bnb.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "bnb.PDF"

Transcription

1

2 2003

3 2003 Shanghai Port Machinery Co., Ltd SPMC

4 % 1,007,492, ,681, ,277, ,420, ,316,874, ,137,442, ,597, ,021, % 3,575, ,379, ,570, ,403, / % ,613, ,443,

5 , % 1 165,050, , , , , , , , , , % ,050, %

6 , % % , , , , , , , ,

7 , % 15, , % 51%

8 ,163, ,192, ,166, , ,559, ,150, ,709, ,004, ,611, ,091, ,775, ,689, ,

9

10 OO - 8 -

11 2003 ( ), ,050, ,940, < > 1-9 -

12 % %

13

14 % 9.60%2.40% % 12.00%3.43% % 12.00%2.40% 12 4% 8.00% % 12.00%5.33%

15

16 ; % 72, , ,289, ,754, ,896, ,745, ,258, ,508, , , ,000, ,000, % 5,000, ,000,

17 ,003, % 0.3% 162, ,517, % 0.3% 346, ,667, % 10% 1,466, , % 10% 8, , % 20% 6, , % 20% 55, , % 50% 254, , % 50% 113, ,127, % 100% 1,127, ,127, % 100% 1,127, ,988, % 0.3% 1,256, ,500, % 0.3% 1,375, ,324, % --- 4,272, ,730, % --- 3,026, ,239, % , % % 48, % % 22, % % * 3, % % 145, % % 18, % % 1, % % 50, % % 19, % % 12, % % 3, % % 5, % % 1, % 5 1,125, % ,902, ,596, % 0.3% 16, ,330, % 0.3% 15, , % 10% 5, % % , % 20% 145, ,728, % 50% 864, ,000, % 50% 500, , % 50% 27, , % 100% 55, ,291, % 0.3% 180, ,856, % 0.3% 125, ,721, % --- 1,122, ,972, % , ,081, % ,000, % % 403, % % 325, % % 55, %

18 ,856, ,435, ,000, , , ,749, % ,126, % 17,377, % ,251, % 1 90,644, ,470, ,365, ,470, ,239, ,776, , ,884, ,470, ,404, ,470, ,470, ,470, ,479, % 1 35,047, ,630, ,047, ,627, , % 450, , ,476,

19 * % 1,757, ,757, * % 242, , % 30,000, ,000, , , % 2,397, ,397, ,597, ,597, * 20% 3 6,627, ,003, ,630, ,048, ,048, ,799, ,596, , ,982, ,109, ,109, ,846, , ,737, ,856, , , ,213, ,660, ,022, , ,091, , ,429, ,969, ,399, ,275, ,361, , ,407, ,596, , ,148, , , ,007, ,855, , , ,272, ,041, ,582, , ,235, ,221, ,221, ,278, ,552, ,278, ,552, , , , , ,278, ,153, ,278, ,153, ,171, , ,

20 T ,969, ,969, T --- 1,599, ,599, , , , , , ,483, , ,263, ,334, ,000, ,200, ,334, ,200, ,478, ,377, ,855, ,000, ,450, % 87,627, ,736, ,449, ,456, ,461, ,994, % 4,428, ,532, , , ,

21 ,836, ,566, % 11, , % 2, , % 38, , % 62, ,722, ,123, ,845, % 1, , % % % , % 1, , , % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 165,050, % 82,940, % 82,940, % 82,940, % 82,940, % 247,990, % 247,990, % 104,544, ,544, , , ,016, ,016, ,399, ,399, ,383, ,383, ,605, ,605, ,988, ,988,

22 ,357, ,575, ,781, ,743, ,087, ,235, ,285, ,508, ,801, ,231, ,225, ,705, ,225, , ,512, ,861, ,529, ,059, ,982, ,801, % % 205,754, , , % 44, , % 19, , , , , , ,853, ,378, , ,754, ,778, , , , , , , , ,236, , , , , , , , , , , ,278, ,700, , ,533, ,357, ,175, ,597, ,825, , ,775, ,

23 ,318, ,923, ,394, ,818, ,842, , , , , , , ,946, ,107, , , ,003, ,500, ,503, , ,003, ,500, ,491, , , , , , ,566, ,003, ,500, , , , , , , , , , , , ,124, , ,035,

24 2003 1,835, , , , , , ,261, ,081, ,180, ,949, % 0.3% 161, ,350, % 0.3% 346, ,619, % 10% 1,461, , % 2, , % 20% 4, , % 4, , % 50% 124, , % 50% 113, ,127, % 100% 1,127, ,127, % 100% 1,127, ,126, % 0.3% 1,248, ,638, % 0.3% 1,366, ,094, % --- 4,128, ,389, % --- 2,960, ,239, ,125, % 5 1, % 5 48, % % 177, % % 22, % % ,902,

