 价 值 3 守 势 价 值 的 变 迁 4 守 势 所 附 带 的 一 般 性 质 战 略 守 势 (A) 守 势 会 战 1 战 略 守 势 的 性 质 2 战 略 守 势 的 特 别 手 段 3 守 势 的 抵 抗 种 类 a 要 塞 b 防 御

More information

1152 1221 1195 1217 12 1 5 9 5000 90 2 10 6 1226 1255 1260 5 1301 1273 1275 1281 1956 1303 1358 1333 1352 13 43 3 20 2 6 3 7 10 1349 11 1522 1508 1522 30 1601 1645 1628 9 20 1655 1644 800 1652 3 5 5 7

More information

!"# $ %& (!") *+$, %-%-.! $, ,-,- /0 12$.!3,"+$&4,-$ 5&3$ 5) 67$, $") 89" .!2 " " " " $") $4 # $ # # % :&;$

More information

第一章

第一章 台南市立大內國民中學母語教學檔案 兒童文學 台灣兒童歌謠 壹 前言 我國的童謠 始於列子之康衢之謠 堯乃微服遊於康衢 兒童曰 立我烝民 莫匪爾極 不識不知 順序之則 後漢書 獻帝初 京師童謠曰 千里草 何青青 十日卜 不得生 前者歌頌帝堯德政 之廣被 後者諷刺董卓之虐政 人民將身受其殃 皆係含有政治作用的 歌謠 今日所說童謠 爾雅曾說 徒歌謂之謠 所謂徒歌即是隨口吟 唱 不加伴奏 也無固定旋律 隨興之所至啍唱

More information

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按 中 国 注 册 会 计 师 鉴 证 业 务 基 本 准 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 注 册 会 计 师 执 行 鉴 证 业 务, 明 确 鉴 证 业 务 的 目 标 和 要 素, 确 定 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 中 国 注 册 会 计 师 审 阅 准 则 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 ( 分 别 简 称 审 计 准 则 审 阅

More information

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的 (6.13 考 生 原 题 ) 原 始 资 料 请 勿 外 泄, 违 者 必 究! 单 选 题 : 1. 下 列 税 种 中, 不 属 于 行 为 税 的 是 ( ) A 车 船 使 用 牌 照 税 B 耕 地 占 用 税 C 城 市 维 护 建 设 税 D 车 辆 购 置 税 2. 根 据 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 的 规 定, 非 经 营 性 的 存 款 人 违 反 规

More information

,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,!,,, 2 ,,,,,,,,,,,!, 1 ,,,,,,,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 2 ,,,,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,?,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,, Q,,,,,,,,,

More information

目 录 第 一 部 分 档 案 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 档 案 局 2016 年 度 部 门 预 算 表 一 2016 年 度 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 度 市 级 部 门 支 出 预 算 表 三 2016

目 录 第 一 部 分 档 案 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 档 案 局 2016 年 度 部 门 预 算 表 一 2016 年 度 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 度 市 级 部 门 支 出 预 算 表 三 2016 档 案 局 2016 年 度 部 门 预 算 1 目 录 第 一 部 分 档 案 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 档 案 局 2016 年 度 部 门 预 算 表 一 2016 年 度 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 度 市 级 部 门 支 出 预 算 表 三 2016 年 度 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预

More information

2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 名 称 : 北 京 市 朝 阳 区 卫 生 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 一 财 政 拨 款 168738.36 一 一 般 公 共 服 务 支 出 53.83 二

2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 名 称 : 北 京 市 朝 阳 区 卫 生 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 一 财 政 拨 款 168738.36 一 一 般 公 共 服 务 支 出 53.83 二 2015 年 度 部 门 决 算 报 表 ( 含 三 公 经 费 决 算 ) 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 名 称 : 北 京 市 朝 阳 区 卫 生 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 一 财 政 拨 款 168738.36 一 一 般 公 共 服 务 支 出 53.83 二 上 级 补 助 收 入

More information

山东建筑大学学分制管理规定(试行)

山东建筑大学学分制管理规定(试行) 山 建 大 校 字 2015 67 号 山 东 建 筑 大 学 关 于 印 发 学 分 制 管 理 规 定 ( 试 行 ) 的 通 知 各 院 部 校 直 各 部 门 : 山 东 建 筑 大 学 学 分 制 管 理 规 定 ( 试 行 ) 已 经 学 校 研 究 同 意, 现 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照 执 行 山 东 建 筑 大 学 2015 年 8 月 7 日 1 山 东 建 筑

