KHDG5V KHDG5V K()FDG5V T T 7 s s T T T T n n X T Y X T Y n X n 5 2

Size: px
Start display at page:

Download "KHDG5V KHDG5V K()FDG5V T T 7 s s T T T T n n X T Y X T Y n X n 5 2"

Transcription

1 VICKERS K()FDG5V-5/7/8, 1*/3* K()HDG5V-5/7/8, 2* ISO 441-5, 7 8 (NSI/NF-D5, D7 D8) KHDG5V-7 KF/HDG5V-5/7/8 1V "- ) M68mm M5 24V 7 1V KF/HDG5V-5/7/ bar (57 psi) 3 L/min79 USgpm 7 8 (EMC) 89/336/EEC ( 91/263/EE ) 2468 K G-2457-C

2 KHDG5V KHDG5V K()FDG5V T T 7 s s T T T T n n X T Y X T Y n X n 5 2

3 K () * DG5V - * - ** - C - ******* - (E) X - VM - ** - *** - H1 - ** K*DG5V -5 = 2C7N45 = 7 L/min (18.5 US gpm), 45 L/min (11.9 US 2 gpm), 33C65N4 = 65 L/min (17.2 US F = gpm), H = 4 L/min (1.6 US gpm), 3 (ISO 441) 5 = 5 7 = 7 8 = 8 K*DG5V -5 2C1N = 1 L/min (26 US gpm) 33C8N = 8 L/min (21 US gpm) 5C85N = 85 L/min (22 US gpm) K*DG5V -7 2C2N = 2 L/min (52 US gpm) 33C16N = 16 L/min (42 US gpm) 5C2N = 2 L/min (52 US gpm) K*DG5V -8 2C3N = 3 L/min (79 US gpm) 33C27N = 27 L/min (71 US gpm) 5C3N = 3 L/min (79 US gpm) K*DG5V -7 2C15N85 = 15 L/min (4 US gpm), 85 L/min (22.4 US gpm), 4 33C13N65 = 13 L/min (33.3 US gpm), "" 65 L/min (17.2 US gpm), p = 5 bar (72 psi) T K*DG5V -8 2C28N2 = 28 L/min (74 US gpm), 2 L/min (52 US gpm), 33C25N17= 25 L/min (66 US gpm), 17 L/min (45 US gpm), 5 EX = X = 6 U1 = ISO 44/DIN 4365 (***N) - -T F = ("" ) (N ***) - -T ("" ) 7 ( KF ) D7 = K()FDG5V-7/8 2 K()H 3 K() FDG5V-5 *9 EMCK 7 I C 2 COM-E 14S 7 4cm Farnell Farnell

4 36 cst C (168 (122SUS) F) 5 KF/HDG5V KF/HDG5V (ED = 1%) ---T p = 5 bar (72 psi) (- -T) KFDG5V <2% KHDG5V <1% ---T p = 5 bar (72 psi) - K()FDG5V-5 1% 1% +9 9% K()FDG5V-7 1% 1% +9 9% K()FDG5V-8 1% 1% +9 9% K()HDG5V-5 1% 1% +9 9% K()HDG5V-7 1% 1% +9 9% K()HDG5V-8 1% 1% +9 9% KFDG5V-5 KFDG5V-5 KFDG5V-7 KFDG5V-7 KFDG5V-8 KFDG5V-8 KHDG5V-5 KHDG5V-5 KHDG5V-7 KHDG5V-7 KHDG5V-8 KHDG5V-8 9% : 3 ms (.3s) 24 ms (.24s) 34 ms (.34s) 5 ms (.5s) 54 ms (.54s) 61 ms (.61s) 67 ms (.67s) 56 ms (.56s) 75 ms (.75s) 24 ms (.24s) 23 ms (.23s) 35 ms (.35s) 24 ms (.24s) 23 ms (.23s) 36 ms (.36s) 37 ms (.37s) 36 ms (.36s) 57 ms (.57s) 9,5 kg (2.9 lb) 9,9 kg (21.8 lb) 1,75 kg (23.7 lb) 11,15 kg (24.6 lb) 18, kg (39.7 lb) 18,4 kg (4.6 lb) 9,75 kg (21.5 lb) 1,15 kg (22.4 lb) 11, kg (24.2 lb) 11,4 kg (25.1 lb) 18,25 kg (4.2 lb) 18,65 kg (41.1 lb) 4

5 KF/HDG5V C (122 F) 5 2,7 KFDG5V KHDG5V 2 C (68 F) KFDG5V KHDG5V KF/HDG5V 7 C D E F G 1,4 1,6 2,8 1,7 24V (21V 36V 1% 3 +1V -1V k +ve V V +ve ve (EMC): EN EN "" % 18% 1V 1 k 2 khz () 1% : 2 7 C ( F ) 85 95% : (DIN- ): EH-CON-21--1* EH-DSG-21--1* EH-RM-21--1* EH-ID-21--1* ID , ISO

6 , bar (psi), T X Y K()FDG5V-7/8 35 (5) s 35 (5) 35 (5) s 4 (58) K()*DG5V (45) 21 (3) 21 (3) n 4 (58) 315 (45) n 1 (145) 315 (45) n 4 (58) K()HDG5V-7/8 35 (5) n 35 (5) 35 (5) n 4 (58) s 25 (363) X X n 45 (653) X X 2C 33C ---T ( ---T) p = 1 bar (145 psi) L/min in 3 /min K()FDG5V-5-2C1N K()FDG5V-5-33C8N K()FDG5V-7-2C2N K()FDG5V-7-33C16N K()FDG5V-8-2C3N K()FDG5V-8-33C27N K()HDG5V-5-2C1N K()HDG5V-5-33C8N K()HDG5V-7-2C2N K()HDG5V-7-33C16N K()HDG5V-8-2C3N K()HDG5V-8-33C27N 1, 1, 2, 2, 3, 3,,5,5 1, 1, 1,5 1,