25 ,574, % 0.3% 16, ,327, % 0.3% 15, , % 10.0% 5, , % 50% 27, , % 100.0% 55, ,303, % 0.3% 177, ,856, % 0.3% 125, , % ,983, % , ,269, % , ,493, , % ,856, ,447, , , , ,451, ,630, ,514, ,627, A 192, , ,476, B % 2,397, ,397, % 1,757, ,757, % 242, , % 30,000, ,000, , , ,597, ,597,

26 % 11,467, , ,300, ,104, ,404, ,627, ,003, ,630, , , ,003, ,500, , , , ,003, ,500, , , , ,157, ,232, , ,157, ,232, ,540, ,828, ,952, ,011, % 20, ,

27 % % % % 16, , ( ) ( ) ,163, ,192, ,144, ,166, ( ) 664, ,559, ,150, , ,502, ,709, ,004, ,611, ,091, ,698, ,775, ,689, ,

28 ,902, ,664, , ,023, ,234, ,463, ,508, ,572, , , ,572, , , ( ) 1,968, ,462, ,856, ,435, ,856, , ,006, ,000, ,500, , ,184, ,671, ,964, ,158, ,449, ,673, , ,096, , ,502, , , , , , , , , ,

29 ( ) 165,050, % [2003]

30 2003 3,841, ,553, ,395, ,026, ,246, ,272, , , ,122, ,470, ,470, ,627, ,003, ,630, ,627, ,003, ,630, ,278, ,153, ,278, ,153, ,153, ,278, ,124, ,217, ,711, ,278, ,650,

31

32 () 83,508, ,258, ( ) 550,200, ,334, () 2,000, ( ) 17,405, ,855, () 5,000, ( ) 74,736, ,627, ( ) 125,461, ,456, () 572,704, ,051, ,629, ,294, () 48,156, ,599, () 17,377, ,126, ( ) 11,123, ,722, ( ) 329, , () 128,934, ,414, ( ) 5,532, ,428, , ,681, ,007,492, ,420, ,277, () 28,419, ,416, ,419, ,416, () 356,660, ,091, () 96,041, ,235, ,618, ,855, ,420, ,277, () 4,278, ,153, ,340, ,702, () 32,263, ( ) 247,990, ,990, ,340, ,966, ( ) 111,399, ,399, ( ) 27,988, ,988, ( ) 7,605, ,605, ( ) -41,357, ,781, ,021, ,597, ,137,442, ,316,874, ,137,442, ,316,874,809.73

33 ( ) 233,861, ,512, ,858, ,781, ( ) 195,059, ,529, ( ) 364, , ,437, ,919, ( ) 1,175, , ( ) 49, ,825, ( ) 13,923, ,318, ( ) 18,107, ,946, ,858, ,781, ,532, ,408, ( ) 75, ,491, ( ) 11, , ( ) 1,035, , ,858, ,781, ,583, ,921, , , ,379, ,575, ,237, ,357,177.45

34 ,509, ,575, ( ) 517, ,334, ,027, ,433, ,334, ,582, ,205, ,236, ,200, ,710, ,818, , ( ) 30,261, ,414, , ,613, ,018, ,809, ,684, ,511, ,044, , ,907, ,708, ,249, ,511, ,613, , ,519, ,707, ,258, ,508, ,707, ,187, ,249,756.42

35 82,566, ,970, ,200, ,334, ,000, ,405, ,205, ,000, ,558, ,104, ,222, ,009, () 569,429, ,966, ,328, ,002, () 47,100, ,728, ,377, ,111, ,054, ,935, , ,759, ,096, ,957, ,716, , ,234, ,914, ,053, ,438, () 39,887, ,820, ,887, ,820, ,529, ,960, ,831, ,963, ,698, ,997, ,053, ,438, ,278, ,153, ,420, ,843, ,263, ,990, ,990, ,420, ,107, ,399, ,399, ,976, ,976, ,288, ,288, ,877, ,961, ,488, ,404, ,140,541, ,319,843, ,140,541, ,319,843,082.17

36 () 231,952, ,540, ,465, ,961, () 197,011, ,828, , ,672, ,711, ,042, ,073, , ,825, ,466, ,544, ,029, ,949, ,465, ,961, ,170, ,466, () 1,232, , , , ,035, , ,465, ,961, ,379, ,916, ,379, ,916, ,844, ,877,956.93

37 ,233, ,916, ,167, ,334, ,400, ,133, ,334, ,520, ,966, ,961, ,200, ,702, ,818, , ,504, ,134, , ,266, ,018, ,809, ,684, ,448, ,901, , ,847, ,235, ,596, ,511, ,266, , ,519, ,707, ,970, ,566, ,707, ,187, ,596,102.40