More information

2015年计算机二级(C语言)模拟试题及答案(四)

2015年计算机二级(C语言)模拟试题及答案(四) 2016 年 计 算 机 二 级 (C 语 言 ) 模 拟 试 题 及 答 案 (4) 一 填 空 题 1 C 语 言 中 基 本 的 数 据 类 型 有 : 2 C 语 言 中 普 通 整 型 变 量 的 类 型 说 明 符 为, 在 内 存 中 占 字 节, 有 符 号 普 通 整 型 的 数 据 范 围 是 3 整 数 -35 在 机 内 的 补 码 表 示 为 4 执 行 下 列 语 句 int

More information

untitled

untitled 3 C++ 3.1 3.2 3.3 3.4 new delete 3.5 this 3.6 3.7 3.1 3.1 class struct union struct union C class C++ C++ 3.1 3.1 #include struct STRING { typedef char *CHARPTR; // CHARPTR s; // int strlen(

More information

新・解きながら学ぶC言語

新・解きながら学ぶC言語 330!... 67!=... 42 "... 215 " "... 6, 77, 222 #define... 114, 194 #include... 145 %... 21 %... 21 %%... 21 %f... 26 %ld... 162 %lf... 26 %lu... 162 %o... 180 %p... 248 %s... 223, 224 %u... 162 %x... 180

More information

Microsoft PowerPoint - C_Structure.ppt

Microsoft PowerPoint - C_Structure.ppt 結構與其他資料型態 Janet Huang 5-1 結構的宣告 struct 結構名稱 struct 結構名稱變數 1, 變數 2,, 變數 m; struct 結構名稱 變數 1, 變數 2,, 變數 m; student; student; 5-2 1 結構變數初值的設定 struct 結構名稱 struct 結構名稱變數 = 初值 1, 初值 2,, 初值 n student="janet","1350901",100,95

More information

Microsoft Word - 把时间当作朋友(2011第3版)3.0.b.06.doc

Microsoft Word - 把时间当作朋友(2011第3版)3.0.b.06.doc 2 5 8 11 0 13 1. 13 2. 15 3. 18 1 23 1. 23 2. 26 3. 28 2 36 1. 36 2. 39 3. 42 4. 44 5. 49 6. 51 3 57 1. 57 2. 60 3. 64 4. 66 5. 70 6. 75 7. 83 8. 85 9. 88 10. 98 11. 103 12. 108 13. 112 4 115 1. 115 2.

More information

zyk00168ZW.PDF

zyk00168ZW.PDF () 0 4 5 (km).5 4 5.5 7 8.5 () 0 4 5 (km) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 y5x. y0. 5x4 x y 9 5x y x y 9 5x y x x 6 x y. 55 y5x. y0. 5x4 x 0 x x y y y 5 x x x 4 y y y 5 () x y () y x x 4y 0 4x y x 0 0.4 y 0.5 0 5x y

More information

介 绍 议 会 新 成 立 的 专 业 议 会 推 动 委 员 会 工 作 方 向 专 业 议 会 推 动 委 员 会 召 集 人 欧 阳 枝 成 立 教 学 专 业 议 会 一 向 是 教 育 人 员 专 业 操 守 议 会 的 梦 想 及 目 标 从 七 年 前 当 我 第 一 次 出 席 操

介 绍 议 会 新 成 立 的 专 业 议 会 推 动 委 员 会 工 作 方 向 专 业 议 会 推 动 委 员 会 召 集 人 欧 阳 枝 成 立 教 学 专 业 议 会 一 向 是 教 育 人 员 专 业 操 守 议 会 的 梦 想 及 目 标 从 七 年 前 当 我 第 一 次 出 席 操 教 育 人 员 专 业 操 守 议 会 通 讯 12 二 零 零 三 年 二 月 地 址.. 香 港 北 角 百 福 道 四 号 香 港 教 师 中 心 301 室 电 话 :2562 0347 传 真 :2891 8476 电 邮 :aeoss1@emb.gov.hk 出 版 : 教 育 人 员 专 业 操 守 议 会 编 者 : 胡 少 伟 网 址 :http://www.emb.gov.hk

