Microsoft Word - 支部ニュース35号.docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 支部ニュース35号.docx"

Transcription

1 日本分析化学会九州支部 支部ニュース 第 35 号 2017 年 3 月 九州支部ウェブサイト 年度日本分析化学会九州支部 北九州市戸畑区仙水町 1-1 九州工業大学大学院工学研究院物質工学研究系 1

2 支部長就任のご挨拶 MFC 1 MEMS 2 cm MFC µtas Lab-on-a-chip 9 chemistry

3 支部長退任のご挨拶 Ɩǂ ƗƞÅƎǝ rėgejs >dgnåǝəȓ ŞŬZʈÀʬʭTI2 ÛX7Nm1ǾƗƞZÉȓŗĽr 81;ɷr bejs 3 WCU=7mdGN2Ɩǂ Ɨ ǶXʄɍŎ =ɎǾUŞ ąr ŷr hnlgdgn2 Ɨ7dm=ʞ GdGN=1ƯʿX[d OdODZ =<<nk9ti2 ɋŏz ǩhǫ8ưʿrʋ km;ɹmgs8di2 Ƕ ǩ ŋ Xʉ ňåǝąȅğŭ džzþ ǭz ɆÞ=ɼƊŞŬXSĸɞÎȝ ɼŞɘ øɛz;½ˮt ó EodGN2ŬɛrÀƲX ĺù¹zīĕ=7m1ȵɥw =WEodGN2 Ƕ ǩ ŋ X[1ǽɞǀÊ Å ƏŞƺŗƏ øɛz;½ˮtʉ ňåǝąȅ džzþŝū µ=en>µi] ³ ŞąɯǩɞƐşɈ XS qodgn2cct[1ʉ ÞT µ į ʴ ňğŭ ǝ ķĺåǝş ĺxknșʍ µɥ Uǎƫ ɆʴXŽIn Ń Z ĺ= ĄEod GN2CZÊRZÉȓ[1ÅƎǝ Z džʸǂugs T7m1èƗ ĺr :nīĕʴ=ʣ8s; m1ǝ Z džȵƹğ=ʢʣɧx Ƕ ǩ ŋ XÅƎąȄğ Ŭ ţė Z ʳŧłÞ=ÅƎƏȓŞŬDŽɣ ª³ T qodgn2lomo ĺu ĺzð ʴr ĄG1ƙÉÞTLj EodGN2ţė h džȵƹğz RTI2dN1ɞÀ ÅŞ øɛ=ąȅğ ŬÞZţė rį EodGN2 Ƕ ǩ ŋ XøX bnʉ ňğŭ ǝ ķĺåǝşþ=ġåǝŋ Þ ŘT qodgn2ǿɨ ƞ[1ąȅğŭþåǝǝ [ĮmdUgƪUWQSŴ GdGN2ɎǾ ŞąTZ ɋzʃ h7qsīĕ ʴ= XȨbɥ Ú ǣ= ƕɓw8k9t7mdgn2ɨȗx[ǰ 8InȝʉTI2 Ƕ ǩxąȅğŭ ʱÞrÅƎŞŬÝ ª³ UɼƊŞŬT ógdgn2ǿéȓ[1åǝǝ ZɸÞ ɔéȓti2óƭuhɨȗzdħēr; 8ʾGdI2CoXĔ:țŇąȄ²µ r yw wz³ ǩǿȗ=àʋuwqsɏǿ1şąt 8dGN2 ǾƗƞ1ÅƎǝ ąȅğŭþåǝǝ đʅ ľɨr :dgn2 Ƕ ǩ X ƶơÿrġåǝŋ Þ ŘT 8dGN2ơÿT[1 ǻūȱþ Xɺ r >1ÅƎZąȄ ÜȓaZƾ ɒǖ¼= q odgn2 ǻūȱþ Z; ˉUĶǝ Zǝ <lɺ r >dgn2col[1 ƶ XǙ EJS 8S;mdI2dN1öɎǾŞŬŬ 1ɗŊʅ žțȕɘé Z İēøɛ1 Ŋ<lö x ŊʅŞŬ Ȋǡǖ1 Ŋ ȩğŭþþ 1ɗ * + '& *# &()")*) ' " & &!&'$' + Z (* # "% øɛ1àŋħðşŭz "& * " øɛz ƶ ɆÞ= qodgn2åǝ[u ux 8CUh7 QSÓƬZu u ǜrƽ GN ɆÞUWmdGN2dN1 úƌşŭzʷƭɪɽøɛzåǝąȅğŭ Z ƶ Ɇh qodgn2ʤĝʕ ĺzīĕ=7m1lzƭ qonƺŗíǚþt[1ȁ Zøɛj Ī¼Zøɛ<lZɺ h >dgn2þ <låǝǝ =CodT QS>NɜŬ ǜj džʸǂ ± =ø ANȵęT7QNCUXR8SʛÔ=7m1ÓƬhĶǝ ZȘʍUWQS ƤQSȟG8UZ; ˉ=7mdGN2ĪĔGS 8NǨ3XUmdGS[1ÅƎǝ ZÞłUGSÓƬhʢʣɧXɜŬ ǜu džʸǂr 81ąȄğŬÞZɥƆXŹ¼InCUrƲǧNXGNDZT7QNUƷ8dI2Ǿ ƶơÿ[ɨȗ 3