A 1 2 1

A 1 2 1 001696 CHONG QING ZONG SHEN POWER MACHINERY CO., LTD OO A 1 2 1 10 2.5 1 2 1 2 6 / 2 1 2005 12 29 2 2006 1 12 3 1 2006 1 10 11 12 9:30 11:30 13:00 15:00 2 2006 1 10 9:30 2006 1 12 15:00 1 2005 12 12 2005

More information

北京隆源实业股份有限公司

北京隆源实业股份有限公司 2003 OO 2003...2...3...5...6...7... 11...16...49-1 - 2003-2 - 2003 1 Shanghai Longyuan-shuangdeng Industrial Co., Ltd. 2 000835 3 1900 27 208 855 15 200120 www.shuangdeng.com.cn lysd@lysdcorp.com 4 5 855

More information

OO OO 2 3 5 7 10 14 16 18 31 33 36 83 1 1 2 3 4 2 1 Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. JF 2 3 129 5 (021) 62496858 (021) 62496860 E-mail jftz@vip.sina.com 129 5 (021) 62496858 (021) 62496860 E-mail

More information

OO OO 2 3 5 7 8 13 16 45 1 1 2 3 4 2 ( ) 1 Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. JF 2 A A A 600606 3 111 129 5 200040 Http://www.ehousee.com jftz@vip.sina.com 4 5 129 5 (021) 62496858 (021) 62496860 E-mail

More information

苏福马股份有限公司

苏福马股份有限公司 2004 OO 600290 2004 2004 2 4 6 7 11 16 16 1 600290 2004 SUFOMA CO LTD SUFOMA 600290 378 57 215003 http://www.sufoma.com sufoma@sufoma.sina.net 57 0512 67513621 0512 67513633 sfmdm@sufoma.com http://www.sse.com.cn

More information

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预 证 券 代 码 :600177 证 券 简 称 : 雅 戈 尔 公 告 编 号 :2015-078 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 收 益 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误

More information

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1768 1842 1788 1842 1766 1848 1805 1864 1853 1862 1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1833 1884 1855 1861 500 1862 1864 1868 1875 1829 1888

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1> 專 題 論 述 兩 岸 婚 姻 的 溫 情 面 與 法 制 面 蔡 漢 賢 林 姹 君 壹 引 言 一 九 八 七 年 十 一 月 政 府 開 放 臺 灣 地 區 人 民 赴 大 陸 探 親, 兩 岸 婚 姻 關 係 隨 即 興 起 波 瀾, 舊 有 的 再 續 連 理 枝, 新 增 的 添 加 了 不 少 比 翼 鳥, 兼 之 近 年 臺 商 西 進, 大 陸 成 為 臺 灣 最 大 出 口 市

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63> 節 拍 與 文 字 的 遊 戲 \ 板 眼 旋 律 板 眼 : 傳 統 術 語, 即 節 拍 之 意 以 強 弱 區 別, 強 拍 叫 板, 弱 拍 叫 眼 在 板 書 類 的 曲 種 中, 以 前 半 拍 與 後 半 拍 組 成 一 拍, 結 合 文 字 數 唱, 形 成 各 種 板 式 為 了 學 習 的 方 便, 我 們 將 前 半 拍 叫 板, 後 半 拍 叫 眼 數 唱 : 傳 統 術 語,

More information

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc 新 疆 准 东 石 油 技 术 股 份 有 限 公 司 薪 酬 管 理 制 度 第 一 部 分 员 工 工 资 管 理 办 法 第 一 条 第 一 章 总 则 为 了 建 立 与 现 代 企 业 制 度 相 适 应 的 薪 酬 分 配 体 系, 调 动 员 工 积 极 性, 提 高 工 作 效 率, 激 励 员 工 为 公 司 创 造 更 高 的 价 值, 增 强 新 疆 准 东 石 油 技 术 股

More information

Az b.doc

Az b.doc , , OO OO 191,904,774.12 297,110,448.79 190,753,347.38 292,972,187.76 36,045,126.94 55,629,371.31 36,045,126.94 55,629,371.31 296,286,176.11 323,860,641.25 299,904,945.80 325,041,549.49 45,460,963.46

More information

文档2

文档2 2002 40-1 2002 3 3 5 6 7 8 9 13 14 16 40 40-2 2002 1 15,642,778.15 16,946,855.96 16,982,495.67 15,984,821.37 39,850,399.31 16,346,971.89-668,554.03 / -35,639.71-4,801,281.73-16,093,628.17 40-3 2002 2 2002

More information

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆 ( 第 34 期 ) 广 西 壮 族 自 治 区 农 垦 局 办 公 室 编 2015 年 7 月 9 日 本 期 目 录 重 要 信 息 广 西 农 垦 与 贵 港 市 垦 地 合 作 座 谈 会 在 邕 举 行... 1 广 西 南 方 机 电 技 术 师 资 培 训 与 技 术 服 务 中 心 落 户 广 职 院... 1 刘 刚 到 防 城 精 制 糖 公 司 调 研... 2 糖 业 集