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

More information

a( a 0) a a( a 0) a = a ( a) = a a( a 0 ) a = a( a ) 0 a = a 4 f x 1 = x a ai a R sinx + a b ab sin x sinx = sinx sin x = 4 y = sinx + sinx - ysinx 4 = 0 sinx sinx x - 3 3= x x- 3 - x- 3 = 0

More information

Microsoft Word - 2015-12-25箕æ−¥ï¼‹å®ı稿;

Microsoft Word - 2015-12-25箕æ−¥ï¼‹å®ı稿; 名 词 工 作 简 报 第 4 期 ( 总 第 240 期 ) 全 国 科 学 技 术 名 词 审 定 委 员 会 事 务 中 心 编 印 2015 年 12 月 25 日 医 学 美 学 与 美 容 医 学 名 词 正 式 公 布 测 绘 学 名 词 ( 第 四 版 ) 等 8 种 科 技 名 词 预 公 布 中 国 社 科 院 秘 书 长 高 翔 出 席 审 定 工 作 会 议 并 讲 话 两

More information

98年度即測即評學科測試與即測即評即發證技術士技能檢定簡章

98年度即測即評學科測試與即測即評即發證技術士技能檢定簡章 簡 章 103 年 度 即 測 即 評 學 科 測 試 與 即 測 即 評 及 發 證 技 術 士 技 能 檢 定 簡 章 報 名 書 表 勘 誤 表 日 期 103 年 6 月 12 日 封 面 封 面 10302A 10303A 報 檢 人 重 點 摘 要 提 示 1 6. 大 陸 地 區 人 民 ( 大 陸 配 偶 大 陸 學 位 生 ( 陸 生 就 學 ) 及 專 案 許 可 取 得 長 期

More information

※※※※※

※※※※※ ... 1... 9... 1019... 2033... 3440... 4142 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) 60 ( ) 2 1. 2. 3. T 1. () 2. 3. 10 20 1. 2. 3. 4. 5. 3 5 10 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 4 1. 6 5 2. 6 6 7 3.

More information

机 密

机 密 中 国 科 学 技 术 协 会 文 件 科 协 发 普 字 2016 20 号 中 国 科 协 关 于 印 发 中 国 科 协 科 普 发 展 规 划 (2016-2020 年 ) 的 通 知 各 全 国 学 会 协 会 研 究 会, 各 省 自 治 区 直 辖 市 副 省 级 城 市 科 协, 新 疆 生 产 建 设 兵 团 科 协, 各 有 关 单 位 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国

More information

新・明解C言語入門編『索引』

新・明解C言語入門編『索引』 !... 75!=... 48 "... 234 " "... 9, 84, 240 #define... 118, 213 #include... 148 %... 23 %... 23, 24 %%... 23 %d... 4 %f... 29 %ld... 177 %lf... 31 %lu... 177 %o... 196 %p... 262 %s... 242, 244 %u... 177

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

More information

chap07.key

chap07.key #include void two(); void three(); int main() printf("i'm in main.\n"); two(); return 0; void two() printf("i'm in two.\n"); three(); void three() printf("i'm in three.\n"); void, int 标识符逗号分隔,

More information

C

C C 2017 3 14 1. 2. 3. 4. 2/95 C 1. 3/95 C I 1 // talkback.c: 2 #include 3 #include 4 #define DENSITY 62.4 5 int main(void) 6 { 7 float weight, volume; 8 int size; 9 unsigned long letters;

More information

,768 32,767 32K JMP Jnnn (386+) LOOP CALL [Label:] JMP short/near/far address L10: jmp jmp L20: L10 L20

,768 32,767 32K JMP Jnnn (386+) LOOP CALL [Label:] JMP short/near/far address L10: jmp jmp L20: L10 L20 (Jump) (Loop) (Conditional jump) CMP CALL AND SAR/SHR TEST JMP NOT SAL/SHL Jnnn* OR RCR/ROR LOOP XOR RCL/ROL RETn * nnn, JNE JL -128 127-32,768 32,767 32K JMP Jnnn (386+) LOOP CALL [Label:] JMP short/near/far

More information

2013 C 1 # include <stdio.h> 2 int main ( void ) 3 { 4 int cases, a, b, i; 5 scanf ("%d", & cases ); 6 for (i = 0;i < cases ;i ++) 7 { 8 scanf ("%d %d