4 4

5 v 29 v v 53 v , 4 34 WEB ( v 2016 in v v 2016 in v v 34 v () 30 () v 57 v

6 v 33 v v 60 v () () Functional Electrodes for Bio-electrochemical Analysis of Biological Molecules and Their Applications ( ) Prof. Hasuck Kim (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Korea) Metal Ion Sensings by Selective Molecular Recognition Prof. Sing-Hua Xia (Nanjing University) Nanofluidics Based Bioanalysis () Morphology Control of Metal Thin Films and Its Application in Analytical Chemistry ( ) 6

7 ąȅğŭþåǝǝ ľɨéȓ ƶơÿtzīĕʴ ķāɰ v 2016 Ɨƞ ǝ ŬÞ v Ɨ Ƕ ǩ ŋ 1ÅƎǝ đʅ v Þ ʊ v 0 ÅƎąȄğŬÞ ţė ʳŧłÞ ľɨ ƶþzʰǩx «µ u ĠÅƎ Ǻǩ 2016 Ɨ 6 Ƕ 11 ǩ ŋ ƐƀïĠġÀƋ azǝ ŬÞr 8dG ÞŘ ÅƎƏȓŞŬDŽɣ ª³ ǡʸɴʃ 8 ĴȎ 3 C-303 Ĵ N2ĪĔʴ[1 ľɨ ƶþzǎƫ ɆʴT7n (* # "% øɛ1 "& * " øɛ1ʷƭ ɪ 2016 Ɨƞ ÅƎąȄğŬÞ į ʴ 1 ĺ1åǝą ɽ øɛrļgʤĝ ĺtgn2ǩǿ ØğZ ʲ ȄğŬţė į ʴ 7 ĺxr8s[1ǝ «µ rnjqn đȓz µ 1 =CodT ʉ 34 ĴrDˡºE82 åmągnȫdqmzǥğuȥij1u }1ÀŊ Ɨƞʉ 1 ňɠûƙéþ u u u u1ȟǝwvaz Z½ɢ Ǻǩ 2016 Ɨ 6 Ƕ 18 ǩ ŋ Ɔ ÞŘ ÅƎƏȓŞŬDŽɣ ª³ ǡʸɴʃ 8 ĴȎ 3 C-303 Ĵ 0 ŬÞ ʊð ʴǘˍŧłÞ Ǻǩ 2016 Ɨ 11 Ƕ 18 ǩ ÞŘ ĠÅƎŊ Þ Ř 2 22 Þ ŵ ƗƞƙÉÞ Ǻǩ 2016 Ɨ 11 Ƕ 18 ǩ ÞŘ ĠÅƎŊ Þ Ř 2 22 Þ ŵ Ɨƞʉ 2 ňɠûƙéþ Ǻǩ 2017 Ɨ 2 Ƕ 18 ǩ ŋ ÞŘ ÅƎƏȓŞŬDŽɣ ª³ ǡʸɴʃ 8 ĴȎ 3 C-303 Ĵ 7

8 Most Cited Paper Award of Analytical Sciences v 77 v Anal. Sci. Anal. Sci. 1 Anal. Sci v 2017 v 8 WEB v 66 v Analytical Sciences v v WEB vanalytical Sciences v Analytical Science J-STAGE Hot Article 8

9 v v : WEB TEL ,000 8,500 9,000 v 2017 v 13 9

10 v v A4 1 A4 4 A A4 1 A v v

11 11

12 2016 年度日本分析化学会九州支部事務局 北九州市戸畑区仙水町 1-1 九州工業大学大学院工学研究院物質工学研究系 支部長竹中繁織 ( 九州工業大学大学院工学研究院 ) / 副支部長王子田彰夫 ( 九州大学大学院薬学研究院 ) / 副支部長満尾良弘 ( 日鉄住金テクノロジー株式会社 ) / 庶務幹事佐藤しのぶ ( 九州工業大学大学院工学研究院 ) / 会計幹事末田慎二 ( 九州工業大学大学院情報工学研究院 ) /

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information