7 ---T ---T KF psi bar K()FDG5V-5 K()FDG5V-7 K()FDG5V L/min US gpm KH psi bar K()HDG5V-5 K()HDG5V-7 K()HDG5V L/min US gpm

8 KFDG5V KHDG5V ( n p ) = 5 bar (72 psi) ---T ---T US gpm L/min US gpm L/min s (% ) (% ) US gpm L/min s (% ) s n Q D = p D = Q p X = p X Q p X D p D 8

9 25% () 5% + 3 (d) (Hz) 9 45 () + 3 (d) (Hz) 9 45 () K()F/HDG5V*-5C***N 8 p% % % % 8 1 9

10 7 D E V V U D - U E = V V U D - U E = KF/HDG5V-* 7 24V,75 mm 2 (18 WG) 2 m (65 ft) 1, mm 2 (17 WG) 4 m (13 ft),5 mm 2 (2 WG) V V V C F D E G 15V + 15V V 2 1 1

11 K +24V V V +/ 1V V C D E E D G F V ( F) K " " ( C () 7 () C ( C) F (EMC) V 11

12 mm (inch) KF KH 3 KF KH , 1, (.31.41) 3 4, (1.6) 25, (1.) 227, (8.9) " (" 62,1 (2.5) G11. 11, (.43) KFDG5V-5 48 (1.89) 13 (.51) 23 (.91) 29 (8.23) (ISO 44/DIN 4365); 178 (7.1) 54 (2.13) 3, (1.2) 4, (1.57) 23,3 (.9) G 1 /8 ( 1 /8" SF) Ø 7,2 (.2)4 Ø 11 (.43) 45 34,63 (1.36), 3 (1.18) 87 (3.43) = = CL 35,3 (1.39) 72,7 (2.86) 22 (.87) 139 (5.47) 27 (1.6) 98 (3.86) 261 (1.28) ( 5 X Y 12

13 KFDG5V-7 48, (1.89) 23 (.91) 13 (.51) (ISO 44/DIN 4365); 178 (7.1) 54 (2.13) G 1 /8 ( 1 /8" SF) (1.3) 217 (8.55) Ø 11 (.43)4 Ø 6,4(.25)2 Ø 17,5 (.68) Ø 11 (.43) 33 (1.3) 95 (3.74) CL KFDG5V-8 = = 46,4 (1.83) 95,2 (3.75) 48 (1.89) 23 (.91) 13 (.51) 249 (9.8) 1,6 (.42) (4.88) (1.97) 129 (5.8) 27 (1.63) 2425 (ISO 44/DIN 4365); 178 (7.1) G 1 /8 ( 1 /8" SF) Ø 13,5 (.53) x (2.24) 59 (2.32) 127 (5.) CL = = 57,5 (2.64) 117,5 (4.63) 18,3 (.72) 126,4 (4.98) 77 (3.3) 188 (7.4) 336,1 (13.24)

14 KHDG5V-5 48 (1.89) 23 (.91) 13 (.51) 8 (.32) (ISO 44/DIN 4365); 227 (8.94) 55 (2.17) G 1 /8 ( 1 /8" SF) 45 34,63 (1.36) 213 (8.39) 194 (7.64) Ø 7,2 (.2)4 Ø 11 (.43) 3 (1.18) 87 (3.43) CL = = 72,7 (2.86) 35,3 (1.39) 22 (.87) (5.47) (1.6) 98 (3.86) 261 (1.28) KHDG5V-7 48 (1.89) 23 (.91) 13 (.51) 8 (.32) 2425 ( 5 X Y 2314 (ISO 44/DIN 4365); 227 (8.94) 55 (2.17) G 1 /8 ( 1 /8" SF) (1.3) 221 (8.7) 22 (7.95) 33 (1.3) 95 (3.74) CL = = 95,2 (3.75) 46,4 (1.83) 1,6 (.42) 124 (4.88) 5 (1.97) 129 (5.8) 27 (1.63)

15 KHDG5V-8 48 (1.89) 23 (.91) 13 (.51) 8 (.32) (ISO 44/DIN 4365); 227 (8.94) 55 (2.17) G 1 /8 ( 1 /8" SF) (2.24) 253 (9.96) 234 (9.21) Ø13,5 (.53) x 6 59 (2.32) 127 (5.) CL = = 57,5 (2.64) 117,5 (4.63) 18,3 (.72) 126,4 (4.98) 77 (3.3) 188 (7.4) 336,1 (13.24) 2425 K()*DG5V -5-8 K()*DG5V -7 K()*DG5V-5 K()*DG5V-8 M5 2,5 mm # / 16 #113 15

16 L-HM L-HFD C ( F) 5 13 cst ( F) SUS) cst (245 7 SUS) -92 I-286-S C ( F) " " 5C (32 122F) C ( 4 F) "" * C (158 F) 2m5m * 15m K()H ISO 65 C (15 F) KH KF K()F/H bar (3. psi) /16/13 K()F/H bar (3. psi) /15/12 K()F/H

KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du

KDG KG KDG KG KDG KG K K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du Vickers KDGV-3S KGV-3S K()DGV-3 K()GV -3 ISO 1-3 (NF D3) 35 bar (575 psi) 1998 11 539-C KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O-

More information

SM4-10/12/15 SM mm ( inch) ( ) SM 1 /10 SM4 SM 70 bar (1000 psi) p 3,8 57 l/min ( USgpm) 1% SM SM4-10/12/15 35m () SM4 * Viton DuPon

SM4-10/12/15 SM mm ( inch) ( ) SM 1 /10 SM4 SM 70 bar (1000 psi) p 3,8 57 l/min ( USgpm) 1% SM SM4-10/12/15 35m () SM4 * Viton DuPon Vickers 651-C SM4-10/12/15 57 l/min (15 USgpm) 210 bar (3000 psi) 1993 12 SM4-10/12/15 SM 0.025 mm (0.0001 inch) ( ) SM 1 /10 SM4 SM 70 bar (1000 psi) p 3,8 57 l/min (1.0 15 USgpm) 1% SM SM4-10/12/15 35m