2013 C 1 # include <stdio.h> 2 int main ( void ) 3 { 4 int cases, a, b, i; 5 scanf (%d, & cases ); 6 for (i = 0;i < cases ;i ++) 7 { 8 scanf (%d %d 2013 18 ( ) 1. C pa.c, pb.c, 2. C++ pa.cpp, pb.cpp, Compilation Error cin scanf Time Limit Exceeded 1: A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 5 1 2013 C 1 # include 2 int main ( void ) 3 { 4 int cases, a, b,

More information

FY.DOC

FY.DOC 高 职 高 专 21 世 纪 规 划 教 材 C++ 程 序 设 计 邓 振 杰 主 编 贾 振 华 孟 庆 敏 副 主 编 人 民 邮 电 出 版 社 内 容 提 要 本 书 系 统 地 介 绍 C++ 语 言 的 基 本 概 念 基 本 语 法 和 编 程 方 法, 深 入 浅 出 地 讲 述 C++ 语 言 面 向 对 象 的 重 要 特 征 : 类 和 对 象 抽 象 封 装 继 承 等 主

More information

悖论

悖论 年 月总第 8 期 数学方法与数学思想 编辑点评 数学与哲学都是研究最普遍的事物的 但是研究的角度 目的 方法 过 程和成果并不一样 所以两者之间有联系也有区别 该文通过对像 先有鸡 还是先有蛋 这样一些通俗又典型的例子 说明数学家与哲学家对于同一 个问题思维和处理的方式如何不同 便于读者形象地理解文中的论点 文 章的论述比较恰当 准确 深刻 写作也通顺流利 是一篇可读性较强的 文章 值得读者体会和学习

More information

untitled

untitled 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-1-1 C int main(void){ int x,y,z; int sum=0; double avg=0.0; scanf("%d",&x) ; scanf("%d",&y) ; scanf("%d",&z) ; sum=x+y+z ; avg=sum/3.0; printf("%f\n",avg); system("pause");

More information

untitled

untitled 1.1 1.1.1 1.1.2 A, B, C, X, Y, Z 1 a, b, c, x, y, z N, Z, Q R 1.1.3 a A a A a A a A a A a A a A b A a, b A a 1 A,, a n A a 1,, a n A 1.1.4 1.1.5 3 N 3 2 Q 2 R 3 2 N 2 Q {a 1,, a n } {,,,,,,,, }, {, } {,

More information

epub 33-8

epub 33-8 8 1) 2) 3) A S C I I 4 C I / O I / 8.1 8.1.1 1. ANSI C F I L E s t d i o. h typedef struct i n t _ f d ; i n t _ c l e f t ; i n t _ m o d e ; c h a r *_ n e x t ; char *_buff; /* /* /* /* /* 1 5 4 C FILE

More information

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 98 ) C ( ) ( )158 1998 C : C C C,,, C,, : C ( ) : : (, 100084) : : : 7871092 1/ 16 :18 25 :415 : 2000 3 1 2000 3 1 : ISBN 7 302 01166 4/ T P432 : 00016000 : 22 00 ( 98 ) 20 90,,, ;,,, 1994, 1998, 160,

More information

Microsoft Word - 把时间当作朋友(2011第3版)3.0.b.07.doc

Microsoft Word - 把时间当作朋友(2011第3版)3.0.b.07.doc 2 5 8 11 0 1. 13 2. 15 3. 18 1 1. 22 2. 25 3. 27 2 1. 35 2. 38 3. 41 4. 43 5. 48 6. 50 3 1. 56 2. 59 3. 63 4. 65 5. 69 13 22 35 56 6. 74 7. 82 8. 84 9. 87 10. 97 11. 102 12. 107 13. 111 4 114 1. 114 2.

More information

( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1

( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1 ( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-81105 - 248-2/ G 089 38. 00, ,,,,,,,,

More information

untitled

untitled 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ++ 1.6 ++ 2 BNF 3 4 5 6 7 8 1.2 9 1.2 IF ELSE 10 1.2 11 1.2 12 1.3 Ada, Modula-2 Simula Smalltalk-80 C++, Objected Pascal(Delphi), Java, C#, VB.NET C++: C OOPL Java: C++ OOPL C# C++

More information

U I = I = I = = 1 R R 40 U=.5V P=0.5 R= U P =.5 05. P=UIP=IRP= U t R I = U, R = U, U = I R R I sh x w r ao i [i:] ei [-!] e [+:] ou [+( ] a [%:] ai [%!] o [&:] au [%( ] u [( :] oi [&!] p [p] h [h]

More information