More information

中山市**局2005年部门预算基本情况说明

中山市**局2005年部门预算基本情况说明 中 山 市 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 一 单 位 基 本 情 况 本 单 位 主 要 履 行 的 公 共 职 能 包 括 : 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 文 化 广 播 电 视 新 闻 出 版 版 权 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 拟 定 文 化 广 播 电 视 新

More information

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号)

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号) 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 91 号 现 发 布 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定, 自 2007 年 4 月 1 日 起 施 行 公 安 部 部 长 周 永 康 二 OO 六 年 十 二 月 二 十 日 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 机 动 车 驾 驶 证 的 申 领 第 一 节 机

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63> 上 海 对 外 贸 易 学 院 全 日 制 本 专 科 生 学 分 制 学 籍 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 学 校 正 常 的 教 学 秩 序, 保 障 学 生 的 学 习 权 利 和 义 务, 规 范 学 籍 管 理 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 和 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 等 文 件, 结 合

More information

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水 保 卫 延 安 作 者 : 杜 鹏 程 正 文 第 一 章 延 安 字 数 :39132 一 一 九 四 七 年 三 月 开 初, 吕 梁 山 还 是 冰 天 雪 地 西 北 风 滚 过 白 茫 茫 的 山 岭, 旋 转 啸 叫 黄 灿 灿 的 太 阳 光 透 过 干 枯 的 树 枝 -- 照 在 雪 地 上, 花 花 点 点 的 山 沟 里 寒 森 森 的, 大 冰 凌 像 帘 子 一 样 挂 在

More information

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 計 畫 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 102.05.23 府 教 國 字 第 1025413652 號 函 修 訂 壹 依 據 : 一 教 育 基 本 法 第 13 條 二 雲 林 縣 政 府 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 頒 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 實 施 計 畫 貳 目 標

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63> 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 简 报 第 29 期 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 办 公 室 编 2016 年 8 月 17 日 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 着 力 提 升 行 业 服 务 功 能 近 年 来, 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 通 过 构 建 农 产 品 经 纪 人 工 作 平 台, 在 农 民 与 政 府 之 间 农 民 与 市 场 之 间

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63> 中 国 民 用 航 空 总 局 令 第 129 号 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 已 经 2004 年 10 月 12 日 中 国 民 用 航 空 总 局 局 务 会 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2004 年 12 月 1 日 起 施 行 局 长 杨 元 元 二 四 年 十 月 十 二 日 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 民 用

More information

慈宗彌勒淨土法門的殊勝

慈宗彌勒淨土法門的殊勝 法 明 寺. 台 灣 慈 宗 學 會 印 贈 慈 宗 彌 勒 淨 土 法 門 的 殊 勝 2 目 錄 目 錄 作 者 簡 介 5 自 序 7 彌 勒 淨 土 法 門 初 探 11 彌 勒 淨 土 略 說 31 太 虛 大 師 的 彌 勒 淨 土 思 想 簡 說 -- 慈 宗 三 要 大 意 51 附 錄 印 度 佛 教 瑜 伽 學 之 綱 要 顯 揚 聖 教 論 結 構 試 析 79 太 虛 大 師

More information

5.1施工企业会计核算办法

5.1施工企业会计核算办法 法 规 标 题 : 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 文 号 : 财 会 [2003]27 号 发 文 单 位 : 财 政 部 发 文 日 期 :2003 年 9 月 25 日 实 施 日 期 :2004 年 1 月 1 日 财 政 部 关 于 印 发 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 的 通 知 财 会 (2003)27 号 国 务 院 有 关 部 委, 各 省 自 治 区 直 辖 市

More information

論文全.doc

論文全.doc 1 6 7 2 3 8 4 5 8 9 15 6 28 19 36 ~ 113 7 8 22 23 9 20 25 10 11 1990 28 29 31 32 33 35 36 12 56 13 14 144 6 150 15 16 17 1. 3 2. 18 4 19 5 20 1. 6 21 7 8 22 ( ) ( ) 9 1. 11 12 14 2. 23 24 15 16 25 19 20

More information

专科疾病诊治(十二)

专科疾病诊治(十二) ...1...13...25...43...59...67...70...72...93...99... 105... 115... 125... 137... 184... 198... 200 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

More information

2009 189 2009 2013 2009 2013 OO 2009 2013 2 2007 17 2008 2012 2008 56 1 3 2 3 4 3 4 1 5 2 1 2009 2013 2009 90% 60% 2010 2010 95% 70% 2 2011 2012 2011 100% 80% 85% 5 6 2012 95% 90% 3 2013 100% 95% 1 2 7