More information

3 4 p/q 4 : CVU-**-EQ KSDG4V-3...EN83 5 CVU-**-EQ CVU-32-EQ CVU-50-EQ KSDG4V-3...EN83 :

3 4 p/q 4 : CVU-**-EQ KSDG4V-3...EN83 5 CVU-**-EQ CVU-32-EQ CVU-50-EQ KSDG4V-3...EN83 : Vickers -05-0002 C 000 CVU-**-EQ; 50 32 750 L/min (200 USgpm) : 35 bar (4500 psi) EMC ) 89/336/E E C 9/263/EEC, 92/3/EEC 93/68/EEC, 5 ( EMC ) 3 4 p/q 4 : CVU-**-EQ KSDG4V-3...EN83 5 CVU-**-EQ 6 7 8 9 CVU-32-EQ

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

M2U M bar (2 psi) 28 r/min Nm/6.9 bar (18,25 35 lb.in./1 25M - 5M psi ), 1 ( 12 M2U, Nm/6.9 bar (42 M2-2 3 lb.in./1 psi )

M2U M bar (2 psi) 28 r/min Nm/6.9 bar (18,25 35 lb.in./1 25M - 5M psi ), 1 ( 12 M2U, Nm/6.9 bar (42 M2-2 3 lb.in./1 psi ) Vickers M2U, M2-2 25M 5M Revised 4/98 674-C M2U M2-2 138 bar (2 psi) 28 r/min 2. 2.8 1 4. Nm/6.9 bar (18,25 35 lb.in./1 25M - 5M psi ), 1 ( 12 M2U, 2.7 33.9 Nm/6.9 bar (42 M2-2 3 lb.in./1 psi ) 4 36, r/min

More information

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1 Vickers GB-2329A-C PCGV-6/8, ; PCGV-6/8, 20 P C G V P C G ()V.................... 30 bar (000 psi) P C G ()V-6.... 10 L/min (40 US gpm) P C G ()V-8.... 300 L/min (80 US gpm) IS O 781: P C G ()V-6...............

More information

SX4 SM4 SX4 SX mm (0.001 inch) SX4 SX4 1/10 SX4 70 bar (1000 psi) p l/min ( USgpm) 0.07 bar ( 1 psi) SX4 1% SX m SX4 SX4

SX4 SM4 SX4 SX mm (0.001 inch) SX4 SX4 1/10 SX4 70 bar (1000 psi) p l/min ( USgpm) 0.07 bar ( 1 psi) SX4 1% SX m SX4 SX4 Vickers 650-C SX4 76 l/min (20 USgpm) 350 bar (5000 psi) 1993 10 1 SX4 SM4 SX4 SX4 0.025 mm (0.001 inch) SX4 SX4 1/10 SX4 70 bar (1000 psi) p 3.8 76 l/min (1.0 20 USgpm) 0.07 bar ( 1 psi) SX4 1% SX4-40

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B2A9F6A74EADE1AAC5BDD5A7DEB34E5FA4545F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B2A9F6A74EADE1AAC5BDD5A7DEB34E5FA4545F2E646F63> 冷 凍 空 調 初 步 認 知 與 基 礎 維 修 技 術 ( 三 ) 壹 冷 凍 空 調 基 本 技 能 銅 管 的 認 識 銅 管 在 於 冷 凍 空 調 這 行 業 上, 一 般 用 於 冷 凝 器 蒸 發 器 製 造 及 高 低 壓 管 路 配 管, 其 特 性 為 耐 蝕 性 高, 易 彎 曲 可 焊 接 可 擴 管 及 製 作 喇 叭 口, 材 料 強 度 高, 耐 高 壓, 熱 傳 導

More information

Vickers 454 l (120 USgal.) 345 bar (5000 psi) 1995 8 693-C ........................................................................................ 5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

More information

C160W-1-16-mono

C160W-1-16-mono 90.2 kw (123 PS) 15 800 17 300 kg SAE PCSA 0.52 0.82 m 3 CECE 0.45 0.70 m 3 90.2 kw (123 PS) 102 kn (10 400 kgf) 82 kn (8 400 kgf) CRES * CRES OPG (ISO) HN D 1. 2. 3. 2 3 ZAXIS 17 300 kg 90.2 kw (123 PS)

More information

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15%

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MSS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% 0.001 g/cm 3 S Pt 100 4 SENSORPROM 10 EEx em [ib] IIC ISI 316L 1.4571 C 4 2.4610 MC2 ISI

More information

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

More information

SITRANS F C MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4" NPT 1/4" ISO AISI 316L

SITRANS F C MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4 NPT 1/4 ISO AISI 316L MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4" NPT 1/4" ISO AISI 316L 1.4404 IP65/NEMA 4 125 C (25 7 F) 180 C (356 F) 0.1 500:1 65 kg/h

More information

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

More information

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

More information

MS125

MS125 MS125 8 10 000 [609,9] 5 000 [305,0] 15 900 [8 086] 0 12 500 [762,4] 6 250 [381,2] 19 875 [10 107] 240 [322] 160 [215] 2 15 000 [914,9] 7 500 [457,4] 23 850 [12 128] 130 105 85 90 70 60 105 85 70 450 [6

More information

63 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics RC 29 07

63 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics RC 29 07 63 Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and ssembly echnologies neumatics Service utomation Mobile Hydraulics 02.0 4WRKE 0 35 3 3 bar 3000 L/min H//D 652/99 4WRKE 0...-3/6EG24...K3/...D3...

More information

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

More information

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

More information

SW-688UF 0016501528900.cdr

SW-688UF  0016501528900.cdr 三 洋 全 自 動 衣 機 使 用 說 明 書 為 了 安 全 請 務 必 遵 守 事 項 1~2 使 用 事 項 及 衣 要 訣 3 各 部 名 稱 4 濯 量 和 劑 量 的 關 係 5 操 作 面 板 名 稱 及 功 能 6 一 般 的 使 用 方 法 7 標 準 行 程 7 全 自 動 行 程 8 浸 泡 行 程 8 毛 毯 行 程 9 羊 毛 行 程 10~11 自 選 行 程 12 各

More information

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français.

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français. MS11-MSE11 MS11 - MSE11 =0.05 kg.m² MS11 MSE11 cm³/tr [cu.in/rev.] cm³/tr [cu.in/rev.] 100 1000 SI Nm [lb.ft] kw [H] 7 730 [44,5] 365 [22,3] 1 161 [590] 200 8 837 [51,0] 419 [25,5] 1 331 [677] 195 9 943

More information

KZ-PA35C_說明書(0911更新)

KZ-PA35C_說明書(0911更新) 使用說明書 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 (家庭用) KZ-PA35C KZ-PA35C 安全注意事項 1 各部位名稱 5 使用說明 6 簡易食譜 10 若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益 清潔與保養 14 故障檢修與排除 16 烤盤 緊急處理方法 17 規格 18 聲寶產品保證書 19 19 為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害 請務必遵守下述事項

More information

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , :, : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn : fxk@ cqup. com. cn ( ) * : 7871092 1 /16 : 16. 75 : 418 1994 7 1 2003 8 8 : ISBN

More information

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français.

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français. MS05 MSE05 MS05 - MSE05 2 / 36 25/04/207 MS05 - MSE05 (20) (20) Twin-Lock -(20) (20) (70) (20) 7 (2A50) (2A50) (20) 29 (250 x 60) 30 3 25/04/207 3 / 36 MS05 - MSE05 * * MS05 MSE05 cm³/tr [cu.in/rev.] cm³/tr

More information

CMX CMX CMX CMX EZSec CMX 2

CMX CMX CMX CMX EZSec CMX 2 Vickers CMX Revised 3/95 536-C CMX CMX CMX CMX EZSec CMX 2 4 5 5 8 8 9 9 15 19 2 22 24 24 26 31 33 35 36 38 43 44 5 51 52 53 CMX 53 57 63 65 66 67 67 68 69 7 71 73 74 3 CMX CMX 1 8 2 CMX 1 HRC HRC ERC

More information

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6 ) ( ) (CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: www. class. com.

More information

601/601 FS Cat 430 mm 14'3" 4270 mm 14' 340 mm 17'6" 4 mm 13'7" 4300 mm 14'1" 3720 mm 12'2" 20 mm 17'3" 1720 mm '8" 180 mm '2" 4690 mm 1'" 60 mm 19'9"

601/601 FS Cat 430 mm 14'3 4270 mm 14' 340 mm 17'6 4 mm 13'7 4300 mm 14'1 3720 mm 12'2 20 mm 17'3 1720 mm '8 180 mm '2 4690 mm 1' 60 mm 19'9 Cat 601/601 FS Cat C18 Cummins QSK19 A B 600 mm 4400 mm 200 kg 16.7 N/cm 2 2900 kg 16.3 N/cm 2 23.6" 14'" 231920 lb 24.2 psi 22680 lb 23.6 psi 70 mm 40 mm 6600 kg 13. N/cm 2 4300 kg 13.2 N/cm 2 29." 14'11"

More information

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 BS 5900:1999 ICS91.140.90 1 MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 ii 1 1 2 1 3 1 4 3 5 4 6 4 7 7 8 9 9 9 10 9 11 10 12 12 13 12 14 12 15 15 16 18 17, 18 18 18 A( ) 19 B( ) 20 C ( ) 20 D ( ) 21 E ( ) 22 F( ) 27 G( )

More information

D1z.mps

D1z.mps 第 3 章 孵 化 技 术 本 章 按 照 种 蛋 孵 化 的 程 序, 介 绍 了 蛋 的 构 造 与 形 成 种 蛋 的 管 理 家 禽 的 胚 胎 发 育 人 工 孵 化 的 条 件 和 控 制 孵 化 机 的 构 造 与 管 理 孵 化 效 果 的 检 查 与 分 析 以 及 初 生 雏 的 处 理 等 内 容 对 种 蛋 的 选 择 与 消 毒 孵 化 条 件 的 标 准 与 控 制 孵

More information

1 latm=101.325kpa 1lb 0.45kg 1in 25.4mm 1ft 30.48cm 1 1.6 103m l 735499W ( ) 7 1968.10.11 10 20 9-4B 8 1958.12.21 6 3 9 1963.3.3 10 1 1 3 10 1969.5.18 8 3-11 11 1969.7.16

More information

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français.

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français. MS8 MSE8 MS8 MSE8 2 11/7/218 MS8 MSE8 -(111) -(111) Tw-Lock -(111) (111) (111) 19 (2A) (2A) (2A) (2A) 22 29 (27 x 6 315 x 8) 3 11/7/218 3 MS8 MSE8 MS MSE 4 bar [6 526 SI] 4 bar [5 81 SI] MS8-MSE8 HighFlow

More information

712s

712s Vickers Filters Target-Pro 11/95 712-C ............................................................... 3............................................................... 4...............................................................