More information

<C4DACEC42E696E6464>

<C4DACEC42E696E6464> 1 要 闻 报 道 认 真 打 造 协 会 精 品 品 牌, 充 分 发 挥 老 教 授 们 的 积 极 作 用 中 国 老 教 授 协 会 今 年 第 二 季 度 连 续 举 办 三 个 专 家 论 坛 本 刊 讯 按 照 2009 年 1 月 12 日 中 国 老 教 授 协 会 六 届 五 次 常 务 理 事 会 通 过 的 协 会 2009 年 工 作 要 点, 协 会 与 有 关 单 位

More information

2003半年报正本.PDF

2003半年报正本.PDF 1 2 ---------------------------------------------------------------4 ------------------------------------------6 ---------------------------------------7 ---------------------------------------------------------8

More information

OO

OO OO ---------------------------------------------------2 -------------------------------------------3 -------------------------------------5 -----------------------------------------8 -------------------------12

More information

2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 2003 2003 2003 2003 2 2003 4 5 7 11 13 15 19 33 35 41 75 76 3 2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD. *ST 000826 114 95 20 443000 sdicres@hotmail.com 95 20 (0717)

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

untitled

untitled 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 4 - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - -

More information

1 SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD XYHC 2 3 1

1 SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD XYHC 2 3 1 1 SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD XYHC 2 3 1 1088 17 200011 021-63187549 021-63762230 E-mail :qiyong@xingye.sina.net 4 38 200002 021-63735696 021-63735197 1088 17 200011 021-63187549 021-63762230 E-mail

More information

2005 HUBEI AVIATION PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. 2005 2 3 5 7 8 13 18 43 1 2005 2 2005 ( ) 1 Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. APM 2 002013 3 8 441003 http://www.hapm.cn

More information

nb.PDF

nb.PDF 1 2 1 SHANGHAI JOIN BUY CO. LTD SJB 2 3 873-881 9 021 62729898 838 021 62175212 4 50 873-881 9 200041 WWW.sh9buy.com shanghaijiubai@163.net 5 http://www.sse.com.cn 873-881 9 6 600838 7 2001 8 21 3100001002736

More information

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 1 SHANGHAI JOIN BUY CO. LTD SJB 2 600838 3 50 873-881 9 200041 WWW.sh9buy.com shanghaijiubai @ 163.net 4 5 873-881 9 021 62729898 838 62170663 021 62175212 shanghaijiubai @ 163.net 6 http://www.sse.com.cn

More information

An b.doc

An b.doc ST 2002 ST 2002 ST 2002 OO 1 Heilongjiang SunField Science & Technology Co., Ltd. SFT 2 3 15 8 0298223129 0298233538 sftxian 15 8 0298223129 0298233538 sftxian@163.com 4 98 15 8 710075 sftxian@163.com

More information

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1 2012 2012 2012.9.30 2011.12.31 (%) 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27-3.51% 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10% 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00% 5.10 5.00 2.00% / 2012 7-9 % 2012 1-9 % 357,894,945.23-26.46%

More information

2002年半年度报告.PDF

2002年半年度报告.PDF SHANGHAI BASHI INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 1 2 3 4 5 9 10 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 600741 3 500 200120 525 200025 http://www.84000.com.cn office@84000.com.cn 4 5 525

More information

FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD B 8 33 B B

FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD B 8 33 B B 2003 2003 1 2 4 6 6 12 16 56 1 2003 1 FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD. 2 000402 3 33 B 8 33 B 8 100032 http://www.jrjkg.com.cn investors@jrjkg.com 4 5 33 B 8 100032 010-88086184 010-88086186 investors@jrjkg.com

More information

000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn

More information

600530招股书.PDF

600530招股书.PDF 5000 A 2001 6 18 5000 A 2001 6 17 2 00---6 30 2001 6 17 2 00 6 30 http://chinaroadshow.com http://www.homeway.com.cn 2001 6 17 2 00 4 00 55 2001 6 13 1.00 13.77 0.465 13.305 50,000,00 0 688,500,000 23,252,250

More information

Shanghai Port Container Co., Ltd. SPCCO 2 G http //www spcco com

Shanghai Port Container Co., Ltd. SPCCO 2 G http //www spcco com 2005 2005 2 4 4 5 5 5 8 8 13 13 47 48-1 - 2005 1 Shanghai Port Container Co., Ltd. SPCCO 2 G 600018 3 1299 200137 4049 200438 http //www spcco com oa@spcco.com 4 5 4049 021 56443578 021 56443574 luwg@spcco.com

More information

untitled

untitled 2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007

More information

宁波宜科科技实业股份有限公司

宁波宜科科技实业股份有限公司 Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD. 2004 00 200539 9 9 1 2 3 5 9 14 18 20 32 34 36 68 1 Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD. 501 501 057488251123-219 057488251123-266 057488253567 057488253567

More information

2003 OO 2003 2003 1 2 3 3 7 9 58 CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 000839 32 1 100020 guoan@citicguoaninfo.com (010)65068509 (010)65061482 dshms@citicguoaninfo.com http://www.cninfo.com.cn 1 1997