More information

Ultra 侧 浇 口 热 流 道 版 本 :.6 版 05 年 8 月 文 档 编 号 : 59975 本 产 品 手 册 介 绍 了 安 全 操 作 和 / 或 维 护 方 面 的 信 息 赫 斯 基 保 留 对 产 品 进 行 更 改 的 权 利, 以 持 续 改 进 产 品 功 能 和 /

Ultra 侧 浇 口 热 流 道 版 本 :.6 版 05 年 8 月 文 档 编 号 : 59975 本 产 品 手 册 介 绍 了 安 全 操 作 和 / 或 维 护 方 面 的 信 息 赫 斯 基 保 留 对 产 品 进 行 更 改 的 权 利, 以 持 续 改 进 产 品 功 能 和 / 原 始 说 明 的 翻 译 Ultra 侧 浇 口 热 流 道 服 务 手 册 Ultra 侧 浇 口 热 流 道 版 本 :.6 版 05 年 8 月 文 档 编 号 : 59975 本 产 品 手 册 介 绍 了 安 全 操 作 和 / 或 维 护 方 面 的 信 息 赫 斯 基 保 留 对 产 品 进 行 更 改 的 权 利, 以 持 续 改 进 产 品 功 能 和 / 或 性 能 这 些 更

More information

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

More information

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %,

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %, 1 - JGJ7190 JGJ7190 1991 7 1 90 694 1987 3 JGJ7190 1 2-1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1.0.6 1.0.7 2.1.1 2.1.2 2.1.3 GBJ210 GBJ209,, TJ212 2.1.4 10 2.2.1 2.2.2 425 615mm 2.2.3 2.2.4 16%, 2.3.1 2 3-2.3.2

More information

Manual_F5_cn.doc

Manual_F5_cn.doc SIEMENS FIDAMAT 5E 7MB1420 C79000-B5276-C106-04 A A-1 A-5 A-6 A-35 - - - 4 2 FIDAMAT 5E FIDAMAT 5E FIDAMAT. 7MB1420-1 7MB1420-0 7MB1420-2 7MB1420-4 FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 H 2 /He FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 5 19-19-

More information

非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地 使 用 好 本 机 此 外, 本 机 使 用 的 都 是 原 装 零 件, 品 质 保 证, 能 为 您 提 供 一 个 多 彩 的 制

非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地 使 用 好 本 机 此 外, 本 机 使 用 的 都 是 原 装 零 件, 品 质 保 证, 能 为 您 提 供 一 个 多 彩 的 制 电 脑 纫 机 卓 越 超 群 HZL-F600 使 用 说 明 书 注 意 为 了 安 全 起 见, 请 在 使 用 本 机 前 务 必 阅 读 本 使 用 说 明 书 并 请 妥 善 保 管 本 服 务 手 册 以 便 随 时 查 阅 非 常 感 谢 您 购 买 本 电 脑 纫 机 请 仔 细 阅 读 本 服 务 手 册, 以 便 您 能 了 解 本 机 的 一 些 特 点 及 能 安 全 地

More information

33219.nps

33219.nps 第 三 章 健 身 锻 炼 与 方 法 第 一 节 怎 样 发 展 力 量 素 质 力 量 素 质 是 人 们 日 常 生 活 生 产 劳 动 和 体 育 锻 炼 所 必 需 的 素 质, 我 们 可 以 通 过 不 同 的 手 段 和 练 习 方 法 来 发 展 不 同 的 力 量 一 发 展 静 力 性 力 量 静 力 性 力 量 主 要 特 点 是 锻 炼 时 肢 体 不 发 生 明 显 的

More information

5680 Battery Operator Manual (CN)

5680 Battery Operator Manual (CN) 5680 () (SN# 10000000 ) China, : www.tennantco.com/manuals 330469 Rev. 03 (12 2013) *330469* ,,,,, - - - 5680, Tennant Company PO Box 1452 Minneapolis, MN 55440 USA Phone: (800) 553 8033 or (763) 513 2850

More information

1 ( ) 1 38 38 39 40 40 41 ( ) 42 43 ( ) 44 45 48 49 51 51 51 52 53 1 53 54 55 55 56 56 58 60 60 61 62 63 64 67 67 69 70 72 2 72 74 75 76 76 77 78 78 79 79 81 81 83 86 87 88 88 89 90 90 91 92 93 93 95 97

More information

慈禧太后

慈禧太后 ... 3... 3... 4... 5... 8... 9... 10... 13... 17... 18... 19... 22... 23... 25... 32... 32... 38... 40... 42 ... 45... 47... 47... 48... 50... 52... 54... 57... 57... 62... 64... 67... 69 1901... 69...

More information

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français.

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français. MH20/MH27 MH20/MH27 OLAIN HRAULI MH MH 20 MH 27 oclain Hydraulics MH20 MH27 500 bar MH 20 MH 27 2 27/10/2016 OLAIN HRAULI MH20/MH27 8 10 13 14 15 18 19 21 23 23 25 26 27 27 28 29 27 29 30 31 33 27/10/2016

More information

T20 Diesel Operator Manual (CN)

T20 Diesel Operator Manual (CN) T20 () Chinese CN The Safe Scrubbing Alternative China, : www.tennantco.com/manuals 331507 Rev. 10 (07-2013) *331470* ,,, :, M30,/( ), Tennant Company PO Box 1452 Minneapolis, MN 55440 Phone: (800) 553

More information

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 山 中 傳 奇 與 水 的 牽 絆 二 峰 圳 4 4 0 00 922 92 92002 60 2028476 3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 86.6 679 58,800 4 220.4 970 23,800 69 58,800 69,733 4 23,800 252,478 69 76 6 925 4 7 5 970 38 50 25

More information

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

More information

Inst_gene.book

Inst_gene.book POCLAIN HYDRAULICS 9 9 10 11 12 14 15 49/93 15 17 17 17 19 20 20 2 12/05/2015 POCLAIN HYDRAULICS 9 25 TD, TR, T4 25 50 52 0 52 12/05/2015 3 POCLAIN HYDRAULICS : : : 4 12/05/2015 POCLAIN HYDRAULICS 12/05/2015

More information

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français.