More information

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2 Qingdao Port International Co., Ltd. 06198 (1) (2) (3) (4) QDP 2014 7 31 I II 1 I (a) I I 14.07 5% I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I 14.07 0.1% 14A.76 14A 2 II (a) 14A.90 14A (b) II 14.04(1)(e) 14.07 5% 25%

More information

2004 OO 2004 2004 8 10 2004 3 4 5 6 9 14 45 2 45 2004 1 JIUGUI LIQUOR CO., LTD. JGJC 2 3 0743-8312178 0743-8312079 jgjzq@xjg.sina.net 4 416000 http://www.xiangjiugui.cn jgjzq@xjg.sina.net 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

600741_nb_2002.PDF

600741_nb_2002.PDF SHANGHAI BASHI INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 1 2 3 4 5 7 9 9 14 15 17 50 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 3 525 18 021-63848484 021-63863118 dm@84000.com.cn 4 500 200120 525

More information

2002 2002 2003 2 15 1 2001 03 04 06 08 11 13 15 29 32 37 82 2 2001 1 FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2 3 33 B 8 100032 010-88086184 88086157 010-88086186 investors@jrjkg.com 4 33 B 8 100032 33 B 8 100032

More information

湖南电广传媒股份有限公司

湖南电广传媒股份有限公司 2003 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2004 3 14 2003 ------------------------------------------------------2 ----------------------------------------------3 ----------------------------------------4

More information

2002 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2003 4 27 2002 -----------------------------------------------------------------------2 -----------------------------------------------------------3 --------------------------------------------------4

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600662 2005 2005 1 1 2 3 4 6 ( ) 9 52 1 2005 1 2 3 4 1 shanghai Qiangsheng Holding Co., Ltd. 2 A A A 600662 3 145 920 18 200041 Http://www.62580000.com.cn qs662@163.com 4 5 021-62151515*811 021-62538782

More information

1

1 OO OO 1 ------------------------------------------33 ---------------------46 ---------------------------710 ---1113 ------------------------------------1416 ------------------------------1717 ---------------------------------------1831

More information

,637,097, ,983,285, ,057, ,004, ,908, ,574, ,638, ,715, ,373,

,637,097, ,983,285, ,057, ,004, ,908, ,574, ,638, ,715, ,373, QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 2018 3,512,3232017 3,393,629118,694 3.50% 1,541,3582017 1,294,663246,695 19.05% 43.88% 2017 38.15% 5.73 658,3522017 621,67236,680 5.90% 732,0482017 617,039 115,009 18.64%

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600689 2005 2-2 3-4 5-5 6-6 7-9 10-14 15-59 60-60 1 2 1 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE GROUP CO. LTD. shsanmao 2 A B B A 600689 B 900922 3 1474-1484 200135 791 200023 E-Mail zhanglf@600689.com 4 5 791 021

More information

2004 2

2004 2 2004 2004 1 2004 2 2004 3 5 6 6 8 10 36 3 2004 NANJING CENTRAL EMPORIUM CO., LTD. NJZS 600280 79 79 210005 yxpinger@hotmail.com 79 025--84728470 025--84717725 025--84707466 025--84722766 yxpinger@hotmail.com

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031323031313620CFC9E8A2D6C6D2A9B6CCC8AFB1A8B8E6D7EED6D5B0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031323031313620CFC9E8A2D6C6D2A9B6CCC8AFB1A8B8E6D7EED6D5B0E62E646F63> 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 信 用 等 级 A-1 级 评 级 时 间 2011 年 11 月 15 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 浙

More information

,983,285, ,857,032, ,915, ,586, ,993, ,073, ,638, ,598, ,508,123

,983,285, ,857,032, ,915, ,586, ,993, ,073, ,638, ,598, ,508,123 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* ( 3369) 12 31 7,033,24943.21% 901,214142.55% 962,971 163.81% 0.062 12 31 * 1 12 31 12 31 12 31 1,983,285,014.18 1,857,032,961.56 1 330,915,367.80 90,586,781.68 2 82,993,153.85

More information

(1) 10 (2) 2 (3) (1) 3 (2) 3 2

(1) 10 (2) 2 (3) (1) 3 (2) 3 2 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2016 4 28 2016 4 28 2016 6 28 2015 2015 2015 (1) 2015 11 12 (2) 2015 9 2015 11 1 (1) 10 (2) 2 (3) 6 10 2 6 18 9 3 3 (1) 3 (2) 3 2 59 2014 7 2014 8 571 XV 13.51(2)(h)

More information

股东大会材料2.PDF

股东大会材料2.PDF OO OO OO 1 2 3 4 OO 5 OO 6 OO 7 OO 8 OO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OO OO 9200 9200 OO OO 2700 2 1800 2 1500 A 5 6000 6000 65 OO OO 2002 1,123,472 12,475 1.12% 567,358 59,656 471,199 25,259 50.50%5.31%41.94%2.25%