Catalogue Technique MS02-MSE02 en français. MS8 - MSE8 HYDRAULIC MOTORS Tw-Lock 2 29 31 * * cm³/tr [cu./rev.] cm³/tr [cu./rev.] tr/m [RM] tr/m [RM] 6 467 [28,5] 234 [14,3] 4 42 4 8 627 [38,2] 314 [19,2] 34 33 3 9 72 [42,8] 351 [21,4] 31 31 33 78

More information

( 北 京 )

( 北 京 ) 特 装 展 台 施 工 手 续 申 报 规 定 及 流 程 及 表 格 各 展 馆 限 高 规 定 馆 号 光 地 展 位 限 高 E1 5.0 米 特 装 展 台 办 理 施 工 手 续 需 提 供 以 下 材 料 ( 以 下 文 件 一 式 两 份 须 盖 公 章 ): 序 文 件 名 称 备 注 1 施 工 事 业 资 质 证 明 ( 注 册 资 金 50 万 以 上 ) 营 业 执 照 复

More information

untitled

untitled 1504876HA8702 : V-241BZ-HK [ 220V]... 2... 3... 3... 4... 4 24... 5... 6... 7... 7... 8-9... 9... 10... 11... 12... 12... 12 ; 1 220 V 2 40 100 mm 100mm 40 24 24 P5 24 P6 P7 P8 2 3.8 m 2 3 40 3 10 15 24

More information

_rev08

_rev08 M30 ()) Chinese CN The Safe Scrubbing Alternative China, : www.tennantco.com/manuals 9004735 08 (05-2013) *9004735* ,,: - - - M30,/( ), Tennant Company PO Box 1452 Minneapolis, MN 55440 :(800) 553-8033

More information

0011 1...1 1.1 1.2 1.3 1.4... 1... 4... 6... 11 2...21 2.1 2.2... 21... 22 3...24 3.1 3.2 3.3... 24... 24... 25 4...26 4.1 4.2 4.3 4.4... 26... 26... 27... 29 5...30 I 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5... 30... 30...

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

More information

( CIP ) /,. :, ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) DA QING H OU F EI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 850 1

( CIP ) /,. :, ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) DA QING H OU F EI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 850 1 ( CIP ) /,. :, 2001. 4 ( ) ISBN 7-200 - 04263-3............. I247. 8 CIP ( 2001 ) 03522 DA QING H OU F EI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 850 1168 32 12. 25 300 000 2001 5 1 2001 5 1 1-8000 ISBN

More information

DPU 100-70

DPU 100-70 0109983cn 007 2011 1 DPU 100-70 Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com +49-(0)89-354 02-0 +49-(0)89-354 02-390 1 1 Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

More information

QIANZHENYU 2

QIANZHENYU 2 2009-8-7 QIANZHENYU 1 . 1.1 2001 2001 12 3 2009-8-7 QIANZHENYU 2 9 19 132 19 2009-8-7 QIANZHENYU 3 1.2 GB/T4765-1995 2009-8-7 QIANZHENYU 4 1.3 2009-8-7 QIANZHENYU 5 . 2.1 Electromagnetic Environment 2.2

More information

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4 DPI 620 - DPI 620 0.0025%rdg+0.002%FS Hart Win CE PDA USB IEEE 802.11g WIFI - PM 620 GE 2.5 kpa 100 MPa 0.005%FS DPI 620 3 - PV 62X - 95% 2 MPa - 95% 10 MPa - 0 100 MPa 3 3 www.ge-mcs.com 3 3 ma mv V AMC

More information

民 國 1 年 4 月 刊 目 部 與 雲 股 份 有 限 公 司 經 商 談 達 成 了 聯 合 開 發 卷 連 續 退 火 生 產 線 的 意 向, 在 雙 方 聯 合 開 發 卷 退 火 工 藝 的 基 礎 上, 中 冶 南 方 以 設 備 成 套 方 式 參 與 項 目 的 建 設 該 意

民 國 1 年 4 月 刊 目 部 與 雲 股 份 有 限 公 司 經 商 談 達 成 了 聯 合 開 發 卷 連 續 退 火 生 產 線 的 意 向, 在 雙 方 聯 合 開 發 卷 退 火 工 藝 的 基 礎 上, 中 冶 南 方 以 設 備 成 套 方 式 參 與 項 目 的 建 設 該 意 民 國 1 年 4 月 刊 1 年 4 月 刊 出 版 單 位 : 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 產 業 分 析 師 曾 婉 如 全 球 市 場 中 國 海 綿 價 格 近 來 繼 續 上 漲, 多 家 海 綿 生 產 商 手 頭 已 沒 有 庫 存, 生 產 商 對 後 市 看 漲 情 緒 濃 厚 因 原 料 供 應 不 足, 海 綿 市 場 當 前 處 於 有 價 無 市 的 情 況 目

More information

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

More information

BW-1353К

BW-1353К BW-1353 - 1 - , 0 ( ) - 2 - 0. 0. 0. 0 1. 0 2. 1. 0 2. 0 0-3 - 0 0 0 1. 0 2. 1. 2. 1. 2. - 4 - 0 0 0 0 0 0 0 NO TOUCH - 5 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0-6 - 1 0 2 0 3 0 0 4 0 5 0 0-7 - 0 1 0 2 0

More information

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

More information

9301reply-n

9301reply-n 6 4 () 40 (A) (B) (C) (D) 1. 4 () 2.(C) (1) 4.. 40 40/10=4 () (2) 10 (C) 3. (A) ( 1-1 ) (C) 13 () P (A) (B) (C) (D) (B) ( ) (B) P (C) (B) (1) (2) P (B) (C) (B) (C) (B) 14 (A) (B) (C) (D) (B) (D) (B)(D)

More information

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

More information

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

More information

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

More information

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 重 载 荷 静 液 传 动 装 置 系 列 1 变 量 柱 塞 泵 (ACA) 和 马 达 (ACE) 定 量 马 达 (HHD) 峰 值 压 力 480 bar (7000 psi) 排 量 64-125 cm 3 /r(3.9-7.6 in 3 /r) 2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 目 录 重 载 荷 静 液 传 动 ACA:

More information

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

More information

<A677B8CBBEDEA740A4E2A5552DA5DFA6A12E706466>

<A677B8CBBEDEA740A4E2A5552DA5DFA6A12E706466> Models 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120, 150 1. 1.1 : SB/SBI/SBN 5 16 SQQE / m3/h 1.2 2. 3. SB, SBI, SBN 3.1 4. 4.1 : 0 C to +40 C 401000 : -15 C to +120 C 4.2 : 8 9 2 4.3 H=Pb x 10.2- NPSH Hf

More information

S30 Operator Manual (CN)

S30 Operator Manual (CN) S30 ( / ) Chinese CN SweepSmart System TennantTrue Parts IRIS a Tennant Technology China, : www.tennantco.com/manuals 9004643 07 (03-2013) *9004643* ,, :,, - - - S30,/ ( ), Tennant Company PO Box 1452

More information

_rev09

_rev09 M30 (/ ) Chinese CN The Safe Scrubbing Alternative China, : www.tennantco.com/manuals 9004677 09 (05-2013) *9004677* ,,: - - - M30,/( ), Tennant Company PO Box 1452 Minneapolis, MN 55440 :(800) 553-8033

More information

S20 Battery Operator Manual (CN)

S20 Battery Operator Manual (CN) S20 () CN /, : www.tennantco.com/manuals 9006710 07 (11 2016) *9006710* ,,,: ( ), - - - S20,( ), Tennant Company PO Box 1452 Minneapolis, MN 55440 :(800) 553-8033 (763) 513-2850 www.tennantco.com () 3777

More information

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

More information

// 30 / // // // / / 2 / / / / / / / // 3 / /

// 30 / // // // / / 2 / / / / / / / // 3 / / HG120411 GPCGD12C041HG041F.. 2012 6 // 30 / // // // / / 2 / / / / / / / // 3 / / 1 GPCGD12C041HG041F 117.72 () 1 2 3 4 5 1. 2. 3. () 4. 2012 6 5 2012 6 15 118 1 150 / 2012 6 25 14 30 601 323 2012 6 25

More information

untitled

untitled DFG/TFG 316/320 04.06- c 51032164 02.07 1 B2 B F M Z t o Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 0108.CN 0108.CN A B 1... B 1 2... B 2 2.1...

More information

MD6240 MD6240 A DTH Cat

MD6240 MD6240 A DTH Cat MD6240 12 m/39' 15 m/49' Cat C27 Tier 2 152-270 mm 6-10.625" 24000 kg 52911 lb 12.80 m 42' / 55.47 m 182' 15.85 m 52' / 31.08 m 102' 2100 rpm 597 kw 800 hp 48 m³/min 1700 ft³/min 6.9 bar 100 psi MD6240

More information

本文.indd

本文.indd Edwards Lifesciences ( 1 4,651,741 Edwards LifesciencesEdwards E VigileoFloTrac SAT-1 Edwards Lifesciences Corporation Edwards Lifesciences 2004-2005 Edwards Lifesciences LLC. All rights reserved. : (

More information

COMBISTOP

COMBISTOP - 1 - 3 3 3 4 4 5 6 6 COMBISTOP 38 7 COMBISTOP 08 8 COMBISTOP 28 11 COMBISTOP 31 12 COMBISTOP 13 14 16 17 19 COMBITRON 91 / 20 COMBITRON 98 23-2 - KEB COMBISTOP KEB KEB COMBISTOP 08 38 0 6. 3 8. 1 3 N

More information

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060-

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060- D51.2 2003 MICROMSTER 410/420/430/440 D51.2 2003 micromaster MICROMSTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER 410 0.12 kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw

More information

TPR產品型錄60Hz

TPR產品型錄60Hz TPR Series z TPR 1 13 3 TPR 1 (S)(N) 15 5 TPR 3 17 TPR 3 (S)(N) 19 TPR TPR 5 1 TPR(S)(N) 7 TPR 5 (S)(N) 3 TPR1 5 9 TPR1 (S)(N) 7 1 TPR15 9 11 TPR15 (S) 31 TPR 33 1 TPR (S) 35 TPR3 37 TPR3 (S) 39 TPR5 1

More information

3 40 2 www.emersonindustrial.com/automation E27 XAF Z (kg) (m/s) E 27 450 1,000 1.0 1.6 E300 XAF 1,000 2,500 1.0 2.5 E300 Z 1,250 5,000 1.0 5.0 E300 2:1-30m - 50% - 400V www.emersonindustrial.com/automation

More information

110914_EKB_Ambau_chinesisch

110914_EKB_Ambau_chinesisch AMBAU 集 团 商 品 及 服 务 普 通 购 买 条 件 截 至 日 期 :2011 年 10 月 1. 适 用 范 围 1.1 本 普 通 购 买 条 件 ( 简 称 :AEB) 适 用 AMBAU 钢 材 与 设 备 制 造 有 限 公 司 ( 买 方 ) 与 受 委 托 者 ( 卖 方 ) 之 间 所 有 商 品 和 服 务 的 订 购, 以 及 定 购 合 同 的 执 行 完 成 本

More information

GE德鲁克Druck DPI620 Genii多功能校准器

GE德鲁克Druck DPI620 Genii多功能校准器 GE Measurement & Control DPI 620 Genii T / HAR Foundation Fieldbus GE imagination at work Druck DPI 620 Genii HART / Fieldbus DPI 620G - HART/Fieldbus PM 620 - MC 620G - PV 62XG - DPI 620/G PM620 MC 620/G

More information

,,,,,, ( CIP) /. :, ( ) ISBN :. F CIP ( 2004) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023 )