More information

桂柳工2003年半年度报告1

桂柳工2003年半年度报告1 2003..1..1..3..3..3..5.10.43 9 Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. www.liugong.com stock @ liugong.com stock @ liugong.com 1 www.cninfo.com.cn 2003 6 30 2002 12 31 (%) 1,149,699,571.99 914,728,563.12 25.69

More information

2005

2005 SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD. 2005 OO 2005 2005 2005-1 - 2005 SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD. SMTC A 600822 B B 900927 : 139 201 325 200002 smtc@shwmzx.com http://www.shwmzx.com caijd@shwmzx.com

More information

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

More information

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品,

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品, 第 四 屆 全 國 高 中 台 灣 人 文 獎 語 文 組 佳 作 壓 不 扁 的 玫 瑰 楊 逵 的 小 說 研 究 私 立 曉 明 女 中 林 岡 儒 陳 璽 安 楊 筠 圃 指 導 老 師 : 施 淑 慧 第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600825 公 司 简 称 : 新 华 传 媒 上 海 新 华 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和

More information

广 州 商 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 广 州 商 学 院 就 业 指 导 中 心 2015 年 12 月 24 日 目 录 前 言 1 一 学 校 简 介 1 二 质 量 年 度 报 告 介 绍 2 第 一 部 分 就 业 状 况 及 分 析 3 一 基 本 情 况 3 ( 一 ) 毕 业 生 分 布 情 况 3 ( 二 ) 初 次 就 业 率 4 二

More information

2009 ( )

2009 ( ) ( ) O O 2009 ( )... 2... 2... 4... 7...... 8...13...22...22 1 2009 ( ) 1. DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. DFGC 2. 3. 1 0411-82691471 0411-82650892 E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn 1 0411-82802712 0411-82650892

More information

i

i Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 6826 (1) (2) (3) 1386 23 11 13 (www.hkexnews.hk) (www.3healthcare.com) (i) (ii) * ... 1... 3... 10... 11 i H 6826 1.00 1386 23 11 13 H H 1.00 1 1.00 H %

More information

600170 2005 2005...1...1...1...3...6...10...11...11...17...18...20...68 1 2005 1 2 3 1 SHANGHAI CONSTRUCTION CO., LTD SC 2 3 33 021-68872178 021-58795500 E-mailsc@chiina-scg.com 33 68870170 021-58795500

More information

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部 股 票 简 称 : 丰 原 生 化 股 票 代 码 :000930 公 告 编 号 :2011-017 安 徽 丰 原 生 物 化 学 股 份 有 限 公 司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 二 〇 一 一 年 二 月 二 十 五 日 0 丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我

More information

2003年半年度报告全文及摘要.PDF

2003年半年度报告全文及摘要.PDF Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. 1 2 3 4 5 7 9 42 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 600741 3 500 200120 398 200020 http://www.84000.com.cn office@84000.com.cn 4 5

More information

2004 2004 7 27 1.1 1.2 1.3... 3... 5.... 6... 7... 8... 11 2004... 11 2 SHANGHAI FUDAN FORWARD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD FUDAN FORWARD 600624 1167 525 200433 http//www. fudan-forward. com forward@fudan-forward.com

More information

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册 永 安 星 奕 医 疗 保 险 定 制 计 划 服 务 手 册 一 客 户 增 值 服 务 服 务 类 别 服 务 项 目 编 号 项 目 名 称 服 务 内 容 备 注 日 常 健 康 咨 询 服 务 1 2 医 疗 机 构 指 引 健 康 指 导 与 建 议 为 客 户 提 供 就 近 的 适 合 的 医 疗 服 务 机 构 的 名 称 地 址 就 诊 科 室 特 色 专 科 等 信 息, 供

More information

SHANDONG SHENGLI CO. LTD. 2003 Annual Report 2003 2 3 5 7 9 10 11 19 21 23 73 1 2003 2003 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. SDSL 139 (0531) 6920495 (0531) 6018518 sd000407@yahoo.com.cn 139 250011 http://www.vicome.com

More information

股份有限公司

股份有限公司 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. 2005 2005 8 29 2005... 1... 2...3... 5... 5... 8... 12... 52 1 2 3 4 1 2005 1 ( ) Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 A A A 600741 3 500

More information

Az b.PDF

Az b.PDF OO -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------

More information

2006 1

2006 1 2006 1 2006 3 4 6 8 14 16 16 25 26 38 42 2 2006 1. Guilinjiqi Pharmaceutical Co., Ltd. 2. 3. 8 541004 0773-5878066 0773-5875328 5818066@163.com 4. 55 541004 8 541004 http://www.guilinjiqi.com.cn 5. http://www.cninfo.com.cn

More information

2014 12 31 2014 12 31 2013 12 31 3,095,475,670.05 5,945,266,696.95 75,817,721.80 72,698,397.00 1,026,725.97 208,103,086.57 189,187,615.04 42,704,201.6

2014 12 31 2014 12 31 2013 12 31 3,095,475,670.05 5,945,266,696.95 75,817,721.80 72,698,397.00 1,026,725.97 208,103,086.57 189,187,615.04 42,704,201.6 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 2014 12 31 7,223,1030.47% 1,977,30611.29% 1,980,145 12.23% 0.35 2014 12 31 2013 1 2014 12 31 2014 12 31 2013 12 31 3,095,475,670.05 5,945,266,696.95 75,817,721.80 72,698,397.00

More information

河南羚锐制药股份有限公司

河南羚锐制药股份有限公司 2004 1 2 3 [1999]09 4100001004818 2000 9 10 4000 2000 10 18 Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 232 465550 10036 4 10036 19013400 18.95% 15090000 15.04% 11280520 11.24% 6639600 5 6.61% 6000000 5.98%

More information

2005 OO 2005 2005 7 28 9 6 2005 ------------------------------------------------------------- 3 ---------------------------------------- 4 ------------------------------------- 5 -------------------------------------------------------

More information

, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437.

, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437. 2002 Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd Lanzhou Huanghe 359 22 0931 8449054 0931 8449005 hhgfgs@public.lz.gs.cn 108 359 22 730030 lzhhqy@lz.gs.cninfo.net http://www.yellowriver.net.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

nb.PDF

nb.PDF 2002 1 2 3 4 6 8 11 13 14 20 21 22 62 2002 2 2002 3 2002 4 1 2 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 2002 3 2002 % 4 a b c d e 5 2002 1. 6 2002 1 ( ) 190,874,197 44.93 2 15,156,000 3.57 3 6,160,809 1.45 4 3,600,000

More information

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內 戒 菸 放 輕 鬆 - 壓 力 紓 解 主 辦 單 位 : 國 泰 綜 合 醫 院 新 竹 分 院 講 師 : 陳 秀 芳 社 工 ❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動

More information

2003年中报正文.PDF

2003年中报正文.PDF SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD XYHC 333 200031-1 - 021-54042455 021-54045488 E-mailqiyong @ xingye.sina.net 38 200002 333 200031 021-54042455 021-54045488 E-mailxingyeb @ online.sh.cn http: // www. sse.

More information

untitled

untitled HUBEI AVIATION PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. 2004 2 3 4 5 8 12 14 16 26 27 30 57 1 2 1 Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. APM 2 3 0710-3345012shaogx@hapm.cn 0710-3345024

More information

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

More information

<4D F736F F D20B6ABBABDB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D20B6ABBABDB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63> 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 2005 年 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 资 信 等 级 评 级 时 间 A-1 级 2006 年 01 月 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新 世 纪 短 期 融 资 券 信 用

More information

2005 2005...2...3...5...8...12...13...14...18...19...22...55 1 Shanghai International Airport Co., Ltd. SIA 021 68341609 021 68341615 ir@shairport.com 900 201202 900 201202 http://www.shairport.com ir@shairport.com

More information

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* ,876, % 693, % 810, % * 1

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* ,876, % 693, % 810, % * 1 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 12 31 6,876,6322.22% 693,67223.03% 810,263 15.86% 0.077 12 31 * 1 12 31 12 31 12 31 2,607,071,907.64 1,983,285,014.18 1 220,143,567.04 413,908,521.65 10,231,550.85 4,638,406.01

More information

Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD 2004 2004 1.2.4 7.11..13 15..25 27 29..30 31...58 1 2004 Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD : HBYH 0717-6442268 6444588 0717-6448689 zyj@hbyh.cn 102 399 443007

More information

2003 2

2003 2 2003 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2003 2 ... 4... 5... 6... 7... 10... 12... 30 3 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2 3 000423 1 78 2 78 3 252201 4 WWW.DONGEEJIAO.COM 5webmaster@dongeejiao.com 1

More information

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

More information

Untitled

Untitled 1 2 附 件 一 合 併 契 約 書 立 合 併 契 約 書 人, 宏 致 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 13 號 )( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 及 維 翰 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 新 湖 三 路 134 號 4 樓 ) ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 均 係 依 據 中 華

More information

untitled

untitled 0 1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10 1-1-11 SHENZHEN FAIRYFAIR FASHION CO., LTD. 1-1-12 1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 1-1-24 1-1-25

More information

2002 2002

2002 2002 JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO., LTD 2002 2002 1 1 2 3 5 7 9 11 20 22 25 25 JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO., LTD HHP 0432 4831982 0432 4831887 0432 4841728 99 JZYD@public.jl.jl.cn 99 99 132012 JLHHZY@public.jl.jl.cn

More information