,,,,,, ( CIP) /. :, ( ) ISBN :. F CIP ( 2004) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023 ) ,,,,,, ( CIP) /. :, 2005. 1 ( ) ISBN 7-5624-3325-9......... :. F293. 33 CIP ( 2004) 143431 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023 ) 65102378 65105781 : ( 023 ) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

More information

工程设计资质标准

工程设计资质标准 工 程 设 计 资 质 标 准 为 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展, 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 结 合 各 行 业 工 程 设 计 的 特 点, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 21 个 行 业 的 相 应 工 程 设 计 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员

More information

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 3 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 学 习 目 标 知 识 目 标 : 了 解 办 公 室 工 作 的 性 质 作 用 和 职 能 理 解 办 公 室 工 作 的 原 则 性 与 灵 活 性 认 识 办 公 室 秘 书 应 具 备 的 职 业 素 养 能 力 目 标 : 培 养 办 公 室 秘 书 的 工 作 悟 性 完 善 办 公 室 秘 书 的 能

More information

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2 2002 3 2002 4 2002 5 2002 2002 497,436,769.87 398,874,507.07 359,317,320.34 1,009,717,057.82 6,259,557.58 331,224,008.07 78,162,839.02 82,594,331.83 5,455,590.95 742,195,671.99-28,879,459.87 6 2002

More information

(35 )

(35 ) 2004 20 2004 19 2004 22 2004 21 2004 2656 2004 1973 (35 ) 2004 72 2005 29 ()() 2005 983 2005 23 2005 31 2005 28 2004 1927 2005 76 () 2005 1392 2005 907 2004 164 2004 27 2004 20 2004 7 16 1 2 3 4 5 6 7

More information

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2002 3 3 4 6 8 11 13 14 26 28 32 60 2002 2003 1 18 2002 2002 5 31 3100001006917 310115739764252 310115739764252 312,377,217.73 360,048,073.09 360,048,073.09 204,681,114.81 204,681,114.81 2,253,777.58

More information

Modern Ideas of Government Reform ...

Modern Ideas of Government Reform ... 现 代 政 府 改 革 理 念 与 澳 门 公 共 行 政 改 革 周 谭 陈 瑞 莲 澳 门 回 归 后, 市 民 对 澳 门 公 共 行 政 改 革 的 要 求 强 烈, 希 望 通 过 改 革 重 建 政 府 公 务 员 与 整 个 行 政 架 构 的 运 作 效 率, 使 社 会 走 向 开 放 与 透 明 政 府 也 希 望 通 过 公 共 行 政 改 革 赢 回 市 民 的 信 心 回

More information

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5%

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5% PE SU BUIL-IN POWER SUPPL PE PHOOELECRIC SWICHES SU DC 5m 2 24V DC DC IP67 BGS. 5 4mm 5 55mm NPN PNP 2 m ø8 ømm 5m 2 SU-5MW SU-5MW 7m IC-R5 2 SU-P7MW SU-P7MW m 2 24V DC NPN/PNP 2 SU-DMW SU-DMW 2m 2 SU-B2MW

More information

招 标 文 件

招  标  文  件 招 标 文 件 ( 征 求 意 见 稿 ) 项 目 名 称 : 宁 波 大 学 梅 山 校 区 电 梯 采 购 人 : 宁 波 大 学 宁 波 梅 山 保 税 港 区 市 场 开 发 有 限 公 司 采 购 机 构 : 宁 波 市 北 仑 区 招 投 标 中 心 二 〇 一 六 年 六 月 目 录 1 采 购 公 告 2 前 附 表 3 第 一 部 分 投 标 人 须 知 4 第 二 部 分 招 标

More information

财务部57

财务部57 ......... 2001... 2001......... ........................... ........................... .................. 2001 21 ( ) ( ) 2001 2 28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

More information

技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 丙 級 術 科 測 試 參 考 資 料 目 錄 頁 次 壹 技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 丙 級 術 科 測 試 應 檢 人 須 知 一 一 般 說 明... 1 二 應 檢 人 自 備 工 ( 用 ) 具... 2 三

技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 丙 級 術 科 測 試 參 考 資 料 目 錄 頁 次 壹 技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 丙 級 術 科 測 試 應 檢 人 須 知 一 一 般 說 明... 1 二 應 檢 人 自 備 工 ( 用 ) 具... 2 三 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 丙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 參 考 資 料 ( 草 案 ) 試 題 編 號 : 07601-105301~2 審 定 日 期 : 105 年 月 日 技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 丙 級 術 科 測 試 參 考 資 料 目 錄 頁 次 壹 技 術 士 技 能 檢 定 中 餐 烹 調 丙 級 術 科 測 試 應

More information

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

More information

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

More information

2 中 国 农 业 资 源 与 区 划 2016 年 可, 有 效 减 少 确 定 中 存 在 的 主 观 性 和 人 情 倾 向 三 要 健 全 精 准 扶 贫 大 数 据 平 台 2016 年, 全 国 将 建 设 扶 贫 开 发 大 数 据 平 台, 各 地 要 在 精 准 识 别 的 基 础

2 中 国 农 业 资 源 与 区 划 2016 年 可, 有 效 减 少 确 定 中 存 在 的 主 观 性 和 人 情 倾 向 三 要 健 全 精 准 扶 贫 大 数 据 平 台 2016 年, 全 国 将 建 设 扶 贫 开 发 大 数 据 平 台, 各 地 要 在 精 准 识 别 的 基 础 第 37卷 第 3期 中 国 农 业 资 源 与 区 划 6年 3月 C J A R R P V 37 N 3 4 75 M 6 7 6 5 9 6 3 问题研究 农业产业扶贫应解决好的几个问题 刘北桦 詹 玲 农业部发展计划司 北京 6 摘 要 产业扶贫是脱贫攻坚的重头戏 农业是贫困地区的基础产业和民生产业 是贫困人口生活和收入 的重要来源 文章分析了当前农业产业扶贫中存在的困难和问题 提出要树立精准理念

More information